You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 13. august 2015 kl. 08:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Claus Clausen, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/24878
Sagsfremstilling
Forvaltningen behandler for tiden en ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af en svineproduktion på Klovenhøjvej 2, 8800 Viborg. Anlægget ligger mellem landsbyerne Sdr. Rind og Rindsholm. Besætningen ønskes udvidet med knap 40 % fra 8.535 slagtesvin til 11.812 slagtesvin (svarende til 333 DE). Et oversigtskort er vist på bilag 1.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal fremsendes via et IT-ansøgningssystem. IT-systemet beregner projektets virkning på miljøet for en række parametre, herunder lugt. Beregningerne viser, at svineproduktionen hverken i nudrift eller ansøgt drift overholder kravet til lugt i forhold til landsbyen Sdr. Rind. Der er ca. 300 indbyggere i Sdr. Rind, og skønsmæssigt halvdelen vil kunne registrere lugt fra produktionen på Klovenhøjvej 2, medens genekriterier er overskredet for ca. 1/3 del af indbyggerne.

Såfremt genekriterierne for lugt ikke overholdes, kan der som udgangspunkt ikke meddeles godkendelse. Dog fremgår det af lovgivningen, at der i enkelte tilfælde kan meddeles godkendelse - f.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion samtidig med, at afstanden til omboende er længere end 50 % af den beregnede geneafstand. Projektet overholder disse kriterier, idet der i projektet indgår teknologi, som medfører uændrede lugtgener, selv om produktionen udvides, og Klovenhøjvej 2 ligger ca. 370 meter fra Sdr. Rind, medens den beregnede lugtgeneafstand hertil er 477 meter.
 
Forvaltningens bemærkninger
Projektet om udvidelse af svineproduktionen på Klovenhøjvej 2 har været i nabohøring ved 73 husstande i Sdr. Rind. Forvaltningen har kun modtaget 2 bemærkninger vedrørende lugtgener m.v. fra ejendommen.
 
Om mulighederne for at benytte den ovennævnte ”dispensationsmulighed” for at meddele godkendelse - uanset at lugtkravene ikke er overholdt - bemærkes, at hensigten med dispensationsmuligheden primært har været at give mulighed for, at eksisterende husdyrproduktioner kan foretage begrænsede produktionsmæssige tilpasninger, hvis lugtgenerne ikke forøges.
 
Det taler for anvendelse af dispensationsmuligheden, hvis ansøger er nødt til at gennemføre ændringer som følge af f.eks. ny lovgivning om dyrevelfærd, eller hvis ændringen f.eks. består i, at husdyrtypen ændres til en anden type husdyrbrug med færre lugtgener i samme staldanlæg, Hvis projektet derimod er et omfattende ”udvidelsesprojekt” med store nyinvesteringer, og hvor det bærer præg af, at dispensationsmuligheden anvendes til at fastholde lugtemissionen af hensyn til senere udvidelser (som en ”lugtkvote”), taler det imod godkendelse.
 
Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt falder ind under sidstnævnte kategori, men det bemærkes, at det ikke udelukker, at der meddeles godkendelse, idet der er et politisk råderum til en konkret vurdering. Det ligger endvidere fast, at ansøger ikke har krav på, at kommunen bruger muligheden for at give godkendelse.
 
Forvaltningen vurderer, at der ikke er andre forhold end lugt, som kan begrunde et afslag til projektet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget tager stilling til, om der skal meddeles godkendelse til det ansøgte projekt.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Klima- og Miljøudvalget besluttede at meddele godkendelse til det ansøgte projekt.
 
Flemming Gundersen stemmer imod udvidelsen af svinefarmen, fordi en tilladelse er stik imod forvaltningens anførte tre begrundelser for et afslag.

Sagsid.: 15/9171
Sagsfremstilling
Region Midtjylland har anmodet Viborg Kommune om en udtalelse forud for udarbejdelse af Råstofplan 2016.
 
Regionen har i debatfase i foråret 2015 modtaget ønsker om at udlægge nye arealer til kommende råstofgraveområde. Et af disse områder er ved Rødding. Regionen anmoder om en udtalelse om det ansøgte råstofgraveområde. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Området er udlagt i Råstofplan 2012 som et ”interesseområde”. Regionen har undersøgt området og fundet en meget fin forekomst af sand og grus.
 
Området er i kommuneplan 2013-2025 udlagt delvist som værdifuldt landskab (se bilag 1). Jf. kommuneplanens retningslinje 11, skal de landskabelige værdier beskyttes. Beskyttelseshensynet skal tillægges særlig stor vægt i kommunens afgørelser og planlægning. Kommuneplanens udpegning forhindrer således, at råstofressourcen kan udnyttes.
 
Hvis råstofindvindingen skal realiseres på dette areal, skal der skabes en fysisk forbindelse mellem den eksisterende råstofgrav og det nye areal, idet råstofferne skal forarbejdes på behandlingsanlæg, som er opstillet på det nuværende graveareal. Hele området, hvori der kan skabes vejadgang mellem eksisterende grusgrav og fremtidig grusgrav, er udlagt som værdifuldt landskab.
 
Råstofgravning er en samfundsmæssig væsentlig interesse. Det bør derfor afvejes, om beskyttelseshensynet i dette konkrete tilfælde er så afgørende, at byrådet må udtale sig mod råstofgravning.
 
Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af den samfundsmæssige interesse i at udnytte råstofforekomsten kan skabes en gennemgang langs det sydlige skel, og at udpegningen af det værdifulde landskab tilrettes ved førstkommende revision af kommuneplan 2013-2025. Se bilag 2.
 
Forvaltningen foreslår, at det henstilles til regionen, at udlægningen af råstofgraveområde tilrettes kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab for det øvrige areal, som vist i bilag 3, således at der ikke i fremtiden vil være konflikter mellem kommuneplanen og råstofplanen. 
Indstilling
Direktøren foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at udpegningen af værdifuldt landskab ændres som vist på bilag 2 ved revision af kommuneplan 2013-2025, og
at det foreslås Region Midtjylland, at det udlagte råstofgraveområde tilrettes kommuneplanens    udpegning af værdifuldt landskab for det øvrige areal som vist på bilag 3
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
at udpegningen af værdifuldt landskab ændres som vist på bilag 2 ved revision af kommuneplan 2013-2025, og
at det foreslås Region Midtjylland, at det udlagte råstofgraveområde tilrettes kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab for det øvrige areal som vist på bilag 3.
 
Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen, da han finder, at der unødigt udtages for stort areal til fremtidigt  graveområde.
Bilag

Sagsid.: 14/38458
Sagsfremstilling
Ved Øster Teglgårdsvej 25-27 i Viborg er der i forbindelse med lokalplanlægning konstateret to mindre vandhuller, som vurderes som beskyttet natur. Forvaltningen foreslår – af hensyn til realisering af lokalplanen – den vestligste sø sløjfet, og at der udlægges en erstatnings-sø f.eks. nord for Sønæs i Viborg som erstatning for søen.
 
Oversigtskort er vedlagt som bilag 1 og detailkort som bilag 2.
 
Baggrund
I forbindelse med lokalplan 440 ved Øster Teglgårdsvej i Viborg har forvaltningen ved besigtigelse 21. maj 2015 konstateret, at der ligger to mindre teglgrave på henholdsvis 480 m² og 550 m², som vurderes naturbeskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
 
Danmarks Naturfredningsforening påpegede i forbindelse med høring af lokalplanforslaget, at søerne sandsynligvis var beskyttet natur, og deltog i ny besigtigelse med forvaltningen 4. juni 2015.
 
Lovgrundlag
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1 er alle naturlige søer, hvis areal er på over
100 m² beskyttede.
 
Som det fremgår af vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3, beskyttede naturtyper, omfatter beskyttelsesbestemmelserne både de naturligt forekommende søer og søer samt vandhuller og damme, der er menneskeskabte. Menneskeskabte søer kan fx være gadekær, møllesøer og ældre opstemningsanlæg samt færdigt udgravede grus-, ler-, tørve- og mergelgrave m.v. Det afgørende er, at der har udviklet sig et naturligt dyre- og planteliv i tilknytning til søen.
 
Vurdering
Søerne er ifølge historiske oplysninger skabt ved lergravning. Søerne vurderes relativt lavvandede (op til 1 m dybe) og har stejle brinker.
 
Ved besigtigelsen den 21. maj 2015 blev det konstateret, at begge søer havde vandspejl. Søerne har et naturligt dyreliv i form af myggelarver, vårfluelarver og skøjteløbere. Der blev ikke fundet plantearter.
 
Søerne vurderes at være beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 med ringe naturværdi pga. skygge fra høje træer, stejle brinker samt søbund, der er fyldt med dynd og blade fra træer i nærområdet.
 
Erstatnings-sø
Søerne ligger i et område, hvor der skal bygges og anlægges parkeringsplads i henhold til lokalplan 440, der behandles på Teknisk Udvalgs møde 12. august 2015.
 
Forvaltningen vurderer det ikke hensigtsmæssigt at bevare den vestligste af søerne, da det vil virke som et hul med stejle skrænter.
 
Nærområdet ved Øster Teglgårdsvej egner sig ikke til at etablere erstatningssø, da terrænet ligger højt. Forvaltningen har derfor foreslået ansøger en ny placering af en sø i samme størrelse f.eks. nord for Sønæs, hvor der er relativt kort til afstand til naturligt vandspejl.
 
Området her er dog omfattet af søbeskyttelseslinje og det vil således kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 at lave terrænændringer her og etablere søen. Forvaltningen vurderer, at der er hjemmel til at dispensere.
 
Muligheden er drøftet med bygherre til boliger i lokalplan 440 ved Øster Teglgårdsvej, som er indforstået med at etablere en ny erstatnings-sø på kommunens areal ved Sønæs.
 
Nord for Sønæs er der i dag en beskyttet mose, og der er beplantning i området med en blanding af løv- og nåletræer. Forvaltningen vil foreslå at fælde beplantningen til areal for erstatnings-sø, men bevare et afskærmende beplantningsbælte mod vest til Gl. Århusvej, så boligerne længere mod øst fortsat skærmes visuelt i forhold til vejen.
 
På sigt kan det overvejes at etablere en sti fra Sønæs-vejen forbi ny erstatningssø til Sønæs-projektet.
 
Der er endnu ikke indsendt ansøgning fra bygherre. Med nedenstående indstilling søger Forvaltningen derfor bemyndigelse til at meddele dispensationer fra §§ 3 og 16 i naturbeskyttelsesloven, når ansøgning foreligger.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender,
 
at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at sløjfe sø/lergrav på Øster Teglgårdsvej 25-27 mod etablering af erstatnings-sø på minimum 480 m2, når der er indsendt en ansøgning fra bygherre ved Øster Teglgårdsvej 25-27.
 
at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens §16 til at etablere en erstatnings-sø nord for Sønæs i princippet som vist på bilag 2, når der er indsendt en ansøgning fra bygherre ved Øster Teglgårdsvej 25-27. Etablering påhviler bygherre ved Øster Teglgårdsvej 25-27.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Indstillingen blev godkendt.
 
Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen, da han er imod lokalplanen som sådan. Derfor er han imod, at der fjernes en sø og etableres en såkaldt erstatningssø, da begge ting vil kræve dispensationer fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16.
Bilag

Sagsid.: 14/1904
Sagsfremstilling
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2015 (sag nr. 28 ) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 437 for et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring fra den 27. marts til den 27. maj 2015.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 
Historik
Forskellige placeringer af et solvarmeanlæg har været drøftet mellem bygherre, lodsejer og forvaltning med det resultat, at Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2014 (sag nr. 8) vedtog at igangsætte planlægningen med nærværende placering.
 
Fra igangsætningsdagsorden:
(Citat:)
”Der er ingen anvendelige områder udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. De eksisterende erhvervsområder i Løgstrup nord for Skivevej er bebyggede og kan derfor ikke anvendes til solvarmeanlægget. Derudover er der:
1) Et udlagt erhvervsområde syd for Skivevej, som ligger 1,2 km fra varmeværket målt i luftlinje.
2) Et 5,4 ha areal ved Hovedgaden vest for Hjarbækvej, som i kommuneplanens byskitser er udpeget som fremtidigt område til erhvervsformål efter planperioden. Arealet ligger 1 km fra varmeværket målt i luftlinje.
 
Forvaltningen har spurgt Løgstrup Varmeværk om den sidstnævnte placeringsmulighed, hvortil varmeværket har svaret, at den optimale placering af det samlede anlæg (solvarme- og varmepumpeanlæg med tilhørende grundvandsboringer) er på det ansøgte areal nord for Kølsenvej. Dette er bl.a. begrundet i den korte afstand til varmeværket, hvilket medfører, at anlægs- og driftsomkostninger ikke bliver større end højst nødvendigt.
 
Forvaltningen vurderer, at det er muligt at planlægge hensigtsmæssigt for et solvarme- og varmepumpeanlæg på det pågældende areal i forhold til disse hensyn.
 
Projektforslaget placerer som nævnt akkumuleringstanken og teknikbygningen i tilknytning til byen og solpanelerne ca. 500 m. herfra.  Den ansøgte placering ligger indenfor kystnærhedszonen. Planlægningen skal sikre fortsat drift og udvidelse af en eksisterende virksomhed. Virksomhedens investeringer er bundet på den nuværende placering.
 
Hele Løgstrup ligger i kystnærhedszonen og placeringen af et solvarmeanlæg i tilknytning til varmeværket, kan ikke placeres udenfor kystnærhedszonen.
 
Da anlægget skal placeres så tæt på Løgstrup varmeværk som muligt, for at undgå varmetab og da terrænet helst skal skråne mod syd for at opnå optimalt udbytte af solpanelerne, er der valgt en placering som ligger i kystbaglandet udenfor det værdifulde kystlandskab. Hensynet til landbruget på ejendommen syd for Kølsenvej, gør, at det ikke er muligt at opstille solpanelerne på denne placering. Derfor er der valgt en placering ca. 500 m. længere mod øst.
 
Ifølge planlovens § 16, stk. 4 skal der ved lokalplanlægning i kystnærhedszonen redegøres for en evt. visuel påvirkning af kysten. Umiddelbart vurderes solpanelerne ikke at påvirke kystlandskabet visuelt, da terrænforholdene og beplantningen dækker for påvirkningen. Akkumuleringstanken placeres lavt i landskabet, hvilket mindsker den visuelle påvirkning.” (Citat slut).
 
Byrådet indkaldte fra 6. november 2014 til den 3. december 2014 ideer og forslag til planlægningen.
Hovedspørgsmålet var, hvordan påvirker anlægget kystlandskabet. Der blev afholdt et borgermøde i debatperioden.
 
Resultatet af fordebatten samt behandling af indkomne forslag blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med vedtagelsen af forslag til lokalplan 437 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 34.
 
Forslag til lokalplan nr. 437
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af solfangere, opførelse af en teknikbygning samt en op til 17 m høj akkumuleringstank. Lokalplanen er inddelt i to delområder, hvor delområde I indeholder udlæg af et byggefelt til akkumuleringstank og et til teknikbygning. Delområde I overføres til byzone med planens endelige vedtagelse. I Delområde II udlægges byggelinjer, der regulerer, hvor der kan opføres anlæg i form af solfangere. Delområde II forbliver i landzone, og lokalplanen tildeles bonusvirkning efter Planlovens § 35 stk. 1.
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om akkumuleringstanken, teknikbygningen og solfangernes højde, udformning, materiale- og farvevalg m.v. Lokalplanen sikrer, at solfangerne skal være antireflekterende, og der er krav om beplantningsbælter omkring hele anlægget. Vejadgangen til områderne skal ske fra Kølsenvej.
 
Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, idet området ligger uden for Kommuneplanens rammeområder. Med forslaget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der indeholder en særbestemmelse om, at der kan opføres bebyggelse i en højde af 17 m, og at den fremtidige zonestatus i delområde I er byzone.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 8 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3. Der er indkommet et høringssvar efter høringsfristens udløb. Dette er medtaget.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen er i bilag 5. Ændringerne omfatter sletning af afsnit om kabler og ændring af placering af vejadgangen til delområde II.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da de er relateret til den strategiske energiplanlægning. Planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, samt at byggefelter til tank og teknikbygning byttes rundt, således at tank placeres længst muligt mod syd.
Bilag

Sagsid.: 14/63405
Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. januar 2015 (sag nr. 24) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for Mønsted Kalkgruber og et lokalplanforslag for en parkeringsplads.
 
Der er ønske om at etablere en ny parkeringsplads ved turistattraktionen Mønsted Kalkgruber. Der er ingen gældende planlægning for området.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene er i bilag 2.
 
Nuværende forhold
Området anvendes i dag hovedsageligt til jordbrugsareal. En mindre del af området er vejadgang for bl.a. lastbiler til ostelageret i kalkgruberne.
 
Lokalområdet afgrænses mod vest af Kalkværksvej, mod nord af læhegn og dyrkede marker, mod øst af dyrkede marker, og mod syd afgrænses af de tidligere kalkværksbygninger samt dyrkede marker.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som udlægger hele området ved Mønsted Kalkgruber til rekreativt område med forlystelsesanlæg, oplevelsescentre, turistattraktioner mv.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
 
Forslag til lokalplan nr. 457
Lokalplanforslaget udlægger området til parkeringsareal og giver mulighed for etablering af en parkeringsplads med plads til ca. 250-300 biler. Vejadgang sker fra Kalkværksvej.
 
Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse.
 
Forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, da området ikke er rammeplanlagt.
 
Med forslaget udlægges et nyt rammeområde MØNS.R4.01_T42, som omfatter hele området omkring Mønsted Kalkgruber, da det er fundet hensigtsmæssigt at udlægge hele Mønsted Kalkgrupper til rekreativt område i form af turistattraktion. Rammeområdet får særbestemmelser, der muliggør byggeri i op til 12 meter.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da der tidligere ved to lejligheder er registreret spor af bronzealderbebyggelse inden for det berørte område. Derudover er området topografisk beliggende lige øst for, hvor Jordbro Å og Lånum Bæk løber sammen. Kun 350 m mod nordvest ligger det middelalderlige voldsted Drost Peders Høj. En større del af lokalplanområdet er dog tidligere helt eller delvist planeret, og derfor frigives denne del.
En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
 
Udgiften til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.
 
Overtagelsespligt
Området forbliver i landzonen, og derfor er reglerne om overtagelsespligt ikke gældende.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der tale om et mindre anlæg, og der ikke gives mulighed for ny bebyggelse.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
Indstilling
 
at forslag til Lokalplan nr. 457 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til Lokalplan nr. 457 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
at der ikke afholdes borgermøde, og
 
at forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
Bilag

Sagsid.: 15/34777
Sagsfremstilling
 
Området består i dag af en 9-hullers golfbane med tilhørende klubhus og maskinhus.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Projektforslaget
Golfbanen blev udlagt med den gældende lokalplan i 2006. Dengang var der tale om en naturgolfbane, men siden er brugen af golfbanen blevet mere intensiv, og golfbanen er blevet godkendt af Dansk Golf Union. Den mere intensive brug har medført nye krav og ønsker til golfbane og de tilhørende faciliteter.
 
Den ændrede brug har skabt et behov for en række maskiner til den daglige drift.
 
Ansøger ønsker at nedrive et eksisterende maskinhus, som er beliggende uden for lokalplanens byggefelt, og ønsker at opføre et nyt maskinhus på maks. 150 m2 inden for et nyt byggefelt væk fra klubhuset. Maskinhuset påtænkes beklædt med stålplader.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 5.3, der udlægger området til golfbane.
Lokalplanens § 6.1. beskriver, at ny bebyggelse inden for området skal placeres inden for de viste byggefelter.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. 5.3.
 
Kommuneplan
Området ligger i rammeområde GRØN.C2.01 i Kommuneplan 2013 - 2025. Af rammebestemmelserne fremgår det, at området kan anvendes til blandet bolig og erhverv.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Tillæg som følge af frikommuneforsøg
Viborg Kommune er udpeget som frikommune og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017.  Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan. Man kan bl.a. ændre i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode.
Det er en forudsætning for udarbejdelse af et lokalplantillæg, at der er tale om mindre ændringer eller tilføjelser, som ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø eller i sig selv er lokalplanpligtige. Det er også en forudsætning, at ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Viborg Kommune vurderer, at udlæg af et mindre byggefelt opfylder betingelserne for anvendelse af frikommuneforsøget.
Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. 5.3 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:
at ny bebyggelse placeres nær eksisterende bebyggelse for at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land.
 
Med tillægget til lokalplan 5.3 udlægges der et nyt byggefelt ved skel mod den samlede bebyggelse på Resenfeldevej.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
Planlægningen opstartes                                   Medio 2015
Planforslag til vedtagelse                                  Ultimo 2015
Endelig vedtagelse                                            Primo 2016
Indstilling
 
at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/43582
Sagsfremstilling
Projektforslaget fremgår af bilag 1.
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) ønsker at omlægge varmeforsyningen for ”Gedhusområdet” på Flyvestation Karup fra naturgasfyrede kedler til biomassebaseret kedelanlæg. Bygningsmassen består af 9 bygninger, hvoraf seks i dag er opvarmede og tre er uopvarmede. Opvarmningen i dag udføres via tre naturgasfyrede kedler.
 
Den samfundsøkonomiske beregning viser, at et scenarium med biomassekedler er mere samfundsøkonomisk fordelagtig end referencescenariet med en kedel baseret på naturgas.
 
Det ansøgte anlæg vil kun levere energi til opvarmning af flyvestationens bygninger og forsyning med varmt vand. Alligevel skal anlægget behandles efter varmeforsyningsloven som et kollektivt varmeforsyningsanlæg, da der er tale om en såkaldt blokvarmecentral, der etableres i forbindelse med et større byggeri med en varmekapacitet på over 0,25 MW.
 
Høring af berørte parter
Forvaltningen har i henhold til projektbekendtgørelsen foretaget en 4 ugers høring af de berørte parter fra den 11. marts til den 9. april 2015. Høringsberettiget er HMN Naturgas I/S. Høringssvarene fremgår af bilag 2.
 
HMN Naturgas har i høringsperioden fremsendt bemærkninger i forhold til samfundsøkonomien, brugerøkonomien og anlægsinvesteringen. Efter besvarelse fra Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S på de stillede spørgsmål, har HMN Naturgas meddelt, at de ikke har yderligere bemærkninger.
 
Plan- og miljømæssige forhold
Der er meddelt landzonetilladelse til det ansøgte projekt.
Fyringsanlægget kræver ikke en miljøgodkendelse inden det bliver etableret (grænsen er 1 MW).
 
Lovgrundlag
Projektets gennemførelse kræver godkendelse af Byrådet. Det påhviler Byrådet at behandle og godkende projekter, der opfylder gældende betingelser i projektbekendtgørelsen. Forinden Byrådet kan meddele godkendelse, skal Byrådet, jfr. projektbekendtgørelsen, foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Byrådet skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen:
·           Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse
·           Projektet medfører en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 200.000 kr. i nutidsværdi over 20 år i forhold til fortsættelse med nuværende naturgasfyring.
·           Projektet medfører mindre CO2-udledning.
Indstilling
 
at udvalget godkender projektforslaget om at omlægge varmeforsyningen fra naturgasfyrede til biomassebaseret kedelanlæg
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/36625
Sagsfremstilling
 
Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af delområderne I, II, III og IV, jfr. lokalplan nr. 436 for et område til boligformål, almen service og liberale erhverv ved Asmild Mark i Overlund.
Der forventes at kunne etableres ca. 81 boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse, 7 etageboligbebyggelser og 7 offentlige bygninger.
 
Som beregningsmæssig reference til projektforslaget indgår, at alle husene opvarmes med jordvarme.
 
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Hvis der opføres lavenergibebyggelse efter reglerne i det til enhver tid gældende Bygningsreglement, er Kommunen, i henhold til planloven, forpligtet til at meddele dispensation fra tilslutningspligten. I projektforslagets beregninger indgår det som en forudsætning, at alle husene i området tilsluttes fjernvarme over en 4-årig periode.
 
En godkendelse af projektet omfatter iht. projektforslaget:
1.     Området omfattet af lokalplan nr. 436 - delområde I, II, III og IV - udlægges til fjernvarmeforsyning. Viborg Fjernvarme får således pligt til at fjernvarmeforsyne området.
2.     Etablering af distributionsledninger og stikledninger som beskrevet i projektet.
 
Høring af berørte parter
Forvaltningen har, i henhold til projektbekendtgørelsen, sendt projektforslaget i en 4 ugers høring fra den 9. juni 2015 til den 7. juli 2015 ved det berørte forsyningsselskab, som er HMN Naturgas I/S og Energi Viborg.
 
HMN Naturgas I/S har, jfr. høringssvar af 29. juni 2015 (se bilag 2), ingen bemærkninger til projektforslaget. Dog gøres opmærksom på, at de manglende bemærkninger ikke nødvendigvis er udtryk for, at HMN Naturgas I/S er enig i alle anvendte forudsætninger/beregninger, men alene udtryk for, at HMN Naturgas I/S på basis af de foreliggende oplysninger og egne analyser ikke finder, at der er grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.
 
Energi Viborg har ikke indsendt høringssvar.
 
Lovgrundlag
Projektets gennemførelse kræver godkendelse af Byrådet i henhold til projektbekendtgørelsen. Det påhviler Byrådet at behandle og godkende projekter, der opfylder gældende betingelser i projektbekendtgørelsen. Forinden Byrådet kan meddele godkendelse, skal Byrådet, jfr. projektbekendtgørelsen, foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Byrådet skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Planlægningsopgaver vedr. varmeområdet varetages af Klima- og Miljøudvalget, jfr. styrelsesvedtægten for Viborg Kommune.
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen:
1.     Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
2.     Projektforslagets beregninger viser, at der over en 20-årig periode er en samfundsøkonomisk fordel på 16,5 mio. kr. i nutidsværdi ved kollektiv fjernvarmeforsyning i forhold til referencen, som er individuel forsyning, hvor bygningerne opvarmes med jordvarme.
3.     Projektet er rentabelt. Over 10 år giver det selskabet et overskud på ca. 7 mio. kr., hvilket kommer alle varmeværkets forbrugere til gode.
4.     Ud fra de givne forudsætninger viser projektforslaget, at den enkelte boligejer i projektområdet vil få den billigste varme ved at vælge at tilslutte sig fjernvarme frem for at etablere individuel jordvarmeforsyning. I forhold til individuel jordvarmeanlæg er fjernvarmen ca. 5.432 kr. billigere pr. år for en bolig på 110 m2 og 3.384 kr. billigere pr. år for en bolig på 175 m2 og 52.506 kr. billigere pr. år for en bolig på 1.300 m2.
 
Økonomiske konsekvenser
Godkendelse af projektet medfører ingen økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.
 
Elvarmeforbud
I medfør af varmeforsyningslovens § 14 stk. 2 har Energiministeriet ved brev af 6. maj 1994 pålagt Byrådet at nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning for både eksisterende og ny bebyggelse i områder, der udlægges til kollektiv varmeforsyning. Byrådet skal således nedlægge elvarmeforbud efter varmeforsyningslovens § 14, stk. 1 samtidig med projektgodkendelsen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget godkender projektforslaget for fjernvarmeforsyning.
 
at udvalget nedlægger forbud mod etablering af el-opvarmning i eksisterende og ny bebyggelse inden for projektforslagets forsyningsområde.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/38480
Sagsfremstilling
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat, Klima- og Miljøudvalget
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forven­tet
regn­skab
Forventet afvigelse
 
 Oprinde­ligt
 Korri­geret
 30. juni
I forhold til oprinde­ligt budget (kol 1)
I forhold korr. budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
  71 Plan, natur- og miljøområdet
16,3
17,8
17,9
1,6
0,1
-0,4
Serviceudgifter i alt
16,3
17,8
17,9
1,6
0,1
-0,4
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
5,5
15,4
6,0
0,5
-9,4
-8,3
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsvirksomhed
 
 
 
 
 
 
Drift (indtægter - udgifter)
-10,5
-10,5
-12,0
-1,5
-1,5
-2,8
Anlæg (indtægter - udgifter)
18,0
28,8
16,7
-1,2
-12,1
-12,1
Resultat forsyningsvirksomhed
7,4
18,3
4,7
-2,7
-13,5
-14,9
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
29,2
51,5
28,6
-0,6
-22,9
-23,6
 
 
De samlede afvigelser på udvalgets område viser, at der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på det skattefinansierede område. Dette skyldes primært et mindreforbrug på Natur og Vand på 0,9 mio. kr., som vedrører overførslen fra 2014, samt et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. til rottebekæmpelse, som bliver reguleret over grundskyldspromillen i 2016 jf. sag nr. 10 på udvalgets møde den 17. juni 2015.
 
På Forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (brugerfinansieret), hvilket primært skyldes overskudsdeling på gasindvindingsanlægget og prisfald på deponi- og asbestaffald.
 
ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug på i alt 23,6 mio. kr. på udvalgets område. På Forsyningsområdet skyldes det primært, at der forventes overført 10 mio. kr. til 2016 vedr. forsyningsvirksomheden (nyt dagrenovationssystem jf. fremsendt affaldsplan). Desuden udskydes projektet ”Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro” på 2,4 mio. kr. til 2016. På Plan, natur og miljøområdet skyldes mindreforbruget på 9,4 mio. kr. primært, at der udskydes projekter til 2016.
Indstilling
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/36478
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag til mødeliste for Klima- og Miljøudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
 
Klima- og Miljøudvalget godkendte den reviderede mødeliste.
Bilag

Sagsid.: 14/72540
Sagsfremstilling
 
Status i sagen om minkhold på Firehusevej 8C, Karup.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Chef for Byggeri og Miljø, Niels Eriksen, orienterede om status i sagen om minkhold på Firehusevej 8C, Karup.
 
Chef for Natur og Vand, Jørgen Jørgensen, orienterede om henvendelse vedr. genoptagelse af vådområdeprojektet i Gørup Enge.
 
Johannes F. Vesterby spurgte til:
·           Grødeskæring i Nørreåen. Forvaltningen kontakter Randers Kommune vedr. bundforhold.
·           Høring affaldsplan
 
Martin Sanderhoff spurgte til grødeskæring i Gudenåen.
 
Udvalgsformand Flemming Lund orienterede om:
·           Henvendelse vedr. Bjørneklobekæmpelse
·           Møde vedr. tangeværket den 24. august 2015 med Miljø- og Fødevareministeren
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt spurgte til:
·           Hønsefræserordning
·           Deltagelse i Det Grønne Råd 9. september
                                      
Allan Clifford Christensen spurgte til:
·           Genbrugsplads i Karup
·           Drikkevandsboring i Karup tæt på industri