You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. april 2014 kl. 16:00

Mødested Viborg Museum
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Mads Panny, Michael Nøhr, Per Møller Jensen, Samina Shah
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/95130
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
 
3.
Orientering events
 
4.
Viborg Museum – status og fremtid
Orientering vedlagt som bilag 1
 
5.
Møde vedr. gymnastiksalen i Vinkel 29. april 2014
 
6.
Orientering om aftale vedr. cricket
 
7.
Stiftelse af forening vedr. ”Kultursaloner i Viborg”
 
8.
Henvendelse vedr. afviklingen af Nordlek 2015
 
9.
Reception i forbindelse med museumschef Henning Ringgaard Lauridsens afsked holdes 30. juni 2014
 
10.
Program for Viborg Kulturskole
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
 
Orientering taget til efterretning.

Sagsid.: 14/20803
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
Der gøres opmærksom på, at overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2013 til 2014 først behandles af Økonomiudvalget på mødet 14. maj 2014 (og efterfølgende Byrådet 21. maj 2014). For at give den bedst mulige vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2014, er de foreslåede overførsler indregnet som en del af det korrigerede budget. Som en del af budgetopfølgningen er der således foretaget en vurdering af, om udgifterne fra de forventede overførsler forventes anvendt fuldt ud i 2014.
 
Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
(minus = mindreudgift)
 
Oprindeligt
Korrigeret
pr. 31.3
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Drift 
1
2
3
4
5
Kultur
83,0
83,4
84,5
1,5
1,1
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
73,9
75,1
74,7
0,8
-0,4
Driftsudgifter i alt
156,9
158,5
159,2
2,2
0,7
 
 
 
 
 
 
Anlæg
10,4
36,3
31,7
21,3
-4,6
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
167,3
194,7
190,8
23,5
-3,9
 
 
 
 
 
 
 
Kulturudvalget 
Kultur
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = indtægter.
+= udgifter
Folkebiblioteker
Der forventes et mindreforbrug.
Fælles udgifter og indtægter til bibliotekerne forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er et sammensat resultat som dækker flere opgaver.
-0,2
Museer
Der forventes et merforbrug.
Viborg Museum forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. og en øget statsrefusion på 0,2 mio. kr.
0,1
Teatre
Der forventes et mindreforbrug.
Carte Blanche modtager en større statsrefusion end forventet. 
-0,1
Andre kulturelle opgaver
Der forventes et merforbrug.  
Det er primært på grund af et overførsler af merforbrug fra 2013 og dermed forventet merforbrug på Viborg Kunsthal, Cafe Brændpunktet og ”Projekt oplevelser vi husker”.  
 1,3
Afvigelse Kultur
 
1,1
Stadion og Idrætsanlæg
Der forventes et mindreforbrug.
Af overførslen for 2013 på 0,2 mio. kr. forventes det at der bruges 0,1 mio. kr. i 2014
-0,1 
Idrætsfaciliteter for børn og unge 
Der forventes et merforbrug.
Det er primært på grund af et forventet merforbrug på Vestbadet på 0,1 mio. kr. og Viborg Svømmehal på 0,3 mio. kr. 
0,4 
Folkeoplysningen   – Fælles Formål
Der forventes et mindreforbrug.
Det forventes at der overføres et mindreforbrug fra 2013 på Fælles Formål på 0,7 mio. kr.
-0,7 
Afvigelse Folkeoplysning og Idrætsanlæg
 
-0,4 
Kulturudvalget i alt
 
0,7 
 
I den samlede afvigelse indgår forbrug på Nordlek 2015 og projekt ”Oplevelser vi husker” med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes, at det har været nødvendigt at afholde udgifter på disse opgaver til forundersøgelser m.v. Der er først afsat budget i 2015 til projekterne, så der er tale om en tidsmæssig forskydning af udgifter.
 
Viborg Kunsthal forventer at kunne opnå balance mellem udgifter og indtægter i løbet af 2014, men ikke reducere merforbruget for 2013 på 0,3 mio. kr.
 
Merforbruget forventes afdraget over en kortere årrække ved en række iværksatte initiativer på området.
 
Overførsel mellem politikområder
I forbindelse med budgetopfølgningen søges 162.000 kr. i 2014 og 164.000 kr. i 2015-2018 omplaceret fra Tilskud til filmfestival – Animation for børn og unge fra politikområde Politisk organisation under Økonomi- og erhvervsudvalget til politikområde Kultur under Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Der tilbageføres endvidere 14.000 kr. til rengøringens 4%-pulje på politikområdet kommunale ejendomme fra politikområdet kultur.
 
Anlæg
Der forventes et mindreforbrug i 2013 på ca. 4,6 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere. Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter. Mindreforbruget forventes således overført til 2014.
 
De største beløbsmæssige forskydninger tegner Skals halprojekt og renovering og udbygning af Uhre Motorsporscenter sig for med en samlet afvigelse på ca. 4.0 mio. kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 godkendes,
 
at nettobevillingen (drift) på politikområde Politisk organisation nedsættes med 162.000 kr. i 2014 samt 164.000 kr. i 2015 – 2018, og
 
at nettobevillingen (drift) på politikområde Kultur forhøjes med 162.000 kr. i 2014 samt 164.000 kr. i 2015 – 2018
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 godkendes,
 
at nettobevillingen (drift) på politikområde Politisk organisation nedsættes med 162.000 kr. i 2014 samt 164.000 kr. i 2015 – 2018, og
 
at nettobevillingen (drift) på politikområde Kultur forhøjes med 162.000 kr. i 2014 samt 164.000 kr. i 2015 – 2018.
Bilag

Sagsid.: 14/12753
Sagsfremstilling
Kulturudvalget vedtog i møde 26. februar 2013, sag nr. 2, Forslag til Kulturstrategi 2013 – 2017 for Viborg Kommune. I den forbindelse blev det besluttet, at der oprettes åbne biblioteker i lokalbibliotekerne.
De første åbne biblioteker forventes at være klar til åbning i løbet af maj måned 2014. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner foreslås, at åbningstiden for de Åbne Biblioteker i Viborg Kommune bliver fra kl. 7.00-22.00.
 
Baggrunden for at foreslå kl. 7.00 som åbningstidspunkt er, at det giver borgerne mulighed for at komme forbi biblioteket på vej til arbejde. Mange af vores lokalbiblioteker ligger i pendlerbyer, hvor borgerne tager tidligt af sted hjemmefra. En senere åbningstid vil udelukke muligheden for mange brugere for at hente og aflevere materiale på vej til arbejde.
 
Baggrunden for at foreslå, at åbningstiden skal vare til kl. 22.00, er, at det giver borgerne mulighed for at bruge de åbne biblioteker til møder og lignende i lokalsamfundet. Viborg Bibliotekerne vurderer, at det i den forbindelse vil være for tidligt at lukke biblioteket kl. 21.00.
 
Som eneste undtagelse til ovenstående foreslås det, at der nytårsaftensdag kun skal være åbnet til kl. 16.00, dvs. en åbningstid fra kl. 7.00-16.00 denne dag. Resten af årets dage foreslås det, at de åbne biblioteker have åbent fra kl. 7.00-22.00.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget vedtager en åbningstid for de åbne biblioteker fra kl. 7.00 – 22.00 som ovenfor beskrevet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at åbningstiden for de åbne biblioteker er kl. 8.00 – 22.00.

Sagsid.: 12/150841
Sagsfremstilling
Historik
Kulturudvalget besluttede i møde den 26. februar 2013 en samlet kulturstrategi for perioden 2013 - 2017, der omfatter en hel række initiativer vedr. bl.a. musik, billedkunst, scenekunst, og biblioteksområdet.
Af beslutningen i mødet fremgår:
 
at det forelagte strategiforslag godkendes med den justering, at der til erstatning for bogbusdriften oprettes biblioteksservice i lokalområderne efter behov, i form af et af- og udleveringssted i samarbejde med lokale aktører - f.eks. skolen, hallen eller en butik,
 
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte de beskrevne initiativer.

Som følge af beslutningen behandlede Kulturudvalget en bevillingssag i møde 3. september2013, hvori er beskrevet, hvorledes om-indretning af Hovedbiblioteket og etablering af åbne biblioteker i de 9 lokalbiblioteker skal finde sted. Der søges samtidig frigivet anlægsbevilling på 3.090.000,-kr.
 
Af beslutningen i mødet fremgår:
 
at kulturudvalget indstiller til Byrådet,
 
at om-indretning af hovedbiblioteket i Viborg samt indretning af 9 åbne biblioteker gennemføres som anført i sagen,
 
at der gives anlægsbevilling på 3.090.000.-kr med rådighedsbeløb i 2013.
 
Efterfølgende har Byrådet i møde 25. september 2013 enstemmigt godkendt indstillingen fra Kulturudvalgets møde 3. september 2013.
 
Kulturudvalget behandlede i møde 30. oktober 2013 et forslag fra Byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard om at etablere endnu et åbent bibliotek, som et fællesbibliotek på Løgstrup skole.
Udvalget besluttede, at der forinden stillingtagen til forslaget blev udarbejdet en analyse på hele biblioteksområdet. Efterfølgende har Kulturudvalget i møde 26. november 2013 godkendt et forslag til analysedesign, udarbejdet af biblioteket. Udvalget godkendte designforslaget.
 
Forslag
Den foreløbige del af analysen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i møde 1. april 2014, og det besluttedes, at genoptage sagen i næste møde, med ønsket om yderligere analyse oplysninger.
Der ønskes bl.a. oplyst aktuelle udlånstal for hvert udlånssted og holdeplads for bogbussen. Herudover ønskes oplyst de økonomiske konsekvenser, hvor en evt. lukning af Houlkærfilialen indgår i en af de foreslåede modeller.
I dagens møde forelægges de supplerende oplysninger som ønsket.
Forvaltningen oplyser, at dele af analysen er udarbejdet som forvaltningens bidrag til det prioriteringskatalog, som Økonomisk Forvaltning har bestilt med henblik på drøftelserne af budget 2015 – 2018.
 
I forlængelse af Byrådets beslutning af 25. september 2013 samt Kulturudvalgets godkendelse af kulturstrategien i møde 26. februar 2013 foreslås,
at der i forbindelse med den besluttede biblioteksstruktur etableres yderligere 2 af- og udleveringssteder i henholdsvis Vridsted og Løgstrup, foruden de eksisterende i Ulbjerg og Hammershøj.
 
Valget af Vridsted og Løgstrup er begrundet i dels afstanden til nærmeste bibliotek samt i nuværende udlånstal i bogbussen. Ordningen foreslås etableret i forlængelse af bogbussens nedlæggelse 2. halvår af 2014, og løber resten af Byrådets valgperiode, hvorefter ordningen evalueres.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
at den af Byrådet godkendte biblioteksstruktur fastholdes, suppleret med det i sagen beskrevne forslag til biblioteksservice i Vridsted og Løgstrup.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at omindretning af hovedbiblioteket færdiggøres,
 
at de 9 biblioteksfilialer etableres som åbne,
 
at bilag 1 til sagen med de anførte modeller samt ønsket om etablering af åbent bibliotek i Løgstrup, åbent bibliotek på hovedbiblioteket og etablering af yderligere afhentningssteder indgår i budgetdrøftelserne.
Bilag

Sagsid.: 13/46517
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014-2017, efter forslag fra Kulturudvalget, at godkende projektforslag for udvikling af ”Sport og Vandforum” for område vedr. Rughavevej/Kirkebækvej.
 
Projektet vedrører området ved Kirkebækvej og Rughavevej, som afgrænses af Viborg FF´s baneanlæg, Vestbadet, Bananparken og området ved den tidligere ungdomsskole samt det omkringliggende boligområde med boligblokke og villakvarterer med dertil hørende servicefunktioner (skole, sfo, klub, kirke, butikker osv).
 
Som baggrund for beslutningen lå beslutningsgrundlag beskrevet i notat vedr. udvikling af vision for område ved Rughavevej/Kirkebækvej.
 
Visionen er her, at udvikle et samlingspunkt, hvor området mødes på tværs af alder, baggrund, aktivitetsønsker, sociale skel m.v. Billedligt talt har samlingspunktet flere indgange. Man kan møde i badetøfler, fitness-sko, fodboldstøvler, hjemmesko og almindelige sko, alt afhængig af, hvilken aktivitet man skal deltage i.
 
Sport og Vandforum skal tilbyde nye og tidssvarende faciliteter, der danner rammer for
 
-      Viborg FF´s  og andre klubbers aktiviteter
-      Friluftsbad, motion og wellness
-      Møde og samlingssted for bydelen.
 
Beslutningen indebærer, at der i 2014 igangsættes et udviklingsforløb, hvor alle aktører i området inddrages. Eksempler herpå er borgerne i området, Boligselskabet Viborg , Viborg FF og andre foreninger, skoler og andre institutioner m.fl., og det vurderes, at der vil være mulighed for at indhente eksterne midler til medfinansiering af projektet, som samlet er vurderet til at beløbe sig til 20-25 mio. kr.
 
Notatet vedlægges som bilag til sagen.
 
På investeringsoversigten for 2014 – 2017 blev i forlængelse heraf afsat de af Kulturudvalget foreslåede beløb og der er således afsat 500.000 kr. i 2014, 2.800.000 kr. i 2015, 3.000.000 kr. i 2016 og 3.000.000 kr. i 2017. Hertil kommer 1.964.000 kr., som overføres fra budget 2013 til 2014, som uforbrugt anlægsbevilling til renovering af Viborg FF´s klubhus.
 
I det godkendte beslutningsgrundlag er projektet opdelt i 3 faser:
 
Fase 1: Ændret disponering af baneanlægget på Kirkebækvej med omlægning af kunstgræsbaner, således at der skabes helhed i forhold til den videre udvikling af området. Indebærer etablering af nyt kunstgræsområde svarende til ny bane og flytning af lysanlæg m.v.
Anlægsøkonomi vurderet til 2,8 mio. kr.
 
Fase 2: Projektudvikling og projektbeskrivelse incl. inddragelsesproces. Afklaring af finansieringsmodel og fundraising. Politisk stillingtagen til projektet og igangsætning af evt. ændringer i fysisk planlægning m.v.
 
Fase 3: Realisering af projektet.
 
Med baggrund heri er der arbejdet videre med projektet på to fronter:
 
Fase 1: Omlægning af baneanlægget
Fase 2: Projektudvikling og inddragelsesproces.
 
Fase 1 indebærer, at baneanlægget omlægges som anført ovenfor, idet der efter møder med Viborg FF og med naboer til anlægget, foreslås en løsning, hvor det eksisterende kunstgræsbaneanlæg omlægges, således at der etableres en areal med en bredde på 39 meter, som ikke har lysanlæg og som alene kan anvendes til småbørnsfodbold på 3- og 5- mandsbaner i sommerperioden og hvor den eksisterende bane vendes, således at spilleretningen ændres fra øst-vest til nord-syd. I forbindelse med omlægningen etableres nyt beplantningsbælte mod Mirabellevej. Det foreslås, at projektet gennemføres som et kommunalt anlægsprojekt.
 
Som erstatning for det indskrænkede baneområde etableres en ny kunstgræsbane (72 m * 110 meter, ca. 8000 m2) øst for det nuværende kunstgræsbaneanlæg.
Endelig etableres nyt lysanlæg, hvor lyset alene er rettet mod de to kunstgræsbaner på anlægget.
 
Skitse vedlægges som bilag.
 
Anlægsøkonomien i forbindelse med dette projekt er vurderet således:
 
Kunstgræsbane inkl. jordarbejder m.v.                  
2.100.000
Lysanlæg
450.000
Ændring af opstregning på eksisterende anlæg
160.000
Beplantning
100.000
Uforudsete udgifter
70.000
Samlet anlægsudgift
2.880.000
 
Det foreslås, at projektet gennemføres hurtigst muligt, således at det samlede baneanlæg med nyt lysanlæg og ny beplantning kan være på plads 15. september 2014 og dermed klar til den nye sæson.                                                 
 
Viborg FF har ønsker om omlægning af eksisterende kunstgræsbane med ny bund m.v. Det forudsættes her, at dette i givet fald sker uden kommunal udgift. Det bemærkes i den forbindelse, at det nuværende kunstgræsbaneanlæg på Kirkebækvej er etableret af Viborg FF men en anlægssum på ca. 4,5 mio. kr.  Viborg Kommune bidrog til projektet med et anlægstilskud på 300.000 kr.
 
Fase 2 vedr. projektudvikling og inddragelsesproces er igangsat og der arbejdes henover foråret med en borgerinddragelsesproces, som skal indebære, at der til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni 2014 kan foreligge projektskitse, elementer i en finansieringsmodel og forslag til tidsplan. Denne fase gennemføres med hjælp fra ekstern rådgiver.
 
Udgiften til gennemførelse af borgerinddragelsesproces og udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Kultur- og Fritidsudvalget inkl. skitsering af projektforslag samt udgiften til teknisk rådgivning i forbindelse med udbud og realisering af fase 1 beløber sig til 480.000 kr., som søges frigivet via anlægsbevilling til projektet.
 
Forvaltningen vil på mødet orientere om status for borgerinddragelsesproces m.v. 
 
I forlængelse heraf foreslås, at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling til projekt vedr. Sport og Vandforum, Kirkebækvej på 3.360.000 kr.
 
Bevillingen foreslås finansieret ved forbrug af overført bevilling fra 2013 på 1.964.000 kr., forbrug af det i investeringsoversigten for 2015 afsatte beløb på 500.000 kr. og ved fremrykning af del på 896.000 kr. af rådighedsbeløb til projektet på 2.800.000 kr. i 2015.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at fase 1 og del af fase 2 vedr. projektet ”Sport & Vandforum” gennemføres som foreslået i sagen,
 
at der meddeleles en anlægsudgiftsbevilling på 3.360.000 kr. til kontoen ”Sport & Vandforum” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 3.360.000 kr. i 2014 finansieres ved:
 
·        nedsættelse af forventet overført rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på kontoen ”Viborg FF - renovering/nybygning klubhus” med 1.964.000 kr.,
 
·        rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten i 2014 til formålet,
 
·        fremrykning af 896.000 ud af 2.800.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten i 2015 til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at fase 1 og del af fase 2 vedr. projektet ”Sport & Vandforum” gennemføres som foreslået i sagen,
 
at der meddeleles en anlægsudgiftsbevilling på 3.360.000 kr. til kontoen ”Sport & Vandforum” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 3.360.000 kr. i 2014 finansieres ved:
 
·        nedsættelse af forventet overført rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på kontoen ”Viborg FF - renovering/nybygning klubhus” med 1.964.000 kr.,
 
·        rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten i 2014 til formålet,
 
·        fremrykning af 896.000 ud af 2.800.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten i 2015 til formålet.
Bilag

Sagsid.: 14/1777
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i møde den 25. februar 2014, sag 4, ovenstående tema. Udvalget besluttede, at genoptage sagen med et forslag til nye retningslinjer og puljefordeling med baggrund i, at Demokratiudvalget blev nedlagt og midlerne hertil overført til KFU pr. januar 2014.
 
Det forudsættes i forslaget, at de centrale og tilbageværende opgaver fra Demokratiudvalget, f.eks. kåring af "Årets lokalområde", Hærvejsløbet Lokaldysten og andre lignende initiativer fortsætter uændret, nu i regi af KFU.
 
Pkt. 1-6 er en videreførelse af gældende retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt. 7-9 foreslås tilføjet iht. beslutning om, at Kultur- og Fritidsudvalget fra 2014 varetager Demokratiudvalgets område.
 
 
Retningslinjer
1. Der kan ydes støtte til enkeltpersoner eller grupperinger, der arrangerer kulturelle aktiviteter, der ikke kan opnå støtte gennem Kulturelt Samråd, Folkeoplysningsudvalget eller andre kommunale puljer
2. Arrangementet skal være tilgængeligt for Viborg Kommunes borgere, enten gratis eller ved entrébetaling
3. Arrangementet skal have en kunstnerisk kvalitet, originalitet eller være nyskabende, som gør det interessant for borgerne
4. Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne arrangementer støttet, der tilgodeser hele Viborg Kommune
5. Arrangørerne bidrager til realiseringen med egenfinansiering, eget arbejde eller tilsvarende eget bidrag
6. Der ydes ikke støtte til leje af kommunale lokaler, forplejning, befordring eller tilsvarende følgeudgifter
7. Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne projekter, der er med til at skabe fælles identitet og aktivitet i et lokalområde
8. Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne projekter, hvor borgerinddragelse er et centralt element
9. Der ydes ikke tilskud til erhvervsrelaterede eller konkurrenceforvridende projekter
 
 
Økonomi 
Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2014
320.000 kr.
Fra Demokratiudvalget
850.000 kr.
I alt
1.170.000 kr.
 
 
Forslag til fordeling 
Borgerinddragende aktiviteter:
 
Årets Lokalområde
150.000 kr.
Egne initiativer, bl.a. Hærvejsløbet Lokaldysten, abonnement, Nyt liv i forsamlingshusene
 
200.000 kr.
I alt
350.000 kr.
 
Forøgelse af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum
 
320.000 kr. + 500.000 kr.
820.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til retningslinjer og fordeling af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at godkende det i sagen beskrevne forslag til retningslinjer og fordeling af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
 
Forvaltningen udarbejder på baggrund af drøftelserne på mødet forslag til informationsmateriale vedr. puljer indenfor Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget m.fl.´s ansvarsområder til kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsid.: 14/20479
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i møde 1. april 2014 sagen med følgende sagsfremstilling:
 
”Kulturlederforum (KLF), som består af de daglige ledere af institutionerne indenfor Kultur- og Fritidsområdet samt repræsentanter for Kultur, Service & Events, har gennem længere tid drøftet tiltag, som kan sikre en bedre markedsføring af arrangementerne i kommunen.
 
Både KLF og de større festivalarrangører, som ikke modtager kommunal støtte, oplever et stort behov for mere og bedre markedsføring.
 
I forlængelse heraf bemærkes, at der er indledt samarbejde med de større festivalarrangører. Der er pt. afholdt to gode møder med arrangørerne og der er en række områder, hvor der er gode muligheder for et samarbejde. Arrangørerne har på møderne tilkendegivet, at de ønsker hjælp til markedsføring, enten gennem forhøjelse af kommunale tilskud eller via tilvejebringelse af gode alternativer til ordinær markedsføring.
 
Det handler således om at sikre en bedre markedsføring af kulturtilbud og samtidig sørge for, at alle borgere i Viborg Kommune sikres information om de mange tilbud, der kan opleves rundt i hele kommunen. Forslaget er derfor også medvirkende til at definere det nye Viborg Kommune. Markedsføring kan ske via de trykte medier, brug af elektroniske medier (internet, sociale medier, mobile løsninger m.v.), infoskærme (de store ved indfaldsvejene og mindre på institutioner, i butikker, i byer og lokalområder, m.v.), både regionalt og nationalt.
 
Aktuelt er infoskærmene ved indfaldsvejene nu etableret, og der er igangsat en række forbedringer, hvor der samarbejdes om fælles markedsføring.
 
Der er dog fortsat behov for, at øge antallet af info-skærme på institutioner, i butikker og i nærområder, og det er her aftalt, at institutioner m.fl. selv står for anskaffelse af skærme m.v., og at software søges medfinansieret via centrale midler.
 
De Bergske Blade har udtrykt ønske om, at bidrage til markedsføringen og på møde i Kulturlederforum 5. marts 2014 præsenterede Lars Norup og Jan Sørensen fra De Bergske Blade et koncept, hvor De Bergske Blade tilbyder at være en meget aktiv medspiller i markedsføringen af kultur- og fritidsarrangementer via en række medier og på møde med de større festivalarrangører 3. marts 2014 fremsatte Lars Norup samme tilbud til disse arrangører.
 
KLF er enige om, at det er et meget positivt tiltag, hvor der vil være mulighed for i meget højere grad end pt., at nå ud til potentielle deltagere i de mange kulturelle arrangementer, og dette, kombineret med de andre tiltag med store og mindre infoskærme, mobilløsninger, sociale medier osv., vil betyde et gevaldigt løft for markedsføringen af en stor vifte af kulturelle arrangementer. Samtidig vil der med disse løsninger også være mulighed for at tilgodese de lidt større festivalarrangører med attraktiv markedsføring på de nævnte medier.
 
Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for forslag og ideer.”
 
Kulturudvalget besluttede, at sagen genoptages på mødet 29. april 2014, og med baggrund i de på mødet faldne bemærkninger foreslås, at der afsættes 100.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum til formålet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der afsættes 100.000 kr. fra udvalgets dispositionssum til øget markedsføringsindsats for kulturelle arrangementer m.v. jfr. beskrivelsen i sagsfremstillingen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der i 2014 afsættes 100.000 kr. som opstartstilskud fra udvalgets dispositionssum til øget markedsføringsindsats for kulturelle arrangementer m.v. jfr. beskrivelsen i sagsfremstillingen,
 
at projektet evalueres primo 2015.
Bilag

Sagsid.: 14/24546
Sagsfremstilling
Byrådet har i budgettet for 2014 afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 500.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i 2014 - 2016 af forsamlingshuse. Her udover er afsat 500.000 kr. på driftsbudgettet i 2014, således der i alt er 1 mio. kr. til rådighed i 2014. Dertil er der en fast driftsbevilling på 200.000 kr. til forsamlingshuse pr. år, der primært anvendes til små reparationer, møblement, inventar, køkkengrej mv.
 
Teknisk Udvalg råder over puljer til byfornyelse, der også kan søges af forsamlingshusene. Den endelige fordeling af puljerne er ikke tilendebragt i Teknisk Udvalg, men der vil kunne disponeres over 1-5 mio. kr. til formålet. Det er derfor aftalt med Teknik & Miljø, at byfornyelsespuljen anvendes til udvendig forbedring af klimaskallen, mens KFU-puljen anvendes til indvendig vedligehold og renovering.
 
Forsamlingshusene er i brev af 04.februar 2014 orienteret om ansøgningsmulighederne, og der er modtaget 24 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på knap 5,5 mio. kr.
 
Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne og vurderet disse i forhold til:
-
nødvendighed i forhold til husets stand,
-
forsamlingshusets aktivitetsniveau,
-
egenfinansiering,
-
tidligere opnået tilskud,
-
tilskudsniveauet i forhold til det samlede renoveringsprojekt.
 
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af puljen på 1 mio. kr. i 2014. Det bemærkes, at der i 2015-16 vil være yderligere 1 mio. kr. til rådighed for tilsvarende renoveringsprojekter.
Forvaltningens forslag fremgår af vedlagte bilag, der samtidig giver et overblik over projekternes indhold, egenfinansiering samt øvrige relevante oplysninger.
Indstilling
 
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det, i bilag 4, anførte forslag til disponering af ud- og ombygning af forsamlingshuse, således der i alt disponeres 1.000.000 kr. (heraf 500.000 kr. på driftsbudgettet og 500.000 kr. på anlægsbudgettet),
 
at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Forsamlingshuse - ud- og ombygning”,
 
at den samlede anlægsudgift på 500.000 kr. - finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Forsamlingshuse - ud- og ombygning”.
 
Endvidere foreslås,
 
at der ydes tilskud på samlet 500.000 kr., i det der henvises til bilag.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det, i bilag 4, anførte forslag til disponering af ud- og ombygning af forsamlingshuse godkendes således, at der i alt disponeres 1.000.000 kr. (heraf 500.000 kr. på driftsbudgettet og 500.000 kr. på anlægsbudgettet),
 
at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Forsamlingshuse - ud- og ombygning”,
 
at den samlede anlægsudgift på 500.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Forsamlingshuse - ud- og ombygning”.
 
Endvidere beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at der ydes tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget på samlet 500.000 kr., i det der henvises til bilag.
Bilag

Sagsid.: 13/36174
Sagsfremstilling
I 2013 udviklede og gennemførte Niels Bugges Kro en ny, international prisuddeling "Niels Bugge Cartoon Award 2013" med temaet "To Eat or not to Eat". Dette skete i samarbejde med bl.a. FECO, Federation of Cartoon Organisations" og nationale medier.

Udstillingen havde et samlet budget på 390.000,- kr., hvor Kulturudvalget støttede med 30.000,- kr. Konkurrencen og udstillingen, som blev vist i Viborg Kommune, i Den Sorte Diamant i København og i udlandet, blev en stor succes mht. indhold og publikumsinteresse, idet ca. 25.000 tusinde besøgte udstillingen ét af de tre steder.

På den baggrund har arrangørerne valgt at videreudvikle konceptet i 2014 med temaet "Oceans are in our Hands" med budget på 505.000,- kr. Der er allerede indsendt ca. 1000 tegninger fra ca. 75 lande, så interessen er større end sidste år. Besøgstallet forventes også at stige, hvorfor projektet ser ud til at opnå en vis turistmæssig betydning for kommunens øvrige hoteller m.m.

Udstillingen vil udover Viborg Kommune igen blive vist i bl.a. Den Sorte Diamant, og endnu flere nationale aktører indgår i samarbejdet.

Viborg Kommune ansøges om i alt 100.000,- kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget søges om 30.000 til den rent kunstneriske del af projektet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at ansøgningen imødekommes, og

at projektet fremadrettet udarbejder en selvstændig organisering.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at ansøgningen imødekommes, og

at projektet fremadrettet udarbejder en selvstændig organisering.
Bilag

Sagsid.: 12/16257
Sagsfremstilling
Kulturstyrelsen reducerede pr. 1. januar 2013 antallet af museer med arkæologisk ansvar og opstillede samtidigt kvalitetskravene til de museer, som fremover skal varetage opgaverne. Forud var gået en ’udvælgelsesrunde’, hvor Viborg Museum, jfr. sagsnr. 12/16257 på Kulturudvalgets dagsorden, søgte om at fastholde varetagelsen af de arkæologiske opgaver.
 
Resultatet blev, at Viborg Museum også fremover skal varetage de arkæologiske opgaver i Viborg Kommune. Blandt kravene, som trinvis skal opfyldes frem mod 2016, er en fortsat opkvalificering af de faglige medarbejdere. Et af punkterne er, at museet har en forsknings- og efteruddannelsesstrategi, således at museet har mindst én faglig medarbejder på ph.d. niveau.
 
Viborg Museum har p.t. én faglig medarbejder på ph.d. niveau. Imidlertid ophører vedkommendes ansættelse senest feb. 2016, og Viborg Museum finder det afgørende vigtigt overfor Kulturstyrelsen at signalere, at museet løbende opkvalificerer dygtige faglige medarbejdere. Derfor er ønsket, at en faglig medarbejder påbegynder en ph.d.-uddannelse fra efteråret 2015.
 
Et ph.d.-forløb gennemføres i samarbejde med et af landets universiteter. Den samlede totale sum for et ph.d.-stipendium ved Aarhus Universitet er ca. 2,6 mio. afhængigt af anciennitet og beregningsmodeller. Udgifterne fordeler sig på fire poster: løn til ph.d.- studerende i tre år, uddannelsesomkostninger, rejse- og projektomkostninger samt overhead til universitetet.
 
Finansieringen af ph.d. kan ske i en kombination af intern og ekstern finansiering. Kulturstyrelsen har i de kommende år reserveret midler, som kan søges af museerne, såfremt de pågældende museer også bidrager. For Viborg Museums vedkommende vil det dreje sig om 350.000 kr. pr. år i tre år. For at planlægge et efteruddannelsesforløb fra efteråret 2015 retter Viborg Museum derfor allerede nu henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget, således at planlægningen kan indgå i budgetlægningen for 2015, såfremt udvalget er velvilligt over for museets forsknings- og efteruddannelsesstrategi.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at    forslag om bevilling af 350.000 kr. årligt i perioden 2015 til 2018 til finansiering af forskning og efteruddannelse (ph.d.) indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser på møderne i maj og juni 2014.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at forslag om bevilling af 350.000 kr. årligt i perioden 2015 – 2018 til finansiering af forskning og efteruddannelse (ph.d.) indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser på møderne i maj og juni måned 2014.
Bilag

Sagsid.: 14/2673
Sagsfremstilling
Sønderbro Forsamlingshus er kommunalt, og beliggende på adressen Skibelundvej 3 i Bjerringbro. Der er ansat en vært, som står for udlejninger, renholdelse samt sørge for, at det nødvendige service og inventar er til stede. Værten er ikke lønnet af Viborg Kommune, men kan i priserne for udlejning, opkræve lidt ekstra, så det dækker hendes udgifter. Dette gøres dog kun ved udlejninger, hvor der skal stilles borde/stole frem og tilbage.
 
Hvert år pr. 1. januar forhøjes taksterne for udlejning af Sønderbro Forsamlingshus i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset, og lejeindtægterne afregnes med Viborg kommune inden årets udgang.
 
Der er stigende driftsomkostninger i forbindelse med at drive forsamlingshuset, som er det største kommunale forsamlingshus i Viborg Kommune, men også det billigste at leje. Hvis taksterne for udlejning af de kommunale forsamlingshuse skal harmoniseres, og Sønderbro Forsamlingshus skal koste det samme, som det billigste af kommunens øvrige kommunale forsamlingshuse, så skal lejen for hele huset hæves fra 1.095 kr. til 1.400 kr. Det er en stigning på 27,85%.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at harmoniseringen af lejepriserne for Sønderbro Forsamlingshus stiger af 2 gange. Pr. 1. juli 2014 stiger prisen for leje af hele huset til 1.200 kr., og pr. 1. januar 2015 stiger prisen til 1.400 kr. Øvrige satser for leje af lille sal mm. forhøjes med samme %-stigning.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at harmoniseringen af lejepriserne for Sønderbro Forsamlingshus stiger af 2 gange. Pr. 1. juli 2014 stiger prisen for leje af hele huset til 1.200 kr., og pr. 1. januar 2015 stiger prisen til 1.400 kr. Øvrige satser for leje af lille sal mm. forhøjes med samme %-stigning.

Sagsid.: 14/27458
Sagsfremstilling
Grobund Viborg blev stiftet i december 2013. Bag foreningen står Kulturskolen Viborg, Stationen, Paletten, Studenthouse 111 samt hovedforeningen ”Grobund”, der har afsæt i musikmiljøet i Århus. Foreningen blev startet via midler fra de 4 stiftere, 15.000 kr. fra hver, 10.000 kr. fra en privat fond og et tilskud på 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Foreningens aktiviteter foregår med udgangspunkt i øvelokalerne i Studenthouse, der stiller lokaler og udstyr vederlagsfrit til rådighed for foreningen.
 
Foreningens formål er at fremme børn og unges udfoldelsesmuligheder indenfor rytmisk musik, og gennem en målrettet indsats både at styrke den rytmiske musiks vækstlag og udvikle og øge kvaliteten af den rytmiske musik i Viborg Kommune. Den grundlæggende tanke bag foreningen er at give unge mennesker muligheden for at udfolde sig kreativt musikalsk på eget initiativ med mulighed for at få hjælp fra erfarne musikere/ undervisere, der kan gå ind og støtte, hvor det er nødvendigt.
 
Grobund henvender sig til unge i aldersgruppen 12 - 20 år.
 
Grobund Viborg har haft en god start, hvor de nuværende 5 bands (28 medlemmer) under kyndig ledelse af banddoktoren arbejder hårdt på at blive så gode, at de kan komme ud at spille. Den 4. april 2014 afholdtes første koncert kun med Grobund-bands i Studenthouse, og der var 120 betalende gæster.
 
Det er foreningens håb, at kunne fortsætte og konsolidere det arbejde, der er sat i gang over en periode på 2 år. Målet er hele tiden at have 8 bands i gang, gerne flere, hvis der er behov herfor.
 
Kultur- og Fritidsudvalget søges om tilskud på 93.700 kr. til driftsudgifter i efteråret 2014, 187.400 kr. i 2015 og 93.700 kr. i foråret 2016 til videreførelse og konsolidering af foreningens aktiviteter.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der indarbejdes en forhøjelse af kulturskolens budget med 65.000 kr. i årene 2015-2016 til videreførelse af tilbuddet. Bevillingen indeholdes i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme. Der ydes et tilskud på 50.000 kr. i 2014 fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018indarbejdes en forhøjelse af kulturskolens budget med 65.000 kr. i årene 2015-2016 til videreførelse af tilbuddet. Bevillingen indeholdes i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme,
 
at der ydes et tilskud på 50.000 kr. i 2014 fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum, og
 
at projektet evalueres primo 2015.
Bilag