You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 25. januar 2018 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Birthe Harritz, Kai O. Andersen, Kurt Johansen, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/151
Resume
Der orienteres på mødet om brug af BI-systemet (business intelligens-systemet) ”Rundt om Viborg Kommune”.
 
Økonomichef Jørgen Bach og afdelingsleder Hanne Jansfort deltager fra kl. 12.00 under præsentationen af BI-systemet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” tages til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 16. november 2017 (sag nr. 2) blandt andet, at udvalgenes månedlige økonomiske ledelsesinformation afskaffes som fast dagsordenspunkt, og at der på møderne i udvalgene i januar 2018 medtages et punkt om præsentation af BI-systemet Rundt om Viborg Kommune”.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
På Viborg Kommunes hjemmeside stilles der en række data til rådighed. Tilsammen benævnes disse data ”Rundt om Viborg Kommune”.
 
På denne hjemmeside er der mulighed for at finde informationer om Viborg Kommunes budget og regnskab, befolkningsudvikling, fravær på kommunens arbejdspladser og meget mere.
 
Forvaltningen vil på mødet præsentere de tværgående sider med økonomi, fravær, personale og demografi samt udvalgte fagspecifikke sider.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Sagsid.: 17/62791
Resume
Der 2. behandles et forslag til en mindre justering af den gældende forretningsorden for Klima- og Miljøudvalget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget endeligt godkender forretningsordenen
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Forslag til forretningsorden til Klima- og Miljøudvalget blev 1. behandlet på møde i Klima- og Miljøudvalget den 4. januar 2018 (sag nr. 3).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Det fremgår af styrelseslovens § 20, stk. 3, at stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Den for Klima- og Miljøudvalget tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende.
 
Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for:
·        Udvalgets mødevirksomhed
·        Beslutninger og beslutningsprotokol
·        Delegation
·        Habilitet og tavshedspligt
 
Da styrelsesvedtægten for Viborg Kommune ændres (sag nr. 1 på byrådets ekstraordinære møde den 13. december 2017), er det nødvendigt at foretage en mindre justering af forretningsordenens henvisning til styrelsesvedtægten.
 
Ændringer i forretningsordenen skal efter forretningsordenens § 14, stk. 2, behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/63970
Resume
Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at åbne grøfter og render kan etableres i etaperne 2 og 3 i Arnbjerg. Der planlægges derudover for øvrige spildevandsanlæg i området.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 2. november 2017 (sag nr. 3) med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. november 2017 til den 3. januar 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at planlagte spildevandsanlæg i Arnbjerg, etape 2 og 3 kan etableres.
 
Der planlægges konkret for følgende anlæg:
-       Pumpestation til spildevand
-       Spildevandsledninger
-       Åbne grøfter og render
-       Regnvandsbassiner
-       Udløbsledning til Søndre Mose
 
Oversigtskort med de planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/46630
Resume
 
Planforslaget fremlægges til godkendelse som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018”.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 2. november 2017 (sag nr. 4) med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. november 2017 til den 3. januar 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Stoholm kan omlægges til separatkloak.
 
Det drejer sig konkret om følgende områder:
- Carlsbergvej 1, 2 og 4
- Nørregade 1
- Odinvej 5
- Søndergade 1 – 20
- Vestergade 1 – 33
- Vesterled 2A og 2B
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.
 
Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/984
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Tillæggene vedrører omlægning etablering af spildevandsledninger, pumpestationerne og rensedamme (bassiner) i Arnbjerg samt oplægning fra fælles- til separatkloak i Stoholm.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
·        Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
·        Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Det drejer sig om:
·        Etablering af spildevandsledninger
·        Etablering af rensedamme.
·        Etablering af pumpestationer og øvrige spildevandstekniske anlæg.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 15/66837
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle udkast til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillægget danner grundlag for, at ejendommene i området kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender forslaget til tillæg som forelagt,
 
2. at tillægget sendes i offentlig høring,
 
3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
4. at berørte ejendomme orienteres om forslaget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtog byrådet Viborg Kommunes Spildevandsplan 2014-2018.
 
Den 25. februar 2016 (sag nr. 7) vedtog Klima- og Miljøudvalget, at mulighederne for at anvende LAR i området skulle undersøges.
 
Den 2. november 2017 (sag nr. 1) vedtog Klima- og Miljøudvalget, at der skal arbejdes videre med en løsning, hvor ejendommene i området får mulighed for at udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.
 
 
Inddragelse og høring
Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.
 
Der afholdes informationsmøde for grundejere, inden projektet sættes i gang.
 
 
Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at ejendommene i området kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.
 
Det drejer sig konkret om følgende ejendomme:
 • Angelkær 5 og 5A
 • Angelkærvej 11, 12, 15 og 17
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal, og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
Valgt løsning
Valg af mulighed for udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand er vedtaget af Klima og Miljøudvalget den 2. november 2017 (sag nr. 1).
 
Vurdering
Forvaltningen vurderer, at udtræden af kloakfællesskab for de konkrete ejendomme er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætning om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af tag- og overfladevand.
 
Økonomi
I forbindelse med at en ejendom udtræder af kloakfællesskab, tilbagebetaler Energi Viborg Vand A/S tilslutningsbidrag for tag- og overfladevand.
 
Udgifter til etablering af nedsivningsanlæg på egen grund afholdes af grundejer.
 
 
Alternativer
Omlægning fra fælleskloak til separatkloak er et alternativ til den valgte løsning.
 
Med baggrund i ovenstående, samt Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 2. november 2017 (sag nr. 1), er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige. 
 
 
Tidsperspektiv
Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget.
 
Tidsfrister for udtræden af kloakfællesskab følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018. Grundejer har 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til udtræden af kloakfællesskab skal være gennemført.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/58531
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle udkast til Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Bjerringbro kan omlægges.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender forslaget til tillæg som forelagt,
 
2. at tillægget sendes i offentlig høring,
 
3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
4. at berørte ejendomme orienteres om forslaget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtog byrådet Viborg Kommunes Spildevandsplan 2014-2018.
 
Den 25. februar 2016 (sag nr. 7) vedtog Klima- og Miljøudvalget, at mulighederne for at anvende LAR i området skulle undersøges.
 
Den 2. november 2017 (sag nr. 1) vedtog Klima- og Miljøudvalget, at der skal arbejdes videre med en løsning, hvor området omlægges fra fælles til separatkloak.
 
 
Inddragelse og høring
Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.
 
Der afholdes informationsmøde for grundejere, inden kloakprojektet sættes i gang.
 
 
Baggrund
Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Bjerringbro kan omlægges til separatkloak.
 
Det drejer sig konkret om et område ved: Kirketoftvej, Nørregade og Skovbakkevej samt enkelte ejendomme på Blåbærvej, Heden, Hedevej, Markedsgade og Skovvejen.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
På grund af kloakledningernes alder, fysiske tilstand og kapacitet ønskes det eksisterende kloaksystem fornyet samt regn- og spildevand separeret i hvert sit system.
 
Valgt løsning
Valg af separatkloak i forbindelse med kloakfornyelsen er vedtaget af Klima- og Miljøudvalget den 2. november 2017 (sag nr. 1).
 
Energi Viborg Vand A/S har yderligere ønsket, at omlægge et mindre område ved Skovvejen, da der har været problemer med kloakken ved plejecenteret ”Skovvænget”.
 
Kloakken ligger i dag under plejecentrets bygninger, og ønskes flyttet til Skovvejen.
 
Da plejecentret er separatkloakeret, er der behov for etablering af separate kloakledninger i Skovvejen.
 
Der er således ikke grundlag for en løsning, hvor grundejerne på Skovvejen kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak. 
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes via regnvandssystemet.
 
Vurdering
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsæt­ningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
 
Miljøvurdering
Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til Tillæg nr. 23 for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 
Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet for­bundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
 
Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.
 
Økonomi
Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt eta­blering af rensedam afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 
 
Alternativer
Etablering af separat vejafvandingssystem samt nedsivning af tag- og overfladevand fra hele det planlagte opland via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning.
 
Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som muligt på grund af nedsivningsforholdene samt risiko for høj grundvandsstand. Alternativet er derfor ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.
 
 
Tidsperspektiv
Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget.
 
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/53234
Resume
Forvaltningen har bedt Kattens Værn udarbejde en aftale om indfangning af herreløse katte i Viborg Kommune.
 
Sagen har været på Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. november 2017 (sag nr. 10).
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget får yderligere orientering på næste møde.
Sagsfremstilling
Historik
Se sag nr. 10 fra Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. november 2017.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På mødet den 2. november 2017 besluttede Klima- og Miljøudvalget, at forvaltningen skulle gå i dialog med Kattens Værn med henblik på at drøfte sagen på kommende møde. 
 
Forvaltningen har haft møde med Kattens Værn om at indgå en aftale.
 
Det forventes, at der kan indgås en aftale med virkning fra 1. marts 2018. Der lægges op til, at henvendelser om herreløse katte skal rettes til Kattens Værn, som efterfølgende vil foretage de nødvendige indfangninger.
 
Aftalen vil gælde for resten af året og evalueres ved udgangen af året med henblik på, om den skal fortsætte.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er for 2018 afsat et beløb på 75.000 kr. Udgiften afholdes indenfor driftsbudgettet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/59771
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger.
 
En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten, med den ændring, at dato for mødet i det grønne råd rettes til den 20. februar.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/61015
Resume
Konsortiet Viborg Bioenergi har søgt om tilladelse til etablering af et biogasanlæg mellem Vammen og Tjele. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2. Biogasanlægget vil kunne håndtere mere end 100 ton biomasse pr. døgn. Der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projektet, ligesom der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med miljøvurdering. Planlægningen vil omfatte en fordebat og 8 ugers offentlig høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,
 
1. at planlægningen inklusiv den forudgående offentlighedsfase sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der afholdes borgermøde den 20. februar kl. 17.00 (eller kl. 19.00 i tilfælde af forudgående besøg på et biogasanlæg).
 

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget drøfter,
 
1. om der skal afholdes en bustur til et eksisterende biogasanlæg (evt. kl. 16.00 samme dag som borgermødet).
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at fordebatten sættes i gang som beskrevet, dog fastsættes debatperioden til 6 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde den 28. februar kl. 19.00, og
 
3. at der afholdes en bustur for udvalget til eksisterende biogasanlæg den 28. februar kl. 16.00
 
Udvalget lægger vægt på at fremme anvendelsen af alternative energiformer, herunder også anvendelsen af biogas, men er opmærksom på eventuelle udfordringer i forhold til den konkrete placering samt de trafikale forhold. Disse skal i særlig grad belyses nærmere.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Konsortiet Viborg Bioenergi har søgt om tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved en eksisterende landbrugsejendom på Sønderupvej 1, 8830 Tjele, som ligger mellem Vammen og Tjele. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen foreligger i form af en ansøgning samt en anlægsbeskrivelse. Se bilag 2.
 
Biogasanlægget skal behandle 245.000 tons biomasse om året. Biomasse vil bl.a. udgøres af flydende husdyrgødning, kartoffelpulp, dybstrøelse, halm, kornaffald, kløvergræs, majsensilage, gulerødder og glycerin. 
 
Der forventes en produktion af bionaturgas på ca. 12 mio. m3/år. Den producerede biogas vil blive opgraderet og tilført det eksisterende naturgasnet ved Ørum. De 12 mio. m3 bionaturgas vil som vejledende estimat kunne opvarme 3.600 husstande (på hver 18.000 kWh/år) og samtidigt forsyne 12.000 husstande med elektricitet til lys og apparater (på hver 4.000 kWh).
 
Lokalplanområdet vil omfatte et areal på 70.000 m2. Biogasanlæggets bebyggelse vil bl.a. bestå af hovedbygning, reaktortanke, efterafgasningstanke, fortanke, lagertanke, skorsten og plansilo. Der søges om at bygge op til 25 meter for skorsten, 20 meter for reaktortanke og 12 meter for hovedbygning.
 
Der skal være adgang til området via den eksisterende indkørsel til Sønderupvej 1. Transporten vil foregå i tankbiler og lastvogne, og der er estimeret 73 transporter pr. dag ved 260 transportdage om året eksklusiv høsttransporter.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
 
Fordebat
Primo 2018
Planforslag til vedtagelse
Medio 2018
Offentlig høring
Endelig vedtagelse
Medio 2018
Ultimo 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er af en sådan størrelse og karakter, at der skal udarbejdes lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til biogasanlæg.
 
Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da biogasanlægget håndterer mere end 100 ton biomasse pr. dag. Der skal derfor udarbejdes en miljøvurdering af planerne (miljørapport) samt en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (miljøkonsekvensrapport).
 
Biogasanlægget ønskes opført i et område, der i kommuneplan 2017-2029 er udlagt til område med lokaliseringsmulighed for biogasanlæg.
 
Nærmeste nabo til anlægget er Tjele Møllevej 22, som ligger ca. 220 meter øst for det ansøgte lokalplanområde, samt Tinghøjvej 27 og Tinghøjvej 25, som ligger hhv. ca. 320 meter vest for og 360 meter nordvest for lokalplanområdet. Nærmeste boligområde er Vammen, ca. 900 meter nord for lokalplanområdet. Forvaltningen vurderer, at lugt og transport er nogle af de væsentlige forhold, som skal belyses nærmere i den videre planlægning.
 
Planområdet ligger ca. 350 meter fra Natura2000 område nr. 33 for Tjele Langsø og Vinge Møllebæk, som omfatter både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Den ansøgte lokalitet ligger desuden i en afstand på ned til 350 meter fra kommuneplanens udpegning af værdifuld natur omkring Tjele Langsø og Tjele Å samt i en afstand på ned til 140 meter til to mindre naturbeskyttede søer. En eventuel påvirkning af naturværdierne skal belyses nærmere i en miljøvurdering af planerne og i en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt
 
Planområdet ligger i nærheden af et udpeget værdifuldt landskab i Kommuneplan 2017 – 2029. Det værdifulde landskab omfatter Tjele Langsø og ådals-landskabet langs Tjele Å. Der er ned til 370 meter mellem planområdet og det værdifulde landskab. Ifølge Kommuneplanens retningslinje gælder det, at byggeri og anlæg uden for de værdifulde landskaber ikke må tillades placeret eller udformet, så de i væsentlig grad forringer de landskabelige værdier i disse områder. Det vurderes, at biogasanlæggets påvirkning af de værdifulde landskaber skal belyses nærmere i en miljøvurdering af planerne og i en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt. Der er i området i forvejen tekniske anlæg i form af en nord-syd gående 400 kV højspændingsledning. Den samlede påvirkning på landskabet skal vurderes.
 
Umiddelbart øst og vest for planområdet er en række fortidsminder (gravhøje). 100 meter beskyttelseslinjen omkring et af fortidsminderne mod vest har et overlap med planområdet. Der skal i miljøvurderingen indgå en vurdering af biogasanlæggets eventuelle påvirkning af fortidsminderne. Etablering af anlæg indenfor beskyttelseslinjen kræver dispensation.
 
Biogasanlæggets afgasning af gylle og dybstrøelse vil reducere udledningen af klimagasser og skabe en vedvarende energiproduktion, som kan bidrage til målsætningen i kommunens klimastrategi om at blive en CO2-neutral kommune.
 
Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse og en miljøgodkendelse.
 
Planlægningsprocessen starter med en fordebat, hvor byrådet indkalder idéer og forslag til planlægningen. Debatoplægget indeholder en beskrivelse af projektet og planlægningen samt hovedspørgsmål. Forvaltningen foreslår, at debatperioden fastsættes til 4 uger. Udkast til debatoplæg er i bilag 3. Samtidig høres berørte myndigheder.
 
Bemærkninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til beslutning, inden miljøkonsekvensrapporten/miljørapporten udarbejdes.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde om projektet i forbindelse med fordebatten. Forvaltningen foreslår den 20. februar kl. 17.00. Der kan eventuelt arrangeres en bustur til et eksisterende biogasanlæg. I givet fald skal busturen starte kl. 16.00, og borgermødet skal rykkes til kl. 19.00.
Bilag

Sagsid.: 14/40564
Resume
Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. ønsker at etablere et halmkedelanlæg samt udvide et nyt solvarmeanlæg.
 
Det kræver udvalgets godkendelse efter varmeforsyningsloven.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender et projekt for etablering af et halmkedelanlæg med tilhørende halmlade inkl. et kedel- og teknikrum samt en skorsten med vilkår om, at den midlertidige træpillekedel nedlægges.
 
2. at udvalget godkender et projekt for udvidelse af et solvarmeanlæg med tilhørende udvidelse af akkumuleringstank. 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. har ansøgt om godkendelse af to varmeprojekter efter projektbekendtgørelsen. Det ene projektforslag er for etablering af et nyt halmkedel­anlæg.
 
Projektforslaget kan ses i bilag 1.
 
Det andet projektforslag er for udvidelse af et nyt solvarmeanlæg med 3.000 m2 solfangere, således der i alt etableres 12.500 m2 solfangere.
 
Projektforslaget kan ses i bilag 2.
 
For området, hvor halmkedelanlægget og solvarmeanlægget etableres, er lokalplan 454 - Område til teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm - gældende.
 
Klima- og Miljøudvalget godkendte den 26. november 2015 et projekt for et solvarmeanlæg på 9.500 m2 med tilhørende teknikbygning, akkumuleringstank, transmissionsledning m.v. (sag nr. 9).
 
Viborg Kommune godkendte den 29. februar 2016 et varmeprojekt for en midlertidig træpillekedel med en indfyret effekt på under 1 MW og en varmeproduktion på mindre end 8.000 MWh/år. Træpillekedlen er godkendt med vilkår om, at den skal nedlægges, når den planlagte halmkedel er i drift, og at der ved overgangen fra drift på den midlertidige træpillekedel til drift på det permanente halmkedelanlæg maksimalt leveres 8.000 MWh årligt til Stoholm Fjernvarmes net.
 
Godkendelsen kan ses i bilag 3.
 
For at sikre plangrundlaget for etablering af solvarmeanlægget samt et fremtidigt biomassekedelanlæg vedtog byrådet den 31. august 2016 lokalplan nr. 454 for et område til teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm samt et forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 – 2025 (sag nr. 18).
 
 
Inddragelse og høring
Ved begge projektforslag har forvaltningen i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) foretaget 4 ugers høring af HMN GasNet P/S samt grundejer af den ejendom, der skal bebygges.
HMN GasNet P/S har ikke bemærkninger til hverken etablering af halmkedelanlægget eller udvidelse af solvarmeanlægget.
 
Hørringsvarene fra HMN GasNet P/S fremgår af bilag 4 og 5.
 
Efter høringsfristen har Stoholm Fjernvarme meddelt, at de ønsker at øge størrelsen på akkumuleringstanken fra 3.000 m3 til 4.500 m3, da det er økonomisk attraktivt. På baggrund af denne ændring er projektforslaget blevet revideret.
 
HMN GasNet P/S er blevet partshørt om ændringen. Selskabet har meddelt, at det ikke ændrer ved dets hørringsvar.  
 
 
Beskrivelse
Stoholm Fjernvarme baserer i dag sin varmeproduktion på naturgas.
 
Da prisen for naturgas forventes at stige i fremtiden, ønsker Stoholm Fjernvarme at reducere brugen af naturgas ved etablering af et halmkedelanlæg samt udvidelse af solvarmeanlægget. Herved reducerer Stoholm Fjernvarme brugen af naturgas, hvilket gør værket mindre følsom over for stigende brændselspriser.
 
Halmkedel- og solvarmeanlægget ønskes etableret i en fælles teknikbygning. Endvidere etableres en fælles transmissionsledning til tilkobling på det eksisterende værk ved Skolegade. Transmissionsledningen bliver ca. 1,6 km og etableres i kant af offentlig vej efter ”gæsteprincippet”.
 
Tracéet kan ses i projektforslagene (bilag 1 og bilag 2).
 
Halmkedelanlægget
Stoholm Fjernvarme anmodede i efteråret 2015 om godkendelse af et halmkedelanlæg i tilknytning til et ansøgt solvarmeanlæg.
 
Forvaltningen vurderede, at der skulle udarbejdes en lokalplan for området, før halmkedelanlægget kunne godkendes. Da lokalplanen for området var vedtaget, arbejdede Stoholm Fjernvarme på en anden løsning, hvorfor projektforslaget for halmkedelanlægget aldrig blev endeligt godkendt.
 
I stedet etablerede værket en midlertidig træpillekedel. Efterfølgende har Stoholm Fjernvarme besluttet, at løsningen med halmkedelanlægget er den foretrukne, og værket anmoder derfor Viborg Kommune om en endelig godkendelse af etableringen af halmkedelanlægget.
 
Projektforslaget for halmkedelanlægget omfatter etablering af en ny biomassekedel med en indfyret effekt på 2,5 MW og en varmeproduktion på maksimalt 8.000 MWh/år hos Stoholm Fjernvarme. Hertil skal etableres en halmlade inkl. et kedel- og teknikerrum samt en skorsten.
 
Halmkedelanlægget etableres i tilknytning til solvarmeanlægget, som endnu ikke er etableret.
 
Stoholm Fjernvarme er anført på bilag 3 i projektbekendtgørelsen og har derfor en særlig ret til at etablere et biomasseanlæg, som årligt må levere op til 8.000 MWh til nettet jf. §17, stk. 5.
 
Retten indebærer, at byrådet kan godkende et projektforslag for et sådan anlæg, også selv hvis projektet ikke er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.
 
Projektforslaget indeholder således ikke en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier jf. bekendtgørelsens § 23 stk. 3.
 
Projektforslaget viser positiv selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi. Desuden viser beregningerne, at projektet medfører en reduktion af varmeværkets CO2-udledning målt på CO2-ækvivalenter.
 
Halmkedelanlægget har en indfyret effekt på 2,5 MW, hvilket er over de tilladelige 1 MW jf. projektbekendtgørelsens § 17 stk. 6.
 
På baggrund af en ansøgning fra Stoholm Fjernvarme har Energistyrelsen givet dispensation til, at Viborg Kommune kan godkende, at Stoholm Fjernvarme kan etablere en ren biomassebaseret varmekedel på 2,5 MW forudsat, at den årlige varmeproduktion ikke overstiger 8.000 MWh.
Dispensationen fremgår af bilag 6.  
 
Etablering af halmkedelanlægget vil indebære, at halmkedlen producerer 43 % af Stoholm Fjernvarmes årlige varmebehov, og derved fortrænger varmeproduktionen på naturgaskedlerne. 
 
Solvarmeanlægget
Projektforslaget omhandler udvidelse af et godkendt solvarmeanlæg på 9.500 m2 med yderligere 3.000 m2 solfangere, således det samlede solvarmeanlæg, der etableres, bliver 12.500 m2.
 
Desuden øges størrelsen af akkumuleringstanken, der etableres sammen med solvarmeanlægget, fra 2.500 m3 til 4.500 m3.
 
Projektforslaget viser positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi.
 
Projektet medfører et samfundsøkonomisk overskud på 1,94 mio. kr. i forhold til referencen, hvor driften fortsætter som nu på det eksisterende varmeværk med et solvarmeanlæg på 9.500 m2 solfangere, en akkumuleringstank på 2.500 m3 og en halmkedel med en indfyret effekt på 2,5 MW.
 
Beregningerne viser samtidig reducerede miljøpåvirkninger for projektet, hvilket skyldes et reduceret naturgasforbrug, da varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil fortrænge varmeproduktionen på naturgaskedlerne og -motorerne.
 
Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil udgøre ca. 6.100 MWh/år, hvilket vil udgøre 33 % af Stoholm Fjernvarmes årlige varmebehov.
 
Den totale dækning af varmeproduktion med halm- og solvarmeanlægget vil øges fra 69 % til 77 %.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Projekterne ønskes gennemført snarest muligt.  
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/53338
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller
 
1. at den meddelte godkendelse fastholdes, idet der ikke ses at være fremkommet nye argumenter eller oplysninger, der kan begrunde en ændret afgørelse.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Ejendommen Feldingbjergvej 23, 7850 Stoholm fik den 1. december 2017 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til opstart af autoophug. Virksomheden har i forvejen en godken­delse til ”skrotvirksomhed” fra 16. april 2002 med Miljøstyrelsens tilføjelser fra 21. januar 2005.
 
 
Inddragelse og høring
Forvaltningens afgørelse i sagen har været sendt til høring ved ansøger. Afgørelsen blev sendt til klageberettigede organisationer, foreninger m.v.
 
 
Beskrivelse
Godkendelse af autoophug er en type virksomhed, der skal miljøgodkendes med standardvilkår. Når en virksomhedstype har fået standardvilkår, skal myndigheden anvende disse vilkår, da disse anses som BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi).
 
Ordlyden fra bekendtgørelserne er vedlagt i bilag 1.
 
Tillægget til godkendelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening (herefter benævnt DN) den 15. december 2017 med påstand om, at der ikke tages hensyn til, at aktiviteter som flatning af køretøjer kan have samme emissioner som shreddervirksomheder.
 
Flatning er en proces, hvor bilerne sammentrykkes, men ikke neddeles. Shredning er en proces, hvor bilerne neddeles i meget små stykker.
 
DN mener, at hverken standardvilkår eller VVM screeningsskema omfatter emissioner af PCB. PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, og det er en uønsket miljøgift.
 
PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til 1986. PCB er forbudt at anvende i dag.
Forbuddet har i øvrigt været gældende for byggematerialer siden 1977, og i alle andre sammenhænge siden 1986.
 
DN mener, at det ikke fritager virksomhed og kommune fra at foretage en vurdering og evt. måling af PCB-forureningen fra virksomhedens aktiviteter, da hverken standardvilkår eller VVM screeningsskemaet kan anses for at være udtømmende og fyldestgørende for en miljøvurdering.
 
DN beskriver, at PCB emissionerne opstår ved mekanisk neddeling af biler, og DN mener, at mekaniske neddeling af biler også svarer til flatning af biler.
 
DN mener, at en metode til måling af forureningen med PCB på er at samle prøver ind i de nære omgivelser til virksomheden og måle for PCB.
 
Klagen er vedlagt i bilag 2.
 
Forvaltningen har bedt DN uddybe klagen, da det er forvaltningens opfattelse, at
når der skal anvendes standardvilkår for branchen, er dette BAT.
DN’s uddybende bemærkninger den 18. december er vedlagt i bilag 3.
 
Forvaltningens vurdering
På virksomheden foregår der flatning, som er en aktivitet, der sker på mange autoophug. Ved flatning sammentrykkes de miljøbehandlede biler. Der sker ingen mekanisk neddeling.
 
I forbindelse med fastsættelsen af standardvilkår har miljøstyrelsen vurderet forureningsrisikoen ved flatning og taget hensyn til denne i standardvilkårene. Hvis der er en miljømæssig risiko med emissioner af PCB til luften fra flatning, ville der have været standardvilkår for dette.
 
Det kan bemærkes, at shredderprocessen er omfattet af et helt andet listepunkt end autoophug, hvilket viser, at der er tale om en helt anden aktivitet.
 
DN fastholder dog, at de miljømæssige forhold ved flatning er sammenlignelige med en shredder-proces, hvor der foregår neddeling af biler.
 
Undersøgelserne/målingerne, som anvendes i argumentationen fra DN, er undersøgelser foretaget på shredder-processen. De er derfor ikke direkte sammenlignelige med og overførbare til en flatning-proces.
 
Ved flatning kommer temperaturen ikke op på de høje grader, der kan være tilfældet i en shredderproces. Der neddeles ikke materiale, der kan give anledning til emissioner, som i en shredderproces.
 
Forvaltningen har efter klagen taget kontakt til Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for at høre deres vurdering af flatning-processen og emissioner af PCB.
 
Reference-laboratoriet mener, at de standardvilkår, der er gældende for flatning, er tilstrækkelige for denne proces, og at PCB ikke er en problematik, der er relevant for processen med flatning.
 
Forvaltningen vurderer, at de i bekendtgørelsen fastsatte standardvilkår for flatningprocessen er tilstrækkelige og fyldestgørende.
 
Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en yderligere vurdering af PCB-forureningen fra flatning af biler ved at foretage måling af forureningen med PCB ved at samle prøver ind i de nære omgivelser til virksomheden.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/60522
Resume
Klima og Miljøudvalget besluttede den 31. august 2017 (sag nr. 9), at forvaltningen skal komme med forslag til indsatsmuligheder i oplandet til Viborgsøerne
 
Indsatsen, der har til formål at fremme forbedring af vandkvaliteten ierne ved at begrænse tilførslen af fosfor til Viborg Nørresø, er led i byrådets Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø for at gøre søerne mere attraktive for borgerne.
 
Udvalget skal på den baggrund tage stilling til forvaltningens forslag til en
forundersøgelse, der skal vurdere og kvantificere yderligere indsatser.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 250.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
2. at udgiften på 250.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Klima og Miljøudvalget besluttede den 31. august 2017 (sag nr. 9),
 
1. at forvaltningen ansøger Staten om tilskud til forundersøgelse af et lavbundsprojekt opstrøms Loldrup Sø.
 
2. at forvaltningen på et kommende møde kommer med forslag til andre indsatsmuligheder i oplandet til Viborgsøerne.
 
 
Intet.
 
 
Beskrivelse
Som det fremgår af referatet fra mødet den 31. august 2017, er Statens miljømålsætning i vandområdeplanen for Viborg Nørresø ikke opfyldt på grund af for høj tilførsel af næringsstoffet fosfor. Fosforen kommer dels fra byens kloaksystem og dels med vandet i Nørremølleå fra kilder i det åbne land.
 
Vandsystemet og det tilhørende opland er vist i bilag 1.
 
Fosfortilførslen medfører, at vandet i Viborgsøerne bliver uklart og derfor ikke opfylder miljømålene.
 
Behovet for reduktion af tilførslen er ifølge statens vandområdeplaner 793 kg fosfor årligt til Nørresø.
 
I bilag 2 er der vedlagt en kopi af den afrapportering af undersøgelsen, der har kortlagt de kilder, der kan bidrage til fosfortilførslen, samt lavet en opgørelse af bidraget fra hver af kilderne.
 
Vandplanlægningens samlede reduktionsmål på 793 kg. er bindende, men det er en statslig opgave at fastlægge og finansiere en indsats, der kan opfylde miljømålene for søerne.
 
Staten har imidlertid udskudt en endelig fastlæggelse af indsatsen til næste planperiode fra 2021-2027.
 
Udvalgets beslutning i august 2017 om etablering af lavbundsområder, som kan bidrage til det samlede reduktionsmål, kan dog gennemføres ved hjælp at en statslig finansieringsordning for lavbundsprojekter.
 
Forvaltningens vurdering
For at fremskynde forbedringen af vandkvaliteten i Viborgsøerne yderligere besluttede udvalget den 31. august 2017, at forvaltningen skal komme med forslag til andre indsatsmuligheder i oplandet til Viborgsøerne.
 
I bilag 3 har forvaltningen, på grundlag af rapporten, lavet et forslag til en samlet indsats, der kan reducere fosfortilførslen som målsat af staten. Det fremgår heraf, at den næsthøjeste reduktion af fosfortilførslen til Viborg Nørresø kan opnås ved at gennemføre en sørestaurering med kemisk fosforfældning i Rødding Sø og Loldrup Sø.
 
Sørestaurering ved kemisk fosforfældning forudsætter gennemførelse af en forundersøgelse, der skal kortlægge fosformængderne, give en mere sikker vurdering af den samlede effekt og sikre, at indsatsen vil kunne forventes at have varig virkning.
 
Det skal desuden bemærkes, at indsatser i selve Viborgsøerne, fx i form af kemisk fosforfældning eller andet, ikke kan anbefales, så længe fosfortilførslerne til søerne ikke er reduceret så meget som ønsket. Det er desuden konstateret, at den invasive art vandremusling er spredt til Viborgsøerne. Muslingen kan gøre vandet mere klart.
 
Der er på budgettet for 2018 afsat en ramme på 250.000 kr. til undersøgelse af muligheder for yderligere indsats.
 
 
Alternativer
Viborg Kommune kan vælge udelukkende at ansøge om et lavbundsprojekt opstrøms Loldrup Sø, hvor Staten allerede har en tilskudsordning, og afvente dels indsatskravet i Statens næste vandområdeplan, dels vandremuslingens effekt på vandkvaliteten.
 
Alternativet betyder, at belastningen af Nørresø fortsat vil være langt over vandområdeplanens indsatsbehov og miljøtilstanden være længere væk fra målopfyldelse.
 
 
Tidsperspektiv
Forundersøgelserne i Rødding Sø og Loldrup Sø vil kunne gennemføres i 2018, mens gennemførelse af lavbundsprojektet må forventes at vare 3-5 år, under forudsætning af at forundersøgelsen resulterer i positiv lodsejertilslutning, og Staten kan godkende en realisering.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 14/10643
Resume
Valg af repræsentant for byrådet i forbindelse åstedsforretninger i spildevandssager.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at der vælges en repræsentant og suppleant blandt medlemmerne af Klima- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretninger.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at Kai O. Andersen vælges som repræsentant til deltagelse i åstedsforretninger, og
 
2. at Stine Damborg Hust vælges som suppleant
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Kommunalbestyrelsen har mulighed for at ekspropriere arealer, bygninger, rettigheder m.v. til fordel for spildevandsanlæg med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 58, hvis betingelserne for at ekspropriere i øvrigt er til stede.
 
Det følger af miljøbeskyttelseslovens §§ 60-61, at fremgangsmåden for sådanne ekspropriationer følger de processuelle regler i lov om offentlige veje (kapitel 10), herunder krav om åstedsforretning, høringsfrister m.v.
 
I henhold til lov om offentlige veje skal der i åstedsforretningen, som kommunen iværksætter forud for den enkelte ekspropriationsbeslutning, deltage mindst ét medlem af byrådet til at lede åstedsforretningen.
 
Da spildevandssager behandles af Klima- og Miljøudvalget, er det hensigtsmæssigt, at en repræsentant fra udvalget repræsenterer Byrådet ved åstedsforretninger i spildevands­sager.
 
Valg af repræsentant ved åstedsforretninger og suppleant herfor sker ved flertalsvalg, jf.
styrelseslovens § 24, stk. 1.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 16/65774
Resume
Udvalget forelægges en opdateret udgave af notatet ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’ for perioden 2018-2021 vedhæftet en handlingsplan for natur- og parkprojekter i 2018.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde 26. januar 2017 (sag nr. 10) notatet ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’ 2017-2020’.
 
 
Inddragelse og høring
Det Grønne Råd for Viborg Kommune behandlede på sit seneste møde den 6. december 2017 et udkast til en opdateret udgave af notatet - ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’ 2018-2021’.
 
 
Beskrivelse
Administrationsgrundlaget indeholder som tidligere et prioriteringsgrundlag for naturindsatsen, en status over projekttyper og finansiering samt to bilag med hhv. en opgørelse over de væsentligste gennemførte kommunale initiativer og projekter i perioden fra 2007 til 2017 og en handlingsplan for 2018.
 
På det Grønne Råds møde den 6. december 2017 blev der stillet enkelte spørgsmål til notatets indhold:
 
Repræsentanten fra Landboorganisationerne i Viborg Kommune spurgte, om der burde medtages noget om vandafledning.
 
Medlemmet fra ViborgEgnens Erhvervsråd spurgte, om ”bynær” betyder alle kommunens byer eller kun Viborg, og at der efterhånden også er ved at være forretningsmuligheder og dermed vækstmuligheder – ”grøn vækst” - i bioøkonomi.
 
Medlemmet fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg udtalte, at det bekymrer ham lidt, når Viborg Kommune ikke er god til at prioritere naturhensyn, men mest vækst.
 
Forvaltningen svarede hertil, at vandafledning indgår i arbejdet med vandløbsregulativer og almindelig administration af vandløb, at der tænkes på alle byer i kommunen, at spørgsmål omkring bioøkonomi bl.a. indgår i LIFE-projektet Landmanden som naturforvalter.
 
Forvaltningen har ikke modtaget skriftlige bemærkninger til notatet.
 
Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til overordnede principielle ændringer af notatet.
 
Det opdaterede udkast er vedhæftet som bilag 1.
 
 
Alternativer
Udvalget kan beslutte et andet administrationsgrundlag for naturindsatsen i form af et nyt eller justeret ”Overordnet prioriteringsgrundlag”.
 
 
Tidsperspektiv
Notatet sætter rammerne for forvaltningens indsatser på natur- og friluftsområdet i perioden 2018 til 2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet (finansieringen af projekter er beskrevet i notatet).
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet (udover sædvanlig myndighedsbehandling af natur- og friluftsprojekter).
Bilag

Sagsid.: 17/58832
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til en ny forretningsorden for Det Grønne Råd for Viborg Kommune godkendes.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til en ny forretningsorden for det Grønne Råd for Viborg Kommune godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune godkendte på sit møde den 18. december 2006, at der skulle oprettes af et Grønt Råd i Viborg Storkommune. Der blev ved samme lejlighed godkendt en forretningsorden for rådets arbejde.
 
Udvalget er løbende blevet orienteret om rådets arbejde gennem kopi af referater.
 
Byrådet har på mødet den 13. december 2017 udpeget hhv. Børge Knudsen (B) og Kai. O. Andersen (F) som Viborg Kommunes medlemmer af Rådet i den gældende byrådsperiode.
 
Der er lagt op til en ændring på førstkommende byrådsmøde gående ud på, at Stine Damborg Hust (C) indgår i stedet for Børge Knudsen (B).
 
 
Inddragelse og høring
Det Grønne Råd for Viborg Kommune drøftede på sit seneste møde den 6. december 2017 anbefalinger til det Grønne Råds arbejde i den nugældende byrådsperiode. Kopi af referatet vedlægges som bilag 1.
 
 
Beskrivelse
Forretningsordenen har været uændret siden storkommunens start i 2007. Den indeholder blandt andet afsnit om rådets formål og grundlag, sammensætning, sekretariat og møder.
 
det Grønne Råds møde den 6. december 2017 blev forretningsordenen drøftet. Her blev der blandt andet fremsat følgende tilkendegivelser og anbefalinger til rådets arbejde i den nye byrådsperiode:
 • Repræsentanterne fra hhv. Danmarks Jægerforbund, Region 2 og Friluftsrådet Limfjord Syd tilkendegav, at Viborg Kommune har et velfungerende råd sammenlignet med mange andre kommuner.
 • Repræsentanten fra Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland udtalte, at hun håbede, at rådet bliver hele byrådets råd, ikke kun Klima- og Miljøudvalgets. Til forretningsordenen spurgte hun, om ”natur- og miljø-området” bør udvides. Specifikt foreslog foreningen, at ordet ”traditionelt” udgår, og at endelsen ”-området” udgår i ”natur- og miljø-området”.
 • Spørgsmålet, om mountainbikere og Cyklistforbundet skulle særskilt repræsenteres i rådet, blev drøftet, men der var enighed om, at begge grupper repræsenteres af paraplyorganisationen Friluftsrådet.
 • Repræsentanterne fra hhv. Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening og Friluftsrådet Limfjord Syd tilkendegav, at de gerne så formanden for Klima- og Miljøudvalget som formand for rådet.
 
Det er forvaltningens vurdering, bl.a. på baggrund af ovenstående, at det er relevant at lave en mindre opdatering af forretningsordenen. Forvaltningen foreslår derfor følgende:
 • at ’frilufts-området’ medtages under formålsbeskrivelsen,
 • at Viborg Kommune politisk repræsenteres i det Grønne Råd ved formand og næstformand i Klima- og Miljøudvalget,
 • at formand og næstformand for Klima- og Miljøudvalget indgår i det Grønne Råd som hhv. formand og næstformand for rådet,
 • at der i øvrigt ikke ændres i rådets sammensætning, så en tæt dialog kan opretholdes og ikke vanskeliggøres af et større råd.
 
Udover disse forhold er der behov for enkelte redaktionelle præciseringer og opdateringer i forretningsordenen, fx om udvalgets navn og Naturstyrelsens repræsentation.
Et forslag til en revideret forretningsorden er vedhæftet som bilag 2.
 
 
Alternativer
Klima- og Miljøudvalget kan i stedet indstille til byrådet:
 1. At forretningsordenen ikke ændres, eller
 2. At ændre yderligere på forretningsordenen, fx formålet og/eller sammensætningen, herunder den politiske repræsentation, eller
 3. At rådet nedlægges.
 
 
Tidsperspektiv
En ny forretningsorden vil være gældende, indtil byrådet beslutter andet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/49616
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager forvaltningens orientering til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommunes gældende Affaldshåndteringsplan 2014-2019 blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 15. december 2015 (sag nr. 34).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
I henhold til Viborg Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2019 implementeres fra marts 2018 ny affaldsordning i hele Viborg Kommune, herunder husstandsindsamling af ressourcer.
 
Forvaltningen vil under dette dagsordenspunkt orientere Klima- og Miljøudvalget om den gældende affaldshåndteringsplan samt implementering af ny affaldsordning i foråret og sommeren 2018.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 16/65774
Resume
Forvaltningen vil på mødet gennemgå Viborg Kommunes muligheder og forpligtigelser i forbindelse med natur- og friluftsprojekter, deres relation til vandområdeplaner og Natura2000 indsatsplaner, og herunder også Limfjordsrådets og Gudenåkomitéens rolle i forbindelse med realiseringen af vådområdeprojekter.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget drøfter forvaltningens redegørelse
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget drøftede redegørelsen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Viborg Kommune gennemfører løbende en lang række større og mindre natur- og friluftsprojekter. Der er dels tale om rent kommunale projekter, dels projekter kommunen er forpligtiget til at gennemføre som et led i realiseringen af de statslige vandområdeplaner (vandrammedirektiv) og Natura2000 indsatsplaner (habitatdirektiv).
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/58856
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Udvalget
·        Allan Clifford Christensen spurgte til
· status på jagt og udlejning på kommunale arealer
· temamøde med interessenter i Viborg Kommunes åsystemer
Sagsfremstilling
Formanden
·
·
·
 
 
 
Udvalget
·
·
·
 
Direktøren
· Deltagelse i den politiske styregruppe for revision af regulativet for Gudenåen. De 4 kommuner Randers, Favrskov, Silkeborg og Viborg var i sidste udvalgsperiode repræsenteret med hver to medlemmer. Fra Viborg Kommune, formand og næstformand.