You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 6. juni 2016 kl. 08:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Invest in Viborg (2013-2017)
Mødedeltagere Ib Bjerregaard, Niels Christian Nielsen, Palle Damborg, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Jens Rohde, Kim Nøhr Skibsted, Lars Johansson
Bemærkninger Afbud fra Jens Rohde, Lars Johansson og Kim Nøhr Skibsted. Frank B. Winter fra Grundfos deltog som gæst i mødet.

Sagsid.: 16/27679
Sagsfremstilling
 
Som opfølgning på mødet den 21. marts 2016 gives på mødet en orientering om status for følgende:
 
-      Status Apple datacenter
 
-      Møder mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland om de 3 strategiske spor (arbejdskraft, energi og kreative erhverv) samt fortsat drøftelse af potentialet for opbygning af IT-klynge pba. oplæg fra Seismonaut. Der er i denne forbindelse udarbejdet en opsummering, der kan ses som bilag nr. 1.
 
-      Andre relaterede forhold
 
Endelig skal udvalget aftale indhold på mødet i den politiske styregruppe for Invest in Viborg den 26. september 2016.
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg tager orienteringen om status på de nævnte punkter til efterretning, og
 
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg aftaler indhold for mødet i september 2016.
Beslutning i Invest in Viborg den 06-06-2016
Der blev givet en orientering om Byrådets godkendelse af lokalplan, miljøgodkendelser m.m. Der er endnu ikke endelige oplysninger om dato for byggestart.
 
Der blev givet en orientering om møderne med Region Midtjylland jf. det vedlagte bilag. Herudover er der holdt et møde vedr. samarbejdet med Business Region Aarhus om kommende samarbejde omkring investeringsfremme.
 
Der blev orienteret om samarbejdet mellem Energi Viborg og Viborg Fjernvarme.
 
ViborgEgnens Erhvervsråd påregner i samarbejde med Viborg Kommune at indbyde potentielle virksomheder til møde omkring etablering af datacenterleverandørnetværk. Mødet forventes afholdt i løbet af august 2016
 
Den politiske styregruppe for Invest in Viborg tager orienteringen om status på de nævnte punkter til efterretning,
Indholdet på næste møde vil være status og videre drøftelser af de aktuelle forhold på de punkter, der behandles i dag, samt en invitation til Invest in Denmark omkring status og udviklingen i relation til samarbejdsaftalen.

Sagsid.: 16/27679
Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe for Invest in Viborg drøftede på mødet den 21. marts et foreløbigt oplæg til kommunikationsstrategi.
 
På baggrund af udvalgets drøftelser samt drøftelser med Invest in Denmark er oplægget justeret og forelægges til drøftelse. Oplægget kan ses som bilag nr. 1.
 
Det forventes, at den nedsatte kommunikationsgruppe træder sammen efter sommerferien. På baggrund af drøftelserne på dagens møde samt et bedre overblik over kompetencerne i Invest in Viborg, justeres oplægget til en endelig kommunikationsstrategi.
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg drøfter det justerede oplæg til kommunikationsstrategi.
Beslutning i Invest in Viborg den 06-06-2016
Den politiske styregruppe for Invest in Viborg godkendte det justerede oplæg til kommunikationsstrategi. På baggrund af drøftelserne på dagens møde samt et bedre overblik over kompetencerne i Invest in Viborg, justeres oplægget til en endelig kommunikationsstrategi.
Der igangsættes snarest muligt arbejdet med at etablere hjemmeside for Invest in Viborg. 
Bilag

Sagsid.: 16/27679
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har som bekendt indgået aftale med Invest in Denmark om såvel en udstationeret medarbejder i USA og en indstationeret medarbejder i Viborg Kommune.
 
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg drøfter Invest in Viborgs organisering.
Beslutning i Invest in Viborg den 06-06-2016
Der blev fremlagt forslag til en administrativ organisering af Invest in Viborg med udgangspunkt i nedenstående diagram. Den foreslåede organisering blev godkendt.
 
 

Sagsid.: 16/27679
Sagsfremstilling
Det kan forventes, at Apples opbygning af det kommende datacenter vil afstedkomme en lang række interesserede besøgende til området lige fra datacenter ’professionelle’ til borgere med interesse i energi og datacentre.
 
Der har gennem en periode været dialog med Apple om udstillings/besøgsfaciliteter i forbindelse med det kommende datacenter – Dels på selve sitet, dels centralt i Viborg by.
 
På sitet skal formidles viden om selve datacenterprojektet. Ideen er at formidle viden om selve datacentret, opbygning, energiforsyning m.v. I Viborg formidles viden dels om datacentret og dels viden om grønne energiløsninger og Big Data. Det vil naturligvis også være et sted, hvor Apple får mulighed for at opbygge et showroom.
 
Samtidig er flere lokale aktører parate til at støtte op om besøgsfaciliteterne, herunder Naturvidenskabernes Hus og Energimuseet.
 
Energimuseet vil opbygge en udstilling om fremtidens energiformer og Big Data. Desuden vil museet i samarbejde med en række centrale aktører i den danske energibranche i 2016 afholde en konference bl. a. med fokus på hvorledes Viborg Kommunes styrkeposition inden for energiområdet kan anvendes af andre kommuner samt hvordan styrkepositionen inden for energiområdet fortsat kan udvikles i samarbejde med energisektoren.
 
De tre udstillinger på hhv. sitet, i Viborg og på Energimuseet skal understøtte og supplere hinanden. På mødet præsenteres foreløbige visualiseringer af besøgsfaciliteter/udstillinger. Udvalget skal drøfte og i givet fald beslutte af afsætte midler, således at der kan udarbejdes et prospekt, der kan præsenteres for kommende partnere i projektet, herunder Apple.
Indstilling
Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,
 
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg tager orienteringen om eventuelle udstillinger samt aktiviteter på Energimuseet til efterretning, og
at den politiske styregruppe for Invest in Viborg drøfter, om Udvalget vil afsætte midler til udarbejdelse af prospekt til præsentation til kommende partnere i projektet.
Beslutning i Invest in Viborg den 06-06-2016
Invest in Viborg tog orienteringen om eventuelle udstillinger samt aktiviteter på Energimuseet til efterretning.
Der igangsættes udarbejdelse af prospekt til præsentation til kommende partnere i projektet.

Sagsid.: 16/315
Beslutning i Invest in Viborg den 06-06-2016
Der blev givet en status omkring de igangværende sager.