You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

tirsdag den 17. juni 2014 kl. 15:45

Mødested Viborg Musiksal
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Per Møller Jensen, Samina Shah
Fraværende Mads Panny
Bemærkninger

Sagsid.: 14/38963
Sagsfremstilling
Baggrund for ansøgning
Viborg Kommune har fået muligheden for at være vært ved det nationale Grand Prix for Handicapbands i 2014.
 
Grand Prix for Handicapbands er en årlig begivenhed, hvor handicapbands fra hele landet under konkurrerende vilkår har mulighed for at fremføre sin musik og præsentere sit band med en komposition, som ikke tidligere har været fremført.
  
Afviklingen af Grand Prix for Handicapbands er de sidste par år gået på skift mellem forskellige kommuner. Sidste år stod Morsø Kommune for arrangementet, der havde ca. 750 besøgende. I Viborg forventes et deltager- og besøgsantal på ca. 1.200 personer.
 
Værtsskab for Grand Prix for Handicapbands 2014
Viborg Kommune har i kraft af STU Viborgs engagement og deltagelse i Grand Prix for Handicapbands fået muligheden for at få værtsskabet i 2014. STU Viborg er kommunens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
 
STU Viborg ønsker at stå i spidsen for arrangementet, som afholdes med hjælp fra frivillige foreninger og borgere, der vil være med til at skabe en festdag for deltagerne.
 
Handicaprådet og bestyrelsen for STU Viborg bakker op om, at Viborg bliver værtsby for Grand Prix for Handicapbands i 2014.
 
Vurderingen er, at værtsskabet vil kunne skabe værdi på mange fronter:
 
·       En fest for Viborg - på dagen forventes der ca. 1.200 deltagere og gæster
·       Synlighed i hele landet – en national musikbegivenhed i Viborg
·       Masser af god musik og positiv omtale
·       Inddragelse af ca. 100 frivillige
·       Inddragelse af lokale virksomheder som sponsorer
 
En afholdelse af Grand Prix for Handicapbands vil kunne holdes i Tinghallen 24. og 25. oktober 2014, såfremt der kan findes økonomisk dækning for arrangementet.
 
Udkast til program for arrangementet kan ses i bilag 1.
 
Et musikarrangement baseret på frivillighed
Grand Prix for handicapbands vil blive afholdt i samarbejde med frivillige. Blandt andet vil de lokale Handicaporganisationer blive tilbudt at være med i planlægning og afvikling af arrangementet. Samlet set er det forventningen, at der inddrages omkring 100 frivillige.
 
Der vil være tilknyttet en frivillig projektkoordinator til arrangementet, hvorfor projektledelse og administration indgår som medfinansiering i projektet.
 
Økonomiske forudsætninger for værtsskab
Afholdelsen af Grand Prix for Handicapbands vurderes at kunne afholdes inden for et begrænset budget, idet arrangementet primært er baseret på frivillig arbejdskraft.
 
Målet er at arrangementet skal hvile i sig selv, idet der bl.a. søges diverse fonde og sponsorater. Lions Club i Viborg har bl.a. sponsoreret 50.000 kr. til arrangementet.
 
En mindre investering fra Kommunal side bør dog påregnes, hvorfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at fremsende en ansøgning til Økonomiudvalget om tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af Grand Prix for Handicapbands samt en underskudsgaranti på 150.000 kr. til arrangementet.
 
Indholdet i arrangementet vil blive tilpasset, så det kommer til at afspejle den økonomiske ramme, der kan opnås via sponsorater og tilskud.
 
Det samlede budget for Grand Prix for Handicapbands kan ses af bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at udvalget drøfter ansøgningen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der bevilges 20.000 kr. til markedsføring af MGP 2014.