You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 19. februar 2019 kl. 14:30

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Birthe Harritz, Kai O. Andersen, Kurt Johansen, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger Ekstraordinært møde

Sagsid.: 17/61015
Resume
Viborg Bioenergi har søgt om tilladelse til et biogasanlæg syd for Vammen. Der er udarbejdet et udkast til forslag til kommuneplantillæg, et udkast til forslag til lokalplan samt en miljørapport med miljøvurdering af planforslag og af det ansøgte projekt. Der skal tages stilling til, om planforslagene med tilhørende miljørapport skal vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til, om det kan indstille til byrådet,
 
1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00 eller onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00 – 21.00 på Aarhus Universitet, Foulum,
 
3. at finansieringen af udbygning af krydset Tjele Møllevej-Sønderupvej og udbygning af vejadgangen ved Sønderupvej 1, Vammen, 8830 Tjele, behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Viborg Bioenergi samtidigt med den endelige vedtagelse af planforslagene.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-02-2019
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00 på Aarhus Universitet, Foulum, og
 
3. at finansieringen af udbygning af krydset Tjele Møllevej-Sønderupvej og udbygning af vejadgangen ved Sønderupvej 1, Vammen, 8830 Tjele, behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Viborg Bioenergi samtidigt med den endelige vedtagelse af planforslagene.
 
Birthe Harritz stemte imod beslutningen på grund af placeringen, men er fortsat positiv overfor grøn omstilling.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 25. januar 2018 (sag nr. 10) at igangsætte planlægningen for et biogasanlæg syd for Vammen. Byrådet behandlede den 20. juni 2018 (sag nr. 11) de indkomne forslag og ideer fra idefasen. Byrådet besluttede, at der skulle udarbejdes planforslag og miljørapport.
 
Klima og Miljøudvalget behandlede den 3. januar 2019 (sag nr. 10) forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport og besluttede at udsætte sagen på baggrund af nye oplysninger vedr. alternative løsninger af trafikforholdene. Ansøger har nu fået udarbejdet et notat om fordele og ulemper ved placering af en pumpecentral på Vingevej 70. Notatet er i bilag 7. Notatet konkluderer, at der ikke er flere fordele i forhold til ulemper forbundet med valg af en pumpecentral, og i notatet anbefales det at arbejde videre med det oprindeligt ansøgte projekt.
 
Klima og Miljøudvalget besluttede den 31. januar 2019 (sag nr. 5) at udsætte sagen til behandling på ekstraordinært møde den 19. februar 2019.
 
 
Inddragelse og høring
Såfremt planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring, skal planforslagene og miljørapporten sendes i 8 ugers høring. ­Forvaltningen foreslår, at høringen i givet fald finder sted primo 2018, og at udkast til miljøgodkendelse offentliggøres i samme periode.
 
Forvaltningen foreslår i givet fald, at der afholdes borgermøde mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00 eller onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Auditoriet på Aarhus Universitet, Foulum.
 
 
Beskrivelse
Viborg Bioenergi har søgt om tilladelse til et biogasanlæg syd for Vammen. Oversigtskort er i bilag 1, og ansøgningen er i bilag 2.
 
Biogasanlægget skal kunne behandle cirka 267.800 tons biomasse årligt. Biogasanlægget forventes at have en årlig produktion af opgraderet biometangas på ca. 12 mio. m3 pr. år. Langt hovedparten af biomassen kommer fra en radius af 10 til 15 kilometer fra biogasanlægget. Biogasanlægget vil bidrage til en mindsket CO2-emission på ca. 8.000 tons CO2-ækvivalenter pr. år.
 
I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive terrænreguleret for at skabe en hen­sigtsmæssig planhed og hældning i forhold til anlæggets funktionsmæssige opbygning. Planerne indeholder mulighed for at bygge op til 42 meter for skorstene, 24 meter for reaktortanke, 15 meter for modtagehal og 14 meter for øvrige anlæg. Anlæggets dimensioner er ændret i løbet af planlægningsprocessen. Der blev oprindeligt ansøgt om at bygge op til 25 meter for skorsten, 20 meter for reaktortanke og 15 meter for øvrige bygninger.
 
Eksisterende planforhold
Planområdet ligger i landzone og består af marker i tilknytning til en eksisterende svineproduktion. Planområdet er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplanrammer.
 
Planområdet ligger indenfor kommuneplanens udpegning af værdifuldt landbrugsområde og indenfor et område, som i kommuneplanen er udpeget som potentielt egnet til fælles biogasanlæg. Planerne er i overensstemmelse med disse udpegninger. Planområdet ligger i øvrigt i nærheden af kommune­planens udpegning af teknisk anlæg (højspæn­dings­ledning) samt værdifuldt landskab, værdifuld natur og støjfrit område ved Tjele Langsø. I miljørapporten vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning på de udpegede områder.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 -2029
Der er udarbejdet et udkast til forslag til kommuneplantillæg, der er i bilag 3. Med kommune­­plan­­tillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et biogasanlæg.
 
Forslag til lokalplan nr. 498
Der er udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan, der er i bilag 4.
Lokalplanforslagets formål er udlægge området til biogasanlæg med tilhørende tanke mv. og at sikre, at der etableres beplantningsbælter, jordvolde og adgangsveje, og at opførelse af ny bebyggelse tager mest muligt hensyn til det omkringliggende landskab, natur og naboer. Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.
 
Der er udarbejdet en miljørapport, der indeholder en vurdering af planernes og projektets påvirkning af forhold, som et biogasanlæg potentielt kan påvirke væsentligt. Forholdene er bl.a. fastlagt på baggrund af høringssvar fra idefasen og høringssvar fra berørte myndigheder. Miljørapporten er i bilag 5.
 
I miljørapporten er der fokuseret på:
·                     Miljøkonsekvenser for naboer
·                     Landskab og kulturhistorie
·                     Klima, ressourcer og affald
·                     Geologi, grundvand og overfladevand
·                     Naturbeskyttelse
·                     Infrastruktur og trafik
·                     Socioøkonomiske forhold
·                     Alternativer
·                     Kumulative effekter
·                     Afværgeforanstaltninger
·                     Sundhed og overvågning
 
I miljørapporten vurderes det, at planerne og det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af de undersøgte forhold mht. støj, lugt, emissioner mv. Planerne vil give mulighed for et biogasanlæg, som bl.a. kan forandre landskabs­oplevelsen i området, og som vil give en øget transport særligt på Sønderupvej, på Tjele Møllevej mellem Sønderupvej og Hobrovej samt på Tinghøjvej mellem Sønderupvej og Rødding. Det vurderes dog samlet set, at planerne og projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning med de valgte afværgeforanstaltninger.
 
Afværgeforanstaltningerne er bl.a. fastlagt i planforslagenes rammer og bestemmelser og i vilkår i udkastet til miljøgodkendelse til det konkrete projekt. Udkast til miljøgod­kendelse ses i bilag 6.
 
Opsamling på nogle af miljørapportens vurderinger:
·           Lugt og støj: Beregninger viser, at anlægget overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt og støj, og at der ikke er tale om en væsentlig påvirkning med trafikstøj for boliger langs transportruterne.
·           Trafik og trafiksikkerhed: Vejnettet i området er generelt vurderet egnet til den tunge trafik til og fra biogasanlægget, og oversigtsforholdene er generelt gode. På selve Sønderupvej vil der blive en markant forøgelse af trafikken. Antallet af tunge transporter stiger med 91 transporter per dag - dvs. 45,5 transporter til anlægget og 45,5 transporter fra anlægget. Cirka 39 % af transporterne forventes at køre til og fra biogasanlægget via T-krydset Tinghøjvej/Sønderupvej, og cirka 61 % af transporterne forventes at køre til og fra biogasanlægget via T-krydset Tjele Møllevej/Sønderupvej. Det er vurderet, at T-krydset Tjele Møllevej/Sønderupvej skal udbygges, så svingning er muligt og kan foretages lovligt i henhold til færdselsloven. Herudover vil det være nødvendigt at udvide og asfaltere den nederste del af selve adgangsvejen fra Sønderupvej. I høstperioder vil antallet af transporter være på 108 transporter til og 108 transporter fra biogasanlægget per dag.
·           Visuelle påvirkninger: Anlægget er større end det eksisterende landbrug på adressen og vil komme til at fremstå stort og markant, når det opleves liggende på toppen af moræneplateauet, og anlægget vil give området et øget teknisk præg. Det konkluderes i miljørapporten, at for naboer vil særligt Tjele Møllevej 22 blive udsat for en væsentlig til moderat visuel påvirkning, mens øvrige naboer vil have en moderat til lille påvirkning. Anlægget ligger tydeligt uden for tunneldalslandskabet, og overgangen mellem landskabstyperne vil stadigt klart kunne erkendes. Det konkluderes, at den største påvirkning af landskabet vil være fra landskabet mod syd og sydøst. Det vurderes, at landskabsoplevelsen kan forandres, men at det ikke vil være ødelæggende for landskabsoplevelsen. Det konkluderes i øvrigt, at der ikke vil være en væsentlig visuel påvirkning af værdifulde kulturmiljøer eller nærmeste kirker.
·           Rekreative værdier og turisme: Det er vurderet, at landskabets karakteristika med tunneldale og morænelandskaber fortsat kan opleves, og at støjgrænser er overholdt for det støjfri område ved Tjele Langsø og Vammen Camping. Det vurderes derfor samlet set, at biogasanlægget ikke vil påvirke de rekreative interesser i området eller mulighederne for turisme i området væsentligt.
·           Naturbeskyttelse: Det vurderes, samlet set, at projektet og planen ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter og planer er til skade for Natura2000-området ved Tjele Langsø eller de nærmeste naturbeskyttede arealer.
·           Anlægsfasen: I forbindelse med byggemodning af projektarealer er det nødvendigt at grave en del af overjorden bort for så herefter at erstatte den med egnet bundsikringsmateriale i form af sand og grus. Såfremt al den overskydende overjord på cirka 50.000 m3 som worst case skal borttransporteres, svarer dette til cirka 2.500 transporter med jord. Det anslås, at der i alt skal transporteres cirka 42.000 m3 sand og grus til projektområdet i anlægsfasen. Dette svarer til cirka 2.100 transporter i anlægsfasen over en periode på i alt 60 dage eller cirka 35 transporter per dag. Påvirkningen i form af støj, støv og vibrationer vurderes at være ubetydeligt ved de nærmeste naboer.
·           Klima, ressourcer og affald. Der er udført et regnskab for mindsket og øget emission af klimagasser for det ansøgte projekt. Det vurderes, at der vil være en mindsket CO2-emission på ca. 8.000 tons CO2-ækvivalenter pr. år. Ifølge 2015-energi­regnskabet for Viborg Kommune har kommunen en CO2-udledning på ca. 716.000 ton pr. år.
·           Geologi, grundvand og overfladevand. Det vurderes, at risikoen for forurening af grundvandet og af bl.a. Tjele Å og habitatområdet ved Tjele Langsø kan undgås ved at sikre med bl.a. jordvold, tætte belægninger og overvågning af tanke og gylleledninger.
 
Alternativer: Miljørapporten indeholder bl.a. en beskrivelse af en alternativ placering ved Vingevej 70. Det vurderes samlet set, at en eventuel placering ved Vingvej 70 er udfordret af flere forhold fx nærhed til naboer. Den samlede konklusion er derfor, at der ikke er nogen væsentlig begrundelse for at vælge en alternativ placering fremfor den ansøgte placering på Sønderupvej 1.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg i det åbne land. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Såfremt Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort primo 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk behandling medio 2019 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at planerne og det ansøgte projekt forudsætter en udbygning af krydset Tjele Møllevej/Sønderupvej og udbygning af vejadgangen ved Sønderupvej 1. Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 410.000 kr. ekskl. moms.
 
Viborg Bioenergi er indstillet på at indgå en frivillig udbygningsaftale. Med udbygnings­aftalen forpligtiger Viborg Bioenergi sig frivilligt til at finansiere en udbygning af krydset Tjele Møllevej/Sønderupvej og udbygning af vejadgangen ved Sønderupvej 1, dog maksimalt 410.000 kr. ekskl. moms.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Planforslagene med tilhørende miljørapport skal i 8 ugers offentlig høring.
 
Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Udkast til miljøgodkendelse er vedhæftet som bilag 6.
 
I henhold til Planlovens § 21b kan byrådet på opfordring fra en grundejer indgå en udbygningsaftale med grundejeren herunder for områder i landzone.
 
Udbygningsaftalen kan kun indeholde bestemmelser om, at grundejeren helt eller delvist skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for området for at virkeliggøre planlægningen.
 
Oplysning om, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale, skal offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af planforslagene.
 
Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse, og oplysning om aftalens indgåelse skal offentligt bekendtgøres. Oplysninger om udbygningsaftalen skal være offentligt tilgængelig.
Bilag