You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16:00

Mødested KulturPrinsen
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Mads Panny, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Ib Bjerregård, Samina Shah
Bemærkninger

Sagsid.: 13/95130
Sagsfremstilling
 
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
 
3.
Status på store, kommende events i Kultur, Service & Events
 
4.
Spejdehytten i Klejtrup, regnskab
Regnskab vedlægges som bilag 1
 
5.
Skrivelse fra DIF af 28. januar 2014
Skrivelse vedlægges som bilag 2
 
6.
Viborg Festuge 2013 – Regnskab
Regnskab vedlægges som bilag 3
 
7.
Orientering vedr. henvendelse fra Viborg Svømmeklub
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.

Sagsid.: 12/2634
Sagsfremstilling
FDF Sejlcenter Viborg fremsender ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til ”Projekt Sejlcenter”.
 
Baggrunden for projektet:
FDF kredsene i Viborg har gennem mere end 25 år haft et fælles sejladsarbejde, der benyttes af mange af medlemmerne, men som hele tiden har savnet et fast sted at være med bro, slæbested og eget tidssvarende klubhus. Arbejdet har indtil nu hvilet på, at private har stillet faciliteter til rådighed.
 
I 2009 overtog FDF Sejlcenter Viborg et bådehus fra Viborg Sejlklub, og fik samtidig stillet den kommunale jord, som huset ligger på, til rådighed. Placeringen ved Nørresøs nordøstlige hjørne er unikt til friluftsliv, både på søen, på selve stedet samt som udgangspunkt for ture i området. Det er bynært og samtidig omkranset af fri natur. For FDF Sejlcenter Viborg er det ønskeligt, at skabe noget nyt, som ikke alene opfylder foreningernes egne ønsker, men også giver større muligheder for friluftsliv for de mange, som passerer gennem området. Kun bådehuset og indhegnet depotområde skal af sikkerhedsmæssige årsager ikke være tilgængelige for offentligheden. Resten vil frit kunne benyttes af alle.
 
Målet med projektet:
-       at FDF Sejlcenter Viborg får deres eget sted,
-       at få et sted indenfor gå / cykelafstand, hvor medlemmerne af kredsene i FDF Viborg Netværk har mulighed for friluftsaktiviteter,
-       at få faciliteter til at kunne arrangere stævner, kapsejladser og sejlertræf,
-       at få et område, der virker nytænkende og inspirerer til medlemskab af FDF, samt generelt virker som katalysator for sejlads med børn og unge,
-       at få et sted, som i vid udstrækning kan bruges af andre foreninger og af offentligheden,
-       at supplere antallet af fartøjer i FDF Sejlcenter Viborg.
 
Der vedlægges som bilag en fyldestgørende projektbeskrivelse.
 
FDF Sejlcenter Viborg anmoder nu om at få anlægsbevillingen frigivet, idet man er klar til at komme i gang med de planlagte opgaver i første halvdel af 2014:
-       Nedrivning af eksisterende bådehus og opførelse af nyt sejlcenter bygning på 140 m2 i to etager, som skal indeholde bådehal, klubhus faciliteter: mødelokale, køkken, toilet og badefaciliteter samt værksted.
-       Etablering af slæbested
-       Etablering af brofaciliteter samt etablering af området med motions pavilloner, beplantning mv.
 
Økonomi:
Den samlede anlægsudgift er budgetteret til 4.700.000 kr.
  
Budget for projektet
Kroner
Udgifter:
Anlægsudgifter til nyt sejlcenter bygning
3.594.000
Anlægsudgifter for udeområder
796.250
Anskaffelse af større sejlbåd
310.000
I alt udgifter:
4.700.250
 
 
Indtægter:
 
Tilskud Viborg Kommune
2.600.000
Tilskud fonde, virksomheder, private personer
2.000.000
Eget indskud
100.250
I alt indtægter
4.700.250
 
 
 
Viborg Byråd bevilgede i møde 5. september 2012, efter indstilling fra Kulturudvalget, et tilskud på 50.000 kr. til projektering af projektet.
 
Supplerende oplysninger, herunder detaljeret budget fremgår af vedlagte projektbeskrivelse / bilag.
 
Lokaletilskud:
Der forventes at være tilskudsberettigede lokaleudgifter for ca. 22.000 kr., svarende til et lokaletilskud på ca. 16.000 kr. FDF Sejlads har en forventning om at kunne udleje lokaler i bygningen i et ukendt omfang. Disse lejeindtægter vil fragå tilskudsgrundlaget.
 
Ansøgningen om lokaletilskud behandles sammen med andre ansøgninger om nye lokaleudgifter i maj 2014. 
 
Finansiering:
Af Viborg Kommunes investeringsoversigt fremgår det, at der til projektet er afsat 2.629.000 kr. Af bemærkningerne fremgår det, at projektet, hvortil der ydes anlægstilskud, indebærer indretning af sejlcenter i område ved den nordlige ende af Nørresø med udgangspunkt i renovering / nybyggeri ved eksisterende bådehus.  Viborg Kommune bidrager med 2.629.000 kr. fordelt med 568.000 kr. til områdeindretning og 2.061.000 kr. i tilskud til sejlcenter bygning.
 
Forvaltningen foreslår, at der frigives bevilling til ”Projekt Sejlcenter” på i alt 2.629.000 kr., og fordeles som anført ovenfor. Det forudsættes endvidere, at FDF Sejlcenter Viborg realiserer projektet som anført i sagen.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.629.000 kr. til kontoen FDF Sejlcenter Viborg - ”Projekt Sejlcenter” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 2.629.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.629.000 kr. til kontoen FDF Sejlcenter Viborg - ”Projekt Sejlcenter” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 2.629.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet.
Bilag

Sagsid.: 12/151002
Sagsfremstilling
FDF Ørum fremsender ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekt ”Ombygning af FDF Gården i Ørum til friluftscenter”.
 
FDF Ørum har kredshus og hjemsted i og omkring den tidligere forpagtergård til præstegården i Ørum. Kredshuset er beliggende Præstegårdsvej nr. 4 i Ørum.
FDF Ørum lejer forpagtergården (stuehus samt dele af de tidligere avlsbygninger) og det omkringliggende grønne område på 5000 m2. FDF Ørum’s venner ejer nu bygningerne (se lejekontrakt). Indtil 31. august 2013 var bygningerne ejet af menighedsrådet i Ørum, og ombygningsprojektet er sket i et tæt samarbejde med menighedsrådet. Menighedsrådet havde ikke selv økonomisk mulighed for at rejse midlerne til ombygning, men gav tilladelse hertil, og på den baggrund blev der udarbejdet tillæg til lejekontrakt. Dette tillæg blev imidlertid ikke godkendt af provstiudvalget, men bygningerne blev i stedet sat til salg og købt af FDF Ørums venner og ombygningen sker således i denne forenings regi.
 
FDF Ørum har 130 aktive medlemmer og de eksisterende indendørs faciliteter er blevet for små. Derfor ønsker man en større ombygning.
 
Projektet vedrører ombygning af FDF Gården til et friluftscenter, idet man ønsker at ombygge loftsrummene i de eksisterende avlsbygninger til aktivitetsrum / soverum, køkken og toiletter samt ombygge en del af den tidligere kostald til udekøkken og toiletter med adgang udefra.
 
På grund af de ændrede ejerforhold, er tidsplanen ændret, og man forventer således at kunne igangsætte ombygningen i 2. kvartal 2014. Det oplyses endvidere, at man forventer at kunne tage de nye faciliteter i brug i slutningen af 2014.
 
Økonomi 
 
Udgifter:
 
Samlede anlægsudgifter
3.641.105 kr.
 
Indtægter:
 
Egenfinansiering
1.350.000 kr.
Forsikring, erstatning
250.000 kr.
Viborg Kommune, anlægstilskud
800.000 kr.
I alt indtægter
2.400.000 kr.
 
Det resterende beløb på godt 1,2 mio. kr. forventes rejst gennem fonde og andre pengepuljer.
 
Supplerende oplysninger fremgår af vedlagte bilag.
 
Lokaletilskud
Der forventes at være tilskudsberettigede lokaleudgifter for ca. 130.530, svarende til et lokaletilskud på ca. 95.287 kr. FDF Ørum har tidligere modtaget lokaletilskud på 76.979 kr. Altså en stigning på 18.308 kr. Ændringen er godkendt i Kulturudvalget 21. juni 2012.
 
Finansiering
Af Viborg Kommunes investeringsoversigt fremgår det, at der til projektet er afsat 800.000 kr., men beløbet er først afsat i år 2016. Der søges således om fremrykning af anlægstilskuddet til 2014. Der henvises til den vedlagte tidsplan for projektet.
 
Økonomistaben har på denne baggrund vurderet sagen.
 
Forvaltningen foreslår herefter, at der frigives anlægsbevilling til projekt: ”Ombygning af FDF Gården i Ørum til friluftscenter”, idet det forudsættes, at projektet realiseres som anført i ansøgningen og projektbeskrivelsen og under forudsætning af, at ansøgeren dokumenterer, at den samlede finansiering er på plads inden projektet igangsættes.
 
Det foreslås endvidere, at bevillingen rykkes frem til år 2014, idet den kommende budgetopfølgning vil vise, at der er opgaver som udskydes.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Ombygning af FDF Gården Ørum” med 800.000 kr. til rådighed i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 800.000 kr. i 2014 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 – 2017 i 2016 til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Ombygning af FDF Gården Ørum” med 800.000 kr. til rådighed i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 800.000 kr. i 2014 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 – 2017 i 2016 til formålet.
Bilag

Sagsid.: 14/9275
Sagsfremstilling
I forlængelse af drøftelserne på møde i Kultur- og Fritidsudvalget 28. januar 2014, gives her en oversigt over eksisterende puljer og deres hidtidige anvendelse. Det oplyses samtidig, at puljeoversigten omfatter puljemidler fra det nedlagte Demokratiudvalg.
 
Der foreligger på næsten alle områder retningslinier og kriterier for puljernes anvendelse, og det er forvaltningens vurdering, at der er behov for, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om disse retningslinier og kriterier skal ændres.
 
Forvaltningen oplyser endvidere, at puljerne er indeholdt i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget, hvorfor det efter beslutning i udvalget vil være muligt at omfordele midlerne, puljerne imellem, i respekt for den oprindelige bevillingshensigt. En evt. omfordeling fordrer ikke godkendelse i Økonomiudvalget eller Byrådet.
 
Endelig bemærkes, at der pt. foreligger en række ansøgninger, primært til anlægspuljerne, og at der derfor er behov for, at Kultur- og Fritidsudvalget snarest muligt tager stilling til evt. justerede retningslinier for puljernes anvendelse, således at de konkrete ansøgninger kan behandles i udvalget.
Forvaltningen har meddelt ansøgerne, at de fremsendte ansøgninger forventes behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i april eller maj 2014.
 
Forvaltningen kan på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser på mødet udarbejde konkrete forslag til retningslinier til behandling på udvalgets kommende møder.
 
Puljer / anlæg og drift.
(mio. kr.)
 
 
2014
2015
2016
2017
Samlet
Mindre anlægsinvesteringer i forsamlingshuse
0,5
0,5
0,5
0
1,5
Pulje på forsamlingshusområdet
0,7
0,2
0,2
0,2
1,3
Mindre anlægsinvesteringer kultur- og fritidsområdet
3,6
3,1
3,1
3,1
12,9
Energiinvesteringer
- Samlet låneramme
12,0
0
0
0
12,0
 
 
 
Puljer /udvikling m.v.
Årlligt i budget 2014 – 2017:
 
Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum m.v.
0,3 mio. kr.
Pulje til demokrati, lokalområder m.v.
0,9 mio. kr.
Idrætsområdet, disponible midler
               0,2 mio. kr.
Folkeoplysningsudvalgets puljer
0,3 mio. kr.
 
Der vedlægges gældende kriterier for puljernes hidtidige anvendelse:
 
Mindre anlægs- og renoveringsopgaver
Forsamlingshuse
Kulturudvalgets dispositionssum
Demokratiudvalgets initiativpulje med bilag.
Folkeoplysningsudvalgets retningslinier for start- og udviklingspuljen.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter fremtidig puljeanvendelse og evt. korrigerede retningslinjer og puljestørrelser.
 
Med baggrund i udvalgets drøftelse på mødet, kan forvaltningen udarbejde evt. forslag til reviderede retningslinier m.v. til endelig godkendelse på udvalgets kommende møder.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
På baggrund af de på mødet faldne bemærkninger, udarbejder forvaltningen forslag vedr. puljernes anvendelse til Kultur- og Fritidsudvalgets næste møde.
 
Forslag til disponering af puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet medtages til behandling snarest muligt.
Bilag

Sagsid.: 14/6314
Sagsfremstilling
Viborg Cycling søger om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af et mountainbike-løb for den danske elite og motionsklasser.
 
Viborg Cycling afholder et løb i SRAMligaen 21. og 22. juni 2014, der køres i fem danske byer fra maj til september. Løbet indgår i en international serie, som det internationale cykelforbund, UCI styrer og der er således tale om et løb på eliteniveau med international deltagelse og deltagelse af de bedste danske ryttere. Der forventes 400-500 deltagende ryttere, der er en blanding af børn og voksne samt 1500-2000 tilskuere. Løbet afholdes i området ved Nordisk Park, Forstbotanisk Have og Klostermarken.
 
Generelt er cykling på mountainbike i kraftig vækst, og området ved Viborg egner sig særdeles godt til kørsel på mountainbike. I år køres et prøveløb på mountainbike i forbindelse med Hærvejsløbet, og det er muligt, at Viborg Cycling fra 2015 kan indgå i Hærvejsløbet som arrangør af et mountainbike løb. Viborg Cycling har tidligere afholdt lignende løb med succes.
 
Viborg Cycling søger om 50.000 kr. ud af deres udgiftsbudget på i alt 130.000 kr. De foreslår, at 25.000 kr. ydes som tilskud og 25.000 kr. ydes som en underskudsgaranti.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til evt. tilskud til arrangementet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at ansøgningen fra Viborg Cycling ses i sammenhæng med udviklingen af Hærvejsløbet og events med international deltagelse, og på baggrund heraf fremsendes sagen til Økonomiudvalget til stillingtagen til evt. tilskud til arrangementet.
Bilag

Sagsid.: 13/45226
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 25. september 2013 (sag nr. 18) styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune.
 
Ifølge vedtægten består udvalget af i alt 13 medlemmer, heraf vælges 2 medlemmer af Byrådet blandt dets medlemmer.
 
Foreningsrepræsentanterne udpeget i henhold til styrelsesvedtægten således:
 
A.
4 medlemmer udpeges af oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.
B.
4 medlemmer udpeges af foreninger, der hovedsageligt organiserer idræt.
C.
1 medlem udpeges af handicapidrætsforeninger.
D.
2 medlemmer udpeges af de uniformerede børne- og ungdomsorganisationer samt øvrige foreninger – herunder juniorklubber.
 
Styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget indeholder i § 4 nærmere regler for valg af foreningsrepræsentanterne. Det fremgår således, at hvis der på et valgmøde inden for en gruppe kan opnås enighed, er de pågældende valgt.
 
Hvis der inden for en gruppe ikke kan opnås enighed på valgmødet om valg af medlemmer og suppleanter, træffer Byrådet afgørelse.
 
Der har været afholdt valgmøde 3. februar 2014 på Viborg Rådhus. På valgmødet blev der opnået enighed i alle grupperne, hvorved følgende blev valgt:
 
Gruppe A: Oplysningsforbund og aftenskoler
 
Medlem
Suppleant
Poul B. Andersen, Viborg
Ole Schmidt, Hald Ege
Kjeld Bach, Finderup
Birthe Pedersen, Vinkel
Torben Vestergaard, Viborg
Ninna Frederiksen, Viborg
Niels Rohde Pedersen, Viborg
Martin Ditlevsen, Karup
 
Gruppe B: Idrætsforeninger
 
Medlem
Suppleant
Marius Kristensen, Rødkærsbro
Helle Georgi, Rødkærsbro
Palle Villumsen, Hersom
Kurt Johansen, St. Torup
Inge-Lise Sterup, Havredal
Daniel Andersen, Viborg
Arne Augustinussen, Viborg
Niels Kiil, Viborg
 
Gruppe C: Handicapforeninger
 
Medlem
Suppleant
Jørgen Mejlsø, Viborg
Maibritt Mejlsø Christiansen, Viborg
 
Gruppe D: Uniformerede børne- og ungdomsorganisationer samt øvrige foreninger - herunder juniorklubber
 
Medlem
Suppleant
Anette Hørup Staun, Viborg
Anne Verner Hansen, Viborg
Ejner Bank Andreasen, Viborg
Mona Østergaard, Mønsted
 
Retsreglerne om udvalget fremgår af folkeoplysningsloven, § 35, stk. 2.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at valget til Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at valget til Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning.

Sagsid.: 14/11493
Sagsfremstilling
Opstartsmødet for budgetlægningen 2015-2018 omhandler tilrettelæggelse af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetproces. Det drøftes, om der er nogle særlige temaer eller analyser, som udvalget ønsker at arbejde med i budgetlægningen, og hvordan inddragelsen af interessenter skal foregå. Der orienteres desuden om den økonomiske politik og de budgetrammer, som vil være udgangspunkt i udvalgenes budgetlægning.
 
Økonomisk politik
Indledningsvis vises den økonomiske politik, som indgår i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2017. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet 22. januar 2014 (sag nr. 8), at punkterne i den økonomiske politik skal fungere som pejlemærker for årets budgetlægning.
  • Partierne er enige om, at der er behov for en fortsat stram budgetlægning og -styring, så Kommunens økonomiske soliditet fastholdes – og for en udviklingsorienteret investeringspolitik.
  • Partierne er enige om, at fortsat effektivisering i den kommunale drift er nødvendig – og dette kan kombineres med udbud af kommunale opgaver samt andre initiativer, som kan fremme engagement og arbejdsglæde i udførelsen af den kommunale service. Der nedsættes en uvildig arbejdsgruppe til behandling af indkomne bud.
  • Partierne er enige om, at der i første kvartal 2014 skal vedtages en Indkøbs- og udbudspolitik.
  • Partierne er enige om, at et overskud på ordinær drift på ca. 200 mio. kr., et anlægsbudget på ca. 200 mio. kr. og en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 200 mio. kr. skal tilstræbes.
  • Partierne er enige om, at anlægsbudgettet for 2014 – og overslagsårene 2015-2017 – danner grundlag for den kommunale investeringspolitik.
Temaer og analyser i budgetlægningen
Økonomi- og Erhvervsudvalget har 22. januar 2014 (sag nr. 8) vedtaget, at der skal arbejdes med følgende temaer og analyser i budgetlægningen:
  • Forslag til nye demografimodeller (børn, skoler og ældre)
  • Helhedsplaner for alle skoler begrundet i kravene til den nye folkeskolereform
  • Afklaring af endelig placering af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
  • Indarbejdelse af eventuelle budgetmæssige konsekvenser af en kommende beskæftigelsesstrategi/erhvervs- og beskæftigelsespolitik
  • Udarbejdelse af et prioriterings- og effektiviseringskatalog, som anviser et økonomisk råderum på 75 mio. kr. fra 2015
Med vedtagelsen af budget 2014-2017 blev der på baggrund af et oplæg fra den nedsatte taskforce på beskæftigelsesområdet vedtaget besparelser på 14,7 mio. kr. i 2014 stigende til 20,1 mio. kr. i 2015-2017. De vedtagne besparelser udgør 50 procent af besparelsespotentialet i takstforcens oplæg. I den kommende budgetlægning vil det derfor skulle undersøges, om der er grundlag for at realisere mere af det samlede besparelsespotentiale.
 
Endvidere har Byrådet med budgetforliget aftalt, at der i 1. kvartal af 2014 skal ske en drøftelse af eventuelle nye konkurrenceudsættelser og fastlæggelse af fremtidigt måltal for IKU-faktor (indikator for konkurrenceudsættelse).
 
Det foreslås, at udvalget drøfter, om der udover ovennævnte forhold er nogle særlige temaer og analyser, som udvalget ønsker at arbejde med i budgetlægningen inden for udvalgets egne politikområder.
 
Tilrettelæggelse af udvalgets egen proces herunder inddragelse af interessenter
Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet 22. januar 2014 (sag nr. 8). Procesplanen kan ses som bilag 1.
 
Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden 4. marts - 19. juni 2014 ”Mål og Midler”, som indeholder fokusområder, effektmål og forslag driftsbudget inden for de udmeldte rammer. I samme periode udarbejder udvalgene forslag til nye anlægsønsker, herunder også forslag til udvidelse eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen, er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.
 
Det foreslås, at udvalget drøfter, hvordan inddragelsen af interessenter skal foregå i løbet af budgetlægningen. På baggrund af denne indledende drøftelse af årets budgetlægningsproces, vil Kultur- og Fritidsudvalget på næste møde blive forelagt en procesplan til godkendelse.
 
Det bemærkes i den forbindelse, at der foreligger aftale med Viborg Idrætsråd om, at repræsentanter for Idrætsrådet inviteres til møde med Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetbehandlingen samt at der er tradition for, at repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget ligeledes inviteres til møde med udvalget. Disse møder kan evt. afholdes i forbindelse med udvalgets møde 27. maj 2014.
 
Budgetrammer i budget 2015-18:
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet 22. januar 2014 (sag nr. 8) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper, har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammer for samtlige politikområder kan ses som bilag 2. Det skal bemærkes, at budgetrammerne justeres i april, når KL udmelder nye forventninger til pris- og lønudviklingen. Der anvendes halv prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser i 2015 og 2016, hvilket Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2013-2016. I 2017 og 2018 anvendes igen fuld prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog yderligere på mødet 22. januar 2014 (sag nr. 8), at udvalgene som hovedprincip løser eventuelle økonomiske udfordringer og skaber plads til eventuelle nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer.
Indstilling
Direktøren Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget har en indledende drøftelse af budgetlægningen 2015 – 2018, herunder hvilke eventuelle temaer og analyser, der skal indgå i budgetlægningen, og hvordan budgetprocessen skal tilrettelægges.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen, og på baggrund af de faldne bemærkninger arbejder forvaltningen videre med forslag til budget for perioden 2015-2018.
 
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at repræsentanter for Viborg Idrætsråd og for Folkeoplysningsudvalget inviteres til udvalgets møde 27. maj 2014.
Bilag