You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 21. marts 2016 kl. 10:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Invest in Viborg (2013-2017)
Mødedeltagere Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Kim Nøhr Skibsted, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Lars Johansson, Niels Christian Nielsen, Palle Damborg
Bemærkninger Ib Bjerregaard er nyt medlem i Invest in Viborg og deltog i mødet. Afbud fra Niels Christian Nielsen, Lars Johansson og Palle Damborg.

Sagsid.: 16/15113
Sagsfremstilling
Som opfølgning på mødet den 11. januar 2016 gives på mødet en orientering om status for følgende:
 
-      Lokal konsortiedannelse
-      Status Apple datacenter
-      Samarbejdsaftale med Invest in Denmark
-      Analyse af Oxford vedr. fysiske lokaliseringskrav
-      Møde mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland vedr. samarbejde om følgende tre spor: Energi, kreativt spor og arbejdskraft
-      Andre relaterede forhold
 
Endelig skal udvalget aftale indhold på mødet i den politiske styregruppe for Invest in Viborg i juni 2016.
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg tager orienteringen om status på de nævnte punkter til efterretning, og
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg aftaler indhold for mødet i juni 2016
Beslutning i Invest in Viborg den 21-03-2016
Henrik Hansen gav en orientering om Erhvervsrådets arbejde med service i forbindelse med evt. bistand til konsortiedannelser. Det er vigtigt, at indsatsen målrettes det konkrete behov fra virksomhederne.
 
Kåre Jørgensen gav en orientering om status på lokalplansag m.m. Viborg Byråd forventes ultimo maj 2016 at kunne vedtage lokalplan, VVM-redegørelse m.m.
 
Lasse Jacobsen orienterede om den nu indgåede samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet (Invest in Denmark). Der er allerede tiltrådt medarbejder udstationeret i Silicon Valley. Herudover er stillingen som investeringsfremmemedarbejder i Viborg opslået.
 
Kåre Jørgensen orienterede om, at der er udarbejdet en analyse af Oxford vedr. lokaliseringsønsker og -krav i forhold til mulige kommende virksomheder. Analysen medtages på det kommende møde i Invest in Viborg.
 
Der blev endvidere orienteret om møde mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland vedr. samarbejde om følgende tre spor: Energi, kreativt spor og arbejdskraft.
Regionen har afsat 4,9 mill. kr. til det videre arbejde omkring energiløsninger m.m.
De 3 spor drøftes på kommende møde, hvor repræsentanter fra Region Midt også inviteres.

Sagsid.: 16/15113
Sagsfremstilling
 
Den politiske styregruppe for Invest in Viborg drøftede potentiel klyngedannelse i forlængelse af Apples beslutning om at placere et datacenter ved Viborg på mødet i januar 2016.
 
Et muligt omdrejningspunkt for en satsning på ny klyngedannelse kan være inden for IT-området.
 
Virksomheden Seismonaut, der er et konsulenthus, som er specialiseret inden for IT og Digitalisering, ser muligheder i et specialiseret fokus særligt omkring:
 
1) IT og datahåndtering i forbindelse med datacenterdrit, inkl. energistyring, og
2) IT inden for det kreative område, naturligvis med særligt fokus på animationsområdet.
 
Nøglepunkterne i denne indsats kunne være f. eks.
- Adgang til talent – via et stærkt uddannelsesmiljø lokalt og samarbejder regionalt/nationalt
- Adgang til kapital – business angels, offentlige puljer og institutionelle investorer (særligt fokus på det første)
- En kombination af store og små virksomheder og nye iværksætter-miljøer
- Opbakning fra Viborg Kommune og Region Midtjylland, samt evt. Erhvervs- og Vækstministeriet
- Markedsføring af miljøet, så der kan tiltrækkes arbejdskraft og virksomheder
 
Der er udarbejdet et oplæg, der kan ses som bilag nr. 1.
 
Christian Schwarz Lausten, direktør i Seismonaut deltager og holder oplæg under behandlingen af dette punkt.
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg drøfter mulighederne inden for ny klyngedannelse på IT-området, og
 
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg tager stilling til, om der skal iværksættes en særlig indsats inden for området.
Beslutning i Invest in Viborg den 21-03-2016
Christian Schwarz Lausten, direktør i Seismonaut, holdt oplæg om de mulige potentielle klyngedannelser.
Viborg Kommune har store muligheder i forhold til en satsning på klynge omkring 2 hovedspor dels indenfor datahåndtering i forbindelse med datacenterdrift og energistyring og dels IT inden for det kreative område, naturligvis med udgangspunkt i animationsområdet.
Der blev drøftet anvendelse af IT inden for den øvrige industri, som er i kraftig vækst. Softwareudviklingen i industrien får større og større betydning. Der fokuseres på, at fremtidige produkter skal gøres nemme at anvende og betjene.
En vigtig parameter for vores styrkepositioner vil også være at sikre tilstedeværelsen af den nødvendige arbejdskraft inden for IT og tilgrænsende områder. Det kræver satsning på uddannelser og talentudvikling.
Arbejdskraft og talenter tiltrækkes af gode miljøer dels som faglige fællesskaber – adgang til ligesindede og dels af gode forhold for familier og virksomheder, når de vil etablere sig.
 
Fokus for klyngesatsningen bør have en kreativ, teknisk og kommerciel vinkel.
 
Der igangsættes en nærmere analyse af potentialer i datacenterdelen og det kreative område m.m.
Ligesom der udarbejdes oplæg til afholdelse af innovationsseminar.
 
Analysen og oplæg til seminar fremlægges til næste møde i Invest in Viborg.
Bilag

Sagsid.: 16/15113
Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe for Invest in Viborg igangsatte på mødet i januar 2016 arbejdet med at få udarbejdet en kommunikationsstrategi.
 
Efterfølgende har kommunikationsansvarlige fra hhv. Aarhus Universitet, Grundfos, Hedeselskabet og Viborg Kommune afholdt møde om emnet.
 
Disse repræsentanter vurderer, at det for nuværende ikke er muligt at udarbejde en kommunikationsplan for indsatsen, idet der bl.a. endnu ikke er en klar profil og et klart budskab, der skal sælges.
 
Der er enighed om, at en kommunikationsindsats skal planlægges for max et år ad gangen, og at det i første omgang ikke er en brandingkampagne, der er brug for – men hårdt benarbejde, som retter sig direkte mod at identificere, interessere og servicere potentielle virksomheder inden for de områder, der er prioriteret af Invest in Viborg.
 
Desuden er det vigtigt, at kommunikationsindsatsen udarbejdes i samarbejde med den nye investeringsfremmemedarbejder, som ansættes hos Viborg Kommune, sådan at vedkommende får kommunikationsmaterialer, der er tilpasset den handlingsplan, som denne skal arbejde efter. 
 
For at komme nærmere indhold og retning i en kommende kommunikationsindsats er der i stedet udarbejdet en overordnet ramme og prioritering af arbejdet samt en række spørgsmål til drøftelse i den politiske styregruppe for Invest in Viborg. Den overordnede ramme og spørgsmålene til den politiske styregruppe for Invest in Viborg kan ses som bilag nr. 1.
 
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg drøfter den overordnede ramme for kommunikationsindsatsen herunder drøfter de opstillede spørgsmål mhp. at give retning for den kommende kommunikationsindsats.
Beslutning i Invest in Viborg den 21-03-2016
Forslaget fra kommunikationsansvarlige fra hhv. Aarhus Universitet, Grundfos, Hedeselskabet og Viborg Kommune blev drøftet.

Udvalget besluttede
At der ikke igangsættes en bred brandingkampagne til offentligheden, men en målrettet kommunikations- og marketingindsats over for de målgrupper, der er udpeget i analysen fra Oxford Research.
Strategien skal understøtte projektets mål: At tiltrække, fastholde eller udvide 5-6 udenlandske investeringer i tilknytning til Viborg Kommunes styrkepositioner.
At kommunikations- og marketingindsatsen tilrettelægges, så den understøtter de handlinger, der defineres i projektet.
At der formuleres et overordnet kernebudskab, der skal danne afsæt for kommunikationsindsatsen. Der fokuseres på, at budskabet står skarpt og målrettet mod modtager. Der var forslag om at lade Apples etablering i Viborg være en del af budskabet.
At der skal arbejdes på at blive mere specifik på de vigtigste målgrupper – der tilrettes de enkelte internationale markeder. Her medtænkes Invest in Denmarks viden også inddraget.
Der udarbejdes oplæg til hvilke kompetencer og ressourcer, der bør tilknyttes kommunikationsprojektet.
At der inddrages viden fra Invest in Denmark og virksomhederne i Invest in Viborg.
Til mødet 6. juni 2016 giver den administrative styregruppe en status på arbejdet med ovennævnte punkter.
Bilag

Sagsid.: 16/315
Beslutning i Invest in Viborg den 21-03-2016
Der blev orienteret om det afholdte informationsmøde med Byrådet samt mødet med mulige leverandører i sidste uge.
Der blev også givet en orientering om 2 virksomheder med særlig interesse.