You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 8. januar 2015 kl. 08:30

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Claus Clausen, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/11492
Sagsfremstilling
Den 19. juni 2014 godkendte Klima- og Miljøudvalget mål og midler for udvalgets politikområder 2015-2018. På grundlag af dette orienteres udvalget om de vedtagne fokusområder for 2015.
 
I 2015 er der bl.a. fokus på viderearbejdet med nyere udviklingsprojekter. Der er i 2015 et mål om realisering af 20 % af de 33 indsatser i Natur & Parkpolitikken. Realiseringen heraf vil primært pågå i to faser, herunder udarbejdes i første fase en arealanvendelsesplan, som forventes færdiggjort primo 2015. Under forudsætning af vedtagelse af en ny affaldsplan i 2015 sættes der fokus på fastsættelse af en strategi for indsamlingsordningerne, og for 2015 forventes også udviklet en nytænkning af Viborg Kommunes informationsstrategi på affaldsområdet. Planlægning af Viborg Naturpark er i sin indledende idéfase, og nogle overordnede rammer ventes at ligge klar i 2015.
 
Derudover ønskede Klima- og Miljøudvalget en strategisk energiplanlægning som et yderligere fokusområde, og der udarbejdes i 2015 en strategisk energiplan og igangsættes konkrete initiativer.
 
På miljøområdet generelt arbejdes der videre med implementering af den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn, og derudover skal der, med udgangspunkt i Klimatilpasningsplanen, udarbejdes en handleplan med prioritering af indsatsområder. På forsyningsområdet er der fokus på øgede krav til miljøhensyn, farligt affald, og klima og energi, herunder behandling af ansøgninger om tilladelse til etablering af jordanlæg.
 
Et fokusområde, der forventes realiseret i 2015, er arbejdet med 1. generations vandhandleplaner, som afsluttes med udgang af 2015. Arbejdet med 2. generations vand- og Natura 2000 planer fortsættes, og der udarbejdes høringssvar.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at orientering om Mål & Midler for 2015 tages til efterretning
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget tog orientering om Mål & Midler for 2015 til efterretning.
 
Forvaltningen udarbejder til et kommende møde en årskalender for udvalgets arbejde.

Sagsid.: 13/36044
Sagsfremstilling
Med baggrund i udvalgets besigtigelse den 27. november 2014 af bl.a. vindmøller, har udvalgsformanden ønsket spørgsmålet om vindmølleplanlægning på det førstkommende møde.
 
Udvalgets seneste behandling af vindmølleplanlægning fandt sted på mødet den 2. oktoberokt. 2014 med overskrifterne ”Vindmølleplanlægning” (sag nr. 1). På mødet vedtog udvalget, at forvaltningen foretager en fornyet vindmølleplanlægning, der udfordrer de hidtidige kriterier, og som sikrer mulighed for placering af flere møller i de enkelte områder afstemt efter den nye vindmølle­bekendtgørelse. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag 1.
 
På samme dagsordenen (sag nr. 2) om planlægning for alternative energiformer vedtog udvalget, at afvente stillingtagen til igangsættelse af kommuneplantillæg for vindmøller, biogasanlæg og solenergianlæg, til den Stategiske Energiplan foreligger. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller sagen til drøftelse.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget besluttede, at udvalget på et kommende møde forelægges et forslag til ændrede kriterier for udpegning af mulige vindmølleområder med henblik på, at der kan foretages en foreløbig screening for mulige vindmølleområder.
 
Johannes F. Vesterby kunne ikke medvirke til beslutningen som følge af hans principielle modstand mod etablering af vindmøller.
Bilag

Sagsid.: 14/63405
Sagsfremstilling
På vegne af den selvejende institution Mønsted Kalkgruber har bestyrelsesformand Claus Clausen ansøgt Viborg Kommune om, at der udarbejdes en lokalplan for området, hvor Mønsted Kalkgruber er beliggende.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
  
Projektforslaget
Der er planer om en udvidelse af Mønsted Kalkgruber, hvilket institutionen forventer, vil give et stigende antal besøgende, og derfor har man behov for at kunne anlægge en ny og større parkeringsplads samt at fjerne den trafiksikkerhedsmæssige risiko, der opstår, når turisterne skal krydse Kalkværksvej fra den eksisterende parkeringsplads til Mønsted Kalkgruber. Mønsted Kalkgruber ejer ikke arealet til den nye parkeringsplads.
 
Skitse fremsendt af bygherre er i bilag 3.
 
Udvidelsen af Mønsted Kalkgruber indbefatter bl.a. nogle bygningsmæssige ændringer samt et nyt sidespor til den eksisterende togbane. Forvaltningen har vurderet, at disse ikke er lokalplanpligtige, og der er derfor allerede meddelt landzonetilladelse til dem.
Institutionen har tilkendegivet, at man forventer en stigning i besøgstallet på op mod 20 %, og forvaltningen har på denne baggrund vurderet, at anlæggelse af en ny parkeringsplads, og deraf følgende øget trafik, ligeledes ikke er lokalplanpligtig.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Området er ikke udlagt som et rammeområde i kommuneplanen. Hvis der skal vedtages en lokalplan for området, kræver det således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Principper for planlægningen
Hvis det vedtages, at der skal udarbejdes en lokalplan, foreslår forvaltningen, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:
·           Området forbliver i landzone.
·           Der udlægges et areal til parkering nord for Mønsted Kalkgruber efter princippet som vist i ansøgningen.
·           Vejadgang til Kalkværksvej forventes at kunne foregå fra den nuværende overkørsel i den nordlige del af området.
·           Forvaltningen foreslår, at lokalplanens afgrænsning kun kommer til at omfatte det ønskede parkeringsareal samt adgangsvej, mens kommuneplanrammen kommer til at omfatte hele Mønsted Kalkgruber samt det ønskede parkeringsareal.
 
Fordebat
Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om forudgående offentlighed, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om et kommuneplantillæg for en allerede eksisterende turistattraktion, der ønsker at anlægge en parkeringsplads.
   
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
 
Igangsætning af KP-tillæg forelægges ØEU
Primo 2015
Planlægningen opstartes
Primo 2015
Planforslag til vedtagelse
Medio 2015
Endelig vedtagelse
Ultimo 2015
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,
 
om der skal igangsættes en planlægning for området.
 
Såfremt det besluttes, at der skal udarbejdes en lokalplan, skal sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på igangsætning af et kommuneplantillæg.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
at der igangsættes en planlægning for området.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg for området.
Bilag

Sagsid.: 12/134511
Sagsfremstilling
Med baggrund i Region Midtjyllands konference ”Strategisk Energiplanlægning” den 28. november 2014 har udvalgsformanden ønsket en status på Viborg Kommunes planlægning.
 
Viborg Kommune deltager i udarbejdelsen af "midt.energistrategi - strategisk energiplanlægning i det midtjyske område", som er et fælles projekt, hvor 19 kommuner, en række energiselskaber/-aktører samt Region Midtjylland samarbejder om strategisk energiplanlægning. Projektet slutter med en rapportering til Energistyrelsen i efteråret 2015.
 
Desuden arbejder Viborg Kommune på en Strategisk Energiplan for Viborg Kommune, hvor fokus primært ligger på varmeforsyningsplanlægning. Blandt andre deltager de fleste varmeforsyningsselskaber i kommunen i arbejdet. Det forventes, at der afholdes et fællesmøde i foråret 2015, hvor arbejdet præsenteres for Klima- og Miljøudvalget.
 
Med baggrund i Region Midtjyllands konference med politisk energidebat den 28. november 2014 har udvalgsformanden ønsket en drøftelse af dette tema.
 
Udvalget behandlede på sit møde den 2. oktober 2014 ”Planlægning for alternative energiformer” (sag nr. 2). På mødet vedtog udvalget at afvente stillingtagen til igangsættelse af kommuneplantillæg for vindmøller, biogasanlæg og solenergianlæg, til den Stategiske Energiplan foreligger. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget drøfter status for strategisk energiplanlægning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget drøftede status for strategisk energiplanlægning og afventer udkast til plan.
Bilag

Sagsid.: 14/43000
Sagsfremstilling
Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra borgere, der ønsker at blive tilsluttet et alment vandværk. Dette gælder både ejendommen i vandværkets naturlige forsyningsområde og i det øvrige forsyningsområde vedtaget i Vandforsyningsplanen.
 
Forvaltningen har i disse nogle tilfælde oplevet, at vandværket, der skal forsyne ejendommen, ikke ønsker dette, med mindre Viborg Kommune ”står i forskud” for de ejendomme, der ikke bliver tilsluttet vandværket.
 
Der er derfor behov for en principiel stillingtagen til Kommunens muligheder for at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur.
 
Lovgrundlag
 
Forsyningspligt
Jf. § 45 i Vandforsyningsloven er Vandværket forpligtet til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejendomme indenfor anlæggets naturlige forsyningsområde.
 
Desuden kan Kommunen jf. Vandforsyningslovens § 47 pålægge udbygning af allerede eksisterende vandforsyningsanlæg og fastsætte vilkårene i denne forbindelse.
 
Opkrævning af passagebidrag
Ved etablering af forsyningsledninger ud til ejendomme i det åbne land, som skal overgå fra egen drikkevandsindvinding til forsyning fra et vandværk, kan der som nævnt opstå situationer, hvor ejendomme med egen drikkevandsindvinding passeres. Er der tale om en længere ledningsstrækning, hvor der passeres flere ejendomme, der har dårlig vandkvalitet, kan vandværket i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 3 opkræve et passagebidrag til ledningsanlægget og eventuel stikledningsbidrag fra disse ejendomme.
 
Vandværkerne kan kun opkræve passagebidrag til ledningsanlæg og eventuelt stikledningsbidrag ved ejendomme med dårlig vandkvalitet.
 
Størrelsen af passagebidraget følger vandværkets takster for de forskellige ledningsbidrag ved tilslutning til vandværket. Det betyder, at et vandværk kan komme i en situation, hvor det skal lave en længere ledningsstrækning uden at kunne opkræve passagebidrag, fordi enkeltindvinderne på strækningen har god vandkvalitet. Vandværket må derfor budgettere med et underskud på etableringen.
 
Kommunens handlemuligheder 
Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Vandforsyningslovens § 53a vælge at yde støtte til at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur.
 
Byrådet har to muligheder for at yde støtte til at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur. Der kan vælges mellem at:
·           Stå i forskud med ledningsandele for de ejendomme, hvor ejeren ikke straks lader ejendommen tilslutte den nye vandforsyning. Forskuddet til vandværker består af hovedanlægs-, forsynings- og ledningsbidrag, som den enkelte ejendom skulle betale på etableringstidspunktet. Vandværket tilbagebetaler forskuddet når de aktuelle ejendomme tilsluttes vandværket.
·           Stille kommunegaranti for lån, hvilket giver adgang til at optage lån i KommuneKredit.
 
Forvaltningens bemærkninger
Ved at stå i forskud trækkes på kommunens likviditet.Dette undgås i sagens natur, såfremt man begrænser støtten til at stille garanti for lån.
 
Byrådet har på mødet den 4. november 2009 besluttet, at der i forbindelse med udbygning af forsyningsområdet ved Ll. Torup kan ydes kommunegaranti ved optagelse af lån i KommuneKredit, såfremt vandværket ønsker dette.
 
Af sagsfremstillingen fremgik, at Byrådet kunne vælge mellem enten at ”stå i forskud”, eller at meddele kommunegaranti for et lån i KommuneKredit. 
 
Det er forvaltningens vurdering, at det vil lette dialogen med vandværkerne, at der foreligger en principbeslutning om, på hvilken måde Viborg kommune kan yde støtte til at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune vil yde støtte til at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur ved stille garanti for vandværkers optagelse af lån i KommuneKredit.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Sagen blev udsat med henblik på dels skabelse af overblik over eksisterende garantistillelser, dels
høring af vandråd.

Sagsid.: 14/50028
Sagsfremstilling
I forbindelse med udvidelse af kommuneplanramme (kommuneplantillæg nr. 37) samt lokalplanlægning (lokalplan nr. 449) for område nord for Trehusevej i Frederiks er der behov for at optage et nyt kloakopland i gældende spildevandsplan via et tillæg.
 
Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget. Samtidig skal forslaget sendes til Naturstyrelsen til orientering.
 
 
Forvaltningens bemærkninger
Baggrund 
Det nye kloakopland er placeret udenfor kommuneplanlagt område og er derfor ikke optaget i gældende spildevandsplan. Det er en forudsætning for tilslutning til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, at området er optaget i spildevandsplanen.
 
Planforslagets indhold
Ifølge planforslaget udlægges nyt området som planlagt separatkloakeret.
 
For at kunne aflede spildevandet fra det nye område planlægges der samtidig etableret følgende:
·           ny spildevandsledning mellem Aakjærsvej og Grundtvigsvej
·           ny regnvandsledning mellem Aakjærsvej og Grundtvigsvej
·           pumpestation til spildevand
·           regnvandsbassin (nedgravet)
 
Tagvand fra det nye kloakopland skal nedsives lokalt. Der er i øvrigt ikke anvendt LAR-løsninger, da hele området er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser.
 
Afledning af spildevand fra det nye kloakopland kræver en større omlægning af kloaksystemet i den nordlige del af Frederiks. Omlægningen gennemføres som en del af den planlagte omlægning fra fælleskloak til separatkloak af området ved Aakjærsvej, Trehusevej og Nørregade.
 
Der er imidlertid to ejendomme, som med tillægget udgår af det område, der planlægges separatkloakeret. Årsagen til dette er, at det med de ændringer der er nødvendige for at kunne aflede spildevand fra det nye kloakopland, ikke bliver muligt at aflede tag- og overfladevand separat fra de to ejendomme. Det skyldes primært, at området er næsten uden højdeforskelle, og at det derfor er vanskeligt at skabe tilstrækkeligt fald på kloakledningerne. Ejendommene vil således forblive fælleskloakeret.
 
Berørte ejendomme
Planforslaget indebærer, at der skal etableres spildevandsledninger, regnvandsbassin samt pumpestation på en mindre del af skolens sportsplads. Bortset fra areal til pumpestation vil de berørte arealer fortsat kunne anvendes til sportsplads.
 
Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.
 
Forvaltningens vurdering
Tillægget er nødvendigt for at optage det nye kommuneplanlagte område nord for Trehusevej som kloakopland i gældende spildevandsplan. Tillægget er samtidig det juridiske grundlag for etablering af de planlagte spildevandsledninger, pumpestationer og bassiner.    
 
Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslaget til tillæg godkendes og sendes i høring i 8 uger.
 
at afgørelsen vedrørende screening for miljøvurdering meddeles, når forslaget til tillæg er godkendt
 
at afgørelsen sendes til Naturstyrelsen til orientering
 
at berørte ejendomme orienteres om forslaget
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslaget til tillæg godkendes og sendes i høring i 8 uger,
 
at afgørelsen vedrørende screening for miljøvurdering meddeles, når forslaget til tillæg er godkendt,
 
at afgørelsen sendes til Naturstyrelsen til orientering, og
 
at berørte ejendomme orienteres om forslaget
Bilag

Sagsid.: 14/75136
Sagsfremstilling
Energi Viborg Spildevand A/S har den 8. december 2014 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets vandafledningsbidrag for 2015. Anmodningen fremgår af bilag 1.
 
Baggrund
Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand. Kubikmetertaksten skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst.  Med en legalitetskontrol kan kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.
 
Konkret skal takstfastsættelsen overholde: 
·     at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber.
·     at taksten ikke overskrider det statslige prisloft, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Prisloftet udgør en indtægtsramme, fastsat i kr. pr. m3.
 
Spildevandsselskabets grundlag for fastsættelse af vandafledningsbidrag for 2015
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har jf. bilag 2 og 3 vedtaget, at taksten for vandafledningsbidraget for 2015 fastsættes til:

Takst 1: 33,61 kr. pr. m3 ekskl. moms (32,32 kr. pr. m3 i 2014)
Takst 2: 30,92 kr. pr. m3 ekskl. moms (31,03 kr. pr. m3 i 2014)
Takst 3: 25,54 kr. pr, m3 ekskl. moms (28,44 kr. pr. m3 i 2014)
 
De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen. I 2015 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 8% og 24% lavere end takst 1.  Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget der er over 20.000 m3, anvendes takst 3.
 
I 2014 har vandafledningstaksten været 32,32 kr. pr. m3
 
Set i forhold til 2014 vil takst 1 for 2015 medføre en stigning på 1,29 kr. pr. m3. Det er en stigning på 4 %, som vil betyde en merudgift på 142 kr. for et parcelhus med et vandforbrug på 110 m3.
 
Stigningen skyldes primært et øget investeringsbudget, generel prisfremskrivning samt konsekvenserne af trappemodellen, som medfører reduceret vandafledningstakst for erhverv med stort vandforbrug.

Spildevandsforsyningens budget for 2015 samt årsrapport 2013 fremgår af bilag 4 og 5.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forsyningssekretariatet har den 19. september 2014 sendt afgørelse om prisloft for 2015 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 6). Af afgørelsen fremgår, at prisloftet fastsættes til 43,15 kr. pr. m3. Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusiv moms.
 
Prisloftet er ikke et udtryk for det maksimale vandafledningsbidrag, der må opkræves ved forbrugerne, men et udtryk for de maksimale indtægter (indtægtsrammen), som Energi Viborg Vand A/S må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Selskabets indtægter består af vandafledningsbidrag, særbidrag, vejbidrag og tilslutningsbidrag. Prisloftet beregnes ved at dividere indtægtsrammen med den debiterede vandmængde i 2013.
 
Indtægtsrammen i 2015 er således 165.780.000 kr., mens den budgetterede indtægt er på 144.778.000 kr. inklusiv tilslutningsbidrag. Selskabets budgetterede indtægter er således 21.002.000 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Forvaltningens vurdering
Vandafledningsbidraget for 2015 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om, at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt det fastsatte prisloft.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
  
at vandafledningstakster for 2015 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
  
at vandafledningstakster for 2015 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen
Bilag

Sagsid.: 14/76113
Sagsfremstilling
Viborg Vand A/S har den 3. december 2014 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets takster for 2015. Anmodningen kan ses i bilag 1.
 
Baggrund
Det fremgår af Vandforsyningslovens § 53, at et alment vandforsyningsanlæg en gang årligt skal fastsætte takster for anlægs- og driftsbidrag. Taksterne skal overholde det prisloft, Forsyningssekretariatet årligt fastsætter, og skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen. 
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen begrænser sig til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen kan godkende eller afvise den indstillede takst.
 
Driftsbidrag for 2013
Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og vandafledningsbidrag.
  
Energi Viborg Vand A/S ønsker, at taksterne for ledningsført vand og den faste afgift holdes uændret i forhold til 2013. Taksterne for ejerboliger er: 
·         7,00 kr./m3 ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand
·         452,00 kr. ekskl. moms i fast afgift
 
Taksterne fremgår af bilag 2 og er som sagt uændrede i forhold til de godkendte takster for 2014.
 
Forvaltningens bemærkninger
Prisloft 
Forsyningssekretariatets prisloft udgør en indtægtsramme, fastsat i kr. pr. m3.
 
Den 19. september 2014 har Statens Forsyningssekretariat fremsendt afgørelse om prisloft for 2015 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 3).
 
Af afgørelsen fremgår, at prisloftet fastsættes til:
·                     19,48 inkl. afgifter
·                     12,95 kr. pr. m3 ekskl. moms og afgifter.  
 
Loftet er fastlagt med udgangspunkt i den debiterede vandmængde i 2012 på 2.306.114 m3 og en samlet indtægtsramme på 44.916.318 kr.
 
Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks: 
·         drift og indvinding
·         administration
·         henlæggelser til ny investeringer
 
Forvaltningens vurdering
Taksten er lavere end det prisloft, der er fastsat af Statens Forsyningssekretariat.
 
Forvaltningen vurderer, at takstfastsættelsen er sket i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven, og at der, med de takster vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at takster 2014 for Energi Viborg Vand A/S godkendes
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at takster for Energi Viborg Vand A/S for 2015 godkendes
Bilag

Sagsid.: 13/76616
Sagsfremstilling
Den 22. maj 2014, sag nr. 5, besluttede Klima- og Miljøudvalget på baggrund af forvaltningens redegørelse følgende princip for administration af vandforsyningsplanens retningslinje om erstatningsboringer:
·           Der meddeles efter en konkret vurdering forbud mod etablering af erstatningsboringer, uden forudgående ansøgning, til de ejere af en brønd eller boring, indenfor de dele af de naturlige forsyningsområder hvor der er registreret boringer med nitratindhold over 100 mg/l eller forekomst af pesticider over grænseværdierne.
·           For de øvrige brønde eller boringer vil der fortsat kunne etableres en erstatningsboring efter en anmeldelse til Viborg Kommune.
 
Sagens behandling
Forvaltningen har med udgangspunkt i Klima- og Miljøudvalgets beslutning konkret vurderet, hvilke boringer indenfor vandværkernes naturlige forsyningsområder, der er truet af nitrat og pesticidforurening.
 
Det er vurderet, at 35 drikkevandsboringer er truet af nitrat, og 6 drikkevandsboringer er truet af pesticidforurening. Det betyder, at i alt 41 ejendomme forventes at skulle have et forbud mod at etablere erstatningsboring uden forudgående ansøgning.
 
I Vandforsyningsplan 2012 – 2022 blev nedenstående retningslinje om erstatningsboringer vedtaget:
 
”Som udgangspunkt gives der kun tilladelse til en erstatningsboring til enkeltindvindere, såfremt denne er beliggende udenfor vandværkernes naturlige forsyningsområde.
 
Der gives ikke tilladelse til erstatningsboringer i vandværkernes naturlige forsyningsområder, når ejendommen kan forsynes fra et alment vandværk på rimelige vilkår.”
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen har foretaget en juridisk vurdering af Udvalgets beslutning om udmøntning af vandforsyningsplanens retningslinje om forbud mod at etablere erstatningsboring uden forudgående ansøgning på i alt 41 ejendomme.
  
Det er forvaltningens vurdering, at dette konflikter med vandforsyningsplanens retningslinje, idet det vil betyde, at det ikke længere er det overordnede udgangspunkt, at der ikke gives tilladelse til erstatningsboringer i vandværkernes naturlige forsyningsområder.
 
Ændres der i retningslinjerne for erstatningsboring og beskrivelsen af, hvordan denne retningslinje udmøntes, skal der udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen.
 
Udarbejdelse af et tillæg til vandforsyningsplanen indebærer:
1.     En offentlighedsfase, før planen vedtages. Indsigelser til planforslaget kan primært forventes fra de almene vandværker, da tillægget kan have indflydelse på deres planlægning af ledningsnet. 
2.     Efter vedtagelse af et tillæg til vandforsyningsplanen skal tidligere udsendte varsel om forbud mod erstatningsboringer til ca. 1.650 ejere af ejendomme med egen drikkevandsboring frafaldes. Derfor skal forvaltningen udsende breve til 1.650 ejere med et frafald af varsel om forbud mod erstatningsboring samt baggrunden herfor.
3.     Derefter kan de 41 berørte borgere på ny varsles et forbud mod erstatningsboring uden forudgående ansøgning.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Udvalget godkender, at der med udgangspunkt i udvalgets beslutning på mødet den 22. maj 2014, sag nr. 5, udarbejdes et tillæg til Vandforsyningsplan 2012 – 2022
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Indstillingen blev godkendt.
 
Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen.

Sagsid.: 12/110081
Sagsfremstilling
Forvaltningen har miljøscreenet ”Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i Skive-Stoholm-området” (bilag 3) med henblik på at vurdere, om der skal foretages en miljøvurdering, jf. vedlagte screeningsskema (bilag 2). 
 
Baggrund
Klima- og Miljøudvalget og Byrådet besluttede henholdsvis den 1. maj 2014 og 21. maj 2014 at sende indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse af Skive-Stoholm-området i en 12 ugers høring.
 
Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 939 af 3. juli 2013) - miljøvurderingsloven” skal Viborg Kommune desuden foretage en miljøvurdering af, om indsatsplanen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Indsatsplanen omfatter et ”område med særlige drikkevandsinteresser” (forkortet OSD), som ligger mellem Skive-Syd og Iglsø og Kjeldbjerg, samt indvindingsoplandene til Gammelstrup og Stoholm Vandværk, se bilag 1. Indsatsområdet ligger delvist i Skive Kommune og boringer til Skive Vand A/S er beliggende i Tastum Plantage i Viborg Kommune.
 
Regelgrundlag
Formålet med miljøscreeningen er at vurdere, om der er noget i indsatsplanen, som kan have væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Indsatsplaner skal miljøscreenes, når planområdet ligger inden for EU-habitatområder/Natur 2000-områder eller områder, hvor en række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted inden for det pågældende område.
 
Forvaltningens bemærkninger
Indvindingsoplandet til Gammelstrup og Stoholm Vandværk er beliggende inden et EU-habitatområde (Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal). Det vurderes, at udpegningsgrundlag i Natura 2000-område nr. 39 i Viborg Kommune og i øvrige dele af Natura 2000-netværket ikke påvirkes negativt af indsatsplanen. Hvis der sker en ændring af kildeplads ved Stoholm, vurderes det, at det vil kunne have en positiv effekt på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 39, da det ikke kan udelukkes, at den nuværende kildeplads har en drænende effekt i en mindre del af området.
 
Det vurderes, at planen ikke vil medføre ændringer for særlige dyrearter, herunder yngle- og rasteområder for bilag IV-arter (bl.a. diverse padder og flagermusarter).
 
Forvaltningen vurderer derfor, at Indsatsplan for Skive-Stoholm-området samlet set ikke har nogen negativ indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
 
Det videre arbejde
Indsatsplanen for Skive-Stoholm ventes endeligt vedtaget af Klima- og Miljøudvalget og Byrådet på byrådsmødet henholdsvis den 29. januar og 25. februar 2015.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller,
 
at Indsatsplan Skive-Stoholm ikke skal miljøvurderes, og at miljøscreeningen offentliggøres med 4 ugers klagefrist.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 13/13929
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget vedtog på sit møde den 11. august 2011 (sag nr. 121) at gennemføre en undersøgelse af forekomsten af pesticider i vand fra ikke almene vandværker, som forsyner 3-9 ejendomme.
 
De vandværker, som har fået påvist pesticider over grænseværdien, har fået analyseret en ekstra vandprøve til verifikation.
 
Viborg Kommune har registreret 50 vandværker, der forsyner 3-9 ejendomme, og undersøgelsen har omfattet 23 pesticider.
 
Undersøgelsen er foretaget over en 3-årig periode og er afsluttet ultimo 2014. 
 
Resultat af undersøgelsen    
Der er fundet pesticider i 14 af de undersøgte vandværker, hvoraf de 5 var over grænseværdien på 0,1 µg/l.
 
Følgende pesticider er fundet:
 
BAM1
Hexazinon2
Bentazon3
Atrazin4
Antal vandværker
11
1
2
4
Koncentration (µg/l)
0,026-0,59
0,24-0,25
0,025-0,17
0,013-0,027 
 
2 vandværker har fået påvist 2 forskellige pesticider og et enkelt vandværk 3 forskellige.
 
1BAM (2,6-dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlerne dichlorbenil og chlortiamid, og de blev i perioden 1965-1997 solgt under handelsnavnene Prefix og Casoron. Pesticiderne blev forbudt i 1997.  
 
2Hexazinon er et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, som blev solgt fra 1978-1994 under handelsnavnet Velpar. Stoffet er nu udfaset af brug.
 
3Bentazon er et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, som er blevet solgt siden 1972 under navnet Basagran. I 1997 lagde Miljøstyrelsen restriktioner på anvendelsen af stoffet for at beskytte grundvandet, og der lægges i dag op til yderligere begrænsninger af stoffet.
 
4Atrazin er et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, solgt siden 1950. Stoffet blev forbudt i 1994
 
For opfølgning på pesticidanalyser har Vandforsyningsplanen følgende retningslinjer:
 
Analyseresultat for pesticider
Vurdering af vandværk
Pesticidkontrol fremover
Ingen påvist
Ingen bemærkninger
Ingen
Ingen påvist
risiko
Hvert 5. år
Påvist under grænseværdi
 
Hvert 5. år
Påvist over grænseværdi
 
Påbud om forbedret vandkvalitet i samarbejde med embedslæge og i henhold til vandforsyningsplan
 
Forvaltningens bemærkninger
De 9 vandværker, hvor der er påvist pesticider under grænseværdien, har fået ændret deres analyseprogram, så de nu, udover den obligatoriske ”forenklede kontrol”, der gennemføres hvert år eller hvert 2½ år, i overensstemmelse med vandforsyningsplanens retningslinjer også skal have foretaget en pesticidundersøgelse hvert 5. år.   
 
De 5 vandværker, som har et indhold af pesticider over grænseværdien, har modtaget/vil i overensstemmelse med vandforsyningsplanens retningslinjer modtage påbud om forbedret vandkvalitet.
 
2 af disse vandværker er nedlagt, og ejendommene under dem forsynes nu fra almene vandværker.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 12/11945
Sagsfremstilling
Punktet er sat på dagsorden på foranledning af udvalgsmedlem Anna Margrethe Engbæk Schmidt
 
Redegørelse om Grundvandsforum
Ifølge lov om vandforsyning § 12 skal kommunerne oprette et koordinationsforum, som skal bistå kommunerne ved udarbejdelsen af indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcerne mod forurening.
 
Vandforsyningsloven angiver videre, at Koordinationsforum skal repræsentere:
·                     vandforsyningerne i kommunen,
·                     andre berørte myndigheder,
·                     jordbruget, industrien,
·                     eventuelle andre relevante parter.  
 
I bekendtgørelse om indsatsplaner er det præciseret, at inden høring og offentliggørelse af forslag til indsatsplaner, skal de forelægges koordinationsforum til drøftelse (bekendtgørelsens § 5), og efter den offentlige høringsperiode skal det reviderede forslag til indsatsplan forelægges koordinationsforum til orientering (bekendtgørelsens § 7).
 
På møde i Miljøudvalget den 13. marts 2007 (bilag 1) blev der nedsat et ”Koordinationsforum” for Viborg Kommune, og samtidig blev det besluttet at betegne det ”Grundvandsforum” frem for det mere anonyme ”Koordinationsforum”.
 
Der blev besluttet følgende sammensætning af Grundvandsforum: 
·                     Danmarks Vand- og Spildevandsforening (DANVA) – 1 repræsentant
·                     Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) – 1 repræsentant
·                     Landbrugets Kommunenetværk i Viborg Kommune – 1 repræsentant
·                     Dansk Skovforening – 1 repræsentant
·                     Dansk Industri – 1 repræsentant
·                     Embedslægeinstitutionen – 1 repræsentant
·                     Dansk Brøndejerforening – 1 repræsentant
 
og der blev vedtaget et kommissorium for Grundvandsforum (bilag 2).
 
Siden har Dansk Industri ved mail af 31. august 2012 imidlertid meddelt, at de ikke ønsker at have plads i Grundvandsforum i Viborg Kommune. I en senere mail begrundes det med: ”DI Skive Viborg har drøftet repræsentationen i Grundvandsforum ved Viborg kommune, og finder for nuværende ikke at have den fornødne ekspertise og rette person til at indgå i arbejdet, hvorfor det er besluttet, at DI Skive Viborg ikke længere ønsker at være repræsenteret.”
 
Ifølge kommissoriet for grundvandsforum afholder Grundvandsforum møde 2 – 4 gange årligt. Der har primært været holdt møder i Grundvandsforum i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til indsatsplaner forud for den offentlige høring. Her er forslag til indsatsplan blevet gennemgået og principielle problemstillinger drøftet.
 
Seneste møde i Grundvandsforum er afholdt i forbindelse med færdiggørelse af forslagene til indsatsplaner for områderne Skive – Stoholm og Viborg Nord. Referat fra dette møde var vedlagt som bilag ved beslutning om offentliggørelse af de 2 forslag til indsatsplaner på mødet i Klima- og Miljøudvalget hhv. den 1. maj og den 22. maj 2014. Referatet vedlægges her som bilag 3.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
at Klima- og Miljøudvalget drøfter aspekter i redegørelsen
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget drøftede aspekter i redegørelsen og besluttede politisk repræsentation i Grundvandsforum ved Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Flemming Lund som suppleant.
Bilag

Sagsid.: 13/90094
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har i 2014 gennemført tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser til belysning af mulighederne for at etablere et vådområde ved at genskabe Hjermind Sø. Projektområdet er beliggende nord for Bjerringbro, se bilag 1.
 
Gennemførelsen af vådområdeindsatsen er et led i implementeringen af ”Grøn Vækst”. På landsplan skal udvaskningen af kvælstof til vandområderne, ved etablering af vådområder, reduceres med 1.130 tons. Vådområder i oplandet til Randers Fjord skal i denne forbindelse bidrage med 91,2 tons.
 
 
Teknisk forundersøgelse
Den tekniske forundersøgelse (bilag 2) viser, at det er muligt genskabe Hjermind Sø som led i et vådområdeprojekt. Søarealet vil blive på ca. 7 ha med en gennemsnitsdybde på en halv meter.
 
Det samlede vådområde vil blive på 18 ha. og vil fjerne i alt 3,1 tons kvælstof, svarende til 172 kg N/ha. Referenceværdien er 113 kg/N ha.
 
Ved etablering af vådområdet vil der blive genskabt en flot sø, der vil være meget synlig i landskabet. Søen blev formodentligt afvandet i begyndelsen af 1900-tallet. For at hindre tilgroning med bl.a. tagrør er det foreslået at uddybe den midterste del af søen, så det kan sikres, at der vil kunne opretholdes et frit vandspejl i søen.
 
Ejendomsmæssig forundersøgelse
De ejendomsmæssige forundersøgelser fremgår af bilag 3. Under de individuelle interviews oplyste den enkelte lodsejer om driften af arealerne inden for projektområdet, om deres holdning og ønsker til projektet m.v..
 
I selve projektområdet er der kun 4 lodsejere. De er under visse betingelser alle indstillet på videre forhandlinger om jordfordeling m.v.. Det konkluderes derfor, at der med en passende jordfordeling vil være gode muligheder for, at projektet kan gennemføres.
 
Økonomi
Den økonomiske byrdefordeling fremgår af bilag 4. Vådområderne finansieres som udgangspunkt af staten efter ansøgning herom, men Kommunen skal lægge ud for bl.a. projekteringsudgifter, anlægsudgifter, lodsejermøder, projektledelse samt evt. ekspropriation, såfremt dette bliver aktuelt.
 
Udgifterne til det samlede projekt forventes at andrage 2.700.000 kr.
 
Viborg Kommune er projektansvarlig for det samlede projekt. Det beløb, Viborg Kommune skal lægge ud, forventes at andrage 1.000.000 kr. Udgiften finansieres på anlægsbudgettet på 10.054.000 kr. i 2014 til ”Statens Vand og Naturplaner – restaurering af vandløb”. Det er forudsat, at projekterne finansieres med anlægstilskud.
 
Der udbetales tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, når projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet.
 
Såfremt projektet må opgives, betyder dette, at Kommunen kan risikere at have lagt penge ud, som ikke bliver refunderet. Størstedelen af de udgifter, som Kommunen skal lægge ud, vil imidlertid først blive afholdt, når NaturErhvervstyrelsen har gennemført jordfordeling, og det derved er sandsynliggjort, at projektet kan gennemføres. Dette forhold begrænser Viborg Kommunes risiko.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
at der indsendes ansøgning til Naturstyrelsen om tilskud til realisering af projektet.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Hjermind Sø - realisering af vådområdeprojekt” med rådighedsbeløb i 2015.
 
at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med 1.000.000 kr.
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 1.000.000 kr. til kontoen ” Hjermind Sø – realisering af vådområdeprojekt” til rådighed i 2015.
 
at anlægsindtægten (anlægstilskud) på 1.000.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb (indtægt) i 2015 på kontoen ”Statens Vand og Naturplaner – restaurering af vandløb” med 1.000.000 kr.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
at der indsendes ansøgning til Naturstyrelsen om tilskud til realisering af projektet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Hjermind Sø - realisering af vådområdeprojekt” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med 1.000.000 kr,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 1.000.000 kr. til kontoen ” Hjermind Sø – realisering af vådområdeprojekt” til rådighed i 2015, og
 
at anlægsindtægten (anlægstilskud) på 1.000.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb (indtægt) i 2015 på kontoen ”Statens Vand og Naturplaner – restaurering af vandløb” med 1.000.000 kr.
Bilag

Sagsid.: 13/65684
Sagsfremstilling
Tidligere behandling 
Byrådet besluttede på mødet den 26. marts 2014, sag nr. 20, at give anlægsbevilling til restaurering af Birkesø.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede endvidere på mødet den 6. marts 2014, sag nr. 4, ”at projektet i tilfælde af ændringer forelægges udvalget på ny”.
 
Vurdering af oprindeligt projektforslag 
Det fremgik af sagsfremstillingen til Klima- og Miljøudvalget, at ”Orbicon har skitseret et alternativt restaureringsprojekt, gående ud på at tømme søen for vand og, efter passende afvanding af sedimentet på stedet, at foretage fjernelse af dette ved afgravning og efterfølgende bortkøring til deponi”.
 
Inden den egentlige detailprojektering blev Orbicon bedt om bl.a. at undersøge, hvor meget vand der skal bortpumpes fra Birkesø for at sænke vandspejlet i forbindelse med afgravning af slam fra søens bund. Undersøgelsen viste, at grundvandstilstrømningen til søen er meget stor. For at sænke søens vandspejl med blot 1 meter skal der bortpumpes omkring 620 m3/time. Det vil derfor i praksis ikke være muligt at anvende denne metode.
 
Søens miljøtilstand 
Orbicon undersøgte tillige miljøtilstanden i Birkesø i sommeren 2014. Birkesø blev sidst undersøgt af Viborg Amt i 2005 og 2006, hvilket er den undersøgelse, der lå til grund for forslaget om at fjerne sedimentet fra bunden af søen. Undersøgelsen i 2014 viste en positiv udvikling i forhold til 2005 og 2006. Der er ikke længere en væsentlig stigning i fosforkoncentrationen i Birkesø om sommeren. Orbicon konkluderer derfor, at bundsedimentet i Birkesø ikke længere udgør den alvorlige trussel for søens vandkvalitet, som lå til grund for forslaget om sedimentfjernelse tilbage i 2005.
 
Med Viborg Kommunes erhvervelse af skrånende arealer ned mod Birkesø forventes en yderligere reduktion af næringsstofkoncentrationen i Birkesø, og dermed er forudsætningerne for en god vandkvalitet i søen til stede – uden at fjerne slamlaget, der hovedsageligt ligger i den dybe del af søen.
 
Forvaltningens bemærkninger
For at være sikre på, at søens miljøtilstand er forbedret så markant som Orbicons undersøgelser i 2014 indikerer, ønsker forvaltningen i 2015 at forbedre beslutningsgrundlaget for et kommende projekt. Det gøres ved i 2015 at følge søens miljøtilstand ved prøvetagning hen over sommeren.
 
Herefter kan der tages endelig beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en oprensning af søen og/eller eventuelle andre tiltag for at skabe forbedringer i retning af at genskabe Birkesø som den klarvandede hedesø, den var tidligere.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/23695
Sagsfremstilling
Tangeværket (bilag 1) har hidtil været drevet på baggrund af en koncession meddelt efter Tangeloven. I 2013 besluttede folketinget at ophæve koncessionsloven, og Byrådet behandlede i den forbindelse den 25. september 2013 et forslag til Viborg Kommunes høringssvar til lovforslaget. Der vedlægges en kopi af høringssvaret i bilag 2. Folketinget har efterfølgende den 12. december 2013 ved lov ophævet Tangeloven og derved det grundlag, som Tangeværket har været reguleret efter. Tangeværket skal nu reguleres efter gældende miljølovgivning, hvor Viborg Kommune er myndighed.
 
I forlængelse af lovens vedtagelse har Gudenaacentralen indsendt ansøgning om fortsat drift, som Viborg Kommune behandler med henblik på meddelelse af de fornødne tilladelser. 
 
Tidligere politisk behandling
Der har tidligere været orienteret om sagen: 
·         31. maj 2014: Klima- og Miljøudvalget orienteres om forvaltningens foreløbige vurdering af sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingens elementer 
·         14. august 2014: Klima- og Miljøudvalget orienteres om sagen 
·         30. oktober 2014: Klima- og Miljøudvalget orienteres om status for behandlingen af Gudenaacentralens ansøgning om fortsættelse af driften. Udvalget tog her orienteringen til efterretning. Udvalget noterede desuden, at skrivelse af 6. oktober 2014 er fremsendt som led i sagsforberedelsen med henblik på sikring af bedst mulig sikkerhed for korrekt sagsbehandling og dermed kortest mulig sagsbehandlingstid. 
·         25. november 2014: Klima- og Miljøudvalget orienteres på baggrund af beslutningen på mødet den 30. oktober 2014 om status for behandlingen af Gudenaacentralens ansøgning om fortsættelse af driften. 
 
Uklarheder ved lovbehandlingen 
I Byrådets høringssvar fra 2013 efterlyses bl.a. en afklaring af de juridiske aspekter af vurderingerne om, at ophør eller videreførelse af elproduktionen ikke vil udløse pligt til at foretage VVM-undersøgelser. I et andet punkt i høringssvaret efterlyses en nøjere begrundelse for en vurdering om, at en fortsat drift efter vandforsyningsloven kan fortsætte uden tidsbegrænsning.
 
I høringssvaret blev der endvidere anmodet om en vurdering i spørgsmålet om Viborg Kommunes habilitet som myndighed samtidig med at være ejer af en del af virksomheden.
 
Naturstyrelsen har ikke siden svaret på Byrådets spørgsmål om tidsbegrænsning i vandforsyningsloven.  
 
Forvaltningens bemærkninger 
Administrationsgrundlag
Et vigtigt fokuspunkt ved tilrettelæggelsen af sagsbehandlingsforløbet har været at undgå en unødvendigt lang sagsbehandlingstid, f.eks. ved at Viborg Kommunes afgørelse af klagemyndigheden sendes tilbage til fornyet behandling på grund af procedurefejl.
 
Når dette har været så vigtigt i denne sag, er det fordi, der er tale om en meget særegen situation, hvor en model med lovgivning/koncession skal erstattes med et tilladelsessystem. En situation som er stort set uset i Danmark. Det er derfor ikke muligt at tilrettelægge sagsbehandlingen med udgangspunkt i præcedens fra andre tilsvarende sager.
 
Sagens karakter taget i betragtning må det endvidere forventes, at der ved alle afgørelser, hvor det er muligt, vil blive klaget.
 
På den baggrund har forvaltningens i videst muligt omfang tilrettelagt sagsbehandlingen med udgangspunkt i statslige myndigheders udmeldinger i forhold til den konkrete sag. Det er staten, der har besluttet, at der skal konverteres fra et lovsystem til et tilladelsessystem, det er derfor også rimeligt, at staten fastlægger den procedure, der skal gennemføres i forbindelse med sagsbehandlingen.
 
Med det udgangspunkt har forvaltningen anmodet Naturstyrelsen om at komme med vejledende udtalelser til forvaltningens vurdering af en række spørgsmål knyttet til sagsbehandlingsprocessen.
 
Afklarede tvivlsspørgsmål
Nedenstående spørgsmål vurderer forvaltningen er afklaret med de foreliggende svar fra Naturstyrelsen: 
·         På spørgsmålet om Kommunens habilitet har Naturstyrelsen svaret, at Kommunen kan behandle sagen, men ”Er afgørelsen ”‘begunstigende" for myndigheden, må der udvises særlig omhu for i begrundelsen at påvise, at afgørelsen er i fuld overensstemmelse med sædvanlig praksis på området”. Der vedlægges kopi af Naturstyrelsens svar som bilag 3. 
·         På spørgsmålet om udarbejdelse af VVM redegørelse og/eller screening forstår forvaltningen Naturstyrelsens vejledende udtalelse sådan, at VVM-reglerne ikke finder anvendelse i tilfældet som det foreliggende, og at heller ikke selve vandindvindingen – som Kommunen skal tillade efter vandforsyningsloven – skal VVM-screenes. Der vedlægges kopi af Naturstyrelsens svar som bilag 4. 
·         På spørgsmålet om hvem der er VVM myndighed har Naturstyrelsen slået fast, at Viborg Kommune, såfremt det var aktuelt, ville være kompetent VVM-myndighed i sagen (bilag 4). Usikkerheden om dette spørgsmål har baggrund i, at Naturstyrelsen i anden sammenhæng har udtalt, at: ”Naturstyrelsen er formelt VVM-myndighed for planlægning fordi anlægget skal kobles på Energinet.dk’s naturgasnet.”
 
Spørgsmål til yderligere afklaring
Følgende spørgsmål er stadig uafklarede:
·         I Naturstyrelsens svar af 3. december 2014 er forvaltningens vurdering af, at sagen skal behandles efter Vandløbsloven, ikke kommenteret. Gudenåcentralen har på den baggrund opfordret Viborg Kommune til at tage kontakt til Naturstyrelsen herom igen.
·         Det fremgik af forarbejdet til ophævelsesloven sidste år, at Naturstyrelsen vurderede, at Gudenaacentralen kunne opnå en tidsubegrænset tilladelse til indvinding af vandet. Ifølge vandforsyningsloven kan der højst meddeles tilladelse til indvinding af overfladevand for en periode på 30 år (dambrug dog højest 10 år). I Byrådets høringssvar blev Naturstyrelsen stillet spørgsmålet om, hvorledes en vandindvindingstilladelse i medfør af vandforsyningsloven kan meddeles tidsubegrænset.
 
Naturstyrelsen har ikke siden svaret på disse to spørgsmål.
 
Spørgsmålet har været drøftet med Gudenaacentralen. Gudenaacentralen er enig i, at såfremt der kan være tvivl om tolkningen af Naturstyrelsens udmeldinger i forhold til vandforsyningslovens regelsæt, bør dette afklares. Forvaltningen vil rette henvendelse til Naturstyrelsen herom.
 
Forventet sagsbehandlingsproces
Forvaltningen forventer herefter nedenstående sagsbehandlingsproces.
 
I forlængelse af Naturstyrelsens vejledende udtalelse om VVM spørgsmålet forventer forvaltningen derfor at indlede sagsbehandlingen af Gudenaacentralens ansøgning og behandle sagen efter vandforsyningslov og vandløbslov (bilag 5).
 
For at undgå unødige forsinkelser igangsættes sagsbehandlingen efter vandløbsloven selvom der eventuelt ikke foreligger et svar fra Naturstyrelsen umiddelbart efter nytår.
 
Samtidig er processen, efter drøftelse med Gudenåcentralen, tilrettelagt, således at de klageberettigede afgørelser om VVM-pligt og tilladelse til indvinding af overfladevand meddeles parallelt og så tidligt som muligt, så en eventuel klagesagsbehandling ikke forsinker en afgørelse efter vandløbsloven unødigt.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 12/42495
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget besigtigede den 27. november 2014 Nørreådalen. Det aktuelle område fremgår af bilag 1.
 
Med henblik på en orientering om de problemstillinger, der blev berørt under besigtigelsen, og en nærmere diskussion af handlemuligheder, gennemgås i bilag 2 de væsentligste overordnede rammer for området.
 
Det drejer sig om
·                     Regulativet for Nørreåen
·                     Habitatbestemmelser
·                     Naturbeskyttelsesloven
·                     Udledningstilladelse for Viborg Centralrenseanlæg i Bruunshåb
 
Der vedlægges desuden som bilag 3 – 6 supplerende bilag, der uddyber problemstillinger beskrevet i bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Klima- og Miljøudvalget drøfter eventuelle handlemuligheder
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2015
Klima- og Miljøudvalget drøftede eventuelle handlemuligheder og besluttede,
 
at forvaltningen revurderer muligheder for her-og-nu-løsninger med henblik på større vandafledningsevne,
 
at igangsætte revision af regulativ, og 
 
at undersøge mulighed for naturgenopretningsprojekt via Life-midler.
 
Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til de 2 første ”at”-er, bl.a fordi han finder, at revision af regulativ skal afvente den ordinære revision.
Bilag