You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 13. august 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Birthe Harritz, Kai O. Andersen, Kurt Johansen, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/34130
Resume
Region Midtjylland har sendt forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring. Planforslaget og tilhørende miljøvurdering fremgår af hjemmesiden www.råstofplan2020.rm.dk og er vedlagt som bilag 1.
 
Udvalget orienteres om planforslagets indhold.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at udvalget tager orientering til efterretning, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at fremsende et høringssvar, jf. sagsfremstillingen.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
Udvalget ønsker i høringssvar en bemærkning om gener fra det øgede slid på vejanlæg fra tung trafik samt evt. spild af materialer på vej og støv fra transporter.
 
Sagsfremstilling

Historik

Råstofplan 2016 blev endeligt vedtaget af Regionsrådet den 28. september 2016 (sag nr. 4). Forslag til Råstofplan 2020 blev vedtaget af Regionsrådet den 27. maj 2020 (sag nr. 6).
 
Med den endelige vedtagelse af Råstofplan 2020, vil denne erstatte Råstofplan 2016.
 

Inddragelse og høring

Viborg Kommune bliver løbende anmodet om at afgive udtalelser i forbindelse med Region Midtjyllands sagsbehandling af konkrete råstofgraveområder.
 
Region Midtjylland har afholdt en indledende idé- og debatfase i perioden 4. februar - 3. april 2019. Her fremkom forslag om at udlægge 14 nye råstofgraveområder i Viborg Kommune, som ikke er medtaget i planforslaget med begrundelsen om, at områderne er omfattet af kulturhistoriske interesser, eller at der er ressourcer nok i området til planperioden.
 
Viborg Kommune parthøres i forbindelse med forslag til Råstofplan 2020, fordi kommunen er grundejer i nærheden af forslag til nyt råstofgraveområde ved Nederhede sydvest for Skals.
 

Beskrivelse

Forslag til Råstofplan 2020

Region Midtjylland har sendt forslag til Råstofplan 2020 og tilhørende miljøvurdering i høring i perioden 8. juni - 1. september 2020. Råstofplanen sætter retningen for råstofindvindingen i Region Midtjylland i de kommende 12 år. 
 
Planforslaget findes på hjemmesiden www.råstofplan2020.rm.dk, hvor det er muligt at fremsøge et kort, der viser de nye forslag til råstofgraveområder og råstofinteresseområder.
 
I planforslaget er der 25 nye råstofgraveområder, heraf ét nyt i Viborg Kommune ved Nederhede på ca. 19 ha i tilknytning til et eksisterende råstofgraveområde i Viborg Kommune. Øvrige råstof- og råstofinteresseområder i Viborg Kommune fastholdes eller reduceres. Der er forslag om at udlægge et råstofgraveområde ved Læsten på ca. 28 ha på grænsen til Viborg Kommune. Råstoffet ved Nederhede er ler, mens råstofferne ved Læsten er sand, grus og sten.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har gennemgået forslagene til de to nye råstofgraveområder ved Nederhede og Læsten. Se miljørapporter i bilag 2.
 
Eksempler på miljøpåvirkninger er støv- og støjgener, potentiel varig ændring af arealanvendelsen, hvis arealerne efterbehandles til natur- og fritidsformål, og ændring af landskabet.
 
Forvaltningen vurderer, at regionen med miljøvurderingerne af de enkelte råstofgraveområder er opmærksom på miljøpåvirkninger, og at det vil være muligt i forbindelse med regionens konkrete råstoftilladelse og reetableringsplan at stille vilkår om afbødning af påvirkningen.
 
Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune sender et høringssvar med en generel opfordring til at indtænke muligheden for, at råstofgraveområderne reetableres som naturområde eller økologisk forbindelseslinje, dog også under hensyntagen til landbrugenes driftsvilkår.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslag til Råstofplan 2020 er i offentlig høring i perioden 8. juni - 1. september 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/22321
Resume
Repræsentantskabet i Energnist godkendte på møde den 20. maj 2020 vedtægtsændringer som følge af Vejle Kommunes forslag om mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.
 
Vedtægtsændringer skal i henhold til selskabets vedtægter efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelserne i de 16 ejerkommuner samt af Ankestyrelsen.
Endvidere er der foreslået yderligere 2 mindre ændringer.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægterne for Energnist ændres som foreslået i bilag 1.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægterne for Energnist ændres som foreslået i bilag 1.
 
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Vejle Kommune har anmodet om mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder. Vejle Kommune har fremsendt vedlagte skrivelser af 19. december 2018 og 12. juli 2019 med anmodning om fremsættelse af forslag til vedtægtsændring for at give mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.
 
På baggrund at dette er Energnist vedtægter blevet gennemgået med henblik på følgende tilretninger:
 • Medtagelse af suppleant for bestyrelsesmedlem, herunder valg af disse.
 • Ændring af ”Statsforvaltningen” til ”Ankestyrelsen”.
 • Fjernelse af beskrivelse af overgangsordninger i pkt. 11.1 og pkt. 11.3, da overgangsordningerne udløb 31. december 2017.
 
Repræsentantskabet i Energnist har på møde den 20. maj 2020 godkendt vedtægtsændringerne.
 
I henhold til selskabets vedtægter, pkt. 10.7, skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne samt efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der anmodes om politisk behandling snarest muligt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/1886
Resume
Viborg Kommune har sammen med projektet C2CCC (Coast to Coast Climate Challenge) under Region Midtjylland igangsat et samarbejde om en animationsfilm vedrørende klimatilpasning.
 
Målet med filmen er at nå en større gruppe af borgere og gøre dem bevidste om, hvad de selv kan gøre for at klimasikre deres ejendom/hus samt mindske risikoen for oversvømmelser.  
 
Filmen er under udvikling og forventes færdig i løbet af efteråret 2020.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Formålet med filmen er at gøre borgerne opmærksomme på, at vi i fremtiden forventer flere ekstreme nedbørshændelser, som kan skabe oversvømmelser. Det kan både være flere og kraftigere skybrud om sommeren, men også vedvarende regn som vi har oplevet i vinteren 2019/2020.
 
Filmen har særligt fokus på boligejerne, da flere vil opleve oversvømmelser af deres hus og have, hvilket de i mange tilfælde relativt simpelt kan sikre sig mod. Boligejerne er samtidig en del af løsninger, da de har mulighed for at tilbageholde og nedsive vand på egen grund og dermed mindske risikoen for oversvømmelser andre steder.  
 
Konceptet for filmen er i regi af projektet C2CCC udviklet i et samarbejde mellem Viborg Kommune, Region Midtjylland samt animationsfirmaet Tumblehead.
 
Filmen er under udarbejdelse og forventes færdig i løbet af efteråret. Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår premieren skal finde sted. I forbindelse med filmens premiere vil der blive igangsat forskellige initiativer for at udbrede kendskabet til filmen og dens budskab. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Animationsfilmen forventes færdig i løbet af efteråret 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Finansieringen af filmen er på plads.
 
Filmen finansieres i et partnerskab mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland. Derudover støtter Teknologisk Institut filmen.
 
Animationsstrategien har finansieret størstedelen af Viborg Kommunes andel.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/9920
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at boligområdet ”Taphede Nord” kan optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret.
 
Tillægget vedtages parallelt med lokalplanen for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Forvaltningen oplyste på mødet, at området optages i spildevandsplanen på grund af Lokalplan 535, der udlægger området til boligformål. Der er klaget over kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanen. Klagen er ikke afgjort. 
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 27. marts 2020 til den 22. maj 2020.
 
Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan nr. 535, som giver mulig for udstykning af området til boliger, er der behov for at optage området i spildevandsplanen.
 
Forslag til lokalplanen har været i høring og er endeligt vedtaget den 24. juni 2020.
 
Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at området Taphede Nord ved Randersvej kan optages i kloakopland som ”planlagt separatkloak”.
 
Oversigtskort med afgrænsning af kloakopland samt planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.
 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/21870
Resume
Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i udvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at nyt boligområde (Taphede Nord) kan optages i spildevandsplanen.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af bassiner og wadier,
 • etablering af pumpestationer,
 • etablering af spildevands- og regnvandsledninger,
 • etablering af grøfter til afledning af regnvand.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/51097
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
 
Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 19/54831
Resume
Der skal som led i arbejdet med grøn omstilling og ansøgninger om store solcelleanlæg tages stilling til kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg og til to konkrete ansøgninger om etablering af solcelleanlæg ved hhv. Stoholm og Kvosted. Der skal også tages stilling til, om der skal indkaldes forslag til placering af flere solcelleanlæg i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg sættes i gang som beskrevet,
 
2. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Stoholm sættes i gang som beskrevet,
 
3. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Kvosted sættes i gang som beskrevet,
 
4. at forvaltningen på baggrund af screening for miljøkonsekvenser for solcelleanlægget ved Kvosted bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljøkonsekvensrapport,
 
5. at der indkaldes forslag til placering af solcelleanlæg som beskrevet,
 
6. at der afholdes borgermøde tirsdag den 22. september kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen eller tirsdag den 29. september kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg sættes i gang som beskrevet,
 
2. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Stoholm sættes i gang som beskrevet,
 
3. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Kvosted sættes i gang som beskrevet,
 
4. at forvaltningen på baggrund af screening for miljøkonsekvenser for solcelleanlægget ved Kvosted bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljøkonsekvensrapport,
 
5. at der indkaldes forslag til placering af solcelleanlæg som beskrevet, og
 
6. at der afholdes borgermøde tirsdag den 22. september kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 19. december 2018 (sag nr. 36) målsætningerne i  styringsmodellen, herunder at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2019 (sag nr. 12) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.
 
Klima og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 30. januar (sag nr. 7) retningslinjer for større solenergianlæg i Viborg Kommune.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg

Forvaltningen vurderer, at et kommuneplantillæg for solenergianlæg med opdatering af retningslinjen og en udpegning af områder til solenergianlæg vil styrke muligheden for at foretage en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling af ansøgninger om solenergianlæg.
 
Fremskrivninger fra Energistyrelsen viser, at solcellers andel af den indenlandske elproduktion vil stige fra under 5% til over 10% frem mod 2030. I hele landet ses nu en del ansøgninger om store solcelleanlæg, og flere kommuner reviderer deres retningslinjer for solenergianlæg.
 
Kommuneplan 2017 – 2029 indeholder retningslinje for placering af solenergianlæg, herunder solceller. Retningslinjen blev vedtaget den 30. april 2014 (sag nr. 8). Kommuneplanen indeholder en generel retningslinje for, hvor solenergianlæg ikke må placeres, men den indeholder ikke en konkret udpegning af arealer til solenergianlæg og forholder sig ikke konkret til større solenergianlæg.
 
Forvaltningen vurderer, at ansøgninger om store solcelleanlæg udfordrer den eksisterende kommuneplan og stiller andre krav til kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg. Forvaltningen foreslår, at der laves et kommuneplantillæg for solenergianlæg, som udpeger negative områder, hvor der ikke kan etableres solcelleanlæg, og neutrale områder, hvor der efter nærmere undersøgelser eventuelt kan etableres solcelleanlæg. De negative områder vil fx være områder, hvor udpegede natur- og landskabsinteresser prioriteres højere end energiproduktion.
 
Forvaltningen foreslår, at der desuden skal tages stilling til en revision af retningslinjen, så den i højere grad forholder sig til store solcelleanlæg. Der bør bl.a. tages stilling til, hvordan retningslinjen forholder sig til prioriteringen af solenergianlæg i forhold til andre arealinteresser (fx værdifuld landbrugsjord, grundvand, kystnærhed), til afstand til naboer, til størrelsen og udformningen af solenergianlæg, til landskabshældning og til tilslutning til transmissionsnet.

Konkrete ansøgninger om solcelleanlæg

Forvaltningen har modtaget ansøgninger om etablering af to solcelleanlæg hhv. nord for Stoholm og vest for Kvosted. Oversigtskort med de ansøgte områder er i bilag 1.

Ansøgning om opstilling af solceller nord for Stoholm

Better Energy har ansøgt om opstilling af et solcelleanlæg nord for Stoholm. Se ansøgningen i bilag 2. Planområdet udgør i alt 71 hektar og forventes at have en årlig produktion på ca. 63.000 MWh. Planområdet skal bl.a. omfatte solcellepaneler, som vil være antirefleksbehandlede og maks. 3 meter over terræn, afskærmende beplantningsbælter (5 meter brede), trådhegn, tekniske installationer, herunder ca. 80 transformere, der er maks. 3 meter høje, samt interne veje.
 
Der ligger 5 naboejendomme indenfor en afstand af 200 meter. Solcellerne placeres minimum 85 meter fra nærmeste bygning. Ansøger har orienteret naboerne om projektet, og ansøger oplyser, at to naboejendomme udtrykker bekymring over projektet. Anlægget skal overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved boliger.
 
Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg kan igangsættes. Der bør dog udover naboforhold bl.a. være fokus på følgende forhold i en videre planlægning for projektet. Planområdets afgrænsning mod øst følger delvist afgrænsningen af habitatområdet for ”Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal”. Planområdet grænser op til arealer, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landskab, og der er et større terrænspring i den sydligste del af området. Hele planområdet er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landbrugsområde. Planområdet ligger i indflyvningszonen til Skive Lufthavn, og den nordlige halvdel af planområdet ligger inden for skovbyggelinje.

Ansøgning om opstilling af solceller vest for Kvosted

European Energy A/S har søgt om opstilling af et solcelleanlæg vest for Kvosted. Se ansøgningen i bilag 3. Planområdet udgør i alt 109 hektar og forventes at have en årlig produktion på ca. 107.000 MWh.
 
Planområdet skal bl.a. omfatte solcellepaneler, som vil være antirefleksbehandlede og maks. 3,95 meter over terræn. Der kan blive tale om paneler på faste stativer eller paneler på trackersystem, som kan dreje sig efter solen. Planområdet skal desuden omfatte afskærmende beplantningsbælter (6 meter brede), trådhegn, køreveje, containere til opbevaring, læskure til får, tekniske småbygninger med en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter samt én transformerstation med en bygningshøjde på 4,5 meter og et bygningsareal på op til 50 m2 og tilhørende udendørsanlæg på ca. 200 m2.
 
Der ligger 5 naboejendomme indenfor en afstand af 200 meter. Ansøger har orienteret naboerne om projektet. Anlægget skal overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved boliger.
 
Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg kan igangsættes. Der bør dog udover naboforhold bl.a. være fokus på følgende forhold i en videre planlægning for projektet. Den nordøstligste halvdel af planområdet ligger inden for kystnærhedszonen, og dele af planområdet er udpeget som råstofgraveområde. Planområdet grænser op mod arealer, der er i kommuneplanen, er udpeget som værdifuldt landskab, og planområdet omfatter mindre, beskyttede naturtyper som sø, mose og hede og grænser mod øst op til engene ved Kvosted Bæk. Den vestlige del af planområdet ligger inden for sø- og åbeskyttelseslinjen ved Jordbro Å og Jordbro Engsø, og planområdet er i kommuneplanen udpeget som støjbelastet område pga. nærhed til skydebane og som lokaliseringsmulighed for større biogasanlæg. I kommuneplanen er der i øvrigt udpeget en uspecificeret reservation til støjende fritidsaktiviteter i det konkrete område.

Idéfase

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres én samlet indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering af det overordnede kommuneplantillæg og for de to konkrete solcelleprojekter ved Stoholm og Kvosted, og at der samtidigt indkaldes forslag til flere konkrete solcelleprojekter. Det er således en samlet idéfase forud for 3 kommuneplantillæg og 2 lokalplaner. 
 
Udkast til idéoplæg findes i bilag 4. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen og mulighederne for at komme med idéer og forslag.
 
Forvaltningen foreslår, at idéfasen fastsættes til 5 uger. Samtidigt høres berørte myndigheder.  Bemærkninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget. 
 
Det foreslås også, at der afholdes ét samlet borgermøde i idéfasen tirsdag den 22. september eller tirsdag den 29. september.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

VE-loven indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes i øvrigt en grøn pulje, hvor kommunerne får 30.000 kr. pr. opstillet MW i kommunen af den virksomhed, der opstiller projektet.
 

Alternativer

Der kan alternativt gennemføres en revision af kommuneplanens indhold for solceller og indkaldes forslag til placering af solceller i Viborg Kommune før planlægningen for de to konkrete projekter igangsættes.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase
Medio 2020
Borgermøde
Medio 2020
Behandling af indkomne idéer og forslag til planerne
Primo 2021
Planforslag til vedtagelse
Primo/medio 2021
Offentlig høring
Primo/medio 2021
Endelig vedtagelse
Medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

De to konkrete ansøgninger er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, så en realisering af solcelleanlæggene kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes lokalplaner for de ansøgte solcelleanlæg, da der er tale om en væsentlig ændring i det bestående miljø, og for at give naboer og interessenter mulighed for at få indflydelse på planlægningen. Anlæggene vil forblive i landzone.

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Der skal gennemføres en screening af, om det overordnede kommuneplantillæg for solenergianlæg vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og om der i givet fald skal udarbejdes en miljørapport. 
 
Forvaltningen vurderer, at der skal laves en miljøvurdering af planerne for de ansøgte solcelleanlæg, da der er tale om store anlæg i den lokale skala.
 
Da solcelleanlæg er på miljøvurderingslovens bilag 2 (Industrianlæg til fremstilling af elektricitet), skal de konkrete projekter screenes for krav om miljøvurdering. Ansøger ved Stoholm har anmodet om, at projektet miljøkonsekvensvurderes, hvilket betyder, at der laves en miljøkonsekvensrapport for projektet uden forudgående vurdering af, om der er krav om det.
 
Bilag

Sagsid.: 20/14767
Resume
Wind Estate A/S har søgt om igangsætning af planlægning for tre vindmøller ved Daugbjerg. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2 og 3.
 
Udvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for vindmøller ved Daugbjerg. I så fald starter processen med indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der afholdes borgermøde den 30. september 2020 kl. 17 i forsamlingshuset i Daugbjerg. alternativt den 5. oktober 2020 kl. 17 samme sted.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, idet udvalget ønsker særligt fokus på konsekvenser for flagermus i området, under inddragelse af anerkendt universitet, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 30. september 2020 kl. 17 i forsamlingshuset i Daugbjerg.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede fem konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller den 20. juni 2018 (sag nr. 12). Byrådet besluttede at igangsætte fordebat for projekterne ved Vinge og Tolstrup, mens projekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage afventer nærmere afklaring.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 19. december 2018 (sag nr. 36) målsætningerne i  styringsmodellen, herunder at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2019 (sag nr. 12) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.
 
Klima- og Miljøudvalget blev den 4. juni 2020 (sag nr. 7) orienteret om, at forvaltningen har modtaget en opdateret ansøgning om igangsætning af planlægning for tre vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter placeret 1,2 km øst for Daubjerg.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er ansøgt om igangsætning af planlægning, så der kan opstilles tre vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 m. Møllerne ønskes placeret på en ret linje i en næsten nord-syd-gående retning. De ønskes opstillet på dyrkede marker, der ligger ca. 1,2 km øst for Daugbjerg og ca. 1,8 km vest for Mønsted. Området ligger nordøst for istidsaflejringen Daugbjerg Dås – ca. 1,5 km fra nærmeste mølle. Projektet ligger ca. 7,5 km fra nærmeste kommunegrænse til Herning Kommune.
 
Projektet indebærer, at der etableres en adgangsvej fra området til Holstebrovej, som går forbi Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg. Hele vejforløbet er beliggende på areal tilhørende Søren Brogaard Christensen, hvormed Wind Estate A/S har lodsejeraftale. Desuden forventes der at blive behov for en transformerbygning i projektområdet.
 
Ansøgningen inkl. bilag med støj- og skyggeberegning og angivelse af vejadgang fremgår af bilag 2, og ansøgningsskema efter miljøvurderingsloven fremgår af bilag 3.
 
Ansøgningen redegør for, at krav til støj og skyggekast kan overholdes, samt at afstandskrav i forhold til nabobeboelser er overholdt. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at projektet ikke er i strid med bekendtgørelse om støj fra vindmøller og bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.
 
Vindmøllerne vil have en årlig elproduktion på ca. 37.500 MWh, hvilket svarer til det årlige elforbrug til apparater og lys i ca. 9.000 husstande. Ud fra kommunens energiregnskab for 2017 inklusiv tre nye vindmøller ved Tolstrup og 8 nye vindmøller ved Vinge har forvaltningen beregnet, at en realisering af projektet vil betyde, at vindkraftproduktion i Viborg Kommune stiger fra 950 TJ til 1.085 TJ. Dermed stiger andelen af elforbruget i kommunen, som dækkes af vindmøller i kommunen fra 39,0 % til 44,5 %. Dermed stiger andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug i kommunen fra 26,3 % til 26,9 %.

Kommuneplanens retningslinje om vindmøller

Kommuneplan 2017 – 2029 indeholder en retningslinje for vindmøller. Det ansøgte projekt afviger fra kommuneplanens retningslinje 4.5 om vindmøllers opstillingsmønster og indpasning i landskabet. Ifølge retningslinjen skal afstanden mellem vindmøller i samme område være ens og mellem 3 til 4 gange rotordiameteren. I det ansøgte projekts opstillingsforslag er vindmøllernes indbyrdes afstand på 340 m, og der foreslås en mølletype med en rotordiameter på 136 m. Dermed er afstanden mellem vindmøllerne 2,5 gange rotordiameteren, hvilket er i uoverensstemmelse med retningslinjen. Hvis det ansøgte projekt skal realiseres, skal retningslinje 4.5 fraviges i det nødvendige tillæg til Kommuneplan 2017-2029.
 
Det bemærkes, at retningslinjen tillader opstilling af vindmøller med en indbyrdes afstand på ca. 2,64 gange rotordiameteren i rammeområde 02.VM.06_T32 ved Tolstrup og med en indbyrdes afstand på ca. 2,66 gange rotordiameteren i rammeområde 06.VM.01_T29 ved Vinge. Ved videre planlægning skal ansøger udarbejde visualiseringer for at synliggøre, om der er visuelle udfordringer ved en afstand på 2,5 gange rotordiameteren.

Kommuneplanens retningslinjer om natur og landskab

Kommuneplanens retningslinjer om natur og landskab fastlægger en overordnet afvejning af interesser i planlægningen.
 
Jf. kommuneplanens retningslinje 11.1 må anlæg uden for de værdifulde landskaber, og de geologiske interesseområder ikke tillades placeret eller udformet, så de i væsentlig grad forringer de landskabelige og geologiske værdier i disse områder.
 
Området grænser op til et værdifuldt landskab – ca. 100 m syd fra nærmeste vindmølle.
Desuden er der er værdifuldt landskab mod nord – ca. 1 km fra den nærmeste vindmølle. De konkrete udpegninger af værdifulde landskaber er vist på kort på side 2 i bilag 1.
 
Den nordligste mølle er ca. 400 m fra et område nord for Holstebrovej, der er udpeget som et område af særlig geologisk interesse pga. kalklag, der er presset op til jordoverfladen. Den sydligste mølle er ca. 1,5 km fra et område af særlig geologisk interesse som et karakteristisk eksempel på et dødisområde.
 
Området ligger inden for skovrejsningsområde, hvor skovtilplantning ønskes fremmet jf. kommuneplanens retningslinje 9.
 
Området grænser op til naturområder og en økologisk forbindelseslinje jf. kommuneplanens retningslinje 10. Naturområderne er dels fredskov og dels beskyttet natur (§ 3-arealer).
Dele af området ligger inden for lavbundsareal, hvor projektet ikke må forhindre, at der kan gennemføres ændringer af vandstands- og afvandingsforholdene jf. kommuneplanens retningslinje 12.

Natura 2000-områder

Vindmølleprojektet ligger ca. 3,3 km fra Natura 2000-området Rosborg Sø, som ligger i den øvre ende af Mønsted Ådal.
 
Vindmølleprojektet placeres ca. 1 km sydøst for en del af Natura 2000 – Habitatområdet Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. Habitatområdet er vist på kort på side 1 i bilag 1. I området ligger de to gamle kalkgruber, der er væsentlige overvintringslokaliteter for flagermus.
 
Det skal undersøges nærmere, om projektet kan påvirke bevaringsstatus for damflagermus, der er på udpegningsgrundlaget for sidstnævnte habitatområde. Foruden flagermus vurderes planlægningen ikke at kunne påvirke bevaringsstatus for øvrigt udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket.

Beskyttelse af grundvandet

Planområdet ligger inden for Område med særlig drikkevandsinteresse og indsatsområde. Det vurderes dog, at vindmøller ingen påvirkning har på grundvandet og drikkevandsinteresserne i området.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området pga. den topografiske placering og mange arkæologiske registreringer. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgifter til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler bygherren.

Ny planlægning

Området er ikke omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Desuden er det ikke udlagt som vindmølleområde i kommuneplanens retningslinje 4.1. Realisering af projektet kræver, at der vedtages et kommuneplantillæg og en lokalplan, som giver mulighed for, at området kan anvendes til vindmøller med tilhørende teknikbygninger, adgangsveje og kran-/arbejdspladser. Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for de ansøgte vindmøller kan igangsættes.

Konsekvensvurdering af påvirkningen af flagermus

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10 må der ikke gives tilladelser eller vedtages planer m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter såsom flagermus, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
 
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, hvis kommunen vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det i en konsekvensvurdering ikke kan afvises, at en plan eller et projekt skader udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område, kan planen eller projektet ikke vedtages.
 
Ansøger har fremsendt undersøgelser af flagermus i projektområdet udført af NIRAS i form af et skrivebordsstudie fra 20. september 2016 og en feltundersøgelse fra 7. marts 2017. Flagermusundersøgelserne fremgår af bilag 4 og 5. Med udgangspunkt i disse undersøgelser har forvaltningen tidligere vurderet, at vindmøllernes indflydelse på damflagermusens integritet skal undersøges yderligere, hvis der arbejdes videre med projektet. Det fremgik af sagsfremstillingen, da byrådet den 20. juni 2018 (sag nr. 12) behandlede vindmølleplaceringen ved Daugbjerg som én af fem konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller.
 
Forvaltningen vurderer, at det med den nuværende viden ikke kan afvises, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område H39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal, da vindmøllerne vil kunne påvirke bevaringsstatus for damflagermus, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Det er i den forbindelse uden betydning, at vindmøllerne ønskes placeret uden for Natura 2000-området. Det afgørende er, om planen eller projektet kan påvirke arter på udpegningsgrundlaget væsentligt.
 
Der skal derfor, gennem en konsekvensvurdering, foretages en nærmere undersøgelse af, om vindmøllerne kan have skadelige virkninger på bestanden af damflagermus og hindre disse i at opnå gunstig bevaringsstatus. Det drejer sig om undersøgelse af de specifikke udflyvningsruter fra kalkgruberne for at sikre, at vindmøllerne ikke påvirker en afgørende trækrute til og fra kalkgruberne. Forvaltningen vil pålægge ansøger at tilvejebringe disse oplysninger.

Miljøvurdering af planforslag

Ifølge miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 2, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planforslag medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger. Forvaltningen vurderer, at planforslagene skal miljøvurderes, da vindmøllerne, efter førnævnte væsentlighedsvurdering, vil kunne påvirke bevaringsstatus for flagermus, som er såkaldte bilag IV-arter.
 
Planforslagene skal således ledsages af en miljørapport, som kommunen skal udarbejde. Forvaltningen vil anmode ansøger om at bidrage til udarbejdelsen af miljørapporten.

Miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM)

Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 3j, om vindmøller i miljøvurderingsloven. Ansøger har anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering jf. lovens § 15, stk. 2, og ansøger skal derfor fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet jf. lovens § 20.
 
Projektets påvirkning af flagermus er et af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensrapport. Desuden forventer forvaltningen, at rapporten bl.a. skal omhandle den visuelle påvirkning af landskabet af den nærmeste gravhøj, af byer bl.a. Mønsted og Daugbjerg og kirker i nærheden, udsigten fra Daugbjerg Dås samt miljøkonsekvenser ved naboboliger i form af støj, skyggekast og reflekser.

Idéfase

Da der er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c. Inden udarbejdelse af miljøvurderingerne skal offentligheden og berørte myndigheder høres om afgrænsning af miljørapporten og miljøkonsekvensrapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens § 32 og 35. Høringerne sker samtidig og med fælles idéoplæg.
 
Et udkast til idéoplæg til indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering fremgår af bilag 6. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af projektet, det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Idéfasen foreslås fastsat til 6 uger. De indkomne bemærkninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget.
 
Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag afholdes et borgermøde den 30. september kl. 17 eller den 5. oktober kl. 17. Forvaltningen foreslår, at borgermødet holdes som et arrangement, hvor interesserede kan komme og stille spørgsmål til forvaltningen, ansøger og dennes rådgiver, og hvor de kan få en dialog med politikere efter indledende oplæg om projektet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for projektet:
Idéfase
september/oktober 2020
Borgermøde 
september/oktober 2020
Behandling af indkomne idéer og forslag
ultimo 2020
Planforslag til vedtagelse
primo 2021
Offentlig høring
Primo/medio 2021
Endelig vedtagelse
medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.
 
Bilag

Sagsid.: 19/31313
Resume
Energi Viborg Kraftvarme har søgt om igangsætning af planlægning for et luft/vand-varmepumpeanlæg. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området er dyrket landbrugsjord og ligger mellem Randersvej og Nordre Ringvej i Viborg – tæt på krydset mellem de to veje. Det omfatter matrikel nr. 9ad Tapdrup By, Tapdrup, som har et areal på 2,9 ha.

Projektforslaget

Efter aftale med grundejeren ansøger Energi Viborg Kraftvarme om igangsætning af planlægning for et ca. 7 MW varmeproducerende luft-vand varmepumpeanlæg. Varmepumpesystemet har til formål at udvinde varme fra udeluften via kølemidler i et lukket cirkulationssystem.
 
Varmepumpebygningen forventes at blive ca. 1.300 m2. Den opføres i en T-form, hvor den midterste del af bygningen har en højde på 8,5 m og to sidebygninger har en højde på 5,5 m.
Energioptagere forventes at udgøre et areal på ca. 24 x 26m. Anlægget ønskes vejbetjent via eksisterende markoverkørsel til Randersvej.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Ejendommen er ikke omfattet af kommuneplanramme. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Området ligger ca. 400 m øst for projektområdet for Helhedsplanen for Taphede og ca. 1 km øst for etape 1 for byudvikling ved Taphede, Viborg Øst (kommuneplantillæg nr. 37). Området for helhedsplanen er vist på oversigtskortet i bilag 1.
 
Området er udpeget som værdifuldt landbrugsområde og lokaliseringsmulighed for fælles biogasanlæg jf. kommuneplanens retningslinje 8. Ud fra en samfundsmæssig afvejning vurderer forvaltningen, at retningslinjen om værdifuldt landbrugsområde kan fraviges.
 
Området ligger (perifert) inden for udpegningen af Viborg Naturpark, jf. kommuneplanens retningslinje 1.4 for bynære landskaber. Byrådet har vedtaget en strategi for naturparken med seks strategiske indsatsområder. Strategien udelukker ikke anden planlægning indenfor naturparken, men den kan betragtes som en guide til, hvordan der kan arbejdes for en udvikling af naturen i naturparken. Området er ikke natur i dag, og med planlægningen ændres dets status fra landbrugsareal i det åbne land til teknisk anlæg. Planlægning for et varmepumpeanlæg vil kunne begrænse muligheden for at udvikle natur og friluftsliv i planområdet. Det vurderes, at hvis planen indeholder bestemmelser for hensynet til Viborg Naturpark, så vil planen ikke have en væsentlig negativ påvirkning på naturparken.

Idéfase

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

Principper for planlægningen

Forvaltningen vurderer, at området er præget af de omgivende veje, og placeringen af de tekniske anlæg i dette område er en fornuftig placering i forhold til byens struktur under hensyn til de varmeplanmæssige forhold. Det vurderes, at den ansøgte bebyggelse er hensigtsmæssigt placeret på grunden i forhold til terrænet, afstand til naboer, vejadgang og det eksisterende læhegn i områdets vestlige afgrænsning. Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • At hele lokalplanområdet udlægget til tekniske anlæg til varmeforsyning, såsom varmepumpeanlæg med tilhørende personalefaciliteter.
 • At der udlægges et byggefelt, der sikrer, at anlægget senere kan udvides.
 • At der fastlægges en vejadgang fra Randersvej til området
 • At lokalplanen stiller krav om afskærmende beplantning for at begrænse de tekniske anlægs synlighed fra omgivende veje.

Statsveje

Forvaltningen har orienteret Vejdirektoratet om ansøgningen. Vejdirektoratet svarede, at ejendommen er beliggende meget tæt på en af de linjeføringer, som indgår i forundersøgelsen for en ny midtjysk motorvej ved Viborg. Det er Vejdirektoratets umiddelbare vurdering, at et varmepumpeanlæg med den angivne udformning og placering ikke afgørende vil ændre på mulighederne for at gennemføre et eventuelt fremtidigt motorvejsprojekt i den aktuelle linjeføring.
 
Vejdirektoratet vil gerne inddrages i planlægningen med henblik på at forebygge rim og frysende våde kørebaner på den eksisterende statsvej 416 Nordre Ringvej på tidspunkter, hvor andre tilsvarende vejstrækninger er tørre og farbare. Vejdirektoratet er positivt indstillet overfor, at planlægningen igangsættes under forudsætning af, at der bl.a. udføres en kuldespredningsanalyse som dén, Energi Viborg Kraftvarme har udført for et tilsvarende anlæg ved siden af kraftvarmeværket på Industrivej 31 i Viborg, og at der efter nærmere aftale med Vejdirektoratet etableres foranstaltninger, som effektivt forhindrer glatte kørebaner, hvis kuldespredningsanalysen viser risiko herfor.

Påvirkning af beskyttet natur

Der ligger beskyttet mose og søer ca. 325 m vest for området. Mosen er vurderet som værende i moderat til god naturtilstand, og søernes tilstand er ukendt. Forvaltningen vurderer, at anlægget vil kunne medføre en kuldeudbredelse, der kan påvirke naturtilstanden af mosen og søerne, da den afkølede luft kan samle sig i lavninger afhængig af vindforholdene. Arealerne med beskyttet natur (§ 3-arealer) er vist på oversigtskortet i bilag 1. Ansøger skal udarbejde en kuldeanalyse for at klarlægge dette. Hvis det vurderes at påvirke mosen og/eller søerne, kræver projektet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Støj

Det vurderes, at anlægget umiddelbart ikke vil give støjgener for naboer, idet der foruden god afstand til naboer også er god plads på grunden til at etablere støjreducerende foranstaltninger, hvis ansøgers støjberegninger i forbindelse med planlægningen viser behov for det.

Lokal afledning af regnvand

Området er ikke optaget i spildevandsplanen. Der skal derfor findes lokale løsninger til håndtering af tag- og overfladevand (regnvand). Driften af varmepumpen kan afhængig af årstidens vejrforhold medføre, at der skal afledes kondensvand fra anlægget. Mulighed for nedsivning på egen grund bør derfor undersøges i forbindelse med planlægningen.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området pga. den topografiske placering og mange arkæologiske registreringer. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgifter til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler bygherren.

Varmeplanlægning

Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S har som projektpartnere ansøgt om godkendelse efter varmeforsyningsloven af et projektforslag for varmepumpeanlægget kombineret med fjernvarmeforsyning af etape 1 for byudvikling i Taphede i Viborg. Forvaltningen koordinerer planlægningen med behandlingen af projektforslaget.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for industrianlæg til fremstilling af varmt vand, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen.
 
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Da der ikke foreligger konkrete projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. miljøkonsekvensvurdering.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Idéfase
september/oktober 2020
Planforslag til vedtagelse 
primo 2021
Offentlig høring
primo 2021
Endelig vedtagelse
medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/9641
Resume
Energi Viborg Vand A/S har søgt om tilladelse til at udvide eksisterende rensedam på Vorningvej 2, 8830 Tjele. Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, da der i forbindelse med naboorientering er indkommet bemærkninger til ansøgningen. Udvalget skal vurdere, om udvidelsen kan tillades.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at der meddeles tilladelse til at udvide rensedammen med hjemmel i planlovens § 35 med vilkår om, at arbejdet udføres i perioden 1. august til 1. marts.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Sagen er sendt i orientering til fem naboer. Forvaltningen har modtaget bemærkninger til ansøgningen fra to af naboerne.
 

Beskrivelse

Energi Viborg har søgt om at udvide den eksisterende rensedam på Vorningvej 2. Oversigtskort fremgår af bilag 1, og ansøgning fremgår af bilag 2. Udvidelsen udføres i forbindelse med separatkloakering af oplandet. Der bliver i den forbindelse behov for større volumen til regnvand i forbindelse med episoder med meget nedbør. Den nuværende rensedam får efter udvidelsen et samlet bassinareal på ca. 1800 m2. Den permanente vandoverflade øges ikke. Bassinudvidelsen vil derfor henligge tørt under normale forhold.

Lovgivning

Udvidelse af rensedammen foretages i landzone og kræver derfor landzonetilladelse, jf. planlovens § 35.

Nabobemærkning

Forvaltningen har i forbindelse med orientering af naboer modtaget bemærkninger fra to naboer.

Nabo 1:

Der er etableret en sti mellem bassinet og Bødkervænget, for at beboerne på Bødkervænget kan klippe hæk. Stien fungerer ikke så godt i dag, da den er meget smal og afgrænses af en stejl skråning mod rensedammen. Skråningen er afstivet med træbjælker – men de er efterhånden rådnet. Stien benyttes af mange, når de går tur.
 
Nabo 1 er bekymret for, om der kan opstå lugtgener i forbindelse med udvidelsen af rensedammen, når bassinet har været fyldt, og vandet efterfølgende trækker sig tilbage.

Nabo 2:

Der er en meget stejl skråning mod den nuværende rensedam. Mange går tur på den smalle sti mellem hækken ved Bødkervænget og dammen, og børn leger der. Nabo 2 er bekymret for, om børn kan drukne i rensedammen pga. den meget stejle skrænt. Nabo 2 har en gang hjulpet et barn op af vandet. Stolperne, der skal holde jorden i skrænten, er rådne. Nabo 2 talte sidste år med Energi Viborg, der var ude ved rensedammen. Nabo 2 gjorde opmærksom på, at sikkerheden omkring rensedammen burde forbedres. Medarbejderen fra Energi Viborg oplyste, at man skulle gøre noget ved rensedammen i 2020, så man ville ikke gøre noget vedr. sikkerheden på daværende tidspunkt. Nabo 2 undrer sig over, at der i projektet ikke fremgår tiltag til at forbedre sikkerheden ved rensedammen.

Energi Viborgs bemærkninger

Bemærkninger fra Energi Viborg kan læses i bilag 3. Regnvandsbassinet er etableret omkring begyndelsen af 1980’erne med det formål at tilbageholde og rense tag- og overfladevand fra området nær skolen. Bødkervænget er fra omkring 2002. I forbindelse med den nye bebyggelse blev der plantet en hæk i skel. På et tidspunkt er der etableret et plateau, så det er muligt at klippe hækken på siden ud mod dammen. Det er uvist, hvem der har etableret plateauet.
 
Energi Viborg oplyser, at de ikke har planer om at flytte bassinet på Vorningvej, da det vil indebære en unødvendig udgift, der skal dækkes af forbrugerne. Det er nødvendigt at skabe ekstra opstuvningsvolumen til regnvand, inden vandet kommer til et andet bassin. Det er hensigtsmæssigt at benytte det eksisterende bassin på Vorningvej til det formål. Rensedammen og omgivelserne benyttes rekreativt af borgerne, og nogle har opsat bord-bænkesæt, og der har været udsat et andehus i bassinet. Energi Viborg har fjernet andehuset, da fodring af ænder medfører algevækst, og rensning af vandet vil ikke foregå som planlagt.
 
Energi Viborg vurderer, at hegning af bassinet kan være en løsning i forhold til de sikkerhedsmæssige spørgsmål, så det ikke længere vil være muligt at gå mellem hækken ved Bødkervænget og rensedammens skråning. Energi Viborg vil dog helst undgå hegning, da de vurderer, at et hegn vil skabe interesse for at komme indenfor hegnet.
 
Energi Viborg vil gerne skifte de rådne elementer ved stien ud, hvis Andelsboligforeningen Bødkervænget vil etablere et rækværk mod regnvandsbassinet. Ellers kan det komme på tale at lave hegn om bassinet, da stien ikke er i Energi Viborgs interesse, men derimod i beboernes interesse.
 
I forhold til lugtgener oplyser Energi Viborg, at der ikke vil forekomme flere gener end de nuværende. Vandet til opstuvningsarealet er ”andet flow”, da det første og normalvis lidt beskidte tag- og overfladevand vil flyde direkte til et andet bassin. Først når det har regnet i længere tid, opstuves vandet i bassinet på Vorningvej.

Forvaltningens vurdering

Formålet med landzonebestemmelserne er bl.a. at hindre spredt bebyggelse i det åbne land og at sikre en klar grænse mellem by og land. Bestemmelsen skal sikre, at byudvik­ling sker, hvor kommuneplanen åbner mulighed for det. Sigtet er at forbeholde det åbne land til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier samt at undgå miljøkonflikter. Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige.
 
I behandling af landzonesager skal en række hensyn varetages som fx planlægningsmæssige hensyn, hensyn til jordbrugserhvervene, landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige og rekreative hensyn, nabohensyn mv. Sikkerhedshensyn er ikke et hensyn, der kan lægges vægt på.
 
Det ansøgte er indenfor kommuneplanrammen HAMM.R1.04, der udlægger området til rekreativt grønt areal med mulighed for bl.a. regnvandsbassin. Forvaltningen vurderer, at det er godtgjort, at der er behov for ekstra volumen til regnvand, og det vurderes, at der ikke er forhold, der taler imod at etablere den ekstra volumen ved at udvide den eksisterende rensedam. Forvaltningen vurderer derfor, at der bør meddeles landzonetilladelse til at udvide bassinet. Evt. sikkerhedsproblemer med udformningen af det eksisterende bassin kan ikke føre til, at der skal meddeles afslag til ansøgning om landzonetilladelse til at udvide bassinet.
 
Energi Viborg er ansvarlig for sikkerheden ved deres bassiner. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 26 er der som udgangspunkt offentlig adgang til stien. Adgang sker på eget ansvar. Energi Viborg kan dog som ejer forbyde adgang, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen.
 
Af hensyn til beskyttelsen af bilag IV arter (padder) i området stilles der vilkår om, at arbejdet skal udføres i perioden 1. august til 1. marts.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Området ligger indenfor kommuneplanrammen HAMM.R1.04, der udlægger området til rekreative grønne arealer med begrænset bebyggelse, som park, naturskov, legepladser, grønne kiler, regnvandsbassiner m.m.
Bilag

Sagsid.: 18/41933
Resume
Der skal tages stilling til, om Viborg Kommune skal deltage i ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark”.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til, om det indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at Viborg Kommune ansøger om at deltage i ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” med opstart november 2020.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at Viborg Kommune ansøger om at deltage i ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” med opstart november 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommunernes Landsforening, Realdania og regionerne har for perioden 2020-2023 indgået et partnerskab om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner. Med projektet ønsker parterne at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen i alle danske kommuner og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for projektet.
 
20 danske kommuner er allerede i et pilotprojekt i gang med at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne. Nu får resten af kommunerne mulighed for at blive en del af projektet.
 
Kommunerne i DK2020 tilbydes et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte den enkelte kommune i at udarbejde en klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Arbejdet vil leve op til C40’s internationale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Nærmere beskrivelse af metoden og projektforløb ses i bilag 1.
 
Det forventes, at deltagende kommuner er villige til:
 • At forankre projektet politisk og i topledelsen af kommunen.
 • At indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt for at udarbejde en klimahandlingsplan i overensstemmelse med målsætningerne i Parisaftalen.
 • Afsætte de nødvendige medarbejdertimer.
 
Kommunernes Landsforening har en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig projektet. Se bilag 2 med brev fra Kommunernes Landsforening.
 
 
Hvis Viborg Kommune deltager i DK2020, vil arbejdet indgå som en del af kommunens indsats for grøn omstilling.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for kommunen.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke gebyr for at deltage i DK2020, men det forventes, at kommunen afsætter de nødvendige ressourcer internt til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner.
 
Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og afhænge af kommunens eksisterende klimaarbejde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/7938
Resume
Udvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til at opføre to haller til udvidelse af eksisterende maskinstation på landbrugsejendommen Kirkegade 8 ved Rødding. Nogle naboer/omkringboende er imod det.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget beslutter at meddele landzonetilladelse til at opføre de ansøgte haller på vilkår om etablering af 3-rækket beplantningsbælte ved hallerne.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Der har været maskinstation på ejendommen siden ca. 1973. Det fremgår af en kommunal byggesag fra 1981, at der var maskinstation på ejendommen.
 
I 2015 – da ejendommen var ejet af nuværende ejers far – blev kommunen spurgt om muligheden for at udstykke et areal fra landbrugsejendommen i det åbne land og opføre en ny bolig og en hal til maskinstation på den nye ejendom.
 
Forvaltningen svarede, at et formål med landzonebestemmelsen er at hindre spredt bebyggelse i landzone, og at det er i strid med landzonebestemmelsens formål og i strid med praksis at tillade udstykning og opførelse af ny bolig på bar mark i det åbne land. Forvaltningen svarede desuden, at nye erhvervsbygninger som udgangspunkt skal placeres i planlagte erhvervsområder, men at der dog er praksis for at betragte maskinstationsdrift som et erhverv, der er så tilknyttet landbrugserhvervet, at maskinstationer kan tillades drevet på ejendomme i landzone. Forvaltningen oplyste, at byggeriet bør opføres i tilknytning til eksisterende bygninger. Forvaltningen vurderede og oplyste, at der antageligt ville kunne findes en placering ved de eksisterende bygninger til en maskinhal med en miljømæssigt acceptabel afstand til byzone.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har orienteret de nærmeste naboer til bygningerne på den ca. 77 ha store landbrugsejendom om ansøgningen. En advokat har på vegne af andre end de orienterede naboer indsendt en indsigelse, der omtales nedenfor under ”Beskrivelse”.
 

Beskrivelse

Der er søgt om tilladelse til at opføre et 1868 m2 stort og ca. 10,7 m højt maskinhus og en 240 m2 stor og ca. 6,4 m høj vaskehal med mørkegrå stålplader og gråt eternittag. De angivne højder er målt fra reguleret terræn, som naturligt hælder ca. 2 m inden for maskinhusets byggefelt og ca. 1 m inden for vaskehallens byggefelt. De nye bygninger kommer til at ligge på samme niveau som de nuværende bygninger, hvilket medfører, at der skal graves af til det nye maskinhus, og at der skal lægges jord på til vaskehallen. En ældre staldlænge nedrives. Beliggenheden fremgår af oversigtskort i bilag 1. Relevant ansøgnings­materiale ses i bilag 2.
 
Det anføres, at der er brug for hallerne til maskinstation. Med et nyt maskinhus kan maskiner være inde, så der bliver ryddeligt omkring husene. Maskinhuset vil blive brugt til både landbrug og maskinstation, ca. 50% til hver. Det anføres, at hvis der ikke må drives maskinstation på ejendommen, vil landbrugsbedriften forventeligt blive udvidet, så der alligevel bliver brug for hallerne.
 
Det oplyses, at maskinstationen har over 300 kunder – alle landbrugere. Maskinstationen har speciale i rapsskårlægning samt presning af halm, hø og græs. Højsæson er juli – august, hvor der beskæftiges ca. 5 foruden ejerne. Der er ingen ansatte, men der lejes andre med CVR-nr. til at køre maskinstationens maskiner i den periode, hvor der er behov for det.
 
Ansøger vurderer, at det ville være uhensigtsmæssigt at have virksomheden i et erhvervsområde, da virksomheden er tilknyttet jordbrugserhverv – og ansøger har ikke kendskab til andre maskinstationer i et erhvervsområde. Det anføres, at der er en del rengøring af maskiner i højsæsonen, herunder at blæse halmpressere af med trykluft, hvilket ville støve for meget i en by.
 
Ansøger er indstillet på at plante et 3-rækket læhegn for at afskærme, hvis kommunen finder det nødvendigt.

Planmæssige forhold m.m.

Der søges bygget på et areal, der ligger uden for Rødding i et område, der i kommuneplanen er beskrevet som et værdifuldt landbrugsområde. Det er lige uden for et område, der er udpeget som værdifuldt/bevaringsværdigt landskab pga. de lave og åbne engområder i tilknytning til Rødding Sø.
 
Det er desuden lige uden for søbeskyttelseslinje omkring Rødding Sø og lige uden for kirkebyggelinje.
 
Byggeri uden for de værdifulde landskaber må ifølge kommuneplanens retningslinje 11 ikke tillades placeret eller udformet, så det i væsentlig grad forringer de landskabelige værdier i disse områder. De værdifulde landskaber er udpeget pga. væsentlige oplevelsesmæssige værdier, som kan blive ødelagt eller forringet af byggeri uden for de udpegede områder.
 
Miljømæssige forhold
Hallerne søges opført ca. 160 m fra Rødding, og bygningers åbninger vender mod Rødding. Forvaltningen vurderer, at afstanden er tilstrækkelig til at sikre mod støjmæssige og andre miljømæssige konflikter i forhold til byen.
 
Der udføres miljøtilsyn på ejendommen.
 
Region Midtjylland har kortlagt det bygningsnære areal som muligt forurenet efter jord­forureningsloven, da der efter regionens oplysninger har været maskinstation siden 1973.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at trafikale forhold ikke er til hinder for en tilladelse. Foruden en adgang til Kirkegade har der mindst siden 1950’erne været en adgang til Enghavevej. Maskinstationen bruger begge adgange til kørsel i forskellige retninger. Ansøger er indstillet på eventuelt at flytte sin adgang fra Kirkegade til Sødalvej engang, men forvaltningen har ikke forholdt sig til dette, da det ikke er aktuelt.

Indsigelse

Forvaltningen har via advokat modtaget indsigelse fra ejerne af Enghavevej 36, Sødalvej 20 og Sødalvej 37. Indsigelse er vedlagt som bilag 3. Det anføres, at der ikke er tilladelse til drift af maskinstation på ejendommen, og at virksomheden bør henvises til et erhvervsområde. Begrundelserne for indsigelsen er:
 
 • At ejendommens maskinhal i forvejen er meget visuelt dominerende, og at det vil skæmme udsigten over det åbne landskab yderligere, hvis der tillades et nyt stort, højt maskinhus.
 • At der efter genskabelse af Rødding sø i 2004 er skabt en helhedsløsning for Rødding med sø og kirke i centrum og et nyt boligområde Søparken med søudsigt - og at udsigten mod sø, by og kirke fra Enghavevej kun skæmmes af maskinhallen på ansøgers ejendom.
 • At en tilladelse vil være i strid med Rødding Lokalråds borgerplan fra 2013 og kommuneplanen, hvor det bl.a. om Rødding fremgår: ”Der skal værnes om søudsigten og forbindelsen mellem by og land skal bevares og styrkes ved i planlægningen at sikre grønne kiler mellem byens forskellige kvarterer".”
 • At Kirkegade og Enghavevej er smalle og maskinerne brede, hvilket er trafikalt farligt.
 • At maskinstationen ingen ansatte har, så der ikke er beskæftigelsesmæssige hensyn.
 
Ansøgers advokat har følgende kommentarer til indsigelsen (vedlagt som bilag 4):
 
 • At de 3 omkringboende bor så langt væk, at indsigelsen bør afvises.
 • At der har været maskinstation siden omkring 1970.
 • At maskinstationen i forvejen lejer en ca. 1800 m2 stor hal ca. 11 km væk.
 • At der i højsæsonen beskæftiges flere medarbejdere på maskinstationen.
 • At ansøgers bedrift er ca. 130 ha, og at maskinhuset også er nødvendigt for egen bedrift.
 
Efter at forvaltningen har spurgt ind til advokatens kommentarer, har ansøger suppleret sin advokats kommentarer med et brev, der indgår i bilag 2.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den eksisterende maskinstation, som efter det oplyste har været der siden ca. 1973, er lovlig, idet kommunen har været bekendt med dens eksistens mindst siden 1981. Forvaltningen vurderer, at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte nybyggeri, som er delvist til brug for maskinstation. Forvaltningen lægger vægt på, at der er tale om en type virksomhed, der er tilknyttet landbrugserhvervet, og at driften kan ske uden miljømæssige gener for omkringboende. Forvaltningen lægger desuden vægt på, at der er tale om byggeri af samme karakter som eksisterende hal på landbrugsejendommen og i øvrigt af samme karakter som sædvanligt, tidssvarende landbrugsbyggeri. Forvaltningen lægger endelig vægt på, at trafikale forhold med de to adgange vurderes at være acceptable.
 
Forvaltningen vurderer, at der ikke skal laves en lokalplan, idet det vurderes, at opførelse af to stålhaller på en større landbrugsejendom til landbrugsrelateret erhverv ikke udgør en væsentlig ændring i det bestående miljø.
 
Forvaltningen vurderer dog, at der bør stilles vilkår om afskærmende beplantning ved maskinhallen, idet der alt andet lige er tale om en stor bygning i et åbent landskab, tæt på et i kommuneplanen udpeget værdifuldt landskab.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ifølge planlovens § 35 må der ikke uden tilladelse opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Ifølge § 36 er nødvendigt landbrugsbyggeri og landbrug undtaget fra krav om byggetilladelse. Byggeri og arealanvendelse til maskinstation er ikke undtaget fra krav om landzonetilladelse.
 
Ifølge planlovens § 13 skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder.
 
Bilag

Sagsid.: 12/150292
Resume
I forlængelse af tidligere beslutning for ny affaldsløsning i Viborg Midtby præsenteres tre projektplaner for implementering af en ny affaldsløsning i Viborg Midtby (den gamle bydel) med præcisering af løsningens udformning, placering, økonomi og tidsplan. Udvalget bedes drøfte de fremlagte projektplaner og vurdere, om projektet skal gennemføres som planlagt i en af de forelagte modeller, eller om projektet evt. skal udsættes på baggrund af Regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020, der væsentligt ændrer vilkårene for affaldssortering.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget drøfter forvaltningens oplæg og beslutter, om den fysiske udrulning af en ny affaldsløsning i Viborg Midtby kan igangsættes som planlagt, eller om udrulningen skal afvente, at lovgrundlag mv. for udmøntning af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og en grøn økonomi” foreligger.
 
Hvis Klima- og Miljøudvalget beslutter at iværksætte udrulningen som hidtil planlagt, indstiller direktøren for Teknik & Miljø endvidere,
 
2. at Klima- og Miljøudvalget drøfter forvaltningens oplæg og beslutter, om der arbejdes videre med
a)     Plan A: Etablering af 13 placeringer fordelt i hele projektområdet, og en forhøjelse af budgetrammen med ca. 1,4 mio. kr., eller
b)     Plan B: Etablering af 11 ud af de 13 placeringer fra Plan A fordelt i hele projektområdet, hvoraf to placeringer på Sct. Mogensgade er friholdt, og en forhøjelse af budgetrammen på ca. 530.000 kr., eller
c)      Plan C: Etablering af 10 ud af de 13 placeringer fra Plan A fordelt i hele projektområdet, hvoraf to placeringer på Sct. Mogensgade og én placering ved Margrethepladsen er friholdt, og som kan gennemføres indenfor eksisterende budgetramme.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Sagen blev udsat og afventer national udmelding. Sagen genoptages dog inden udgangen af 2020.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
Klima- og Miljøudvalget har senest behandlet sagen på møde den 2. maj 2019 (sag nr. 18).
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med en afholdt borgerinddragelsesproces om projektet blev der etableret en ”planlægningsgruppe” bestående af 8 beboere i området, som bl.a. var med til at planlægge, gennemføre og evaluere en borgerworkshop den 14. november 2019. Denne planlægningsgruppe er fastholdt og er præsenteret for de tre projektplaner (A, B og C), som nu forelægges Klima- og Miljøudvalget.
 

Beskrivelse

Sagen drejer sig om en påbudt forbedring af adgangsforhold for dagrenovationsindsamling i Viborg Midtby (den gamle bydel).
 
I forlængelse af en igangsat borgerinddragelsesproces i efteråret 2019 og en afholdt borgerworkshop om projektet den 14. november 2019 med borgere og interessenter i det pågældende område fremsættes der nu tre projektforslag for implementering af den nye affaldsløsning i Viborg Midtby. Projektforslagene er bearbejdet i forhold til indkomne borgerhenvendelser. I bilag 1 findes en samlet oversigt over resultater fra borgerinddragelsesprocessen. Projektforslagene er endvidere afstemt i forhold til øvrige interesser og hensyn, der er for området, herunder museumsinteresser, byggeteknik, trafik, beredskab, erhverv, affaldsbehov m.m.
 
Forvaltningen har udarbejdet tre projektforslag for området (se kortoversigter i bilag 2):

Plan A

 • Består af 13 placeringer fordelt i hele projektområdet.
 • Tager udgangspunkt i den oprindelige projektplan før borgerinddragelsesprocessen med få justeringer.
 • Kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen med ca. 1,4 mio. kr.

Plan B

 • Består af 11 ud af de 13 placeringer fra Plan A fordelt i hele projektområdet, hvoraf to placeringer på Sct. Mogensgade er friholdt.
 • Placeringerne på Sct. Mogensgade er friholdt efter ønske fra beboere i området (bl.a. beboere i Sct. Mogensgade specifikt), da gademiljøet ønskes fastholdt i den eksisterende form. Der udtrykkes ikke betydelige hindringer fra beboerne i forhold til at benytte øvrige affaldsløsninger på de nærliggende placeringer.
 • Der er i projektplanen medtaget forslag og justeringer fra borgerinddragelsesprocessen.
 • Kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen på ca. 530.000 kr.

Plan C

 • Består af 10 ud af de 13 placeringer fra Plan A fordelt i hele projektområdet, hvoraf to placeringer på Sct. Mogensgade og én placering ved Margrethepladsen er friholdt.
 • Placeringerne på Sct. Mogensgade er friholdt efter ønske fra beboere i området (bl.a. beboere i Sct. Mogensgade specifikt), da gademiljøet ønskes fastholdt i den eksisterende form. Der udtrykkes ikke betydelige hindringer fra beboerne i forhold til at benytte øvrige affaldsløsninger på de nærliggende placeringer.
 • Placeringen ved Margrethepladsen er friholdt som led i at nedjustere projektudgifterne i henhold til den aftalte budgetramme. Placeringen er oprindeligt fastholdt, da det har en central signalværdi i forhold til domkirkeområdet. Driftsmæssigt har den dog en begrænset betydning for områdets beboere, der vil have adgang til affaldsløsningerne ved én af de øvrige placeringer i området.
 • Der er i projektplanen medtaget forslag og justeringer fra borgerinddragelsesprocessen.
 • Kan gennemføres indenfor eksisterende budgetramme.
 
For alle tre projektplaner forventes det, at den fremlagte proces- og tidsplan kan overholdes. (Se bilag 3 for proces- og tidsplan for projektet).
 
Forvaltningen vil på mødet gennemgå rammerne for affaldsløsningen med udgangspunkt i de tre projektplaner (A, B og C) for fælles affaldsløsninger i området med tilhørende økonomi og tidsplan.
 
Forvaltningen vil desuden under nærværende møde under et selvstændigt dagsordenspunkt præsentere hovedpunkter i Regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020 samt dens mulige konsekvenser for affaldsløsningen. Af klimaplanen fremgår blandt andet, at alle kommuner fremover skal indsamle affald i 10 fraktioner. Den nuværende udrulningsplan omfatter kun 6 fraktioner.
 
På baggrund af forvaltningens oplæg bedes Klima- og Miljøudvalget drøfte de fremlagte projektplaner og beslutte retningen fremadrettet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er afsat midler på ca. 3,6 mio. kr. til projektet i eksisterende budgetter.
 
 • Plan A kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen med ca. 1,4 mio. kr.
 • Plan B kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen på ca. 530.000 kr.
 • Plan C kan gennemføres indenfor eksisterende budgetramme.
 
De specifikke økonomiske forhold præsenteres i forvaltningens oplæg.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/47480
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at vedlagte udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse godkendes og meddeles ansøger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Udvalget opfordrer til, at ansøger undersøger mulighed for vejbetjening via Vestre Skivevej i forhold til fremtidig drift.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har den 28. februar 2018 meddelt VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til Iglsø Biogas til at modtage og behandle 400 tons biomasser. I forbindelse hermed blev der vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 486 for et biogasanlæg ved Iglsø. Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport blev vedtaget på Byrådets møde den 21. februar 2018 (sag nr. 13).
 
Klima- og Miljøudvalget behandlede den 4. juni 2020 ansøgning om at udvide mængden af modtaget biomasse fra 400 tons/døgn til 600 tons/døgn (sag nr. 15).
 

Inddragelse og høring

En miljørapport med et udkast til miljøgodkendelse for udvidelsen til 600 tons/døgn har været i offentlig høring fra den 24. januar til den 5. april 2020.
 
Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar, som hovedsagelig drejer sig om lugt og trafik. 
 
Oversigtskort er i bilag 1. Miljørapporten er i bilag 2. En liste med høringssvar er i bilag 3.
 

Beskrivelse

Iglsø Biogas ønsker at udvide mængden af modtaget biomasse fra 400 tons/døgn til 600 tons/døgn. Udvidelsen vil medføre, at antallet af transporter til og fra anlægget i gennemsnit vil stige med 16 transporter på hverdage – 8 transporter til anlægget og 8 transporter fra anlægget. Dette svarer til en stigning i antallet af transporter til anlægget på i gennemsnit 50%. Stigningen i transporter sker hovedsagelig på den sydlige del af Ø. Børstingvej mod Lånum.
 
Udvidelsen er af en sådan størrelse, at den bliver VVM-pligtig. Derfor er der udarbejdet en miljørapport for udvidelsen. Rapporten, vedlagt udkast til miljøgodkendelse af udvidelsen, har været i offentlig høring.
 
Der er modtaget 7 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene drejer sig hovedsagelig om de lugt- og trafikgener, der allerede opleves med det eksisterende anlæg, og om bekymringer for flere gener i forbindelse med udvidelsen. Høringssvarene kommer fra beboere, der bor i en afstand på 300 meter til 1,3 km fra anlægget.
 
Lugt
6 af de 7 modtagne høringssvar indeholder bemærkninger om lugtgener. I et af høringssvarene bemærkes, at der ved etableringen af biogasanlægget blev lovet, at anlægget ville være lugtfrit. Det er vigtigt for forvaltningen at slå fast, at et biogasanlæg i drift ikke kan være lugtfrit. Men Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for, hvor meget et biogasanlæg må lugte. Disse grænseværdier er meddelt som vilkår i anlæggets eksisterende miljøgodkendelse.
 
Biogasanlægget har gennemført lugtmålinger i marts 2019. Målingerne og efterfølgende beregninger viser, at lugtgrænserne overholdes. Beregningerne viser ligeledes, at lugtgrænserne også vil kunne overholdes efter udvidelsen.
 
For at forbedre rensningen af biogassens indhold af svovlbrinte har anlægget valgt at udvide en eksisterende svovlscrubber, således at rensningskapaciteten for svovlbrinte pr. 1. marts 2020 har været dobbelt så stor som tidligere. Da svovlbrinte bidrager til oplevelsen af lugt, forventes den øgede rensningskapacitet at medføre mindre lugtemission til omgivelserne.

Trafik

4 af de 7 modtagne høringssvar drejer sig om transport og slitage af veje i området.
 
Et af høringssvarene fokuserer på den massive transport ved majshøsten og stor belastning af centrale tilkørselsveje som Kalkværksvej og Lånumvej og foreslår at indføre restriktioner for transporterne. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at indføre restriktioner for majstransporterne. Det gælder for majs som for andre afgrøder, at når den er klar til at blive høstet, gælder det om at få den i hus, mens vejrliget er til det. Der vil derfor være en periode om efteråret, hvor transporterne med majs vil fylde meget i området.
 
Lånumvej og Kalkværksvej er trafikveje med en bredde på henholdsvis 6,2 m og 6,1 m, hvorfor de anses for at være tilstrækkeligt robuste til den aktuelle trafikbelastning. I forbindelse med etablering af biogasanlægget er der fastsat primære kørselsruter for leverandører, således at det kun er de større veje, der benyttes.
 
Det skal bemærkes, at udvidelsen af anlægget ikke vil medføre en stigning i mængden af tilførte afgrøder. Udvidelsen vil i stedet medføre en stigning i modtagelse af andre biomasser som fx gylle, kartoffelpulp, melasse og olivenskaller.
 
I et af høringssvarene udtrykkes bekymring for, om vejudvidelsen af Ø. Børstingvej, som blev gennemført ved etablering af biogasanlægget i 2018, er af en kvalitet, så den kan klare yderligere tunge transporter. Forvaltningen bemærker, at vejudvidelsen har samme opbygning som eksisterende vejbelægning, men at den yderligere belastning af vejen, der vil ske ved udvidelsen, vil kræve hyppigere vedligehold.

Støj

I høringssvaret fra nærmeste nabo oplever man støjgener fra driften af anlægget. I forbindelse med VVM-rapporten er der gennemført støjmålinger af anlæggets støjkilder og støjberegninger af anlæggets støjbidrag i området. Transporterne til og fra anlægget er medtaget i beregningerne. I støjrapporten konkluderes, at anlægget efter udvidelsen vil kunne overholde gældende grænseværdier med god margen.   
 
I bilag 4 er et notat med forvaltningens bemærkninger til de indkomne høringssvar. Notatet vedlægges som bilag til et svar, som forvaltningen sender til dem, der har afgivet høringssvar.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af de allerede foretagne lugtmålinger samt det faktum, at kapaciteten af svovlrensningen på anlægget er fordoblet, vurderer forvaltningen, at anlægget efter udvidelsen fortsat vil kunne overholde de lugtgrænser, der indgår som vilkår i eksisterende miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen for udvidelsen vil der blive stillet vilkår om fornyede lugtmålinger, som skal dokumentere overholdelsen.
 
Mht. trafik er der allerede foretaget følgende afværgeforanstaltninger til sikring af afviklingen af eksisterende transporter til og fra biogasanlægget: Udvidelsen af Ø. Børstingvej, udvidelse af krydset i Iglsø, lukning af Vittrupvej, Gl. Skolevej og Rørgårdsvej for gennemkørende tung trafik ved skiltning. I Lånum by er krydset Ø. Børstingvej-Lånumvej ændret, og der er etableret hastighedsdæmpende tiltag i form af bump på henholdsvis Ø. Børstingvej og Lånumvej.
 
Siden etablering af eksisterende 400 tons-anlæg i 2018 er der gennemført flere trafiktællinger på Ø. Børstingvej. Trafiktællingerne kan ikke vise den stigning i antal af tunge transporter, som man forventede ville komme ved etableringen af biogasanlægget. Forklaringen på dette er til dels, at de transporter, der tidligere har været i området af husdyrgødning til fx Maabjerg Biogas, i stedet køres til Iglsø Biogas. De forbedringer af vejforholdene, der blev gennemført for at rumme mertransporterne ved etablering af 400 tons-anlægget, ses således ikke at være udnyttet endnu. Med det forbehold at trafiktællinger kun giver et øjebliksbillede af trafikken på et givet tidspunkt, kunne tallene ikke desto mindre tyde på, at den stigning i transporter, som man forventer vil ske ved den ansøgte udvidelse, kan rummes indenfor den stigning, man forventede ville ske ved etablering af 400 tons-anlægget.
 
Forvaltningen vurderer derfor, at de allerede gennemførte tiltag, som nævnt ovenfor, vil kunne sikre en forsvarlig afvikling af transporterne – også efter udvidelsen. 
 
Den forøgede transport, som primært sker på Ø. Børstingvej fra afkørslen til biogasanlægget mod Lånum, vil dog medføre, at vejbelægningen nedslides hurtigere og dermed skal fornyes hyppigere.
 
Den 7. august 2020 bliver der afholdt møde mellem ansøger og medlemmer af Klima- og Miljøudvalget. På mødet redegør ansøger for de forhold vedrørende lugt og transport, som udvalget har ønsket forklaret nærmere.
 
Der er som oplæg til mødet modtaget uddybende oplysninger fra ansøger (bilag 7).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at udvidelsen af Iglsø Biogas vil medføre en hurtigere nedslidning af vejene i nærområdet og især Ø. Børstingvej, så en hyppigere vedligeholdelse og fornyelse af vejene i området er påkrævet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udvidelsen kræver en VVM-tilladelse og et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Udkast til VVM-tilladelse er i bilag 5, og udkast til miljøgodkendelse er i bilag 6.
 
I henhold til lokalplan nr. 486 for biogasanlægget skal tilkørsel til biogasanlægget ske ad adgangsvejen til Ø. Børstingvej. Adgangsvejen fra Vestre Skivevej kan derfor ikke anvendes til de nye transporter.
 
Bilag

Sagsid.: 20/11289
Resume
Forvaltningen vil på mødet give en orientering om aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regeringen har sat et mål om en reduktion af drivhusgasser på 70% i 2030 i forhold til 1990. Som et led i at opnå dette mål har regeringen sammen med et bredt flertal i folketinget indgået en aftale om en klimaplan for affaldssektoren. Nogle vigtige elementer fra aftalen er skitseret i følgende punkter:
 • Øget og mere strømlinet affaldssortering. Danskerne skal sortere affald i 10 fraktioner både i hjemmet og på arbejdspladsen, uanset hvilken kommune de bor i.
 • Fleksibilitet til løsninger. Partierne er enige om, at et almindeligt parcelhus som udgangspunkt max. skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. De typer affald, der kan blandes, uden at kvaliteten derefter forringes, må gerne samles ind i samme ’kammer’ i skraldespanden.
 • Producentansvar og mere genanvendelse af plastikaffald. Der er mål om udsortering af 80% af dansk plast fra forbrændingen i 2030. Der indføres samtidigt krav om 60 pct. reel genanvendelse af indsamlet plastikaffald, sektorsamarbejder med restaurationsbranchen, landbrugs- og byggesektoren, og i den nationale implementering af udvidet producentansvar for emballage skal producenter have økonomisk incitament til at designe emballager, der kan genanvendes.
 • En stærk genanvendelsessektor. Affaldsstrømmene fra husholdninger og virksomheder skal samles og organiseres mere ensartet, og der skal investeres i genanvendelsesanlæg frem for forbrænding.
 • Udbudspligt for genanvendeligt affald. Der stilles krav til kommunerne om, at behandlingen af alt det genanvendelige affald skal udbydes.
 • Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding. Kapaciteten på de danske forbrændingsanlæg skal nedbringes, og der fastsættes et kapacitetsloft svarende til de danske affaldsmængder, der i 2030 forventes reduceret med ca. 30 pct. i forhold til i dag.
 • Mindre affald og mere cirkulær økonomi. Der skal være bedre mulighed for, at borgere kan aflevere affald direkte til virksomheder, som kan bruge det i produktion af nye produkter. Alle kommunale genbrugspladser forpligtes til at gøre et område tilgængeligt, hvor borgerne kan levere genstande til direkte genbrug. 
 • Frit valg for virksomheders forbrændingsegnede affald. Virksomheder skal fremover kunne benytte private indsamlingsordninger for affald til forbrænding.
 • Virksomheder på kommunale ordninger. Mindre virksomheder, der genererer affald svarende i art og mængde til husholdninger, gives frit valg til at vælge de kommunale indsamlingsordninger til genanvendeligt affald.
 • Ny model for tilsyn. Der laves en ny model for affaldstilsyn, så forbrænding af genanvendeligt affald undgås. Det skal være et nyt og forbedret affaldstilsyn i forhold til det, vi har i dag. Affaldstilsynet skal sikre, at erhvervet overholder eksisterende krav om kildesortering af genanvendeligt affald
 
Forvaltningen vil på mødet orientere nærmere om aftalen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/10203
Resume
Klima- og Miljøudvalget har ønsket en kortlægning af spildevandsforholdene i kolonihaver i Viborg Kommune samt en juridisk og økonomisk vurdering af spørgsmålet om kloakering.
 
Forvaltningen har kortlagt spildevandsforholdene i kolonihaveområderne i Viborg Kommune gennem telefoninterviews af repræsentanter for de enkelte områder (bilag 1). Derudover er der udarbejdet et notat vedrørende kloakering i kolonihaveområder (bilag 2).
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget følger ny planlægning for kolonihaveområder i Viborg Kommune. 
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har den 3. juni 2020 (sag nr. 1) besluttet at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at planlægning og idéfase for kommuneplantillæg for alle kolonihaver igangsættes.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Spildevandsforholdene i kolonihaveområderne i Viborg Kommune er kortlagt gennem telefoninterviews med repræsentanter for de enkelte områder.
 
Der er 9 kolonihaveområder i Viborg Kommune med i alt 588 havelodder. Naturstyrelsen ejer kolonihaveområderne ”Haveforeningen Skovly” og ”Haveforeningen Solvang”. De øvrige kolonihaveområder ejes af Viborg Kommune.
 
Kortlægningen viser følgende:
 • Der er et stigende behov for håndtering af spildevand i kolonihaveforeningerne, da mange lodder i stigende grad benyttes som fritidshuse eller små sommerhuse.
 • Mange lodder har etableret deres egne spildevandsanlæg i form af samletanke, nedsivningsanlæg og campingtoiletter.
 • De fleste anlæg er etableret uden de nødvendige tilladelser.
 
Resultaterne af kortlægningen fremgår af vedlagte notat ”Spildevandsforhold i kolonihaver i Viborg Kommune” (bilag 1).
 
Udover miljøbeskyttelseslovens almindelige regulering af spildevandsforhold indeholder lejekontrakten mellem grundejer (Viborg Kommune eller Naturstyrelsen) og haveforeningen
ofte bestemmelser, som begrænser anvendelse af de enkelte havelodder, eksempelvis hvilke spildevandsanlæg der kan gives tilladelse til.
 
I overensstemmelse med ovenstående behandler forvaltningen som udgangspunkt ansøgninger om samletanke, og i de fleste tilfælde kan der meddeles tilladelse. Enkelte steder kan der dog være begrænsninger i forhold til at opnå tilladelse, f.eks. på grund af jordforurening. Der kan ikke meddeles tilladelser til nedsivningsanlæg. Campingtoiletter kræver ikke tilladelse.   
 
Som supplement til kortlægningen har advokatfirmaet ”Energi og Miljø” udarbejdet et notat vedrørende kloakering i kolonihaver (bilag 2).
 
Det fremgår af notatet, at grundejer (Viborg Kommune eller Naturstyrelsen) skal betale tilslutningsbidrag til Energi Viborg Vand A/S i forbindelse med kloakering. Grundejer har ligeledes ansvar for etablering og finansiering af interne kloaksystemer i kolonihaveområdet. Vandafledningsbidrag skal ligeledes afholdes af grundejer.
 
Grundejer har mulighed for at genforhandle lejeaftalerne med en lejestigning og derigennem finansiere udgifterne til tilslutningsbidrag, intern kloakering og vedligehold af kloakanlæg. Det må dog forventes, at det kan blive vanskeligt at genforhandle allerede indgåede aftaler, da lejestigning som følge af kloakering må forventes at være betydelig i forhold til det nuværende lejeniveau. 
 
Som alternativ til kloakering kan der fortsat gives tilladelse til lokal håndtering af spildevand i samletanke, campingtoiletter eller lignende. Anlægsudgifterne hertil må forventes at være billigere end kloakering, men lokal håndtering af spildevand kan være dyrere i drift på grund af tømninger osv. Derudover vil lokale løsninger være mere pladskrævende i områder, der er præget af små lodder med lille afstand mellem naboer.
 
I forhold til kloakering vil der ved lokal håndtering af spildevand være større risiko for manglende og dårligt fungerende anlæg med deraf følgende risiko for lugtgener, uhygiejniske forhold samt næringsstofforurening af nærliggende vandløb eller søer. Det vurderes dog, at risikoen er mindst ved brug af samletanke og campingtoiletter, da manglende tømning hurtig bliver tydelig for brugeren. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/51099
Resume
Intet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Direktør Hans Jørn Laursen orienterede om opsættende virkning på klage over vindmøller ved Vinge.
 
Birthe Harritz spurgte til søndagsåbent på genbrugsplads i Bjerringbro
 
Chef for Byggeri og Miljø, Niels Eriksen, orienterede om sag vedr. byggeaffald. Udvalget behandler sag på kommende møde.
 
Udvalget ønsker sag på kommende møde om regulering af måger i Viborg Midtby.
 
Allan Clifford Christensen spurgte til sag vedr. hævning af Vinkelvej.
 
Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

 • Intet
 
Orientering fra udvalget
 • Birthe Harritz: Private vandindvindingstilladelser og brandhaner
 • Kurt Johansen: Drøftelse af overløb fra rensningsanlæg
 
Orientering fra direktøren
 • Status vedr. affaldssortering (Revas)
 • Naturprojekt ved Drost Peders Høj/Harrestruplund ved Mønsted er blevet indviet på De Vilde Blomsters Dag den 14. juni 2020
 • Temadag for Klima- og Miljøudvalget 28. september 2020: Forslag til program
 • Politisk mødeplan for 2021 (som udvalget har behandlet den 4. juni, sag nr. 20):
  Dato for april-mødet er 29. april, ikke 22. april (samlet mødeplan ses i bilag 1).
 • Multifunktionel jordfordeling i Nørreådalen:
  Miljø- og Fødevareministeriet har givet betinget samtykke (bilag 2). Det betingede ligger i, at lodsejerne skal sige ja.
 • Måger i Viborg Midtby.
 • Ny klimaaftale for energi og industri (notat vedlagt som bilag 3).
 
Bilag