You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 20. maj 2021 kl. 16:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Fritidsrådet
Mødedeltagere Arne Augustinussen, Birthe Nørskov, Daniel Andersen, Ejner B. Andreasen, Hans Erik Lund, Jørgen Mejlsø, Kirsten Hansen, Niels Jørgen Ottesen, Thomas Gissel
Fraværende Ingen
Bemærkninger Jørgen Mejlsø og Thomas Gissel deltager på Teams

Sagsid.: 21/11483

Resume

Fritidsrådet arbejder med temaer. Arbejdsgruppen, der arbejder med temaet Aktive Seniorer, vil på mødet præsentere deres forslag til indsatser.
 
Såfremt Fritidsrådet godkender forslaget, vil arbejdsgruppen arbejde videre med indsatserne.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet godkender arbejdsgruppens forslag til indsatser,
 
2. at arbejdsgruppen arbejder videre med indsatserne som beskrevet i sagen

Beslutning i Fritidsrådet den 20-05-2021

Fritidsrådet beslutter,
 
1. at Fritidsrådet godkender arbejdsgruppens forslag til indsatser,
 
2. at arbejdsgruppen arbejder videre med indsatserne som beskrevet i sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Fritidsrådet besluttede på møde i september 2019 (link til sag nr. 5 i Fritidsrådet 12. september 2019), at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med temaet senioraktivitet.
 
Arbejdsgruppen består af: Birthe Nørskov, Niels-Jørgen Ottesen, Kirsten Hansen og Daniel Andersen
 
Målet med temaet: Flere aktive seniorer
 
Hvordan: synlighed, understøtte igangværende aktiviteter/foreninger, overgangen fra arbejde til seniorliv, lokale og geografiske forskelle, mulig ny seniorforening i Viborg by?
 
 

Inddragelse og høring

Arbejdsgruppen er suppleret af to konsulenter fra DGI, samt skolelederen af Skolen for Kreativ Fritid.
 
 

Beskrivelse

Arbejdsgruppen har siden beslutningen i Fritidsrådet haft vanskeligt ved at mødes pga. nedlukningen af landet. Inden for de sidste måneder har arbejdsgruppen dog intensiveret arbejdet og er nu klar til at præsentere mulige indsatser for at få flere aktive seniorer i Viborg Kommune.
 
Indsatserne er:
 • Øget synlighed
 • Udvikle de eksisterende formiddagstilbud for seniorer i Viborg og Viborg opland
 • Den store senior-forening i Viborg by
 • Etablering af nye foreningstilbud i lokalområder
 
På mødet vil arbejdsgruppen præsentere delmål i projektet og lægge op til en fælles drøftelse og kvalificering.
 
Foreningskonsulent Tinna Ølholm Jørgensen fra DGI Mdtjylland deltager i mødet fra kl. 16.00.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Arbejdet med aktive seniorer vil i arbejdsgruppens regi forløbe i resten af 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der må påregnes økonomi til indsatserne i et endnu ukendt omfang. Når indsatserne er nærmere beskrevet forelægges de Fritidsrådet til økonomisk beslutning.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/2445

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Fritidsrådet den 20-05-2021

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formand, medlemmer og forvaltning.

 
 • Forvaltningen har efter henvendelse fra Vridsted IF godkendt Pokemón Go som en aktivitet på lige fod med løbe- og gåhold, som kan udløse aktivitetstilskud.
 
2. Opgørelse af klubtilskud 2020 til orientering.
Bilag 1
 
3. Bevilling af mål til kommunale stadions 2021.
Oversigt vedlægges som bilag 2.
 
4. Godkendelse af nye foreninger.
 • Fjends Bridgeklub er godkendt som folkeoplysende forening april 2021.
 
5. Kommunale coronahjælpepuljer
 
 • Aftenskoler
Ansøgningsfrist for aftenskolerne var 4. maj 2021. Nærmere orientering gives på mødet.
 
Ud over hjælpepuljen var besluttet, at aftenskolerne i 2020 kunne anvende løntilskuddet til andre, dokumenterede udgifter end løn. Desuden blev besluttet, at der kunne oprettes små hold op til 8 deltagere med 5/7 tilskud (i stedet for 1/3 tilskud) overalt i kommunen i 2020 inden for den enkelte aftenskoles egen bevilling.
 
b. Ny henvendelse fra VFOS vedr. 2021 – vedlagt som bilag 3. Ønskerne er i vid udstrækning allerede imødekommet og meldt ud i marts 2021. Hvis der bliver lovhjemmel til det efter 31. juli 2021, foreslås det at forlænge mulighederne for at yde lokaletilskud og tilskud til lønninger, inden for den enkelte skoles ramme, selv om planlagt undervisning ikke er mulig at gennemføre.
Hele kommunen betragtes i hele 2021 som tyndt befolket område, hvorfor der kan oprettes små hold med op til 8 deltagere med 5/7 tilskud (i stedet for 1/3 tilskud) inden for den enkelte aftenskoles egen bevilling.
 
Pensionisttilskud ydes i 2021 efter de alm. gældende regler, dvs som tilskud til at nedbringe deltagerbetalingen for pensionister hjemmehørende i Viborg Kommune.
 
 • Foreninger
Der er sendt ud til ca. 200 folkeoplysende foreninger.
12 foreninger har søgt KFU’s coronapulje. Nærmere orientering gives på mødet.
 
 
6. Corona tiltag – drøftelse om genstart
Inspiration fra Københavns kommune.
Vedlagt bilag 4.
 
7. Samskabelsesaftale mellem DGI og Viborg kommune godkendt af Byrådet 16. april 2021.
Bilag 5.
 
8. Lokalefordeling for 2021/2022
Lokalefordelingen er bragt til ende. Der har været afholdt lokalefordelingsmøde 4. maj 2021 vedr. fordelingen af tiderne i Viborg Stadion Center, hal 4 (kasernehallen) og hal 6. Der blev på mødet opnået enighed om fordelingen på nær fordelingen mellem Viborg FF og NUGF, der siden har indgået aftale om fordelingen af tiderne. Nærmere orientering gives på mødet.
 
9. Kommende sager
 • Drøftelse om lokaletilskud til "grænsetilfælde" (motionscentre, padletennis, mv.).
Bilag

Sagsid.: 21/13946

Resume

Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels af regler fastsat af Byrådet / Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg kommune.
Ansøgninger om nye lokaleudgifter skal indsendes senest 1. maj året før.
Forvaltningen har modtaget 24 nye ansøgninger om lokaletilskud. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at imødekomme ansøgninger fra FDF-ere i Viborg på samlet 360.200 kr. svarende til lokaletilskud på 262.946 kr. jf. de i sagen beskrevne ansøgninger og bilag 1,
 
2. at imødekomme ansøgninger fra DDS Spejderne i Viborg på samlet 365.800 kr. svarende til lokaletilskud på 267.034 kr. jf. de i sagen beskrevne ansøgninger og bilag 2,
 
3. at imødekomme ansøgninger fra KFUM Spejderne i Viborg på samlet 89.250 kr. svarende til lokaletilskud på 65.153 kr. i 2022 jf. de i sagen beskrevne ansøgninger og bilag 3,
 
4. at imødekomme ansøgning fra Borup IF på 39.800 kr. med tilskud på 50% af max. 39.800 kr., svarende til lokaletilskud på 19.900 kr.,
 
5. at imødekomme ansøgning fra Fjends Bridgeklub med tilskud til op til 17.000 kr. (2025-niveau), svarende til lokaletilskud på 12.410 kr.,
 
6. at imødekomme ansøgningen fra Tange Sø Golfklub på 16.800 kr. (2021-niveau) svarende til lokaletilskud på 12.264 kr.,
 
7. at imødekommes ansøgning fra Salsa Viborg på 5.000 kr. således, at forøgelsen på 5.000 kr. årligt svarende til lokaletilskud på 3.650 kr. indgår i tidligere bevilling.
 
8. at de enkeltstående bevillinger jf. pkt. 1-4 gælder for 2022,
 
9. at de varige bevillinger, jf. 5.-7. at skal være taget i brug senest i 2023, hvorefter de bortfalder,
 
10. at finansieringen af merudgifterne forventes at kunne indeholdes i budgettet for 2022, såfremt budgetfremskrivningen følger lokaletilskudstaksterne.

Beslutning i Fritidsrådet den 20-05-2021

Fritidsrådet beslutter,
 
1. at imødekomme ansøgninger fra FDF-ere i Viborg på samlet 360.200 kr. svarende til lokaletilskud på 262.946 kr. jf. de i sagen beskrevne ansøgninger og bilag 1,
 
2. at imødekomme ansøgninger fra DDS Spejderne i Viborg på samlet 365.800 kr. svarende til lokaletilskud på 267.034 kr. jf. de i sagen beskrevne ansøgninger og bilag 2,
 
3. at imødekomme ansøgninger fra KFUM Spejderne i Viborg på samlet 89.250 kr. svarende til lokaletilskud på 65.153 kr. i 2022 jf. de i sagen beskrevne ansøgninger og bilag 3,
 
4. at imødekomme ansøgning fra Borup IF på 39.800 kr. med tilskud på 50% af max. 39.800 kr., svarende til lokaletilskud på 19.900 kr.,
 
5. at imødekomme ansøgning fra Fjends Bridgeklub med tilskud til op til 17.000 kr. (2025-niveau), svarende til lokaletilskud på 12.410 kr.,
 
6. at imødekomme ansøgningen fra Tange Sø Golfklub på 16.800 kr. (2021-niveau) svarende til lokaletilskud på 12.264 kr.,
 
7. at imødekommes ansøgning fra Salsa Viborg på 5.000 kr. således, at forøgelsen på 5.000 kr. årligt svarende til lokaletilskud på 3.650 kr. indgår i tidligere bevilling,
 
8. at de enkeltstående bevillinger jf. pkt. 1-4 gælder for 2022,
 
9. at de varige bevillinger, jf. 5.-7. at skal være taget i brug senest i 2023, hvorefter de bortfalder,
 
10. at finansieringen af merudgifterne forventes at kunne indeholdes i budgettet for 2022, såfremt budgetfremskrivningen følger lokaletilskudstaksterne.
 
 
Ejner Bank Andreasen deltog ikke i Fritidsrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Ejner B. Andreasen

Sagsfremstilling

Historik

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte frister for ansøgning om tilskud. I henhold til denne lovbestemmelse er det i Viborg kommune besluttet, at ansøgninger om nye lokaleudgifter skal indsendes senest 1. maj året før, og i overensstemmelse hermed har 24 foreninger indsendt ansøgninger om nye lokaleudgifter i 2022.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som er behandlet samlet i denne sag:
 
Ansøgninger om nye, enkeltstående lokaleudgifter i 2022:
 • Aktuelt foreligger der 21 ansøgninger. Samlet ansøgt beløb på 855.050 kr. svarende til lokaletilskud på 615.033 kr. - bilag 1, 2, 3 og bilag 4.
 
Ansøgninger om nye, vedvarende lokaleudgifter fra 2022:
 • Aktuelt foreligger der 3 ansøgning. Samlet ansøgt beløb på 38.800 kr. svarer til lokaletilskud på 28.324 kr. - bilag 5, 6 og bilag 7.
 
 
Såfremt alle ansøgninger imødekommes, forventes de samlede merudgifter for lokaletilskud i 2022 at blive:
 
Nye enkeltstående lokaletilskud i 2022
 615.033 kr.
Nye vedvarende lokaletilskud fra 2022
28.324 kr.
I alt 2022
 643.357 kr.
 
 
Forvaltningen foreslår, at Fritidsrådet drøfter og tager stilling til ansøgningerne.
De samlede merudgifter for lokaletilskud i 2022 på 643.357 kr., vurderes at kunne indeholdes i den aktuelle budgetramme.
 
 
Nedenfor gennemgås ansøgningerne, som også er vedlagt som bilag til denne sag:
 
FDF Mammen har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 42.500 kr. svarende til lokaletilskud på 31.025 kr. for 50 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Viborg 3. kreds søger om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 42.500 kr. svarende til lokaletilskud på 31.025 kr. for 50 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Ørum har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 38.250 kr. svarende til lokaletilskud på 27.923 kr. for 45 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Vejrumbro har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 12.750 kr. svarende til lokaletilskud på 9.308 kr. for 15 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Stoholm har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 6.800 kr. svarende til lokaletilskud på 4.964 kr. for 8 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Overlund har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 68.000 kr. svarende til lokaletilskud på 49.640 kr. for 80 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Viborg Vestervang har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 5.950 kr. svarende til lokaletilskud på 4.344 kr. for 7 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Vinkel har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 21.250 kr. svarende til lokaletilskud på 15.513 kr. for 25 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Bjerringbro har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 46.700 kr. svarende til lokaletilskud på 34.091 kr. for 55 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Viborg 1. kreds har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 50.000 kr. svarende til lokaletilskud på 36.500 kr. for 59 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
FDF Frederiks har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 25.500 kr. svarende til lokaletilskud på 18.615 kr. for 30 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
DDS Spejderne Hammershøj har søgt om tilskud til deltagelse i Landslejr 2022. Der søges om 37.400 kr. svarende til lokaletilskud på 27.302 kr. for 44 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
DDS Birke Stoholm har søgt om tilskud til deltagelse i Landslejr 2022. Der søges om 29.750 kr. svarende til lokaletilskud på 21.718 kr. for 35 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
DDS Waingunga Stammen har søgt om tilskud til deltagelse i Landslejr 2022. Der søges om 162.500 kr. svarende til lokaletilskud på 118.625 kr. for 130 deltagere á 850 kr. og 80 deltagere á 650 kr. (½ lejr) (anslået).
 
DDS Sortebrødre Gruppe har søgt om tilskud til deltagelse i Landslejr 2022. Der søges om 66.450 kr. svarende til lokaletilskud på 48.509 kr. for 77 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
DDS Rødkær Gruppe har søgt om tilskud til deltagelse i Landslejr 2022. Der søges om 44.200 kr. svarende til lokaletilskud på 32.266 kr. for 43 deltagere á 850 kr. og 18 deltagere á 425 kr. (½ lejr) (anslået).
 
DDS Karup Gruppen har søgt om tilskud til deltagelse i Landslejr 2022. Der søges om 25.500 kr. svarende til lokaletilskud på 18.615 kr. for 30 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
KFUM Spejderne Skals har søgt om tilskud til deltagelse i Landslejr 2022. Der søges om 25.500 kr. svarende til lokaletilskud på 18.615 kr. for 30 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
KFUM Spejderne Bjerringbro har søgt om tilskud til deltagelse i Landslejr 2022. Der søges om 21.250 kr. svarende til lokaletilskud på 15.513 kr. for 25 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
KFUM Spejderne Langsø Gruppe har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2022. Der søges om 42.500 kr. svarende til lokaletilskud på 31.025 kr. for 50 deltagere á 850 kr. (anslået).
 
Borup IF har søgt om tilskud til udskiftning af skabsinventar i kantinen i klubhuset på 39.800 kr. Ansøgningen går på nyindkøb af skabsinventar, montering samt El- og VVS arbejde. Da der er tale om nyanskaffelser, foreslår forvaltningen, at der ydes tilskud med 50% af max. udgifter på 39.800 kr. svarende til tilskud på 19.900 kr.
 
Fjends Bridgeklub har søgt om lokaletilskud fra 1. januar 2022 og fremover. Bridgeklubben lejer sig ind i Stoholm kirkecenter, som har varslet en jævn huslejestigning på årligt 3.000 kr. i 2021 til 17.000 kr. i 2025. I 2022 udgør huslejen 10.000 kr. svarende til et lokaletilskud på 7.300 kr.
 
Tange Sø Golfklub har søgt om lokaletilskud fra 1. januar 2022 til leje af gymnastiksalen på Sahl Friskole, og formålet hermed er at kunne tilbyde medlemmerne træning af golfteknik hen over vinter og forår, ca. 120 timer á 140,- kr. Golfklubben kan lade deres rekvisitter mv. blive hængende/stående i gymnastiksalen på Sahl Friskole fra år til år, hvilket ikke kunne lade sig gøre i Sahl Minihal. Der søges om 16.800 kr., svarede til 12.264 kr.
 
Salsa Viborg har søgt om forøgelse af lokaletilskud fra 1. januar 2022 og fremover. Salsa Viborg lejer sig ind i Aktivitetshuset 10-eren på Rughavevej i Viborg v/ Boligselskabet Viborg, og har tidligere fået bevilget lokaletilskud til 315 timer årligt / 44.519 kr. (2021-niveau), svarende til lokaletilskud på 32.499 kr. Derudover har Salsa Viborg tidligere søgt og fået godkendt enkeltstående lokaletilskud til leje af Houlkær Hallen til 2 årlige arrangementer, forår og efterår. Disse 2 arrangementer ønsker Salsa Viborg nu at afholde i Aktivitetshuset 10-eren, og udgiften herfor er 2.500 kr. pr. arrangement, svarende til et samlet lokaletilskud på 3.650 kr., som Salsa Viborg søger om lokaletilskud til således, at disse indgår i den tidligere bevilling på 315 timer årligt.
 
 

Alternativer

Vedr. Borup IF - Da der er tale om nyanskaffelser, er der ikke pligt til at yde tilskud, hvilket således kan undlades. Endelig er der også mulighed for at yde lokaletilskud ift. hele udgiften.
 
 

Tidsperspektiv

Ansøgningerne er gældende fra 1. januar 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De samlede merudgifter i 2022 forventes at blive 597.732 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/11461

Resume

Vejrumbro Boldklub søger om lokaletilskud til nye motionslokaler gældende fra 1. januar 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Fritidsrådet drøfter ansøgningen og tager stilling til tilskud,
 
2. at Fritidsrådet tager stilling til, om ordningen skal udvides til også at omfatte tilskud til idrætsforeningers leje af motionslokaler efter samme principper/kriterier som til de selvejende institutioner (idrætshaller).

Beslutning i Fritidsrådet den 20-05-2021

Fritidsrådet beslutter,
 
1. at der bevilges tilskud på årligt 30.000 kr. til Vejrumbro Boldklubs leje af motionslokaler Smedjen med virkning på 1. juni 2021, og
 
2. at Fritidsrådet på et senere møde tager en drøftelse af ordningen.

Sagsfremstilling

Historik

Kulturudvalget behandlede 11. oktober 2007 sagen om stillingtagen til kommunale tilskud til motionslokaler.
Målene for ordningen var bl.a. at give tilskud for at deltage i udviklingen af idrætshallerne til at have gode motionsfaciliteter.
Kulturudvalget evaluerede ordningen i foråret 2009 og besluttede efter forvaltningens anbefaling at fortsætte med ordningen efter følgende uændrede principper:
 
 • Der ydes ikke tilskud til foreningers leje af motionslokaler i kommercielle motionscentre.
 • Der ydes ikke tilskud til foreningers leje af motionslokaler i selvejende institutioner (idrætshaller). Der ydes tilskud direkte til de selvejende institutioner (idrætshaller), der har tilknyttet kvalificerede instruktører.
 • Der ydes tilskud til folkeoplysende foreningers leje af private lokaler som hidtil.
 • Der ydes ikke tilskud til lukkede foreninger (forbeholdt bestemte befolkningsgrupper, f.eks. arbejdspladsrelaterede).
 
Disse kriterier medfører tilskud således:
 
 • For tilskud på 30.000 kr. årligt skal følgende være opfyldt:
 • Der skal være kvalificerede instruktører tilknyttet.
 • Motionslokalerne må kun benyttes af foreninger. Hvis der er offentlig adgang uden medlemskab af foreninger, ydes der ikke tilskud, idet tilbuddet så sidestilles med kommercielle motionscentre.
 • Der skal være åbent ugentligt.
 • For tilskud på 45.000 kr. årligt skal ovenstående være opfyldt og derudover:
 • Der skal være over 120 m2.
 • Der skal være flere muligheder: spinning, styrke, motion, kondition mv.
 • Dagligt åbent.
 • For tilskud på 60.000 kr. årligt skal ovenstående være opfyldt og derudover:
 • Flere lokaler.
 • Udstyr til anskaffelsespris på over ½ mio. kr.
 
 
På nuværende tidspunkt ydes følgende tilskud:
 
30.000 kr.
Karup-Kølvrå Fritidscenter (Jethallen)
Klejtrup Hallen
Tjelecenteret
Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Vestfjends Hallen
 
45.000 kr.
Langsø Hallen
Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter
Sahl Minihal
Østfjends Hallen
 
 
60.000 kr.
FitnessGym Viborg (tidl. Falkevejens motionscenter)
Rødkærsbro Hallen
Alhede Hallen
Skals Hallen
Løgstrup Hallen
Hald Ege Idrætscenter
Viborg Gymnastik Center
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I Vejrumbro blev der i 2020 indrettet et mindre kommercielt motionscenter/lokale i den gamle smedje, som er en tilbygning til en privat bolig beliggende lige overfor Vejrumbro Boldklubs klubfaciliteter. Motionslokalet fik derfor navnet Smedjen.
Smedjen blev lejet, istandsat og etableret med maskiner og div. udstyr af et par folk fra Århus i foråret 2020. Kort efter åbningen blev alt lukket ned grundet Covid-19, og Smedjen kom aldrig rigtig i gang igen. I efteråret 2020 opsagde lejer lejemålet, og Smedjen har stået ubrugt hen, lige indtil Vejrumbro Boldklub kom på den ide, at denne aktivitet kunne være et nyt og godt tilbud til medlemmerne.
Vejrumbro Boldklub har pr. 1. januar 2021 lejet Smedjen for 5.000 kr. mdl. / 60.000 kr. årligt, alt inkl. Lokalet er på ca. 90m2 og fuldt etableret med maskiner og diverse udstyr.
Vejrumbro Boldklub har fuld råderet over både lokale og udstyr, og det vil kun være medlemmer af Vejrumbro Boldklub, der har adgang til Smedjen. Udlejer kan ikke bruge lokalet til andre arrangementer.
Der vil blive udbudt forskellige slags hold træning, og kvalificerede instruktører er tilknyttet. Udlejer er en af instruktørerne i Smedjen, ligesom udlejer i forvejen er medlem af Vejrumbro Boldklub og er en del af det øvrige instruktørteam i klubben.
 
Vejrumbro Boldklub ansøger om et lokaletilskud på 30.000 kr. årligt svarende til det tilskud, som foreningsbaserede motionscentre i selvejende institutioner (idrætshaller) modtager efter følgende kriterier:
 
 • For tilskud på 30.000 kr. årligt skal følgende være opfyldt:
 • Der skal være kvalificerede instruktører tilknyttet.
 • Motionslokalerne må kun benyttes af foreninger. Hvis der er offentlig adgang uden medlemskab af foreninger, ydes der ikke tilskud, idet tilbuddet så sidestilles med kommercielle motionscentre.
 • Der skal være åbent ugentligt.
 
 
Det tætteste forvaltningen har været på et lignende tilfælde som i Vejrumbro Boldklub, var en henvendelse fra idrætsforeningen IF Trojka for et par år siden. IF Trojka arbejdede på et projekt med at flytte det eksisterende motionslokale i eget klubhus til et større, lejet lokale midt i Hammershøj by, og drive dette som et foreningsbaseret motionslokale med tilskud efter samme kriterier og principper, som foreningsbaserede motionscentre i selvejende institutioner (idrætshaller). Det nye motionslokale ville også kun være tilgængeligt for medlemmer af IF Trojka. Projektet blev dog aldrig en realitet, idet det blev for dyrt for foreningen at klargøre lejemålet. IF Trojka har stadig deres motionslokale i klubhuset og modtager ikke ekstraordinært tilskud hertil. IF Trojka modtager almindeligt lokaletilskud til drift af hele klubhuset, og vedligeholdelse og/eller nyindkøb af maskiner og udstyr afholdes af foreningen.
 
Forvaltningen har været på besøg i Vejrumbro Boldklub og besigtiget motionslokalet. Lokalet på ca. 90 m2 er meget fint indrettet og udstyret med moderne maskiner og div. redskaber, og det ligger perfekt placeret i forhold Vejrumbro Boldklubs øvrige faciliteter. Der er ingen tvivl om, at det vil være et godt tilbud til medlemmerne.
Vejrumbro Boldklub har ca. 170 medlemmer.
Vejrumbro Boldklub er ligeledes arrangør for Vejrumbro OpenAir, der hvert år involverer hele byen i hjælpearbejdet og samler flere tusinde mennesker til en fantastisk musikoplevelse.
 
 
Fritidsrådet bedes i denne sag tage stilling til, om den brede idrætsforenings drift af et foreningsbaseret motionslokale i lejede lokaler kan sidestilles med foreningsdrevne motionslokaler i selvejende institutioner (idrætshaller) og derved være berettiget til tilskud efter samme principper og kriterier.
Fritidsrådet bedes ligeledes tage en drøftelse af, om en evt. åbning for den brede idrætsforening kan medføre konsekvenser ift. kommercielle motionscentre.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Der ansøges om tilskud gældende fra 1. januar 2021, det vil sige snarest muligt efter genåbning ift. Covid-19 restriktioner.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der ansøges om 30.000 kr. årligt og det vurderes, at udgiften kan indeholdes i den aktuelle budgetramme.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

I forhold til retningslinjerne skal nye lokaleudgifter søges inden 1. maj året før. Tilskud kan således efter retningslinjerne ydes fra 1. januar 2022.
Bilag

Sagsid.: 20/50241

Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025 er under udarbejdelse.
Fritidsrådet behandler på mødet forslag til budgettet for 2022-2025.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet drøfter budgetforslaget 2022-2025,
 
2. at der omplaceres 59.000 kr. fra ”Mål og net” til ”Start og udvikling”,
 
3. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. juni 2021 med indstilling om,
 
4. at budgetforslaget godkendes, idet der tages højde for de landsdækkende  fremskrivningsprocenter på folkeoplysningsområdet.

Beslutning i Fritidsrådet den 20-05-2021

Fritidsrådet drøftede budgetforslaget og beslutter,
 
1. at der omplaceres 59.000 kr. fra ”Mål og net” til ”Start og udvikling”,
 
2. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. juni 2021 med indstilling om,
 
3. at budgetforslaget godkendes, idet der tages højde for de landsdækkende fremskrivningsprocenter på folkeoplysningsområdet.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på sit møde den 27. april 2021 (link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. april 2021). Fritidsrådets budget er indeholdt i budgettet på politikområdet Folkeoplysning og idrætsanlæg.
 
 

Inddragelse og høring

MED-inddragelse er aftalt med Fælles MED Kultur & Udvikling. Udtalelse fra Fælles MED indgår i udvalgets afsluttende budgetdrøftelser 01. juni 2021.
 
 

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal budgetudfordringerne præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for samlet 20 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 10. marts 2021 besluttet hvilke reduktionsforslag, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. marts 2021). 
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudgettet bygger videre på det eksisterende budget for 2021-2024, som byrådet vedtog i 2020. Budgetforslaget er korrigeret for pris- og lønudviklingen samt
tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Der er endnu ikke korrigeret for Kultur- og Fritidsudvalgets andel af reduktioner jf. reduktionsforslaget på 20 mio. kr.
 
(Budgetrammer i 1.000 kr.)
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Folkeoplysning og idrætsanlæg
85.475
85.489
85.489
85.489
Kultur
89.150
88.654
88.654
88.654
I alt
174.625
174.144
174.144
174.144
 
 
Budgetprocessen
 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2021 (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021). Efter procesplanen færdiggøres udvalgets drifts- og anlægsbudgetter 1. juni 2021.
 

Omplacering

Fritidsrådet anmodes om at overveje, om der skal omplaceres 59.000 kr. fra puljen vedr. ”Mål og Net” til puljen vedr. ”Start og Udvikling” med den begrundelse, at puljen vedr. ”Mål og Net” kommer ned på et niveau svarende til de sidste års ansøgninger/bevillinger, og at puljen vedr. ”Start og Udvikling” i højere grad vil kunne understøtte initiativer i sammenhængsmodellen.
Det foreslås endvidere, at forvaltningen i samråd med Fritidsrådets forretningsudvalg kan tage stilling til / kan disponere over puljerne således, at der ved behov kan disponeres ud fra en samlet vurdering af de to pulje-konti.
 
 
Repræsentanter for Fritidsrådet er inviteret til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. juni 2021 for at drøftet budgetforslag 2022-2025.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Kultur- og Fritidsudvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 1. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.