You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 12. august 2021 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Birthe Harritz, Kai O. Andersen, Kurt Johansen, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/16787

Resume

Forvaltningen er i gang med at tilrettelægge udarbejdelsen af en strategi for ladestandere til elbiler. Der er valgt en rådgiver, og forvaltningen vil snart indlede dialog med relevante parter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at sagen tages til efterretning, og
 
2. at udvalget drøfter, om strategien skal fokusere på emnerne som beskrevet.
 
3. at udvalget drøfter, om strategien skal udarbejdes efter processen som beskrevet.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

I budgetforliget 2021 – 2024 har byrådet afsat 0,2 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af en strategi og handleplan for udbygning af infrastrukturen til el- og gasbiler i Viborg Kommune.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommunen kan bidrage til stadig større udbredelse af elbiler bl.a. ved at gøre det nemt for borgere, som står overfor valget, om man vil køre i elbil. Det handler om at skabe generelt gode lademuligheder, så elbiler ikke fravælges pga. deres rækkevidde. Her kan kommunen bidrage ved at tillade opstilling af ladestandere på kommunale parkeringspladser, så de placeres i god balance mellem, hvor behovet for opladning er størst, og så der sikres en geografisk god dækning.
 
For borgere, som ikke har mulighed for opladning på egen grund, kan kommunen gøre det nemmere at vælge elbil, hvis man har mulighed for at oplade på en kommunal parkeringsplads i nærheden af sin bolig.
 
Kommunen kan således fremme elbiler ved:
 • at planlægge og udpege de lokaliteter, hvor det er relevant at opsætte ladestandere.
 • at sikre en høj service for borgerne med sikkerhed for gode lademuligheder.
 • at finde en balance mellem ladeoperatørers kommercielle interesse i at opstille ladeinstrastuktur på kommunale parkeringspladser i forhold til at stille krav til ladestandernes placering.
 • at udbrede kendskab til løsninger og koordinere med handlende, virksomheder og boligselskaber.

Status på arbejdet

Forvaltningen har igangsat det indledende arbejde med udarbejdelse af en strategi. Der er set på, hvad andre kommuner har gjort og gør på dette område. Der arbejdes videre på at aftale opgavens nærmere indhold inden for det afsatte beløb og en tidsplan for opgaveløsningen.

Strategiens fokus

Ud fra den afsatte økonomi til opgaven og den aktuelle tendens til stigende udbredelse af elbiler vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt i første omgang at målrette strategiarbejdet mod udbygning af infrastrukturen til elbiler. Strategien kan så senere udvides til også at omfatte infrastruktur til gasdrevne køretøjer.
 
Forvaltningen forventer, at strategien primært skal fokusere på:
 • Opfyldelse af krav til parkering ved kommunens bygninger jf. ladestanderbekendtgørelsen.
 • Mulighed for opladning for beboere i etageejendomme i tætbebyggede områder.
 • Mulighed for opladning for gæster i midtby og turistmål, samt samarbejder om dette.
 • Markedsundersøgelse, udbudsstrategi og udrulningsplan.

Den videre proces

Forvaltningen forventer en proces, hvor rådgiveren afdækker behovet for ladestandere ud fra analyser af parkeringspladser og trafikmønstre. Sideløbende vil forvaltningen indlede dialog med relevante parter, fx handelsstandsforeninger, turistmål og ladeoperatører. Afhængig af dette kan der blive behov for en politisk stillingtagen til:
 • I hvilket omfang der evt. ønskes opstillet flere ladestandere ved kommunale bygningers parkeringspladser, end hvad der kræves jf. ladestanderbekendtgørelsen.
 • Hvad der skal lægges vægt på ved udpegning af lokaliteter for ladestandere ift. bymønster, vejstruktur, funktioner og byrum.
 • Om strategien skal fastlægge en forpligtigelse til, at kommunen inden for en årrække sikrer en vis adgang til ladestandere for beboere uden egen parkering ved boligen. Det kunne fx være et servicekrav om en maksimal afstand fra etageboliger i tætbebyggede områder til nærmeste ladestander.
 • Om strategien skal fastlægge en retningslinje for tidsbegrænsning ved ladestandere på kommunale parkeringspladser.
 
Forvaltningen vil følge med i, om der landspolitisk kommer ny lovgivning, som giver byrådet mulighed for yderligere at give økonomisk støtte til opsætning af ladeinfrastruktur.
 
Herefter udarbejdes et udkast til strategien, som fremlægges til politisk behandling.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Aftale med rådgiver
medio 2021
Udkast til strategi
ultimo 2021
Endelig vedtagelse
forår 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ladestanderbekendtgørelsens § 3 stiller krav om, at der senest i den 1. januar 2025 skal etableres mindst 1 ladestander ved bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser.
 
Reservation af P-båse til et særligt formål kan ske efter færdselslovens § 92.
 
Kommunen kan give tilladelse til opstilling af ladestandere til elbiler på offentligt vejareal efter vejlovens § 80. Kommunen kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelsen sker i et forretningsmæssigt øjemed. I tilladelsen kan der stilles vilkår om fx tilladelsens varighed, og om vilkårene ved ombygning af parkeringspladsen eller nedlæggelse af P-båse. Dvs. at tilladelserne følger vejlovens ’gæsteprincip’, hvor aftalen kan opsiges, hvis det areal, standeren står på, skal bruges til andet formål af vejbestyrelsen uden længere forvarsel. Ydermere er det ledningsejerens forpligtelse at betale for enhver omlægning af de kabler, der er lagt i jorden i forbindelse med ændring af vejens regulering eller omlægning.
 
Teknisk Udvalg vedtog i 2012 en generel politik for opstilling af el-ladestandere og reservation af P-pladser i Viborg midtby (link til sag nr. 25 i Teknisk Udvalg den 1. februar 2012).
 

Sagsid.: 20/28994

Resume

Hærup Biogas ApS har ansøgt om at udvide sit eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A ved Klejtrup. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 553 og forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport samt en miljøkonsekvensrapport, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 553 og tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport samt miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM-tilladelse vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde den 22. september kl. 17-19 eller den 27. september kl. 17-19 på Viborg Rådhus i multisalen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 553 og tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport samt miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM-tilladelse vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 22. september kl. 17-19 på Viborg Rådhus i multisalen.
 

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet besluttede i oktober (link til sag nr. 10 i byrådet den 7. oktober 2020) at igangsætte planlægningen for udvidelse af et biogasanlæg ved Herredsvejen ved Klejtrup.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede i februar (link til sag nr. 2 i Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2021) at fortsætte planlægningen efter idéfase.
 
 
Inddragelse og høring

Idéfase

Der blev afholdt idéfase i perioden 22. oktober til 17. december 2020 og der blev holdt et virtuelt borgermøde den 2. december 2020. Høringssvarene blev behandlet i Klima- og Miljøudvalget, og der blev sendt svar til dem, der havde indsendt høringssvar.
 
Hvis planforslagene og miljøvurderingerne vedtages med henblik på offentlig høring, skal de sendes i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.
 
 
Beskrivelse
Hærup Biogas ApS har ansøgt om at udvide sit eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A ved Klejtrup. Oversigtskort er i bilag 1 og ansøgningen er i bilag 2.

Eksisterende planforhold

Biogasanlægget ønskes udvidet i et område, der grænser op til et område, der i kommuneplanens retningslinje 8 er udlagt med lokaliseringsmulighed for biogasanlæg. Planområdet er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplanrammer. Realisering af projektet kræver, at der vedtages et kommuneplantillæg og en lokalplan.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 553 og et udkast til forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 3.

Forslag til lokalplan nr. 553

Lokalplanforslaget udlægger området til biogasanlæg med tilhørende tanke mv. og gas- og energianlæg i forlængelse af biogasproduktion. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal placeres inden for tre byggefelter:
 • Byggefelt A til bygninger og mindre tanke mm. med max. bygningshøjden på 10 m
 • Byggefelt B til 3 store tanke med diameter på max. 40 m og max højde på 13 m
 • Byggefelt C til plansiloer
 
Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantningsbælter og jordvolde af hensyn til det omkringliggende landskab, natur og naboer. Af hensyn til beskyttelse af drikkevandinteresser fastlægges krav om, at arealer, der anvendes til færdsel og arbejde, skal befæstes med fast og tæt belægning.
 
Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at den ansøgte udvidelse kan gennemføres.

Forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et biogasanlæg. Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 22. september kl. 17-19 eller den 27. september kl. 17-19 på Viborg Rådhus i multisalen.

Miljøvurdering af planforslag

Ifølge miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, når de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes grundet forventet væsentlige påvirkninger af miljøet mht. bl.a. trafik og lugt samt projektets omfang med hensyn til anlæg og biomassemængder.
 
Planforslagene ledsages af en miljørapport, som kommunen har udarbejdet.

Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 4.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
 • Trafik
 • Landskab og rekreative interesser
 • Omkringliggende Natur
 • Støjpåvirkning
 • Lugt, luft og klima
 • Overfladevand og grundvand
 • Råstoffer
 • Betydningen for mennesker, energi og klima
 • Afværgeforanstaltninger på anlægget
 • Alternativer
 
Det vurderes, at biogasanlæggets etablering og drift:
 • ikke medfører væsentlig påvirkning på de nærliggende veje, hverken vejene omkring Herredsvejen eller de undersøgte veje omkring anlægget.
 • ikke vil have væsentlig betydning for landskabelige forhold, kulturhistoriske forhold eller rekreative interesser.
 • ikke medfører væsentlig påvirkning af omkringliggende naturområder.
 • overholder støjkravene ved samtlige naboer.
 • overholder lugtgrænseværdierne ved nærmeste nabo og ved nærmeste samlede bebyggelse og byzone.
 • ikke medfører risiko for forureningen af grundvand eller overfladevand.
 • ikke forventes at påvirke menneskers sundhed negativt.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Det konkrete projekt for udvidelse af biogasanlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 nr. 10, da biogasanlægget vil håndtere mere end 100 tons biomasse pr. dag, og da der sker afbrænding af biogas på anlægget, hvilket medfører krav om miljøkonsekvensrapport.
 
Ansøger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som er i bilag 5. Forvaltningen vurderer, at den indeholder de oplysninger, som det kræves efter miljøvurderingslovens § 20.
Desuden er der udarbejdet et udkast til VVM-tilladelse (afgørelse om tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven), som er i bilag 7.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio september til primo november 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udvidelsen af biogasanlægget vil medføre belastning af veje med forøgede transport-mængder, hvilket vil medføre øgede driftsudgifter til vejvedligehold.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Udvidelsen af biogasanlægget kræver en miljøgodkendelse. Ansøger har sendt en ansøgning om miljøgodkendelse, og forvaltningen koordinerer behandlingen af den i forhold til processen med planlægning og miljøvurderinger.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/14767

Resume

Efter indkaldelse af idéer og forslag i en idéfase vurderer forvaltningen, at de indkomne høringssvar og ansøgers flagermusundersøgelse skal forelægges til politisk beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene, miljørapport og miljøkonsekvensrapport påbegyndes.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen fortsætter som beskrevet,
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på udtalelse fra DCE til notat vedr. flagermus og traner.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget besluttede i januar (link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 7. januar 2021), at kommunen vil behandle en Natura 2000-konsekvensvurdering, inden planlægningen inklusive udarbejdelse af miljørapport fortsættes.
 

Inddragelse og høring

Der har været afholdt idéfase i perioden 10. september 2019 til 11. februar 2021 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning og til indholdet af miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten. Til idéfasen og høringen af berørte myndigheder blev der brugt et idéoplæg, som er i bilag 1.

Høringssvar

Der er kommet 13 høringssvar fra 10 parter.
 
Høringssvarene omhandler:
A. Støjpåvirkning
B. Påvirkning af naturen og udsigten fra Daugbjerg Dås
C. Påvirkning af flagermus
D. Påvirkning af fugle
E. Udarbejdelse af undersøgelser
F. Vindmøllernes energiproduktion og det danske elnet
G. Alternativer som bl.a. solceller og havvindmøller
H. Sagsforløb
I. Kompensation
J. Kommunalt køb af ejendom
 
Nogle af høringssvarene gav nye oplysninger om flagermus og traner, og derfor besluttede Klima- og Miljøudvalget under høringsperioden at ændre planprocessen, så vindmølleprojektets konsekvenser for flagermus og traner skulle vurderes, inden man arbejder videre med planlægningen og øvrige miljøvurderinger. Som en del af beslutningen om at ændre planprocessen besluttede Klima- og Miljøudvalget desuden, at et planlagt borgermøde i idéfasen ikke skulle afholdes.
 
Høringssvarene er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til høringssvarene.
 

Beskrivelse

Påvirkning af flagermus

Kommunen skal kunne sikre, at projektet ikke kan påvirke bestanden af bilagsarter og bevaringsstatus i Natura 2000-netværket. I henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, må kommunen ikke endeligt vedtage en lokalplan eller et kommuneplantillæg for de ansøgte vindmøller, hvis Natura 2000-konsekvensvurderingen viser, at projektet vil skade et Natura 2000-områdes integritet.
 
Forvaltningen har tidligere vurderet, at det ikke kunne afvises, at vindmøllerne vil kunne påvirke bevaringsstatus for damflagermus, som er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 39 (Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal), og at der derfor gennem en konsekvensvurdering skulle foretages en nærmere undersøgelse af, om vindmøllerne kan have skadelige virkninger på bestanden af damflagermus og hindre disse i at opnå gunstig bevaringsstatus. Der skulle således foretages undersøgelse af de specifikke udflyvningsruter fra kalkgruberne for at sikre, at vindmøllerne ikke påvirker en afgørende trækrute til og fra kalkgruberne
 
Ansøger har foretaget en Natura2000-konsekvensvurdering for mølleprojektet ved Daugbjerg. Konsekvensvurderingen er i bilag 4. Konsekvensvurderingen redegør for, hvordan ansøger har foretaget en omfattende undersøgelse af flagermusenes adfærd i området for de planlagte møller. Undersøgelsen omfatter selve projektområdet og et større geografisk område omkring kalkminerne. Undersøgelsen omhandler flagermusenes ind- og udflyvningsruter til overvintringspladserne, og hvordan flagermusene bruger området i forbindelse med især den såkaldte sværmningsperiode i efteråret, før vinterdvalen.
 
Undersøgelsen viste, at damflagermusen ikke benytter mølleområdet hverken til fødesøgning, yngleområde eller som trækrute til eller fra kalkminerne. 1-2 damflagermus passerede mølleområdet pr. nat, og da antallet af passager gennem mølleområdet, er korreleret med risikoen for, at flagermus kolliderer med vindmøllerne, samt at damflagermusenes normale flyvehøjde ligger under møllevingerne, konkluderer ansøger, at opstillingen af vindmøller ikke vil medføre en forringelse af bevaringsstatus for bestanden af damflagermus.
 
Det bemærkes, at påvirkningen af flagermus også skal undersøges i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten. Foruden damflagermus, som er på udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000-område, skal der her også vurderes på påvirkningen af andre arter af flagermus, som også er fredede og bilag IV-arter (syd-, skimmel-, dværg-, trold, vand- og langøret flagermus). Undersøgelsen viste, at flere af disse arter var til stede i et større antal i mølleområdet og i området syd for møllerne. For at undgå at skade disse arter foreslår ansøger, at møllerne flyttes lidt længere mod vest væk fra en skovkant, da det vil reducere risikoen for flagermus, som søger føde og flyver langs levende hegn og skovkanter. Ansøger har sendt et nyt forslag til placering af møllerne, hvor de er flyttet lidt mod vest væk fra skovkanten, og hvor krav til støj fortsat kan overholdes. Ny mølleplaceringer og støjberegninger er i bilag 5. Med den nye placering kommer den midterste vindmølle tættere på en gravhøj men respekterer fortsat fortidsmindebeskyttelseslinjen, som er vist på oversigtskortet i bilag 6. 
De foreslår desuden en styring af vindmøllerne, så de stoppes ved lave vindhastigheder i de perioder af året og døgnet, hvor der kan forventes mest flagermusaktivitet.
 
Forvaltningen vurderer, at der er foretaget en fyldestgørende og grundig undersøgelse af forekomsten af damflagermus i mølleområdet, der bruger de bedste videnskabelige metoder indenfor området. Undersøgelserne er foretaget både om foråret, når flagermusene flyver ud af kalkgruberne, og i deres sværmnings- og indflyvningsperiode i august-oktober, som er anbefalet af DCE. Dog er den kun foretaget over et år hvor DCE Aarhus Universitet anbefaler, at den laves over flere år.
 
Det er forvaltningens vurdering, at mølleprojektet kan gennemføres uden risiko for påvirkning af de omkringliggende Natura 2000-områder, da møllerne ikke vil påvirke bevaringsstatus for damflagermusen. Dette skyldes, at damflagermusen ikke benytter mølleområdet hverken til fødesøgning, yngleområde eller som trækrute til eller fra kalkminerne.
 
Med de beskrevne afværgetiltag er der desuden taget hensyn til ikke at skade de øvrige arter af flagermus i området.

Påvirkning af traner

Traner er på bilag 1 i fuglebeskyttelsesdirektivet. Forvaltningen og ansøger har forholdt sig til oplysninger i høringssvar fra borgere i lokalområde om, at der er traner nær området, hvor vindmøllerne foreslås placeret. Ansøger har sendt et notat om projektets påvirkning af traner med en vurdering af, hvad det betyder i forhold til beskyttelsen af tranerne. Notatet er i bilag 7.
 
Forvaltningen vurderer som i notatet, at ynglende traner i området nær de planlagte vindmøller ved Daugbjerg ikke vil blive påvirket væsentlig af projektet. Det vurderes, at der er meget lille risiko for, at tranerne fortrænges fra ynglesteder, og for at tranerne kolliderer med møllerne.

Principper for planlægningen og indhold af miljørapport og miljøkonsekvensrapport

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med udarbejdelse af plangrundlaget. De indkomne idéer og forslag vil i stort omfang blive belyst i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten.
 
Forvaltningen foreslår, at følgende emner fra høringssvarene indgår i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten:
 • Støjpåvirkning, skyggekast og reflekser
 • Påvirkning af dyreliv, herunder flagermus og fugle
 • Visuel påvirkning ift. landskabet, udsigten fra Daugbjerg Dås, den nærmeste gravhøj, byer som bl.a. Mønsted og Daugbjerg og kirker i nærheden
 • Visualiseringer der synliggør, om der er visuelle udfordringer ved en afstand på 2,5 gange rotordiameteren
 • Vindmøllernes energiproduktion
 • 0-alternativ
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse
efterår 2021
Offentlig høring
ultimo 2021
Endelig vedtagelse
forår 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Projektets realisering kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, en lokalplan, en miljøvurdering af planforslagene (miljørapport der skal ledsage planforslagene) og en miljøvurdering af projektet (miljøkonsekvensrapport). Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet endvidere en § 25-tilladelse (VVM-tilladelse).
 
Det følger af miljøvurderingslovens § 20, at det er ansøger, som skal fremlægge miljøkonsekvensrapporten. Efter lovens § 23 afgiver kommunen en udtalelse til ansøger om miljøkonsekvensrapportens indhold, inden den udarbejdes af ansøger. Efter lovens § 24 skal kommunen efter at have modtaget miljøkonsekvensrapporten fra bygherren gennemgå rapporten for sikre, at den indeholder de oplysninger, der kræves efter § 20.
 
Bilag

Sagsid.: 21/18069

Resume

Der skal tages stilling til en konkret ansøgning om etablering af et solcelleanlæg ved Uhrevej i Kølvrå syd for Karup. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Uhrevej sættes i gang som beskrevet.
 
2. at der afholdes borgermøde mandag den 20. september fra kl. 17-19 i Karup Kultur- og Forsamlingshus eller torsdag den 23. september fra kl. 19-21 i Karup Kultur- og Forsamlingshus.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Uhrevej sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde mandag den 20. september kl. 17-19 i Karup Kultur- og Forsamlingshus.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2021 (link til sag nr. 6 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021), at der kan arbejdes videre med planlægning for solcelleprojektet ved Uhrevej under forudsætning af, at der tages hensyn til hovedtransmissionsledningen for naturgas og under forudsætning af, at det kan accepteres af Midtjyllands Lufthavn og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.             
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området er beliggende i landzone og anvendes til landbrugsdrift. Projektområdet grænser desuden op til Uhrebanen (motorsportsbane).

Projektforslaget

European Energy har siden den politiske behandling af ansøgningen i januar opdateret ansøgningen og udvidet projektområdet fra 90 hektar til 272 hektar. Der søges om etablering af solceller godt 1000 m sydøst for Kølvrå og nord for kommunegrænsen til Ikast-Brande Kommune, som det grænser op til. Se ansøgningen i bilag 2.
 
Hele det ansøgte projektområde er på 319 hektar, hvor der blandt andet indgår beskyttede naturtyper, som solcelleprojektet respekterer og holder en afstand fra. Med projektet forventes en ydeevne på anslået 205 MWh, hvilket svarer til elforbruget for ca. 41.000 husstande.
 
Planområdet skal bl.a. omfatte solcellepaneler på faste stativer eller på stativer, som kan dreje sig efter solen. Panelerne vil være antirefleksbehandlede og etableres med en højde på maks. 3,2 m. over terræn. Der vil etableres afskærmende beplantningsbælter (6 m brede), grusveje, trådhegn og små teknikbygninger, der er maks. 3,5 m høje med et areal på 10-15m2 og et samlet grundareal på ca. 1000m2. I forbindelse med projektet kan der være behov for en eventuel transformerstation, som vil omfatte en teknikbygning på ca. 250 m2 og tilhørende udendørsarealer på ca. 2000 m2. Transformerstationen vil være højest 7 m i højden.
 
Der ligger få naboejendomme indenfor en afstand af 200 m. Projektudvikler er i dialog med ejerne af disse. Hele planområdet vil blive afgrænset med et 6-rækket beplantningsbælte for at reducere indkig. Anlægget skal overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved boliger.
 
Projektet skal bidrage med grøn strøm til kartoffelmelproduktionen ved Karup Kartoffelmelfabrik samt aftage en større andel af vaskevandet. I forbindelse med udbringningen af vaskevand vil der blive afholdt en respektafstand til naboer, og vandet vil blive udbragt med en teknologi, så lugtgener reduceres i forhold til normaludbringning. Udbringningen vil ske i perioden september-januar alle dage igennem hele døgnet.
 
Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg kan igangsættes. Der bør dog udover naboforhold bl.a. være fokus på følgende forhold i en videre planlægning for projektet. Planområdet grænser op til og er i den nordlige del dækket af arealer, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landskab. Det meste af området er udpeget til at være værdifuldt landbrug og lokaliseringsmulighed for biogasanlæg i kommuneplanen. En del af området i den nordøstlige del er en økologisk forbindelse i kommuneplanen. Indenfor projektområdet er der naturbeskyttede områder, såsom hede, overdrev og en mose med tilhørende sø.
 
Hvis planlægningen gennemføres, skal kommuneplanens eksisterende udpegning af værdifulde landbrugsområder og udpegning af lokaliseringsmulighed for biogasanlæg reduceres med det areal, der er omfattet af det nye planområde. Projektet skal planlægges i samspil med den økologiske forbindelse, og der kan være behov for justeringer af denne.

Idéfase

Projektet forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 5 uger. Samtidigt høres berørte myndigheder. Klima- og Miljøudvalget vil blive forelagt de indkomne idéer og forslag, inden planforslaget udarbejdes.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget mandag den 20. september fra kl. 17-19 i Karup Kultur- og Forsamlingshus eller torsdag d. 23. september fra kl. 19-21 i Karup Kultur- og Forsamlingshus.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

VE-loven indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som bliver berørt af solcelleanlægget.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes i øvrigt en grøn pulje, hvor kommunerne får 40.000 kr. pr. opstillet MW i kommunen af den virksomhed, der opstiller projektet. I nærværende projekt forventes en ydeevne på anslået 205 MW svarende til en samlet grøn pule på omkring 8,2 mio. kr.

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Planerne og det konkrete solcelleprojekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3.a (Industrianlæg til fremstilling af elektricitet). Forvaltningen vurderer, at planerne ikke er omfattet af miljøvurderingslovens undtagelsesbestemmelser, og at der derfor skal gennemføres en miljøvurdering af projektet.
 
Ansøger har anmodet om, at projektet miljøkonsekvensvurderes, hvilket betyder, at der laves en miljøkonsekvensrapport for projektet uden forudgående vurdering af, om der er krav om det.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase
Ultimo 2021
Borgermøde
Ultimo 2021
Behandling af indkomne idéer og forslag til planerne
Primo 2022
Planforslag til vedtagelse
Medio 2022
Offentlig høring
Medio 2022
Endelig vedtagelse
Ultimo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/13622

Resume

Afslaget til lovliggørende landzonetilladelser til driftsbygningerne på ejendommen er blevet påklaget. Udvalget skal drøfte, om klagen skal videresendes til klagenævnets behandling, eller om sagen skal genoptages til behandling.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget drøfter,
 
1. om klagen skal videresendes til Planklagenævnet med bemærkning om, at kommunen ikke ser, at der er fremkommet oplysninger, der begrunder en genoptagelse af sagen, eller
 
2. om sagen skal genbehandles med henblik på ændring af beslutning.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at sagen skal genbehandles med baggrund i nye oplysninger.
 

Sagsfremstilling

Historik

Sagen er blevet behandlet på møde den 29. april 2021 (link til sag nr. 4 i Klima- og Miljøudvalget den 29. april 2021). Klima- og Miljøudvalget besluttede at meddele afslag til ansøgning om lade og halvtag til landbrug med hjemmel i planlovens § 35.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Afslaget er den 31. maj 2021 blevet påklaget af ansøger og ansøgers advokat. Klagen er vedlagt i bilag 1.
 
Klager anfører bl.a.:
 • at Viborg Kommunes afgørelse er i strid med lighedsgrundsætningen,
 • at Viborg Kommune ikke har taget hensyn til de faktiske forhold på ejendommen og dermed ikke foretaget en konkret vurdering,
 • at Viborg Kommune ikke har haft proportionalitetsbetragtninger for øje, og
 • at Viborg Kommune har fortabt retten til at kræve bygningen fjernet grundet passivitet.
 
Klager henviser til to sager, som Klima- og Miljøudvalget har behandlet for nylig (hhv. oktober 2020 og januar 2021), hvor der er givet lovliggørende landzonetilladelse til fritliggende udhuse/driftsbygninger på hhv. Engholmvej 11 (link til sag nr. 8 i Klima- og Miljøudvalget den 29. oktober 2020) og Kildebakkevej 22 (link til sag nr. 12 i Klima- og Miljøudvalget den 7. januar 2021).
 

Alternativer

Udvalget kan genoptage sagen til fornyet behandling.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/14302

Resume

Forvaltningen planlægger at renovere bade/bådebroen ved Viborg Sø Camping ved Viborg Søndersø.
 
Broens dimensioner ligger ikke indenfor rammerne af Viborg Søernes regulativ, og Klima- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles tilladelse og dispensation til projektet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget meddeler dispensation og tilladelse til den ansøgte bro.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Projektet om renovering af den aktuelle bro indgår som projekt nr. 1.4 under ’Aktive projekter’ på dén liste over mindre anlægsbehov 2021, som Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 25. marts 2021 (link til sag nr. 4 i Klima- og Miljøudvalget den 25. marts 2021).
 

Inddragelse og høring

Ønsket om renovering af broen er fremsat af brugerne i forbindelse med borgerinddragelsen i Viborg Byråds Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø fra august 2017. Ønsket er fremsat som et stort lokalt ønske og engagement i forhold til forskønnelse og forbedring af de rekreative muligheder i området. Det er ønsket, at det skal blive et opholdsrum for beboerne, turister, foreninger og de mange andre, der er aktive på og omkring Viborg Søerne.
 

Beskrivelse

I Viborg Søndersø ved Viborg Sø Camping ligger der i forvejen en over 40 år gammel bade/bådebro, som bl.a. har været brugt af campingpladsens og vandrehjemmets gæster og gymnastikhøjskolens elever.
 
Den renoverede bro vil som den gamle have to bro-arme, som rækker ca. 12 meter ud i søen, hvor der fra den sydvestlige bro-del parallelt med bredden etableres en 12 meter lang sidebro i samme dimensioner og materiale. Der etableres som noget nyt en udsigtskile mellem sidebroen og den nordlige bro-del. Den samlede længde på broen er som den gamle bro 28 meter (bilag 1). Dækket opbygges af hårdttræ, og broen vil blive funderet på pæle af hårdttræ.

Lovgivning

Da der ikke findes tilladelse og dispensation til den eksisterende bro, skal sagen behandles, som om der var tale om en nyetablering.
 
Arbejdet forudsætter derfor tilladelse efter regulativet for Viborg Søerne af 22. marts 2018 samt en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturbeskyttelsesloven

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 er alle søer over 100 m2 med dertilhørende vådbunds-bredzone beskyttet imod alle former for tilstandsændringer. Formålet er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde dyr og planter.
 
Naturbeskyttelseslovens § 65 giver kommunen mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra § 3, f.eks. når der ud fra en konkret vurdering er tale om en ændring til naturens fordel.

Søregulativ/vandløbsloven

Det gældende regulativ for Viborg Søerne er udarbejdet i henhold til bl.a. vandløbsloven og beskriver bl.a. regulering af bredzonen. I regulativets pkt. 6.7 er det fastlagt, at 8 m lange og 1,5 m brede broer kan tillades, og at der ikke må etableres fugleskræmmende foranstaltninger, borde/bænke mm. Den ansøgte bro går således udover bestemmelserne i regulativet for Viborg Søerne.
 
Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.
 
Forvaltningens vurdering

Lovgivning

Praksis er, at hver sag bliver afgjort på baggrund af en vurdering af natur- og miljømæssige forhold i den konkrete sag, og at lade begrundelsen for andre udformninger end 8 meter x 1,5 meter indgå som en væsentlig parameter i vurderingen.
 
I dette tilfælde ønskes der en særlig udformning for at kunne give offentligheden øget adgang til Søndersø med fortsat mulighed for ophold, for at bade og for at lægge til med en kano eller en kajak. Desuden indrettes og hæves den sydlige bro-del, så turistbåden Margrethe vil kunne lægge til, og så adgangen for handicappede forbedres.

Vandløbsloven

Det vurderes, at en etablering af broen ikke har indflydelse på vandafstrømningen.

Søregulativet

Broens dimensioner og indretning overskrider bestemmelserne i det gældende regulativ for Viborg Søerne.

Naturbeskyttelsesloven

En etablering af broen vurderes ikke at have væsentlig længerevarende betydning for den beskyttede sø, da bevoksningen og det tilknyttede dyre- og fugleliv på dette sted i forvejen er kraftigt påvirket af forstyrrelse. Selve etableringen vil dog kræve en dispensation, da der vil ske en midlertidig ændring i Søndersø ved fastgørelse i bunden og udlægning af terrændæk.

Samlet vurdering

Det vurderes, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da påvirkningen af søens naturtilstand vil være minimal og af midlertidig karakter. Naturtilstanden vurderes at retablere sig efter kort tid, hvis dyr og planter får fred til at indvandre af sig selv.
Samtidig vil etableringen give offentligheden og handicappede øget og forbedret adgang til rekreativ anvendelse af Søndersø.
 
Det vurderes, at etablering af broen ikke er til hinder for vandafstrømningen og dermed ikke konflikter med vandløbslovens bestemmelser.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Broen ønskes renoveret i 2021, da projektet er på listen over mindre anlægsprojekter i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 17/54761

Resume

Der er tidligere vedtaget ny spildevandsplan for Viborg Kommune med cirka fire års intervaller.
 
For at sikre en fuldt opdateret spildevandsplan med tilhørende kortdel gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.
 
Der er på ”Budget 2021-2024” afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 257.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2021” med rådighed i 2021,
 
2. at udgiften på 257.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2021 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - Ramme”.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 257.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2021” med rådighed i 2021, og
 
2. at udgiften på 257.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2021 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - Ramme”.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Den 7. oktober 2020 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2021-2024” (link til sag nr. 21 i byrådet den 7. oktober 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er tidligere udarbejdet en ny spildevandsplan for Viborg Kommune cirka hvert fjerde år. Dette arbejde har været forbundet en stor periodevis arbejdsbelastning og udgifter.
 
Digitale planværktøjer med tilhørende kortfunktioner har imidlertid gjort løbende spildevandsplanlægning mulig. Med løbende spildevandsplanlægning sikres, at både spildevandsplanens tekst- og kortdel opdateres løbende og efter behov. De digitale planværktøjer har samtidig gjort det nemmere for borgerne at få adgang til gældende og opdateret spildevandsplan.
 
For at sikre en mere dynamisk spildevandsplanlægning gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.
 
Med den løbende spildevandsplanlægning er arbejdsbelastningen og udgifterne forbundet med spildevandsplanlægning jævnt fordelt over en årrække. I forbindelse med vedtagelsen af ”Budget 2021-2024” er der derfor afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”. Der er 257.000 kr. hvert år frem til 2024.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 12/13287

Resume

Planforslaget fremlægges som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022”.
 
Tillægget danner grundlag for den fremtidige vandforsyningsstruktur ved Ll. Torup.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Sagen blev udsat.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget behandlede forslag til Tillæg 2 til vandforsyningsplan 2012-2022 den 31. maj 2018 (link til sag nr. 1 i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2018) med henblik på offentlig høring.
 
Forslaget er godkendt i byrådet den 20. juni 2018 (link til sag nr. 6 i byrådet den 20. juni 2018).
 

Inddragelse og høring
Forslag til tillæg 2 til vandforsyningsplan har været i offentlig høring fra den 25. juni 2018 til den 20. august 2018.
 
Der er ikke indkommet høringssvar til tillægget i høringsperioden.
 
Forvaltningen har opdateret det endelige tillæg med faktaoplysninger om vandværkerne, f.eks. indvindingsmængder samt henvisninger til love og bekendtgørelser. Der er ikke yderligere ændring til tillægget.
 
Forvaltningen har efter høringsperioden været i tæt dialog med Ulbjerg Vandværk om udbygningen af forsyningsområdet ved Ll. Torup.
 

Beskrivelse

Fremtidig vandforsyningsstruktur ved Ll. Torup

Klima- og Miljøudvalget behandlede forslag til Tillæg 2 til vandforsyningsplan 2012-2022 den 31. maj 2018 (link til sag nr. 1 i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2018). I sagsfremstillingen er redegjort nærmere for den fremtidige vandforsyningsstruktur ved Ll. Torup.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes på http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=134.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 1.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har efter høringsperioden været i tæt dialog med Ulbjerg Vandværk om udbygningen af forsyningsområdet ved Ll. Torup. Ulbjerg Vandværk har blandt andet været i forhandling med EnergiNet om at overtage en af Gaslagerets boringer. Dette er nu lykkedes, og vandværket har overtaget en boring placeret i skovområde syd for Ll. Torup. Boringen opfylder kravene til drikkevand og har en kapacitet, der gør det muligt for vandværket at forsyne området. Samtidig vil boringen kunne indgå som supplerende kildeplads for Ulbjerg Vandværk og dermed være med til at øge forsyningssikkerheden for vandværket.
 
På baggrund af ovennævnte forhandlinger har forvaltningen valgt at udskyde den endelige godkendelse af tillægget, til disse var på plads.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ulbjerg Vandværk har i maj 2021 søgt Klima- og Miljøudvalget om økonomisk støtte til udbygning af ledningsnet i forbindelse med forsyning af området ved Ll. Torup.
 
Viborg Kommune stiller gerne garanti for vandværkerne ved optagelse af lån i KommuneKredit, jf. byrådets beslutning på mødet den 2. september 2015 (link til sag nr. 14 i byrådet den 2. september 2015) vedrørende ”Støtte til fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur”.
 
Viborg Kommune kan derimod ikke yde direkte økonomiske støtte til udbygning af ledningsnettet, jf. ovenstående byrådsbeslutning.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/21820

Resume

I forbindelse med deltagelse i DK2020 skal Viborg Kommune udarbejde en opdateret klimatilpasningsplan, som sætter retningen for klimatilpasningsindsatsen frem mod 2050. Frem mod 2050 ser forvaltningen klimatilpasning i det åbne land, primært vores ådale, og håndtering af stigende grundvand som de store udfordringer. På den baggrund anbefaler forvaltningen at igangsætte udarbejdelse af en klimatilpasningsplan med hovedfokus på disse to temaer.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udarbejdelse af en opdateret klimatilpasningsplan igangsættes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasningsplan DK2020 – Overfladevand og grundvand” med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2022,
 
3. at udgiften på 250.000 kr. i 2021 og udgiften på 250.000 kr. i 2022 finansieres af afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme” i 2021.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udarbejdelse af en opdateret klimatilpasningsplan igangsættes, med den tilføjelse at skybrudshændelser indgår,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasningsplan DK2020 – Overfladevand og grundvand” med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2022, og
 
3. at udgiften på 250.000 kr. i 2021 og udgiften på 250.000 kr. i 2022 finansieres af afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme” i 2021.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i 2014 en klimatilpasningsplan for Viborg Kommune som et tillæg til Kommuneplan 2013-25.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i august 2020 (link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2020), at Viborg Kommune skulle ansøge om at deltage i projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” med opstart november 2020.
 
Kommunen modtog svar på ansøgningen den 18. november 2020 om, at Viborg Kommune var udvalgt til at deltage i projektet.
 
Efter orientering af Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020 igangsatte forvaltningen arbejdet med ”Planlægning for områder med risiko for oversvømmelse og erosion” (link til sag nr. 3 i Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020).
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 17. september 2020 at igangsætte monitering af det terrænnære grundvand på en række udvalgte lokaliteter i kommunen (link til sag nr. 10 i Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. juni 2021 (link til sag nr. 15 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2021), at der indkaldes forslag og idéer forud for udarbejdelse af en DK2020-klimahandlingsplan, samt at der afholdes et offentligt møde på Viborg Rådhus i Multisalen den 25. august 2021 kl. 17.00-19.00.
 

Inddragelse og høring

Der indkaldes forslag og idéer forud for udarbejdelse af DK2020-klimahandlingsplanen, og der afholdes et offentligt møde på Viborg Rådhus i Multisalen den 25. august kl. 17.00-19.00.
 

Beskrivelse

Viborg Kommunes deltagelse i DK2020 indebærer, at kommunen skal udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning. Det betyder, at Viborg Kommune bl.a. skal udarbejde en opdateret klimatilpasningsplan.
 
Viborg Kommune vedtog i 2014 den første klimatilpasningsplan for kommunen. I de mellemliggende år har Viborg Kommune fulgt op på de handlinger, som planen fra 2014 foreskriver. Der er fortsat yderligere indsatser i planen, som skal gennemføres. Men omfanget heraf er begrænset, og det giver også på den baggrund god mening at opdatere klimatilpasningsplanen.
 
Forvaltningen lægger op til, at to centrale temaer adresseres med særlig vægt i den kommende klimatilpasningsplan – højtstående grundvand og det åbne land.
 
Højtstående grundvand er en tiltagende udfordring i store dele af landet pga. stigende nedbør. Det gælder tilsvarende i Viborg Kommune, både i byområder og i det åbne land, hvor forvaltningen i stigende grad modtager henvendelser fra borgere, som oplever vand i kælderen og på deres grund pga. terrænnært grundvand.
 
Det er traditionelt ikke et tema, som håndteres i kommunernes klimatilpasningsplaner. Men KL og DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) er særdeles opmærksomme på udfordringen og arbejder for, at kommuner og forsyninger skal håndtere det. Bl.a. derfor giver det god mening, at Viborg Kommune skaber et samlet overblik over problemstillingen i kommunen og klargør sig til at håndtere udfordringer med højtstående grundvand i samarbejde med forsyningen, når og såfremt vi får hjemlen til det. Med udgangspunkt i de observationer, forvaltningen har gjort med stigende terrænnært grundvand, og sammenholdt med projektet om et oversvømmelses-kort for kommunen, er forvaltningen i sommeren 2021 klar med nye moniteringsboringer, som kan måle vandstanden i det terrænnære grundvand på daglig basis. De nye data skal være med til at kvalificere opgaven med at tilvejebringe en robust klimatilpasningsplan.   
 
Viborg Kommune er kendetegnet ved mange ådale med store naturværdier og landskabelig herlighedsværdi. Men ådalene giver samtidig anledning til større og større udfordringer med at håndtere vandmasserne i takt med, at ekstremhændelser bliver hyppigere og mere voldsomme. På den baggrund er det oplagt, at Viborg Kommune i sin kommende klimatilpasningsplan har et øget fokus på det åbne land, herunder særligt vores ådale.
 
Sammenspillet mellem overfladevand og grundvand er særlig udtalt i ådale, hvor bidraget fra grundvandet kan komplicere afstrømningsforholdene betragteligt, særligt under forhold hvor de klimatiske forhold ændre sig med stigende nedbør. Derfor er det vigtigt, at hele det hydrologiske kredsløb med både overfladevand og grundvand tænkes ind fra start i den fremtidige klimatilpasningsplan.  
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som en integreret del af DK2020-klimahandlingsplanen og følger dennes tidsplan.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen forventer, at en opdateret kortlægning af klimaudfordringer i Viborg Kommune samt udarbejdelsen af en retningsgivende handlingsplan vil beløbe sig til ca. 500.000 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune har besluttet at deltage i projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark”.  Viborg Kommune skal i den forbindelse udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning.
 

Sagsid.: 21/12921

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal godkende rammerne for områdeplanerne og processen for den offentlige inddragelse på baggrund af drøftelser i Det Grønne Råd den 19. maj 2021 (link til referat fra Det Grønne Råd den 19. maj 2021).
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget godkender rammerne for Natur- og Parkplanens områdeplaner og processen for den offentlige inddragelse, og
 
2. at Klima- og Miljøudvalget godkender, at de udarbejdede områdeplaner fungerer som administrationsgrundlag for forvaltning af de kommunale skove og naturområder.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget er senest på møde den 29. april 2021 (link til sag nr. 10 i Klima- og Miljøudvalget den 29. april 2021) orienteret om Natur- og Parkplanen, hvor udvalget godkendte forslag til proces og høring af områdeplanerne.
 
Natur- og Parkplanens områdeplaner blev drøftet på møde i Det Grønne Råd den 19. maj 2021 (link til referat fra Det Grønne Råd den 19. maj 2021).
 

Inddragelse og høring

Borgerinddragelsen har til formål at formidle områdeplanerne og indsamle kommentarer og forslag fra borgerne i lokalområderne. Inddragelsen sker dels ved afholdelse af 6 – 7 borgermøder i perioden fra uge 34 – 39 og dels ved brug af en digital app, hvorigennem borgerne kan give feedback på områdernes planer. Det vil også være muligt at indgive høringssvar på normal vis. Borgermøderne vil blive afholdt på lokaliteter spredt i kommunen og forventes at være i Karup, Stoholm, Møldrup, Bjerringbro, Tjele og Viborg.
 

Beskrivelse

Områdeplanerne indgår i Natur- og Parkplanen (link til Natur- og Parkplanen, der er en elektronisk plan) og er beskrivelser og indsatsplaner for konkrete grønne områder, som kommunen forvalter. 
 
Områdeplanernes opbygning og struktur blev drøftet på møde i Det Grønne Råd. Her var der opbakning til, at planernes form ligger fast. Planerne skal opdateres, og borgerne skal inddrages, så de har mulighed for at komme med forslag til plejeniveau, faciliteter, zoneringernes udstrækning og ønsker til udvikling. Der vil ligeledes blive tilføjet et afsnit for hvert område, der forholder sig specifikt til biodiversitet.
 
Når områdeplanerne er blevet tilrettet, vil de fungere som administrationsgrundlag og være et konkret værktøj til forvaltning af de kommunale skove og naturområders drift, prioritering og udvikling.
 
Ved store interessekonflikter og modstridende ønsker for de specifikke områdeplaner sendes
disse tilbage til Klima- og Miljøudvalget til endelig stillingtagen.
 
Til at facilitere processen ved borgermøderne, udvikle og indsamle data fra den digitale app og tilrette områdeplanerne, har forvaltningen indgået aftale med Niras. Konsulentbistanden betales af driftsmidler.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Borgerinddragelsesprocessen forløber fra ultimo august til primo oktober. Områdeplanerne revideres i løbet af efteråret og forventes færdige inden udgangen af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/26452

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om den igangværende proces for udvælgelse af naturnationalparker. Der åbnes bl.a. op for, at kommunerne kan melde forslag ind til placering af kommende naturnationalparker frem til 2. september 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager orientering om processen til efterretning og drøfter, hvorvidt Viborg Kommune skal melde forslag ind til placering af kommende naturnationalparker.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget tog orientering om processen til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget drøftede i januar 2021 (link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 7. januar 2021 mulighederne for at etablere en dyrehave i Viborg Naturpark.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med alternative placeringer samt undersøger mulighederne for at kombinere med naturnationalpark.
 
Klima- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 25. marts 2021 (link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 25. marts 2021) forvaltningens oplæg om udviklingsmuligheder i forhold til dyrehaver og nationalparker i Viborg Kommune.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Miljøminister Lea Wermelin indbyder til at deltage i en proces for udvælgelse af op til 10 kommende naturnationalparker på statslige arealer, samt om mulighederne for så vidt angår naturnationalparker på ikke-statslige arealer (bilag 1 og 2).
 
Det vil være muligt at melde forslag ind til placering af kommende naturnationalparker frem til 2. september 2021.
 
Der er indtil videre udvalgt fem områder, hvor der kan etableres naturnationalparker.
Det drejer sig om Fussingø og Gribskov, der blev besluttet i juni 2020 samt
Tranum, Stråsø og Almindingen, der blev besluttet i maj 2021.
 
Sideløbende med processen for etablering af de første naturnationalparker er der
igangsat en proces for de næste naturnationalparker. Her indbydes til dialog
om perspektiver i forhold til naturnationalparker på tværs af
Danmark, og der inviteres til input, forslag og idéer fra borgere, kommuner, eksperter
og interessenter i forhold til placeringerne af de resterende naturnationalparker.
 
Det er intentionen, at naturnationalparkerne skal placeres spredt i hele landet, så flest mulige naturtyper repræsenteres. Naturnationalparkerne skal styrke områdernes natur og biodiversitet ved at give mulighed for etablering af større sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på egne præmisser, og hvor der kan udsættes store planteædere med henblik på, at de kan udføre en vigtig økosystemfunktion.
 
Naturnationalparkerne skal samtidig give mere spændende naturoplevelser og mulighed for et aktivt friluftsliv, hvorfor der er afsat finansiering til nye faciliteter i hver naturnationalpark, som fx nye stier eller udkigstårne.
 
Der er nærmere redegjort for processen i bilag 3.
 
 
Alternativer
Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/4713

Resume

I forbindelse med planlægning af en ny ordning for indsamling af husholdningsaffald i 2023 i Viborg Kommune præsenteres forslag til principielle rammer for en udvidelse af den eksisterende husstandsindsamling af affald.
 
Udvalget bedes godkende forvaltningens forslag til:
1)     systemløsningens udformning (beholderstørrelse og antal),
2)     systemløsningens driftsgrundlag (fraktionssammensætning og kombination) samt
3)     en strategisk beslutning om etablering af en ny omlastestation til håndtering af affald fra den nye indsamlingsordning.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget godkender en udvidelse af eksisterende standard affaldssystemløsning for Viborg Kommune, bestående af to beholdere, til en ny standard affaldsløsning bestående af tre beholdere jf. oversigt 1 og 2,
 
2. at Klima- og Miljøudvalget godkender en ændring af den eksisterende indsamlede fraktionssammensætning i Viborg Kommune (madaffald, restaffald, papiraffald, metal-, glas, og hårdt plastaffald), til ny fraktionssammensætning (madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald, hårdt og blødt plastaffald samt mad- og drikkekartoner) jf. oversigt 1 og 2,
 
3. at Klima- og Miljøudvalget godkender, at forvaltningen iværksætter planlægning og projektering af en ny omlastestation til håndtering af affald fra den nye indsamlingsordning, med baggrund i de 8 grundtanker for en ny omlaster, jf. oversigt 3.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede
 
1. at godkende en udvidelse af eksisterende standard affaldssystemløsning for Viborg Kommune, bestående af to beholdere, til en ny standard affaldsløsning bestående af tre beholdere jf. oversigt 1 og 2,
 
2. at godkende en ændring af den eksisterende indsamlede fraktionssammensætning i Viborg Kommune (madaffald, restaffald, papiraffald, metal-, glas, og hårdt plastaffald), til ny fraktionssammensætning (madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald, hårdt og blødt plastaffald samt mad- og drikkekartoner) jf. oversigt 1 og 2, og
 
3. at godkende, at forvaltningen iværksætter planlægning og projektering af en ny omlastestation til håndtering af affald fra den nye indsamlingsordning, med baggrund i de 8 grundtanker for en ny omlaster, jf. oversigt 3.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Klima- og Miljøudvalget har drøftet ”Fremtidens håndtering af Viborg Kommunes kerneopgaver på affaldsområdet” på temadag den 22. april 2021.
 
Sagen er senest blevet præsenteret på Klima- og Miljøudvalgsmøde den 25. februar 2021 (link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2021), hvor udvalget godkendte et orienteringsbrev til Miljøstyrelsen om tidsplan for implementering af nye affaldsordninger i Viborg kommune. 
 
På Klima- og Miljøudvalgsmøde den 28. januar 2021 (link til sag nr. 6 i Klima- og Miljøudvalget den 28. januar 2021) blev der drøftet nogle overordnede principper for indsamling af 10 affaldsfraktioner i Viborg Kommune. 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune planlægger en ny ordning for indsamling af husholdningsaffald i 2023 i Viborg Kommune jf. nationale lovkrav på affaldsområdet med baggrund i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som Folketinget indgik aftale om den 16. juni 2020.
 
Forvaltningen har nu gennemført analyser (se bilag 1) og har udarbejdet en række principielle anbefalinger om udformning og organisering af den kommende nye affaldsordning for Viborg Kommune, hvor der skal indsamles i alt 10 affaldsfraktioner ved alle danske husholdninger:
 • Restaffald
 • Madaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast
 • Glas
 • Metal
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald (beslutning afventer)
 • Tekstiler (beslutning afventer)
 
Forvaltningens forslag til de principielle rammer er udarbejdet på baggrund af de nationale retningslinjer og i tæt samarbejde med omkringliggende kommuner i regionen, og med afsæt i temadrøftelser afholdt i Klima- og Miljøudvalget. 
 
Der gøres opmærksom på, at der i nærværende dagsordenspunkt træffes beslutning om 8 af de i alt 10 lovpligtige husstandsindsamlede affaldsfraktioner. Der afventes fortsat afklaring for hhv. indsamling af tekstiler (frist for etablering af en henteordning for tekstiler er af Miljøministeriet (pr. den 1. juli 2021) formelt udskudt fra den 1. januar 2022 til den 1. januar 2023), samt for indsamling af farligt affald (afventer analyse og afklaring om udformning af løsning i regionalt samarbejde, forventeligt ultimo 2021).
 
I nedenstående oversigt 1 præsenteres den eksisterende standard affaldssystemløsning, der benyttes i dag i Viborg Kommune.
 • Den eksisterende standard affaldssystemløsning benyttes i dag ved ca. 70% af alle besøgte adresser i affaldsindsamlingen. Udformningen af de øvrige affaldsløsninger sammensættes ud fra samme principper, men med alternative beholderstørrelser og fordelinger efter brugerbehov. 
 
Oversigt 1: Eksisterende standard affaldssystemløsning 2021
2 beholdere
Tømningsinterval
Affaldstyper
1
240 liter beholder delt 40%/60%
2 uger
Rum 1: Madaffald
Rum 2: Restaffald
2
240 liter beholder delt 50%/50%
4 uger
Rum 1: Papir
Rum 2: Metal + Glas + hård Plast
 
Forvaltningen foreslår en udvidelse af eksisterende standard affaldssystemløsning for Viborg Kommune, bestående af to beholdere, til en ny standard-affaldsløsning bestående af tre beholdere.
 • Det er prioriteret, at der så vidt muligt videreføres (genbruges) beholdere fra eksisterende ordning til ny ordning.
 
I nedenstående oversigt 2 præsenteres forvaltningens forslag til en ny standard-affaldssystemløsning.
 
Oversigt 2: Ny standard affaldssystemløsning
3 beholdere
Tømningsinterval
Affaldstyper
Omfang af genbrug
1
240 liter beholder delt 40%/60%
2 uger
Rum 1: Madaffald
Rum 2: Restaffald
Videreførelse af eksisterende beholder 1
2
240 liter beholder delt 40%/60%
3 uger
Rum 1: Plast + Mad- og drikkekartoner
Rum 2: Metal + Glas
Nyindkøb af beholder 2
3
240 liter beholder ét rum
6 uger
Papir + Pap
Genbrug og modificering af eksisterende beholder 2
 
Den økonomiske ramme for indkøb og implementering af en udvidet systemløsning behandles i særskilt dagsordenspunkt ”Budgetlægning for 2022 og overslagsårene 2023-25 – Forsyningsområdet” på nærværende møde.
 
Omlastestation
For fortsat at kunne håndtere affald fra den eksisterende affaldsordning samt at kunne håndtere affaldet i en ny udvidet indsamlingsordning foreslås det, at der etableres en ny omlastestation.
 
I nedenstående oversigt 3 præsenteres forvaltningens forslag til 8 grundtanker for en ny
omlastestation til håndtering af affald fra den nye indsamlingsordning.
 
Oversigt 3: Grundtanker for en ny omlaster
1
Bidrager til øget effektivisering af den kommunale affaldshåndtering
2
Designes med vægtning på at opnå optimale, effektive og nyskabende løsninger
3
Etableres med fokus på bæredygtigt byggeri samt miljø- og arbejdsmiljøhensyn
4
Tilpasses fremtidens krav til den kommunale affaldshåndting med fokus på fleksibilitet
5
Vil fortsat have fokus på at øge kvalitet af affald til genanvendelse
6
Drives af Viborg Kommune og understøttes af private leverandører ift. indsamling og behandling af kommunens affald
7
Bidrager til kommunens udvikling af erhvervsmuligheder og arbejdspladser
8
Etableres i Viborg Vestby
 
Den økonomiske ramme for etablering og anlæg af en ny omlastestation behandles i særskilt dagsordenspunkt ”Budgetlægning for 2022 og overslagsårene 2023-25 – Forsyningsområdet” på nærværende møde.
 
De foreslåede principielle rammer i oversigt 1, 2 og 3 vil danne grundlag for den videre planlægning og organisering af affaldsindsamlingen ved husstande i Viborg Kommune frem mod ordningens opstart ved kommunens borgere i 2023. Dette omfatter bl.a. klargøring og afholdelse af udbud for indkøb, indsamling og afsætning af affald.
 
Udvalget bedes på baggrund af sagsfremstillingen godkende de fremlagte forslag til:
1)     systemløsningens udformning (beholderstørrelse og antal),
2)     systemløsningens driftsgrundlag (fraktionssammensætning og kombination) samt
3)     en strategisk beslutning om etablering af en ny omlastestation til håndtering af affald fra den nye indsamlingsordning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/3214

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Affaldshåndteringsplan 2021-2026 for Viborg Kommune.
 
Forvaltningen foreslår, at Affaldshåndteringsplan 2021-2026 godkendes til offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Affaldshåndteringsplan 2021-2026 for Viborg Kommune godkendes med henblik på offentlig høring.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Affaldshåndteringsplan 2021-2026 for Viborg Kommune godkendes med henblik på offentlig høring.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Klima- og Miljøudvalget gennemførte opfølgende temadrøftelse vedr. den kommende affaldshåndteringsplan på sit møde i april 2021 (link til sag nr. 18 i Klima- og Miljøudvalget den 29. april 2021).
 

Inddragelse og høring

Forslaget til ny affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune skal i offentlig høring i minimum 8 uger, før endelig godkendelse i byrådet kan ske. Høringsbestemmelserne fremgår af den gældende gældende affaldsbekendtgørelses § 17.
 
Den offentlige høringsproces vedr. affaldsplanen forventes udelukkende gennemført digitalt. Affaldsplanen er udarbejdet i Viborg Kommunes værktøj til udarbejdelse af sektorplaner og kan ses her: http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=211.
 
Offentligheden gives mulighed for indgivelse af høringssvar inden for den lovpligtige 8-ugers høringsfrist via Viborg Kommunes hjemmeside.
 

Beskrivelse

Kommunen skal i henhold til Miljøministeriets Affaldsbekendtgørelse udarbejde en affaldsplan mindst hvert 6. år. Affaldsplanen skal indeholde en opgørelse over affaldshåndteringen fra den forgangne periode samt kommunens målsætninger og planer for den kommende 12-årige periode med særlig fokus på de første 6 år.
 
Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til affaldsplan med særligt fokus på perioden 2021 til 2026 og med langsigtede perspektiver til 2032.
 
Affaldsplanen er inddelt i 3 dele:
 • Kortlægning
 • Målsætning
 • Planlægning
 
Kortlægningsdelen omfatter affaldsdatagrundlag og fremskrivninger mv., som danner grundlag for affaldsplanens konkrete initiativer.
 
Målsætningsdelen omfatter beskrivelse af de nationale og lokale målsætninger på affaldsområdet, som kommunen skal opfylde i planperioden.
 
Planlægningsdelen omfatter 6 temaer med i alt 12 indsatser og tiltag, som Viborg Kommune særligt vil prioritere i planperioden for at sikre, at kommunen lever op til sine nationale forpligtelser og egne målsætninger på affaldsområdet.
 
Som en del af affaldsplanens tilblivelse skal borgere og virksomheder have mulighed for at udtale sig om kommunens affaldsplan, og derfor skal et forslag til affaldsplan sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. Affaldsbekendtgørelsens § 17. Iværksættelse af høring kræver en politisk godkendelse hertil, hvorfor sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og byrådet til godkendelse.
 
Forslaget til Viborg Kommunes Affaldsplan 2021-2026 ses af bilag 1 eller via dette link: http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=211.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I planperioden forventes en stigning i renovationstaksterne for alle husstande i Viborg Kommune. De økonomiske konsekvenser vil blive drøftet nærmere i forbindelse med de årlige budgetbehandlinger på forsyningsområdet i Viborg Kommune. Hovedparten af de forventede økonomiske konsekvenser vil blive behandlet under punktet ”Budgetlægning for 2022 og overslagsårene 2023-25 – Forsyningsområdet” på nærværende møde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forslaget til ny Affaldshåndteringsplan er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning på affaldsområdet jf. Bekendtgørelse om affald (link til Bekendtgørelse om affald, nr. 2159 09/12/20) og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. (link til Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv., nr. 2097 14/12/20).
 
Affaldshåndteringsplanen for Viborg Kommune tager desuden afsæt i Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 samt Regeringens nationale ”Handlingsplan for cirkulær økonomi. National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”, udsendt juli 2021.
 
Bilag

Sagsid.: 20/46506

Resume

Klima- og Miljøudvalget tager stilling til det endelige drifts- og anlægsbudget samt takster og mellemværende med Viborg Kommune på sit møde den 12. august 2021. Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025 indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 18. august 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslaget til drifts- og anlægsbudget, herunder takster og mellemregningsforhold indarbejdes i basisbudgettet som grundlag for byrådets budgetlægning.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslaget til drifts- og anlægsbudget, herunder takster og mellemregningsforhold indarbejdes i basisbudgettet som grundlag for byrådets budgetlægning.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Klima- og Miljøudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 3. juni 2021 (link til sag nr. 22 i Klima- og Miljøudvalget den 3. juni 2021). På mødet blev de økonomiske konsekvenser af Ny klimaplan for en grøn affaldssektor drøftet.
 

Inddragelse og høring

Fælles-MED Teknik & Miljø orienteres om det foreløbige budgetforslag for drift og anlæg i forlængelse af udvalgsbehandlingen den 3. juni 2021.
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag, som omfatter både ønsker og udfordringer på anlægs- og driftssiden.
Budgethæftet kan ses som bilag 1 og ideoplæggene ses i bilag 2-12.

Ny klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Hovedudfordringerne i årets budgetlægning er udmøntning af Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 samt Regeringens forslag til Handlingsplan for cirkulær økonomi, fremlagt i høring 8. december 2020.
 
Klima- og Miljøudvalget har drøftet den nye klimaplan for en grøn affaldssektor og investeringerne hertil på et temamøde den 31. maj 2021 samt på seneste møde i Klima- og Miljøudvalget (link til sag nr. 22 i Klima- og Miljøudvalget den 3. juni 2021). Alle de viste investeringer og heraf afledt drift samt driftsønsker i budgethæftet ligger til grund for de kommende års takstændringer.

Nye takster

De foreslåede nye takster for husstandsindsamling og genbrugsgebyr er fastsat med baggrund i kommende tiltag, som skal sikre, at Viborg Kommune kan efterleve lovkravene samt sikre effektiv og sikker drift.
 
Et eksempel på den kommende takstsammensætning ses i tabel 1.
 
Tabel 1. Taksteksempel:
Takster inkl. moms
2021
2022
 
 
 
Husstandsindsamling (*)
1.677,50
2.198,00
Genbrugsgebyr (**)
1.053,75
1.215,00
Total
2.731,25
3.413,00
*) Taksten for husstandsindsamling omfatter en standardløsning for villaejere i 2021-2022 (2-delt 240 liters beholder til madaffald og restaffald samt 2-delt 240 liters beholder til metal/glas/hård plast og papir).
**) Genbrugsgebyr omfatter genbrugsstationsgebyr og kapacitetsgebyr for farligt affald.
 
88% af takststigningen i det viste taksteksempel ovenfor har baggrund i lovkrav og effektiviseringsrettede tiltag. Derudover indgår i takstberegningen nogle lokale tiltag, som forventes at tilføre serviceforbedringer og nye synergier i affaldshåndteringen i Viborg Kommune. Disse lokale tiltag udgør 12% (eller ca. 80 kr. inkl. moms) af den samlede takststigning på 682 kr. i 2022 og omfatter:
 • Skoletjeneste (5 kr.)
 • Søndagsåbent på Bjerringbro Genbrugsstation (12 kr.)
 • Poser til madaffald (36 kr.)
 • Genbrugscentral (27 kr.)
 
Alle tiltagene i budgethæftet implementeres i Viborg Kommune som beskrevet i forslag til ny affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2021-2026, som forelægges til Klima- og Miljøudvalgets godkendelse under selvstændigt punkt på nærværende møde.
 
Alle tiltag indgår i budgethæftet i bilag 1.
 
Taksterne er udspecificeret i vedlagte bilag 13.
 
Udvikling i mellemværendet (+ = gæld til kommunekassen)
(Beløb i 1.000 kr.)
2022
2023
2024
2025
 
 
 
 
 
Beholdning primo
-7.385*
9.395
83.938
103.747
Driftsresultat
-36.618
-24.649
-16.936
-18.665
Anlægsudgifter
53.398
99.192
36.745
6.140
Netto-udgift
16.780
74.543
19.809
-12.525
Mellemværende med kommunekassen
9.395
83.938
103.747
91.222
*Korrigeret i forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2021
 
Det forventes, at det samlede mellemværende med Viborg Kommune balancerer med udgangen af 2030 under forudsætning af, at der ikke kommer yderligere anlægsinvesteringer samt driftsudfordringer end de fremlagte i budgethæftet.
 

Alternativer

Alternative gebyrmodeller er drøftet i Klima- og Miljøudvalget den 3. juni 2021 (link til sag nr. 22 i Klima- og Miljøudvalget den 3. juni 2021), hvor udvalget valgte nærværende gebyrmodel blandt de fremlagte alternativer.
 

Tidsperspektiv

Klima- og Miljøudvalget tager stilling til det endelige drifts- og anlægsbudget samt takster og mellemværende på sit møde den 12. august 2021. Beslutningerne vil herefter indgå i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Risikovurdering af det fremlagte budgetforslag

Det samlede mellemværende med Viborg Kommune forventes først at balancere med udgangen af 2030. I ovenstående tabel vises mellemværendet for budgetperioden. I takstændringerne er der indarbejdet kommende års investeringer og afledt drift, som fremgår af budgethæftet bilag 1. Der er i årene fra 2022 - 2030 ikke indarbejdet opsparing til yderligere investeringer og evt. ændringer i driften, hvilket har betydning for robustheden af det fremlagte budget. De seneste års erfaringer viser, at der vil blive behov for yderligere investeringer i perioden, samt at udgifterne til driften formodentlig vil stige bl.a. som en følge af stigende priser ved nye udbud f.eks. på indsamling af dagrenovation.

Disse forhold kan betyde takststigninger og ændring af, hvornår mellemværendet med Viborg Kommune balancerer.

Kommunekassens udlæg til affaldsforsyningen er låneberettiget og indgår i kommunens mulige låneramme.

Momsproblematikken

Der er i budgetforslaget taget højde for afgørelsen fra Skat vedrørende moms på renovation i et omfang, det er muligt, så længe Skat ikke har udmeldt styresignal.
 
I og med at der ikke skal opkræves moms på indtægter fra private fremadrettet, er det også forventeligt, at der ikke kan fratrækkes skatmoms af udgifterne. Der er mulighed for, at Indenrigsministeriet åbner op for, at der kan tages momsrefusion på udgifterne i den kommunale ordning, hvor forsyning i dag er undtaget. Det afventer vi en udmelding på, og i givet fald vil det kunne have en positiv indvirkning på det fremlagte budget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/51561

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning, hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
 Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudgifter
 
 
 Oprinideligt
 Korrigeret
 30. juni
I forhold til oprin­deligt budget
I forhold til korri­geret
budget
Forskel på forventet
regnskab 31.03. og 30.06. (minus = mindre-udg. pr. 30.06.
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Plan, natur- og miljøområdet
18,7
19,5
21,1
2,4
1,6
1,5
Serviceudgifter i alt
18,7
19,5
21,1
2,4
1,6
1,5
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
0,6
13,1
15,0
14,4
1,9
1,1
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsvirksomhed
 
 
 
 
 
 
Drift (indtægter - udgifter)
-4,4
-4,4
-12,0
-7,6
-7,6
-1,9
Anlæg (indtægter - udgifter)
0,7
3,6
1,8
1,0
-1,8
-1,5
Resultat forsyningsvirksomhed
-3,7
-0,8
-10,2
-6,6
-9,4
-3,4
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
15,6
31,8
25,8
10,2
-6,0
-0,8
 

Drift
Plan, natur og miljø
Området for rottebekæmpelse viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. og skyldes primært en ekstraregning vedrørende udbud af rottebekæmpelse. Merudgiften er indregnet i taksten for 2022.

Forsyning

Mindre forbruget på 7,6 mio. kr. fremkommer ved:
 • etablering af biocover i 2020, hvor 100% refusion fra Miljøstyrelsen tilgår området i 2021
 • beregnet netto merindtægt som følge af korrektion af salgsmoms ved salg til private
 • forbedrede afsætningspriser på pap, papir og jern.
 
Yderligere specifikation af afvigelserne findes i bilag 1.

Anlæg

På Plan, natur- og miljøområdet viser det forventede resultat et merforbrug på 1,9 mio. kr.
 
De største afvigelser er:
 
 • Tilskud/finansiering af projekter, som først forventes modtaget i 2022 og senere – manglende indtægter på 6,1 mio. kr.
 • Der er mindreforbrug på 4,2 mio. kr., som primært skyldes ikke igangsatte projekter eller tidsforskydninger på bl.a. klimatilpasning, vand og naturprojekter, beskyttelse af drikkevand og udtagning af lavbundsarealer.
 • Forsyningsområdet viser det forventede resultat indtægter på 1,8 mio. kr. i forbindelse med salg af Industrivej 31.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021, og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Klima- og Miljøudvalgets projekter er vedlagt som bilag 2. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/20335

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag