You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 3. juni 2021 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Kai O. Andersen, Birthe Harritz, Allan Clifford Christensen, Kurt Johansen, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/23336

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Tange kan omlægges til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts 2021 til den 29. april 2021. Der er modtaget 3 høringssvar til planforslaget.
 
Et høringssvar drejer sig om køb af areal, som ejes af Energi Viborg Vand A/S. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af planforslaget.
 
Andet høringssvar drejer sig om muligheder for nedsivning af tag- og overfladevand. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af planforslaget, da planforslaget følger kommunens administrative praksis om nedsivning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering jævnfør Spildevandsplan 2019. Det skal dog bemærkes, at der i en mindre del af planområdet ikke kan forventes tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, da området ligger indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til vandværket.
 
Tredje høringssvar drejer sig om placering af rensedam. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af planforslaget, da mulighederne for placering af rensedammen er undersøgt. Derudover forventes der ikke at blive brug for arealer til rensedam hos den pågældende grundejer.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Tange kan omlægges til separatkloak.
 
Adresser på følgende veje vil blive berørt:
 • Bjerringbrovej
 • Nørrehedevej
 • Tange Søvej
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til ny rensedam, som placeres mellem Tange Søvej og jernbanen.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Bjerringbro Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget,
 • Jordbundsforholdene er ikke vurderet velegnet til nedsivning, hvorfor nedsivning af alt tag- og overfladevand fra området ikke vurderes at være realistisk,
 • Af hensyn til drikkevandsressourcen kan der ikke forventes nedsivningstilladelse i dele af projektområdet,
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Tidspunktet for kloakprojektet er fremskyndet i forhold til perspektivplanen for omlægning fra fælles- til separatkloak, hvor området er sat til omlægning i perioden 2023-2033. Kloakprojektet forventes udført i 2022.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 3.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Blandt andet på grund af nedsivningsforhold og hensyn til drikkevandsressourcen er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16380

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at et område i Tange kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger
 • etablering af rensedam
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/2423

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken ved Gl. Århusvej, Viborg, kan omlægges til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 25. februar 2021 til den 22. april 2021. Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken på Gl. Århusvej, Viborg, kan omlægges til separatkloak.
 
Tillægget omfatter størstedelen af kloakopland 2D5. Området omfatter ejendommene på Gl. Århusvej 58B-112B og 61-127, Søndersøvej 1-3 og 4 samt Øster Teglgårdsvej 1 og 2.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til sØnæs.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Viborg Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget.
 • Grundvandet forventes at stå højt i området, hvorfor det ikke vurderes at være realistisk at nedsive alt tag- og overfladevand fra området.
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Tidspunktet for kloakprojektet er i overensstemmelse med perspektivplanen for omlægning fra fælles- til separatkloak (2020-2022).
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Blandt andet fordi der er højtstående grundvand i området, er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16381

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at et område ved Gl. Århusvej i Viborg kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger,
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/1733

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Vridsted kan omlægges til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts 2021 til den 29. april 2021. Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Vridsted kan omlægges til separatkloak.
 
Tillægget omfatter Ålykken 21-23 og Dåsbjergvej 4-10 og 13-15, Vridsted.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til eksisterende rensedam ved Buen, nord for Vridsted.  

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Trevad Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget,
 • Mulighed til tilslutning til eksisterende separatsystem i Vridsted,
 • Stor andel af vejvand som ikke umiddelbart kan nedsives,
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Omlægningen af en del af fælleskloakken i Vridsted er i mindre grad fremskyndet i forhold til perspektivplan for omlægning af fælleskloak. I perspektivplanen er en del af området planlagt omlagt i perioden 2023-2033. Projektet forventes gennemført i 2021 på grund af driftsproblemer med den eksisterende kloak.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. På grund af en stor andel af vejvand som ikke umiddelbart kan nedsives, og da der er mulighed for tilslutning til eksisterende separatsystem i Vridsted, er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16951

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at der kan etableres spildevandsledninger i forbindelse med separatkloakering i Vridsted.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/20335

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten. Repræsentantskabsmøde ved Energnist tilføjes listen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forholdFor konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 
Bilag

Sagsid.: 21/8184

Resume

Der er søgt om landzonetilladelse til at udstykke en grund til opførelse af en bolig fra en ejendom sydvest for Bjerringbro. Forvaltningen vurderer, at en udstykning af det konkrete areal til en bolig vil være i strid med praksis for etablering af boliger i landzone, det vil foregribe planlægningen for området og begrænse kommunens handlemuligheder i forhold til en fremtidig planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at der meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse til at udstykke med hjemmel i planlovens § 35.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Sagen er ikke sendt i naboorientering. Hvis udvalget er positivt indstillet i forhold til at udstykke til bolig, er det forvaltningens vurdering, at det kræver, at der skal udarbejdes en lokalplan for området. I den forbindelse vil forslag til lokalplan blive offentliggjort med en frist for indsigelser, jf. planlovens § 24.
 

Beskrivelse

Landinspektørfirmaet Geopartner har på vegne af ejeren og mulige købere indsendt en ansøgning om udstykning til en bolig fra ejendommen Skibelundvej 39, 8850 Bjerringbro. Oversigtskort fremgår af bilag 1, hvor udstykningen ses som en rød firkant. Ansøgningen fremgår af bilag 2 og 3.
 
Skibelundvej 39 er en landbrugsejendom på 8,4 ha. Der er søgt om at udstykke en ejendom på ca. 3509 m2. Ansøger har oplyst, at der ønskes opført et enfamiliehus med integreret garage i et plan på i alt ca. 250-270 m2. Der er på nuværende tidspunkt ikke søgt om landzonetilladelse til en bolig.
 
Den ansøgte udstykning ligger umiddelbart syd for byzonen, og der er ca. 150 m til byzonen mod øst, jf. bilag 1.
 
I byskitsen for Bjerringbro og strukturplanen for området er forlængelsen af Asavej skitseret gennem den ansøgte udstykning. Ansøger har som alternativ til den primære ansøgning foreslået, at hvis der ikke kan meddeles tilladelse til udstykningen på 3509 m2 pga., at den skitserede forlængelse af Asavej krydser udstykningen, vil ansøger som et alternativ søge om at udstykke en ejendom på ca. 1414 m2 nord for forlængelsen af Asavej, jf. bilag 3.

Lovgrundlag

Udstykning og opførelse af en bolig i landzone kræver tilladelse efter planloven § 35. Boliger i landzone kan udvides op til 500 m2 uden en landzonetilladelse, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 10.
 
Ifølge vejledningen om landzoneadministration skal administrationen af landzonebestemmelserne understøtte kommunens fysiske planlægning. Byudvikling skal ske i tilknytning til eksisterende byområder. Som udgangspunkt bør der kun meddeles landzonetilladelse til at opføre boliger, når det ansøgte boligbyggeri ikke med rimelighed kan henvises til et område planlagt hertil i byzone. Særligt i områder omkring eksisterende byzoner bør kommunen være opmærksom på hensynet om en klar grænse mellem land og by. Ud fra hensynet om at sikre en klar grænse mellem land og by, bør der således tæt på byzone og lige uden for landsbyer som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til udstykning og bebyggelse.

Forvaltningens vurdering

I Bjerringbro er der en stor rummelighed til boligformål. Der er lokalplanlagt for 351 byggegrunde til boligformål, hvoraf 37 er byggemodnede, heraf er de 32 kommunale grunde (tallene er fra februar 2021). Der er lokalplanlagt til boligbebyggelse for et område umiddelbart nord for arealet (jf. bilag 4), som bør udnyttes i en større udstrækning, før der udstykkes nye boliggrunde. Det er dermed muligt at henvise ansøger til områder, der allerede er lokalplanlagt til boligformål.
 
Ejendommen ligger lige udenfor byzonen for Bjerringbro, og der bør derfor ikke meddeles landzonetilladelse til udstykning eller en ny bolig, jf. Vejledning til landzoneadministration.
 
Ejendommen ligger indenfor kommuneplanrammen BBRO.B4.08, der udlægger området til blandede boliger. Af kommuneplanrammen fremgår det, at områdets videre udbygning skal ske med udgangspunkt i den strukturplan, der er udarbejdet for området. Forvaltningen vurderer, at udstykningen af en enkelt ejendom vil foregribe planlægningen for området. Udbygning af boligområdet bør ske ud fra en samlet planlægning, hvor der tages stilling til vejstruktur (forlængelse af Asavej og intern vejfordeling i boligområdet), håndtering af regnvand, boligtyper, boligernes placering m.v. En selvstændig udstykning det pågældende sted vil dermed begrænse kommunens muligheder ved den fremtidige planlægning for området.
 
En landzonetilladelse til udstykning til en fremtidig bolig betyder, at boligen uden landzonetilladelse kan tilbygges op til i alt 500 m2, uden det kræver en landzonetilladelse.
 
På baggrund af at en udstykning vil foregribe planlægningen for området, at der kan henvises til områder udlagt til boligformål i Bjerringbro, og at det vil stride mod praksis at meddele landzonetilladelse til en udstykning til bolig lige uden for byzone, vurderer forvaltningen, at der bør meddeles afslag til ansøgning om at udstykke til en bolig som ansøgt, både til den primære ansøgning og det alternative forslag til en mindre udstykning.
 
Lignende afgørelser
Den 26. januar 2017 meddelte Klima- og Miljøudvalget landzonetilladelse til en udstykning fra Skibelundvej 39 (nu Skibelundvej 33) (link til sag nr. 2 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. januar 2017).
 

Alternativer

Hvis udvalget er positivt indstillet i forhold til ansøgning om at udstykke til bolig, kan en udstykning til boliger ske ved lokalplanlægning indenfor kommuneplanrammen BBRO.B4.08. I det tilfælde kan ejer indsende en ansøgning om lokalplanlægning, og Teknisk Udvalg skal på den baggrund vurdere, om der skal igangsættes planlægning for området. Forvaltningen anbefaler, at en evt. ansøgning om en lokalplan minimum omfatter den del af Skibelundvej 39, der ligger indenfor rammen BBRO.B4.08.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejendommen ligger indenfor kommuneplanrammen BBRO.B4.08, der udlægger området til blandede boliger som åben-lav og tæt-lav. Ifølge rammen vil en videre udbygning af området forudsætte en vurdering af områdets trafikale betjening, herunder det eventuelle behov for en forlængelse af Asavej og etablering af en ny østlig omfartsvej.
 
Bilag

Sagsid.: 21/9042

Resume

Ejer af Stensigvej 7, 8831 Løgstrup, fik i 2010 tilladelse efter byggeloven til opførelse af en garage på 48 m2, men opførte i stedet en garage på 84 m2. Ejer har søgt om lovliggørelse af garagen, og sagen forelægges for udvalget, da det ikke er i overensstemmelse med klagenævnets og kommunens praksis om landzonetilladelse til private udhuse/garager.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at udvalget beslutter at meddele afslag til en garage på i alt 84 m2 med hjemmel i planlovens § 35, da der i forvejen er et stort udhusareal på ejendommen. Da garagen allerede er opført, varsles der samtidig med afslaget påbud om lovliggørelse.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Ansøgningen er ikke sendt i orientering til naboer, da det vurderes at være af underordnet betydning for naboer.
 

Beskrivelse

Ejer af Stensigvej 7, 8831 Løgstrup, har søgt om lovliggørende landzonetilladelse til en tilbygning på 36 m2 til garagen, så den har et samlet areal på 84 m2. Det er oplyst, at tilbygningen er udført. Oversigtskort fremgår af bilag 1 (garagen er markeret med en rød firkant) og ansøgning fremgår af bilag 2.
 
Tilbygningen skal anvendes til garage for campingvogn, og den er udført med eternittag og sider af stålplader.
 
Stensigvej 7 er en samlet fast ejendom på 1,85 ha og ikke en landbrugsejendom. Ejer har oplyst, at ejendommen var en landbrugsejendom indtil 2001, hvor en del af jorden blev solgt. Ejendommens bygningsmasse består af en bolig og flere udhuse, hvoraf to af udhusene ifølge BBR er tidligere driftsbygninger til landbrug (bygningerne 2 og 3 i BBR, jf. bilag 1). I 2010 anmeldte ansøger opførelse af en garage på 48 m2.
 
Af luftfotos ses det, at garagen blev opført mellem 2010 og 2012 med et areal på 84 m2.
 
Ud over garagen er der ifølge BBR 333 m2 udhusareal (bygningerne 2 og 3 i BBR) samt to små udhuse, der ikke er registreret i BBR. De to små udhuse kræver ikke landzonetilladelse. Bygning 2 er en tidligere stald/lade, og bygning 3 er tidligere maskinhus. Bygning 2 og 3 anvendes i dag anvendes til hhv. fyrrum, opbevaring og en garage til veteranbil og en traktor.

Lovgrundlag

Opførelse af garager, carporte, udhuse o.lign. på over 50 m2 kræver tilladelse efter planlovens § 35. Der kan opføres flere udhuse på op til 50 m2 hver, når de er i tilknytning til en bolig uden en landzonetilladelse.
 
Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, og kommunen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. planlovens §§ 63 og 51.

Praksis

Ifølge klagenævnspraksis og vejledning om landzoneadministration gives der ikke landzonetilladelse til udhusarealer på over i alt 100 m2, med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Udhuse på op til 50 m2 tæller ikke med, da de ikke kræver landzonetilladelse. Klagenævnet betragter det ikke som særlige omstændigheder, at man har behov for at opbevare traktor, diverse redskaber, brænde o.l. Nævnet vurderer, at der ikke kan tillades udhusarealer på over 100 m2 på en ikke-erhvervsejendom. Nævnet vurderer, at den restriktive praksis vedrørende udhuse ikke skal fraviges, og at der skal lægges vægt på, at der i forvejen er udhuse på en ejendom.
 
Det er kommunens praksis kun at tillade opførelse af et nyt udhus, hvis ejendommens udhusarealer ikke overstiger 200 m2 (små udhuse under 50 m2 tæller ikke med, da de ikke kræver landzonetilladelse), dvs. kommunen tillader dobbelt så store udhusarealer som klagenævnet. Viborg Kommune har dermed en mere lempelig praksis end klagenævnet, begrundet i at Viborg Kommune har lavere befolkningstæthed end landsgennemsnittet, og at landskabets skala generelt i Viborg Kommune er større end landskabet i Østdanmark.

Tidligere lignende sager

Udvalget besluttede på møde den 20. september 2018 (link til sag nr. 13 på Klima- og Miljøudvalgsmøde den 20. september 2018) at meddele afslag til et udhus på 265 m2 som erstatning for et udhus på 210 m2, og den 3. november 2016 besluttede udvalget (link til sag nr. 3 på Klima- og Miljøudvalgsmøde den 3. november 2016) at meddele afslag til en 301 m2 stålhal til hobbyværksted og garage til biler og campingvogn. Begge afslag var begrundet i, at der i forvejen var et stort udhusareal på ejendommene.

Forvaltningens vurdering

Ifølge klagenævnet skal der foreligge særlige omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til private udhuse på over 100 m2. Som nævnt er Viborg Kommunes praksis, at der kan tillades udhusarealer på op til i alt 200 m2. Ansøger har i 2010 fået godkendt en garage på 48 m2 i henhold til byggeloven. Da garagen var mindre end 50 m2 og blev opført i tilknytning til boligen, krævede den ikke en landzonetilladelse. En garage på 84 m2 kræver derimod en landzonetilladelse, både i 2010 og i dag. Hvis der oprindeligt var søgt om en garage på 84 m2, havde forvaltningen vejledt om praksis på området, herunder at der ikke kunne forventes en landzonetilladelse til en garage på 84 m2, når der allerede var udhusarealer på 333 m2. I sager om lovliggørelse af byggeri opført uden de nødvendige tilladelser er udgangspunktet, at sagen skal have samme udfald, som hvis der var søgt om tilladelse inden opførelse af byggeriet.
 
Forvaltningen vurderer, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til det ansøgte. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der skal meddeles afslag på ansøgning om en garage på 84 m2.
 
Da garagen på 84 m2 allerede er opført, skal der samtidig med afslaget varsles et påbud om lovliggørelse. Lovliggørelse kan ske ved at fjerne garagen, eller nedbringe den til den godkendte størrelse på 48 m2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejendommen ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landbrugsområde. Ifølge kommuneplanens retningslinje 8 er det byrådets målsætning, at jordbrugserhvervene sikres de bedst mulige produktionsbetingelser blandt andet ved at friholde landområderne uden for byer og landsbyer for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugs- og fiskerierhvervet. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er uden betydning for jordbrugserhvervenes produktionsbetingelser.
 
Bilag

Sagsid.: 19/31313

Resume

Forslag til lokalplan nr. 550 og tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 11. februar til den 8. april 2021. Der er kommet ét høringssvar fra Vejdirektoratet. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til Vejdirektoratet.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til Vejdirektoratet.
 

Sagsfremstilling

Historik
Energi Viborg Kraftvarme ønsker at etablere et luft-vand-varmepumpeanlæg ved Randersvej i Viborg. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Byrådet besluttede den 27. januar 2021 (link til sag nr. 5 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 27. januar 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 550 samt forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 550 samt forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 11. februar til den 8. april 2021. Der er kommet ét høringssvar fra Vejdirektoratet, som er i bilag 3. Høringssvaret er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til det.
 
Vejdirektoratet opfordrer til, at der i dialog med Vejdirektoratet foretages en afklaring af, hvilke foranstaltninger der skal etableres for at forhindre glatte kørebaner på statsvejen, inden lokalplanen vedtages endeligt. Energi Viborg Kraftvarme har svaret forvaltningen, at der har været drøftelse med Vejdirektoratet om, hvilke tiltag der påtænkes ved projektets gennemførelse med henblik på at registrere kritiske forhold ift. rimdannelse forårsaget af varmepumpeanlægget, og handlemuligheder, hvis der konstateres problemer.
 
Vejdirektoratet påpeger, at lokalplanen bør udformes, så den muliggør etableringen af foranstaltninger, herunder beplantning uden for vejbyggelinjen for at forhindre, at varmepumpeanlægget forårsager glatte kørebaner på statsvejen.
 
Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at lokalplanen præciseres i forhold til at gøre det muligt at foretage beplantning i hele området. Forvaltningen indstiller derfor en ændring af lokalplanens bestemmelse om ubebyggede arealer, hvormed høringssvaret imødekommes. Forslaget til ændring i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 
 
Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 550

Lokalplanen giver mulighed for at etablere forsyningsanlæg til almene formål. Området forbliver i landzone. Der må bygges i op til 10 m højde inden for et byggefelt. Vejadgang sker fra Randersvej. Desuden sikrer lokalplanen, at et eksisterende læhegn bevares, og at der etableres ny afskærmende beplantning for at begrænse de tekniske anlægs synlighed fra omgivende veje.

Forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 64 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde VIBØ.TA.01_T64 til tekniske anlæg. Tillægget medfører desuden, at der sker en reduktion af de arealer, der er udpeget til henholdsvis lokaliseringsmulighed for biogasanlæg (retningslinje 8.6) og skovrejsningsområde (retningslinje 9.1).
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen pga. områdets beliggenhed og anlæggets synlighed ved en indfaldsvej til Viborg. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16300

Resume

Viborg Varme har undersøgt mulighederne for konvertering af naturgasområder og forsyning af udstykningsområder med nybyggeri. Viborg Varme vil nu afdække forbrugerinteressen for at få fjernvarme i områderne. Viborg Varme lægger op til samarbejde med Viborg Kommune og ønsker, at kommunen tilkendegiver opbakning til projekterne.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at sagen tages til efterretning, og
 
2. at udvalget drøfter, hvorvidt kommunen kan fremme yderligere grøn omstilling af varmeforsyningen ved at bakke op om projekter for udbygning af fjernvarmeforsyning i Viborg, Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og Bruunshåb.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der tages stilling til, om man vil anbefale, at alle offentlige bygninger i de enkelte konverteringsområder naturligt indgår og konverteres til fjernvarme.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning og besluttede, at kommunen kan fremme yderligere grøn omstilling af varmeforsyningen ved at bakke op om projekter for udbygning af fjernvarmeforsyning i hele Viborg kommune.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet
 
1. at anbefale, at alle offentlige bygninger i de enkelte konverteringsområder naturligt indgår og konverteres til fjernvarme.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Varme har fået udarbejdet en Masterplan for fjernvarmeforsyning af Viborg, som beskriver muligheden for udbygning af fjernvarmen i Viborg, Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og Bruunshåb. Masterplanen omfatter fjernvarmeforsyning af 20 gasområder ved Viborg,
4 områder ved Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og Bruunshåb samt 3 udstykningsområder. For hvert enkelt område er der udarbejdet en selskabsøkonomisk analyse, hvor det vurderes, om forsyning af områderne bidrager økonomisk til en mere effektiv og prisbillig varmeforsyning for de eksisterende forbrugere. Desuden prioriteres områderne på baggrund af tilbagebetalingstiden. Masterplanen er i bilag 1.
 
Masterplanen blev behandlet på Viborg Varmes bestyrelsesmøde den 23. marts 2021 under punkt 8 om konvertering af kollektive naturgasområder i Viborg og opland. Bestyrelsen besluttede at bakke op om, at Viborg Varme afdækker forbrugerinteressen i de kollektive naturgasområder med henblik på, at bestyrelsen i august beslutter, hvilke områder Viborg Varme ønsker at forsyne med fjernvarme i de kommende år ved ansøgning til Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har modtaget et brev fra Viborg Varme om status på Viborg Varmes forarbejde i forbindelse med konvertering af kollektiv naturgas til fjernvarme i Viborg By og opland. Brevet er i bilag 2.
 
I brevet henvises der til mål om udfasning af naturgas til opvarmningsformål jf. folketingspartiernes klimaaftale af 22. juni 2020. Det fremgår, at Viborg Varme ønsker at bidrage til den grønne omstilling og ser sig selv som en væsentlig aktør. Skal fjernvarmen være en mulighed, kræver det, at der er mange der ønsker at tilslutte sig, og Viborg Varme vil inden sommerferien arbejde aktivt på at afdække, om forbrugerne i naturgasområderne er interesserede i at få fjernvarme. I brevet lægges der op til samarbejde med Viborg Kommune. Foruden kommunens myndighedsbehandling og godkendelse ønsker Viborg Varme, at kommunen styrker projekterne ved at tilkendegive
 1. at alle offentlige bygninger i de enkelte konverteringsområder naturligt indgår og konverteres til fjernvarme.
 2. at Klima- og Miljøudvalget offentligt tilkendegiver sin opbakning til initiativet, herunder som et væsentligt bidrag til nedbringelse af Viborg Kommunes CO2 aftryk.
 3. at Viborg Kommune giver mulighed for lokal midlertidig skiltning på indfaldsvejene til de enkelte naturgasområder med henblik på, at Viborg Varme kan skabe det fornødne kendskab til mulighederne for fjernvarme og derigennem sikre tilstrækkelige tilkendegivelser om konvertering som grundlag for at påtage sig forsyningspligten.

Forvaltningens vurdering

Viborg Varme har inddraget forvaltningen i udarbejdelse af masterplanen ved deltagelse i en række arbejdsmøder. Forvaltningen vurderer, at analysen er detaljeret og grundig i opstillingen af forudsætninger for beregningerne, herunder samspillet med behov for nye varmeproduktionsanlæg. Den udgør derfor et godt forarbejde til efterfølgende projektforslag.
 
Med afsæt i sammenhængsmodellens målsætninger under temaet bæredygtighed og fokusområdet om bygninger i katalog for grøn omstilling vil det være et godt udgangspunkt, at kommunens bygninger forsynes med fjernvarme, efterhånden som det bliver muligt i de enkelte konverteringsområder. Det skal dog vurderes i de enkelte tilfælde, om det er økonomisk fornuftigt, hvis der fx er bygninger, der for nyligt har fået installeret nyt gasfyr. Det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen fortsætter dialogen med Viborg Varme med henblik på at følge prioriteringen af konverteringsområder og fjernvarmens udbygningstakt. Derved vil kommunen kunne undgå uheldige dispositioner for de kommunale bygninger, som modarbejder en fjernvarmeforsyning af de kommunale bygninger, som står først for at kunne blive forsynet. Det skal bemærkes, at ejerskabet til bygningerne i Viborg Kommune er decentralt, og at det derfor vil være op til den enkelte fagforvaltning at prioritere midler til en evt. udskiftning.
 
Kommunen kan bidrage til at udbrede kendskabet til mulighederne for fjernvarme på forskellige måder. Kommunen vil fx arbejde med rådgivning af private boligejere med henblik på, at de optimerer energiforbruget i deres bygninger, og det kan ske gennem kampagner og tilbud om energitjek. Forvaltningen forventer, at der skal sættes fokus på fjernvarme som et væsentligt emne i kommunens arbejde med en DK2020 klimahandlingsplan. Mht. til skiltning skal det vurderes i de enkelte tilfælde og i forhold til generelle hensyn om at undgå for meget skiltning og lighed for skiltning for mange andre selskaber og produkter.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Viborg Varmes bestyrelse i august beslutter, hvilke områder Viborg Varme ønsker at forsyne med fjernvarme i de kommende år, og umiddelbart herefter sender ansøgning til Viborg Kommune om projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven, vil der kunne foretages høring af berørte forsyningsselskaber mv. i efteråret, og projektgodkendelse vil kunne meddeles ultimo 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/28957

Resume

Ved kommunens udarbejdelse af en DK2020-klimahandlingsplan skal kommunen inddrage borgerne og udvikle planen i samarbejde med relevante aktører. Forvaltningen foreslår, at processen igangsættes med indkaldelse af idéer og forslag, og at der afholdes et offentligt møde i høringsperioden.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer igangsættes forud for udarbejdelse af en DK2020-klimahandlingsplan,
 
2. at der afholdes et offentligt møde på Viborg Rådhus i Multisalen
onsdag den 25. august kl. 17.00-19.00, eller
torsdag den 26. august kl. 17.00-19.00, eller
torsdag den 2. september kl. 17.00-19.00.
 
Hvis det ikke er muligt pga. forsamlingsforbud, afholdes mødet i stedet for som et digitalt møde.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer igangsættes forud for udarbejdelse af en DK2020-klimahandlingsplan, og
 
2. at der afholdes et offentligt møde på Viborg Rådhus i Multisalen den 25. august kl. 17.00-19.00,
 
Hvis det ikke er muligt pga. forsamlingsforbud, afholdes mødet i stedet for som et digitalt møde.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i august (link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 26. august 2020) at Viborg Kommune skulle ansøge om at deltage i projektet DK2020 klimaplaner i hele Danmark med opstart november 2020.
 
Kommunen modtog svar på ansøgningen den 18. november 2020 om, at Viborg Kommune var udvalgt til at deltage i projektet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Parterne bag projektet (Realdania, Kommunernes Landsforening, Danmarks fem regioner, CONCITO og C40 Cities) indgår i et partnerskab om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimahandlingsplaner i alle landets kommuner. Med projektet ønsker parterne at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen i alle danske kommuner og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for projektet.
 
Indtil videre er i alt 65 danske kommuner en del af DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest klima-ambitiøse byer i verden. ?De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet i 2019 og er enten klar med klimahandlingsplaner eller ved at færdiggøre dem. I november 2020 indtrådte yderligere 45 kommuner i DK2020, heriblandt Viborg Kommune.

Krav til klimahandlingsplanen

Viborg Kommunes deltagelse i DK2020-projektet indebærer, at kommunen skal udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning. Det betyder, at Viborg Kommune skal udarbejde en plan, som viser vejen til netto nul-udledning senest i 2050 for kommunen som geografisk område, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Klimahandlingsplanen skal udarbejdes efter DK2020's metode, kaldet Climate Action Planning Framework, som vil skabe overblik over, hvad vi mangler for at have en samlet plan for klimaneutralitet og klimatilpasning frem mod 2050.
 
Metoden stiller en række krav til processen for kommunens arbejde med klimahandlingsplanen. Det gælder bl.a.:
 • at processen skal være inkluderende?,
 • at planen skal udvikles i samarbejde med nøgleaktører inden for det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet?,
 • at der skal benyttes en transparent metode til udvælgelse og prioritering af tiltag?,
 • at der skal anvises finansiering og tidsplan for tiltag?,
 • at planen skal implementeres med regelmæssig monitorering og opdatering?.
 
Det bemærkes, at udarbejdelse og vedtagelse af en klimahandlingsplan ikke medfører nogen lovpligtige høringer eller borgermøder eller krav til, hvordan høringssvar skal behandles. Så det er op til kommunen, hvordan inddragelse og høring skal ske, blot skal processen opfylde kravene i metoden, for at klimahandlingsplanen vil kunne opnå en DK2020-godkendelse.

Forslag til proces

Med hensyn til at samarbejde med nøgleaktører har forvaltningen skabt sig et overblik over mulige lokale aktører at samarbejde med. Det drejer sig om aktører inden for bl.a. energiforsyning, transport, byggeri, landbrug, natur, viden-/uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og civilsamfund. Da klimahandlingsplanen skal omhandle, hvordan et klimaneutralt landbrug kan se ud i 2050, og hvordan vejen derhen kan se ud, har forvaltningen allerede inviteret centrale aktører inden for landbruget til at deltage i et rådgivende dialogforum, hvor grøn omstilling af landbruget i Viborg Kommune er på dagsordenen. Forvaltningen vil fortsætte med at inddrage øvrige relevante aktører.
 
Forvaltningen foreslår en proces med tidlig inddragelse af offentligheden og de centrale aktører. Det giver størst værdi at få input, inden planen udarbejdes. Det foreslås derfor, at der i juli-september 2021 afholdes en 10 ugers idéfase med indkaldelse af idéer og forslag, og at der afholdes et offentligt møde i høringsperioden. Den offentlige høring i idéfasen vil ske via kommunens hjemmeside, hvor folk kan indsende idéer og forslag.
 
Klima- og Miljøudvalget vil blive forelagt de indkomne idéer og forslag til drøftelse og prioritering. De prioriterede indsatser og projektets fremdrift vil løbende blive kommunikeret på kommunens hjemmeside og sociale medier. Her kan afsenderne af idéer og forslag og andre interesserede følge projektet, og der vil derfor ikke blive givet direkte svar tilbage til dem, som har indsendt idéer og forslag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
10 ugers idéfase, offentligt møde og involvering af nøgleaktører
1. juli-9. september 2021
 
Behandling af høringssvar i KMU og ØEU
oktober 2021
Udarbejdelse af forslag til klimahandlingsplan
oktober-november 2021
Forslag til klimahandlingsplan behandles i KMU, ØEU og BYR
januar 2022
4 ugers høring om forslag til klimaplan
  evt. kun i høring hos nøgleaktører
februar 2022
Endelig vedtagelse af klimahandlingsplan i KMU, ØEU og BYR
april-maj 2022
Samarbejdsaftaler og indgåelse af partnerskaber
februar-april 2022
Aflevering af klimahandlingsplan til C40-godkendelse
juni 2022
Kommunikation og implementering af klimahandlingsplanen
juli 2022
 
Forklaring til forkortelser i tidsplanen:
KMU: Klima- og Miljøudvalget
ØEU: Økonomi- og Erhvervsudvalget
BYR: Byrådet
 
Idéfasen afholdes op til, at kommunens skoler og dagtilbud afholder emneugen Grønne Sammen med fokus på grøn omstilling fra den 6. september til 17. september 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/30229

Resume

Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et solcelleanlæg nord for Stoholm med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Forslag til planer med tilhørende miljørapporter foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 554 og tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapporter vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde onsdag den 11. august eller tirsdag den 24. august, begge dage fra kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktionerne tillader det.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 554 og tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapporter vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 26. august fra kl. 17-19 i Stoholm, hvis Corona-restriktionerne tillader det.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 2. september 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 2. september 2020) at igangsætte planlægningen for solenergianlæg i Viborg Kommune, herunder planlægningen for et solenergianlæg ved Stoholm.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2021 (link til sag nr. 8 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021) på baggrund af en idéfase at fortsætte planlægningen for solcelleanlægget ved Stoholm og godkendte notat med behandling af høringssvar fra idéfasen. På samme møde blev der truffet beslutning om at gå videre med udarbejdelsen af et overordnet kommuneplantillæg for solenergianlæg og planlægningen for et solcelleanlæg ved Kvosted, ligesom der blev truffet beslutning om at gå videre med planlægning for tre ansøgte solcelleprojekter.
 
Byrådet besluttede den 19. maj 2021 (link til sag nr. 4 i byrådet 19. maj 2021), at forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 med retningslinjer for solenergianlæg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger. 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Plan- og projektområdet for et solcelleanlæg ved Stoholm er i løbet af planprocessen blevet tilpasset, så det nu udgør i alt 67 hektar. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Solcelleanlægget forventes at have en årlig produktion på ca. 70.000 MWh og vil øge andelen af vedvarende energi i Viborg Kommune fra 25,3% til 26,6%.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 og et udkast til forslag til lokalplan nr. 554, der er i bilag 2.

Forslag til tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg.
 
Med kommuneplantillægget foretages der en ændring i retningslinje nr. 8 i Kommuneplan 2017- 2029. Udpegningerne for biogasanlæg, store husdyrbrug og værdifuldt landbrugsområde reduceres med et areal svarende til kommuneplanrammen for solcelleområdet.

Forslag til lokalplan nr. 555

Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg, at sikre at anlægget indpasses i forhold til landskab, natur og nabobebyggelse, og at anlægget afskærmes med beplantning.
 
Planforslaget sikrer desuden, at arealerne tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse eller henlægges som natur, når solcelleanlægget tages ud af drift.
 
Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Planforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.
 
Planforslaget giver mulighed for, at der kan opstilles solceller på faste stativer, der opstilles i parallelle og øst-vest-gående rækker med solcellepanelerne orienteret mod syd.
 
Planforslaget giver desuden mulighed for etablering af en stepup-transformer centralt i planområdet med tilhørende teknikhuse og udstyr med en højde på op til 6,5 meter og andet elektrisk udstyr som f.eks. lynafleder med en højde på op til 15 meter.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene onsdag den 11. august eller tirsdag den 24. august, begge dage fra kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktionerne tillader det.

Miljørapport og miljøkonsekvensvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport for planerne, der er i bilag 3, og en miljøkonsekvensrapport for det konkrete ansøgte projekt, der er i bilag 4. Miljørapporterne skal i høring samtidig med planforslagene.
 
I miljørapporterne for hhv. planerne og projektet fokuseres der i hovedtræk på:
 • Landskab og visuelle forhold
 • Natur, dyreliv, bilag IV-arter
 • Trafik
 • Støj
 • Arealforbrug af landbrugsjord
 • Energi og klimatiske forhold
 
I miljørapporterne vurderes det, at planerne og det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentligt negativ påvirkning af de undersøgte forhold. Planerne vil give mulighed for et solcelleanlæg, som bl.a. kan forandre landskabsoplevelsen og forholdene for naturen i området og give anledning til støj og vibrationer fra de tekniske installationer. Det vurderes dog samlet set, at planerne og projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning med de valgte afværgeforanstaltninger.
 
Afværgeforanstaltningerne er bl.a. fastlagt i planforslagenes rammer og bestemmelser og vil i det omfang, det ikke kan fastlægges i planerne, blive fastlagt som vilkår i den tilladelse til projektet, der skal gives i henhold til § 25 i miljøvurderingsloven (tidligere kaldet VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse ses i bilag 5.
 
Lokalplanforslaget indeholder for eksempel bestemmelser om en afskærmende beplantning af forskellige arter rundt om solcelleanlægget, dels for at begrænse solcelleanlæggets visuelle påvirkning af nabobeboelse og landskab, og dels for at tilgodese dyrelivet som skjul eller spredningskorridor.
 
Udkastet til § 25-tilladelse indeholder blandt andet vilkår om, at adgang til projektområdet skal ske fra Nr. Søbyvej eller den vestlige del af Skalmstrupvej. Det gøres for at sikre, at den øvrige del af Skalmstrupvej ikke belastes af trafik til og fra anlægget både i anlæggets forventede anlægsperiode på ca. 4 måneder og i driftsperioden.
 
Planområdet er udpeget som værdifuldt landbrugsområde i kommuneplanen. Der vurderes, at der tale om et mindre areal set i forhold til kommunens samlede landbrugsareal, og at det ikke udelukker landbrugsmæssig drift, når planområdet tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse efter endt anvendelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene og miljørapporterne til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene og miljørapporterne offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene og miljørapporterne med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene og miljørapporterne blive offentliggjort i perioden fra primo juli 2021 til medio september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i december 2021 med henblik på endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven (VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse er vedhæftet som bilag 5.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes i øvrigt en grøn pulje, hvortil opstiller af solceller skal betale 40.000 kr. pr. opstillet MW. Der forventes, at der kan opstilles ca. 60 MWp i planområdet ved Stoholm, og det vil udløse 2,4 mio. kr. til grøn pulje. Kommunen skal administrere puljen, som kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om administration af grøn pulje til politisk beslutning.
 
Bilag

Sagsid.: 20/30230

Resume

Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et solcelleanlæg ved Kvosted med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Forslag til planer med tilhørende miljørapporter foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 555 og tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapporter vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 17. august eller onsdag den 18. august 2021, begge dage fra kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktioner tillader det.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 555 og tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapporter vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 18. august kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktioner tillader det.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 2. september 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 2. september 2020) at igangsætte planlægningen for solenergianlæg i Viborg Kommune, herunder planlægningen for et solenergianlæg ved Kvosted.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2021 (link til sag nr. 8 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021) på baggrund af en idéfase at fortsætte planlægningen for solcelleanlægget ved Kvosted og godkendte notat med behandling af høringssvar fra idéfasen.
 
På samme møde blev der truffet beslutning om at gå videre med udarbejdelsen af et overordnet kommuneplantillæg for solenergianlæg og planlægningen for et solcelleanlæg ved Stoholm, ligesom der blev truffet beslutning om at gå videre med planlægning for tre ansøgte solcelleprojekter.
 
Byrådet besluttede den 19. maj 2021 (link til sag nr. 4 i byrådet 19. maj 2021), at forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 med retningslinjer for solenergianlæg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Plan- og projektområdet for et solcelleanlæg ved Kvosted er i løbet af planprocessen blevet tilpasset, så det nu udgør i alt 106 hektar. Heraf kan der opsættes solceller på 94 hektar og udlægges ca. 3 hektar til natur. Resten består af eksisterende vejarealer og arealer, som bl.a. skal udlægges til afskærmende beplantning. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Solcelleanlægget forventes at have en årlig produktion på ca. 104.000 MWh og at ville øge andelen af vedvarende energi i Viborg Kommune fra 25,3 % til 27,1%.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029 og et udkast til forslag til lokalplan nr. 555, der er i bilag 2.

Forslag til tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg.
 
Med kommuneplantillægget ophæves følgende i Kommuneplan 2017- 2029:
 • I retningslinje nr. 6 udtages reservationen til støjende fritidsaktivitet
 • I retningslinje nr. 8. reduceres udpegningen af lokaliseringsmulighed for biogasanlæg med et areal svarende til kommuneplanrammen for solcelleområdet.

Forslag til lokalplan nr. 555

Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre en harmonisk ensartet opstilling af solcellerne og en afskærmende beplantning, så etableringen af anlægget tager mest muligt hensyn til omkringliggende landskab, natur og naboer.
 
Planforslaget sikrer desuden, at arealerne tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse eller henlægges som natur, når solcelleanlægget tages ud af drift, ligesom planen i solcelleanlæggets driftsperiode sikrer, at et samlet areal på 3 hektar i planområdets nordøstlige del plejes som naturområde.
 
Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Planforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.
 
Planforslaget giver mulighed for, at der kan vælges mellem solceller på faste stativer, der opstilles i parallelle rækker i øst-vestlig retning, eller solceller på et trackersystem, som opstilles i parallelle rækker i nord-sydlig retning, og som kan dreje efter solen.
 
Planforslaget giver desuden mulighed for etablering af en transformerstation centralt i planområdet med udendørs tekniske konstruktioner med en maksimal højde på 8,5 meter. Derudover kan der opsættes en lynafleder med en højde på op til 22 meter.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 17. august eller onsdag den 18. august 2021, begge dage fra kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktionerne tillader det.

Miljørapport og miljøkonsekvensvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport for planerne, der er i bilag 3 og en miljøkonsekvensrapport for det konkret ansøgte projekt, der er i bilag 4. Miljørapporterne skal i høring samtidig med planforslagene.
 
I miljørapporterne for hhv. planerne og projektet fokuseres der i hovedtræk på:
 • Støj, vibrationer og refleksioner
 • Natur
 • Landskab herunder kystnærhedszonen
 • Energi og klima
 • Alternativer
 
I miljørapporterne vurderes det, at planerne og det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentligt negativ påvirkning af de undersøgte forhold. Planerne vil give mulighed for et solcelleanlæg, som bl.a. kan forandre landskabsoplevelsen og forholdene for naturen i området og give anledning til støj og vibrationer fra de tekniske installationer. Det vurderes dog samlet set, at planerne og projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning med de valgte afværgeforanstaltninger.
 
Afværgeforanstaltningerne er bl.a. fastlagt i planforslagenes rammer og bestemmelser og vil i det omfang, det ikke kan fastlægges i planerne, blive fastlagt som vilkår i den tilladelse til projektet, der skal gives i henhold til § 25 i miljøvurderingsloven (tidligere kaldet VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse ses i bilag 5.
 
Som et særligt forhold i miljørapporterne, som kan have statens opmærksomhed, kan det nævnes, at en større del af planområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Det vurderes, at der er funktionelle og planlægningsmæssige begrundelser for en placering af solcelleområdet indenfor kystnærhedszonen. Den funktionelle begrundelse for den valgte placering er områdets solindstråling, som ved kysten er højere i forhold til andre steder i kommunen. Den planlægningsmæssige begrundelse for den valgte placering er blandt andet, at der ikke er visuel kontakt mellem kysten og solcelleanlægget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene og miljørapporterne til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene og miljørapporterne offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene og miljørapporterne med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene og miljørapporterne blive offentliggjort i perioden fra primo juli 2021 til medio september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i december 2021 med henblik på endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven (VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse er vedhæftet som bilag 5.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes en grøn pulje, hvortil opstiller af solceller skal betale 40.000 kr. pr. opstillet MW. Der forventes, at der kan opstilles 90 MWp i planområdet ved Kvosted, og det vil udløse 3,6 mio. kr. til grøn pulje. Kommunen skal administrere puljen, som kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om administration af grøn pulje til politisk beslutning.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16244

Resume

Udvalget skal drøfte principper for prioritering af midler i en grøn pulje, som udløses ved opsætning af vindmøller og solceller.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget drøfter forvaltningens oplæg med henblik på senere godkendelse.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget drøftede forvaltningens oplæg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Hvis planer for ansøgte solcelleanlæg og vindmøller i Viborg Kommune vedtages, skal opstiller efter nettilslutning indbetale et engangsbeløb til en grøn pulje, som Viborg Kommune skal administrere.
 
Puljen kan anvendes bredt til kommunale tiltag, men det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.
 
Forvaltningen vil præsentere et oplæg til drøftelse af principper for prioriteringen af midlerne i en grøn pulje.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ifølge Lov om fremme af vedvarende energi skal der oprettes en grøn pulje, hvortil opstiller af solceller skal betale 40.000 kr. pr. opstillet MW, og opstiller af landvindmøller skal betale 125.000 kr. pr. MW.
 

Sagsid.: 21/17813

Resume

Forvaltningen er blevet præsenteret for et ønske om at etablere et MTB-spor i Fastruplund skov. Kommunen skal som ejer af skoven beslutte, om kommunen vil godkende et ønske om etablering af yderligere stier i skoven.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget drøfter sagen,
 
2. at sagen drøftes af Det Grønne Råd som grundlag for en beslutning på et møde i Klima- og Miljøudvalget i efteråret.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen og besluttede, at sagen drøftes af Det Grønne Råd som grundlag for en beslutning på et møde i Klima- og Miljøudvalget i efteråret.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har fået en ansøgning fra Viborg Trail Arena (VTA), der vedligeholder og etablerer MTB-spor i kommunen, om etablering af MTB-spor i Fastruplund Skov.
Se bilag 1 med et kort, der viser placeringen af skoven.
 
VTA er blevet kontaktet af lokale brugere, der gerne vil bruge skoven til at køre MTB. De lokale brugere er ved at starte en klub i Klejtrup, og de vil gerne have spor i deres nærområde. Derudover ser VTA store potentialer i at bruge arealet til MTB-kørsel, da terrænet er udfordrende og egner sig hertil.

Skoven

Se bilag 2 om Fastruplund Skov.

Kommunale skove med MTB-spor

I kommunens skove er der etableret MTB-spor i de bynære skove:
 • Undallslund Skov
 • Skrikes Plantage
 • Neckelmanns Plantage
 • Bruunshåbskoven
 • Hjermind Krat

Henvendelse fra lejer

Ørum-Mollerup Jagtforening har henvendt sig til forvaltningen i løbet af vinteren 2021 og udtrykt deres bekymring over en stigende MTB-aktivitet udenfor stier og veje. Jagtforeningen er ikke positivt stemt overfor etablering af MTB-spor. 

Forvaltningens bemærkninger

Vi oplever, at der er stor opmærksomhed omkring den rekreative benyttelse af kommunens skove. Det er et resultat af, at de forskellige brugergrupper benytter skoven på forskellige måder og til forskellige formål. En stor del af dette vil vi forsøge at planlægge for i Natur- og Parkplanerne, så vi sikrer, at kommunens skove kan bruges til flest mulige formål, og at de ønskede aktiviteter foregår de mest hensigtsmæssige steder.
 
Når der er etableret MTB-spor i kommunens skove, har det været ud fra det formål, at man vil skille brugergrupperne ad for at undgå konflikter brugerne imellem og for at give gode forhold til cykelsporten.
 
Etablering af flere færdselsveje i skoven vil give flere forstyrrelser i de mere stille områder af skoven. Det vil gøre det mindre attraktivt for rovfugle at yngle i området.
 
Fastruplund Skov er en af kommunens mere interessante skovejendomme, da den ikke bærer præg af at være etableret som en plantage. Der er et rigtigt godt udgangspunkt for at gøre noget mere for biodiversiteten. Vi har mulighed for at opnå bedre resultater inden for en forholdsvis kort årrække, end i andre kommunale skove, der er anlagt som plantager, hvor vi har en meget højere andel af ikke hjemmehørende arter.
 
Med skovens størrelse og det fine varierede landskab kan skoven spille en rolle i konkurrencen om Danmarks VILDESTE kommune.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Etableringen af et MTB-spor vil blive udført af VTA. Kommunen bidrager i nogle tilfælde med materialer, hvilket afholdes inde for den nuværende driftsramme.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Regler for cykling i de danske skove er fastsat i naturbeskyttelsesloven. Ifølge loven må man gerne cykle på skovveje og skovstier, der er menneskeskabte, og som fremtræder egnede til cykling med almindelig cykel. Man må ikke cykle i skovbunden, på dyreveksler, i klitter eller på stendiger.
 
Bilag

Sagsid.: 21/11635

Resume

Viborg Kommune har modtaget en ansøgning fra foreningen Viborg Trail Arena (VTA) om etablering af en såkaldt pumptrack i Undallslund.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at der tages stilling til, om man vil imødekomme ansøgningen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede at godkende placeringen, idet der ikke er taget stilling til ansøgningen, herunder betaling for erstatningsskov mv.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget har tidligere godkendt ansøgning fra VTA (tidligere Viborg MTB-spor) Ansøgning om etablering af mountainbike spor på kommunale arealer samt brug af kommunal maskinhal i Undallslund Plantage på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. september 2016 (link til sag nr. 14 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. september 2016). 
 
På den baggrund er der etableret MTB-spor i kommunens skove og opført et klubhus samt teknikbane i Undallslund.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har modtaget en ansøgning den 21. januar 2021 om etablering af en såkaldt pumptrack i Undallslund skov. Ansøgningen kan ses på bilag 1.
 
Fra ansøgningen:
Hvad er en pumptrack?
En pumptrack er en bane, som kan bruges på både BMX, Dirt jump, Hardtail (MTB), Mountainbike,
En pumptrack er simpel og begyndervenlig, men alligevel rummer den utroligt mange timers sjov, leg og aktivitet, for alle niveauer, hvor du virkelig kan få pulsen op, samtidig med at du har det sjovt.

Placering

Den ansøgte placering er i Undallslund skov og markeret i ansøgningen bilag 1 og på kortet bilag 2.
 
Den ansøgte placering er på en åben plads i skoven ved siden af den eksisterende teknikbane og trailcentret/klubhuset.
 
Pladsen har i dag flere funktioner og benyttes som eventplads ved større arrangementer i skoven. Det kan være motionsløb, cykelløb, orienteringsløb, spejderlejr el. lignende. Den benyttes også i forbindelse med de kommunale jagter.
 
I forbindelse med skovens drift benyttes pladsen som læggeplads til tømmer ved skovning og til midlertidig opmagasinering af flis. Grundet de gode grusveje og placeringen i skoven med god adgang til offentlig vej er det en god plads, der sikrer mindre kørsel med store maskiner i resten af skoven.
 
VTA er blevet spurgt ind til behovet for anlægget og om baggrunden for at placere det i skoven. VTA ønsker at skabe en større attraktionsværdi for trailcenteret ved at tilbyde denne aktivitet, der især indbyder til leg og træning for børn, men som også kan benyttes af voksne. Foreningen giver udtryk for at en anden placering også kunne være interessant.

Pumptracks i Viborg

Der er anlagt en pumptrack ved Houlkærskolen, og der er anlagt en mindre pumptrack ved Hald Ege idrætscenter.

Regelgrundlag

Placeringen af anlægget er i Undallslund Skov. Arealet er fredskovspligtigt og skal derfor forvaltes efter skovlovens bestemmelser.
 
Det fremgår af lovens § 11: På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg gennemføres terrænændringer eller anbringes affald. Det fremgår af ansøgningen (bilag 1), at der vil være tale om terrænændringer mellem 40 cm og 130 cm. Derfor vil det kræve en dispensation fra skovloven.
 
Det er muligt at søge om dispensation fra bestemmelserne i lovens §11, når særlige grunde taler for det. Af vejledning om skovloven fremgår det, at dispensation efter gældende praksis kun gives, hvis det ansøgte ikke kan placeres andre steder end i fredskov, og hvis de samfundsmæssige hensyn, der er forbundet med byggeriet eller anlægget, er vigtigere end hensynet til at bevare fredskoven.
 
I tilfælde af at man opnår en dispensation, vil det være et vilkår, at der udlægges erstatningsskov.   

Planloven

Landzonetilladelse. Anlægget ønskes placeret i landzone, og det kræver en landzonetilladelse 

Natur- og Parkplan

I de endnu ikke vedtagne Natur- og Parkplaner er der for Undallslund udarbejdet en områdeplan (bilag 3). I det aktuelle område er der udlagt en facilitetszone (se bilag 4) for at se, hvad der gælder for de enkelte zoner.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå en tilladelse fra skovloven, da Undallslund er en bynær offentlig skov, og man derfor lægger vægt på skovlovens flersidige formål og specielt formålet om at fremme skovens sociale værdier, herunder at
sikre, at friluftslivet og den rekreative udnyttelse af bynære skove kan tilgodeses.
Derudover vil det blive etableret på et areal uden skovbevoksning, og det egentlige skovbevoksede areal vil være uændret.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at opnå en landzonetilladelse.  
 
På baggrund af det åbne områdes størrelse vil det fortsat være muligt at opretholde en funktion som eventplads og læggeplads, selvom der etableres et nyt anlæg på den ansøgte placering.
 
Facilitetszonen i natur- og parkplanerne er udlagt her pga. de eksisterende faciliteter.
 
Skovens flersidige formål og den rekreative udnyttelse tilgodeses i stor stil af de eksisterende faciliteter som MTB-spor, teknikbane, trailcenter, naturskole, madpakkehus, bålpladser, shelters, orienteringsklub og vandrestier. Forvaltningen oplever, at området har en stor attraktionsværdi som skov og naturareal med god tilgængelighed for både gående og cyklister. En intensivering af aktiviteter, der tilgodeser én brugergruppe, kan påvirke attraktionsværdien i skoven som naturareal.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Som vilkår for en dispensation fra skovloven må det forventes, at der skal udlægges erstatningsskov. I den forbindelse skal der påregnes udgifter til tilplantning af skov og evt. køb af egnet jord til skovrejsning.
 
Drift og vedligehold af anlægget skal udføres af VTA. Ved ophør af brug skal foreningen reetablere området. 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 12/11945

Resume

På baggrund af henvendelser fra Grundvandsforums medlemmer skal forummets sammensætning revurderes.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. udvalget drøfter sammensætningen af Viborg Kommunes Grundvandsforum, herunder:
 • om landbrugets repræsentation skal suppleres med endnu et medlem, eventuelt på teknisk niveau fra Velas,
 • om Region Midt og Danmarks Naturfredningsforening skal optages med hvert et medlem. 
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget drøfter sammensætningen af Viborg Kommunes Grundvandsforum og besluttede, at Region Midt optages med et medlem henset til deres myndighedsrolle på jordforureningsområdet. 
 

Sagsfremstilling

Historik
 
På møde i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2018 (link til sag nr. 19 i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2018), Nyt politisk medlem af Grundvandsforum, blev Birthe Harritz ifm. kommunalvalget i 2017 nyt medlem og formand for Grundvandsforum.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse

Grundvandsforums formål

Kommunerne skal ifølge lov om vandforsyning §12 nedsætte et Grundvandsforum.
 
Grundvandsforum er rådgivende og skal primært være et idéudvekslingsforum, som skal gøre det muligt at udarbejde og gennemføre planer for den bedst mulige beskyttelse af grundvandsressourcerne i kommunen i et positivt samspil med de berørte parter. Kommissorium for Grundvandsforum i Viborg Kommune kan ses i bilag 1.
 
Grundvandsforum har i dag 7 medlemmer, én repræsentant fra Klima- og Miljøudvalget (formand), én repræsentant fra henholdsvis DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening), Dansk Brøndejerforening, Viborg Vandråd, Landbrug og Fødevarer i form af LandboForeningen Midtjylland, Dansk Skovforening og Sundhedsstyrelsen. Forvaltningen varetager sekretariatsopgaven og yder teknisk/faglig bistand.

Forslag til Grundvandsforums sammensætning

Sundhedsstyrelsen og Dansk Skovforening har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i grundvandsforum længere. Derfor skal behovet for nye medlemmer revurderes.
 
På møde i Grundvandsforum den 7. juli 2020 forespurgte repræsentanten fra LandboForeningen Midtjylland om muligheden, at landbrugets repræsentation kunne suppleres med en repræsentant med teknisk/faglig indsigt. Landbrugets repræsentant pegede samtidig på, at Region Midt, som er myndighed for jord- og grundvandsforurening, også bør være repræsenteret. 
 
DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) forespurgte, om Danmarks Naturfredningsforening tidligere har deltaget, og om de også bør være repræsenteret.

Forvaltningens bemærkninger

Grundvandsforums medlemmer bør repræsentere de interessenter, der har betydning for og interesse i beskyttelsen af grundvands- og drikkevandsressourcer i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen finder det på den baggrund relevant, at både Region Midt med deres ekspertise inden for jordforureningsområdet, og Danmarks Naturfredningsforening, der bl.a. arbejder for rent grundvand i Danmark, bliver medlem af Grundvandsforum.
 
I forhold til landbrugets ønske om supplerende repræsentation på teknisk niveau bemærkes det, at det bør bero på en principiel vurdering af omfanget af de enkelte interessenters repræsentation. Samtidig bemærkes, at såfremt det vurderes, at repræsentationen af lodsejerinteresserne bør udvides, skal det overvejes, om det er repræsentanter fra det tekniske niveau eller repræsentanter fra andre af landbrugets organisationer, der bør inviteres. 
 
 
Alternativer
At Grundvandforum fortsætter i sin nuværende form uden optag af nye medlemmer.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/5238

Resume

De 7 Gudenåkommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers har udarbejdet et forslag til en helhedsplan for vandhåndteringen langs Gudenåen.
 
Planen skaber en forståelse af Gudenåen som system og giver et helhedsorienteret overblik over mulighederne for at sikre områder mod oversvømmelse eller alternativt tilpasse områder til periodevise oversvømmelser.
 
Klima- og Miljøudvalget skal godkende forslaget med henblik på udsendelse i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at
 
1. Forslag til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen godkendes og sendes i høring efter behandling i de 7 Gudenåkommuner.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen godkendes, og at den sendes i høring efter behandling i de 7 Gudenåkommuner.
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg byråd godkendte den 22. april 2020 (link til sag nr. 6 på byrådsmødet den 22. april 2020) et oplæg til at indgå i samarbejde om udarbejdelsen af en helhedsplan for vandhåndteringen langs Gudenåen, som skulle foreligge til politisk behandling til sommeren 2021.
 
Forslag til helhedsplanen foreligger nu til behandling i digital form og kan ses på: www.helhedsplangudenaaen.dk
 

Inddragelse og høring

Gudenåkomitéen, der har fungeret som politisk styregruppe, har i forbindelse med arbejdet nedsat en følgegruppe bestående af 14 interesseorganisationer. Organiseringen er omtalt under orienteringen til Klima- og Miljøudvalget den 29. oktober 2020 (link til sag nr. 12 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2020). Følgegruppen har haft det foreløbige materiale til helhedsplanen i forhøring.
 
Den 26. marts afviklede Gudenåkomiteen et digitalt temamøde, hvor planforslaget blev præsenteret for 179 deltagere inviteret bredt blandt alle tidligere involverede i planen.
 
Der er desuden gennemført interviews og workshops med fokus på at indsamle viden fra interessenter og aktører langs Gudenåen eller med relation til Gudenåen. Dette har haft fokus på at identificere, hvordan oversvømmelserne opleves, og hvilke udfordringer som italesættes. Indhold og omfang er nærmere beskrevet under orienteringen til Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2021 (link til sag nr. 5 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 25. februar 2021).
 

Beskrivelse

Helhedsplanen er afgrænset til Gudenåens hovedløb og de vandløbsnære arealer heromkring, men indsatsområdet er udvidet til hele Gudenåens opland for også at afdække løsningsmuligheder her. Planen giver en samlet, helhedsorienteret forståelse af Gudenåen som system.
 
Planen kortlægger udbredelsen af oversvømmelser og identificerer de udfordringer, som oversvømmelser skaber. Arbejdet er udført i samarbejde med EU-Life projektet Coast to Coast Climate Challenge og Region Midtjylland.
 
Planen indeholder desuden en oplistning af en række virkemidler. Virkemidlernes potentiale for at reducere omfanget af oversvømmelserne er vurderet. De tekniske analyser er gennemført med den vandløbsmodel, som også er udviklet i Coast to Coast Climate Challenge-projektet.
 
Derudover er der udviklet et værdi- og risikokortlægningsværktøj til identificering af risikoområder og screening for omkostningseffektivitet.
 
Planen er udarbejdet på et overordnet niveau med anvendelse af generelle vurderinger for at belyse rammer og muligheder. Derfor skal helhedsplanen anvendes som et fælles vidensgrundlag til at kunne arbejde videre med vandhåndteringen langs Gudenåen. Alle de beskrevne virkemidler og handlinger kræver derfor nærmere detailprojektering og vurdering ift. gældende lovgivning, konkret effekt og omkostningseffektivitet mv., før de eventuelt kan etableres.

Muligheder for håndtering af vandet

Helhedsplanen identificerer og undersøger 4 overordnede tilgange til at håndtere vandet:
 • Forsinke eller parkere vandet.
 • Bortlede vandet hurtigere.
 • Sikre interesser lokalt.
 • Tilpasse og lade vandet stå.
 
Udfordringerne fra høj vandstand optræder i to principielt forskellige situationer, henholdsvis
 
 1. Vinteroversvømmelser, som hovedsagelig optræder efter længere perioder med meget nedbør. Målinger af åens højeste vandføringer ved Tvilum i Silkeborg kommune over de sidste ca. 100 år har dokumenteret, at vandføringen i perioden er steget ca. 10 %, og klimaændringerne forventes yderligere at øge vandmængderne.
 
 1. Højere sommervandstand, primært som følge af øget grødevækst, der påvirker arealanvendelsen og i nogle tilfælde den rekreative anvendelse. Den øgede grødevækst hænger sammen med indvandringen af vandremuslingen, der har skabt mere klart vand, så grøden får mere lys og derfor forekommer på større dybder, som før hen var grødefri.

Konklusioner - virkemidler

I helhedsplanen foretages vurderinger af generelle virkemidler, såsom tilbageholdelse af vand i hele åens opland eller i søerne i åens hovedløb, uddybning, øget grødeskæring eller lavbundsordninger, hvor jordfordeling skaber accept af periodevise oversvømmelser. Desuden beskrives konkrete muligheder, som kan have effekt lokalt på de 4 ovennævnte delstrækninger. Alle virkemidlerne omfatter en beskrivelse af virkemidlet, en vurdering af effekten samt en indledningsvis angivelse af de miljømæssige bindinger, der skal tages i betragtning ved anvendelsen.
 
Vurderingerne af de overordnede virkemidler viser, at hverken brug af søerne i åens hovedløb, eller af lavninger i hele åens opland generelt kan mindske eller fjerne oversvømmelserne i hele åen.
 
Tilbageholdelse i de største søer ses som en mulighed som virkemiddel lokalt.
 
Generel øgning af grødeskæringen vurderes ikke at være realistisk som følge af konsekvenserne på miljøforholdene. Generel uddybning vil både være anlægsmæssigt, økonomisk og miljøkonsekvensmæssigt udelukket. Mindre lokale indsatser kan dog være realistiske og eventuelt indrettes med en positiv miljømæssig gevinst til følge.
 
I hele oplandet kan det være aktuelt at foreslå anvendelse af multifunktionel jordfordeling, lavbundsordninger og vådområdeprojekter, så skadesomkostningerne reduceres ved fremtidige oversvømmelser.
 
Specifikt i Viborg kommune indeholder planen, foruden beskrivelsen af de konkrete virkemidler, en beskrivelse af vandparkering i Tange Sø, mulighed for diger/terrænhævninger i Bjerringbro samt regulering og restaurering af åen.
 
I vedlagte bilag Oversigt over indholdet i helhedsplanen for Gudenåen gives en mere detaljeret oversigt over planens indhold og resultater.
 
Planens samlede konklusioner og anbefalinger kan desuden ses på plansiden. Direkte link til konklusioner og anbefalinger: https://helhedsplangudenaaen.silkeborg.dk/Samlet-konklusion-og-anbefalinger

Behandling i Gudenåkomiteen

Helhedsplanen blev behandlet i Gudenåkomiteen den 7. maj 2021, hvor det blev besluttet at anbefale byrådene, at forslag til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen godkendes og sendes i høring af de 7 Gudenåkommuner.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Efter den politiske behandling i de 7 Gudenåkommuner sendes forslaget til helhedsplanen i offentlig høring frem til 15. september 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 12/150292

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om, at der gennemføres EU-udbud af levering af nedgravede affaldsbeholdere til den kommende affaldsløsning i den gamle bydel i Viborg Midtby. Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan specifikation af design og bedømmelse af indkomne tilbud tilrettelægges med henblik på, at udvalget efterfølgende får optimale betingelser for at vælge den rigtige affaldsløsning for Viborg Midtby.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager forvaltningens orientering om EU-udbud vedr. levering af nedgravede affaldsbeholdere til området til efterretning,
 
2. at Klima- og Miljøudvalget nedsætter en bedømmelseskomité, som kan forestå en tværfaglig udspecificering af kravene til affaldsløsningens design samt efterfølgende bedømmelse af de indkomne designforslag fra tilbudsgiverne i forbindelse med den forestående udbudsproces,
 
3. at Klima- og Miljøudvalget godkender, at bedømmelseskomitéen består af 6 personer, heraf 2 medlemmer fra Klima- og Miljøudvalget, 2 fagpersoner fra Viborg Kommunes Teknik & Miljø- forvaltning samt 2 borgerrepræsentanter fra den nedsatte planlægningsgruppe,
 
4. at bedømmelseskomitéen tildeles kompetence til at foreslå eventuelle designmæssige justeringer i forhold til det tidligere godkendte planforslag, forudsat at justeringerne af bedømmelseskomitéen vurderes at være tilpasset områdets øvrige visuelle udtryk, og at justeringerne af bedømmelseskomitéen vurderes at kunne holdes inden for den fastsatte fagtekniske og budgetmæssige ramme, samt
 
5. at Klima- og Miljøudvalget vælger to af sine medlemmer til at indgå i bedømmelseskomitéen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede, at der vælges et medlem fra Teknisk Udvalg og et medlem fra Klima- og Miljøudvalget til at indgå i bedømmelseskomitéen.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. april 2021 at iværksætte implementering af en ny affaldsløsning i den gamle bydel i Viborg Midtby (link til sag nr. 17 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2021). På mødet blev der valgt en løsning omfattende 6 nedgravede beholdere med tombak-beklædning og 4 nedgravede beholdere med beklædning i rustfrit stål.
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med en afholdt borgerinddragelsesproces om projektet blev der etableret en planlægningsgruppe bestående af 8 beboere i området, som bl.a. var med til at planlægge, gennemføre og evaluere en borgerworkshop den 14. november 2019. Den nu besluttede affaldsløsning for Viborg Midtby er blandt andet et resultat af denne proces.
 
Den nedsatte planlægningsgruppe er fortsat aktiv og vil af forvaltningen blive orienteret om den videre proces for implementering af den kommende affaldsløsning i forbindelse med det kommende EU-udbud. Endvidere foreslår forvaltningen, at planlægningsgruppen skal repræsenteres i den kommende bedømmelseskomité vedr. design, som Klima- og Miljøudvalget bedes nedsætte på nærværende møde.
 

Beskrivelse

Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. april 2021 at iværksætte ny affaldsløsning i den gamle bydel i Viborg, samt at den kommende affaldsløsning i Viborg Midtby skal omfatte 6 placeringer med nedgravede beholdere med tombak-beklædning og 4 placeringer med nedgravede beholdere med beklædning i rustfrit stål.
 
Klima- og Miljøudvalget orienteres om, at der skal gennemføres EU-udbud i forbindelse med indkøb af nedgravede affaldsbeholdere til de 10 placeringer i Viborg Midtby. Ved udbud af containerne vil der skulle udarbejdes en beskrivelse med de tekniske specifikationer, som containerne skal overholde. De tekniske specifikationer skal være saglige og objektive. Det er ikke lovligt at angive bestemte fabrikater/varemærker i de tekniske specifikationer, da udbuddet skal give lige adgang for potentielle leverandører, og specifikationerne må ikke bevirke, at bestemte leverandører forfordeles eller favoriseres.
 
Kravet om EU-udbud i forbindelse med indkøb af de nedgravede affaldsbeholdere kan resultere i, at det vindende bud har en anden designmæssig fremtoning end de skitseforslag, som Klima- og Miljøudvalget tidligere er blevet præsenteret for.
 
Bedømmelse af design vil indgå som en del af evalueringen af de indkomne tilbud, hvor design kan indgå som et parameter i den samlede helhedsvurdering sammen med økonomi og funktionalitet. Det kommende udbud forventes således at omfatte et funktionelt, et designmæssigt og et økonomisk udvælgelseskriterium med en på forhånd angivet vægtning mellem disse kriterier. Endvidere foreslår forvaltningen, at forventet leveringstid skal indgå i bedømmelseskriterierne. De nærmere specifikationer vedr. funktionalitet, økonomi, design og krav til leveringstid samt vægtning heraf beskrives nærmere i udbudsmaterialet.
 
I forbindelse med den forestående udbudsproces kan Klima- og Miljøudvalget nedsætte en bedømmelseskomité, der kan forestå en tværfaglig udspecificering af kravene til affaldsløsningens design samt efterfølgende bedømmelse af de indkomne designforslag fra tilbudsgiverne.
 
Bedømmelsesudvalget vedr. design nedsættes for at sikre:
 • at der i udvælgelsen af beholderløsninger så vidt muligt sker en forventningsafstemning med borgere i området om den valgte beholderløsning, samt at resultaterne af tidligere gennemførte borgerhøringer vedr. affaldsløsningens design så vidt muligt tilgodeses,
 • at de kommende beholderløsninger designmæssigt stemmer overens med områdets øvrige visuelle udtryk,
 • at de fagtekniske specifikationer kan tilgodeses i den foretrukne designløsning, samt
 • at de valgte beholderløsningers design kan realiseres inden for den allerede fastsatte tids- og budgetramme.
 
Forvaltningen foreslår, at bedømmelseskomitéen skal omfatte:
 • 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget,
 • 2 medarbejdere fra Viborg Kommune,
 • 2 borgerrepræsentanter fra den nedsatte planlægningsgruppe vedr. affaldsløsningen i Viborg Midtby.
 
Forvaltningen foreslår, at de to medarbejdere fra Viborg Kommune udpeges af direktøren for Teknik & Miljø, Viborg Kommune.
 
Forvaltningen foreslår, at de to borgerrepræsentanter udpeges af den nedsatte planlægningsgruppe.
 
Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget på nærværende møde udvælger to af sine medlemmer til at indgå i bedømmelseskomitéen.
 
Det foreslås, at bedømmelsesprocessen vedr. design faciliteres af Revas, Viborg Kommune, med supplerende juridisk bistand fra Udbud og Indkøb, Viborg Kommune.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/46506

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 18. august 2021. Det drøftes hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2. at forslaget til gebyrstigning på rottebekæmpelse videresendes til godkendelse ved byrådets anden behandling af budget 2022-25,
 
3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet, og
 
4. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets tillægsdagsorden den 20. januar 2021). Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet og andre relevante høringsparter til udvalgets budgetforslag.
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftets opbygning er ændret siden mødet i april. En række afsnit er nu placeret som bilag bagerst i budgethæftet. Dette vedrører blandt andet afsnittene om spilleregler og det teknisk tilrettede anlægsbudget.
Budgethæftet kan ses som bilag 1.

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2022 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: Økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Henvisning til budgethæfte (bilag 2)
Udfordringer
500
500
500
500
Afsnit 2.3
Driftsønsker
0
0
0
0
Afsnit 2.4
Finansiering
0
0
0
0
Afsnit 2.5
I alt
500
500
500
500
-
 
I budgetforslaget indgår der en udfordring til administrativ opfølgning på separatkloakering, hvor der endnu ikke er fundet finansiering.

Forslag til takst for rottebekæmpelse

Omkostningerne til rottebekæmpelse i 2022 skønnes at udgøre ca. 8,3 mio. kr. inkl. administration, IT-systemer og elektroniske fælder mv. samt forventet merforbrug i 2021. Det foreslås, at gebyret for 2022 fastsættes til 0,095 promille af ejendomsvurderingen, hvor promillen i 2021 udgjorde 0,081. Det vil for hver million på ejendomsvurderingen udgøre en stigning på 14 kr.
 
Udgifterne til rottebekæmpelse skal over år hvile i sig selv, og det forventes med en takststigning på 0,014 promille, at der på sigt vil komme økonomisk balance på området.
Se evt. yderligere information i budgethæftet bilag 1 afsnit 2.2 Forslag til driftsbudget.

Nye anlægsønsker

Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt eventuelle forslag til finansiering af disse:
 
Udvalgets anlægsønsker herunder eventuelle finansieringsforslag
(i 1.000 kr., 2022 P/L)
2022
2023
2024
2025
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
Statslig finansierede vand- og naturprojekter 2022
7.500
7.500
7.500
7.500
30.000
Finansiering
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
-30.000
Danmarks VILDESTE kommune
300
 
 
 
300
Finansiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
300
0
0
0
300
 
Tabellen viser, at der mangler finansiering til anlægsønsket Danmarks VILDESTE kommune.
 
Anlægsønskerne er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 3.1). De mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag 2 og 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/46506

Resume

Klima- og Miljøudvalget tager stilling til det endelige drifts- og anlægsbudget samt takster på sit møde den 12. august 2021. Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025 indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 18. august 2021. Det drøftes hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at forslaget til driftsbudget, heraf afledt drift af eventuelle nye anlægsønsker, drøftes,
 
2. at udvalget drøfter eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet,
 
3. at udvalgets prioriteringer af driftsønsker/-udfordringer samt anlægsønsker med tilhørende takstændringer og mellemværende endeligt vedtages på udvalgets møde den 12. august 2021 og videresendes til godkendelse ved byrådets anden behandling af budget 2022-2025, og
 
4. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen og genoptager sagen på møde den 12. august 2021.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets tillægsdagsorden den 20. januar 2021). Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Klima- og Miljøudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 29. april 2021 (link til sag nr. 20 i Klima- og Miljøudvalgets dagsorden den 29. april 2021). På mødet blev de økonomiske konsekvenser af Ny klimaplan for en grøn affaldssektor drøftet.
 

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet og andre relevante høringsparter til udvalgets budgetforslag.
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftets opbygning er ændret siden mødet i april. En række afsnit er nu placeret som bilag bagerst i budgethæftet. Dette vedrører blandt andet afsnittene om spilleregler og det teknisk tilrettede anlægsbudget.
Budgethæftet kan ses som bilag 1.

Ny klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Hovedudfordringerne i årets budgetlægning er udmøntning af Regeringens nationale handleplan fra 16. juni 2020 Ny klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2022 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: Økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Henvisning til budgethæfte (bilag 2)
Udfordringer
1.393
3.938
2.115
1.124
Afsnit 2.3
Driftsønsker
2.998
12.883
22.131
22.131
Afsnit 2.4
Finansiering
-4.391
-16.821
-24.246
-23.255
Afsnit 2.5
I alt
0
0
0
0
-
 
Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set balancerer. Området er takstfinansieret, hvilket betyder, at enhver ændring af udgiftsniveauet vil påvirke brugernes/borgernes takster.

Nye anlægsønsker

Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:
Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag uddrag af afsnit 3.1 i budgethæftet.
Nr.
Anlægsprojekt
2022
2023
2024
2025
Forsyningsområdet
 
 
 
 
1.
Genbrugscentral1
 
 
10.250
 
Ny klimaplan for en grøn affaldssektor:
 
 
 
 
2.
Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning1
 
15.815
 
 
3.
Etablering af nye undergrundscontainere1
6.500
 
 
 
4.
Opgradering af eksisterende undergrundscontainere1
 
4.500
 
 
5.
Nye affaldsbeholdere1
375
21.285
 
 
6.
Nye røde miljøkasser1
375
4.455
 
 
7.
Etablere egnet plads til røde miljøkasser1
1.240
3.715
 
 
8.
Farligt affald ved fællesløsninger1
375
8.450
8.075
 
9.
Forbedring af de 5 små genbrugsstationer1
 
310
6.140
6.140
10.
Forbedring af Viborg genbrugsstation1
 
310
12.280
 
11.
Omlasterfaciliteter1
7.340
27.685
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet er takstfinansieret
-16.205
-  86.525    
-36.745
-6.140
 
I alt
0
0
0
0
1 Der er truffet afgørelse om at man ikke må opkræve salgsmoms ved salg til private borgere, men grundet manglende styresignal fra skat er beløbene behæftet med usikkerheder.
 
Tabellen viser, at ønskerne er takstfinansieret, hvilket betyder, at enhver ændring af udgiftsniveauet vil påvirke brugernes/borgernes takster.
 
De enkelte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 3.1). De mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag 2 - 12. Afledte driftsudgifter af anlægsønsker indgår i driftsønskerne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Klima- og Miljøudvalget vil tage stilling til det endelige drifts- og anlægsbudget samt takster og mellemværende på sit møde den 12. august 2021. Beslutningerne vil herefter indgå i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/20597

Resume

Intet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Kai O. Andersen spurgte til kloakforhold i kolonihaver, der blev svaret på mødet.
 
Kurt Johansen spurgte til Ulbjerg vandværk, der blev svaret på mødet.
 

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden


 
Orientering fra udvalget
 
 
Orientering fra direktøren
 • Status vedr. affaldssortering (Revas)
 • Status mink-situationen
 

Sagsid.: 20/47284

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på Godkend.