You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 22. juni 2017 kl. 11:30

Mødested M5
Udvalg Klima- og Miljøudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Claus Clausen, Flemming Gundersen, Johannes F. Vesterby, Mads Panny, Martin Sanderhoff
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/11922
Resume
Virksomhedens Dan Roots A/S, Tange Søvej, søger om at opføre en ny lagerhal samt at udvide virksomheden.
 
Udvidelsen forventes at omfatte nye bygninger til forarbejdning og pakning af rodfrugter.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Delegation:
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.           
 
 
Inddragelse og høring                                  
Intet.
 
 
Beskrivelse
Virksomheden Dan Roots, Tange Søvej 42, dyrker og forarbejder rodfrugter til salg i detailhandel.  Virksomheden er i god vækst og har et udvidelsesbehov, som ikke kan rummes indenfor den gældende lokalplan E.408-2, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan for virksomheden.
 
Eksisterende planforhold
Virksomhedens produktionsbygninger er omfattet af lokalplan nr. E.408-2, og er i kommuneplanens rammeområde udlagt som landområde med mulighed for at drive frilandsgartneri.
 
Virksomhedens ansøgning er ikke i overensstemmelse den gældende planlægning. Virksomheden ønsker at udvide udover kommuneplanrammens grænser og i uoverens­stemmelse med lokalplanens anviste byggefelter.
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan samt et tillæg til kommuneplanens rammeområde 02.E2.01.
 
Området forventes fortsat at udlægges til landområde med mulighed for at drive frilandsgartneri.
 
Principper for planlægningen
Med udgangspunkt i virksomhedens ansøgning vurderer forvaltningen, at der er fire formål for planlægningen:
  • at skabe en planramme der muliggøre virksomhedens fortsatte udvikling
  • at sikre mindst mulig indvirkning på landskabet
  • at fastholde områdets grønne og rekreative karaktertræk
 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende delområder (se bilag 3):
  • Delområde I: omfatter alt produktions- og lagebebyggelse. Der fastlægges en maksimal bebyggelse på 15.000 m2 og maksimal bygningshøjde på 10,5 m.
  • Delområde II a & b: områder til parkerings- og manøvrepladser
  • Delområde III: retningslinje for beplantning og jordvold
  • Delområde IV: skal fastholdes som grønne arealer og må ikke tages i brug.
  • Delområde Va & bDen nuværende indkørsel neddimensioneres vha. allé beplantning, således den kun kan anvendes af personbiler. Den nye indkørsel anlægges i 15m bredde, således den er dimensioneret til modulvogntog.
 
Fordebat
Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde. Der er derfor udarbejdet debatmateriale til en fordebat.
Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er vedlagt i bilag 4.
Debatperioden foreslås fastsat til 2 uger. 
 
Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes.
 
Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslaget.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Fordebat                                         Medio 2017
Planforslag til vedtagelse               Ultimo 2017
Offentlig høring                              Ultimo 2017
Endelig vedtagelse                        Primo 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 14/32494
Resume
I sagen om etablering af et nyt renseanlæg ved Skals har der været afholdt en fordebat i 4 uger.
 
I debatperioden er der indkommet 42 hørringsvar, hvoraf 2 af høringssvarene er vedlagt i alt 637 underskrifter.
 
Forvaltningens vurderer, at der er behov for en nærmere belysning af alternativerne, inden en beslutning om placering kan træffes.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at der iværksættes en nærmere undersøgelse af de i dagsordenen nævnte placeringer.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Klima- og Miljøudvalget besluttede at iværksætte en nærmere undersøgelse af placeringsforslag 1, 4, 5 og 6. Udvalget er opmærksomt på eventuelle problematikker vedr. bl.a. lugt, støj og afstand til fremtidige boligområder, som vil blive belyst nærmere i det videre forløb.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 3. november 2016 (sag nr. 1) at igangsætte planlægningen for Skals Renseanlæg.
 
Beslutningen om et nyt renseanlæg ligger i forlængelse af byrådets vedtagelse af Viborg Kommunes Spildevandsplan den 3. september 2014 (Sag nr. 22).
 
 
Inddragelse og høring
Fordebat
Inden der kan udpeges en ny placering til renseanlægget, der ikke allerede er udpeget i kommuneplanens rammer, skal der afholdes en fordebat med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning og til indholdet af miljørapporten.
 
Der har derfor været afholdt en fordebat i perioden fra den 9. november 2016 til 7. december 2016.
 
Høringssvar
Der er kommet 42 høringssvar (se bilag 2), heraf var 2 indsigelser vedlagt tilsammen 637 underskrifter.
 
Høringssvarene omhandler temaerne:
A. Anlæggets placering
B. Betydning for landskabet
C. Natura2000-området
D. Vandmiljøet i Hjarbæk Fjord
E. Lugtgener
F. Støjgener
G. Biogas
 
Desuden er der indkommet 3 typer af alternative placeringer (se under alternativer):
4 alternative placeringer ved Skals by
6 alternative placeringer længere væk fra Skals samt
2 alternativer i forhold til at mindske behovet for et nyt renseanlæg.
 
 
Beskrivelse
Energi Viborg Vand ønsker at samle renseanlæggene i den nordlige del af Viborg Kommune ved at etablere et nyt renseanlæg ved Skals, som besluttet i Spildevandsplan 2014 - 2018.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Spildevandsplanen er der udarbejdet en miljøvurdering, som ud fra et par alternativer har peget på placeringen ved Skals, som den bedste.
 
Det nuværende anlæg er omkranset af engarealer, der ligger i et udpeget til Natura2000-området.
 
Den i fordebatten foreslåede placering ligger ved Løgstørvej - på en mark umiddelbart sydøst for det eksisterende anlæg. Den foreslåede mark ligger noget højere i landskabet, og kombineret med et ønske om bygningshøjde på op til 8,5 m højde kan det få betydning for Skalsborgernes udsigt over engene og Hjarbæk Fjord.
 
Området ligger bl.a. indenfor kystnærhedszonen.
 
Undersøgelse af placeringsmuligheder
Forvaltningen har ikke umiddelbart mulighed for at bedømme alle de forskellige løsningsforslag ligeværdigt.
 
Forvaltningen anbefaler derfor, at de forskellige løsninger vurderes nærmere i forhold til gener for omgivelserne, diverse beskyttelsesinteresser i relation til landskab, natur og miljø samt anlægs- og driftsøkonomi.
 
Forvaltningen foreslår ud fra indsigelserne at følgende placeringsforslag undersøges:
1. Nederhedevej
2. Placering ”ved drivhusene” ved Fjordvej 28B
3. Placeringen i fordebatten ved Løgstørvej 33
4. Ændring af grænsen for Natura2000-området - ved siden af Løgstørvej 33
5. Erhvervsområdet i Skals – Industriparken
6. En udledning til Louns Bredning
 
Placering 1-5 fremgår af bilag 3
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Rådgiver kan vælges og udredningsarbejdet kan iværksættes i august. En vurdering forventes at kunne foreligge ultimo 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Et renseanlæg etableres af Energi Viborg Vand uden bidrag fra Viborg Kommune hverken ved anlæggelse eller drift, herunder omkostninger til de arkæologiske undersøgelser.
 
Den foreslåede undersøgelse betales af Viborg Kommune.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/6249
Resume
Udvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles landzonetilladelse til visse anlæg i forbindelse med ændring af et tidligere teglværk til en genanvendelsesvirksomhed.
 
Den nærmeste nabo har indsendt bemærkninger imod det ansøgte.
 
Bemærkningerne handler bl.a. om frygt for støj, støv, lugt og forurenet vaskevand.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget beslutter at meddele landzonetilladelse til det ansøgte, idet der dog ikke kan meddeles landzonetilladelse til betonpladsen til knusning af beton, inden det er meddelt, at nedknusningsanlæg ikke kræver en miljøvurdering (VVM).
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Flemming Gundersen stemte imod beslutningen, idet han finder, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst særligt i forhold til udendørs aktiviteter.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Ejeren af Lundgårdsvej 10 har søgt om tilladelse til at etablere en genanven­delsesvirksomhed ”Miljøcenter Lundgård” på Lundgårdsvej 10, hvor der indtil ultimo 2013 har været drevet teglværk.
 
Ejendommens beliggenhed mellem Stoholm og Sparkær fremgår af oversigtskort i bilag 1.
 
Virksomheden vil have til formål at genanvende affald.
 
En stor del af produktionen vil foregå indendørs i eksisterende fabriksbygninger. Produktionen går ud på at håndtere og/eller genanvende affaldsprodukter.
 
Der er søgt landzonetilladelse til følgende konkrete anlæg:
·         ca. 780 m2 stor betonplads til kartering af jord
·         ca. 1475 m2 stor betonplads til knusning af beton
·         ca. 360 m2 stor betonplads til opbevaring af kompost
·         ca. 126 m2 stor betonplads til vaskeplads
·         ca. 40 m lang betonbrovægt
·         ca. 880 m2 stor betonplads til sortering af ren/let forurenet jord
 
De ansøgte anlæg fremgår af ansøgers oversigtsplan i bilag 2.  
 
Naboen på Lundgårdsvej 12 er blevet orienteret om det ansøgte og har indsendt bemærkninger imod det ansøgte.
 
Bemærkningerne fremgår af bilag 3.
 
Da der er ansøgt om den sidstnævnte betonplads senere end de andre anlæg, er der blevet naboorienteret senere om dette anlæg – og der kan derfor komme flere nabobemærkninger om dette efter deadline til udvalgsmødet. Vil foreligge til udvalgsmødet.
 
Forvaltningen har meddelt landzonetilladelse til en mindre silo, som er søgt placeret tæt på eksisterende bygninger. Forvaltningen vurderede, at orientering af nabo om dette ikke var påkrævet pga. placering og omfang.
 
Lovgrundlag
Det ansøgte kræver tilladelse efter planlovens § 35, da ejendommen ligger i landzone.
I landzone må der ikke uden landzonetilladelse ske ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.
 
Retten til at udnytte ejendommen til teglværk er ikke bortfaldet siden 2013, idet planlovens forældelsesregel først blev indført i 1980, og teglværket havde været i drift fra længe før 1980.
 
Ved ændret anvendelse forstås ifølge vejledningen om landzoneadministration en anden anvendelse end hidtil – og ændringen skal være planlægningsmæssig relevant i forhold til landzonebestemmelsernes formål. Ifølge praksis kan der godt ske ændring fra en virksomhedstype til en anden, uden at der er krav om landzonetilladelse.
 
Forvaltningen vurderer, at det at bygningerne fremover anvendes til håndtering af jord, beton, gips, cement, slam o.l. i stedet for som tidligere til ler, sand og tegl ikke udgør en så væsentlig ændring, at der kræves landzonetilladelse.
 
Forvaltningen vurderer dog, at det at der på udendørs arealer omkring de tidligere teglværksbygninger indrettes konkrete pladser og anlæg til den nye virksomhed, udgør en så væsentlig ændring, at der kræves landzonetilladelse.
 
Planmæssige forhold
Det tidligere teglværk ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landbrugsområde med mulighed for store husdyrbrug.
 
I nærheden er der udpeget et råstofområde til lergravning.
 
Der er ikke udpeget særlige landskabelige eller naturmæssige beskyttelsesværdier på ejendommen.
 
Miljømæssige forhold
Forvaltningen har meddelt, at der ikke er VVM-pligt for etablering og drift af virksomheden, som i første omgang vil have aktiviteter som:
·         Kompostering af slam, haveaffald og gips fra gipsplader.
·         Produktion af betonelementer bl.a. ved genanvendelse af knust sanitet og isolering.
·         Jordkartering og jordrensningsanlæg. Modtagelse af jord fra bl.a. anlægsarbejde til analyse, kartering, sortering og behandling.
 
Forvaltningen har ikke ved deadline til udvalgsmødet meddelt en VVM-afgørelse om anlæg til nedknusning af beton, idet ansøger ikke har indsendt de nødvendige oplysninger.
 
Den generelle driftstid for virksomheden vil være hverdage fra kl. 6-18 og lørdage fra kl. 7-14., men støjende aktiviteter vil få indskrænkede driftstider.
 
For at modvirke lugtgener, vil virksomheden ifølge det oplyste følge Miljøstyrelsens anbefalinger om driftsvilkår for komposteringsanlæg. Virksomheden vil desuden tilstræbe at foretage milevendinger i gunstige vejrforhold (ikke vindretninger direkte mod naboer).
 
De væsentlige potentielle påvirkninger vurderes at bestå af lugt og støj.
 
Forvaltningen har i sin VVM-afgørelse lagt vægt på, at en stor del af produktionen vil foregå indendørs i eksisterende teglværksbygninger. Forvaltningen har desuden lagt vægt på, at virksomheden ved efterlevelse af fastsatte vilkår i en miljøgodkendelse vurderes at kunne overholde krav til emissioner. Det er som følge deraf vurderet, at der ikke vil være væsentlige potentielle miljøpåvirkninger.
 
Forvaltningen har vurderet, at der ikke var krav om partshøring af nabo, inden der blev truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt.
 
Virksomheden kræver også miljøgodkendelse. Der er ikke meddelt miljøgodkendelse, idet det afventer, at der er meddelt landzonetilladelse – og at en sådan ikke er påklaget inden for den 4 uger lange klagefrist.
 
I en kommende miljøgodkendelse vil der blive stillet vilkår til forebyggelse af lugtgener fra oplag og kompostering. Herunder blandt andet vilkår om håndtering, kontrol og afdækning samt sammensætning af kompostmaterialet. Desuden vil der blive stillet vilkår om placering og driftstid for de særligt støjende aktiviteter.
 
I en kommende miljøgodkendelse skal der tages højde for, at boligen på Lundgårdsvej 12 ligger i relativ kort afstand fra virksomheden på Lundgårdsvej 10. Det kan nævnes, at da der blev drevet teglværk på ejendommen, hørte boligen på nr. 12 til den samme ejendom.
 
Der var derfor ikke i så høj grad risiko for nabokonflikter. Der vil alt andet lige være større risiko for støjklager o.l. fremover.
 
Der kræves desuden spildevandstilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand samt tilslutning til offentlig kloak.
 
Ifølge spildevandsplanen er området optaget som spildevandskloakeret kloakopland, hvor spildevand skal afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund.
 
Forvaltningen forventer, at der kan meddeles tilladelse på vilkår, der sikrer mod forurening af grundvand, drikkevand, overfladevand og natur. Forvaltningen vurderer, at et eventuelt vådområdeprojekt ved Rævind Bæk ikke vil blive påvirket, da der ikke udledes tag- og overfladevand eller andre former for spildevand til projektområdet.
 
Trafikale konsekvenser/forhold
Tilkørsel til virksomheden vil foregå via Lundgårdsvej, hvorfra der er forbindelse mod syd til hovedvej 16 og mod nord til hovedvej 26 via Gammelstrupvej/Birkesøvej.
 
Virksomheden forventer følgende kørsel med lastbil til og fra virksomheden: Op til 75 biler pr. dag ved fuld kapacitet - forventet ca. 50 biler pr. dag.
 
Der har også tidligere været tung trafik til og fra teglværket på ejendommen, men forvaltningen kender ikke omfanget.
 
Forvaltningen vurderer, at vejene kan tåle den forventede belastning, og at trafikbelastningen ikke vil medføre væsentlige trafikale gener.
 
Det indgår i forvaltningens vurdering, at der er planlagt en cykelsti langs Birkesøvej, og at forvaltningen i udkast til Trafikplan for Viborg Kommune lægger op til, at Birkesøvej udvides inden for få år.
 
Trafikplanen forventes at blive sendt i offentlig høring i august 2017.
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles landzonetilladelse til de ansøgte udendørs pladser og anlæg, som er nødvendige for at kunne udnytte de eksisterende teglværksbygninger til den ønskede virksomhedsform.
 
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/16666
Resume
Der er søgt om tilladelse til at opføre nyt erhvervsbyggeri på en ejendom med gamle landbrugsbygninger i landzone.
 
Udvalget skal tage stilling til, om der kan gives landzonetilladelse til større erhvervsbyggeri – ud over hvad planloven giver mulighed for uden landzonetilladelse.
 
Sagen blev den 1. juni 2017 udsat på baggrund af nye oplysninger i sagen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget beslutter at meddele afslag med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, idet der henvises til at udnytte planlovens ret til at opføre en mindre erhvervsbygning – ikke væsentligt over 500 m2, eller
 
2. at udvalget beslutter at meddele tilladelse til det ansøgte i sin helhed med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, idet der lægges vægt på, at der ikke opføres produktionslokaler.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Klima- og Miljøudvalget besluttede
 
1. at meddele afslag med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, idet der henvises til at udnytte planlovens ret til at opføre en mindre erhvervsbygning – ikke væsentligt over 500 m2.
 
Allan Clifford Christensen og Claus Clausen stemte imod beslutningen og begærede sagen i byrådet.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Et arkitektfirma anmeldte i februar 2017 efter planlovens § 38 til kommunen, at ejeren af Trandumvej 5 ville tage ejendommens tidligere landbrugsbygninger med et samlet areal på ca. 735 m2 i brug til lager for elementmontagevirksomhed.
 
Der var tale om bestående, ældre bygningsmasse, der ikke skulle om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Derfor kunne bygningsmassen uden landzonetilladelse tages i brug til den anmeldte anvendelse.
 
Forvaltningen oplyste i forbindelse med accepten af det anmeldte, at i medfør af planlovens § 36 kræves der efterfølgende ikke landzonetilladelse til byggeri til udvidelse af erhvervsvirksomheden, når udvidelsen ikke væsentligt overstiger 500 m2.
 
Virksomheden meddelte straks herefter, at virksomheden vil udvide, men ikke kan nøjes med 500 m2 og derfor ville søge om mere.
 
 
Inddragelse og høring
Naboer er i medfør af planlovens krav herom orienteret om ansøgningen. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger.
 
 
Beskrivelse
Der er søgt om tilladelse til at opføre en ny ca. 1100 m2 stor erhvervsbygning med lager, garage og administrationsbygning. Lagerafsnit agtes anvendt til lager for element­montagevirksomhed (stål, stillads, skruer/bolte, cement, støbemix, afstivning o.l.).
 
Ejendommens beliggenhed fremgår af oversigtskort og luftfoto i bilag 1.
 
Ansøgningsmateriale fremgår af bilag 2.
 
Byggeriet søges opført med røde mursten og sorte tagplader. Højden på op til 9,25 m er af ansøger begrundet i dels æstetisk tilpasning til omgivelserne, dels behov for at bruge mobilkran til tunge løft.
 
De eksisterende bygninger (ca. 735 m2, og ikke 970 m2 som oplyst i ansøgningsmateriale), der i februar 2017 blev accepteret ændret til lagerbygninger, vil blive fjernet, og det ansøgte nybyggeri søges opført omtrent samme sted.
 
De nye oplysninger i sagen er,
at virksomheden ifølge ansøger er startet på Trandumvej 5 i april 2013,
at udhuse siden opstarten blev anvendt til opbevaring af materiel, men at ansøger ikke var klar over, at den ændrede anvendelse af bygningerne skulle anmeldes til kommunen,
at der pr. 1. december 2015 laves en lejekontrakt for virksomhedens anvendelse af bygningerne på Trandumvej 5 til lager,
at virksomheden pr. 30. september 2016 køber ejendommen,
at virksomheden beskæftiger 37, heraf 2 faste og 1 deltidsansat på Trandumvej 5,
at udhusene er tømt, da de skal nedrives og
at der mangler lagerplads inden vinteren.
 
De nye oplysninger fremgår af bilag 3.
 
Efter at forvaltningen har bedt om dokumentation for, at virksomheden faktisk har anvendt udhusene på Trandumvej 5 til lager, har ansøger fremsendt dels uddrag af regnskab for 2016, hvoraf fremgår, at virksomheden har haft lokaleomkostninger, herunder et beløb til husleje, dels kopi af lejekontrakt for bygninger på Trandumvej 5.
 
Dokumentationen fremgår af bilag 3.
 
 
Lovgrundlag
Som hovedregel kræver ny bebyggelse i landzone landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. I § 36 er der en række undtagelser, og en af undtagelserne er, at byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning, kan ske uden landzonetilladelse.
 
Ifølge Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration forudsættes det, at der også efter udvidelsen er tale om en mindre virksomhed, og at udvidelsen ikke væsentligt må overstige 500 m2. De 500 m2 er nu skrevet ind i planloven.
 
Der er ingen krav til, at der fx skal gå en vis tid, fra man anmelder erhverv i en gammel landbrugsbygning, til man indsender en ansøgning om at fjerne den pågældende gamle bygning og ”starte forfra” med nyt erhvervsbyggeri. Men virksomheden skal ifølge planlovens ordlyd være ”etableret” i den pågældende landbrugsbygning.
 
Tidligere afgørelser i lignende sager
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 30. januar 2014 (sag nr. 14) at meddele landzonetilladelse til at opføre en 1080 m2 lagerhal til en tømrervirksomhed i landzone ved Klejtrup. Der blev bl.a. lagt vægt på, at der alene var tale om en lagerbygning – og ikke fx en ny produktionsbygning. Tømrervirksomheden var etableret i en ældre landbrugsbygning for flere år siden.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 5. januar 2017 (sag nr. 4) at meddele landzonetilladelse til at opføre en bygning med et 420 m2 stort lagerafsnit og en 168 m2 stor containeroverdækning til en tømrervirksomhed, der var etableret i en ældre landbrugsbygning for flere år siden. Der var i forvejen en tømrer-hal på 601 m2. Udvalget lagde vægt på, at der alene var tale om udvidelse af lagerkapacitet.
 
Planmæssige forhold
Ejendommen ligger i et landbrugslandskab i det åbne land. Der er ca. 2½ km i vejafstand til et kommuneplanlagt erhvervsområde i Vridsted, hvor der er ledige arealer, og hvor virksomheden vurderes at kunne etablere sig. Der er også andre ledige erhvervsarealer i kommunen. 
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det er dokumenteret, at virksomheden har været etableret i ejendommens tidligere landbrugsbygninger. Det har ganske vist ikke været lovligt hele tiden efter planloven, men forvaltningen vurderer, at det ikke er afgørende, idet det kun har krævet en anmeldelse – en anmeldelse, som kommunen som nævnt har fået i februar 2017.
 
Når det lægges til grund, at virksomheden er etableret i ejendommens tidligere landbrugsbygninger, kan der i forhold til planloven umiddelbart opføres ca. 500 m2 af det ansøgte.
 
Når ansøger ikke kan nøjes med 500 m2, kan der henvises til planlagte erhvervsområder. I forhold til andre virksomheder med produktionsapparat m.m. i blivende bygninger kan det ikke siges at være en virksomhed, der er så fast etableret på adressen, at det vil være meget svært at flytte lager, produktionsapparat m.m. til et erhvervsområde – eller til en anden ejendom med en brugbar bygningsmasse.
 
Forvaltningen vurderer dog, at det ikke vil være i strid med Kommunens praksis at meddele landzonetilladelse til udvidelse til lager, når der i forvejen er etableret virksomhed i de tidligere landbrugsbygninger – lige som der i de to sammenlignelige sager havde været i flere år. Ifølge Kommunens praksis er det væsentligt, at der ikke er tale om udvidelse til egentlige produktionslokaler.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/23242
Resume
Ejerne af Tapdrupvej 128, Tapdrup ønsker at indrette en eksisterende bygning til selskabslokale.
 
Den ændrede anvendelse forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens §35.
 
Kommunen skal tage stilling til, om der kan gives en tilladelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at der gives afslag til det ansøgte begrundet i konflikten med formålet med planlovens landzonebestemmelser.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Ejerne af landbrugsejendommen Tapdrupvej 128 søger om tilladelse til, at indrette en eksisterende lade til selskabs- og festlokale med anretter køkken, scene og udendørs gårdmiljø.
 
Bygningen er på 205 m2 og ønskes anvendt til afholdelse af konfirmationer, bryllupper, teambuilding etc. 
 
Ejendommens placering er vist på kortet i bilag 1.
 
Ansøgers redegørelse for anvendelsen ses i bilag 2.
 
Lovgivning.
Planlovens § 37, stk. 1, bestemmer, at bygninger, som ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig samt lager og kontorformål m.v. Dog er det en betingelse, at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år.
 
Indretning af selskabslokaler og anretter køkken er ikke omfattet af undtagelserne i planlovens § 37, stk. 1.
 
Det ansøgte forudsætter derfor en landzonetilladelse efter planlovens § 35.
 
Formålet med landzonebestemmelserne er at modvirke spredt og u planlagt by- og erhvervsudvikling i det åbne land.
 
Erhverv, som ikke har forbindelse med jordbrugs­erhvervene, skal som hovedregel henvises til områder i byzone, der er planlagt til det ansøgte formål.
 
Forvaltningen vurderer, at en tilladelse til det ansøgte vil være i strid med de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne.
 
 
Vejloven.
Det fremgår af ansøgers redegørelse i bilag 1, at der også ønskes ændringer af udkørslen til Tapdrupvej, samt opsat spejl og etableret hastighedsbegrænsning.
 
Forvaltningen vurderer, at der ville kunne gives en tilladelse efter vejlovens § 49 til en bredere udkørsel.
 
Beslutninger om opsætning af trafikspejle og etablering af hastighedsbegrænsninger træffes af politiet, efter anmodning fra vejmyndigheden.
 
Trafikspejle opsættes kun i helt særlige tilfælde, hvilket forvaltningen ikke vurderer denne sag er, og der er ikke praksis for permanente hastighedsnedsættelser til 50 km/t uden for byområder.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 14/42513
Resume
Forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg har været i offentlig høring og er under endelig vedtagelse.
 
Denne sag omhandler realisering af planen.
 
I sagen stilles forslag om at realisere nogle af planens mindre tiltag indenfor eksis­terende driftsbudgetter i Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, samt forslag til proces for samarbejdet mellem udvalgene om at udvælge og igangsætte andre af planens initiativer.
 
En enslydende sag behandles i Teknisk Udvalg den 21. juni 2017 og i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. juni 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at udvalget godkender, at forvaltningen arbejder med realisering af de i bilag 4 nævnte tiltag i det omfang, det er muligt indenfor de eksisterende budgetter og
 
2. at udvalget godkender den foreslåede proces for samarbejdet om realisering.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 21. december 2016 (sag nr. 30) at fremlægge forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg i offentlig høring i 4 uger fra den 5. januar – 1. februar 2017.
 
Planforslaget forelægges for Teknisk Udvalg på mødet den 21. juni 2017 med henblik på at Udvalget indstiller til byrådet, at planen vedtages endeligt.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring
Under høringen af planforslaget blev afholdt et borgermøde, hvor de fremmødte blev bedt om at prioritere, hvilke af planens tiltag de syntes burde realiseres først.
 
Ca. 100 borgere deltog.
 
Et resume af workshoppen på borgermødet kan ses i bilag 3.
 
 
Beskrivelse
Udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø i Viborg indeholder et idékatalog med forslag til tiltag, der kan understøtte den ønskede udvikling af søerne.
 
Tiltagene omfatter overordnet:
-      anlæg, der giver bedre oplevelses- og aktivitetsmuligheder indenfor planens enkelte delområder - som mere byliv og en fysisk opgradering af ’Den langstrakte Bypark’ mellem Borgvold og sØnæs, bedre motionsmuligheder i ’Motionsparken’, mere naturformidling og udeliv i ’Porten til Viborg Naturpark’ og ’Natur i baghaven’
-      forslag om forbedring af stiforhold, skiltning og udsigtsforhold
-      mere og bedre formidling af fakta om og oplevelsesmuligheder omkring søerne.
 
For et fuldstændigt billede af tiltagene henvises til bilag 2.
 
Idékataloget rummer både forslag indenfor Teknisk Udvalgs, Klima- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder samt enkelte projekter, som flere udvalg kan have en interesse i. Der er derfor behov for, at alle berørte udvalg involveres i planens realisering, og sammen prioriterer og koordinerer hvilke tiltag, der igangsættes, for at få bedst mulig effekt af indsatsen.
 
En del af tiltagene i idékataloget er forholdsvis små, og kan i et vist omfang gennemføres indenfor de enkelte udvalgs eksisterende driftsbudgetter. Andre tiltag kræver særskilte bevillinger.
 
Endelig kan der ved nogle tiltag arbejdes med at opnå ekstern finansiering via fundrai­sing og partnerskaber.
 
Forvaltningen foreslår at arbejde med realisering af søplanens tiltag i 2 trin:
 
Trin 1 (realisering fra 2017 à):
Forvaltningen bemyndiges til at arbejde med realisering af tiltag fra planen i det omfang det er muligt indenfor de eksisterende driftsbudgetter.
 
Af bilag 4 fremgår hvilke tiltag fra udviklingsplanen, der kan arbejdes med at realisere under de enkelte udvalg.
 
Der er endvidere mulighed for at arbejde med realisering og udvikling af projekter, der alene kræver administrativ tid. Eksempler på disse fremgår også af bilag 4.
 
Trin 2 (realisering fra 2018 à):
Projekter til realisering i trin 2 omfatter tiltag, der kræver særskilt bevilling, f.eks. større enkeltprojekter, grupper af småprojekter, der samlet overstiger, hvad der kan gennemføres indenfor driftsbudgettet, forundersøgelser og forprojekter, bl.a. med henblik på fundraising og indgåelse af partnerskaber.
 
Forvaltningen foreslår, at koordinering af disse tiltag drøftes på et årligt fællesmøde mellem Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
 
På mødet gives en status på udviklingen omkring søerne, og det drøftes hvilke projekter, der er politisk interesse for at arbejde videre med.
 
Mødet holdes i det tidlige forår, så de projekter, der er ønske om at arbejde videre med, kan indgå som forslag i forbindelse med budgetlægningen.
 
Første fællesmøde foreslås afholdt i foråret 2018 med henblik på indarbejdelse i budget 2019 – 2022.
 
Det foreslås endvidere, at Forvaltningen ved det årlige fællesmøde redegør for eventuelle andre kommunale eller private projekter ved søerne, der ved koordinering og/eller projektudvikling, også kan bidrage til at løfte formålet med søplanen.
 
F.eks. kan en forlængelse af en kommende skolesti langs Nørresø til Skolen på Vinkelvej opfylde ønsket i søplanen om en bedre rekreativ sti sydøst for Nørresø.
 
Projekternes politiske ophæng kan aftales konkret fra gang til gang.
 
Forvaltningen bemærker endvidere, at arbejdet med at videreudvikle og realisere planens tiltag planlægges at ske i dialog med relevante parter.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Etablering af nye faciliteter, stier mm kan medføre større vedligeholdelsesbyrde.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/69124
Resume
Klima- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 26. januar 2017 (sag nr. 6) revisionen af regulativet for Viborg Søerne.
 
Forvaltningen fremlægger på den baggrund et udkast til administrationsgrundlag for behandling af sager efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven på og ved Nørresø og Søndersø.
 
Udvalget skal tage stilling til den videre proces for en revision af regulativet for Viborg Søerne.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget drøfter det foreliggende udkast til administrationsgrundlag for Viborg Søerne og
 
2. at Klima- og Miljøudvalget tilslutter sig den videre proces for en revision af sø regulativet, som den fremgår af sagsfremstillingen.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Som et udgangspunkt for en revision af regulativet for Viborg Søerne har forvaltningen udarbejdet et oplæg til et administrationsgrundlag.
 
Administrationsgrundlaget (bilag 1) skal danne udgangspunkt for den konkrete vurdering, der skal foretages i forbindelse med myndighedsbehandling af sager efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.
 
Administrationsgrundlaget kan erstatte den i 2003 besluttede ”Viborg søerne - Strategi for administration af og planlægning for de sø nære arealer ved Nørresø” (bilag 2).
 
Det er formålet med administrationsgrundlaget at sikre, at sager, der omhandler bro­anlæg, sejlads samt andre anlæg og aktiviteter på eller nær søerne behandles på et ensartet grundlag og i overensstemmelse med gældende love og lovgivning, vejledninger og praksis.
 
Administrationsgrundlaget skal derved også medvirke til, at anlæg og aktiviteter ikke belaster natur eller miljø, samt at der sikres en afvejning af mulighederne for rekreativ udfoldelse.
 
Administrationsgrundlaget kan endvidere danne grundlag for bestemmelserne i et revideret regulativ for Viborg Søerne.
 
Interessentinddragelse
Ved udarbejdelsen af et nyt regulativ, skal der ifølge vandløbslovens bestemmelser gennemføres en obligatorisk offentlighedsfase i form af minimum 8 ugers høring af et udkast til nyt regulativ, eventuelt suppleret med et offentligt møde.
 
Forvaltningen har løbende drøftet en revision af sø regulativet og administrationspraksis ved behandling af sager på og ved Viborgsøerne med Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne.
 
Udvalget består af Viborg Ro- og Kajakklub, Viborg Bådelaug, Viborg Fiskeriforening, FDF Sejlcenter og DN Viborg.
 
Det foreslås, at udkastet til administrationspraksis drøftes med Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne.
 
Med udgangspunkt i foreliggende udkast til administrationsgrundlag og på baggrund af drøftelserne med Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne forelægges udvalget på sit møde den 31. august 2017 et udkast til nyt regulativ med henblik på udsendelse i 8 ugers høring.
 
Forvaltningen foreslår, at der i høringsperioden afholdes et offentligt møde.
 
Efter høring forelægges et endeligt udkast til nyt regulativ og et endeligt udkast til administrations­grundlag til beslutning på udvalgets møde den 30. november 2017.
 
De dele af administrationsgrundlaget, der vedrører ordensbekendtgørelsen, skal drøftes med politiet.
 
Overholdelse af tidsplanen forudsætter, at der ikke i høringsperioden fremkommer oplysninger og/eller spørgsmål, der nødvendiggør væsentlige ændringer i regulativets udformning
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Et nyt regulativ vil kunne endeligt vedtages af byrådet i december 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at revisionen kan gennemføres indenfor de i drifts- og anlægs­budgettet afsatte ressourcer til regulativudarbejdelse.
 
Tidsfristerne i den generelle revision af vandløbs­regulativer i Viborg Kommune kan blive påvirket.
 
En eventuel efterfølgende proces i forhold til lovliggørelse af eksisterende anlæg vil kunne indebære et betyde­ligt ressourceforbrug i forvaltningen.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/21586
Resume
Viborg Kommune, Natur og Vand har fået bevilliget 2.000.000 kr. til renovering af Nørresøbadet.
 
Forvaltningen har behandlet ansøgningen og givet dispensation/tilladelse til projektet den 4.maj 2017.
 
I ansøgningen er der også ansøgt om etablering af en trellebænk ude på broanlægget, der skal træffes særskilt afgørelse for.
 
Sagen forelægges i overensstemmelse med den foreliggende delegation til udvalgets afgørelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget meddeler tilladelse til etablering af trellebænk på broanlægget ved Nørresøbadet.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Det er i ansøgningsmaterialet oplyst, at Energi Viborg er indforstået med anlægsopgaverne på deres arealer.
 
 
Beskrivelse
I forbindelse med renovering af Nørresøbadet (se bilag 1) skal en række dispensation/tilladelse til projektet behandles.
Viborg Kommune ejer og driver det offentlige søbad og friluftsområde Nørresøbadet ved Viborg Nørresø, Gefionsvej 16, matr. nr. 404s Viborg Markjorder.
Energi Viborg A/S ejer og driver spildevandsanlægget på matr. nr. 404ay Viborg Markjorder.
For begge matrikler gælder lokalplan nr. 149, og området er belagt med forskellige servitutter.
Forvaltningen har den 4. maj 2017 meddelt dispensation/tilladelse til projektet med undtagelse af et enkelt element. Det drejer sig om nr. 4 (se bilag 1) opsætning af bænk på broanlægget.
Der ønskes opsat en Trellebænk med metalben. Den ønskes placeret på det brede opholdsområde længst mod NØ (se oversigtskort i bilag 1).
Forvaltningen vurderer, at etablering af bænken på broanlægget ikke er til hinder for vandafstrømningen og dermed ikke konflikter med vandløbslovens bestemmelser.
 
Hidtidig praksis har været, at hver sag bliver afgjort på baggrund af en vurdering af den konkrete sag. Det har også været hidtil praksis at meddele tilladelser til stort set alle nye broer uden for rørskovsbræmmer i Nørre- og Søndersø, der ikke overstiger 1,50 m i bredden og 8,00 m i længden.
 
Den eneste ændring af broen er i dette tilfælde etablering af en bænk på broanlægget.
 
Med forvaltningens kendskab til tidligere sager om offentlige broanlæg er det relevant fremhæve anløbsbroen ved Sønæs, hvor der er etableret gelænder på broanlægget.
 
Etablering af gelænder er også et anlæg på broen ligesom en bænk. 
 
I denne sag vil bænken komme almenheden til gode, og opsættes ifm. et større friluftsanlæg og forvaltningen vurderer derfor, at der bør meddeles tilladelse til etablering af bænken i lighed med tidligere sag.   
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Bænken ønskes etableret så hurtig som mulig efter en eventuel tilladelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet (midler til projekt er allerede bevilliget)
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Søregulativet/Vandløbsloven
Søregulativet fra 1981 er udarbejdet i henhold til bl.a. vandløbsloven og beskriver bl.a. regulering af etablering af broer. Her er det primært broers størrelse, farve og afstand til naboer der reguleres.
 
I vandløbslovens § 47 står, at broer ikke må ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse. 
 
Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.
 
Ændring af et broanlæg kræver en tilladelse efter vandløbsloven.


Bilag

Sagsid.: 17/9888
Resume
Forvaltningen har udarbejdet en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune.
 
Indsatsplanen pålægger lodsejere at bekæmpe kæmpebjørneklo effektivt.
 
Indsatsplanen forelægges med henblik på udsendelse i 8 ugers høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget sender ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune” i høring i 8 uger.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Hi­­­­storik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. oktober 2014 (sag nr. 7) ”Bjørneklobekæmpelse i Tange Å og Vindelsbæk”,
1. at forvaltningen i 2015 igangsætter bekæmpelse af bjørneklo ved Tange Å og Vindelsbæk
2. at udgifterne finansieres over forvaltningens driftskonto til naturgenopretningsprojekter.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. januar 2016 (sag nr. 14) ”Strategi for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune’”,
1. at forvaltningen laver en bekæmpelsesindsats i 2016
2. at forvaltningen skaber et bedre overblik over udbredelsen af kæmpebjørneklo
3. at forvaltningen laver en indsatsplan der dels er baseret på privat bekæmpelse og dels på kommunal bekæmpelse i udvalgte vandløbssystemer.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. november 2016 (sag nr. 6) ”Bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune”, at der udarbejdes en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.
 
 
Inddragelse og høring
Indsatsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.
 
Der sendes et orienteringsbrev til lodsejere i de enkelte delområder, når indsatsen sættes i gang. Dels for at få lodsejere til at starte på at bekæmpe kæmpebjørneklo, og dels for at informere om, at kommunen kun foretager bekæmpelse det første år, hvor­efter lodsejerne selv skal tage over.
 
 
Beskrivelse
Der er nu udarbejdet et udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune (se bilag 1) på baggrund af ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo nr. 871 af 27/06-2016” og ”Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder nr. 11 af 04/01-2017”.
 
Indsatsplanen pålægger alle lodsejere i Viborg Kommune at bekæmpe kæmpebjørneklo til den er udryddet. Desuden beskriver indsatsplanen, at Viborg Kommune udfører førstegangsrydningen (3 gange bekæmpelse og tilsyn i løbet af et år) af kæmpebjørneklo langs offentlige vandløb med forekomster af planten.
 
Prioritering af indsatsområder
Prioriteringen af indsatsområder er udarbejdet på baggrund af den nuværende viden omkring udbredelsen af kæmpebjørneklo, og skal bruges til at prioritere ressourcer og tilrettelægge bekæmpelsen af kæmpebjørneklo på kommunale arealer og langs offentlige vandløb.
 
Med udgangspunkt i den eksisterende viden er der udarbejdet nedenstående prioritering af indsatsen:
1. Delområde 1 - Vandløbsopland Gudenåen.
Indsatsen i Vindelsbæk og Tange Å fortsættes. Der er desuden forekomster af kæmpebjørneklo i Mammen Bæk, som løber til Nørre Å.
Det er vigtigt at sætte ind med bekæmpelse i Mammen Bæk, så bjørneklo ikke spreder sig til Nørre Å, som ligger i Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.
 
2. Delområde 2 - Vandløbsopland Simested Å
Der er er forekomster af kæmpebjørneklo i Hvam bæk, som løber ud i Simested Å. Ligeledes er der registreret kæmpebjørneklo i den øvre del af Simested Å.
Det er væsentligt at få bekæmpet kæmpebjørneklo i Hvam Bæk og Simested Å, så de ikke spredes ned i systemet.
Indsatsen skal så vidt muligt koordineres med Rebild, Vesthimmerland og Mariager Fjord Kommuner.
 
3. Delområde 3 – Vandløb med udløb i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning
Der er ikke kortlagte forekomster af kæmpebjørneklo langs Hjarbæk Fjord og i de mindre vandløb Rind Bæk og Kølsen Møllebæk med udløb i Hjarbæk Fjord.
Der er dog forekomster af kæmpebjørneklo i Gørup Bæk og Strøsand Bæk, som løber ud i Lovns Bredning.
 
Håndhævelse
Når indsatsplanen træder i kraft, har Viborg Kommune pligt til at håndhæve bestemmel­serne i planen. Håndhævelsesindsatsen koncentreres i de delområder, hvor kommunen har igangsat bekæmpelse.
 
I den resterende del af kommunen foregår håndhævelsen med udgangspunkt i konkrete henvendelser.
 
Økonomi
Der er i 2017 afsat 1,1 million af til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på driftskontoen til naturgenopretning. Beløbet dækker den bekæmpelse, der allerede udføres i Tange Å og Vindelsbæk.
 
Der vil årligt ske en reduktion i ressourceanvendelsen til bekæmpelse i Tange Å og Vindels­bæk, og indsatsen forventes afsluttet i 2025.
 
Det forslås, at det beløb som indsatsen i Tange Å og Vindelsbæk årligt reduceres med, i stedet anvendes til bekæmpelse i de øvrige offentlige vandløb årligt. Dog således at der maksimalt anvendes 500.000 kr. til bekæmpelsen.
 
Der vurderes minimum at være behov for bekæmpelse i offentlige vandløb i 3 år, med en indsats på 500.000 kr. årligt.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
 
 
Tidsperspektiv
Indsatsplanen og prioritering af indsatsområder skal med udgangspunkt i de opnåede erfaringer revideres efter 3 år.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Håndhævelse af indsatsplanen kræver ressourcer. Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. november 2016 (sag nr. 5) at afsætte 0,5 årsværk årligt i perioden 2017-2019 til arbejdet med bekæmpelse af kæmpebjørneklo, finansieret af driftskontoen til naturgenopretning.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 14/4077
Resume
RESUME
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. december 2016 (sag nr. 14), at ”Forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand - Sjørup og Vridsted” blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra d. 26-01-2017 til d. 24-04-2017.
 
På baggrund af høringssvarene er indsatsplanen rettet til og forelægges hermed til endelig godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
1. at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
1. at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner.
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. december 2016 (sag nr. 14), at ”Forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand - Sjørup og Vridsted” blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 24. april 2017.
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 24. april 2017. I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 10. april 2017.
Indsatsplanerne har efter høringsperioden og med de indarbejdede høringssvar skriftligt blevet fremsendt til Grundvandsforum.
Efter vedtagelse af planen orienterer forvaltningen dem, der har indsendt høringssvar direkte, om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.
 
Beskrivelse
Der er tidligere redegjort for regelgrundlag, formål og fagligt grundlag - Klima- og Miljøudvalget den 1. december 2016 (sag nr. 14)
Indkomne høringssvar.
I høringsperioden er der kommet 2 høringssvar. I bilag 3 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen.
Det indsendte høringssvar er vedlagt i dets fulde ordlyd som bilag 4.
Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar.
Høringssvaret fra Miljøstyrelsen påpeger, at indvindingsoplandene/indsatsområderne til Sjørup og Vridsted Vandværk ikke findes på Miljøportalen, men at det er en fejl fra Miljøstyrelsens side.
Indvindingsoplandene til Sjørup og Vridsted Vandværk vil blive tilgængelige på Miljøportalen ifm. næste ” Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer”.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Efter endelig vedtagelse i byrådet vil der hvert. 6. år ske en opdatering af Indsatsplanen for beskyttelse af drikkevandet for Sjørup og Vridsted Vandværk.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg kommune.
 
Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.
 
Retsvirkning – Vandforsyningslovens § 13c:
”Kommunalbestyrelsen lægger ved afgørelse af sager de retningslinjer til grund, der er givet i en indsatsplan vedtaget efter § 13.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen gennemfører indsatsplaner, som den har vedtaget efter § 13 og § 13 a. ”
 
 
Planmæssige forhold
Drikkevandsindsatsplaner hører til kategorien af sektorplaner. Kommunens øvrige planer skal være i overensstemmelse med indsatsplanen.
 
Aftaler efter indsatsplanen skal godkendes af kommunen for at sikre, at de ikke strider imod indsatsplanen eller besværliggør gennemførelsen af den.
 
I de tilfælde hvor indsatsplanen berører forhold, der er omfattet af kommune- og lokalplaner, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem indsats-, kommune- og lokalplaner, idet disse planer også skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner og ikke må besværliggøre gennemførelsen af vand-, natur- og indsatsplaner.
Bilag

Sagsid.: 15/19561
Resume
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 5. januar 2017 (sag nr. 7), at forslagene til Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Ulbjerg-Møldrup-Hvilsom-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra d. 26-01-2017 til d. 24-04-2017.
 
På baggrund af høringssvarene er indsatsplanerne rettet til og forelægges hermed til endelig godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 5. januar 2017 (sag nr. 7), at forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Ulbjerg-Møldrup-Hvilsom-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 24. april 2017.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 24. april 2017. I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 11. april 2017.
 
Indsatsplanerne har efter høringsperioden og med de indarbejde høringssvar skriftligt blevet fremsendt til Grundvandsforum.
 
Efter vedtagelse af planen orienterer forvaltningen dem, der har indsendt høringssvar direkte, om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.
 
 
Beskrivelse
Der er tidligere redegjort for regelgrundlag, formål og fagligt grundlag (Klima- og Miljøudvalget den 5. januar 2017, sag nr. 7)
 
Indkomne høringssvar.
I høringsperioden er der kommet 5 høringssvar. I bilag 11 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen.
 
Det indsendte høringssvar er vedlagt i dets fulde ordlyd som bilag 12.
 
Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar.
Høringssvaret fra Miljøstyrelsen påpeger, at der i Indsatsplanerne nogle steder ikke er oplyst efter den rigtige paragraf i Vandforsyningsloven (LBK nr. 1204 af 28/09/2016) om der er udpeget efter §13 eller §13a. Det har Forvaltningen nu tilrettet for samtlige Indsatsplaner.
 
En borger har bemærket, at ifølge den nye Husdyrbekendtgørelse (BEK nr 211 af 28/02/2017) skal husdyrbrug fremadrettet kun have deres anlæg godkendt; markerne bliver ikke en del af godkendelsesprocessen.
 
Udkastet til indsatsplaner er derfor allerede forældet og borger forventer derfor, at de generelle indsatser under punkt. 2.2 udgår.
 
Forvaltningen har bemærket, at den nye ændring i husdyrbekendtgørelsen trådte i kraft d. 28. februar 2017, og har derfor fjernet den tekst under indsats 2.2 som vedrører planteavlsreglen inden for indsatsområder.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Efter endelig vedtagelse i byrådet vil der hvert. 6. år ske en opdatering af indsats­planerne for Ulbjerg-Hvilsom-Møldrup-området.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske forhold
Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg kommune.
 
Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.
 
Retsvirkning – Vandforsyningslovens § 13c:
”Kommunalbestyrelsen lægger ved afgørelse af sager de retningslinjer til grund, der er givet i en indsatsplan vedtaget efter § 13.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen gennemfører indsatsplaner, som den har vedtaget efter § 13 og § 13 a. ”
 
 
Planmæssige forhold
Drikkevandsindsatsplaner hører til kategorien af sektorplaner. Kommunens øvrige planer skal være i overensstemmelse med indsatsplanen.
 
Aftaler efter indsatsplanen skal godkendes af kommunen for at sikre, at de ikke strider imod indsatsplanen eller besværliggør gennemførelsen af den.
 
I de tilfælde hvor indsatsplanen berører forhold, der er omfattet af kommune- og lokalplaner, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem indsats-, kommune- og lokalplaner, idet disse planer også skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner og ikke må besværliggøre gennemførelsen af vand-, natur- og indsatsplaner.
Bilag

Sagsid.: 16/46695
Sagsfremstilling
Historik
Den 3. september 2014 (sag 22) vedtog byrådet Viborg Kommunes Spildevandsplan 2014-2018.
 
 
Inddragelse og høring
Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.
 
Der afholdes desuden informationsmøde for grundejere inden kloakprojektet i gang­sættes.
 
 
Beskrivelse
Baggrund
Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at det er en del af det fælleskloakerede opland i Rødkærsbro som kan omlægges til separatkloak.
 
Det drejer sig konkret om følgende områder:
·     Etape 1: Industriområdet ved Frederiksgade, Stadionvej samt Mørksvej
·     Etape 2: Bjerrevej, Klostervej, Klostervænget og Klosterhøj
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
Energi Viborg Vand A/S har for det fælleskloakerede opland i Rødkærsbro vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem.
 
I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Valgt løsning
Begrundelsen for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
·           Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,
·           Fra Rødkærsbro afledes spildevand til Bjerringbro Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske den mængde af vand, der skal pumpes til renseanlæg,
·           Energi Viborg Vand A/S’ samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund.
På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak,
·           Mængden af spildevand fra Rødkærsbro, der afledes til Bjerringbro Renseanlæg, reduceres, når regnvandet fra områdets ejendomme og veje håndteres i separat system. Samtidig nedbringes risikoen for overløb af spildevand til vandløbet ”Vindelsbæk”.
·           Jorden i området er vurderet som værende uegnet til nedsivning.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til vandløb via regnvandssystemet.
 
Vurdering
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsæt­ningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
 
Miljøvurdering
Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til Tillæg nr. 17 for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 
Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet for­bundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
 
Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.
 
Økonomi
Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger, samt etab­lering af rensedam afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 
 
Alternativer
Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning.
 
Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.  
 
 
Tidsperspektiv
Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget.
 
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.
 
Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Tillægget er det juridiske grundlag for:
 
·           At det planlagte opland kan omlægges fra fælles- til separatkloak,
·           At grundejerne i det planlagte opland kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak,
·           At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.


Bilag

Sagsid.: 17/24523
Resume
Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at et område nordvest for Karup By kan optages i kloakopland som planlagt privat separatkloak.
 
Samtidigt ændres et eksisterende kloakopland fra planlagt separatkloak til planlagt privat separatkloak.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender forslaget til tillæg som forelagt,
 
2. at tillægget sendes i offentlig høring,
 
3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
4. at berørte ejendomme orienteres om forslaget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtog byrådet Viborg Kommunes spildevandsplan 2014-2018.
 
Den 15. marts 2017 igangsatte (sag nr. 6) Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægningen og fordebatten for et nyt erhvervsområde.
 
Den 31. maj 2017 blev forslag til lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde i Karup samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029 behandlet af Teknisk Udvalg (sag nr. 5).
 
 
Inddragelse og høring
Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.
 
 
Beskrivelse
Baggrund
Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at et område nordvest for Karup By kan optages i kloakopland som planlagt privat separatkloak. Området optages i forbindelse med, at Karup Kartoffelmelfabrik ønsker at udvide sit produktionsanlæg.
 
Samtidigt ændres et eksisterende kloakopland fra planlagt separatkloak til planlagt privat separatkloak. Ændringen af det eksisterende kloakopland sker for, at det nye erhvervsområde vil være beliggende inden for én og samme type kloakopland.
 
”Privat separatkloak” er en kloakeringstype, hvor sanitært spildevand afledes til offentlig kloak. Tag- og overfladevand håndteres internt, og der er mulighed for at søge om udledning til recipient, hvis nedsivning viser sig utilstrækkelig.
 
For kloakeringstypen ”separatkloak” er der ret og pligt til afledning af tag- og overfladevand til offentlig kloak, hvorfor der skal betales fuldt tilslutningsbidrag.
 
Det drejer sig konkret om følgende områder:
·           Nyt kloakopland, planlagt privat separatkloak: hel eller del af matriklerne 2b, 2c, 2i, 3a og 3ap Karup By, Karup
·           Ændring af planlagt separatkloak til planlagt privat separatkloak: hel eller del af matriklerne 3a, 3an og 3au Karup By, Karup
·           Berigtigelse af planlagt separatkloak til separatkloak: del af matrikel 3a Karup By, Karup
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte og ændrede kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
I forbindelse med forslag til lokalplan nr. 483, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029 for erhvervsområde ved Karup er der behov for at optage området i Viborg Kommunes spildevandsplan. Vedtagelse af lokalplan, kommune­plantillæg, samt tillæg til spildevandsplanen er planlagt til at forløbe parallelt.
 
Sanitært spildevand planlægges afledt til Karup Renseanlæg.
 
Tag- og overfladevand planlægges håndteret internt i området ved nedsivning. Såfremt det ved fuld udbygning af området viser sig behov for i mindre omfang at aflede tag- og overfladevand til vandløb, giver tillægget mulighed for, at tag- og overfladevand kan afledes til Karup Å.
 
Vurdering
Forvaltningen vurderer, at optagelse af ny privat separatkloak er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
 
Miljøvurdering
Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillægget for at udrede, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
 
Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
 
Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.
 
Økonomi
Udgifter til etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
Udgifter til interne anlæg afholdes af grundejer.
 
 
Alternativer
Som alternativ til privat separatkloak, kunne kloakoplandet planlægges som ”separatkloak”, hvor tag- og overfladevand afledes til den offentlige regnvandskloak, hvilket vil medføre følgende konsekvenser:
·           Der skal meddeles ny udledningstilladelse til forsyningens regnvandsudløb til Karup Å
·           Der skal etableres rensedam inden udledning til Karup Å
·           Der skal betales tilslutningsbidrag for tag- og overfladevand
 
Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S eller grundejere.  
 
 
Tidsperspektiv
Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Tillægget er det juridiske grundlag for:
·           At det planlagte opland kan optages i spildevandsplanen,
·           At den eksisterende planlagte separatkloak kan ændres til planlagt privat separatkloak.


Bilag

Sagsid.: 12/148666
Resume
NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn om tilskud på kr. 3.665.858,86 til realisering af vådområdeprojektet ”Fiskbæk”.
 
Byrådet har meddelt en anlægs- og indtægtsbevilling til projektet på kr. 3.200.000.
 
Indstilling
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vådområder, Fiskbæk realisering” forhøjes med 466.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017
 
2. at udgiften på 466.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)”.
 
3. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Vådområder, Fiskbæk realisering” forhøjes med 466.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017 og
 
4. at indtægten på 466.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)”.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vådområder, Fiskbæk realisering” forhøjes med 466.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at udgiften på 466.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)”,
 
3. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Vådområder, Fiskbæk realisering” forhøjes med 466.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
4. at indtægten på 466.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)”.
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende
Sagsfremstilling
Histori
Byrådet meddelte på mødet den 27. februar 2013 (sag nr. 21) en bevilling til realisering af vådområdet ”Fiskbæk”.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Realisering af vådområdet Fiskbæk finansieres af tilskud på 100% fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen).
 
Med baggrund i det forventede tilskud på kr. 3.200.000 meddelte byrådet en anlægs­bevilling og en anlægsindtægtsbevilling på dette beløb.
 
Forvaltningen ønskede at udarbejde et robust budget i forbindelse med gennemførelse af projektet.
 
Derfor blev der søgt om et beløb på kr. 3.666.000 i tilskud til realisering af projektet hos NaturErhvervstyrelsen.
 
NaturErhvervstyrelsen meddelte den 16. december 2014 tilsagn om et tilskud til pro­jektet på kr. 3.665.858,86.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Anlægsarbejderne vedrørende projektet forventes afsluttet i juni 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådets bevilling til projektet er kr. 466.000 mindre, end det tilskud der er givet tilsagn om hos NaturErhvervstyrelsen.
 
Der søges derfor en tillægsbevilling på dette beløb.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/5267
Resume
På mødet behandles forslag til anlægsbudget for 2018-21.
 
Det eksisterende anlægsbudget tilrettes på baggrund af eventuelle tidsforskydninger af anlægsprojekterne.
 
Desuden behandles forslag til eventuelle nye anlægsønsker med tilhørende idébeskrivelser og finansieringsforslag.
 
Endeligt orienteres om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag.
Indstilling
Direktøren Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget jf. bilag 1,
 
2. at udvalget udvælger og godkender, hvilke nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet herunder forslag til finansiering,
 
3. at idéoplæg, der beskriver udvalgets anlægsønsker, godkendes, og
 
4. at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2018-2021 tages til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Udvalget ønsker følgende nye anlægsprojekter fremsat overfor byrådet: Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborg Søerne, Løbende spildevandsplanlægning, Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose, Udvikling af Viborg Naturpark, Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder samt Ådalsprojekter ved mindre vandløb. Budgetfordeling over årene og finansiering fremgår af bilag fremlagt på mødet. Bilaget vedlægges referat.
 
Udvalget opfordrer forvaltningen til at undersøge mulighed for opsætning af el-ladestandere på rådhuset.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3), skal udvalgene senest i juni færdiggøre anlægsbudgettet.
 
Klima- og Miljøudvalget behandlede senest forslaget til anlægsbudget på mødet den 27. april 2017 (sag nr. 14)
 
Under seneste drøftelse er der indkommet følgende nye anlægsønsker til budgetforslaget:
 
·         Gudenåen ved Bjerringbro – vandløbsrestaurering og klimatilpasning
·         Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne
·         Løbende spildevandsplanlægning
·         Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder
·         Udvikling af Viborg Naturpark
·         Ådalsprojekter ved mindre vandløb
 
Klima- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 1. juni 2017 (sag nr. 8) bl.a. at Forvaltningen afklarer finansieringen af scenarie 2 for et naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose.
 
 
Inddragelse og høring
Fælles MED Teknik & Miljø har på møde d. 22. maj 2017 fået orientering om budgettet 2018-2021 og har taget det til efterretning.
 
 
Beskrivelse
Teknisk tilretning af anlægsbudgettet
Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et anlægsbudget, hvor de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer.
 
Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan.
 
Desuden er eventuelle faste puljer videreført i 2021, og der korrigeres for eventuelle mindre beløbsmæssige afvigelser.
 
De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 23. august 2017.
 
Forslaget til anlægsbasisbudget ses som bilag nr. 1.
 
De væsentligste tekniske ændringer til anlægsbudgettet er beskrevet nedenfor:
·         Birkesø – Klima- og Miljøudvalget har på mødet d. 27. april 2017 besluttet at overføre 625.000 kr. i 2018 til Teknisk Udvalg.
·         Vådområdet Fly Enge realisering samt Vådområdet Skjern Hovedgård realisering er flyttet delvis til 2019 fra 2018.
·         Eventuel nedsættelse af budgettet i 2018 med 214.000 kr. for projektet ”Større naturgenopretninger – realisering af park politik”, se anden sag på udvalgsdagsorden.
 
Nye anlægsønsker
Efter de spilleregler, som byrådet har vedtaget på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) kan udvalgene foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.
Det betyder, at alle nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.
Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker samt oplæg til finansiering, kan ses som bilag nr. 2. Der gøres opmærksom på, at der ikke er peget endeligt på finansiering til alle af anlægsønskerne, hvilket betyder, at der på dette møde skal prioriteres og findes finansiering til de nye anlægsønsker der skal medtages i budget 2018-2021.
 
Nedenfor er de afledte driftsudgifter til nye anlægsønsker opgjort.
 
Afledt drif af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)
(i 1.000 kr., 2018 P/L)
2018
2019
2020
2021
I alt
Udvikling af Viborg Naturpark
0
15
15
15
45
 
 
 
 
 
 
I alt
0
15
15
15
45
 
Det gælder som spilleregel for årets budgetlægning, at udvalgene selv finansierer alle driftsudfordringer inden for eget budget. Det betyder, at der skal findes finansiering til de afledte driftsudgifter, som er beskrevet ovenfor.
De afledte driftsudgifter til udvikling af Viborg Naturpark vil kunne finansieres ved omprioriteringer indenfor nuværende driftsbudget.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Budgetforslaget indgår i materialet til byrådets budgetforhandlinger i august/september 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det teknisk tilrettede anlægsbudget flytter kun beløb mellem årene på nær for Birkesø som beskrevet tidligere og ændrer derved ikke den samlede ramme.
 
Der er ikke peget på endelig finansiering til de nye anlægsønsker, hvilket jævnfør spillereglerne betyder, at ønsker udvalget at arbejde videre med en eller flere af ønskerne, skal der peges på finansiering inden for den nuværende ramme, hvorfor noget andet så må bortfalde, således at anlægsbudgettet det enkelte år ikke ændres.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet af bemærke.
Bilag

Sagsid.: 16/64161
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-06-2017
Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Johannes F. Vesterby var fraværende.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag