You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 10. juni 2015 kl. 16:00

Mødested Bjerringbro Idrætspark
Udvalg Folkeoplysningsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anette Hørup Staun, Ejner Bank Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Jørgen Mejlsø, Kjeld Bach, Marius Kristensen, Niels Rohde Pedersen, Palle Villumsen, Poul B. Andersen, Torben Vestergaard
Fraværende Anders Bertel, Arne Augustinussen, Inge-Lise Sterup
Bemærkninger

Sagsid.: 14/73202
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formand, medlemmerne og administrationen
 
2.
Kursustilskud
Kursusoversigt 2015 vedlagt som bilag 1
 
3.
Lokaletilskudsregnskab 2014 og Aktivitetstilskud 2015.
Pr. 15. maj 2015 mangler regnskab/ansøgning fra:
35 foreninger vedr. lokaletilskudsregnskab 2014
46 foreninger vedr. ansøgning om aktivitetstilskud 2015
 
4.
Fritid & Samfund inviterer til kursus med fokus på § 35, stk. 2-udvalgenes arbejdsområder
Kursusinvitation vedlægges som bilag 2
 
5.
Seminar 2015 – Emner?
Folkeoplysningsudvalget - Evaluering af 2014, vedlægges som bilag 3 for evt. inspiration
 
6.
Brev af 26. maj 2015 fra DIF og DGI til landets borgmestre vedr. støtte til de frivillige foreningers motionscentre
Brev vedlagt som bilag 4
 
7.
Lokalefordeling 2015/2016
Forvaltningen orienterer om lokalefordelingen 2015/2016.
Herunder digital lokalebooking
 
8.
Aktivitetstilskud 2015
 
 
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-06-2015
Orientering taget til efterretning.

Sagsid.: 15/17205
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget behandlede sidst sagen i møde 16. april 2015, hvor udvalget besluttede, at budgetforslag 2016-2019 fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget, idet reduktion på i alt 1,5 %, svarende til 371.000 kr. på konto 3.74.1.02, lokaletilskud, foreningsarbejde og 0,75 %, svarende til 185.000 kr. tilbageføres til samme konto, hvorefter nettoreduktionen udgør 186.000 kr.
 
Efterfølgende var formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget inviteret til budgetmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og på mødet 28. maj 2015 drøftedes budgetforslaget for området med Kultur- og Fritidsudvalget.
  
I forlængelse heraf besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i møde 28. maj 2015,
 
at forslag til driftsbudgettet drøftes med henblik på udvalgets endelige stillingtagen til forslag til driftsbudget på mødet 17. juni 2015,
 
at Mål og Midler godkendes, og
 
at udvalgets beskrivelse af rammereduktioner godkendes og ønsker til nye driftsinitiativer , jf. bilag nr. 4 fremsendes, og
 
at der udarbejdes samlet notat vedr. ”GAME-projektet” til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget inden sommerferien 2015.
 
Nedenfor beskrives de væsentligste omprioriteringer, der er foretaget inden for rammerne.
 
Omprioriteringer inden for rammerne:
Reduktionen på 0,75 % findes ved effektiviseringer og omprioriteringer indenfor museums- og kulturskoleområdet, hvor der på hvert af områderne findes 400.000 kr.
På folkeoplysnings- og idrætsområdet reduceres lokaletilskud til haller og foreninger med 414.000 kr. på grund af lavere aktivitetsniveau på områderne.
 
Reduktionen på 0,75 % svarende til 1.214.000 kr. anvendes til omprioriteringer inden for udvalgets egne områder. Tiltag på museums- og kulturskoleområdet med 400.000 kr. på hvert af de to områder samt merudgifter vedr. drift og pleje af baneanlæg, kunstgræsbaner m.v. Endelig specifikation foreligger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 17. juni 2015.
Reduktion på 0,75 % af rammen, som videresendes til at indgå i Byrådets budgetlægning:
 
På Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår, at den samlede reduktion på 1.214.000 kr. findes på konto vedr. lokaletilskud til klubber og foreninger. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2016-2019 indeholder således en reduktion på 1.214.000 kr. på lokaletilskud til foreninger og kredse, og en reduktion på 414.000 kr. på lokaletilskud til aktiviteter i selvejende idrætshaller.
 
Det er som tidligere anført forvaltningens vurdering, at det med denne reduktion vil være muligt at opretholde tilskud efter de gældende regler for lokaletilskud, idet regnskaberne for 2013 og 2014 har indeholdt væsentlige mindreforbrug på disse områder, som kan forklares med lavere aktivitet på området og med mere præcis styring hos foreningerne af driftsudgifterne i foreningernes klubhuse.
 
Samtidig investerer Viborg Kommune, sammen med foreningerne, i energirenoveringer i klubhuse, spejderhytter og selvejende idrætshaller i perioden 2015-2018. I investeringsoversigten er afsat i alt ca. 18,5 mio. kr. til disse investeringer og investeringerne vil betyde, at driftsudgifterne vil falde med deraf følgende mindreudgifter for foreninger og selvejende institutioner og i forlængelse heraf mindreudgifter for kommunen til lokaletilskud.
 
Det bemærkes, at det er forvaltningens vurdering, at ansøgninger om dækning af merudgifter til lokaletilskud, som er indkommet i ansøgningsrunden pr. 1. maj 2015 kan dækkes indenfor den reducerede lokaletilskudsramme.
 
Forvaltningen vil i de kommende måneder gennemgå regnskabsmateriale for 2013 og 2014 nærmere og orientere Folkeoplysningsudvalget om forvaltningens vurdering af udviklingen på området.
 
Kultur- og Fritidsudvalgets sag fra mødet 28. maj 2015 vedlægges som bilag 1.
 
I forlængelse heraf er det aftalt med formanden for Folkeoplysningsudvalget, at sag om budgetforslag 2016 – 2019 genoptages på mødet i dag. Dette skal også ses i sammenhæng med, at der på møder i 2014 og 2015 har været fremlagt forskellige bilag vedr. budgetrammerne for 2015 og 2016, hvor historikken i forhold til tidligere års budgetter ikke var helt gennemskuelig. Forvaltningen har i tæt samarbejde med Økonomistaben arbejdet med at udrede de rigtige budgetrammer og til mødet i dag foreligger bilag, som viser budgetrammer m.v.
 
Forvaltningen vil på mødet gennemgå disse.
 
Bilag vedr. driftsbudgetrammerne for Folkeoplysningsudvalgets område vedlægges som bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget tager Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning vedr. driftsbudgetforslag 2016-2019 fra mødet den 28. maj 2015 til efterretning,
 
at udvalget drøfter om der skal indarbejdes ændringer indenfor rammerne af budgetforslag 2016-2019 for Folkeoplysningsudvalgets område, idet evt. ændringer skal fremsendes, så de kan indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttende budgetdrøftelser på mødet den 17. juni 2015 og
 
at udvalget genoptager sagen, når budgettet for 2016-2019 foreligger jfr. tidligere beslutning i udvalget om proces for budgetlægningen 2016-2019.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-06-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at godkende som indstillet.
Bilag

Sagsid.: 14/38760
Sagsfremstilling
Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels af regler fastsat af Byrådet / Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune.
 
Ansøgninger om nye lokaleudgifter skal indsendes senest 1. maj året før, og i overensstemmelse hermed har en række foreninger indsendt ansøgninger om nye lokaleudgifter i 2015.
 
Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:
 
1)   Ansøgninger om nye, vedvarende lokaletilskud fra 2016
Aktuelt foreligger der 10 ansøgninger. Samlet ansøgt beløb på 252.098 kr.
Ansøgningerne udgør et samlet, vedvarende lokaletilskud på 184.032 kr.
Bilag 1
 
2)   Ansøgninger om nye, enkeltstående lokaleudgifter i 2016
Aktuelt foreligger der 2 ansøgninger. Samlet ansøgt beløb på 58.450 kr.
Ansøgningerne udgør et samlet lokaletilskud på 42.669 kr.
Bilag 2
 
De samlede merudgifter i 2016 forventes således at blive:
 
Nye vedvarende lokaletilskud 2016
184.032 kr.
Nye enkeltstående lokaletilskud i 2016
42.669 kr.
I alt 2016
226.701 kr.
 
Forvaltningen forventer, at de samlede merudgifter i 2016 på 226.701 kr. kan indeholdes i budgettet.
 
 
Nedenfor gennemgås de forskellige ansøgninger:
 
Nye vedvarende lokaletilskud fra 2016 / Ansøgninger
 
Idrætsforening
Tilskudsgrundlag 2015
Tilskudsgrundlag
2016 ->
Ansøgt beløb
Merudgifter
73%
Skringstrup Linedance
0 kr.
10.500 kr.
10.500 kr.
7.665 kr.
Romlund Jagtforening
0 kr.
16.260 kr.
(80 % af ansøgt beløb)
20.326 kr.
11.870 kr.
Alhedens Borgerforening
0 kr.
13.608 kr.
13.608 kr.
9.934 kr.
 
Viborg Trial Klub
204.500 kr.
217.000 kr.
12.500 kr.
9.125 kr.
 
Kunst i Klejtrup
0 kr.
13.800 kr.
13.800 kr.
10.074 kr.
DDS Waingunga Stammen
93.300 kr.
119.900 kr.
26.600 kr.
19.418 kr.
 
 
 
Idrætsforening
Tilskudsgrundlag 2015
Tilskudsgrundlag
2016 ->
Ansøgt beløb
Merudgifter
73%
Viborg Gymnastik Forening
1.000.000 kr.
1.064.153 kr.
(2015-niveau)
82.140 kr.
46.832 kr.
Viborg Svømmeklub
256.930 kr.
275.800 kr.
(2015-niveau)
20.000 kr.
13.775 kr.
Rødkærsbro Idrætsforening
10.000 kr.
28.084 kr.
18.084 kr.
13.201 kr.
Gudenådalens Styrkeløft Klub
68.960 kr.
84.000 kr.
15.040 kr.
10.979 kr.
FDF Sejlcenter Viborg
12.500 kr.
32.000 kr.
19.500 kr.
14.235 kr.
 
I alt
 
1.646.190 kr.
 
1.876.235 kr.
 
252.098 kr.
 
167.108 kr.
 
Skringstrup Linedance
Skringstrup Linedance er godkendt som folkeoplysende forening i marts 2015. Foreningen søger om lokaletilskud til leje af forsamlingshuset 4 timer pr. danseaften svarende til 120 timer/år.
 
Romlund Jagtforening
Romlund Jagtforening blev i Folkeoplysningsudvalgets møde 16. april 2015, sag nr. 7, bevilget lokaletilskud til drift af klubhuset som anført i skemaet ovenfor. Foreningen er medtaget her for at give et reelt overblik over vedvarende lokaleudgifter fra 2016, og ansøgningen er ikke vedlagt i det samlede materiale.
 
Alhedens Borgerforening
Alhedens Borgerforening har indsendt ansøgning om lokaletilskud på 7.124 kr. til drift af en pavillon på det grønne område ”Anlægget”. Pavillonen indeholder bl.a. opvarmet handicaptoilet, der ligesom hele ”Anlægget” er åbent og benyttes af offentligheden, og driften finansieres via medlemskontingent.
Alhedens Borgerforening søger ligeledes om lokaletilskud på 6.484 kr. til drift af ”Pakhuset”. Borgerforeningen i Frederiks har købt det tidligere ”Pakhus”, og er i øjeblikket i gang med at rejse midler til den indvendige renovering, der bl.a. skal indrettes med et mini-museum om den gamle jernbane. Husets faciliteter stilles gratis til rådighed for offentligheden, og driften finansieres via medlemskontingent.
 
-      Forvaltningen bemærker, at Alhedens Borgerforening ikke er godkendt som Folkeoplysende forening.
 
Viborg Trial Klub
Viborg Trial Klub søger om forøgelse af lokaletilskudsgrundlaget fra 204.500 kr. til 217.000 kr. Begrundelse for ansøgningen er øgede udgifter til el, der fra start var budgetteret for lavt.
Viborg Trial Klub har ca. 80 medlemmer, heraf 44 u/25 år.
 
Kunst i Klejtrup
Kunst i Klejtrup søger dels om at blive godkendt som Folkeoplysende forening, dels om lokaletilskud på 13.800 kr. til drift af foreningens lokaler ”Loftet” over den gamle Købmandsgård i Klejtrup. Foreningen har siddet gratis til leje siden stiftelsen i marts 2013, nu ønsker udlejer en månedlig husleje på 1.000 kr. + forbrug.
Foreningen har ca. voksne 40 medlemmer, og det årlige kontingent er på 100 kr.
Ansøgning, lejeaftale og årsregnskab 2013/14 vedlægges som bilag 3, Oplysninger om foreningen og aktivitetskalender vedlægges som bilag 4, Vedtægter vedlægges som bilag 5.
 
Kunst i Klejtrup har efterfølgende anmodet om, at sagen drøftes og behandles i Folkeoplysningsudvalget for en endelig afgørelse omkring lokaletilskud.
 
DDS Waingunga Stammen
DDS Waingunga Stammen søger om forøgelse at lokaletilskudsgrundlaget fra 93.300 kr. til 119.900 kr. Begrundelse for ansøgningen er øgede udgifter til lejre/hyttelej samt færre lejeindtægter for hytten Blokhuset.
DDS Waingunga Stammen har ca. 263 medlemmer, heraf 238 u/25 år.
 
Viborg Gymnastik Forening
Viborg Gymnastik Forening (VGF) søger om forøgelse af lokaletilskudsgrundlaget fra 1.000.000 kr. til 1.082.140 kr. Begrundelse for ansøgningen er, at det ikke er muligt at finde plads til alle gymnasterne i Centret på Laurentii Vej. Derfor ser VGF sig nødsaget til at leje lokaler på Gymnastikhøjskolen (hal 120 timer á 273 kr. og klublokale 120 timer á 149 kr.) samt på Bjergsnæsskolen (60 timer á 525 kr.). Samlet udgift, de ansøges om, er 82.140 kr.
VGF har ca. 1245 medlemmer, heraf 804 u/25 år.
 
Viborg Svømmeklub
Viborg Svømmeklub søger om tilskud til nye lokaleudgifter i 2016 på 20.000 kr. Begrundelse for ansøgningen er udvidet trænings- og stævneaktivitet på i alt 30 timer på Gymnastikhøjskolen.
Viborg Svømmeklub har ca. 1334 medlemmer, heraf 1281 u/25 år.
 
Rødkærsbro Idrætsforening
Rødkærsbro Idrætsforening søger om forøgelse af lokaletilskudsgrundlaget fra 10.000 kr. til 28.084 kr. Begrundelse for ansøgningen er udgifter til leje af hal og spejlsal på Levring Efterskole til træning af ”Mini-junior-holdet”, der består af gymnaster i alderen 9-12 år.
Rødkærsbro Idrætsforening har ca. 1278 medlemmer, heraf 652 u/25 år.
 
Gudenådalens Styrkeløft Klub
Gudenådalens Styrkeløft Klub i Bjerringbro søger om forøgelse af lokaletilskudsgrundlaget fra 68.960 kr. til 84.000 kr. Begrundelse for ansøgningen er, at klubben pr. 1. juli 2015 har indgået aftale om nyt lejemål, idet tidligere lejemål efterhånden var blevet for småt.
Gudenådalens Styrkeløft Klub har ca. 52 medlemmer.
 
FDF Sejlcenter Viborg
FDF Sejlcenter Viborg søger om lokaletilskud på 32.000 kr. til det nye sejlerhus, der forventes taget i brug i løbet af foråret 2016. FDF Sejlcenter Viborg er indforstået med, at tidligere tilskud på 10.000 kr. (= 12.500 kr.) til FDF Sejlads og Netværk bortfalder.
 
 
 
 
Nye enkeltstående lokaleudgifter i 2016
 
Idrætsforening
Ansøgt beløb
Lokaletilskud 73 %
Klejtrup Idrætsforening
36.250 kr.
26.463 kr.
Rødding Kultur- og Idrætscenter
22.200 kr.
16.206 kr.
 
I alt
 
58.450 kr.
 
42.669 kr.
 
Klejtrup Idrætsforening
Klejtrup Idrætsforening søger om tilskud til udgifter i forbindelse med kloaktilslutning af klubhuset. Klejtrup kommune er i gang med at tilslutte alle ejendomme til et nyt system, hvilket betyder en ekstraordinær udgift på 72.500 kr. for foreningen. Klejtrup IF forventer at kunne bidrage med ½ delen af beløbet, og der ansøges derfor om 36.250 kr. til etableringen.
Klejtrup Idrætsforening har 839 medlemmer, heraf 402 u/25 år.
 
Rødding Kultur- og Fritidscenter
Rødding Kultur- og Fritidscenter gennemfører i 2014, 2015 og 2016 en renoveringsplan, som tidligere er godkendt. Rødding Kultur- og Fritidscenter søger om tilskud på 22.200 kr. til afslibning/oliering af gulve i opholdslokaler.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller vedr. vedvarende, nye lokaleudgifter,
 
at imødekomme ansøgningen fra Skringstrup Linedance med virkning fra 1. januar 2016, så der ydes lokaltilskud med årligt 10.500 kr., svarende til et lokaletilskud på 7.665 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Romlund Jagtforening med virkning fra 1. januar 2016, så der ydes lokaltilskud med årligt 16.260 kr., svarende til et lokaletilskud på 11.870 kr.,
 
at der meddeles afslag på ansøgningen fra Alhedens Borgerforening, da foreningen ikke er en folkeoplysende forening,
 
at imødekomme ansøgningen fra Viborg Trial Klub med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 217.000 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 12.500 kr.*73% = 9.125 kr.,
 
at udvalget drøfter ansøgningen fra Kunst i Klejtrup og tager stilling til, om foreningen kan godkendes som en folkeoplysende, tilskudsberettiget forening,
 
at imødekomme ansøgningen fra DDS Waingunga Stammen med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 119.900 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 26.600 kr.*73% = 19.418 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Viborg Gymnastik Forening med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 1.064.153 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 64.153 kr. (2015 niveau)*73% = 46.832 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Viborg Svømmeklub med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 275.800 kr. (2015-niveau), svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 18.870 kr.*73% = 13.775 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Rødkærsbro Idrætsforening med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 28.084 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 18.084 kr.*73% = 13.201 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Gudenådalens Styrkeløft Klub med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 84.000 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 15.040 kr.*73% = 10.979 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra FDF Sejlcenter Viborg med virkning fra 1. januar 2016, så der ydes lokaletilskud med årligt 32.000 kr., svarende til et lokaletilskud på 23.360 kr.
 
 
Endvidere indstiller Direktøren for Kultur, Service & Events vedr. enkeltstående, nye lokaleudgifter,
 
at imødekomme ansøgningen fra Klejtrup Idrætsforening på 36.250 kr., svarende til et lokaletilskud på 26.463 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Rødding Kultur- og Fritidscenter på 22.200 kr., svarende til et lokaletilskud på 16.206 kr.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-06-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at imødekomme ansøgningen fra Skringstrup Linedance med virkning fra 1. januar 2016, så der ydes lokaltilskud med årligt 10.500 kr., svarende til et lokaletilskud på 7.665 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Romlund Jagtforening med virkning fra 1. januar 2016, så der ydes lokaltilskud med årligt 16.260 kr., svarende til et lokaletilskud på 11.870 kr.,
 
at der meddeles afslag på ansøgningen fra Alhedens Borgerforening, da foreningen ikke er en folkeoplysende forening,
 
at imødekomme ansøgningen fra Viborg Trial Klub med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 217.000 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 12.500 kr.*73% = 9.125 kr.,
 
at der meldes afslag på ansøgningen fra Kunst i Klejtrup, da foreningen ikke kan godkendes som en tilskudsberettiget folkeoplysende forening,
 
at imødekomme ansøgningen fra DDS Waingunga Stammen med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 119.900 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 26.600 kr.*73% = 19.418 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Viborg Gymnastik Forening med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 1.064.153 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 64.153 kr. (2015 niveau)*73% = 46.832 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Viborg Svømmeklub med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 275.800 kr. (2015-niveau), svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 18.870 kr.*73% = 13.775 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Rødkærsbro Idrætsforening med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 28.084 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 18.084 kr.*73% = 13.201 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra Gudenådalens Styrkeløft Klub med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaltilskudsgrundlag forhøjes til 84.000 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 15.040 kr.*73% = 10.979 kr.,
 
at imødekomme ansøgningen fra FDF Sejlcenter Viborg med virkning fra 1. januar 2016, så der ydes lokaletilskud med årligt 32.000 kr., svarende til et lokaletilskud på 23.360 kr.,
 
at bevillingerne kan indeholdes i det nuværende budget for lokaletilskud.
 
 
Endvidere beslutter Folkeoplysningsudvalget vedr. enkeltstående, nye lokaleudgifter,
 
at imødekomme ansøgningen fra Klejtrup Idrætsforening på 36.250 kr., svarende til et lokaletilskud på 26.463 kr.,
 
at meddele afslag på ansøgningen fra Rødding Kultur- og Fritidscenter, idet udvalget henviser til den gældende renoveringsplan, som besluttet i møde 4. juni 2014,
 
at bevillingerne kan indeholdes i det nuværende budget for lokaletilskud.
 
Ejner Bank Andreasen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets beslutning af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 15/33841
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget drøfter løbende afgrænsningen af, hvad der skal kunne ydes kursustilskud til, og vejledning og ja/nej bliver løbende opdateret. Senest i møde 14. maj 2015, sag nr. 5, hvor udvalget besluttede, at
 
  • Personlig udvikling/coaching fastholdes på nej-listen, og
  • Internationale uddannelser samt Ledelse- og lederkurser blev tilføjet på nej-listen.
 
 
Forvaltningen vurderer, at ansøgningerne ligge lige på grænsen af, hvad der kan ydes tilskud til, og Folkeoplysningsudvalget bedes derfor drøfte ansøgningerne og tage stilling til tilskud.
Indstilling
Direktøren fra Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og tager stilling til tilskud.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-06-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at bevilge kursustilskud til DDS Waingungas ansøgninger, idet kurserne sidestilles med almindelige trænerkurser.
Bilag

Sagsid.: 15/31948
Sagsfremstilling
I henhold til Viborg Kommunes retningslinjer for folkeoplysende virksomhed, blev der torsdag 21. maj 2015 afholdt lokalefordelingsmøde for skoleåret 2015/2016.
 
I de tilfælde, hvor der ikke opnås enighed om fordeling af de ledige tider, træffer Folkeoplysningsudvalget afgørelse. Ifølge Folkeoplysningslovens § 21, stk. 1, har kommunalbestyrelsen kompetencen til at anvise offentlige lokaler. Byrådet vedtog i december 2011 at delegere denne kompetence til Folkeoplysningsudvalget, som dermed træffer den endelige afgørelse i sagen.
 
På fordelingsmødet 21. maj 2015 opstod der konflikt vedr. Gymnastik- og Idrætshøjskolens store og lille bassin.
 
 
Gymnastik- og Idrætshøjskolens store og lille bassin
Både Viborg Svømmeklub (VSK) og Vandglad.dk ønsker tiden torsdage mellem kl. 16.00 – 17.30.
 
I indeværende sæson var der også konflikt mellem de to foreninger. Folkeoplysningsudvalget besluttede ved sidste lokalefordeling at fordele tiden således:
16.00 – 17.30 Vandglad.dk
17.30 – 19.30 VSK
 
Gymnastik- og Idrætshøjskolens
store og lille bassin
 
Viborg Svømmeklub
20.08.15 – 15.05.16
Vandglad.dk
03.08.15 – 02.06.16
16.00
 
 
16.30
 
 
17.00
 
 
17.30
 
 
18.00
 
 
18.30
 
 
19.00
 
 
19.30
 
 
 
 
Se bilag for begrundede ansøgninger fra de to konfliktende parter.
 
Prioriteret anvisning
Folkeoplysningsudvalget kan ved konflikter prioritere ved hjælp af Folkeoplysningslovens § 21, stk. 3:
Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal kommunalbestyrelsen normalt prioritere i følgende rækkefølge:
1)    Aktiviteter for børn og unge
2)    Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
3)    Aktiviteter for voksne
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
 
at tiden, torsdage mellem 16.00 – 17.30 i Gymnastik- og Idrætshøjskolens svømmehal (stort og lille bassin), tildeles Vandglad.dk, idet det ikke ved de gældende retningslinjer kan afgøres hvem der har førsteret til tiden. Således tilgodeses Vandglad.dk på baggrund af sidste sæsons fordeling.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-06-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at tiden, torsdage mellem 16.00 – 17.30 i Gymnastik- og Idrætshøjskolens svømmehal (stort og lille bassin), tildeles Vandglad.dk, idet det ikke ved de gældende retningslinjer kan afgøres hvem der har førsteret til tiden. Således tilgodeses Vandglad.dk på baggrund af sidste sæsons fordeling, med ønsket om fortsat kontinuerlige aktiviteter i foreningen.
Bilag

Sagsid.: 15/27029
Sagsfremstilling
Sahl Kultur- og Idrætsforening søger om at få lokaletilskudsbevillingen til Sahl Badmintonklub videreført til den nye forening, som er et resultat af en planlagt fusion mellem Sahl Borgerforening og Sahl Badminton Klub. Baggrunden for fusionen er at mindske administration, skabe større sammenhængskraft og mere aktivitet.
 
Forvaltningen har læst de nye vedtægter igennem og bemærker, at §3 Medlemmer bør tilrettes, så foreningen er åben for alle.
 
Folkeoplysningsudvalget behandlede i møde 10. december 2014, sag nr. 6, ”Forslag til model for foreningsfusioner i mindre bysamfund”. Her besluttede Folkeoplysningsudvalget at godkende fusionerede foreninger i mindre bysamfund, med krav om, at følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne få tilskud som folkeoplysende forening:
 
1)    Foreningens primære formål skal være folkeoplysende
 
2)    Foreningen skal tydeligt kunne dokumentere pengestømme i tilfælde af tilskud til folkeoplysende virksomhed, og således skal det være muligt at skelne mellem folkeoplysende virksomhed og foreningens øvrige virksomhed ved hjælp af tydeligt særskilte regnskaber
 
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
 
at Folkeoplysningsudvalget godkender Sahl Kultur- og Idrætsforening som frivillig folkeoplysende forening, såfremt foreningen på den kommende ordinære generalforsamling ændrer vedtægterne som beskrevet i sagen, og
 
at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at lokaletilskudsbevillingen til Sahl Badminton Klub overgår til Sahl Kultur- og Idrætsforening
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-06-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at Folkeoplysningsudvalget godkender Sahl Kultur- og Idrætsforening som frivillig folkeoplysende forening, såfremt foreningen på den kommende ordinære generalforsamling ændrer vedtægterne som beskrevet i sagen,
 
at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at lokaletilskudsbevillingen til Sahl Badminton Klub overgår til Sahl Kultur- og Idrætsforening, og
 
at ordningen evalueres ultimo 2016
Bilag