You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 3. februar 2016 kl. 16:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Folkeoplysningsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anette Hørup Staun, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Inge-Lise Sterup, Jørgen Mejlsø, Kjeld Bach, Marius Kristensen, Niels Rohde Pedersen, Poul B. Andersen, Torben Vestergaard
Fraværende Anders Bertel, Palle Villumsen
Bemærkninger Poul B. Andersen deltog ikke i behandling af sag nr. 7

Sagsid.: 15/48612
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede i møde 09. december 2015, sag nr. 3, at udvalget på førstkommende møde i 2016 tager fat på en drøftelse af temaet: Flygtninge, ud fra en prioriteret række mulige emner foreslået på Folkeoplysningsudvalgets seminar 24. september 2015.
 
På mødet i dag er arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil og fritidsvejleder Jacob Madsen inviteret for at give en orientering om de tiltag, vi som kommune har gang i – set i relation til, hvor folkeoplysningen evt. kan støtte op.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at sagen drøftes.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 03-02-2016
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsid.: 15/67597
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formand, medlemmerne og administrationen
 
2.
Kursustilskud 2015
Oversigt over tilskud og afslag vedlagt som bilag 1
 
3.
Lokaletilskud 2014
Opgørelse 2014 vedlagt som bilag 2
 
4.
Start- og Udviklingspuljen
Oversigt over opgørelse 2015 vedlagt som bilag 3
 
5.
Godkendelse af forening
-      Tamilsk Fællesskab Viborg er godkendt som folkeoplysende forening dec. 2015 med mulighed for at leje kommunale lokaler.
Vedtægter vedlægges som bilag 4.
 
6.
Brev til folkeoplysningsudvalgene vedr. Konkurrencestyrelsens vejledning
Brev vedlagt som bilag 5.
 
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 03-02-2016
 
Orienteringen taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/70698
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget godkendte i møde 16. april 2015, sag nr. 3, følgende budgetprocedure på Folkeoplysningens område:
 
Folkeoplysningsudvalget:
april-mødet
Budgetforslag behandles. Forslag til prioriteringer videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget og indgår i den videre budgetlægning
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
maj-mødet
Formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget præsenterer budgetforslag for området for Kultur- og Fritidsudvalget
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
Kultur- og Fritidsudvalget behandler budgetforslaget
 
August / september:
Afsluttende budgetforhandling – Byrådets budgetseminar, behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og to behandlinger i Byrådet
 
Folkeoplysningsudvalget:
oktober/december
Budgettet behandles. Udvalget indarbejder evt. budgetændringer og sender disse til Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse
 
 
Forvaltningen anfører, at ændringerne, i forhold til det bilag som var vedlagt på Folkeoplysningsudvalgets møde 10. juni 2015, sag nr. 2, er, at der i det endelige budget
er indarbejdet de af KL udmeldte justerede pris- og lønskønsreguleringer, som i alt udgør 110.000 kr. for Folkeoplysningsområdet.
 
Folkeoplysningsudvalget kan drøfte, hvorvidt der skal foretages omflytninger inden for budgettet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget tager budgettet til efterretning.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at sagen undersøges nærmere og udsættes til næste møde.
Forvaltningens bemærkninger
Folkeoplysningsudvalget besluttede i møde 9. december 2015, sag nr. 4, at udsætte sagen for nærmere undersøgelse til mødet i dag. Budget 2016 vedlægges som bilag 1.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 03-02-2016
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at tage budgettet til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/73131
Sagsfremstilling
Gudenaadalens Gymnastikforening, Bjerringbro, har ansøgt Viborg Kommune om at blive godkendt som folkeoplysende forening jfr. Folkeoplysningsloven med henblik på at kunne ansøge om lokaletilskud gældende fra 1. januar 2016. Ansøgning vedlagt som bilag 1.
 
Gudenaadalens Gymnastikforening (GGF) blev stiftet 15. august 2015 og har som overordnede mål at fremme sundhed og socialt samvær for borgere i og omkring Gudenaadalen gennem gymnastik, fitness og bevægelse.
GGF lejer sig ind følgende steder:
 
 • Pilevejens Festlokaler, Bjerringbro
 • Bjerringbro Gymnasium
 • Idrætsparken, Bjerringbro
 • Gudenådalens Efterskole, Ulstrup
 
Lokaletilskud
GGF ansøger hermed om lokaletilskud til leje af Pilevejens Festlokaler gældende fra 1. januar 2016 efter følgende beregning:
 
Ansøgt lokaletilskud 100 timer á 150,- kr.
15.000 kr.
Max. lokaletilskud 128,65 kr. pr. time x 73%
(128,65 kr. er satsen for øvrige lokaler 2016)
  9.391 kr.
 
Medlemstal
GGF har ca. 130 medlemmer fordelt på 12 hold, hvortil der er knyttet 11 instruktører.
 
 
Forvaltningen har gennemgået vedtægterne (bilag 2) og finder, at de opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & og Events indstiller,
 
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 03-02-2016
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at ansøgning fra Gudenaadalens Gymnastikforening (GGF) imødekommes, således at der med virkning fra 1. januar 2016 ydes tilskud til GGF til 12.865 kr., svarende til et lokaletilskud på 73% af 12.865 kr. = 9.391 kr. Tilskuddet bevilges fra puljen ”nye initiativer”, da det er en ny forening.
Bilag

Sagsid.: 16/4098
Sagsfremstilling
Skolen for Kreativ Fritid vil gerne tilbyde to projekter for flygtninge i Viborg-området. Skolen søger i den forbindelse om et tilskud på 68.800 kr. til projekterne og til markedsføring.
 
Skolen vil gerne bidrage til integration af flygtninge. Tanken er, at håndværk – ligesom sport – kan være et godt samlingspunkt mellem kulturer.
 
De to projekter er henholdsvis 1) Mandags-café og 2) Mentorordning.
 
Budget:
Mandags-café
15.000 kr.
Mentorordning
48.800 kr.
Markedsføring
5.000 kr.
I alt
68.800 kr.
 
 
Beskrivelse af projekterne
Projekterne er uddybende beskrevet i ansøgningen, der vedlægges som bilag 1.
 
Mandags-café
Tanken er, at mandags-caféen skal være dels et værested, dels et kreativt værksted, hvor der udveksles håndværkserfaringer.
Skolen vil gerne gennemføre 30 mandags-caféer, hvor der til hver gang deltager 1-2 af skolens instruktører, og hvor der bliver mulighed for at prøve selv. Det søges der om tilskud til.
Skolen vil bidrage med lokaler, faciliteter, kaffe og kage.
 
Mentorordning
En dansk elev er mentor for en flygtning på et specifikt forløb. Den danske elev tager hånd om flygtningen gennem hele forløbet.
Tilskuddet skal bruges til at billiggøre deltagerbetalingen for flygtning og kursist, således at hver kun betaler en del af kursusprisen: 1. kursus 10 %, 2. kursus 25% og 3. kursus 50%.
Ved 10 flygtninge og 10 mentorer svarer det til 48.800 kr., hvis man går ud fra et kursusforløb på 30 timer pr. kursus.
 
Skolen for Kreativ Fritid har lavet en tidsplan, så mandags-caféen kan begynde i 2. kvartal 2016, og mentorordningen kan begynde i 2.-3. kvartal 2016, men tidsplanen vil kunne tilpasses.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 63.800 kr. fra Start- og udviklingspuljen til dækning af Mandags-café og Mentorordning, idet eventuelle praktiske ændringer i projekternes gennemførelse kan aftales med forvaltningen, så længe ideen med projekterne fastholdes og projekterne gennemføres fuldt ud.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 03-02-2016
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at der på grund af de på mødet faldne bemærkninger meddeles afslag til ansøgningen fra Skolen for Kreativ Fritid, og
 
at Skolen for Kreativ Fritid inviteres til et dialogmøde med forvaltningen og Formanden for Folkeoplysningsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/70594
Sagsfremstilling
 
AOF Viborg søger om tilskud til et projekt for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk for at gavne integration og social inklusion. AOF ønsker at flere etniske minoritetsborgere bliver inddraget i aftenskolen.
 
Projektets formål er at introducere folkeoplysningen til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. De skal præsenteres for dens muligheder og inkluderende fællesskab og se den i praksis. Dermed opnår de viden om folkeoplysningen.
 
Projektet foregår i et samarbejde mellem AOF og frivilliggruppen Bydelsmødrene i Viborg.
Projektets elementer er: Informationsmøde, besøg på almindelige aftenskolekurser, ser planlægning af et forløb, møder kursusdeltagere, ser hvordan der undervises. Herefter støttes deltagerne i at kunne fortsætte på et kursus eller evt. selv starte et undervisningsforløb op.
 
Budget:
 
Koordinator
23.100 kr.
Forplejning
2.000 kr.
Materiale
2.000 kr.
Transport
900 kr.
I alt
28.000 kr.
 
 
Projektet starter i februar 2016 og slutter i april 2016.
 
Projektet organiseres af AOF Viborg som ansætter en koordinator i projektperioden.
 
Koordinator forestår samarbejdet med frivilliggruppen Bydelsmødre i Viborg.
Der er ingen deltagerbetaling.
 
Projektet organiseres og administreres i AOF Midt (Viborg). AOF har stor erfaring i samarbejde med bydelsmødre fra andre steder i Danmark.
 
Læs mere i ansøgningen, der vedlægges som bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 26.000 kr. fra start- og udviklingspuljen til dækning af koordinator, materialer og transport.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 03-02-2016
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at der på grund af de på mødet faldne bemærkninger meddeles afslag til ansøgningen fra AOF, og
 
at AOF inviteres til et dialogmøde med forvaltningen og Formanden for Folkeoplysningsudvalget.
 
 
Poul Bent Andersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets beslutning af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 15/75653
Sagsfremstilling
Hvert år afholder Dansk Skoleskak (DSS) hold DM, og i dagene 8. – 10. april 2016 skal Vestfjends Skoleskak (VS) stå for årets hold DM. Det er første gang, at dette mesterskab afholdes i Viborg kommune, og der forventes deltagelse af ca. 200 elever og ca. 100 forældre/ledere fra hele landet, som ud over skak har fokus på det sociale via fællesspisning, boldspil, film og skak-sjov.
 
Vestfjends Skoleskak er en godkendt, frivillig forening med 30 medlemmer baseret på frivillig arbejdskraft. Til dagligt stiller Vestfjendsskolen bl.a. lokaler gratis til rådighed til skakspillerne, men med de mange deltagere kniber det med pladsen på skolen, og klubben er derfor nødsaget til at leje Vestfjendshallen hele weekenden.
 
 
Vestfjends Skoleskak ansøger derfor om et tilskud fra start- og udviklingspuljen på 19.714 kr. til afholdelse af hold DM i skoleskak. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag 1.
 
Der er pt. skoleskak på 7 skoler i Viborg kommune, og på ca. 400 skoler på landsbasis.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at ansøgning fra Vestfjends Skoleskak om tilskud til 19.714 kr. imødekommes således, at 12.380 kr. finansieres fra ”start- og udviklingspuljen”, og det resterende beløb på 7.334 kr. finansieres fra puljen ”nye initiativer”.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 03-02-2016
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at ansøgning fra Vestfjends Skoleskak om tilskud til 19.714 kr. imødekommes således, at 12.380 kr. finansieres fra ”start- og udviklingspuljen”, og det resterende beløb på 7.334 kr. finansieres fra puljen ”nye initiativer”.
Bilag

Sagsid.: 15/48612
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede i møde 9. december 2015, sag nr.3, at udvalget på det første møde i 2016 drøfter temaet: Flygtninge.
 
Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger, udarbejder forslag til en prioritering af temaerne, som efterfølgende indgår i møder i Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. Flygtningehvilken rolle spiller folkeoplysningen?
 2. Temamøderafholdelse af temamøder for foreninger og aftenskoler
 3. Folkeskolereformenhvilken rolle spiller folkeoplysningen
 4. Synlighed af udvalgets arbejdehvordan kan udvalget blive bedre til at synliggøre?
 5. Folkeoplysningens deltagelse i eventshvordan kan udvalget være en aktiv medspiller?
 6. Bedre udnyttelse af faciliteterhvordan udnyttes klubhuse og idrætshaller?
 7. Lokaletilskud - kan vi få mere ud af tilskudskronerne?
 8. Nye faciliteterhandlingsplan på temaet om nye faciliteter
 9. Partnerskaberhvordan kan udvalget indgå i partnerskaber for at fremme folkeoplysningen?
 10. Folkeoplysningsudvalgets mål for periodenfastsættelse af mål for den resterende periode
 
 
Nyt tema fra Folkeoplysningspolitikken
Udvalget har arbejdet med to temaer, hvilket skal tages op i de kommende år?
2014-2016: Nye Livsfaser
2015-2017: Nye Faciliteter
2016-2018: Nye Medier / Ny livsstil?
2017-2019: Nye Medier / Ny livsstil?
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen og tager stilling til prioriteringen, og
 
at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, hvilket tema fra Folkeoplysningspolitikken der skal tages op i de kommende år.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 03-02-2016
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at prioriteringen godkendes, og
 
at temaet ”nye medier” tages op i 2016 – 2018 og ”ny livsstil” tages op i 2017 – 2019.