You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 9. december 2015 kl. 16:00

Mødested Hersom Forsamlingshus
Udvalg Folkeoplysningsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anette Hørup Staun, Arne Augustinussen, Gudrun Bjerregaard, Inge-Lise Sterup, Jørgen Mejlsø, Kjeld Bach, Marius Kristensen, Niels Rohde Pedersen, Palle Villumsen, Poul B. Andersen, Torben Vestergaard
Fraværende Ejner Bank Andreasen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/73202
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formand, medlemmerne og administrationen
 
2.
Kursustilskud 2015
Oversigt over tilskud og afslag vedlagt som bilag 1.
 
3.
Start- og udviklingspuljen 2015
Oversigt over ansøgninger vedlagt som bilag 2.
 
4.
Kunst i Klejtrup
Kunst i Klejtrup frafalder deres ansøgning – orientering.
 
5.
Lokaletilskudstakster 2016
Byrådet besluttede i møde 7. oktober 2015, sag nr. 1, at godkende takstoversigt 2016 – budget 2016.
Takstoversigt vedlagt som bilag 3.
 
6.
Tænk udvikling af breddeidræt ind i de kommunale budgetter - DIF og DGI søsætter visionen ”Bevæg dig for livet”.
-      Henv. fra DGI Midtjylland af 02.09.2015 vedlagt som bilag 4.
-      Kursusbeskrivelse ”Få succes med jeres næste projekt i foreningen” vedlagt som bilag 5.
 
7.
Vedr. Foreningsdrevne motionscenter/Foreningsfitness
-      Henvendelse af 26. oktober 2015 fra DGI/DIF vedr. Foreningsdrevne motionscentre vedlagt som bilag 6.
-      Brev af 5. november 2015 til landets kommuner fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen vedlagt som bilag 7.
-      Vejledning om uddeling af støtte til folkeoplysende foreninger vedlagt som bilag 8.
-      Resume af Copenhagen Economics rapport ”Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? ” vedlagt som bilag 9.
-      Henvendelse af 12. november fra DGI Midtjylland vedr. ”Kommunal opbakning til foreningsfitness – ja tak… ” vedlagt som bilag 10.
 
8.
Fritid & Samfund – Kursus med fokus på §35, stk. 2-udvalgenes arbejdsområder 5. oktober 2015:
Marius Kristensen, Palle Villumsen, Niels Rohde Pedersen og Anders Kristensen
 
9.
Henvendelse fra Skolen for Kreativ Fritid vedr. Flygtninge i Folkeoplysningen
Henv. vedlagt som bilag 11.
 
10.
Henvendelse fra VFOS vedr. tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning
Henv. fra VFOS vedlagt som bilag 12.
 
11.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Sag fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget 28.10.2015, inkl. bilag, vedlagt som bilag 13.
 
12.
Orientering om møde med Bjerringbro Rideklub
 
13.
Vedr. opdatering af Wada’s dopingliste
Høringsbrev og opsummering af ændringer i 2016-listen vedlagt som bilag 14.
 
14.
Fordeling af lokaletilskud til voksenundervisning 2016
Oversigt vedlagt som bilag 15.
 
15.
Fordeling af rammebeløb voksenundervisning 2016
Oversigt vedlagt som bilag 16.
 
16.
Omfordeling 2015 – voksenundervisning
Oversigt vedlagt som bilag 17.
 
17.
Tilskud til handicapidrætsforeninger 2016
Notat vedlagt som bilag 18
Fordeling af tilskud vedlagt som bilag 19
 
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Orienteringen taget til efterretning

Sagsid.: 14/65803
Sagsfremstilling
Forslag til mødeplan 2016 for Folkeoplysningsudvalget:
 
onsdag 03. februar 2016
torsdag 17. marts 2016 kl. 15.30 fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
onsdag 20. april 2016
onsdag 01. juni 2016
onsdag 17. august 2016
Seminar inkl. udvalgsmøde: torsdag 06. – fredag 07. oktober 2016
onsdag 07. december 2016
 
De normale udvalgsmøder holdes onsdage kl. 16.00.
 
Holdes møderne i forbindelse med besigtigelse af f.eks. klublokaler eller foreninger, sker denne besigtigelse normalt før udvalgsmøderne.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at forslag til mødeplan drøftes
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at forslag til mødeplan 2016 godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/48612
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalgets seminar den 24. september 2014 havde to hovedtemaer: 
  • Forandring i forening
  • Nye faciliteter
 
I forlængelse af seminaret foreslår forvaltningen her en række mulige emner for temadrøftelser i Folkeoplysningsudvalget:
 
Folkeoplysningsudvalgets mål for perioden
Fastsættelse af mål for den resterende periode
 
Temamøder
Afholdelse af temamøder for foreninger og aftenskoler
 
Nye Faciliteter
Handlingsplan på temaet om nye faciliteter
 
Flygtninge
Hvilken rolle spiller folkeoplysningen?
 
Synlighed af udvalgets arbejde
Hvordan kan udvalget blive bedre til at synliggøre
 
Partnerskaber
Hvordan kan udvalget indgå i partnerskaber for at fremme folkeoplysningen?
 
Folkeskolereformen
Hvilken rolle spiller folkeoplysningen?
 
Folkeoplysningens deltagelse i events
Hvordan kan udvalget vær en aktiv medspiller?
 
Lokaletilskud
Kan vi få mere ud af tilskudskronerne?
 
Bedre udnyttelse af faciliteter
Hvordan udnyttes klubhuse og idrætshaller?
 
Nyt tema fra Folkeoplysningspolitikken
Udvalget har arbejdet med to temaer, hvilket skal tages op i de kommende år?
 
 
Det foreslås, at udvalget på mødet drøfter og prioriterer emnerne, som efterfølgende indgår i udvalgets kommende møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget drøfter listen
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger, udarbejder forvaltningen forslag til prioritering af temaer til næste møde,
 
at udvalget på det første møde i 2016 drøfter temaet: Flygtninge.

Sagsid.: 15/70698
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget godkendte i møde 16. april 2015, sag nr. 3, følgende budgetprocedure på Folkeoplysningens område:
 
Folkeoplysningsudvalget:
april-mødet
Budgetforslag behandles. Forslag til prioriteringer videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget og indgår i den videre budgetlægning
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
maj-mødet
Formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget præsenterer budgetforslag for området for Kultur- og Fritidsudvalget
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
Kultur- og Fritidsudvalget behandler budgetforslaget
 
August / september:
Afsluttende budgetforhandling – Byrådets budgetseminar, behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og to behandlinger i Byrådet
 
Folkeoplysningsudvalget:
oktober/december
Budgettet behandles. Udvalget indarbejder evt. budgetændringer og sender disse til Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse
 
På baggrund heraf vedlægges det vedtagne budget for 2016 på Folkeoplysningens område (bilag 1).
 
Forvaltningen anfører, at ændringerne, i forhold til det bilag som var vedlagt på Folkeoplysningsudvalgets møde 10. juni 2015, sag nr. 2, er, at der i det endelige budget
er indarbejdet de af KL udmeldte justerede pris- og lønskønsreguleringer, som i alt udgør 110.000 kr. for Folkeoplysningsområdet.
 
Folkeoplysningsudvalget kan drøfte, hvorvidt der skal foretages omflytninger inden for budgettet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget tager budgettet til efterretning.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at sagen undersøges nærmere og udsættes til næste møde.
Bilag

Sagsid.: 14/31277
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede i møde 4. juni 2014, sag nr. 4, at imødekomme Viborg Folkeoplysnings Samråds (VFOS) ansøgning om midler til ansøgte udgifter til projekt: Fra arbejdsliv til seniorliv som en underskudsgaranti op til 30.000 kr. Projektet tager afsæt i det første tema i Viborg kommunes folkeoplysningspolitik: Nye livsfaser.
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede endvidere, at VFOS, ud over regnskabet, skal aflægge rapport om projektets udvikling og forløb på en måde, der egner sig til offentliggørelse og således, at andre kan have glæde af erfaringerne fra projektet.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning, og
 
at underskudsgaranti på i alt 18.780,77 kr. finansieres af det beløb, der er afsat i 2015 på kontoen ”Start og udviklingspuljen”, og
 
at den resterende underskudsgaranti på 11.219,23 overføres til et lignende projekt i 2016
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at orienteringen tages til efterretning,
 
at underskudsgaranti på i alt 18.780,77 kr. finansieres af det beløb, der er afsat i 2015 på kontoen ”Start og udviklingspuljen”, og
 
at den resterende underskudsgaranti på 11.219,23 overføres til et lignende projekt i 2016.
Bilag

Sagsid.: 15/64634
Sagsfremstilling
Sahl Minihal Foreningsfitness har ansøgt Viborg Kommune om at blive godkendt som folkeoplysende forening jfr. Folkeoplysningsloven med henblik på at kunne ansøge om aktivitetstilskud og kursustilskud.
 
I april 2015 fusionerede Sahl Borgerforening og Sahl Badmintonklub til én forening, Sahl Kultur- og Idrætsforening, og Sahl Minihal Foreningsfitness er en selvstændig forening under Sahl Kultur- og Idrætsforening.
 
Foreningsfitness er et samarbejde mellem DGI og DIF.
Foreningsfitness har igennem årene opnået erfaringer med hvilke kvalitetsrammer der skaber de bedste foreningsbaserede fitness centre. Rådgivere tilknyttet Foreningsfitness hjælper med opstart af forening/foreningsdannelse, håndtering af udfordringer som lokaler og ikke mindst økonomi.
På basis heraf har DGI fastlagt nogle krav, som skal sikre kvalitet i foreningen og som skal sikre klare rammer for foreningsdannelse, medlemskab og medlemstilbud, og et af kravene er bl.a., at foreningen skal være selvstændig, have egne vedtægter og bygge på direkte medlemsindflydelse.
 
Sahl Minihal Foreningsfitness er en selvstændig forening med egen bestyrelse og egne vedtægter. Sahl Minihal Foreningsfitness har på nuværende tidspunkt 9 instruktører, der gennem træning og andre kulturelle aktiviteter ønsker at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer.
 
 
Sahl Minihal modtager 45.000 kr. i tilskud jfr. model for tilskud til motionslokaler.
 
Forvaltningen har gennemgået vedtægterne (bilag 1), og har ingen bemærkninger hertil.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at ansøgning fra Sahl Minihal Foreningsfitness om godkendelse som Folkeoplysende forening imødekommes.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at ansøgning fra Sahl Minihal Foreningsfitness om godkendelse som Folkeoplysende forening imødekommes.

Sagsid.: 15/64646
Sagsfremstilling
Skals Fitness har ansøgt Viborg Kommune om at blive godkendt som folkeoplysende forening jfr. Folkeoplysningsloven med henblik på at kunne ansøge om aktivitetstilskud og kursustilskud.
 
Skals Fitness er en selvstændig forening under Skals Gymnastik Forening med egen bestyrelse, vedtægter og økonomi. Skals Fitness er et foreningsbaseret motions/fitness center, der har til huse i de nybyggede lokaler i Skals Idrætscenter (Skals Idræts- og Svømmehal).
Skals Fitness er et alternativ til de kommercielle Fitnesscentre og stiftet som forening i juni 2015.
 
Foreningsfitness er et samarbejde mellem DGI og DIF.
Foreningsfitness har igennem årene opnået erfaringer med hvilke kvalitetsrammer der skaber de bedste foreningsbaserede fitness centre. Rådgivere tilknyttet Foreningsfitness hjælper med opstart af forening/foreningsdannelse, håndtering af udfordringer som lokaler og ikke mindst økonomi.
På basis heraf har DGI fastlagt nogle krav, som skal sikre kvalitet i foreningen og som skal sikre klare rammer for foreningsdannelse, medlemskab og medlemstilbud, og et af kravene er bl.a., at foreningen skal være selvstændig, have egne vedtægter og bygge på direkte medlemsindflydelse.
 
Målet med Skals Fitness er, at give alle medlemmer over 15 år mulighed for at træne lokalt både individuel og på hold. Der vil blive oprettet særlige hold for både teenagere og seniorer. Dermed kan Skals Fitness bidrage til at øge folkesundheden for alle aldersgrupper i Skals og omegn.
 
Skals Fitness har ca. 300 medlemmer.
 
Skals Idrætscenter modtager 60.000 kr. i tilskud jfr. model for tilskud til motionslokaler i selvejende institutioner (idrætshaller).
 
Forvaltningen har gennemgået vedtægterne (bilag 1), og har ingen bemærkninger hertil.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at ansøgning fra Skals Fitness om godkendelse som Folkeoplysende forening imødekommes.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at ansøgning fra Skals Fitness om godkendelse som Folkeoplysende forening imødekommes.
Bilag

Sagsid.: 15/70354
Sagsfremstilling
Skals Fitness søger om lokaletilskud til mødelokale i Skals Idrætscenter, idet den nyetablerede forening, Skals Fitness grundet en overvældende medlemstilstrømning har behov for mere plads til opstartsmøder, instruktørmøder, bestyrelsesmøder mv.
Ansøgning er vedlagt som bilag 1.
 
Folkeoplysningsudvalget behandler på dette møde i sag nr. 6, en ansøgning fra Skals Fitness om godkendelse som Folkeoplysende forening.
 
Udgiften til lokaltilskud udgør 138.638 kr.
 
Skals Idrætscenter modtager 60.000 kr. i tilskud jfr. model for tilskud til motionslokaler i selvejende institutioner (idrætshaller). Modellen indebærer, at der ikke ydes folkeoplysningstilskud (lokaletilskud) til foreningers leje af motionslokaler i institutionen/hallen, hvorfor der ikke vil kunne ydes lokaletilskud i denne aktuelle sag.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der meddeles afslag på ansøgning om lokaletilskud til Skals Fitness.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at der meddeles afslag på ansøgning om lokaletilskud til Skals Fitness, idet det forudsættes, at det tilskud, som Viborg Kommune i henhold til retningslinier for tilskud til selvejende idrætshaller yder til motionslokaler i Skals Idrætscenter, dækker lokaletilskud vedr. samtlige motionslokaler i hallen.
Bilag

Sagsid.: 15/49507
Bilag

Sagsid.: 14/53612
Sagsfremstilling
LOF Midtjylland har i brev af 28. august 2014 henvendt sig til Viborg Kommune, for at gøre opmærksom på ulige lokalevilkår inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Brevet vedlagt som bilag 1.
 
Folkeoplysningsudvalget blev på møde 10. december 2014 orienteret om henvendelsen.
 
LOF sammenligner sine lokaleforhold med forholdene for Skolen for Kreativ Fritid, som holder til på Industrivej 13 i kommunale lokaler og her betaler et årligt gebyr. De to skoler er næsten lige store med ca. 5000 undervisningstimer og en årlig bevilling til undervisning på ca. 500.000 kr.
 
LOF har lokaler på Vævervej 10, og har en årlig lokaleudgift på 860.000 kr. inkl. el, vand, varme, rengøring og renovation. LOF’s lokaletilskuds bevilling er på 344.000 kr., så LOF har en egenbetaling på 516.000 kr.
 
Skolen for kreativ fritid betaler årligt 62.000 kr. i gebyr for brug af lokalerne på Industrivej 13.
 
Forvaltningen har undersøgt flere muligheder for at finde andre og billigere lokaler til LOF, men det har desværre ikke været muligt. Lokaler på biblioteket eller det nye Sundhedscenter Viborg har også været undersøgt, men begge steder var der optaget på alle de tider, LOF skulle bruge, eller også var der ikke lokaler nok.
 
Forvaltningen ser det derfor som en god løsning og vil anbefale, at LOF bevilges et forhøjet lokaletilskud på 100.000 kr. årligt, og at de så selv finder en løsning på de resterende, eventuelt ved at forhøje deltagerbetalingen, opsige lejemålet i stueetagen og/eller finde nogle billigere lokaler til deres bevægelseshold.
 
Folkeoplysningssamrådet er blevet anmodet om udtalelse til LOF’s ansøgning om forhøjelse af LOF’s lokaletilskudsbevilling, og formanden for samrådet Niels Rohde Pedersen fremsender følgende udtalelse:
 
”VFOS har ingen indsigelse mod forhøjelse af LOF, Viborg´s lokaletilskud
 under forudsætning af, at
 
1) forhøjelsen ikke forringer vilkår og det samlede lokaletilskud inden for de andre aftenskoler,
 
2) andre aftenskoler kan få forhøjet lokaletilskud, hvis de er eller kommer i
 
 
Forvaltningen bemærker, at en forhøjelse af LOF’s lokaletilskudsbevilling kan findes inden for det samlede lokaletilskudsbudget og vil ikke forringe vilkårene for de andre aftenskoler.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at LOF’s lokaletilskudsbevilling, på baggrund af de helt særlige forhold i denne sag, forøges fra 344.000 kr. til 444.000 kr., svarende til en forøgelse på 100.000 kr.,
 
at bevillingen finansieres af mindreforbrug på lokaletilskudskonto.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-04-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at sagen, med baggrund i de på mødet faldne bemærkninger, udsættes til nærmere belysning.
Supplerende beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets formand, Marius Kristensen, har sammen med forvaltningen afholdt møde 25. november 2015 med repræsentanter for parterne, Viborg Folkeoplysnings Samråd og Folkeoplysningsudvalget: Birthe Nørskov, Kjeld Bach, Niels Rohde Pedersen, Poul B. Andersen, Torben Vestergaard og Gudrun Bjerregaard.
 
På mødet drøftede man den kendsgerning, at forholdene mht. lokaler er ret forskellige for de enkelte aftenskoler.
 
For at give tid til at afsøge andre muligheder og samtidig søge efter en mere ensartet betaling for lokaler blev mødedeltagerne enige om at foreslå folkeoplysningsudvalget, at
 
  • der godkendes en særløsning for LOF, således at der i 2016 og 2017 ydes et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. årligt til LOF’s lokaleudgifter i det nuværende lejemål,
  • der alene er tale om en løsning for LOF i den nuværende situation,
  • beløbet finansieres inden for  folkeoplysningsudvalgets ramme, og
  • der ses nærmere på gebyrbetalingen for lokaler fra budgetåret 2017
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der godkendes en særløsning for LOF, således at der i 2016 og 2017 ydes et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. årligt til LOF’s lokaleudgifter i det nuværende lejemål,
 
at der alene er tale om en løsning for LOF i den nuværende situation,
 
at beløbet finansieres inden for  folkeoplysningsudvalgets ramme, og
 
at der ses nærmere på gebyrbetalingen for lokaler fra budgetåret 2017.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at der godkendes en særløsning for LOF, således at der i 2016 og 2017 ydes et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. årligt til LOF’s lokaleudgifter i det nuværende lejemål, idet det forudsættes, at LOF indgår i forhandling vedr. reduktion af lokaleleje i eksisterende lejemål eller nyt lejemål med lavere lokaleleje,
 
at der alene er tale om en løsning for LOF i den nuværende situation,
 
at beløbet finansieres inden for  folkeoplysningsudvalgets ramme på område I, lokaletilskud og
 
at der ses nærmere på gebyrbetalingen for lokaler fra budgetåret 2017.
Bilag