You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 6. september 2018 kl. 16:00

Mødested LOF Midtjylland
Udvalg Fritidsrådet
Mødedeltagere Birthe Nørskov, Daniel Andersen, Ejner B. Andreasen, Jørgen Mejlsø, Kirsten Hansen, Niels Jørgen Ottesen
Fraværende Gudrun Bjerregaard, Hans Erik Lund, Thomas Gissel
Bemærkninger

Sagsid.: 18/2399
Beslutning i Fritidsrådet den 06-09-2018
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende:
Gudrun Bjerregaard
Thomas Gissel
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formand, medlemmer og administration
  • Fritid og Samfund - kursus: ”Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsudvalget og andre § 35, stk. 2-udvalg”
 
2.
Aktivitetstilskud 2018
Oversigt vedlægges som bilag 1
 
3.
Kursustilskud 2018 – status pr. 15.07.2018
Oversigt vedlægges som bilag 2
 
4.
Viborg Tværpolitiske Ungdomshus – VTU – en status
 
Bilag

Sagsid.: 18/26877
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der afholdes temamøde torsdag 11. oktober 2018, kl. 17.30, som beskrevet i sagen.
Beslutning i Fritidsrådet den 06-09-2018
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at der afholdes temamøde torsdag 11. oktober 2018, kl. 17.30, som beskrevet i sagen.
Fraværende:
Gudrun Bjerregaard
Thomas Gissel
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
Historik
Fritidsrådet besluttede 13. juni 2018, sag nr. 8 om rådets udviklingstemaer, at der arbejdes med følgende to emner for 2018:
 
Folkeoplysningens Hus – arbejdsgruppe: Birthe Nørskov, Hans Erik Lund, Gudrun Bjerregaard
 
Foreningsudvikling – arbejdsgruppe: Ejner Bank Andreasen, Daniel Andersen, Thomas Gissel
 
 
Inddragelse og høring
Arbejdsgruppen foreslår, at der afholdes et åbent temamøde som et fyraftensmøde torsdag 11. oktober 2018, kl. 17.30, i multisalen på Viborg Rådhus. Til mødet inviteres en række foreninger, organisationer mv., som kunne tænkes at være med i eller komme med ideer til anvendelsen af et sådant fællesskab.
 
 
Beskrivelse
Arbejdsgruppen vedr. Folkeoplysningens Hus har indtil videre afholdt tre møder. Her har man drøftet mulighederne ved at forskellige – meget gerne mange forskellige – brugere kunne gå sammen om fælles faciliteter, samtidig med muligheden for at have egne faciliteter, hvis der er brug for det.
 
Tiden er nu inde til at fornemme interessen og høre forslag og ideer fra andre til, hvordan et sådant sted kan skabes.
 
Derfor foreslår arbejdsgruppen, at der afholdes et temamøde, der skal afklare interessen. Samtidig giver temamødet mulighed for at præsentere Fritidsrådet.
 
Arbejdsgruppen vil på mødet gøre rede for de overvejelser, der har været.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det er endnu for tidligt at komme med beregninger for økonomiske forhold, men eksisterende kommunale bevillinger til lokaletilskud forventes at kunne indgå i finansieringen, hvis aktiviteterne flytter.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 17/59214
Resume
Drøftelse og evt. stillingtagen til anvendelsen af start- og udviklingspuljen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet drøfter start- og udviklingspuljens anvendelse, og
 
2. at Fritidsrådet drøfter beslutningskompetence.
Beslutning i Fritidsrådet den 06-09-2018
Fritidsrådet drøftede start- og udviklingspuljens anvendelse og besluttede,
 
1. at der ikke fastsættes ansøgningsfrister nu, og
 
2. at Fritidsrådet kan tage stilling til alle sager vedr. bevilling af midler fra start- og udviklingspuljen.
Fritidsrådet og forretningsudvalget kan tage stilling til store ansøgninger om bevilling af midler fra start- og udviklingspuljen.
Formanden kan tage stilling til mindre ansøgninger til start- og udviklingspuljen - formanden vurderer.
Forvaltningen kan bevilge opstart tilskud til nystartede foreninger op til 5.000 kr.
Fritidsrådet orienteres på det kommende møde om trufne beslutninger.
Fraværende:
Gudrun Bjerregaard
Thomas Gissel
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Retningslinjerne for Start- og udviklingspuljen lyder således:
 
Byrådet afsætter i budgettet årligt en beløbsramme til en start- og udviklingspulje. Puljen kan anvendes til følgende folkeoplysende formål:
 
• nye initiativer
• udviklingsarbejde
• enkeltstående projekter
 
Puljen kan endvidere anvendes til særlige formål/særlige situationer inden for folkeoplysningen.
 
Puljen administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.
Der kan fastsættes temaer for hele eller dele af den årlige beløbsramme til særlige formål.
 
Puljen kan anvendes til tilskud eller til kommunale initiativer.
 
Kultur- og Fritidsudvalget kan fastsætte nærmere betingelser ved ydelse af tilskud, f.eks. til dokumentation/rapportering samt regnskab.
 
Kultur- og Fritidsudvalget kan fravige kravet om foreningsdannelse ved ydelse af tilskud efter denne pulje.
 
Byrådet har i delegationsplanen vedtaget, at Fritidsrådet tager stilling til ansøgninger om tilskud fra start- og udviklingspuljen.
 
 
Det foreslås, at Fritidsrådet drøfter anvendelse og beslutningskompetence for puljen, herunder om puljen helt eller delvist skal reserveres til temaer i folkeoplysningspolitikken eller til Fritidsrådets udviklingstemaer.
 
Start- og udviklingspuljen har traditionelt også været brugt til at give nye foreninger et opstarttilskud på nogle få tusinde kroner – evt. mere, hvis der har været en konkret begrundelse for et større støttebeløb.
 
Det foreslås, at start- og udviklingspuljen ikke anvendes til materielanskaffelser i eksisterende foreninger. Heller ikke selv om der er tale om en ny aktivitet i en forening. Materiel vil dog kunne indgå som en del af et støttebeløb i forbindelse med et udviklingsprojekt.
 
Tidligere udarbejdet vejledning for start- og udviklingspuljen vedlægges til drøftelse med henblik på senere tilpasning (bilag 2).
 
 
Beslutningskompetence:
Fritidsrådet kan tage stilling til alle sager vedr. bevilling af midler fra start- og udviklingspuljen.
Det foreslås, at Fritidsrådet og forretningsudvalget kan tage stilling til store ansøgninger om bevilling af midler fra start- og udviklingspuljen til projekter, der matcher bl.a. folkeoplysningspolitikkens temaer og Fritidsrådets udviklingstemaer.
Formanden kan tage stilling til mindre ansøgninger til start- og udviklingspuljen.
Forvaltningen kan bevilge opstart tilskud til nystartede foreninger op til 5.000 kr.
Fritidsrådet orienteres på det kommende møde om trufne beslutninger.
 
 
Alternativer
Ingen
 
 
Tidsperspektiv
Ingen
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er i budget 2018 afsat 175.000 kr. i puljen. Dertil kommer i 2018 en overførsel fra tidligere år på 32.000 kr.
 
Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område findes der en række andre puljer. Der vedlægges som bilag 1 en oversigt.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Byrådet skal efter folkeoplysningsloven, § 6, årligt afsætte et beløb til udviklingsarbejde inden for lovens område.

Der er ikke i lovgivningen krav om, hvor stort et beløb, der skal afsættes til formålet.
Bilag

Sagsid.: 18/26244
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådets planlagte møde 13. juni 2019 flyttes til torsdag 23. maj 2019.
Beslutning i Fritidsrådet den 06-09-2018
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at Fritidsrådets planlagte møde 13. juni 2019 flyttes til torsdag 23. maj 2019.
Fraværende:
Gudrun Bjerregaard
Thomas Gissel
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Fritidsrådet besluttede 13. juni 2018, sag nr. 5, mødeplan for tiden frem til sommerferien 2019.
For at Fritidsrådet kan nå at udtale sig til budgettet for 2020 inden Kultur- og Fritidsudvalget holder møde om dette i juni 2019, foreslås det, at Fritidsrådets planlagte møde 13. juni 2019 flyttes til torsdag 23. maj 2019.
 
Den politiske mødeplan for 2019 vedlægges til orientering (bilag 1).
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/41726
Resume
TEMADRØFTELSE: Politikken ”Viborg Kommune i bevægelse – politik for idræt og motion” er gældende fra 2018 og fire år frem. Fritidsrådet præsenteres for politikken og drøfter mulige problemstillinger jf. gældende retningslinjer.
 
Temadrøftelsen ses i sammenhæng med den kommende konference om ”Fritid og Fællesskaber”.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet tager orienteringen til efterretning, og
 
2. at mulige problemstillinger jf. gældende retningslinjer drøftes.
Beslutning i Fritidsrådet den 06-09-2018
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at tage orienteringen til efterretning, og
 
2. at mulige problemstillinger jf. gældende retningslinjer blev drøftet.
Fraværende:
Gudrun Bjerregaard
Thomas Gissel
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Byråd godkendte 30. august 2017 politikken: ”Viborg Kommune i bevægelse – politik for idræt og motion”.
 
 
Inddragelse og høring
Der planlægges en konference primo 2019, hvor foreninger og andre interessenter også vil drøfte problemstillinger/udfordringer inden for fritidslivet og gældende tilskudsregler. 
 
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har vedtaget politikken ”Viborg Kommune i bevægelse – politik for idræt og motion”. Politikken deler DGI’s og DIF’s vision ”Bevæg dig for livet”, om at 75% af befolkningen skal være aktive i 2025 – og 50 % i en forening. Det er en ambitiøs politik som ikke kun involverer de etablerede foreninger, men også rækker ud mod ikke-foreningsbaseret bevægelse, fysisk aktivitet i de kommunale institutioner, aktiv transport samt byrum og natur som arena for selvorganiserede aktiviteter. Al idræts- og motionsaktivitet tæller med.
 
På mødet vil politikken blive gennemgået og Fritidsrådet drøfter mulige problemstillinger og eventuelle tilpasninger af gældende retningslinjer.
 
Af eksempler kan nævnes lokaletilskud, som jf. retningslinjerne kun ydes til lokaler med fire vægge og et tag. Den nye scene er naturen. Der betales ikke på samme måde leje af skove eller parker, men der kan godt være en driftsudgift. Den er pt. ikke tilskudsberettet jf. gældende retningslinjer.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Fritidsrådet kan inden for eget budget ændre tilskudsreglerne.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag