You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 13. juni 2018 kl. 16:00

Mødested GAME, Nellikevej 2, 8800 Viborg
Udvalg Fritidsrådet
Mødedeltagere Birthe Nørskov, Daniel Andersen, Ejner B. Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Hans Erik Lund, Jørgen Mejlsø, Kirsten Hansen, Thomas Gissel
Fraværende Niels Jørgen Ottesen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/2399
Beslutning i Fritidsrådet den 13-06-2018
Orientering taget til efterretning.
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formand, medlemmer og administration
 
2.
VTU – Viborg Tværpolitiske Ungdomshus
Et af emnerne i byrådssagen om nedsættelse af Fritidsrådet var bl.a. styrkelse af det politiske ungdomsarbejde. De fleste af kommunens ungdomspolitiske foreninger er i gang med at samarbejde om en fælles forening, som skal stå bag et fælles, ungdomspolitisk hus.
 
3.
Lokalefordeling 2018/19
Orientering om udfaldet af årets lokalefordeling for den kommende sæson.
 
4.
Oversigt over Fritidsrådet
Oversigt vedlagt som bilag 1
5.
Information om Folkeoplysning
Notat vedlagt som bilag 2
6.
Fritid og Samfund inviterer til kurset: ”Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsudvalget og andre § 35, stk. 2-udvalg”
Invitation vedlægges som bilag 3
 
Bilag

Sagsid.: 18/19791
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
 
2. at forslag for perioden 2019-2022 godkendes, og
 
3. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 19. juni 2018.
Beslutning i Fritidsrådet den 13-06-2018
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at forslag til driftsbudget 2018 godkendes,
 
2. at forslag for perioden 2019-2022 godkendes, og
 
3. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 19. juni 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på sit møde 24. april 2018, sag nr. 4, samt igen 29. maj 2018, sag nr. 1. Fritidsrådets budget er indeholdt i budgettet på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg. Forvaltningen har senest maj 2018 vurderet det forventede regnskab for 2018 med henblik på, at få budgetomplaceret budgetterne, således at de svarer til forventningerne på hele politikområdet. Herudfra følger endvidere budgetforslag for perioden 2019 – 2022.
 
 
Inddragelse og høring
Fælles-MED KSE behandler på sit møde 4. juni 2018 budgetforslag 2019-2022.
 
 
Beskrivelse
Af budgethæftet, som er bilag 1, til sagen Budget 2019-22 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde 29. maj 2018 fremgår:
 
Spilleregler for budgetlægningen - drift
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor byrådet. Det betyder, at det enkelte fagudvalg selv skal finansiere eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker inden for eget budget.
Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne effektiviseringsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder effektiviseringer i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. Reduktionen på en procent svarende til 37,5 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
 
Budgetrammer
Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.
Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2019-prisniveau)
(i 1.000 kr.)
Regn-skab 2017
Oprinde-ligt budget 2018
Korrigeret budget 2018
Forventet regnskab 2018
Budget 2019
Budget 2020
Budget 2021
Budget 2022
Kultur
91.543
84.913
85.688
86.311
87.320
84.936
84.126
83.716
Folkeoplys-ning og idrætsanlæg
83.565
85.324
87.745
88.288
86.158
81.252
80.883
80.481
I alt
175.109
170.237
173.433
174.599
173.478
166.188
165.009
164.197

Rammerne er justeret med følgende forhold:
·         Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
·         Overførslerne fra 2017 er indarbejdet i hhv. det korrigerede budget 2018 og budforslaget for 2019
 
Desuden fremgår, at der i budgetforslaget indgår budgetudfordringer på 0,7 mio. kr. samt driftsønsker på 0,2 mio.kr., og at der indtil videre er finansieringsforslag for 0,3 mio. kr.
 
Budgetprocessen
Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2).
Efter procesplanen færdiggøres udvalgenes budgetter i juni.
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget:
 
 
24. april 2018
KFU-møde
Indledende budgetdrøftelse
29. maj 2018
KFU-møde
Drøftelse af temaer i årets budgetlægning samt budgetudfordringer
29. maj 2018
KFU-møde
Viborg Idrætsråd samt Fritidsrådet deltager
4. juni 2018
Fælles-MED KSE
Behandler budgetforslag 2019-2022
19. juni 2018
KFU-møde
Udvalget behandler det endelige budgetforslag
 
 
 
 
 
Forslag til driftsbudget for Fritidsrådet 2018 samt 2019-2022
 
(i 1.000 kr.)
Regnskab 2017
Forventet regnskab 2018
Forslag budget 2018
Budget 2019
Budget 2020
Budget 2021
Budget 2022
Viborg Gymnastikhøjskole
1.430
1.142
1.150
1.250
1.250
1.250
1.250
Betaling til andre instanser
1.304
1.215
1.220
1.300
1.300
1.300
1.300
Oplysningsforbundet og aftenskoler
3.799
3.637
3.640
3.700
3.700
3.700
3.700
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Aktivitets tilskud
6.087
6.516
6.520
6.650
6.650
6.650
6.650
Lokaletilskud
9.418
9.440
9.440
9.600
9.600
9.600
9.600
Lokaletilskud - Selvejende haller
11.196
11.636
11.650
12.000
12.000
12.000
12.000
Folkeoplysningsudvalgets disp.sum
22
21
22
25
25
25
25
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
70
70
70
72
72
72
72
Mål
115
162
140
140
140
140
140
Start- og udviklingspuljen
190
175
175
175
175
175
175
I alt
33.631
34.014
34.027
34.912
34.912
34.912
34.912
 
Bilag 1 viser en mere detaljeret oversigt over budgetforslaget
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/26441
Resume
Forslag om fastsættelse af forretningsorden for Fritidsrådet.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet godkender forslaget til forretningsorden (bilag 1),
 
2. at Fritidsrådet godkender den i sagen beskrevne procedure for Fritidsrådets, forretningsudvalgets, formandens og forvaltningens måde at håndtere henvendelser.
Beslutning i Fritidsrådet den 13-06-2018
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at indstillingen godkendes, idet det rettes i forretningsordenen, at dagsorden sendes ud 8 dage før mødet,
 
2. at Fritidsrådet holdes orienteret om beslutninger truffet i Forretningsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Til at fastlægge Fritidsrådets måde at fungere på inden for de vedtagne rammer foreslås fastsat en forretningsorden for Fritidsrådet.
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til forretningsorden (bilag 1).
 
Med henblik på at kunne svare på henvendelser så snart som muligt, foreslås løbende indarbejdet en procedure, der giver forretningsudvalget, formanden og forvaltningen mulighed for at træffe og meddele beslutning så tidligt som muligt.
 
Det vil på sigt kunne være hensigtsmæssigt at tilrette forretningsordenen, når der foreligger erfaringer fra arbejdet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ingen.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen.


Bilag

Sagsid.: 18/28940
Resume
Fritidsrådet aftalte på det konstituerende møde at nedsætte et forretningsudvalg. Med denne sag sker det formelle valg til forretningsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
Beslutning i Fritidsrådet den 13-06-2018
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at Fritidsrådets forretningsudvalg består af følgende tre medlemmer: Daniel Andersen, Ejner Bank Andreasen og Birthe Nørskov.
Sagsfremstilling
Historik
På det konstituerende møde 3. maj 2018 aftalte Fritidsrådet, at der skal nedsættes et forretningsudvalg.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I forbindelse med konstitueringen blev det aftalt, at Fritidsrådet skal have et forretningsudvalg. Forretningsudvalget er nærmere beskrevet i Fritidsrådets forretningsorden, der også behandles på mødet i dag.
 
Det blev også aftalt, at forretningsudvalgets medlemmer skal være Daniel Andersen, Ejner Bank Andreasen og Birthe Nørskov
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Forretningsudvalget har samme valgperiode som Fritidsrådet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/26244
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at forslag til mødeplan drøftes.
Beslutning i Fritidsrådet den 13-06-2018
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at fastsætte mødeplanen for det kommende år som anført:
 
torsdag 06. september 2018 kl. 16.00 – 19.00
torsdag 06. december 2018 kl. 16.00 – 19.00
torsdag 07. februar 2019 kl. 16.00 – 19.00
torsdag 13. juni 2019 kl. 16.00 – 19.00
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Forslag til mødeplan for efterår 2018 og forår 2019 for Fritidsrådet:
 
torsdag 06. december 2018 kl. 16.00 – 19.00
torsdag 07. februar 2019 kl. 16.00 – 19.00
torsdag 13. juni 2019 kl. 16.00 – 19.00
 
Endelig mødeplan fastsættes af Fritidsrådet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/13344
Resume
To foreninger ønsker samme tid i Vestervang Skoles gymnastiksal i sæson 2018/19: Viborg Folkedanserforening og Viborg Gymnastik-Forening (VGF).
Fritidsrådet anmodes om at afgøre, hvordan tiderne skal fordeles.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Vestervang Skoles gymnastiksal tirsdage i skoleåret 2018/2019 tildeles således:
 
  • kl. 16.00-18.00 til Viborg Gymnastik-Forening,
  • kl. 18.00-21.00 til Viborg Folkedanserforening,
 
i de ansøgte datointervaller.
Beslutning i Fritidsrådet den 13-06-2018
Sagen bortfalder, da VGF har frafaldet sin ansøgning.
Sagsfremstilling
Historik
Tiden har tidligere været tildelt således:
 
2015/2016:
16.00-18.30 VGF
18.30-21.00 VF
 
2016/2017:
16.00-18.00 VGF
18.00-21.00 VF
 
2017/2018:
16.00-18.00 VGF
18.00-21.00 VF
 
 
Inddragelse og høring
De to parter har hver for sig indsendt bemærkninger til sagen:
 
Bilag 1: Viborg Gymnastik-Forening
Bilag 2: Viborg Folkedanserforening
Bilag 3: Viborg Folkedanserforenings responsum på VGF’s argumenter
 
 
Beskrivelse
Vestre Skoles gymnastiksal er til rådighed for foreninger om tirsdagen fra kl. 16.00 til kl. 22.00.
 
Foreningerne har søgt om følgende tider på tirsdage:
 
Viborg Folkedanserforening:
28.08.2018–27.11.2018, kl. 18.00-20.45
08.01.2019–30.04.2019, kl. 18.00-20.45
 
Viborg Gymnastik-Forening:
14.08.2018–04.06.2019, kl. 17.00-19.00
VGF har tilbudt at ændre sin ansøgning til tiden 16.30-18.30.
 
Begge parter har ifølge det oplyste aktiviteter for børn. Det er således ikke muligt at anvende folkeoplysningslovens prioriteringsrækkefølge.
 
Viborg Folkedanserforenings begrundelse for at starte kl. 18.00 er bl.a., at det første hold er små børn i alderen 3-7 år.
VGF’s begrundelse for at få den ønskede tid er, at VGF har to hold drenge, der træner i samme tidsrum og deles om foreningens rytmemåtter, som foreningen har stående på Vestervang Skole.
 
Et af formålene med en årlig ansøgningsrunde og afholdelse af lokalefordelingsmøde er at give mulighed for, at der kan ske en omfordeling af tiderne, så både nye foreninger kan få mulighed for at få tider, og eksisterende foreninger får mulighed for at udvide og ændre i tiderne.
 
Imidlertid foreslår forvaltningen, at denne konflikt løses ved at beslutte at tildele tiderne på samme måde som sæson 2017/2018 således:
 
Vestervang Skoles gymnastiksal tirsdag i skoleåret 2018/2019:
16.00-18.00 Viborg Gymnastik-Forening
18.00-21.00 Viborg Folkedanserforening
 
Til orientering vedlægges som bilag 4 en typisk uge for Vestervang Skoles gymnastiksal for at vise brugen af lokalet de øvrige ugedage.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Afgørelsen gælder i skoleåret 2018/19.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I henhold til folkeoplysningsloven § 21 anviser kommunen egnede og ledige lokaler til foreningers folkeoplysende aktiviteter. Det handler typisk om skolers idrætsfaciliteter.
 
Anvisningen af lokaler skal normalt prioriteres såedes:
Hvis lokaler er særligt egnede til aktiviteter for handicappede, skal disse aktiviteter normalt anvises først.
 
Er der ikke tale om aktiviteter for handicappede prioriteres normalt således:
  • Aktiviteter for børn og unge – det er der i den konkrete sag tale om i begge tilfælde ifølge foreningernes egne oplysninger.
  • Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
  • Aktiviteter for voksne.
 
Byrådet har i delegationsplanen for Fritidsrådet besluttet, at kompetencen til at tage stilling i tvister om anvisning af lokaler ligger hos Fritidsrådet.
Bilag

Sagsid.: 18/28207
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Fritidsrådet indstiller til Byrådet et medlem og en suppleant fra Fritidsrådet til Integrationsrådet.
Beslutning i Fritidsrådet den 13-06-2018
Fritidsrådet indstiller,
 
1. at Birthe Nørskov vælges som medlem, og
 
2. at Ejner Bank Andreasen vælges som suppleant.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Byråd godkendte på sit møde 22. november 2017, sag nr. 9, nye vedtægter for Viborg Integrationsråd. Byrådet udpegede på mødet 21. februar 2018, sag nr. 1, medlemmer til Integrationsrådet.
 
Af beslutningen fremgår bl.a., at borgmesteren bemyndiges til at godkende de indstillede kandidater og eventuelle suppleanter fra henholdsvis skolebestyrelserne samt et nyt folkeoplysningsudvalg, når indstillingerne foreligger.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Af vedtægter for Integrationsrådet fremgår bl.a., at Integrationsrådet har til formål at medvirke til at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund. Rådet skal medvirke til at Viborg Kommunes integrationsindsats er effektiv, og sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.
 
Integrationsrådet kan af egen drift eller ved spørgsmål give vejledende udtalelser om den
almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af Byrådet, jf. integrationslovens § 42 stk. 2.
 
Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.
 
Integrationsrådets sammensætning
Integrationsrådet består af 17 medlemmer med bopæl i Viborg Kommune. Medlemmerne udpeges af Byrådet. Udpegningen af medlemmer sker efter reglerne i § 25 i Lov om kommunernes styrelse.
Byrådet udpeger medlemmerne af integrationsrådet på grundlag af de kandidater som
opstilles på følgende måde:
A. 8 kandidater og 8 suppleanter der vælges blandt de flygtninge og indvandrere fra 3. lande, der deltager på et offentligt møde omkring valg til Integrationsrådet. Der kan maksimalt vælges 2 repræsentanter fra hvert land til rådet.
B. Derudover udpeges:
2 byrådsmedlemmer
1 medlem indstilles af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe
1 medlem indstilles fra boligselskaberne
1 medlem indstilles af skolebestyrelserne
1 medlem indstilles af Folkeoplysningsudvalget*)
1 medlem indstilles af Erhvervsrådet
1 medlem indstilles fra LO Viborg
1 medlem indstilles af menighedsrådene
 
*) Da Fritidsrådet er kommet i stedet for Folkeoplysningsudvalget på samme lovgrundlag (folkeoplysningsloven, § 35, stk. 2), indtræder Fritidsrådet på denne plads.
 
Der udpeges en personlig suppleant for hvert af medlemmerne.
 
Vedtægter for Integrationsrådet vedlægges som bilag 1.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet
bliver i funktionen indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I henhold til integrationsloven, § 42, kan kommunalbestyrelsen nedsætte et integrationsråd.


Bilag

Sagsid.: 18/26877
Resume
Fritidsrådet skal beslutte, hvilke temaer der skal arbejdes med i 2018. Der lægges også op til en drøftelse af form, arbejdsmetode og inddragelse.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet vælger tema(-er) for 2018, og
 
2. at Fritidsrådet drøfter form, arbejdsmetode og inddragelse.
Beslutning i Fritidsrådet den 13-06-2018
Fritidsrådet beslutter,
 
1.  at der arbejdes med følgende emner for 2018:
 
·         Folkeoplysningens Hus – arbejdsgruppe: Birthe Nørskov, Hans Erik Lund, Gudrun Bjerregaard
·         Foreningsudvikling – arbejdsgruppe: Ejner Bank Andreasen, Daniel Andersen, Thomas Gissel
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 27. februar 2018, sag nr. 6, at nedsætte et nyt Fritidsråd, hvor formålet er at søge større udvikling af hele fritidsområdet og inddrage flere i dette udviklingsarbejde.
 
Fritidsrådet skal afholde temamøder for og i fællesskab med foreninger, relevante organisationer og enkeltpersoner.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Fritidsrådet skal beslutte hvilke temaer der er relevante at sætte fokus på i efteråret 2018. Derudover lægges op til en generel drøftelse af mulige temaer, som Fritidsrådet kan arbejde med i de kommende år.
 
På Fritidsrådets seneste møde blev følgende temaer nævnt:
  • Folkeoplysningens Hus
  • Selvorganiserede aktiviteter
 
 
Fritidsrådet skal også drøfte form, arbejdsmetode og inddragelse.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Fastsættelse af temaer for efteråret 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet