You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 7. februar 2019 kl. 16:00

Mødested Skolen for Kreativ Fritid
Udvalg Fritidsrådet
Mødedeltagere Birthe Nørskov, Daniel Andersen, Ejner B. Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Jørgen Mejlsø, Kirsten Hansen, Niels Jørgen Ottesen, Thomas Gissel
Fraværende Hans Erik Lund
Bemærkninger

Sagsid.: 18/61552
Beslutning i Fritidsrådet den 07-02-2019
Orientering taget til efterretning.
Fraværende:
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formand, medlemmer og forvaltningen
 • Besøg hos VFF E-sport 11.12.2018
 • Ridesporten – orientering
 • eSport paneldebat 29.01.2019 – Gudrun Bjerregaard og Jørgen Mejlsø deltog fra Fritidsrådet
 
2.
Puljen til Nye initiativer 2018 (lokaletilskud til nye foreninger)
Oversigt vedlagt som bilag 1
 
3.
Klubtilskud 2017/18
Oversigt vedlagt som bilag 2
 
5.
Puljen Start- og Udvikling 2018
Oversigt vedlagt som bilag 3
 
4.
Godkendelse af nye foreninger
 • GIV Kajak
 • Cobra Kai (Jonsui karate)
 
5.
Tema: Folkeoplysningens Hus
Status på temaet
 
6.
Viborg Tværpolitiske Ungdomshus – Reception 02. februar 2019
Indbydelse vedlagt som bilag 4 (sendt til Fritidsrådet 25.01.2019)
 
7.
Gennemgang af Fritidsrådets budget – hvad indeholder de enkelte poster?
Bilaget fra mødet 6. december 2018, sag 6, om Fritidsrådets budget vedlægges igen (bilag 5).
 
Bilag

Sagsid.: 19/891
Resume
Byrådet har 19. december 2018, vedtaget en ny styringsmodel med fem temaer:
 
Bæredygtighed
Vækst og socialt ansvar
Sundhed
Læring og Uddannelse
Oplevelser og fællesskaber
 
Den nye styringsmodel erstatter som udgangspunkt de eksisterende politikker og målsætninger som er grundlag for den politiske styring i dag, og der er således tale om en væsentlig forenkling.
 
Fritidsrådet drøfter og beslutter, hvordan det kan medvirke til at virkeliggøre modellen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet drøfter, hvordan det kan medvirke til at virkeliggøre modellen. f.eks. ud fra følgende spørgsmål:
 
 • Generel drøftelse af de samlede målsætninger for de fem temaer. Hvad synes I er særligt relevant for vores områder?
 
 • Konkrete forslag til nye aktiviteter?
 
 • Evt. igangværende aktiviteter, der ”passer” ind i de nye målsætninger?
Beslutning i Fritidsrådet den 07-02-2019
Fritidsrådet drøftede sagen og besluttede,
 
1. at arbejde videre med emnet. Styringsmodellen indgår ved valg af nye temaer.
Fraværende:
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har i løbet af 2018 arbejdet med udarbejdelsen af ny styringsmodel med tilhørende målsætninger. På mødet 20. juni 2018, sag nr. 22, godkendte byrådet de fem overordnede temaer i styringsmodellen:
 
 • Bæredygtighed
 • Vækst og socialt ansvar
 • Sundhed
 • Læring og Uddannelse
 • Oplevelser og fællesskaber
 
I efteråret har byrådet over 4 temamøder formuleret målsætninger under hvert tema.
 
Byrådet godkendte 19. december 2018, sag nr. 36, målsætninger inden for de fem temaer i styringsmodellen.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
 
Styringsmodellen
Den nye styringsmodel erstatter som udgangspunkt de eksisterende politikker og målsætninger, som er grundlag for den politiske styring i dag, og der er således tale om en væsentlig forenkling.
 
Med afsæt i at der skal være ”sammenhæng for borgerne”, danner de fem temaer og de tilhørende målsætninger grundlag for den retning, byrådet vil arbejde mod de kommende år. Der udarbejdes derfor på denne baggrund forslag til handlinger og initiativer, som kan understøtte og være med til at realisere de politiske målsætninger.
 
På mødet i dag gennemgås styringsmodellen af direktør for Kultur & Udvikling Lars Stentoft.
 
Landdistriktsudvalg
Landdistrikterne (udenfor Viborg og Bjerringbro) har fået deres eget politiske udvalg. Chef for Landdistriktsudvikling Hanne Toksvig giver et indblik i landdistriktsudvalgets arbejde og præsenterer kort de analyser, udvalget har fået lavet af de mindre byer og landdistrikter.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Fagudvalgene drøfter i perioden frem mod byrådets plankonference i april 2019 løbende forslag til handlinger og initiativer, som kan understøtte styringsmodellens målsætninger. Samtidig foretages der drøftelser f.eks. her i Fritidsrådet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
De nuværende politikker m.m. ’parkeres’ lige nu, med henblik på en senere vurdering af hvordan disse skal håndteres. Det betyder i forhold til folkeoplysningspolitikken, at der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes ny. På andre områder er tilsvarende politikker også sat i bero.

Sagsid.: 18/26877
Resume
Arbejdsgruppen som var nedsat til at arbejde med temaet foreningsudvikling, har arrangeret og afholdt konferencen Fritid og Fællesskaber 17. januar 2019 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter. På mødet præsenteres tilbagemeldingerne fra de tre workshops og der tages stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med temaerne.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet drøfter tilbagemeldingerne, og
 
2. at der nedsættes arbejdsgrupper som arbejder videre med de på mødet prioriterede temaer.
Beslutning i Fritidsrådet den 07-02-2019
Fritidsrådet drøftede tilbagemeldingerne og besluttede,
 
1. at Ejner Bank Andreasen, Thomas Gissel, Daniel Andersen og Kirsten Hansen ser nærmere på det videre arbejde.
Fraværende:
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
Historik
Fritidsrådet besluttede 13. juni 2018, sag nr. 8, at nedsætte en arbejdsgruppe omkring emnet ”Foreningsudvikling”. Arbejdsgruppen bestående af Ejner Bank Andreasen, Thomas Gissel og Daniel Andersen udvidede gruppen, så også øvrige samråd og DGI indgik.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Arbejdsgruppen har arbejdet på en konference, som blev afholdt 17. januar 2019 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Der var 80 deltagere som repræsenterede et bredt felt af både sociale og folkeoplysende foreninger, samråd, kommunale samarbejdspartnere, m.fl.
 
Rammen for konferencen ”Fritid og fællesskaber” var fremtidens fritidsliv og frivillige. Et vigtigt element var også at give Fritidsrådet tilbagemeldinger på, hvordan man kan understøtte foreningerne i deres arbejde fremover. I de indlagte workshops har deltagerne arbejdet med tre temaer. Se opsamling fra de tre workshops i bilag 1.
 
På mødet gives/præsenteres tilbagemeldingerne.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/10721
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet tager evalueringen til efterretning,
 
2. at Fritidsrådet tager stilling til, om tilskudsordningen evt. skal gøres permanent.
 
 
”Forvaltningens bemærkninger
 
På grund af en sagsbehandlingsfejl i forbindelse med mødeafviklingen 07. februar 2019 vil dette punkt blive behandlet igen på Fritidsrådets førstkommende møde”.
Beslutning i Fritidsrådet den 07-02-2019
Fritidsrådet besluttede,
 
1. at tage evalueringen til efterretning,
 
2. at forlænge forsøgsperioden efter de oprindeligt besluttede vilkår til udgangen af 2019. Der afsættes således 75.000 kr. til hele 2019. Beløbet finansieres af forventet overskud fra tilbagebetalinger af tilskud til voksenundervisning i 2018. Hvis puljen på 75.000 kr. for 2019 bliver opbrugt, kan der ikke ydes tilskud til flere hold.
Fraværende:
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
Historik
Folkeoplysningsudvalget behandlede på sine møder 05. april 2017, sag nr. 7 og 07. juni 2017, sag nr. 6, ansøgning (bilag 1) fra LOF Midtjylland om en pulje til forsøg med ”Liv i landområderne” i en to-årig periode i skoleårene 2017/18 og 2018/19. Af beslutningen fremgik bl.a.:
 
-      at der i hvert skoleår afsættes 75.000 kr. fra rammen på HO1 til formålet, 
-      at der ikke kan overføres evt. uforbrugte midler fra 1. skoleår til 2. skoleår, 
-      at Folkeoplysningsudvalget evaluerer ordningen umiddelbart efter forsøgsperiodens udløb,
-      at forvaltningen kan godkende tilskud efter denne ordning, så længe der er midler til rådighed.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
LOF Midtjylland har indsendt evaluering af forsøget ”Liv i landområderne” med forhøjet tilskud til nye folkeoplysende aktiviteter i landområder i Viborg kommune (bilag 2).
 
Formålet med projektet var at skabe forudsætning for igangsætning af aktiviteter inden for den folkeoplysende voksenundervisning i de tyndt befolkede områder af kommunen, at skabe aktiviteter der kunne være med til at understøtte lokalt sammenhold i de mindre byer og derved gøre det mere attraktivt at bo i disse områder, mv.
 
Forsøgsordningen kører nu på sidste halvår og i de første tre halvår er der blevet igangsat en lang række aktiviteter i områder spredt over det meste af Viborg kommune, hvor der ikke tidligere har været sådanne. Der er kommet mere undervisningsaktivitet og dermed mere ”Liv i landområderne”.
 
LOF Midtjylland ønsker en permanent forhøjelse af rammen til aftenskolerne. Forhøjes rammen ikke, er det meget tvivlsomt, om det vil udløse ny aktivitet i landområderne, da de fleste aftenskoler i forvejen udnytter deres ramme fuldt ud.
 
 
Alternativer
Forhøjes rammen til aftenskolerne ikke, kan det betyde, at nye aktiviteter kan være på bekostning af allerede eksisterende hold.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I alt har der været igangsat aktiviteter i de første tre halvår svarende til 280 lektioner og et tilskud under denne ordning på i alt 64.694 kr.
LOF Midtjylland ønsker en permanent forhøjelse af rammen til aftenskolerne.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 15/52467
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen indgår i budgetlægningen for 2020 og frem.
Beslutning i Fritidsrådet den 07-02-2019
Fritidsrådet besluttede,
 
1. at sagen indgår i budgetlægningen for 2020 og frem.
Fraværende:
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft højere lokaletilskudssatser til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde for idrætshaller, minihaller og svømmehaller end de landsdækkende satser, når der er tale om lokaler beliggende i Viborg Kommune.
 
Viborg Kommune har fulgt de landsdækkende satser vedr. såkaldt almindelige lokaler, som rummer eksempelvis idrætslokaler, der ikke er haller (f.eks. gymnastiksale, ridehaller), faglokaler, klasselokaler og mødelokaler.
 
For lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning ydes der kun tilskud efter satsen for almindelige lokaler.
 
Tilskudsprocenten
For voksenundervisning er tilskudsprocenten på 75 pct. efter reglerne i folkeoplysningsloven for så vidt angår lokaletilskud til almindelige lokaler uden særligt udstyr. Derudover er der ikke pligt til at yde lokaletilskud.
I praksis i Viborg Kommune ydes lokaletilskud til private lokaler uanset type med 75 pct. Dog sker det inden for den budgetramme, der er fastsat i det kommunale budget. Det kan derfor forekomme, at der ydes tilskud til et lavere tilskudsgrundlag, end de faktiske lokaleudgifter er udtryk for.
 
For frivilligt foreningsarbejde er tilskudsprocenten 65 pct. efter reglerne i folkeoplysningsloven. I Viborg Kommune ydes tilskud med 73 pct. Dertil kommer, at det er besluttet ikke at anvende 25-års reglen.
 
25-års reglen går kort fortalt ud på, at der foretages fradrag i lokaletilskud forholdsmæssigt efter antallet af medlemmer over 25 år. Eksempel: Hvis 19 pct. af medlemmerne i en forening er over 25 år, reduceres det beregnede lokaletilskud med 19 pct. Denne regel anvendes som nævnt ikke i Viborg Kommune: altså der foretages ikke fradrag pga. medlemssammensætningen i foreningen.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
De vedtagne satser i Viborg Kommune for lokaletilskud er her sammenstillet med de landsdækkende satser for hhv. 2018 og 2019:
 
Timesatser for lokaler i Viborg Kommune
2018
2019
- Kroner -
Landsdækkende
Viborg Kommune
Landsdækkende
Viborg Kommune
Voksenundervisning
 
 
 
 
Alle lokaler
133,45
133,45
135,98
135,98
 
 
 
 
 
Foreningsarbejde
 
 
 
 
Svømmehaller
266,98
629,00
272,05
629,00
Idrætshaller
266,98
272,00
272,05
272,05
Minihaller
133,45
136,00
135,98
136,00
Øvrige lokaler
133,45
133,45
135,98
135,98
 
Når de kommunalt fastsatte satser passeres af de landsdækkende satser, følges de landsdækkende satser, der er minimumssatser.
 
Begrebet ’Minihaller’ vil bortfalde, når landssatsen i (forventet) 2020 passerer den kommunalt fastsatte takst.
 
De landsdækkende satser beregnes af KL på baggrund af bestemmelserne i folkeoplysningsbekendtgørelsen. Nyeste satser fremgår af bilag 1.
 
Gebyrer
Gebyrer for kommunale lokaler (o.l.) er fastsat, således at foreningens udgift ligner den egenbetaling, der er for private lokaler med fradrag af lokaletilskud. Det foreslås, at gebyrsatserne følger udviklingen i lokaletilskudssatserne. Gældende gebyrsatser fremgår af sagens bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Indregnes i budgetforslaget for 2020 og fremover.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifterne til lokaler øges for såvel foreningerne som for kommunen.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Bestemmelserne for lokaletilskud fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen, efter hvilken de satser, der fremgår af bilag 1 til sagen, er fastsat, samt af Viborg Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed.
Bilag

Sagsid.: 18/26244
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at forslag til mødeplan fastsættes.
Beslutning i Fritidsrådet den 07-02-2019
Fritidsrådet besluttede,
 
1. at afholde møde torsdag 12. december 2019 kl. 16.00 – 19.00.
Fraværende:
Hans Erik Lund
Sagsfremstilling
Historik
Fritidsrådet besluttede på deres møder 13. juni 2018, sag nr. 5, 06. september 2018, sag nr. 4, og 06. december 2018, sag nr. 2, mødedatoer frem til efterår 2019.
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På mødet i dag ønskes en drøftelse af Fritidsrådets sidste mødedato i 2019, således at mødeplan for hele 2019 kan fastlægges.
 
Forslag til sidste mødedato i 2019 for Fritidsrådet:
 
torsdag 12. december 2019 kl. 16.00 – 19.00
 
Endelig mødeplan fastsættes af Fritidsrådet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet