You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 6. oktober 2016 kl. 17:30

Mødested Vingsted Centret
Udvalg Folkeoplysningsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anette Hørup Staun, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen, Inge-Lise Sterup, Jørgen Mejlsø, Kjeld Bach, Marius Kristensen, Niels Rohde Pedersen, Palle Villumsen, Poul B. Andersen, Torben Vestergaard
Fraværende Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard
Bemærkninger Gudrun Bjerregaard og Anders Bertel var fraværende til mødet

Sagsid.: 15/67597
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formand, medlemmerne og administrationen
 
2.
Kursustilskud 2016
Oversigt vedlagt som bilag 1
 
3.
22. august 2016 afholdte Byrådet forud for Forhandlingsseminaret 25. og 26. august 2016 et orienteringsmøde om Viborg Kommunes budget 2017-2020.
Læs mere om mødet og se video på Viborg Kommunes hjemmeside:
 
http://kommune.viborg.dk/Politik/Oekonomi/Budget/Budget-2017-til-2020/Budgetmoeder
 
4.
Conventus – udvikling
 
5.
Sdr.Rind Juniorklub – 25 års jubilæum 24. september 2016.
Marius Kristensen deltog.
 
6.
Godkendelse af foreninger:
  • Viborg Firmaidræt/Billard er godkendt som folkeoplysende, tilskudsberettiget forening pr. 1. september 2016.
 
7.
Bjerringbro Rideklub – status
 
8.
Fællesmøde om lokalt samarbejde 4. oktober 2016 mellem skole, foreninger og haller
Indbydelse vedlagt som bilag 2
 
9.
Opsamling omkring selvejende hallers regnskaber 2015
 
10.
Orientering om motion for handicappede unge i bofællesskaber v/ Marius Kristensen
 
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-10-2016
 
Orientering taget til efterretning

Sagsid.: 16/18325
Sagsfremstilling
Viborg Hunde Forum (i vedtægterne kaldet Midtjysk Hunde Forum) søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening. Derudover søger foreningen om lokaletilskud til et lejemål på Læsøvej 6B, Viborg. Endelig søger foreningen om et opstartstilskud på 8.000 kr. til bl.a. oprettelse af hjemmeside.
 
Foreningen er stiftet 22. februar 2016.
 
Læsøvej 6B, Viborg, er privatejet og lejes ud til firmaet InDog Elite Center ApS (IEC). Stedet er indrettet som et flot, indendørs træningscenter på 1.650 kvm. Firmaet startede i 2011 i en lille hal i Ørum. Der viste sig et behov for at kunne træne hele året rundt i tørvejr. I 2014 fik IEC til huse på Læsøvej.
 
IEC samarbejder med Viborg Ungdomsskole, Forsvaret, Dansk Kennel Klub, Agilitylandsholdet, lydighedslandsholdet samt adskillige private hundeskoler og instruktører.
 
Ideen til foreningen er opstået, fordi der er et behov for at kunne tilbyde hundetræning på hold. Fordelingen mellem firmaet IEC og foreningen Viborg Hunde Forum vil således være, at firmaet tager sig af elitetræningen og medlemmers mulighed for egen træning i lokalerne. Ligeledes at leje ud til arrangementer og selv afholde arrangementer. Foreningen vil tage sig af holdtræning – den faste træning af deltagere på et hold over en periode.
 
Man forestiller sig, at tiden vil deles mellem IEC og forening 50/50, og ligeledes med lokaleudgifterne.
 
De samlede driftsudgifter er på 265.184 kr. Foreningen søger om lokaletilskud til 112.500 kr., svarende til et årligt lokaletilskud på 82.125 kr.
 
Forvaltningen har afholdt et møde med udlejer (IEC) og foreningens formand. Og i den forbindelse besigtiget faciliteterne.
 
Godkendelse af vedtægter
Forvaltningen har gennemgået vedtægterne og finder, at de opfylder betingelserne i folkeoplysningsloven. Vedtægterne forelægges udvalget for en stillingtagen af den samlede ansøgning. Forvaltningen foreslår, at vedtægterne godkendes.
 
Opstartstilskud
Foreningen søger om et opstartstilskud på 8.000 kr. fra start- og udviklingspuljen. Foreningen har en række engangsomkostninger i forbindelse med foreningens stiftelse – bl.a. etablering af hjemmeside.
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 8.000 kr.
 
Lokaletilskud
Forvaltningen vurderer, at det er muligt at holde aktiviteterne i firmaet og foreningen adskilt, så tilskuddet alene går til foreningsaktiviteterne. Dog vil det være en forudsætning, at der ikke samtidig foregår kommercielle og foreningsmæssige aktiviteter i lokalet. (Kommunen er jf. folkeoplysningsbekendtgørelsen, § 15, stk. 3, ikke forpligtet til at yde lokaletilskud til lokaler, hvor andre samtidig har adgang mod betaling).
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes med bevilling af lokaletilskud til en årlig udgift på 112.500 kr., svarende til 82.125 kr.
Forvaltningens forslag baseres på oplysninger fra foreningen om forventede medlemstal på 150 medlemmer og 1.266 aktivitetstimer årligt.
 
Forvaltningen foreslår, at tilskuddet bevilges fra 1. januar 2017, henset til at det vil være muligt at finansiere tilskuddet inden for budgettet, og at den første ansøgning har været indsendt inden 1. maj 2016.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at foreningen godkendes som tilskudsberettiget, folkeoplysende forening,
 
at foreningens ansøgning om et opstartstilskud på 8.000 kr. fra start- og udviklingspuljen imødekommes, og
 
at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at Viborg Hunde Forum bevilges et lokaletilskud på op til 73% af 112.500 kr. fra 1. januar 2017, svarende til 82.125 kr. Tilskuddet er baseret på de givne oplysninger om forventet aktivitetsniveau (timer) og forventet medlemstal. Det er en forudsætning for tilskud, at der ikke samtidig foregår kommercielle og foreningsmæssige aktiviteter i lokalet.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-10-2016
På baggrund af de på mødet faldne bemærkninger besluttede Folkeoplysningsudvalget at udsætte sagen til nærmere belysning.
Bilag

Sagsid.: 16/46246
Sagsfremstilling
 
Foreningen har en aftale med Viborg Gymnasium omkring lån af lokaler og har en forventning om at have aktiviteter 1 gang ugentligt á 4 timers varighed.
 
Foreningen søger opstartstilskud til en Acer Aspire pc til 1.795,00 kr., og annoncer som reklame for opstarten til 2.641,00 kr. Derfor søges der om 4.436,00 kr. i tilskud.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der ydes et tilskud på 4.436,00 kr. 
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-10-2016
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at der ydes et tilskud på 4.436 kr. fra Start- og Udviklingspuljen til Houlkær Linedance.
Bilag

Sagsid.: 14/65803
Sagsfremstilling
Forslag til mødeplan 2017 for Folkeoplysningsudvalget:
 
onsdag 01. februar 2017
torsdag 23. marts 2017 kl. 15.30 fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
onsdag 05. april 2017
onsdag 07. juni 2017
onsdag 16. august 2017
Seminar inkl. udvalgsmøde: torsdag 05. – fredag 06. oktober 2017
onsdag 06. december 2017
 
De normale udvalgsmøder holdes onsdage kl. 16.00.
 
Holdes møderne i forbindelse med besigtigelse af f.eks. klublokaler eller foreninger, sker denne besigtigelse normalt før udvalgsmøderne.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at forslag til mødeplan drøftes.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-10-2016
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at godkende forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2017 med følgende ændring:
 
-      Fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget flyttes til torsdag 27. april 2017.
Bilag