You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 19. november 2015 kl. 17:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Invest in Viborg (2013-2017)
Mødedeltagere Lars Johansson, Niels Christian Nielsen, Palle Damborg, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Jens Rohde, Kim Nøhr Skibsted
Bemærkninger

Sagsid.: 15/66917
Sagsfremstilling
På mødet gives en velkomst til den politiske styregruppe for Invest in Viborg samt en præsentation af styregruppens medlemmer.
Beslutning i Invest in Viborg den 19-11-2015
 
Forslaget til kommissorium fremsendes til Økonomi og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Sagsid.: 15/66917
Sagsfremstilling
På mødet gives en status for Invest in Viborgs nuværende aktiviteter, herunder
 
-        Status vedrørende etablering af datacenter i Viborg, herunder møde for virksomheder, der ønsker at levere til byggeriet af datacentret
 
-        Analyse under udarbejdelse af Oxford Research, der skal udgøre grundlaget for at udarbejde en kommende investeringsfremmestrategi
 
-        Organisering af Invest in Viborg herunder samarbejde med Invest in Denmark
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe tager status på Invest in Viborgs aktiviteter til efterretning, og
at den politiske styregruppe drøfter midlertidig – og længerevarende aftale med Invest in Denmark.
Beslutning i Invest in Viborg den 19-11-2015
Der blev givet en status om projektets fremdrift. Det kører planmæssigt, vi afventer endelig tidsplan. Der arbejdes med planlægning af et informationsmøde for interesserede leverandørvirksomheder.
Der blev orienteret om den forestående analyse udarbejdet af Oxford Research. Analysen fremlægges på temamøde for Byrådet den 16. december 2015 kl 15.30. Medlemmerne af udvalget er velkommen til at deltage.
 
Udkast til 3-årig samarbejdsaftale med Invest in Denmark behandles på førstkommende møde i udvalget på baggrund af temadrøftelsen med Oxford og Invest in Denmark om den fremtidige investeringsfremmestrategi.
Bilag

Sagsid.: 15/66917
Sagsfremstilling
På mødet skal den politiske styregruppe for Invest in Viborg drøfte, hvorledes styregruppens arbejdsform og indhold skal tilrettelægges, herunder temafastsættelse af kommende møder, brug af eksterne oplægsholdere m.v.
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe drøfter arbejdsform og indhold i styregruppen.
Beslutning i Invest in Viborg den 19-11-2015
Der var enighed om at tage en temadrøftelse på førstkommende møde, med udgangspunkt i Oxford analysen. Repræsentanter fra Oxford Research inviteres sammen med Invest in Denmark til dette møde.
Der søges afholdt ca. 4 årlige møder – I første halvdel af 2016 vil der være behov for et par ekstra temamøder.  

Sagsid.: 15/66917
Sagsfremstilling
Viborg Byråd besluttede ifm. oprettelsen af Invest in Viborg, at Invest in Viborg fysisk placeres på Viborg Rådhus og organiseres som en enhed, hvis eneste opgave er at tiltrække flere investeringer til Viborg Kommune.
 
Det forventes derfor, at der i en endelig organisering af Invest in Viborg skal ansættes en leder, der skal have det daglige ansvar for investeringsfremmeindsatsen.
 
Udvalget skal på mødet drøfte kompetenceprofil for en kommende leder, herunder drøfte, hvorledes en ledelsesprofil bedst kan understøtte samarbejdet mellem Viborg Kommune, Invest in Viborg og Invest in Denmark.
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe drøfter kompetenceprofil for en kommende leder af Invest in Viborg, og
at den politiske styregruppe drøfter den videre proces i ansættelsen af en kommende leder for Invest in Viborg.
Beslutning i Invest in Viborg den 19-11-2015
Ud fra de givne bemærkninger arbejdes der videre med beskrivelse af hvilken type stilling / stillinger, der skal indgå i den kommende organisation og hvilken kompetenceprofil, der ønskes.
Endelig stillingtagen afventer fremtidig strategi og evt. aftale med Invest in Denmark. 

Sagsid.: 15/67471
Beslutning i Invest in Viborg den 19-11-2015
Der blev givet en gensidig orientering.