You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 16. juni 2016 kl. 12:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Claus Clausen, Johannes F. Vesterby, Mads Panny, Martin Sanderhoff
Fraværende Flemming Gundersen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/29377
Sagsfremstilling
I forbindelse med Byrådets behandling på mødet den 18. maj 2016 (sag nr. 19) om Revas organisatoriske tilhørsforhold, tilkendegav Byrådet – efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget – ønske om at drøfte fremtidige udfordringer i affaldssektoren.
 
Som opfølgning på Byrådets beslutning - samt drøftelserne på udvalgets forudgående møde den 28. april 2016 (sag nr. 6) - foreslår forvaltningen, at Udvalget på kommende møder drøfter følgende emner:
 
·         Administrationsbidrag. Sag herom er på nærværende dagsorden.
 
·         Fremtidige udfordringer. Der forberedes en ½ dag med indlæg ved dels Dansk Affaldsforening om de fremtidige udfordringer og rammer og dels Forvaltningen med indlæg om aktuelle udfordringer og muligheder for nye tiltag. Udvalget har ikke fastlagt en temadag i efteråret. Så det foreslås, at udvalget fastlægger en dato. Ønskes der andre temaer, eller ønskes der mulighed for efterfølgende besigtigelse af affaldsløsninger, bør der afsættes en hel dag.
På baggrund af drøftelsen på temadagen fastsættes evt. yderligere initiativer og emner til behandling i Udvalget.
 
·         Fordelingen af det sagsforberedende arbejde mellem drift og administration. Sættes på dagsorden efter sommerferien med baggrund i et oplæg fra Forvaltningen.
 
·         Økonomien på affaldsområdet med bl.a. fokus på sammenhængen til affaldsmængder og behandlingsmetoder. Sættes på dagsorden efter sommerferien med baggrund i oplæg fra Forvaltningen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Udvalget på baggrund af forvaltningens oplæg fastsætter den videre proces, herunder en dato for en temadag.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016
Klima- og Miljøudvalget besluttede at afholde temadag om fremtidige udfordringer på affaldsområdet.
 
Temadag afholdes om muligt den 9. september fra kl. 8.30, alternativt den 8. september.
 
Udvalget ønsker endvidere et punkt vedr. spilleregler for den takstfinansierede virksomhed kontra den skattefinansierede virksomhed.
 
Flemming Gundersen var fraværende.

Sagsid.: 14/75435
Sagsfremstilling
I revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 skriver PwC følgende i afsnit 4.6:
 
”Forsyningsvirksomhed (Affaldshåndtering)
Kommunale forsyningsvirksomheder skal ”hvile i sig selv”, dvs. at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til de øvrige kommunal aktiviteter. Det indebærer, at årets resultat af de enkelte forsyningsvirksomheder overføres til særlige udlægskonti i kommunens balance, som løbende udtrykker mellemværendet med kommunen. Der er endvidere fastsat særlige regler om forrentning af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne, ligesom kommunen skal godtgøres for administrative omkostninger, som kan henføres til dette bruger finansierede område.
 
KONKLUSION
Vi har konstateret, at årets resultater af kommunal forsyningsvirksomhed er optaget korrekt i kommunens finansielle status, samt at der i henhold til regler og aftaler er beregnet intern forrentning af mellemværendet.
Der er endnu ikke udarbejdet en administrationsaftale, som beskriver, efter hvilke principper der skal bregnes administrationsbidrag. Vi er bekendt med, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal fremkomme med forslag til en ny administrationsaftale i 2015.”
 
Selvom der gælder de særlige ”hvile i sig selv” principper, er Revas en kommunal enhed og er derfor omfattet af de almindelige regler omring bevillinger og budgetter, som er beskrevet i styrelsesloven og kommunens egne regler ”Principper for økonomistyring”. Som på alle andre områder er det derfor Byrådet, der har bevillingskompetencen.
 
Bevillingsreglerne er baseret på udgiftsbudgettet – også på Revas’ område. Det omkostningsbaserede budget (som f.eks. omfatter afskrivninger på anlægsaktiver) anvendes i forbindelse med fastsættelse af taksterne.
 
Som beskrevet i konklusionen fra revisionen ovenfor har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har lavet et grundlag for, hvilke principper der anvendes til beregning af administrationsbidrag til Revas.
 
Principperne tager udgangspunkt i samme principper som anvendes, når Viborg Kommune afgiver kontrolbud.
 
Administrationsbidraget er opdelt i et ordinært og et variabelt bidrag. Sidstnævnte vedrører specielle tiltag, der falder ud over de almindelige daglige driftsopgaver.
 
Det ordinære administrationsbidrag beregnes ud fra følgende faktorer:
 
1.     Direkte udgifter til fagforvaltningerne beregnet på  tidsforbrug omregnet til årsværk.
1,1 mio.kr
2.     Andel af indirekte udgifter til administration, såsom      arbejdsskadeforsikring, kontorhold, porto, IT, stabe mv.
1,4 mio.kr.
3.     Andel af udgifter til politisk organisation
0,1 mio. kr.
4.     Andel af forretning og afskrivning af rådhuset
0,0 mio.kr.
 
2,6 mio.kr.
 
 
Beregningen viser et beløb til administrationsbidrag for 2015 på 2,6 mio.kr. mod budgetteret 2,7 mio.kr.

Beregningsmetoden er godkendt af revisionen og er indregnet som en teknisk tilretning i Klima- og Miljøudvalgets budgetforslag 2017-2020.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at administrationsgrundlaget godkendes.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at administrationsgrundlaget godkendes.
 
Flemming Gundersen var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 12/14538
Sagsfremstilling
 
Arbejdsgrundlaget suppleres årligt med en afrapportering, som redegør for, hvilke resultater, der er opnået som følge af det foregående års arbejde. Formålet med afrapporteringen er dels at skabe et overblik over, hvordan det så rent faktisk gik, dels at sikre et grundlag for sammenhæng og kvalitetsudvikling - og dermed være fundament for fastlæggelsen af arbejdsgrundlaget for det kommende år (2017).
 
Forvaltningen har nu udarbejdet en evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2015.
 
Forvaltningens vurdering
Tidsplanen og arbejdet omkring opfyldelsen af de beskrevne mål og udfordringerne vurderes overordnet at være overholdt. Således er målene for nogle emners vedkommende løst, mens de fleste emner har gennemgået planlægnings- og/eller bevillingsfasen og fortsat behandles i 2016.
 
Arbejdsgrundlag 2017
Bl.a. med baggrund i evalueringen af Arbejdsgrundlag 2015 vil udvalget på mødet den 16. juni 2016 få forelagt forslag til Arbejdsgrundlag for Revas 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Udvalget tager evalueringen til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016
Klima- og Miljøudvalget tog evalueringen til efterretning.
 
Flemming Gundersen var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 12/14538
Sagsfremstilling
I efteråret 2010 vedtog Klima- og Miljøudvalget, at Revas forud for hvert driftsår/regnskabsår skal beskrive mål, indsatsområder og væsentlige projekter og initiativer på baggrund af de overordnede politiske målsætninger (den gældende affaldshåndteringsplan) samt vurdere det kommende års udfordringer på området.
 
Beskrivelsen for det kommende års arbejde er nu udarbejdet i form af ”Arbejdsgrundlag for Revas 2017” (bilag 1).
 
Arbejdsgrundlag for 2017 er formuleret på baggrund af ”Affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune”, der er politisk godkendt ultimo 2015.
 
Som en del af arbejdsgrundlaget er der fastlagt et ”årshjul”, der giver et overblik over, hvornår Klima- og Miljøudvalget forventes at skulle involveres.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at ”Arbejdsgrundlag for Revas 2017” godkendes.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016
Indstillingen blev godkendt med de på mødet fremlagte bemærkninger om, at der søges indgået aftale om afsætning af grønt affald samt aftale om balletering og afsætning af genanvendelige materialer.
 
Flemming Gundersen var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 16/16628
Sagsfremstilling
Carsten Jensen fra Risgaard ved Låstrup har søgt om tilladelse til opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter i et landbrugsområde nord for Låstrup. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen i form af en projektbeskrivelse samt en VVM-anmeldelse er i bilag 2.
 
Tidligere politisk behandling
Klima- og Miljøudvalget behandlede den 25. februar 2016 (sag nr. 1) 14 vindmølleansøgninger. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med nærværende ansøgning om opstilling af vindmøller ved Låstrup.
 
Projektforslaget
Der er søgt om opstilling af 4 vindmøller på en nord-sydgående række mellem Skivevej mod nord og Nørremarkvej mod syd. Der er ca. 850 meter til Løgstørvej og 710 meter til Vievej. Området ligger 550 meter nord for ansøgers ejendom Risgaard.
 
Området anvendes til landbrugsformål. Vindmøllerne ønskes etableret på Carsten Jensens egen jord, og der er indgået aftaler med to lodsejere, som vil få vingeoverslag.
 
Der er anmeldt den pt. størst mulige mølletype, der kan placeres i området. Der er ikke truffet noget endeligt valg af mølletype. Mølletypen har en rotordiameter på 130 meter, som er større end de typiske møller. Totalhøjden er 150 meter. Den har et såkaldt harmoniforhold på 1:1,53 i forhold til navhøjden på møllen, hvor det typiske harmoniforhold ligger mellem 1:1,1 og 1:1,35. 
 
Vindmøllernes samlede effekt er ca. 14,4 MW. Vindmøllerne forventes at kunne producere 45 mio. kWh årligt, hvilket svarer til elforbruget for ca. 10.500 husstande.
 
Miljøvurdering, Vurdering af virkninger på miljøet (VVM), lokalplan og kommuneplantillæg
Det ansøgte projekt er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 38 om Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller. Anlægget er dermed VVM pligtigt, og der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
 
Projektet kræver desuden, at der skal udarbejdes lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til vindmøller.
 
Der skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, da planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet mht. støj og visuel påvirkning af landskabet mv.
 
Miljø- og sundhedskonsekvensvurderingen samt VVM-redegørelse slås sammen i en miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planen og projektet (fx påvirkning af naboer, landskab, natur) samt vurdere behovet for overvågning og afværgeforanstaltninger (fx skyggestop). Det er ansøger, der udarbejder miljørapporten.
 
Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse.
 
Forvaltningens vurdering
Det ansøgte vindmølleprojekt vil med en samlet effekt på 14,4 MW kunne reducere kommunens årlige udledning af CO2 med ca. 27.000 tons svarende til 3,3 %, og det vil dermed bidrage til målsætningen i kommunens Klimastrategi om at blive en CO2 neutral kommune. Det vil samtidigt øge Viborg Kommunes andel af vedvarende energi fra 20,8 % (jf kommunens seneste energiregnskab) til 21,7 %.
 
Forvaltningen vurderer, at området har et planlægningsmæssigt potentiale for vindmøller, og hvis vindenergien skal spille en rolle i kommunens strategiske energiplanlægning, er det vigtigt, at der i planlægningen er opmærksomhed på de forholdsvist få potentielle områder, der er i kommunen.
 
Der er ca. 16 boliger inden for en afstand af 1000 meter omkring de ansøgte vindmølleplaceringer. Støj- og skyggekastberegninger viser, at ansøgningen ikke overskrider grænseværdierne i den gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Påvirkningen af naboerne er dog et af de forhold, der er væsentligt at belyse i den videre planlægning.
 
C. F. Flensborgs Plantage 300 meter nord for området og Simested Ådal 2 km øst for området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landskab. Simested ådal er også udpeget som værdifuldt kulturmiljø og Natura 2000 område. Påvirkningen af disse forhold skal belyses i den videre planlægning.
 
Området ligger 1,3 km syd for Kommuneplanens udpegning af støjfri områder i C.F. Flensborgs Plantage. Påvirkningen skal belyses i den videre planlægning.
 
Alle vindmøllerne ønskes placeret inden for skovbyggelinjen på 300 meter. Kommunen vil skulle dispensere for placering af vindmøller inden for skovbyggelinjen.
 
Lige vest for området er der i kommuneplanen udpeget en økologisk forbindelseslinje. Forvaltningen vurderer, at vindmøller ikke vil være i konflikt med udpegningen. Påvirkningen af spredningsmulighederne for flora og fauna skal belyses i den videre planlægning.
 
De to nordlige møller ønskes placeret i et indsatsområde og et nitratfølsomt indvindingsområde med hensyn til drikkevandsinteresser. Der skal ifølge nye statslige udmeldinger fra december 2015 ikke længere udarbejdes en grundvandsredegørelse for planlægning af vindmøller i indsatsområder.
 
Ca. 300 m vest for det ansøgte område er en gruppe beskyttede gravhøje, ”Stavshøje”. I VVM-redegørelsen skal ske en vurdering af den landskabelige påvirkning.
 
Den nordligste mølle placeres over 300 meter (dvs. over 1,7 x vindmøllehøjden) fra Skivevej, som er en overordnet vej. Den sydligste mølle placeres 130 meter fra Nørremarkvej, dvs under 1 x vindmøllens totalhøjde. En sikkerhedsvurdering af vindmøllernes placering tæt på disse veje vil indgå i den videre planlægning.
 
En elledning ligger dels parallelt med og dels tværs igennem den ansøgte vindmøllerække, mellem de to sydligste møller. Se bilag 1. Der vil i forbindelse med planlægningen skulle ske en afklaring af el-ledningens passage gennem projektområdet.
 
Grøn ordning og værditabsordning
I lov om fremme af vedvarende energi findes der forskellige ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land. I Grøn Ordning har kommunen mulighed for at søge om tilskud til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn. Der kan søges 88.000 kr. pr. MW installeret effekt. Det ansøgte projekt vil have en samlet effekt på 14,4 MW, svarende til omkring 1,26 mio. kr. Derudover findes værditabsordningen, som giver naboer til planlagte vindmøller mulighed for at få erstatning, hvis deres ejendom må forventes at falde i værdi som følge af opstillingen af de nye vindmøller, samt køberetsordningen, som giver lokale borgere mulighed for at købe andele i kommende vindmølleprojekter.
 
Fordebat
VVM-planlægningsprocessen starter med en foroffentlighedsfase, hvor Byrådet indkalder idéer og forslag til projektet. Debatoplægget indeholder en beskrivelse af projektet og planlægningen, det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Forvaltningen foreslår, at debatperioden fastsættes til 4 uger. Udkast til debatoplæg er i bilag 3. Samtidig høres berørte myndigheder.
 
Bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt, vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til beslutning, inden der udarbejdes VVM-redegørelse/miljørapport.
 
Forvaltningen foreslår at der i forbindelse med fordebatten afholdes et borgermøde den 16. august eller den 17. august kl. 17.00 – 19.00 i Låstrup Forsamlingshus på Låstrupvej 45, 8832 Skals i Låstrup. Forvaltningen foreslår, at borgermødet holdes som et arrangement, hvor interesserede kan komme og stille spørgsmål til forvaltningen, ansøger og dennes rådgiver, og hvor de kan få en dialog med politikere fra kommunen efter indledende oplæg om projektet.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Fordebat                                                           August 2016
Planforslag til vedtagelse                                  Primo 2017
Offentlig høring                                                 Primo 2017
Endelig vedtagelse                                            Medio 2017
Indstilling
 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,
 
at planlægningen inklusiv fordebatten sættes i gang som beskrevet.
 
at der afholdes borgermøde som beskrevet den 16. august eller 17. august kl. 17.00 – 19.00 i Låstrup Forsamlingshus på Låstrupvej 45, 8832 Skals i Låstrup.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016
Indstillingen blev godkendt.
 
Der afholdes borgermøde som beskrevet den 16. august kl. 17.00 – 19.00 i Låstrup Forsamlingshus på Låstrupvej 45, 8832 Skals i Låstrup.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt stemte hverken for eller imod.
 
Johannes F. Vesterby kunne ikke medvirke til beslutningen, som følge af hans principielle modstand mod etablering af vindmøller.
 
Flemming Gundersen var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 13/65684
Sagsfremstilling
Tidligere behandling
På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 25. februar 2016 (sag nr. 10), besluttede udvalget at igangsætte detailprojekteringen med henblik på igangsætning af projektet i efteråret 2016.
 
Detailprojekteringen er nu så langt, at der foreligger en mere detaljeret beskrivelse af projektet med tilhørende stiforbindelser m.m.
 
Oprensning af søens bredzone
Anlægsarbejdet udføres primært med maskiner fra land, hvor bredzonen anvendes dels som adgang for gravemaskiner mv., midlertidig afvanding af de opgravede materialer og til transport af materialer fra søen til udlægsarealerne syd for søen. Hovedaktiviteterne og de berørte flader ses på vedlagte oversigtsplan (bilag 2).
 
Træer og buske rundt om søen fjernes mellem sø og de eksisterende stier, så søen genskabes som en fritliggende og lysåben sø.  Fjernelsen sker ved optagning med rod af de små og mellemstore træer og fældning/rodfræsning af de store træer.
 
Rørsumpen fra søbredden og 10-15 m ud oprenses med gravemaskine og specialskovl/grab.  Plantedele og rødder optages og henlægges for afvanding på søbredden. Der afgraves generelt til mineralbunden under rodniveau for at hindre genvækst af tagrør mm. Efter afvandingen opsamles materialet og transporteres til udlægsarealer.
 
De brednære vegetationsfrie bundzoner oprenses efter behov. Typisk er sedimentlaget lille, og aktiviteterne består mest af tilpasninger og afretning af bredden, så der bliver en jævn overgang mellem sø/land.
 
Brinken trækkes ud til jævnt skrånende flader med fladt anlæg, så der bliver en bred overgang mellem land og vand, og hvor plantetyperne strandbo og lobelie kan gro. Samtidig reduceres dels bladhenfaldet til søen, dels øges vindpåvirkningen, som er vigtig, for at søens bølgevirkning kan være med til reducere tilgroningen.
 
Hængesækken i søens sydende bevares som naturtype i sin nuværende form.
Brinken på en ca. 10 meter lang strækning på østsiden bevares, da plantetypen strandbo findes her.
 
Etablering af stier, shelters samt rydninger af træer
Efter oprensningsarbejdet er afsluttet, etableres der stiforløb og 2 shelters i området. En oversigt over stiforløb og shelters er vist på bilag 3.
 
Markvej/cykelsti fra Gammelstrup forbindes med søen med en ny grussti ned over markarealet og øst omkring Birkesø.
 
Vest omkring søen genetableres en trampesti. Det var overvejet at lave en gangbro langs vestsiden, men dette er opgivet, da det visuelt vil forstyrre helhedsindtrykket af søen.
 
Der etableres yderligere en trampesti på kommunens arealer hen forbi shelters med forbindelse til cykelstien.
 
Eksisterende læhegn og beplantninger på arealerne syd for søen fjernes delvist. Enkelte træer eller grupper heraf bevares. Der foretages ikke rydninger i nordenden af søen ved badearealerne.
 
 
Økonomi
Oprensning af søens bredzone
1.400.000 kr.
Detailprojektering, udbud og tilsyn    
300.000 kr.
Grussti med forbindelse til Gammelstrup  
350.000 kr.
Trampestier     
150.000 kr.
2 shelters                                     
100.000 kr.
Rydning af læhegn og træer
75.000 kr.
         
Samlede omkostninger forventes således at andrage 2.375.000 kr.
 
Udgifterne til de nævnte tiltag vil kunne afholdes inden for det beløb, der tidligere er bevilget til restaurering af Birkesø, hvor restbeløbet pr. maj 2016 er 3.518.000 kr. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget godkender, at de nævnte tiltag realiseres
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016
Indstillingen blev godkendt.
 
Flemming Gundersen var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 16/6911
Sagsfremstilling
Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalgene på deres junimøder anlægsbudgettet herunder:
-        Basisanlægsbudgettet, der indeholder forslag til tekniske ændringer af det vedtagne anlægsbudget
-        Prioritering af nye anlægsønsker og godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
 
På mødet den 26. maj 2016 (sag nr. 14) færdiggjorde udvalget forslaget til driftsbudget 2017-2020.
 
Desuden behandlede udvalget på samme møde (sag nr. 4) ny affaldsløsning i Midtbyen. På mødet besluttede Klima- og Miljøudvalget, "at der i forbindelse med behandling af anlægsbudget for 2017-2020 foreslås et anlægsprojekt vedr. "Affaldsløsning i midtbyen" som finansieres med 2 mio. kr. 2017 og 1,62 mio. kr. i 2018."
 
Som konsekvens af beslutningen flyttes anlægsønsket vedr. "Ny affaldsløsning i Midtbyen" fra 2016 med 3,62 mio. kr. til 2017 og 2018 med hhv. 2 mio. kr. i 2017 og 1,62 mio. kr. i 2018.
 
Endvidere udskydes projektet "Dagrenovation, byområder og rastepladser mv." fra oprindeligt planlagt 2017-2019 til 2019-2021. Herved udskydes dette projekt med 2.030.000 kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til 2.030.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021. Det oprindelige anlægsønske med 2.030.000 i 2019 bibeholdes. Forslag til tekniske ændringer i anlægsbudgettet fremgår af bilag 1.
 
Affaldsløsningen for Viborg midtby er et nødvendigt led i implementeringen af en løsningsstrategi for en påbudt forbedring af adgangsforhold for dagrenovationsindsamling i Viborg midtby.
 
Anlægsløsningen ”Dagrenovation, byområder og rastepladser” er udgangspunkt for en samlet effektivisering.
 
Nye anlægsønsker
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget, at der i budgetlægningen 2017-20 kun kan foreslås nye anlægsprojekter i 2017 og 2018. Sådanne ønsker skal finansieres inden for det enkelte udvalgs egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret. Der kan ikke foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. Disse nye krav til årets budgetlægning skyldes dels, at der allerede er et vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017 i den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.
 
På Forsyningsområdet skal drift og anlæg ses under ét i forhold til kassebeholdningen. Forsyningsområdets økonomi skal over en kortere årrække hvile i sig selv. Driftsoverskuddet anvendes til reinvestering og anlæg på området.
 
Forslag om at medtage anlægsprojektet ”Dagrenovation, byområder og rastepladser” i 2020 og 2021 vil ikke leve op til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning og princip vedtaget på mødet den 20. januar 2016. Der skal dog gøres opmærksom på sammenhængen mellem drift og anlæg på forsyningsområdet, og at området over en årrække har sparet op til de omhandlede projekter, således at der ikke skal ske lån af kassebeholdningen. Oversigt over forsyningsområdets mellemværende med kommunekassen vedlægges som bilag 2.
 
Anlægsønsket ”Affaldsløsning i Midtbyen” kan ses som bilag 3. Det finansieres ved at flytte anlægsprojektet ”Dagrenovation, byområder og rastepladser” fra 2017 og 2018.
 
Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag, der både omfatter drift og anlæg. Disse bemærkninger kan ses som bilag 4.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at forslaget til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget (bilag 3) godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,
 
at idéoplæg, der beskriver udvalgets anlægsønsker, godkendes, og
 
at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2017-2020 tages til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016
Indstillingen blev godkendt.
 
Flemming Gundersen var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 16/11236
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2016 pr. 30. april 2016, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2016.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016
Udvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2016.
 
Flemming Gundersen var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 15/72975
Sagsfremstilling
Afgørelser fra klagenævn (fast punkt):
1.     Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Viborg Kommunes afslag på dispensation til allerede foretaget fjernelse af et 480 m langt dige på Haversmosevej 9, Hvidding, Tjele.
(Sagen blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2015, sag nr. 1).
2.     Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Viborg Kommunes tilladelse til at anvende et anneks til Niels Bugges Kro, beliggende Ravnsbjergvej 68, Dollerup, som fritidshus.
(Sagen blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. marts 2016, sag nr. 1).
 

Status for Tange Sø
(materiale vedr. seneste møde i arbejdsgruppen er vedlagt i bilag).
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016
Allan Clifford Christensen spurgte til:
·           Affaldshåndtering under open by night.
·           Status på køb af materielgård i Karup.
·           Klagesag Nørremøllevej 90. Udvalget vedtog, at supplerende materiale fremsendes til klageinstans.
·           Nørreå. Forvaltningen gennemgår brev fra Lars Bo Heltzen.
 
Poul Møller orienterede om kampagne under Hærvejsmarchen.
 
Udvalgsformand Mads Panny og chef for Natur og Vand, Jørgen Jørgensen, orienterede om status for Tange Sø (materiale vedr. seneste møde i arbejdsgruppen er vedlagt i bilag).
 
Claus Clausen spurgte til ny rottebekæmpelsesbekendtgørelse. Udvalget behandler punkt herom på et kommende møde.
 
Repræsentanter fra udvalget deltager i temadag om klimatilpasning i Gudenåen den 24. juni afholdt af Gudenåkomiteen. Mødet påføres mødelisten.
 
Johannes F. Vesterby spurgte til status på regulativrevision.
 
Flemming Gundersen var fraværende.
Bilag