You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 21. februar 2018 kl. 15:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Mødedeltagere Birthe Harritz, Kai O. Andersen, Kurt Johansen, Stine Damborg Hust
Fraværende Allan Clifford Christensen
Bemærkninger Ekstraordinært fællesmøde mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget

Sagsid.: 17/14642
Resume
Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et område til biogasanlæg ved Iglsø har været i offentlig høring i perioden 1. november 2017 – 2. januar 2018. Høringssvarene handler fortrinsvis om transport. Dette dagsordenspunkt lægger op til endelig godkendelse af lokalplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 486 og forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - 2029 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,
 
2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar,
 
4. at forslag til udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S vedtages, såfremt Teknisk Udvalg har godkendt udvidelsen og har indstillet finansieringen til vedtagelse i byrådet.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-02-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 486 og forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - 2029 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,
 
2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar, og
 
4. at forslag til udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S vedtages, såfremt Teknisk Udvalg har godkendt udvidelsen og har indstillet finansieringen til vedtagelse i byrådet.
 
Allan Clifford Christensen var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 12) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 486 for et område til biogasanlæg ved Iglsø samt forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene og miljørapporten er i bilag 2.
 
Byrådet besluttede desuden, at finansieringen af en udvidelse af Ø. Børstingvej behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S samtidigt med den endelige vedtagelse af planforslagene.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslagene med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. november 2017 til den 2. januar 2018. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar, som er i bilag 3.
 
Der afholdtes borgermøde om planforslagene den 30. november 2017 med deltagelse af ca. 40 borgere. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om transport af biomasse, trafiksikkerhed, eksisterende trafikbelastning omkring Iglsø, CO2-reduktion og lugt.
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 486
Lokalplanforslaget fastlægger områdets anvendelse til biogasanlæg med vejadgang fra Ø. Børstingvej. Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre etablering af et beplantningsbælte og at sikre en adgangsvej.
 
Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg.
 
Miljørapport
Der er udarbejdet en miljørapport i tilknytning til planerne. Miljørapporten indeholder en vurdering af den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne og projektet kan medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene. Den indeholder både en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse for det konkrete projekt.
 
Høringssvar
Der er kommet 2 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er i bilag 3. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens forslag til svar. Høringssvarene drejer sig om vejforhold og trafik udenfor selve lokalplanområdet.
 
Behandlingen af høringssvarene indgår i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, som er i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med planerne.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer, at høringssvar vedr. vejforhold og trafik i den nordlige del af Ø. Børstingvej og krydset i Iglsø er en generel og relevant problemstilling, som ikke kun udløses af en udvidelse af biogasanlægget. Forvaltningen vurderer, at det vil være relevant at tage stilling til en kommunal finansiering af en udvidelse af Ø. Børstingvej på den nordlige strækning fra Ø. Børstingvej 6 til Iglsø samt til en mindre justering af krydset i Iglsø, så svingning med større køretøjer kan ske forsvarligt. Dette indstilles til behandling i Teknisk Udvalg.
 
Forvaltningen vurderer, at de øvrige bemærkninger i høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget. Forvaltningen vurderer, at den planlagte udvidelse af Ø. Børstingvej (indeholdt i udbygningsaftalen), og en lukning for gennemkørsel af tung transport på 3 mindre veje kan sikre en forsvarlig trafikafvikling af transporterne til og fra biogasanlægget. 
 
Forvaltningen foretager derudover enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen og miljørapporten.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg i det åbne land. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt planforslagene vedtages endeligt, offentliggøres planerne. Klager skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Miljørapporten konkluderer, at planerne bør forudsætte en udvidelse af en del af Ø. Børstingvej. Byrådet besluttede derfor på sit møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 12), at finansieringen af en udvidelse af Ø. Børstingvej skal behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S samtidigt med den endelige vedtagelse af planforslagene.
 
Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 825.000 kr. Iglsø Agro og Biogas A/S har underskrevet udbygningsaftalen, som findes i bilag 6. Med udbygningsaftalen forpligter Iglsø Agro og Biogas A/S sig frivilligt til at finansiere en udvidelse af strækningen mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum, dog max. 825.000 kr., for at opnå en øget udbygningsmulighed af ejendommen Ø. Børstingvej 6. Udvidelsen skal være etableret inden den 1. september 2018.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I henhold til Planlovens § 21b kan byrådet på opfordring fra en grundejer indgå en udbygningsaftale med grundejeren, herunder for områder i landzone.
 
Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse, og oplysning om aftalens indgåelse skal offentligt bekendtgøres. Oplysninger om udbygningsaftalen skal være offentligt tilgængelig.
 
Udvidelsen af en del af Ø. Børstingvej er en forudsætning for planerne i denne sag. Udbygningsaftalen indgår derfor som en del af vedtagelsen af planerne.
 
Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Udkast til VVM-tilladelse er i bilag 7, og udkast til miljøgodkendelse er i bilag 8.
Bilag