You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

tirsdag den 19. maj 2020 kl. 16:00

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Fritidsrådet
Mødedeltagere Birthe Nørskov, Daniel Andersen, Ejner B. Andreasen, Hans Erik Lund, Kirsten Hansen, Thomas Gissel
Fraværende Gudrun Bjerregaard, Jørgen Mejlsø, Niels Jørgen Ottesen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/13054
Resume
På baggrund af lovgivning om midlertidige foranstaltninger for bl.a. folkeoplysende virksomhed gennemføres en række ændringer for voksenundervisningsområdet i 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger tages til efterretning,
 
2. at aftenskolerne får mulighed for at anvende løntilskuddet (90% af den enkelte aftenskoles bevilling) til andre, dokumenterede udgiftstyper end løn, idet udgiften skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning,
 
3. at omfordeling af tilskud ikke gennemføres i 2020,
 
4. at det godkendes, at der kan ydes tilskud med 5/7 tilskud til alle små hold med højst 8 deltagere overalt i kommunen i 2020 efter reglerne for tilskud til undervisning i tyndtbefolkede områder,
 
5. at alle ovennævnte tiltag gennemføres inden for den bevilling, der er givet til den enkelte aftenskole,
 
6. at det tilkendegives, at fordeling af tilskudsrammen for 2021 tager udgangspunkt i fordelingsnøglen, der er anvendt for tilskud for 2020, idet det bemærkes, at budgetrammen for 2021 ikke kendes endnu.
Beslutning i Fritidsrådet den 19-05-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at godkende som indstillet.
 
Kirsten Hansen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Gudrun Bjerregaard
Jørgen Mejlsø
Niels Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Kulturministeren har i brev til alle landets borgmestre indtrængende opfordret landets kommuner til at benytte de nye muligheder, der er givet i ”corona-lovgivningen” på folkeoplysningsområdet. Samtidig informeres om en statslig hjælpeordning for bl.a. aftenskolerne.
 
På baggrund af lovgivning har ministeren i bekendtgørelse givet kommunerne mulighed for at fravige en række almindeligt gældende bestemmelser.
 

Inddragelse og høring

Der har 14. maj 2020 været afholdt et digitalt møde med repræsentanter for de største aftenskoler i kommunen.
Her blev drøftet en række emner og handlinger, som vil kunne være med til at gøre det lettere at fungere som aftenskole i situationen og fremadrettet.
 

Beskrivelse

Der er i lov og bekendtgørelse udstedt en række bestemmelser om muligheder for at afvige fra de normale regler under corona-krisen.
 
På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere beslutning og anbefalinger/lovgivning fra Kulturministeriet gælder følgende i ”coronatiden”:
 
  • Der ydes tilskud til løn efter de alm. regler, uanset om der gennemføres undervisning eller ej.
    Blot skal lønnen naturligvis udbetales.
 
  • Der ydes tilskud til afholdte lokaleudgifter efter de alm. regler, uanset om der har været afholdt undervisning eller ej. Der skal foreligge dokumenation for afholdt udgift.
 
  • Der opkræves ikke gebyr på timebasis for kommunale lokaler til undervisning i lukkeperioden.
 
  • Der ydes pensionisttilskud ud fra ”normalen” (typisk 2019).
 
Tilskud er udbetalt og 2. rate har kunnet udbetales, hvis ønsket.
 
Der ydes tilskud til de udgifter, som Viborg Kommune normalt yder tilskud til. Der ydes således ikke tilskud til eksempelvis manglende deltagerbetaling i lukkeperioden. Det skal der søges i statslige puljer.
 
I nuværende situation gennemføres undervisning bl.a. og dels ved udendørs undervisning og fjernundervisning (digitalt). Kravet om, at mindst 30% af undervisningstimerne skal foregå i fællesskab, er ophævet.
 
Muligheden for at bruge 10% midler til andre formål er lovlig. Der er givet tilsagn om, at 10%-midler kan anvendes til andre formål end debatskabende aktiviteter.
 
Muligheden for at bruge løntilskuddet (90% af bevillingen) til andre formål: Her har der fra aftenskolerne været indhentet udtalelser fra landsorganisationerne. Det vurderes også at være lovligt at anvende lønbevillingen til andre formål. Det anbefales, at aftenskolerne får mulighed for at anvende midlerne til andre, dokumenterede udgiftstyper end løn, idet udgiften skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning.
 
Eksempelvis, men ikke udtømmende: Lokaleudgifter ud over allerede ydet lokaletilskud, it-udstyr til gennemførelse af fjernundervisning, administrative udgifter ved aftenskolens virksomhed, annoncering osv.
 
I forbindelse med nedlukningen i marts har aftenskolerne i et vist omfang benyttet sig af muligheden for at fortsætte med at kunne udbetale løn til planlagte timer. Disse timer har imidlertid været ikke afholdt.
Når holdene eventuelt genoptages, når der åbnes op for den mulighed igen, vil der igen komme en lønudgift. Alle lønudgifter betragtes at være tilskudsberettigede.
 
Omfordeling 2020 ønskes ikke gennemført,  for til gengæld at den enkelte aftenskole kan have vished for at kunne disponere over sin 2020-bevilling.
 
 
På sigt, når der åbnes op, vurderes det af aftenskolerne, at der vil være behov for at kunne gennemføre undervisning på mindre hold. Man vurderer, at det vil kunne være vanskeligt at få fuldt hold efter genåbningen. Det foreslås, at der gives mulighed for at yde tilskud med 5/7 tilskud til alle små hold med højst 8 deltagere efter reglerne for tilskud til undervisning i tyndtbefolkede områder.
 
Alt ovennævnte vil skulle være inden for den bevilling, den enkelte aftenskole har fået for 2020.
 
Fordeling af tilskud for 2021: Her lægges op til at genbruge fordelingsnøglen for 2020, da 2020 vil være et dårligt grundlag.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

År 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Alle initiativer vedr. aftenskolernes ændrede muligheder inden for voksenundervisningsområdet holdes inden for de givne bevillinger.
Der vil være manglende gebyrindtægter, idet der ikke opkræves gebyr for ikke-afholdte undervisningstimer. Omfanget kan ikke beregnes, da lukkeperioden er ukendt.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplylsende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19.
Bekendtgørelse nr. 320 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 (bilag).
Kulturministerens brev af 3. april 2020 til alle borgmestre (bilag).
Bilag