You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 16. august 2018 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Jensen, Anders Jensen, Birthe Harritz, Kai O. Andersen, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/15110
Resume
Med udgangspunkt i drøftelsen af fokusområder på temadagen den 14. juni 2018 fremlægges nu udkast til Mål & Midler (politiske fokusområder og effektmål).
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender de fremlagte fokusområder og effektmål
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018
Klima- og Miljøudvalget godkendte de fremlagte fokusområder og effektmål.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mål og midler er det budgetdokument, der samler oplysninger om, hvilke fokusområder, målsætninger/effektmål og budgetrammer, som udvalg og chefer skal styre efter på de enkelte politikområder.
 
Fokusområderne er de faglige og økonomiske målsætninger og indsatser, som udvalget har besluttet at sætte fokus på i 2019. De kan være udvalgt på baggrund af vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde. Effektmålene retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/30741
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forven­tet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 
Oprin­de­ligt
Korri­geret
 30. juni
I forhold til oprinde­ligt budget (kol. 1)
I forhold korrige­ret budget (kol. 2)
Forskel på forven­­tet
regn­skab 31.03. og 30.06. (minus = mindre­udg. pr. 30.06.)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Plan, natur- og miljøområdet
13,5
16,3
16,9
3,4
0,6
-0,6
Serviceudgifter i alt
13,5
16,3
16,9
3,4
0,6
-0,6
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
7,9
15,7
8,6
0,8
-7,1
-1,8
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsvirksomhed
 
 
 
 
 
 
Drift (indtægter - udgifter)
-1,5
-1,5
10,4
11,9
11,9
-0,6
Anlæg (indtægter - udgifter)
36,2
43,1
39,2
3,0
-3,8
-3,8
Resultat forsyningsvirksomhed
34,7
41,6
49,6
14,9
8,1
-4,4
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
56,1
73,5
75,2
19,1
1,6
-6,8
 
Tabel 1
 
KONKLUSION
Der forventes merudgifter på 1,6 mio. kr. samlet på udvalgets område målt mod det korrigeret budget.
 
Merforbruget skyldes til dels et forventet merforbrug på Forsyning. Merforbruget vil indgå i beregning af takster for budget 2019 for forsyning efter principperne for ”hvile i sig selv”, hvilket vil sige, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.
 
Der forventes et merforbrug på rottebekæmpelse på Plan, Natur og Miljøområdet på 0,6 mio. kr. Dette vil ligeledes blive indregnet i takstberegningen for 2019, da området skal ”hvile i sig selv”.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.
 
FORSYNING
På forsyningsområdet forventes der et merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget (brugerfinansieret). Merforbruget på driften på 11,9 mio. kr. Indsamling og transport af dagrenovation og ressourcer er blevet dyrere end budgetteret.
 
Samtidig har det ikke, som forventet og budgetteret, været muligt at afsætte ALU og PET som rene fraktioner og dermed opnå positiv afregning.
 
Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 3,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udskydelse af ”Ny affaldsløsning i Midtbyen” grundet yderligere borgerinddragelse.
 
ANLÆG
Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. for Plan, Natur og Miljøområdet på anlæg og vedrører hovedsagelig ”Kommunal vandhandleplan Ormstrup Sø” samt ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning i bl.a. Nørreådalen”, hvor projekterne afventer endelig afklaring med bl.a. lodsejere.
 
Projektet ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose” afventer afklaring på, hvorvidt allerede igangsatte tiltag løser udfordringerne med hættemåger.
 
Mindreforbruget på anlæg forventes at søges overført til 2019.
 
Mere detaljerede afvigelsesforklaringer ses i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018, og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.
 
De forventede tidsforløb for Klima- og Miljøudvalgets projekter er vedlagt som bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/59362
Resume
Der lægges op til en godkendelse af mødeplanen for 2019 for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets møder.
 
Forvaltningen har foreslået 2 temadage samt en studietur.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at mødeplan 2019 godkendes, for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets møder
 
2. at mødernes starttidspunkt kl. 12.00 godkendes (frokost kl. 11.30), og
 
3. at udvalget tager stilling til de foreslåede datoer for temamøder og studietur
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018
Klima og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at godkende mødeplan 2019, for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets møder
 
2. at mødernes starttidspunkt er kl. 12.00 (frokost kl. 11.30), og
 
3. at godkende de foreslåede datoer for temamøder og studietur
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Byrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2018 (sag nr. 26) mødeplan for bl.a. byråd, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt stående udvalg for 2019. Forslaget kan ses i bilag 1.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Ud over de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadag, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde, byrådets juleafslutning mm.
 
Endelig oversigt over møderne i 2019 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019.
 
Af mødeplanen fremgår følgende mødedatoer med starttidspunkt kl. 12.00 for Klima- og Miljøudvalget i 2019:
 
Torsdag den 3. januar
Torsdag den 31. januar
Torsdag den 28. februar
Torsdag den 28. marts
Torsdag den 2. maj
Torsdag den 6. juni
Torsdag den 15. august
Torsdag den 19. september
Torsdag den 31. oktober
Torsdag den 28. november
 
Derudover foreslås 3 temadage og 1 studietur:
Mandag den 6. maj kl. 8-17
Mandag den 2. september kl. 8-17
Mandag den 4. november kl. 8-18
 
Studietur den 6.-8. februar
 
Øvrige møder:
25.-26. april – TEKNIK & MILJØ "19
7.-8. november eller 14.-15. november – Danske affaldsdage (Dansk Affaldsforening har endnu ikke truffet endeligt valg)
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Endelig oversigt over møderne i 2019 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/59771
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018
Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten. Temadag vedr. forvaltningsplan for Limfjorden, som afholdes af Limfjordsrådet den 21. september 2018, tilføjes mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/27068
Resume
Forvaltningen vil på mødet samle op på temamødet om energi og kort redegøre for den videre proces for energiplanlægning.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget drøfter forvaltningens redegørelse.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018
Klima- og Miljøudvalget drøftede forvaltningens redegørelse.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget afholdt temamøde om energi den 14. juni 2018. På mødet gennemgik forvaltningen status og historik for energiforbrug og energiplanlægning i Viborg Kommune, konceptet strategisk energiplan og regeringens energiudspil. Som inspiration præsenterede oplægsholdere fra Skive Kommune og Aarhus Kommune eksempler på, hvordan de arbejder med omstilling af energisystemet til vedvarende energi. Herefter deltog udvalgsmedlemmerne i en workshop om bl.a. energirelaterede begreber i konstitueringsaftalen, politiske visioner og kommunens rolle.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Intet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/58856
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Birte Harritz spurgte til:
· Mindre varmeværker
· Toiletforhold kolonihaver
· Revas – åbningstid genbrugsstation Bjerringbro
· Revas og læringsmateriale
· Tange Sø oprensning – der blev svaret på mødet
Sagsfremstilling
Orientering fra formanden
·
 
 
Orientering fra udvalget
·
 
 
Orientering fra direktøren
· Status på ny affaldssortering
· Henvendelse vedr. ny affaldsordning fra forening
· Mødeform ved borgermøder
· Studietur 13. september 2018 arrangeret af Energi Viborg
· Temamøde 11. september 2018
· Tange Sø
Forvaltningen har fra Foreningen til Bevarelse af Tange Sø ved formand Jarl Gorridsen modtaget en rapport, der beskriver en løsning for faunapassagen ved Tangeværket. Det er med rapporten foreningens ønske at præsentere Viborg Kommune for denne løsning – og derefter indgå i en dialog med Viborg Kommune om muligheden for at udforme en kommunal anbefaling af en sådan løsning til Staten.
Forvaltningen har påbegyndt sagsbehandlingen, og udvalget vil på et kommende møde få forelagt henvendelse og rapport.
· Grønt Danmarkskort
Naturrådet for Midt- og Vestjylland (Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Viborg Kommune) har i enighed afgivet deres anbefalinger til kommunernes videre arbejde med et grønt danmarkskort. Udvalget vil på et kommende møde få forelagt Naturrådets anbefalinger og forvaltningens oplæg til proces for udarbejdelsen af Viborg Kommunes del af et grønt danmarkskort.