You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 17. september 2020 kl. 16:00

Mødested M4.3, Rådhuset
Udvalg Fritidsrådet
Mødedeltagere Birthe Nørskov, Daniel Andersen, Ejner B. Andreasen, Hans Erik Lund, Jørgen Mejlsø, Kirsten Hansen
Fraværende Arne Augustinussen, Niels Jørgen Ottesen, Thomas Gissel
Bemærkninger

Sagsid.: 20/624
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orientering tages til efterretning.
Beslutning i Fritidsrådet den 17-09-2020
Orientering taget til efterretning.
Sagsfremstilling

 

1. Meddelelser fra formand, medlemmer og forvaltning
 • Deltagelse i Kirstens Hansens afskedsreception.
 • Deltagelse i indvielse af lys på tennisbaner, Tapdrup Udeliv.
 • FDF Landslejr 2021 er udskudt til 2022.
 
2. Godkendelse af foreninger
 • Birgittelyst Rideklub (besøg i klubben 27-08-2020)
 • Viborg Volleyball Association
 
3. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 11. august 2020, sag nr. 6, Fritidsrådets indstilling om tilpasning af retningslinjerne for folkeoplysende virksomhed, så de nye bestemmelser om rideklubber er vedtaget, gældende fra 1. januar 2021.
Samtidig vedtog udvalget tilskudsmodellen for nye rideklubber, ligeledes som indstillet af Fritidsrådet.
 
4. Befordringsgodtgørelse 2020
 
5. Ansøgninger til Start- og udviklingspuljen 2020 – vedlagt bilag 1.
 •  Viborg Basket: FR forretningsudvalg har bevilget 8.000,- kr. til opstart/rekvisitter til børnehold.
 • Klejtrup IF: FR forretningsudvalg har bevilget 10.000 kr. til opstart af floorball for voksne.
 
6. Corona: Status på puljer
 
7. Henvendelse fra DDS Waingunga-Stammen
Bilag 2.
 
8. Status på Seges besøg i rideklubber
 
9. Sager til kommende møder
 • Deltagelse i Fritidsrådets møder
Bilag

Sagsid.: 20/29622
Resume
Fritidsrådet bedes tage stilling til, hvorvidt der skal ydes tilskud til foreningers ekstraordinære udgifter til f.eks. håndsprit og -sæbe i anledning af conora-situationen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet træffer beslutning i sagen.
Beslutning i Fritidsrådet den 17-09-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at tilskud vil kunne ydes som lokaletilskud for alle foreninger (73% tilskud for frivillige foreninger, 75% tilskud for aftenskoler). Ordningen er gældende i 2020, og der vil være et maksimumtilskud pr. forening på 1.000 kr.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På given foranledning har forvaltningen spurgt Fritidsrådets forretningsudvalg, om der ekstraordinært i 2020 kan/skal ydes tilskud til foreningers udgifter til udstyr til håndsprit og øvrige værnemidler.
Det er besluttet at forelægge sagen for Fritidsrådet.
 
 
Formålet er at kompensere en del af de ekstraordinære udgifter, foreningerne pålægges for at kunne gennemføre deres aktiviteter.
 
Der er ingen pligt til at yde tilskud til håndsæbe, engangshåndklæder, håndsprit og dispensere hertil.
 
Et evt. tilskud vil kunne ydes som lokaletilskud for de foreninger, der i forvejen modtager dette (73% tilskud for frivillige foreninger, 75% tilskud for aftenskoler).
Foreninger, der ikke får lokaletilskud, vil kunne få tilskud fra start- og udviklingspuljen.
 
Tilskud vil kunne begrænses til f.eks. at være gældende i 2020, og der vil kunne fastsættes et maksimumtilskud pr. forening på eksempelvis 1.000 kr.
 
Spørgsmålet forelægges Fritidsrådet til afgørelse.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Hvis det besluttes at yde tilskud, kunne tilbuddet være gældende for år 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er ingen lovmæssig forpligtelse til at yde tilskud af denne art.

Sagsid.: 20/13054
Resume
Henvendelse fra VFOS om yderligere kommunal hjælp på aftenskoleområdet. Orientering om status på aftenskoleområdet. Herunder om mulighederne for fremadrettet at støtte området inden for den gældende lovgivning.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at orienteringen i sagen tages til efterretning,
 
2. at Fritidsrådet tager stilling til henvendelsen fra VFOS om yderligere behov for støtte.
Beslutning i Fritidsrådet den 17-09-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at Fritidsrådet fremsender henvendelsen til Kultur- og Fritidsudvalget med oplysning om, at det ikke er muligt for nuværende at opgøre et præcist behov,
 
2. at Fritidsrådet gør opmærksom på, at der evt. vil kunne være behov for at understøtte aftenskoleområdet,
 
3. at der er mulighed for inden for rammen at forlænge beslutningen om at yde tilskud med 5/7 tilskud,
 
4. at sagen genoptages i Fritidsrådet i december 2020, og
 
5. at VFOS orienteres og opfordres til at gøre henvendelsen mere konkret.
Sagsfremstilling

Historik

Fritidsrådet vedtog 19. maj 2020, sag nr. 1 på tillægsdagsordenen, en række foranstaltninger på voksenundervisningsområdet for at fastholde og bevare områdets muligheder for at kunne fortsætte under Corona situationen.
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har afholdt teams-møde med de store aftenskoler i kommunen 25. august 2020 og efterfølgende også deltaget i VFOS bestyrelsesmøde 3. september 2020.
 
På disse møder er der givet udtryk for, at de tiltag, som er besluttet i Viborg Kommune i forlængelse af den midlertidige coronalovgivning på aftenskoleområdet, har været brugbare og nyttige (er beskrevet nærmere i afsnittet ’Beskrivelse’). Aftenskolerne er glade for de muligheder, det har givet dem.
 
Hvis man kort skal udlede noget af de afholdte møder med aftenskolerne:
 • Skolerne er klar til at modtage deltagerne i efterårssæsonen med de krav, sundhedsmyndighederne stiller
 • Skolerne bruger rigtig meget tid på at tale med kursister, som er bekymrede for at deltage
 • Nogle er udfordret på at kunne skaffe tilstrækkeligt store lokaler pga. afstandskrav
 • Man benytter sig af muligheden for at kunne lave små hold. Flere skoler opdeler store hold.
 • De fleste skoler, der har deltaget i møderne, har benyttet sig af muligheden for at søge de statslige puljer til manglende deltagerbetaling og faste udgifter. Stor tilfredshed med sagsbehandlingen i Slots- og Kulturstyrelsen
 • Nogle har senere afviklet den undervisning, der blev aflyst i foråret
 • Nye hold (altså ikke fortsætterhold) har sværere ved at opnå nødvendigt antal deltagere
 
 
VFOS fremsender henvendelse om yderligere kommunal hjælp til aftenskoleområdet. Henvendelsen vedlægges som bilag 3.
 
Henvendelsen omhandler:
Der søges om hjælp til at dække den del af manglende deltagerbetaling, som ikke er dækket af statens hjælpepakke.
Nervøsitet for eventuel ny nedlukning uden statslige hjælpepakker.
Anmoder om mulighed for at kunne søge hjælp til faste omkostninger, der ikke har kunnet søges dækket i statens hjælpepakker.
Dækning af merudgifter som følge af lukningen til f.eks. tilbagebetalt deltagergebyr, genåbning med restriktioner, flere administrationstimer, øget annoncering.
Tilskud til at kunne oprette flere små hold med 5/7 tilskud ud over, hvad en aftenskoles tilskudsramme kan rumme.
 
 

Beskrivelse

Der er i lov og bekendtgørelse givet mulighed for at afvige fra normale regler under coronakrisen. I forlængelse heraf blev besluttet:
 
 • Der ydes tilskud til løn efter de alm. regler, uanset om der gennemføres undervisning eller ej. Blot skal lønnen naturligvis udbetales.
 • Der ydes tilskud til afholdte lokaleudgifter efter de alm. regler, uanset om der har været afholdt undervisning eller ej. Der skal foreligge dokumentation for afholdt udgift.
 • Der opkræves ikke gebyr på timebasis for kommunale lokaler til undervisning i lukkeperioden. (12. marts-27. maj 2020).
 • Der ydes pensionisttilskud ud fra ”normalen” (typisk 2019).
 
Tilskud er udbetalt og 2. rate har kunnet udbetales forud, hvis ønsket.
 
Der ydes tilskud til de udgifter, som Viborg Kommune normalt yder tilskud til. Der ydes således ikke tilskud til eksempelvis manglende deltagerbetaling i lukkeperioden. Det skal der søges i statslige puljer.
 
Undervisning er gennemført bl.a. ved udendørs undervisning og fjernundervisning (digitalt). Kravet om, at mindst 30% af undervisningstimerne skal foregå i fællesskab, er ophævet.
 
Muligheden for at bruge 10% midler til andre formål er lovlig. Der er givet tilsagn om, at 10%-midler kan anvendes til andre formål end debatskabende aktiviteter.
 
Muligheden for at bruge løntilskuddet (90% af bevillingen) til andre formål end løn, idet udgiften skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning. Eksempelvis, men ikke udtømmende: Lokaleudgifter ud over allerede ydet lokaletilskud, it-udstyr til gennemførelse af fjernundervisning, administrative udgifter ved aftenskolens virksomhed, annoncering osv.
 
Undervisning kan etableres med små hold op til 8 deltagere og opnå 5/7 tilskud til løn.
 
Alt ovennævnte inden for den bevilling, der er givet for 2020.
 
Det er besluttet, at der ikke foretages omfordeling i 2020, og at fordelingen af tilskud for 2021 foretages efter samme fordelingsnøgle som for 2020.
 
 
Evt. beslutning om fremadrettet at fortsætte med nogle af disse muligheder forudsætter, at den nødvendige lovgivning tilvejebringes.
 
 
Aftenskolerne opfordres til at benytte sig af:
 
 • de statslige puljer
 • egen bevilling inden for folkeoplysningsområdet med de muligheder, der er givet i forlængelse af bekendtgørelsen om visse midlertidige foranstaltninger (Covid-19)
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

2020 og 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Alle initiativer vedr. aftenskolernes ændrede muligheder inden for voksenundervisnings-området holdes inden for de givne bevillinger.
Der er ikke opkrævet gebyr i perioden 12. marts - 31. juli 2020.
Hvis der som følge af henvendelsen fra VFOS iværksættes flere foranstaltninger, vil der skulle findes finansiering heraf.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og
undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende
virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19.
Bekendtgørelse nr. 320 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende
virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 (bilag).
Kulturministerens brev af 3. april 2020 til alle borgmestre (bilag).
Bilag

Sagsid.: 20/31077
Resume
Bridgeklubben Viborg Esserne søger Viborg kommune om lokaletilskud gældende fra 1. januar 2021.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgning fra Viborg Esserne imødekommes således, at der med virkning fra 1. januar 2021 ydes lokaletilskud til 96.200 kr., svarende til et lokaletilskud på 73% af 96.200 kr. = 70.226 kr.
 
2. at bevillingen gælder indtil det er muligt at anvise kommunale lokaler eller tilsvarende, egnede lokaler.
Beslutning i Fritidsrådet den 17-09-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at ansøgning fra Viborg Esserne imødekommes således, at der med virkning fra 1. januar 2021 ydes lokaletilskud til 96.200 kr., svarende til et lokaletilskud på 73% af 96.200 kr. = 70.226 kr.
 
2. at bevillingen gælder indtil det er muligt at anvise kommunale lokaler eller tilsvarende, egnede lokaler.
Sagsfremstilling

Historik

Fritidsrådet besluttede 20. februar 2020, sag nr. 5, at godkende bridge som en folkeoplysende aktivitet, og Bridgeklubben Viborg Esserne blev i maj 2020 godkendt som en folkeoplysende forening. Godkendelsen betyder, at foreningen vil kunne søge om tilskud efter de til enhver tid gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Viborg Esserne har ca. 150 medlemmer og har til huse i et privat lejemål beliggende Dumpen 3, Viborg. Lejemålet er på 140 m2, hvilket sætter begrænsninger på deltagerantal pr. spilledag. Klubben ønsker sig større, billigere og egnede lokaler (nem tilgang for gangbesværede) på ca. 200 m2, som kunne skabe bedre forhold for medlemmerne i forhold til plads og kontingent. Forvaltningen og klubben har undersøgt mulighederne for andre lokaler, desværre uden held endnu.
 
Viborg Esserne søger om lokaletilskud til leje af Dumpen 3, Viborg gældende fra 1. januar 2021 efter følgende beregning:
 
Husleje årligt:
76.900 kr.
El, vand og varme:
19.300 kr. (anslået)
Årlige udgifter:
96.200 kr.
Lokaletilskud 73%:
70.226 kr.
 
 
Bridge er en tankesport, der fortrinsvis dyrkes af spillere på over 60 år. For denne aldersgruppe er det af stor betydning at komme hjemmefra et par gange om ugen, og ikke mindst er det en styrkelse af det sociale samvær og den mentale sundhed.
Der spilles bridgeturneringer 5 x ugentligt og der er bridgeundervisning 1 x ugentligt, svarende til 33 timer pr. uge.
 
For at få yngre spillere til at interessere sig for bridge, gennemfører klubbens medlemmer sammen med byens anden bridgeklub et tilbud om bridgeundervisning for skolernes 6.-8. klasser – Skolebridge.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Lokaletilskud gældende fra 1. januar 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Esserne lejer lokalerne for 96.200 kr. årligt, svarende til et lokaletilskud på 70.226 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/27270
Resume
Viborg Håndbold Klub anmoder om på forhånd at få stillet Viborg Stadion Center, hal 6, til rådighed forud for den almindelige lokalefordeling mandag-torsdag kl. 16.00-18.30 – eventuelt allerede i indeværende sæson.
Gennemføres forslaget, betyder det, at andre foreninger ikke vil få de tider, de tidligere har haft i hallen.
Stillingtagen til principper for anvisning af hal 6 i Viborg Stadion Center. Stillingtagen til, om den aftalte lokalefordeling i sæson 2020/21 skal ændres som følge af henvendelsen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet drøfter sagen og tager principiel stilling til, om VHK skal tildeles tiden fra 16.30-18.00 mandag til torsdag gældende fra sæson 2021/22,
 
2. at der ikke ændres i lokalefordelingen for hal 6 i sæson 2020/21,
 
3. at forvaltningen fører tilsyn med tildelte tider, så der sikres optimal udnyttelse af faciliteterne,
 
4. at Fritidsrådet tager stilling til, om det ønsker at drøfte generelle principper for lokalefordeling.
Beslutning i Fritidsrådet den 17-09-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at der ikke ændres i lokalefordelingen for hal 6 i indeværende sæson,
 
2. at principper for lokalefordeling tages op på næste møde i Fritidsrådet.
Sagsfremstilling

Historik

Hal 4 og 6 i Viborg Station Center indgår i den normale, årlige lokalefordeling af idrætslokaler.
Hal 1 er udlejet til Viborg HK ApS. Hal 2 og 5 stilles alt overvejende til rådighed for Viborg Håndbold Klub. Hal 3 stilles alt overvejende til rådighed for Viborg Badmintonklub.
 
 

Inddragelse og høring

Sagen har været forelagt Viborg Idrætsråd, som har udarbejdet et høringssvar, der fremgår af bilag 1.
 
Viborg Idrætsråd har drøftet sagen og finder det hensigtsmæssigt at bruge de samme bærende principper for prioritering ved fordeling af lokaler, som ved prioritering af midler til faciliteter (halanalysen).
 
Læs nærmere om baggrund og begrundelserne for anbefalingen i Idrætsrådets høringssvar, der vedlægges som bilag 1.
 
Idrætsrådet foreslår:
Ved lokalefordelingen har en forening ret til træningstider i haller ud fra halanalysens grundprincipper om idrætsgren, niveau, alder og antal udøvere.
 
Derefter foreslås tildelt tider i følgende prioriterede rækkefølge:
 
1. Primært indeidrætter
2. Åbne foreninger frem for lukkede foreninger (fx firmaidrætsklubber)
3. Børn og unge under 25 år frem for voksne
4. Konkurrenceidræt frem for motionsidræt
5. Højeste deltagerudnyttelsesprocent
 
Derudover bemærker man, at svage målgrupper kan kræve en individuel sagsbehandling, og man foreslår, at harpiksaktiviteter placeres sidst på dagen i forhold til andre idrætter (rengøring).
 
 

Beskrivelse

Viborg Håndbold Klub har på et møde i juni 2020 med Kultur- og Fritidsudvalgets formand, næstformand og forvaltningen fremført, at man har et stigende behov for lokaler og beder om at få reserveret mandag til torsdag i hal 6 til børne- og ungdomshåndbold i tidsrummet kl. 16.00-18.30.
 
Hal 6 er harpiksfri, så den kan bruges til andet end håndbold.
 
NUGF bruger hallen til indendørs fodbold. Typisk fra efterårsferien til 1. april. Godt 5 måneder (børn/unge). NUGF er en lokalforening med hjemsted i stadionområdet og har haft sine indendørs aktiviteter her.
 
Politiets Idrætsforening bruger hallen 7 måneder til fodbold (voksne).
Kommunens Idrætsklub bruger hallen i 5 måneder til fodbold (voksne).
Ulriksdalsvejs Badmintonklub spiller badminton og har hallen i 10 måneder (voksne).
 
Elementer, der kunne indgå i prioritering ved tildeling af hal 6 (se endvidere Viborg Idrætsråds forslag i afsnittet ’Inddragelse og høring’):
 
 • Idrætsaktiviteter uden harpiks
 • Børn og unge under 25 år
 • Sæsonlængde
 • Typiske indendørs aktiviteter frem for udendørs aktiviteter (indendørs fodbold og futsal betragtes som indendørs aktivitet). Man kunne prioritere foreninger med primært indendørs idræt foran foreninger med primært udendørs idræt.
 • Konkurrence/turneringsidræt frem for motionsidræt
 
Med en fast beslutning om at ville prioritere foreningsaktiviteter på en bestemt måde, vil det kunne betyde, at det udelukker visse aktiviteter, og man går glip af at have en variation i udbuddet af idrætsaktiviteter. Samtidig kan nye foreninger/aktiviteter have svært ved at få lokaler.
 
Hvis man ser på bookingerne i sæson 2020/21, vil det betyde, at Viborg Politi, NUGF, Kommunens Idræts Klub ikke vil få de tider, de har booket.
 
 

Alternativer

At børne- og ungdomshåndbold indgår på lige fod med andre aktiviteter.
 
 

Tidsperspektiv

Evt. ændringer foreslås at træde i kraft fra sæson 2021/2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Folkeoplysningsloven kapitel 6 udstikker rammerne for kommunens anvisning af lokaler til folkeoplysende virksomhed. Kommunen skal normalt prioritere i følgende rækkefølge:
 
1. Aktiviteter for børn og unge
2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
3. Aktiviteter for voksne
 
Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed normalt ske før anden anvisning.
 
En forening kan ikke forlange at få stillet et bestemt lokale til rådighed. Det er således muligt at stille et andet tilsvarende egnet lokale til rådighed.
Bilag