You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 20. februar 2020 kl. 16:00

Mødested Viborg Idrætsråd, mødelokale 2, 1.sal
Udvalg Fritidsrådet
Mødedeltagere Birthe Nørskov, Daniel Andersen, Gudrun Bjerregaard, Hans Erik Lund, Jørgen Mejlsø, Kirsten Hansen, Niels Jørgen Ottesen
Fraværende Ejner B. Andreasen, Thomas Gissel
Bemærkninger

Sagsid.: 20/5879
Resume
Stillingtagen til ny tilskudsmodel for rideklubber i Viborg Kommune.
Forslaget går ud på at erstatte de nuværende tilskudsregler for lokaletilskud med den nye tilskudsmodel, hvorved tilskuddet gives efter kriterier, der belønner undervisning og klubaktiviteter fremfor faciliteter.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Fritidsrådet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
2. at Fritidsrådet kan godkende ændringer i vilkår og beregningsgrundlag for tilskud, som er beskrevet i Viborg Idrætsråds oplæg til regler for tilskud (bilag 1),
 
3. at ny tilskudsordning træder i kraft 1. januar 2021 indenfor en beløbsramme på 1.764.000 kr. (2021-tal),
 
4. at forslaget løbende evalueres og tilpasses i samarbejde mellem forvaltningen og Viborg Idrætsråd. Tilpasningsperioden forventes at vare 2 år, og
 
5. at ’Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed’ efterfølgende tilpasses, når den nye tilskudsordning for rideklubber er vedtaget.
Beslutning i Fritidsrådet den 20-02-2020
Fritidsrådet beslutter at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at Fritidsrådet kan godkende ændringer i vilkår og beregningsgrundlag for tilskud, som er beskrevet i Viborg Idrætsråds oplæg til regler for tilskud (bilag 1),
 
2. at ny tilskudsordning træder i kraft 1. januar 2021 indenfor en beløbsramme på 1.764.000 kr. (2021-tal),
 
3. at forslaget løbende evalueres og tilpasses i samarbejde mellem forvaltningen og Viborg Idrætsråd. Tilpasningsperioden forventes at vare 2 år, og
 
4. at ’Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed’ efterfølgende tilpasses, når den nye tilskudsordning for rideklubber er vedtaget.
Fraværende:
Ejner B. Andreasen
Thomas Gissel
Sagsfremstilling

Historik

Idrætsrådet præsenterede sagen 18. november 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets formand og næstformand samt Fritidsrådets formand.
Fritidsrådet samt Kultur- og Fritidsudvalget fik 28. januar 2020 en orientering af Viborg Idrætsråd om det arbejde, der er gået forud for udarbejdelsen af et nyt forslag til tilskudsmodel for rideklubber.
Den gældende tilskudsmodel for rideklubberne i Viborg Kommune blev fastlagt i forlængelse af kommunesammenlægningen og harmoniseringen af de enkelte tilskudsordninger.
Viborg Idrætsråd har sammen med rideklubberne og i samarbejde med forvaltningen
arbejdet med forslag til ny tilskudsmodel, som nu foreligger.
 
Rideklubbernes nuværende lokaletilskud følger de almindelige regler for lokaletilskud (73% tilskud og ingen 25 års regel). Dertil kommer nogle uddybende bestemmelser specielt for rideklubber:
Der ydes kun tilskud til ridehal og rytterstue. Der ydes ikke tilskud til stald og udendørs faciliteter.
Til rideklubbers egne lokaler ydes tilskud til renter af prioritetsgæld, ejendomsskat og afgifter vedr. ejendommen, bygningsforsikring, el, vand og varme.
Til rideklubbers lejede lokaler ydes tilskud til den godkendte, tilskudsberettigede lokaleleje samt andre tilskudsberettigede lokaleudgifter jf. lejeaftale mellem udlejer og forening.
 
Til udgifter til rengøring og tilsyn ydes et tilskud på 200 kr. pr. medlem, dog højst dokumenterede udgifter.
 
Til lokalevedligehold ydes tilskud til 200 kr. pr. medlem ved medlemstal op til 200. Ved medlemstal over 200. ydes tilskud til 300 kr. pr. medlem. Dog højst til dokumenterede udgifter.
Til vedligehold af ridebund i ridehallen, kan der ydes tilskud til en udgift på op til 10.000 kr. pr. år. Udgifter herudover får ikke tilskud.
 
Der er bestemmelser for fordeling af udgifter mellem ridehal/rytterstue og stald, som er hhv. tilskudsberettiget og ikke-tilskudsberettiget. Hvis en udgift ikke kan konstateres ud fra faktiske forhold, foretages der et fradrag på 33 pct. for udgifter til ejendomsskat, vandafgift, el og bygningsforsikring.
Der ydes tilskud til 50% af udgifterne til maskinhal/-hus og traktordriftsudgifter.
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget til ny tilskudsmodel er udarbejdet af Viborg Idrætsråd.
Netværk for rideklubberne har været inddraget i udarbejdelse af forslaget. Det er således en enig ridesport, der står bag forslaget.
 
 

Beskrivelse

Forslag til ny tilskudsmodel blev præsenteret af Viborg Idrætsråd på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 28. januar 2020, hvortil også Fritidsrådet var inviteret.
 
Forslaget holdes inden for den samme økonomiske ramme, som der på nuværende tidspunkt anvendes til lokaletilskud til rideklubberne på 1.764.000 kr. (2021-tal).
 
Viborg Idrætsråd foreslår, at der hvert år i 2 år afsættes 75.000 kr. til overgangsordning fra gammel til ny tilskudsmodel.
 
Den nye tilskudsmodel erstatter lokaletilskud.
 
Aktivitetstilskud og kursustilskud ændres ikke for rideklubberne og vil fortsat kunne søges af rideklubberne på uændrede vilkår.
 
Forslaget går i hovedtræk ud på at omlægge lokaletilskuddet til ridehaller og rytterstuer til at tilskuddet ydes ud fra en række kriterier som f.eks. aktiviteter og fællesskaber, og målet er at vende udviklingen i ridesporten i Viborg Kommune, skabe flere medlemmer og fastholde nuværende geografiske dækning af rideklubber i kommunen.
 
Kort beskrevet bygger udkast til den nye tilskudsmodel på to hovedområder:
 
 • Faste rammer = Ridehal, sociale faciliteter, nødvendige frivillige ansvarsområder.
 • Fleksible rammer = Holdundervisning, elevheste
 
Derudover vil den nye model:
 
 • Belønne kvalitet i undervisning og faciliteter og derigennem skabe aktivitet og udvikling.
 • Understøtte, at rideklubberne kan være konkurrencedygtige på markedet.
 
 
Sideløbende med denne sag om ny tilskudsordning for rideklubber er SEGES antaget til at foretage en gennemgang af rideklubberne med henblik på en beskrivelse af, hvordan klubberne opfylder den gældende hestelovgivning. Når der foreligger et samlet resultat af gennemgangen, vil dette blive forelagt Fritidsrådet.
 
Forslaget til ny tilskudsmodel er fuldt ud beskrevet i Viborg Idrætsråds dokument (bilag 1), hvor der også er redegjort for det lange og grundige forarbejde, der har været mellem rideklubberne og idrætsrådet.
 
 

Alternativer

Hvis forslaget forkastes, vil gældende tilskudsmodel kunne videreføres.
 
 

Tidsperspektiv

Modellen vil kunne have virkning fra 1. januar 2021. Der ydes lokaletilskud i 2020 efter de hidtil gældende regler.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet med forslag til ny tilskudsmodel klart tilkendegivet overfor idrætsrådet og rideklubberne, at det forudsættes, at økonomien i en ny model kan indeholdes i den budgetramme, der pt. er for tilskud til rideklubberne.
Der ydes lokaletilskud til rideklubberne for samlet 1.764.000 kr. (faktisk lokaletilskud 2018 fremskrevet til 2021-tal), hvilket udgør den nye ramme.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Fritidsrådet har udtaleret i forbindelse med forslag til retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed. I praksis er dette tidligere håndteret ved, at sager om ændring af tilskud på området starter i Fritidsrådet med henblik på, at rådet kan fremsende forslag til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget med udvalgets indstilling og evt. bemærkninger.
Bilag

Sagsid.: 20/624
Indstilling

 

 
Beslutning i Fritidsrådet den 20-02-2020
Orientering taget til efterretning.
Fraværende:
Ejner B. Andreasen
Thomas Gissel
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formand, medlemmer og forvaltningen
 
2.
Ansøgning fra VGF om tilskud fra Start- og Udviklingspuljen til mesterskab i TeamGym.
Bilag 1.
 
Forretningsudvalget besluttede at meddele afslag på ansøgningen, da tilskud ikke var nødvendigt for at gennemføre arrangementet, der var budgetteret med et overskud.
 
3.
Ansøgning fra Vandreforeningen Fodslaw (Landsforening) om tilskud fra Start- og Udviklingspuljen til projekt ”Inspirationsdage – udvikling af foreningen”
Bilag 2
 
Forvaltningen har meddelt afslag, da der ikke ydes tilskud til Landsforeninger. Derudover er der ansøgt om tilskud til udgifter til befordring, broafgift, forplejning mv., hvilket heller ikke er indenfor gældende retningslinjer om tilskud.
 
4.
Tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje § 17.49.25.10
Viborg Kommune har fået tilsagn om tilskud til projekt: Foreningsklar – motion og lokale fællesskaber i Viborg kommune
Projektet er et tværgående projekt med Sundhedscenter Viborg som projektleder.
Bilag 3
 
5.
Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund - pressemeddelelse fra Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd
Bilag 4 og 5
 
6.
Status vedr. Folkeoplysningens Hus
 
7.
Status på SEGES facilitetsundersøgelse i rideklubber
 
8.
Status på arbejdsgrupperne
 
9.
Aktivitetstilskud 2020
Med baggrund i aktivitetsmedlemmer 2019 er det forventede aktivitetstilskud 2020: 205 kr./medlem u/25 år.
 
10.
Sager til kommende møder
 • Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed i Viborg kommune
 
 
Bilag

Sagsid.: 19/19708
Resume
Salsa Viborg sender fornyet ansøgning om lokaletilskud fra 1. februar 2020 til Aktivitetshuset 10’eren, Rughavevej, 8800 Viborg.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Fritidsrådet drøfter ansøgningen fra Salsa Viborg
Beslutning i Fritidsrådet den 20-02-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at fastholde tidligere beslutning,
 
2. at man henviser foreningen til Trepas Hallen.
Fraværende:
Ejner B. Andreasen
Thomas Gissel
Sagsfremstilling

Historik

02. januar 2020 modtog forvaltningen en fornyet ansøgning fra Salsa Viborg om lokaletilskud til nye lokaler på Rughavevej i Viborg, der tidligere har huset Rema 1000, og som Boligselskabet Viborg har istandsat og indrettet til danselokaler og fællesområde med køkken. Lokalerne forventes at kunne tages i brug 1. februar 2020.
 
Fritidsrådet har 12. september 2019 behandlet en ansøgning fra Salsa Viborg om forhøjet lokaletilskud pr. 1. februar 2020 og besluttede,
 
1. at der meddeles afslag på ansøgningen, idet Fritidsrådet vil arbejde for, at Salsa Viborg tilbydes lokaler i Folkeoplysningens Hus. Forvaltningen er behjælpelig med en løsning indtil da.
 
Aktivitetshuset 10’eren på Rughavevej forventes at være klar til februar 2020, og indtil da er og har 3 forskellige lokaler på Borgerhuset Stationen været foreningens faste undervisningssted hver tirsdag ca. 250 timer årligt.
I forbindelse med, at De Frivilliges Hus har flyttet lokalitet til Borgerhuset Stationen, føler Salsa Viborg sig lidt trængt i forhold til at kunne leje egnede og ledige lokaler.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har afholdt flere møder med Salsa Viborg for at finde frem til deres endelige ønsker og behov. Forvaltningen har ligeledes fremvist lokalerne på Vævervej og i Trepashallen. Lokalerne på Vævervej levede ikke op til foreningens ønsker omkring placering, udformning og indretning, og Trepashallen skulle kunne deles i mindst 2 lokaler samt indrettes med et område til socialt samvær. Derudover er Trepashallen ikke ledig om tirsdagen, som er Salsa Viborgs aktivitetsaften.
 
På Borgerhuset Stationen, som er Salsa Viborgs faste undervisningssted, lejer foreningen 2 lokaler hver tirsdag aften, i alt ca. 250 timer/årligt. Derudover ligger der en tidligere bevilling på lokaletilskud til 60 timer/året hos Centrum Fysioterapi (dette lokale benyttes dog ikke længere), samt 60 timers Salsa Camp på Hald Ege Efterskole, som fornyes hvert år.
 
Salsa Viborg’s udgifter for leje af 2 lokaler á henholdsvis 75,- kr. og 100,- kr./time på Borgerhuset Stationen har i 2019 været på 20.711, - kr. Borgerhuset Stationens priser for foreningers leje af lokaler ligger meget i tråd med gebyrsatserne for leje af kommunale lokaler, hvor ”lokaletilskud” er fratrukket timeprisen.
 
Salsa Viborg ønsker, at Aktivitetshuset 10’eren bliver foreningens faste tilholdssted/klublokaler, hvor aktiviteterne kan samles og hvor foreningens medlemmer kan dyrke det sociale samvær både før og efter undervisningen. Derudover har Salsa Viborg en forventning om, at faciliteterne vil bevirke en forøgelse af medlemstal og aktiviteter.
 
Salsa Viborg søger om tilskud til leje af lokaler i Aktivitetshuset 10’eren på i alt 77.510,- kr., svarende til et lokaletilskud på 56.582, - kr. Lejekontrakt fra Boligselskabet Viborg er vedlagt som bilag.
Fritidsrådet har på møde 12. september 2019, sag nr. 2, afslået ansøgning fra Salsa Viborg om lokaletilskud til Aktivitetshuset 10’eren.
 
Salsa Viborg har 89 medlemmer.
 
 

Alternativer

Salsa Viborg forbliver på Borgerhuset Stationen, men med indskrænkede muligheder for at kunne leje ønskede lokaler samt at udvide aktiviteterne. Der vil også stadig kunne anvises ledige tider i Trepashallen, hvortil Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 28. januar 2020, sag nr. 1, bevilgede 381.000 kr. til renovering/indretning af Trepashallen til Gl. Dans aktiviteter.
 

Tidsperspektiv

Faciliteterne på Rughavevej forventes færdige 1. februar 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Jf. vedlagte lejekontrakt er der aftalt en timepris på 134,- kr. pr. sal/lokale. Det lejede anvendes 45 uger/året. Derudover betaler Salsa Viborg 500 kr./ugen for rengøring.
Salsa Viborg søger om et tilskud på 77.510, - kr. efter følgende beregning:
 
Rughavevej – sal 1
45 uger * 4 timer * 134,- kr.
24.120,00 kr.
Rughavevej – sal 2
45 uger * 3 timer * 134,- kr.
18.090,00 kr.
Rughavevej – rengøring
45 uger * 500,- kr.
22.500,00 kr.
Forårs + efterårsfest
2 sale + køkken
64 timer * 200 kr. (anslået)
12.800,00 kr.
I alt årligt
 
77.510,00 kr.
Lokaletilskud 73%
 
56.582,00 kr.
 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 15/52467
Resume
Genoptagelse af sag fra Fritidsrådets sidste møde, hvor forhøjelsen af lokaletilskudssatserne har sat fokus på gebyrsatser for kommunale lokaler.
Arbejdsgruppen vedr. Folkeoplysningens Hus har bedt Fritidsrådet se på gebyrsatser generelt i kommunale lokaler.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet drøfter taksterne på baggrund af sagen,
 
2. at Fritidsrådet tager de beskrevne ændringer til efterretning, og
 
3. at fremtidige gebyrsatser indgår i kommende budgetlægning
Beslutning i Fritidsrådet den 20-02-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at de i sagen beskrevne ændringer tages til efterretning,
 
2. at fremtidige gebyrsatser indgår i kommende budgetlægning, og
 
3. at forvaltningen laver forslag til ordning med Skolen for Kreativ Fritid til næste møde.
 
Kirsten Hansen deltog ikke i Fritidsrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Ejner B. Andreasen
Thomas Gissel
Kirsten Hansen
Sagsfremstilling

Historik

Fritidsrådet behandlede 12. december 2019, sag nr. 5, spørgsmålet om gebyrsatser for kommunale lokaler. Arbejdsgruppen vedr. Folkeoplysningens Hus bad Fritidsrådet om at se på gebyrsatserne.
 
Fritidsrådet besluttede 12. december 2019,
 
1. at forvaltningen ser på en større harmonisering af priser på lokaler, og
 
2. at sagen genoptages i Fritidsrådet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Fra 1. januar 2020 er der besluttet følgende gebyrsatser (pris pr. time) for folkeoplysende aktiviteter i disse kommunale lokaler:
 
 
Gymnastiksale: 38 kroner
- Egeskovskolen
- Enggården
- Frederiks Skole
- Hammershøj Skole
- Houlkær Skoles minihal
- Karup Skole
- Møldrup Skole
- Mønsted Skole
- Nordre Skole
- Overlund Skole
- Rødding Skoles minihal
- Skals Skole
- Sparkær Skole
- Stoholm Skole
- Sødalskolen
- Søndre Skole
- Vestervang Skole Gymnastiksal
- Vestre Skole
- Bjerringbro Gymnasium Gymnastiksal
- Viborg HF Gymnasium Gymnastiksal
 
Haller: 75 kroner
- Bjerringbro Gymnasium, Hallen
- Bøgeskovskolen
- Løvel Hallen
- Vestervang Skole, Hallen
 
Svømmehal: 113 kroner (uændret)
- Søndre Skole
 
CKU:
Varmtvandsbassin: 99 kr. – Gymnastiksal 38 kr.
 
Idrætshøjskolen:
Stort bassin 113 kr. – Lille bassin 57 kr. (uændret)
 
Trepas:
Hallen 45 kr. – hal + bad 75 kr.
 
Atletikstadion:
Foreninger 25 kr. – Skoler 100 kr. – Private 200 kr. (uændret)
 
 
 
 
Ud over ovenstående priser har forskellige institutioner fastsat priser.
 
Bibliotekernes møde- og undervisningslokaler:
Viborg
Foreninger:
Øvrige:
Salen
50 kr.
200 kr.
Mødelokale 1 og 2
38 kr.
50 kr.
Undervisningslokale 3
50 kr.
100 kr.
 
 
 
Bjerringbro
Foreninger:
Øvrige:
Viften
50 kr.
200 kr.
Møderum Vest
38 kr.
50 kr.
Udstill.lokale og Foyeren
(maks.) 200 kr.
(maks.) 200 kr.
 
 
 
Stoholm
Foreninger:
Øvrige:
Mødelokale 1
38 kr.
50 kr.
Mødelokale 2
38 kr.
50 kr.
 
 
 
Houlkær
Foreninger:
Øvrige:
Mødelokale A og B
38 kr.
50 kr.
 
Biblioteket har besluttet, at de ovenstående satser skal være gældende fremover.
 
Viborg Svømmehal har et lille mødelokale til 12 personer, der tager udgangspunkt i en timepris på 150 kr.
Mødelokalet benyttes ikke meget af foreninger.
 
 
Søndermølles priser:
 
Foreninger:
 
 
Stor sal (4 timer) kl. 8-12
230 kr.
(ned til 57,50 kr. pr. time)
Stor sal (6 timer) kl. 12-18
300 kr.
(ned til 50,00 kr. pr. time)
Stor sal (5 timer) kl. 18-23
410 kr.
(ned til 82,00 kr. pr. time)
Lille sal (4 timer) kl. 8-12
155 kr.
(ned til 38,75 kr. pr. time)
Lille sal (6 timer) kl. 12-18
210 kr.
(ned til 35,00 kr. pr. time)
Lille sal (5 timer) kl. 18-23
310 kr.
(ned til 62,00 kr. pr. time)
 
 
 
Andre/kommerciel:
 
 
Stor sal kl. 8-18 og 18-23
1.265 kr.
(ned til 126,50 kr. pr. time)
Lille sal kl. 8-18 og 18-23
805 kr.
(ned til 134,16 kr. pr. time)
 
 
Borgerhuset Stationens priser er fastsat under hensyntagen til, at det hele tiden har været og fortsat er et krav, at man køber fødevarer i cafeen, og at det dermed ikke accepteres, at brugerne selv medbringer. Samtidig er prisen fastsat, så den ikke konkurrerer med tilsvarende private lokaler.
 
Husets aktiviteter skal være brugerstyrede, og skal tjene et alment fællesskabs- og kulturelt formål. Der kan således ikke afholdes private fester, receptioner eller selskaber i Borgerhuset Stationen.
 
Stationen udlejer ikke lokaler til kommercielle formål, men alene til kulturelle, almennyttige og kommunale formål.
 
Stationens priser:
 
Lokale 2 og 3, 25 personer
25 kr.
Lokale 4, 35 personer
35 kr.
Salen, 42-100 personer
100 kr.
 
 
 
Skolen for Kreativ Fritid holder til i kommunale lokaler på Industrivej 13, Viborg. Skolen betaler et aftalt, fast, årligt beløb i gebyrbetaling. Beløbet på årligt 82.000 kr. er fastsat ud fra et anslået, årligt timetal. Der er i beregningen af den årlige betaling gået ud fra en timepris på 16 kr. Begrundelsen for denne prisfastsættelse skal ses i lyset at, at skolen har bekostet udstyr og indretning af faglokaler.
Skolen var gennem mange år på Spurvevej i Viborg. Det var nødvendigt at fraflytte denne adresse, som var delvist kommunalt ejet. Man flyttede til Håndværkervej, nabo til Mercantec. Efter få år fik Mercantec brug for flere lokaler og ville gerne overtage Skolen for Kreativ Fritids lokaler. Det lykkedes at finde lokaler på Industrivej, hvor Skolen for Kreativ Fritid nu holder til i flotte, tidssvarende og velegnede lokaler, indrettet til formålet.
 
På lidt længere sigt vil man kunne stræbe efter, at gebyrbetalingen over tid nærmer sig hvad der i dag svarer til 38 kr. pr. time.
 
 
Trepas Hallen
Gebyret for foreningsbrug er fastsat til 45 kr. pr. time. Der er tale om en hal, noget større end en gymnastiksal. 75 kr. hvis der er omklædning med.
 
På grund af en vedtaget forenkling af lokaleanvisningen, foreslås det, at der fremover fra. 1. januar 2021 fastsættes en enhedspris på 50 kr. pr. time uanset brug af omklædningsrum.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget penge til indretning af et forsamlingslokale i tidligere motionsrum. Da lokalet vil kunne bruges som undervisningslokale uafhængigt af hallen, foreslås det, at der opkræves 38 kr. pr. time for dette lokale.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/5419
Resume
Fritidsrådet tager hermed op, om tidligere beslutninger vedr. afgrænsning af folkeoplysende virksomhed skal fastholdes eller justeres.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet drøfter, hvorvidt tidligere beslutning skal ændres.
Beslutning i Fritidsrådet den 20-02-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at bridge godkendes som folkeoplysende aktiviteter.
Fraværende:
Ejner B. Andreasen
Thomas Gissel
Sagsfremstilling

Historik

Det tidligere folkeoplysningsudvalg har ved flere lejligheder drøftet og truffet beslutning om afgrænsning af folkeoplysende virksomhed. Efter kommunesammenlægningen i 2007 besluttede Folkeoplysningsudvalget 27. februar 2008, sag nr. 14, at en række aktiviteter ikke er folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune.
 
Computeraktiviteter betragtes efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget 18. april 2012, sag nr. 19, for at være folkeoplysende virksomhed, når virksomheden foregår i et forpligtende, fysisk fællesskab med kontinuerlige, planlagte aktiviteter, og når foreningen er medlem af en anerkendt landsorganisation.
 
Hermed var vejen banet for, at esport blev betragtet som tilskudsberettiget.
 
Følgende aktiviteter betragtes efter mødet 18. april 2012 stadig som ikke-folkeoplysende:
 
 • bil- og motorcykelklubbers aktiviteter,
 • brevdueaktiviteter,
 • bridge,
 • aktiviteter med hunde, dog kan der ydes tilskud til almindelig lydighedstræning,
 • jagtaktiviteter, dog kan der ydes tilskud til skydning og lydighedstræning med hunde,
 • lystfiskeri, dog kan der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
 
Der foreligger ikke i tidligere sager som sådan en begrundelse for, hvorfor disse aktiviteter ikke anses for folkeoplysende virksomhed.
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede 6. december 2017, sag nr. 10, efter ansøgning fra Brevdueforeningen Dan 021 om godkendelse og lokaletilskud, at fastholde tidligere beslutning af 4. juni 2013 om, at brevdueaktiviteter ikke er folkeoplysende virksomhed i Viborg kommune. Sagen 4. juni 2013, sag nr. 3, handlede om en henvendelse fra Skals Brevdueforening om godkendelse af brevduesporten som folkeoplysende virksomhed.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På given foranledning anmodes Fritidsrådet om at tage en drøftelse af, om der skal ske ændringer i tidligere beslutninger vedr. afgræsningen af folkeoplysende virksomhed.
 
Den gældende liste over aktiviteter, der kan modtage aktivitetstilskud vedlægges som bilag 1. Listen er ikke en udtømmende liste over, hvad der falder inden for folkeoplysende virksomhed. Den er alene en oversigt over aktiviteter, der kan udløse aktivitetstilskud.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis det besluttes at åbne op for flere aktivitetsområder, vil det kunne medføre flere udgifter til tilskud.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kompetencen til at afgrænse folkeoplysende virksomhed ligger i dag hos kommunalbestyrelsen. Ifølge folkeoplysningsloven § 34 beslutter kommunalbestyrelsen i folkeoplysningspolitikken en afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre, tilgrænsende aktiviteter.
Generelt gælder ifølge § 33, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter folkeoplysningsloven, der ikke er henlagt til anden myndighed.
Bilag

Sagsid.: 19/38240
Resume
Byrådet vedtog ved nedsættelsen af Fritidsrådet, at Fritidsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer rådets arbejde og funktion efter to års funktionsperiode.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Fritidsrådet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
2. at Fritidsrådet fortsætter valgperioden ud.
Beslutning i Fritidsrådet den 20-02-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at godkende som indstillet.
Fraværende:
Ejner B. Andreasen
Thomas Gissel
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog 21. marts 2018, sag nr. 9, at nedsætte et fritidsråd. Samtidig besluttede man rådets sammensætning, hvordan det skulle vælges samt rådets funktioner.
Byrådet besluttede, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2020 skal evaluere rådets arbejde og funktion.
 
Det nye råd, som erstattede det tidligere Folkeoplysningsudvalg, både i form og til dels i sammensætning, blev nedsat for at opnå større udvikling af hele fritidsområdet og inddragelse af flere foreningsmedlemmer i dette udviklingsarbejde.
 
Fritidsrådet har 12. september 2019, sag nr. 4,  foreløbig evalueret sin virksomhed.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Det ligger i intentionerne med Fritidsrådet, at det skal kunne agere fleksibelt og nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til at arbejde med forskellige temaer. Personer, uden for Fritidsrådet, med særlig kompetence og interesse kan inddrages i arbejdsgrupperne.
 
Fritidsrådet har løbende besluttet nogle temaer, som rådet har arbejdet med. Både i mindre arbejdsgrupper med deltagelse af rådets medlemmer, men også i arbejdsgrupper, hvor man har inddraget andre (foreninger og samråd).
 
Temaer:
Folkeoplysningens Hus – et tema, der fortsat arbejdes med. Her har der været nedsat en arbejdsgruppe fra Fritidsrådet, senere en snævrere arbejdsgruppe til at arbejde med et konkret projekt - også her med inddragelse af samråd og foreninger.
 
Foreningsudvikling – et tema, der er afsluttet, men som har givet tre nye temaer.
Fritidsrådet arrangerede i januar 2019 en konference for fritids- og foreningslivet. Ca. 85 deltagere bidrog med emner, som Fritidsrådet har arbejdet videre med på en temadag i efteråret. Det har givet tre nye temaer.
 
Senest er der nedsat tre arbejdsgrupper med medlemmer fra Fritidsrådet til at se på temaerne:
 
 • senioraktivitet
 • frivillighed
 • tilskudsordninger/IT/bæredygtighed
 
Arbejdsgrupperne har påbegyndt arbejdet i forskellige tempi. Det tilsigtes at samarbejde med eksterne, som inddrages i det omfang, det giver mening. Arbejdsgrupperne arbejder mellem Fritidsrådets møder.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

I henhold til folkeoplysningsloven, § 35, skal kommunen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver.
Kapitel 3 i loven handler om, at kommunen skal fastsætte og fordele en beløbsramme til a) folkeoplysende voksenundervisning, b) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, og c) udviklingsarbejde inden for lovens område.
 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages, jf. ovenfor, i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af
 
1) folkeoplysningspolitikken i kommunen,
2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed,
3) kommunens tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed.
 
Ved brugerinddragelse forstås lovens brugere, dvs. de foreninger, aftenskoler m.v., som kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningslovens regler.
Ligeledes vil selvorganiserede grupper i princippet skulle inddrages. Det forudsætter dog, at de er organiseret på en sådan måde, at det er muligt at identificere en repræsentation for denne del af den folkeoplysende virksomhed.
 
Generelt har kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 33, stk. 1, kompetencen til at træffe beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter folkeoplysningsloven, der ikke er henlagt til anden myndighed.