You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 22. maj 2017 kl. 08:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Invest in Viborg (2013-2017)
Mødedeltagere Ib Bjerregaard, Lars Johansson, Palle Damborg, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Jens Rohde, Kim Nøhr Skibsted, Niels Christian Nielsen
Bemærkninger Afbud fra Jens Rohde, Niels Christian Nielsen og Kim Nøhr Skibsted

Sagsid.: 17/25018
Resume
I forbindelse med dagens møde drøftes status og perspektiver for investeringsfremmeindsatsen med Steen Hommel, direktør for Invest in Denmark, der deltager via Skype.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller
 
1. at Invest in Viborg drøfter aktuelle tendenser i investeringsfremmeindsatsen og
2. at Invest in Viborg på den baggrund drøfter perspektiverne i den lokale investeringsfremmeindsats.
Beslutning i Invest in Viborg den 22-05-2017
Steen Hommel gennemgik aktuelle tendenser i investeringsarbejdet. Der vil fortsat være fokus på Apple-investeringen og de muligheder, den investering giver, særlig Apples ønske om at lave investeringer i grøn energi. Derudover arbejdes der fortsat med tiltrækning af datacentre med udgangspunkt i det bedste sted i hele Danmark. Animation er et nyt satsområde, som Invest in Denmark (IiDK) vil tilføre som investeringsområde for flere projektledere. Sundheds- og velfærdsteknologi er et andet område, hvor IiDK er ved at udarbejde materiale til at tiltrække flere investeringer. Derudover vil der blive satset på tværsektorielle styrker i spændingsfeltet mellem animation, sundhed og velfærd.
Jørn Thorgård (JT) gav efterfølgende en gennemgang af, hvordan Invest in Viborg arbejder sammen med resten af Invest in Denmark organisationen og de opgaveområder, han arbejder med.
IiDK og Viborg fortalte om nogle af de investeringer, som de håber på at kunne lande inden for den nærmeste fremtid, og som kunne blive relevante for Viborg.
JT fremlagde et forslag til et lokalt investeringsprojekt i form at et testlab med supercomputere til både virksomheder og forskere. Forslaget blev drøftet, men vurderet som en højthængende frugt i et marked, hvor det er for dyrt at være med på et højt niveau. I regi af DDC-netværket skal vi dog holde den på vågeblus.
Det blev foreslået, at grøn energi var et bedre satsområde i relation til Apple og Foulum.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På dagens møde drøftes aktuelle tendenser i investeringsfremmeindsatsen på baggrund af oplæg ved Steen Hommel, direktør for Invest in Denmark og Jørn Thorgård, Invest in Denmarks indstationerede medarbejder på rådhuset i Viborg. Steen Hommel deltager i udvalgsmødet via Skype.
 
Oplægget tager sit udgangspunkt i samarbejdsaftalen mellem Invest in Denmark og Invest in Viborg og de foreløbige erfaringer for samarbejdet mellem parterne. På denne baggrund drøftes perspektiverne for den lokale investeringsfremmeindsats med udgangspunkt i Viborg Kommunes styrkepositioner herunder blandt andet behovet for eventuelt et indtænke flere styrkepositioner f.eks. indenfor sundhedsområdet.
 
Desuden drøftes behovet for at styrke værdikæderne for de involverede partnere i Invest in Viborg.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 17/25018
Resume
Ultimo marts 2017 blev offentligt, at VIA vil åbne en IKT-ingeniøruddannelse i Viborg Kommune, bl.a. foranlediget af de beslutninger, der er truffet i Invest in Viborg.
 
Der gives på mødet en status for projektet.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Invest in Viborg tager orienteringen til efterretning og
2. at Invest in Viborg drøfter igangsættelse af eventuelt yderligere tiltag.
Beslutning i Invest in Viborg den 22-05-2017
Orienteringen blev taget til efterretning. Der skal gøres en indsats for, at virksomhederne i Viborg tager godt imod ingeniøruddannelserne.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Invest in Viborg har løbende drøftet mulighederne for at kombinere en udenlandsk investering indenfor IKT-området med mulighederne for lokalt at kunne tilbyde uddannelser, der kan matche virksomhedernes behov for specialiseret IKT-uddannet arbejdskraft.
 
En del af denne målsætning blev nået, da VIA ultimo marts 2017 kunne offentliggøre, at der fra 2018 tilbydes en IKT-diplomingeniøruddannelse i Viborg.
 
På mødet gives en aktuel status, og udvalget skal drøfte, hvorvidt der på nuværende tidspunkt skal initieres yderligere handlinger.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 16/68232
Beslutning i Invest in Viborg den 22-05-2017
Der er ønske om, at Steen Hommel og Sebastian Lykke Møller skal skiftes til at være på og give status. Jørn Thorgård skal være på hver gang.
 
Henrik Hansen orienterede om datacenternetværket.
Sagsfremstilling
-