You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 12. august 2014 kl. 16:00

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Mads Panny, Michael Nøhr, Samina Shah
Fraværende Per Møller Jensen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/95130
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
-        Møde med Herning Kommune vedr. Uhre Motorsport og projekt vedr. nyt klubhus.
 
3.
Status events 2014 
4.
Møde med Folkeoplysningsudvalget
Det nye folkeoplysningsudvalg vil arbejde for et større samarbejde mellem parterne på folkeoplysningsområdet, især gennem en større kontakt med samrådene på området: Viborg Idrætsråd, Viborg Folkeoplysnings Samråd (VFOS) og Børne- og Ungdomsforeningernes Samråd (BUS).
Det sker på et fælles møde med samrådene 20. august 2014. Herefter vil Folkeoplysningsudvalget gerne mødes med Kultur- og Fritidsudvalget. Det foreslås, at mødet afholdes torsdag 2. eller 30. oktober 2014 i forbindelse med KFU’s (forventede) møde. Eller onsdag 5. november 2014 i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møde.
-        Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at mødet afholdes 30. oktober 2014. 
5.
Henvendelse fra Mariager-Handest Veteranjernbane vedr. Rundremisens fremtid
Brev vedlagt som bilag 1. 
6.
Mermaid Bowl 10. oktober 2015 på Viborg Stadion 
 
7.
Skovgaard Museets årsberetning
Årsberetning vedlagt som bilag 2.
 
8. 
Notat vedr. kunstpolitik for Viborg Kommune
Notat vedlagt som bilag 3.
 
 
 
Fraværende: Per Møller Jensen

Sagsid.: 14/47212
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 7. januar 2014, sag nr. 7 og udvalget godkendte på mødet følgende mødeplan for udvalget i 2014:
 
Tirsdag den 7. januar 2014
Tirsdag den 28. januar 2014
Tirsdag den 25. februar 2014
Tirsdag den 1. april 2014
Tirsdag den 29. april 2014
Tirsdag den 27. maj 2014
Tirsdag den 17. juni 2014
Tirsdag den 12. august 2014
Tirsdag den 2. september 2014
Tirsdag den 30. september 2014
Tirsdag den 28. oktober 2014
Tirsdag den 25. november 2014
 
På mødet den 17. juni 2014 drøftede udvalget evt. justering af mødekalenderen for den resterende del af 2014, således at møderne flyttes til torsdage kl. 15.00 i de samme uger.
 
På baggrund heraf foreslår forvaltningen følgende mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget for resten af 2014:
 
Torsdag den 4. september 2014
Torsdag den 2. oktober 2014
Torsdag den 30. oktober 2014
Torsdag den 27. november 2014
 
Det foreslås, at møderne starter kl. 15.00.
 
Mødekalender for 2015 drøftes i Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde i august måned og ventes efterfølgende fremsendt til behandling i de stående udvalg.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
 
at Kultur- og Fritidsudvalgets mødeplan for de resterende møder i 2014 ændres som foreslået i sagen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at det i sagen anførte forslag til mødeplan for resterende møder i 2014 godkendes. Mødestart for møderne aftales til kl. 15.30.

Sagsid.: 14/36138
Sagsfremstilling
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014
 
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
Sammendrag af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forven-tet regn-skab
Forventet afvigelse
(minus = mindreudgift)
 
Oprinde-ligt
Korrige-ret
pr. 30.6
I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)
I forhold korr. budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)*
Drift
1
2
3
4
5
6
Kultur
83,0
83,8
85,4
2,4
1,6
0,9
Folkeoplysning og idrætsanlæg
73,9
75,0
73,9
0,0
-1,0
-0,8
Drift i alt
156,9
158,8
159,3
2,4
0,5
0,1
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
10,4
36,5
23,8
13,4
-12,7
-7,8
 
Drift og anlæg i alt
167,3
195,3
183,1
15,8
-12,2
-7,7
 
 

 
Politikområdet:
Kultur
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = indtægter.
+= udgifter
Museer
Der forventes et merforbrug.
Viborg Museum forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forbindelse med afholdelse af projekt Bodytime
0,4
Teatre
Der forventes et mindreforbrug.
Carte Blanche modtager en større statsrefusion end forventet. 
-0,1
Andre kulturelle opgaver
Der forventes et merforbrug.  
Det er primært på grund af overførsler af merforbrug fra 2013 og dermed forventet merforbrug på Viborg Kunsthal, Cafe Brændpunktet og ”Projekt oplevelser vi husker”.  
 1,2
Afvigelse Kultur
 
1,6
Stadion og Idrætsanlæg
Der forventes et mindreforbrug.
Overførslen på Viborg Stadion Center for 2013 på 0,2 mio. kr. forventes ikke brugt i 2014.
Folkeoplysningens overførte mindreforbrug på 0,7 mio. kr. er hensat på Fritidsfaciliteter fælles formål
-0,9 
Idrætsfaciliteter for børn og unge 
Der forventes et merforbrug.
Det er primært på grund af et forventet merforbrug på Vestbadet på 0,1 mio. kr. og Viborg Svømmehal på 0,1 mio. kr. 
0,2 
Folkeoplysningen  
Der forventes et mindreforbrug.
Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på grund af færre ansøgninger om tilskud til Juniorklubber.
Forventet mindreforbrug på lokaletilskud på 0,2 mio. kr.
-0,3 
Politikområdet:
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
 
-1,0 
Kultur- og Fritidsudvalget i alt
 
0,5 
 
I den samlede afvigelse indgår forbrug på Nordlek 2015 og projekt ”Oplevelser vi husker” med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes, at det har været nødvendigt at afholde udgifter på disse opgaver til forundersøgelser m.v. Der er først afsat budget i 2015 til projekterne, så der er tale om en tidsmæssig forskydning af udgifter.
 
 
Cafe Brændpunktet forventer at kunne opnå balance mellem udgifter og indtægter i løbet af 2014, men ikke reducere merforbruget for 2013 på 0,8 mio. kr.
 
Viborg Kunsthal forventer at kunne opnå balance mellem udgifter og indtægter i løbet af 2014, men ikke reducere merforbruget for 2013 på 0,3 mio. kr.
 
Merforbruget forventes afdraget over en kortere årrække ved en række iværksatte initiativer på området.
 
Projekt Bodytime forventer et merforbrug på grund af fondsmomsudgifter på 0,4 mio. kr. Der er overført et merforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2013 og i 2014 forventes yderligere fondsmomsudgifter på 0,1 mio. kr.
 
Problemstillingen omkring dækning af fondsmomsudgifter jfr. det konstaterede merforbrug på projekt ”Bodytime” er tidligere behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget og i Økonomiudvalget.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 28. august 2013:
 
at sagen fremsendes til Økonomiudvalget til stillingtagen, idet udvalget anbefaler den i sagen foreslåede løsningsmodel med følgende elementer:
 
1)Det fastholdes, at projektlederen er ansvarlig for at sikre, at den fulde finansiering er til stede, og dermed også i forhold til tilbagebetaling af 17,5% moms af forskellige eksterne tilskud. Dette kan betyde, at projektlederen skal søge ”ekstra midler” til at dække ”kommunemomsen” og/eller indgå forhåndsaftaler med bidragyderne, som løser problemstillingen (dette er kun i meget begrænset omfang muligt)
 
2)Der ansøges via selvejende institutioner, som ikke skal afløfte udligningsmoms. Men dermed mistes mulighederne for at afløfte moms af udgifter til eksempelvis varekøb.
 
3)Fagudvalgene afsætter efter behov en pulje til finansiering af tilbagebetaling af 17,5% moms af forskellige eksterne tilskud.
De enkelte fagudvalg afklarer selv behovet for en sådan pulje og finansieringen heraf.  
 
4)Der afsættes en central pulje, hvoraf der i særlige tilfælde kan ansøges om midler til dækning af tilbagebetalingen af 17,5% moms af forskellige eksterne tilskud, og der kan være en mindstegrænse for bevillinger, som kan indgå i forhold til denne pulje. En sådan grænse kunne være, at bevillingen skal være på min. 1 mio. kr., idet det forudsættes, at institutionen eller fagudvalget selv afklarer problemstillinger i forbindelse med bevillinger på under 1 mio. kr. jfr. ovenstående.
 
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 28. august 2013, at godkende den af Kulturudvalget foreslåede løsningsmodel, idet udmøntningen af punkt 4 om afsættelse af en central pulje skulle indgå i budgetlægningen.
 
Projekt ”Bodytime” indgår med en samlet fondsfinansiering på 2,2 mio. kr. som et særligt projekt omfattet af punkt 4. Momsandelen beløber sig til 385.000 kr.
 
 
 
Anlæg
Der forventes et mindreforbrug i 2014 på ca. 12,7 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere. Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter. Mindreforbruget forventes således overført til 2014.
 
De største beløbsmæssige forskydninger tegner Skals halprojekt, Paletten Tinghallen, Bjerringbro Idrætspark og renovering og udbygning af Uhre Motorsportscenter sig for.
 
I bilag 2 og 3 er vedlagt en status på mål og midler (fokusområder og effektmål) på udvalgets politikområder. Bilaget viser de målsætninger og indsatsområder, der er indarbejdet i Mål og Midler.
 
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 godkendes
 
at problemstilling vedr. dækning af fondsmomsudgifter medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget jfr. tidligere beslutning herom i Økonomiudvalget den 28. august 2013.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 godkendes,
 
at problemstilling vedr. dækning af fondsmomsudgifter medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget jfr. tidligere beslutning herom i Økonomiudvalget 28. august 2013.
Bilag

Sagsid.: 14/11493
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet den 17. juni 2014, hvor udvalget besluttede,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen beskrevne forslag til driftsbudget for perioden 2015-2018 og fremsender dette til Økonomi- og Erhvervsudvalget således, at forslaget indgår i Byrådets samlede behandling af budgettet for perioden 2015-2108,
 
at forslag fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde 29. april 2014 vedr. biblioteksområdet fremsendes til drøftelse på Byrådets budgetkonference med de i sagen beskrevne modeller samt ønsket om etablering af åbent bibliotek i Løgstrup, åbent bibliotek på hovedbiblioteket og etablering af yderligere afhentningssteder.
Særskilt bilag vedhæftes sagen som bilag 8,
 
 at særlig problemstilling omkring bevillinger til tilbagevendende events medsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til investeringsoversigt for perioden 2015-2018 med henblik på fremsendelse af forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget således, at forslaget indgår i Byrådets samlede behandling af budgettet for perioden 2015-2018.
 
Hvad angår ansøgningerne om etablering af idrætshaller afventes kapacitetsanalyse af behovet for nye idrætshaller i Viborg By. Kapacitetsanalysen udarbejdes af Viborg Idrætsråd, idet Viborg Kommune bidrager med basismateriale til analysen. Analysen skal foreligge inden budgetlægningen for 2016-2019.
 
Ansøgning fra Viborg Cycling og Hald Ege Ravnstrup KFUM om tilskud til samlet investering på i alt 1,5 mio. kr. i etablering af 100 km nye mountainbikespor omkring Viborg oversendes til Teknisk Udvalg til evt. prioritering.
 
Forslag om forhøjelse af bevilling til folkedanserstævnet Nordlek med 212.000 kr. til 1.212.000 kr. til dækning af merudgifter ved eventen medsendes til behandling i den videre budgetlægning.
 
Endvidere besluttedes, at forslag om forbedring af Kulturskolen for børns rammer og faciliteter vurderes nærmere på udvalgets næste møde og inden Byrådets budgetkonference indenfor den på investeringsoversigten afsatte ramme.
 
Endelig besluttedes, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler dialogbaseret udviklingsplan for Viborg Svømmehal på møde i august 2014.
 
Der vedlægges bilag 9 vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til anlægsinvesteringer 2015 – 2018.
 
 
Herudover besluttede udvalget,
 
at Mål og Midler for udvalgets politikområder godkendes med henblik på fremsendelse til Byrådets budgetkonference, dog således at udvalget drøfter effektmål m.v. nærmere på næste møde,
 
at orienteringen om prioriterings- og effektiviseringskataloget tages til efterretning.
 
Sagen er således fremsendt til Økonomiudvalget, således at de i beslutningen anførte punkter kan indgå i den videre budgetlægning og herunder indgå i materialet til Byrådets budgetkonference ultimo august.
I forhold til beslutningen fra  mødet 17. juni 2014 er der til mødet i dag udarbejdet supplerende materiale vedr.
 
Kulturskolen for børns rammer og faciliteter indenfor den på investeringsoversigten afsatte økonomiske ramme.
 
Dialogbaseret udviklingsplan for Viborg Svømmehal.
 
Effektmål m.v.
 
Der vedlægges særskilte bilag vedr. de nævnte punkter.
 
Herudover bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 27. maj 2014 behandlede henvendelse fra Jyske Event Fond med forslag om etablering af garantifond til kulturelle arrangementer i Viborg Kommune.
 
Af sagsfremstillingen fremgik:
 
”Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Jyske Event Fond, som står bag afholdelsen af Fyrværkerifestival 2014 den 30. august 2014 i Bjerringbro Idrætspark.
 
Henvendelsen indeholder en anmodning om støtte til Fyrværkerifestival 2014, hvor der søges om en garantistillelse overfor arrangementets pengeinstitut på 1,3 mio. kr. i en periode på ca. 14 dage. Det anføres, at garantien skal anvendes til videre garantistillelse overfor artister, leje af scene, lyd, lys og telte samt leverandør af drikkevarer.
 
Det anføres, at fonden selv har opnået finansiering for 900.000 kr., og at man har brug for at kunne stille sikkerhed overfor kreditorernes engagement i festivalen. Disse afregnes typisk forud, mens størstedelen af indtægten falder på dagen og efter arrangementet.
 
Der forventes et besøgstal på 7.500 mod ca. 6.000 i 2013, og der forventes et overskud, som udloddes til lokale velgørende formål på ca. 300.000 kr.
 
Forvaltningen har afholdt møde med ansøgerne, og i forbindelse hermed drøftedes en model, hvor der i ekstern fondsregi etableres en garantisum, som kan anvendes til garantistillelser overfor større kulturelle arrangementer indenfor nærmere aftalte og præcise rammer.
 
Jyske Event Fond har i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG fremsendt et notat, som beskriver en model for en sådan fondsmodel.
 
Forslaget har været til juridisk vurdering, og den foreløbige konklusion er, at en kommune lovligt kan yde økonomisk støtte eller økonomisk garanti til en kulturel festival, men at det dog er afgørende, i hvilket regi en sådan festival arrangeres. Det bør være i regi af en forening eller fond eller lignende med vedtægter, som bl.a. sikrer, at overskuddet enten bruges til fremtidige festivaler eller til almenvelgørende formål.
 
I forhold til etablering af en garantifond anføres, at evt. etablering og rammerne for en sådan etablering kræver en nærmere undersøgelse, hvor der bl.a. tages kontakt til andre kommuner, der allerede har etableret tilsvarende.
 
Forvaltningen bemærker, at forslaget om etablering af en garantifond er interessant set i forhold til mulighederne for at understøtte Viborg Kommunes eventstrategis målsætning om, at fremme store kulturelle events i kommunen, bl.a. i regi af et kommende etableret Viborg Sport & Event, men også vedrørende andre festivals rundt i kommunen.
 
Forslaget er drøftet med repræsentanter for erhvervslivet i Viborg Kommune, som er positivt indstillet overfor forslaget og for at indgå i det videre arbejde, herunder medfinansiering.”
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at foreslå Økonomi- og Erhvervsudvalget,
at der arbejdes videre med sagen, således at der udarbejdes konkret forslag til behandling.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 11. juni 2014 indstillingen fra  Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de i sagen anførte problemstillinger, som opfølgning på udvalgets budgetdrøftelse på mødet 17. juni 2014 og at udvalget tager stilling til om der evt. er materiale, der skal fremsendes, således at det indgår i materialet til Byrådets budgetkonference.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at de i sagen anførte problemstillinger, som er opfølgning på udvalgets budgetdrøftelse fra mødet 17. juni 2014 medsendes til Byrådets budgetkonference.
Bilag

Sagsid.: 14/48099
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014-2017 blev det besluttet, at der udarbejdes projekt, som indebærer, at der investeres 6 mio. kr. i 2014 og 6 mio. kr. i 2015 i energibesparende investeringer i de selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.
 
Investeringen modsvares af en driftsreduktion på tilskud til selvejende idrætshaller på 400.000 kr. i 2014 og 900.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017. Besparelsen sikres via reducerede driftstilskud til de haller, som opnår driftsbesparelser som følge af energiinvesteringerne.
 
Det blev anført, at det samlede beløb på 12 mio. kr. lånefinansieres og at bevilling sker via tillægsbevilling i Byrådet, når der foreligger endeligt beslutningsgrundlag.
 
Opgaven med analyse af behovet for energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller har været i udbud og Cowi as fik i forlængelse heraf opgaven og færdiggør gennemgangen af de selvejende idrætshaller i løbet af august måned 2014.
 
Det ventes, at analysematerialet herefter sendes til høring og kvalitetssikring hos de selvejende idrætshaller, hvorefter den samlede analyse og forslag til investeringer kan forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til stillingtagen. Materialet ventes behandlet på møde i udvalget i oktober 2014.
 
I forbindelse med høringsrunden vil forvaltningen også anmode om hallernes tilkendegivelser vedr. forslag til fordeling af besparelsen på området på i alt 900.000 kr. i 2015 og årene fremover.
 
 
Der er imidlertid et enkelt projekt, som ikke kan afvente denne tidsplan. Stoholm Fritids- og Kulturcenter har ansøgt om tilskud til etablering af solcelleanlæg på hallens tag og har fået tilsagn fra LAG-Viborg om tilskud til projektet. Alle LAG-projekter skal være afsluttet senest 1. december 2014 og derfor haster det med afklaring af evt. tilskud til projektet, således at det kan realiseres inden 1. dec. 2014 og projektet kan således ikke afvente den samlede analyse af behovet for energiinvesteringer.
 
Projektet har tidligere været medtaget sammen med øvrige ansøgninger om tilskud til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet, hvor udvalget besluttede at ansøgningen skulle ses i sammenhæng med kommende analyse af energiinvesteringer i selvejende idrætshaller.
 
Økonomien i projektet indebærer en samlet anlægsudgift på 1.081.250 kr. LAG har bevilget et tilskud på 432.500 kr. til projektet og den selvejende institution finansierer selv 108.125 kr., samlet 540.625 kr. og der søges således om et tilsvarende tilskud på 540.625 kr. til projektet.
 
Cowi as har vurderet projektet og investeringen vil indebære en forventet årlig besparelse på el på ca. 66.000 kr. og anlægget vil kunne dække ca. halvdelen af centrets elforbrug.
 
Forvaltningen bemærker endvidere, at der i forbindelse med forslag til energiinvesteringer i idrætshallerne vil være flere forslag om etablering af solcelleanlæg og såfremt ansøgningen fra  Stoholm Fritids- og Kulturcenter imødekommes kan det overvejes, at anføre, at det et enkeltstående tilfælde på grund af de bevilgede midler fra LAG og at der hermed ikke er taget stilling til evt. anlægstilskud til andre solcelleanlæg i hallerne, idet udvalget ønsker at se alle forslag til energiinvesteringer i sammenhæng.
 
Endelig bemærkes, at det foreslås, at det forudsættes, at besparelsen på driften, som er vurderet til 66.000 kr. om året fordeles mellem hallen og kommunen efter den model, som udvalget skal tage stilling til i forbindelse med den samlede sag om energiinvesteringer, og at dette i givet fald meddeles Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgning fra Stoholm Fritids- og Kulturcenter om tilskud til solcelleanlæg i Stoholm Kultur- og Fritidscenter.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der reserveres tilskud på 540.000 kr. fra pulje til energiinvesteringer til tilskud til Stoholm Fritids- og Kulturcenter til gennemførelse af projekt vedr. solcelleanlæg på de i sagen anførte forudsætninger og således, at der senere tages stilling til samlet model for reduktion af driftstilskud til de selvejende idrætshaller som følge af energiinvesteringer jfr. Byrådets beslutning herom,
 
at bevilling på 540.000 kr. til Stoholm Kultur- og Fritidscenter indarbejdes i den samlede indstilling om frigivelse af anlægstilskud til energiinvesteringer i selvejende idrætshaller, idet denne samlede sag ventes behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2014.

Sagsid.: 13/45644
Sagsfremstilling
Bjerringbro Idrætspark har fremsendt ansøgning af 2. juli 2014, hvori Bjerringbro Idrætspark, som er en selvejende institution, søger om kommunegaranti for kreditforeningslån på 8 mio. kr., som optages i forbindelse med om- og udbygningen af Bjerringbro Idrætspark.
 
Det anføres, at man i februar 2014 fik accept fra Viborg Kommune for optagelse af kreditforeningslånet på 8 mio. kr. og at udgangspunktet på daværende tidspunkt var, at der ikke skulle søges om kommunegaranti for lånet. Det oplyses nu, at det er en forudsætning for at kunne optage lånet, at Viborg Kommune yder kommunegaranti for kreditforeningslånet.
 
Endvidere oplyses, at med optagelsen af lånet er den samlede finansiering af projektet på plads, men at der fortsat arbejdes på at tilvejebringe midler via fondsansøgninger og aktiviteter til fordel for udbygningen af idrætsparken.
 
Sagen er tidligere behandlet flere gange i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet. Projektets samlede økonomi er på ca. 29 mio. kr. og Viborg Kommune har bidraget med et anlægstilskud på 10 mio. kr. (godkendt i Byrådet 19. juni 2013), der er indsamlet godt 10 mio. kr. og den resterende del på 8 mio. kr. lånefinansieres via kreditforeningslån.
 
I forhold til historikken i sagen kan oplyses, at Byrådet på mødet den 26. februar 2014 tiltrådte indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget om, at det godkendes, at lånerammen for projektet forhøjes fra 5 til 8 mio. kr. uden kommunegaranti for lånet og Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 14. maj 2014 drøftede muligheden for at lade Bjerringbro Idrætspark låne de 8. mio. kr. af Viborg Kommune via et anlægstilskud, som så efterfølgende afdrages til Viborg Kommune over 20 år via reduktion i de kommunale driftstilskud.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. maj 2014, at fastholde beslutningen fra mødet 26. februar 2014, således at der ikke ændres i finansieringen af projektet.
 
Til mødet i dag foreligger som anført ansøgning om kommunegaranti for det kreditforeningslån på 8 mio. kr., som Bjerringbro Idrætspark vil optage til restfinansieringen på projektet.
 
Økonomiafdelingen bemærker, at låneoptagelsen i Bjerringbro Idrætspark påvirker
Viborg Kommunes samlede låneramme. Det betyder enten, at kommunens samlede
låneramme (ordinær låneoptagelse) reduceres med 8 mio. kr. i det regnskabsår, hvor
Bjerringbro Idrætspark optager lånet eller, at kommunen deponerer 8 mio. kr. En
eventuel deponering frigives løbende med 1/25 pr. år og fuldt ud ved indfrielse af lånet.   
I forlængelse heraf kan oplyses, at Viborg Byråd senest behandlede problemstillingen om eventuelle kommunegarantier for kreditforeningslån optaget af selvejende idrætshaller på mødet den 28. august 2007, hvor Byrådet afsluttede to sager fra de tidligere kommuner med godkendelse af lånegarantier på henholdsvis 700.000 kr. til Klejtrup Hallens låneoptagelse og 3.800.000 kr. til Langsø Hallen i Vammens låneoptagelse og samtidig besluttede,
 
at Viborg Kommune fremover som udgangspunkt ikke meddeler kommunegaranti til
selvejende institutioners anlægsprojekter, da sådanne garantier vil reducere kommunens
mulige låntagning tilsvarende.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om, at der her tages stilling til eventuel ændring af tidligere beslutning i Byrådet fra 2007 om, som udgangspunkt ikke at yde kommunale lånegarantier til selvejende idrætshallers optagelse af kreditforeningslån.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om, at der her tages stilling til eventuel ændring af tidligere beslutning i Byrådet fra 2007 om, som udgangspunkt ikke at yde kommunale lånegarantier til selvejende idrætshallers optagelse af kreditforeningslån.
 
Breve af 6. december 2013 og 2. juli 2014 fra Bjerringbro Idrætspark blev omdelt på mødet og vedlægges sagen som bilag.
Bilag

Sagsid.: 14/46658
Sagsfremstilling
Kulturudvalget godkendte i møde i februar 2013 en ny kulturstrategi, som blandt andet omfatter en sammenlægning af musikskolen, dramaskolen, billedskolen, tekstil- og designskolen samt forfatterskolen.
Tidligere var de kreative skoler administreret og ledet fra henholdsvis Musikskolen og Biblioteket.
 
Den praktiske og administrative sammenlægning blev foretaget med virkning fra 1. august 2013. Musikskolen havde førhen, som den eneste af de kreative skoler, en bestyrelse med repræsentanter for ledelse, brugere, forældre og medarbejdere. Arbejdet i musikskolens bestyrelse er reguleret af en vedtægt, godkendt af Kulturudvalget/Byrådet.
 
Efter sammenlægningen af de kreative skoler og etablering af Kulturskolen Viborg, har bestyrelsen foreslået en ny sammensætning af bestyrelsen, og dermed ny vedtægt for Kulturskolen Viborg.
 
Vedtægten er tilpasset den nye virkelighed, og konsekventrettet. Der er ikke tale om væsentlige ændringer.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at forslag til vedtægt for Kulturskolen Viborg godkendes.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til vedtægt for Kulturskolen Viborg godkendes, dog således
 
at vedtægten ændres, så Kultur- og Fritidsudvalget fremover bemyndiges til at godkende vedtægten for Kulturskolen Viborg, idet der er tale om en brugerbestyrelse, hvor ansvaret ligger indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.
Bilag

Sagsid.: 13/54887
Sagsfremstilling
Orienteringssag:
 
Viborg Ungdomsråd og 3. sal har fået udarbejdet en rapport omkring information om ungdomskultur i Viborg Kommune.  Undersøgelsens datagrundlag består af ca. 100 spørgeskemaer distribueret primært via facebook og tre opfølgende fokusgruppeinterviews. Respondenterne er mellem 15 og 25 år og tilfældige, frivillige deltagere på ungdomsuddannelserne i Viborg. 67 % af respondenterne er kvinder og 33 % er mænd. Gennemsnitsalder for respondenterne er 18,4 år.
 
 
Undersøgelsens konklusioner og anbefalinger præsenteres i nedenstående:
 
”Information tættere på os”
60 % af de adspurgte er tilfredse med informationsniveauet vedr. ungdomskultur i Viborg. De ønsker i højere grad, at informationen er ”tættere” på dem, dvs. der hvor de opholder sig fysisk, og på de medier de bruger, eksempelvis via mobiltelefon. Facebook er populært, da de holder sig opdateret via invitationer fra venner. Traditionelle hjemmesider er en meget lidt brugt kilde til information.
 
 
”Vi kender godt til eksisterende websites, men vi bruger dem ikke!”
40 % af de adspurgte kender Viborg Kommunes kulturkalender Viborg.dk/detsker, men kun 6 % har besøgt siden inden for det sidste år. 47 % får deres primære information om kulturelle tilbud gennem venner på bl.a. Facebook.
 
 
Generelt er der stor begejstring for kulturudbuddene
57 % af de adspurgte savner ikke kulturelle tilbud i Viborg og omegn, mens 43 % bl.a. ønsker flere fælles aktiviteter som udendørs sommerbio og Vibstock. Festivaller med musik og biografer er respondenternes foretrukne kulturtilbud.
 
 
5 anbefalinger 
  1. Lad de unge deltage i planlægningen af byens kulturliv - og af den kommunikation, der eventuelt skal informere om kulturlivet fremover.
  2. En app er en bedre vej at gå end en hjemmeside. Trods alle de websites som allerede findes, bliver et fåtal af dem faktisk besøgt.
  3. Husk det sociale aspekt: de unge vil gerne have et overblik over events, men også muligheden for at dele events med hinanden og at have et fælles mødested.
  4. Del kultur op i kategorier - og lad de unge selv vælge, hvilke typer af events de selv er interesserede i. Hvis man sigter efter alle, risikerer man at ramme ingen!
  5. Fokuser på fysiske mødesteder, f.eks. Brændpunktet og Student House, fordi det giver de unge et sted at samles, og et tilhørsforhold til byen.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager undersøgelsen til efterretning
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at undersøgelsen tages til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 12/2694
Sagsfremstilling
Sag vedr. udleje af Viborg Stadion til Viborg FF a/s blev senest behandlet i Kulturudvalget på deres møde den 20. august 2013, hvor det blev besluttet, at indgå aftaler med Viborg FF a/s om forhøjelse af leje m.v. af Viborg Stadion med virkning pr. 1. juli 2013, i forbindelse med klubbens oprykning til superligaen i fodbold.
 
Lejebetaling blev fastsat til en årlig samlet betaling på 1.045.000 kr. Beløbet fremskrevet til 2014 priser fremgår af nedenstående oversigt. Dertil kommer aftale vedr. reklameret i forhold til stadion navn. Årlig betaling på 51.671 kr. (2014 priser)
 
Der henvises til sag af den 20. august 2013, og til gældende aftaler, herunder pkt. 5: I tilfælde af Viborg FF´s nedrykning til en lavere række er parterne enige om, at den aftalte leje skal genforhandles med henblik på en nedsættelse af lejen. Lejen skal således til en hver tid svare til markedslejen.
  
Forvaltningen har modtaget ansøgning pr. 17. juni 2014 fra Viborg FF a/s med henblik på nedsættelse af lejebetaling som følge af nedrykning fra superligaen. Dette med virkning fra den 1. juli 2014. Der søges om en nedsættelse, således, at lejen bliver på samme niveau, som sidst ved nedrykning. En nedsættelse på samlet 200.000 kr., fordelt på de 3 aftaler.
 
Nedenfor ses en oversigt over aktuel lejebetaling, fremskrevet til 2014 priser samt beregning af ny lejebetaling
 
Elementer
Nuværende aftale fremskrevet til 2014 priser
Ny leje pr. 1.7.2014
Stadionleje
838.592
678.592
Salg catering og drikkevarer
104.824
84.824
Reklameret
104.824
84.824
Samlet
1.048.240
848.240
  
Det foreslås, at såfremt Viborg FF a/s igen rykker op i superligaen skal lejeaftalen genforhandles.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender,
 
at Viborg FF a/s ansøgning imødekommes, således at den årlige lejebetaling nedsættes med i alt 200.000 kr. og at aftalerne ændres i henhold hertil
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender,
 
at Viborg FF a/s ansøgning imødekommes, således at den årlige lejebetaling nedsættes med i alt 200.000 kr. og at aftalerne ændres i henhold hertil.
Bilag