You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 7. januar 2015 kl. 16:00

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Kirstine Skjødt Hermansen, Mads Panny, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/78461
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalgets besigtigelse af idrætsanlæg planlægges til 29. januar 2015.
 
Forslag til program for turen vil foreligge til mødet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2015
 
Besigtigelsestur til idrætsanlæg planlægges til mødet 5. marts 2015, forud for ordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Forvaltningen udarbejder program for turen, som starter kl. 12.00.

Sagsid.: 12/138892
Sagsfremstilling
Forslag til udarbejdelse af ny kunstpolitik - enten som selvstændig politik med eget budget eller som del af forslag til ny arkitekturpolitik med et selvstændigt kapitel om kunst i det offentlige rum - har været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 17. september 2014 og 1. oktober 2014 i Økonomi- og Erhvervsudvalget med følgende sagsfremstilling og beslutning:
 
”Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 29. april 2014, sag nr. 15, at der skal udarbejdes et kommissorium og en tidsplan for udarbejdelse af en kunstpolitik, til godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Viborg Kommunes Kunstkomite har efterfølgende på møde 23. maj 2014 drøftet ideen med at udarbejde en egentlig kunstpolitik. Komiteen anbefaler, at en kunstpolitik indarbejdes i den arkitekturpolitik, der er under udarbejdelse, efter beslutning i Teknisk Udvalg.
 
Efter forslaget omfatter kunstpolitikken bl.a.
·    Retningslinjer for bevarelse af kulturarven i det offentlige rum,
·    Retningslinjer for indkøb og placering af nye kunstværker, samt brug af puljemidler,
·    Forslag om, at der ved større kommunale anlægsarbejder anvendes 1 % af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning af byggeriet/anlægget.
 
Forvaltningen foreslår, at der eventuelt kan indsættes et nyt opslag med et tema om kunst i det offentlige rum i appendiks til arkitekturpolitikken efter temaet om byrum og byliv.
 
Der vedlægges forslag til kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af en selvstændig kunstpolitik, samt et forslag til et selvstændigt kunsttema under den udarbejdede arkitekturpolitik.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler den ønskede model for en kunstpolitik.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-09-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at sagen sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der indarbejdes et selvstændigt kunsttema under den udarbejdede arkitekturpolitik.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014

Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe
Sagen tilbagesendes Kultur- og Fritidsudvalget til fornyet behandling.”
 
På baggrund af dette sagsforløb og efterfølgende yderligere dialog mellem medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget og kunstinteressenter i Viborg Kommune foreslår forvaltningen følgende:
 
Viborg Kommunes Kunstkomite, sammensat med både politisk, administrativ og kunstfaglig deltagelse, skal fremover fortsat varetage kommunens interesser indenfor kunstområdet, som jvf. kommissoriet for Kunstkomitéen, godkendt i Byrådet 23. januar 2007, er følgende:
 
- Erhvervelse af kunst til anbringelse i det åbne rum - på pladser, mure, gavle og i parker m.m. Forvaltningen anbefaler at dette arbejde fremover koordineres med de politiske tilkendegivelser i forslag til ny Arkitekturpolitik, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at fremsende det udarbejdede forslag til et selvstændigt kapitel om "Kunst i det åbne rum" til denne Arkitekturpolitik.
 
- Indkøb af kunst til kommunale institutioner.
Forvaltningen oplyser, at Kunstkomitéens budget er begrænset og især bruges til nyopsætning samt flytning og vedligehold af de nuværende værker, hvorfor indkøb for kommunale midler er nedprioriteret.
 
- Søge midler til erhvervelse af kunst, f.eks. fra staten og private fonde.
Forvaltningen oplyser, at dette sker løbende, senest i forbindelse med erhvervelse af Asani-pigen, finansieret af privat velgørende fond.
 
- Godkende opsætning af skulpturer og anden udsmykning på offentlige steder.
Forvaltningen oplyser, at dette arbejde pågår løbende, senest i forbindelse med opstilling af ny skulptur på Rådhuset.
Herudover har Kunstkomitéen netop besluttet at igangsætte udarbejdelse af ekstern vurdering af den nuværende placering af kommunens værker i det åbne rum, med henblik på forslag til eventuelt alternative placeringer. Dette grundet i ønsket om at værkerne opstilles der, hvor de fremstår optimalt både kunstnerisk og i forhold til borgere m.fl. og er bl.a. aktualiseret af kommunens salg af tidligere administrationsbygninger i Viborg by.
 
- Registrere og vedligeholde Kommunens kunstsamling, såvel skulpturer som malerier og anden kunst.
Forvaltningen foreslår, at der efter forslag fra flere sider bør ske en opdatering af denne kunstregistrant, som er analog og fra før kommunesammenlægningen. En ny opgørelse og registrering bør være digital og så vidt muligt tænkes sammen med bedre formidling af værkerne til borgere, turister m.fl. En ny digital formidling bør samtidig så vidt muligt være interaktiv, med differentieret mulighed for formidling, helt afhængig af publikums interesse og lyst til fordybelse. Så vidt muligt bør en digital registrering tænkes sammen med den nye digitale formidling, som er under udarbejdelse på Skovgaard Museet.
En sådan registrering vil nok ikke kunne gennemføres indenfor Kunstkomitéens egen budgetramme uden mærkbare konsekvenser for de øvrige arbejdsområder.
 
I forbindelse med drøftelse og udarbejdelse af de forskellige forslag til eventuel Kunstpolitik har en række professionelle lokale kunstnere efter møde med Viborg Kommune stiftet en forening, som forvaltningen herudover anbefaler at etablere dialog med.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at udvalget godkender forslag til nyt afsnit om "Kunst i det åbne rum" som del af ny Arkitekturpolitik og fremsender det til videre politisk behandling,
 
at Viborg Kommunes Kunstkomité fortsat varetager kommunens kunstinteresser, som beskrevet i det nuværende kommissorium, men med de tilføjelser og bemærkninger, som fremgår i sagen,
 
at udvalget drøfter forslag om ny digital kunstregistrant at udvalget orienteres ad hoc om arbejdet i Kunstkomitéen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalget godkender forslag til nyt afsnit om "Kunst i det åbne rum" som del af ny Arkitekturpolitik,
 
at Viborg Kommunes Kunstkomité fortsat varetager kommunens kunstinteresser, som beskrevet i det nuværende kommissorium, men med de tilføjelser og bemærkninger, som fremgår i sagen,
 
at udvalget foreslår, at der etableres ny digital kunstregistrant,
 
at udvalget orienteres ad hoc om arbejdet i Kunstkomitéen,
 
at sagen på denne baggrund videresendes til behandling i Teknisk Udvalg med henblik på fremsendelse af forslaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet politikken foreslås som en del af Viborg Kommunes arkitekturpolitik,
 
at der i forlængelse af sagens politiske behandling afholdes åbent offentligt møde med henblik på at orientere interesserede om afsnittet om ”Kunst i det åbne rum”.
Bilag

Sagsid.: 14/36590
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har siden medio 2014 samarbejdet med Viborg Stifts Folkeblad (VSF) omkring markedsføring og synliggørelse af kulturtilbuddene i Viborg Kommune igennem annoncesamarbejdet ”Kulturklub Viborg”.
 
Konceptet sikrer, at kulturinstitutioner og øvrige kulturaktører har adgang til at annoncere under favorable vilkår i en ramme, hvor kulturtilbuddene også formidles journalistisk af VSF på siderne ”Kulturklub Viborg”.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 29. april 2014 at afsætte 100.000 kr. fra udvalgets dispositionssum til opstartstilskud til øget markedsføringsindsats, herunder Kulturklub Viborg, samt at projektet skal evalueres primo 2015.
 
Forvaltningen har i møde 24. november 2014 med større kulturaktører, bl.a. Fyrværkerifestival i Bjerringbro og Karup Å Marked, drøftet kulturaktørernes interesse for at fortsætte og videreudvikle samarbejdet med VSF. Der blev på dette møde givet tilkendegivelser om, at muligheden for at indgå i annoncesamarbejdet er et stort aktiv, der bør udvikles yderligere fremadrettet.
 
Kulturlederforum, det vil sige ledere af alle kulturinstitutioner i Viborg Kommune, har i møde 11. december 2014 ligeledes tilkendegivet en bred enighed om, at Kulturklub Viborg er en god ide, som bruges og som der er stor interesse for fortsætter.
 
Et fortsat annoncesamarbejde med VSF vil sammen med en øget markedsføring på de digitale skilte og et revitaliseret layout på magasinet ”Kultur i Viborg” understøtte, at kultur- og fritidstilbuddene samlet markedsføres bredt til alle borgere i Viborg Kommune i 2015.
 
Kultur- og Fritidsudvalget bedes tage en drøftelse af Viborg Kommunes genforhandling af en samarbejdsaftale med VSF omkring Kulturklub Viborg for 2015, idet der fortsat er et potentiale for at udvikle på samarbejdet på baggrund af erfaringer fra andet halvår 2014.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at udvalget drøfter sagen,
 
at udvalget beslutter, at der afsættes op til 100.000 kr. fra udvalgets dispositionssum til markedsføring af kulturelle arrangementer i 2015, og
 
at en genforhandling af vilkårene for Kulturklub Viborg forhandles indenfor denne ramme.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der afsættes op til 100.000 kr. fra udvalgets dispositionssum til markedsføring af kulturelle arrangementer i 2015,
 
at en genforhandling af vilkårene for Kulturklub Viborg forhandles indenfor denne ramme, og
 
at udvalget på kommende møde orienteres om aftalen og en opgørelse med oplysninger om antallet og omfanget af annoncer, institutionernes egenbetaling i forbindelse hermed samt journalistisk omtale.
Bilag

Sagsid.: 12/18570
Sagsfremstilling
Uhre Motorsportscenter søger om godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægsbevilling til klubhusbyggeri.  
 
Uhre Motorsportscenter har i de senere år været i dialog med hhv. Herning og Viborg Kommuner om tilskud til etablering af nyt klubhus, som har resulteret i et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. fra Viborg Kommune og 0,5 mio. kr. fra Herning Kommune.
 
Det bemærkes, at Byrådet i møde 30. januar 2013 herudover godkendte følgende indstilling fra Kulturudvalget:
 
Kulturudvalget beslutter,
 
at bevilge tilskud på 1/3 af anlægsudgift, dog max. 247.000 kr. til Herning Speedway
Klub til etablering af sikkerhedsbarriere på speedwaybanen på Uhre Motorsport. Tilskud
ydes under forudsætning af, at Herning Kommune bidrager på tilsvarende vis, og resten
af anlægsudgiften egenfinansieres af Herning Speedway Klub, og
 
at anlægstilskuddet finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb
på i alt 1.500.000 kr. til anlægstilskud til klubhus på Uhre Motorsport, som dermed
nedsættes med 247.000 kr., og at evt. problemstilling vedr. evt. forhøjelse af
anlægstilskud til klubhuset til 1.500.000 kr. må indgå i den kommende budgetlægning,
idet kommunen afventer det endelige projekt fra Uhre Motorsport.
 
Kulturudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 247.000 kr. til anlægstilskud til Herning
Speedway Klub, etablering af airfence med rådighedsbeløb i 2013,
 
at anlægsudgiften på 247.000 kr. i 2013 finansieres ved nedsættelse af det
rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet, idet det
forudsættes, at det uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 overføres til 2013 i forbindelse med
afslutning af regnskab 2012.
 
Herudover har Byrådet i møde 5. september 2012, sag nr. 35, frigivet 185.000 kr. til projektering, udbud m.v. på projektet.
 
Der resterer således, inkl. fremskrivninger og tilskudsmoms, 1.138.000 kr. afsat til projektet i 2014.
 
Det bemærkes, at der har været dialog med Herning Kommune om projektet, og at det er aftalt med Herning Kommune administrativt, at den her beskrevne model forelægges Kultur- og Fritidsudvalgene i Herning Kommune og Viborg Kommune med henblik på godkendelse af, at bevillingerne frigives.  
 
Endvidere bemærkes, at der har været kontakter til Skive og Ikast-Brande Kommune, som begge har afvist at støtte anlægsprojektet.
 
Endelig bemærkes, at foreningerne på Uhre Motorsport er godkendt som folkeoplysende foreninger i Herning Kommune, og at de modtager tilskud i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelse fra Herning Kommune, mens der ikke ydes tilskud til foreningsaktiviteterne på Uhre Motorsport fra Viborg Kommune.
 
Med baggrund i udvalgets tidligere beslutning foreslås, at bevillingen forhøjes til 1.500.000 kr. fratrukket tidligere givet bevilling på 185.000 kr., i alt 1.315.000 kr.
I budgettet er som anført afsat 1.138.000 kr., og der foreslås derfor anvendt 177.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer.
 
Uhre Motorsport anfører i henvendelsen:
Anlægsbudget til nyt klubhusbyggeri:
 
Klubhus
1.850.000 kr.
Arkitekt og byggetilladelse mm
   270.000 kr.
Køkken, inventar og tilslutning til forsyningsnet mv.
343.000 kr.
I alt
2.463.000 kr.
 
Finansieringsplan:
 
Viborg Kommune
1.500.000 kr.
Herning Kommune
   513.000 kr.
LAG Herning
   200.000 kr.
Maersk Fonden
   250.000 kr.
I alt
2.463.000 kr.
 
Hertil kommer eget arbejde på anslået 350.000 kr., som fordeles således:
 
Eget arbejde
 
Nedbrydning og bortskaffelse af gl. klubhus
120.000 kr.
Reetablering af veje og p-pladser mv.
180.000 kr.
Reetablering af gl. grund
     50.000 kr.
I alt
   350.000 kr.
 
 
Jf. vedlagte skitseprojekt etableres 256 m2 klubhusbyggeri plus 79 m2 overdækket terrasse. Klubhuset indrettes med 96,5 m2 klublokale med tilstødende kantine, bad, omklædning og depot.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller til Byrådet,
 
at fremsendte skitseprojekt godkendes,
 
at anlægsbevilling til projektet klubhus på Uhre Motorsport forhøjes med 1.315.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,
 
at anlægsudgiftsbevilllingen finansieres ved forbrug af restrådighedsbeløb til projektet på 1.138.000 kr. i 2014 samt ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på anlægsbevilling til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsområdet i 2015 med 177.000 kr.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at fremsendte skitseprojekt godkendes,
 
at anlægsbevilling til projektet klubhus på Uhre Motorsport forhøjes med 1.315.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,
 
at anlægsudgiftsbevilllingen finansieres ved forbrug af restrådighedsbeløb til projektet på 1.138.000 kr. i 2014 samt ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på anlægsbevilling til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsområdet i 2015 med 177.000 kr.
Bilag

Sagsid.: 13/38779
Sagsfremstilling
Kultur – og Fritidsudvalget blev i møde 27. november 2014 orienteret om friluftsbadene i Viborg Kommune, herunder de 2 selvejende bade: Kølvrå Frilufts og Midtjysk Friluftsbad og det kommunale friluftsbad Vestbadet. Orienteringen omhandlede fakta tal, drift af badene samt driftstilskud til friluftsbadene,  
 
Kultur – og Fritidsudvalget besluttede,
 
at ”Kultur – og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter, at forvaltningen til næste møde medtager forslag til fastsættelse af øget tilskud til Midtjysk Friluftsbad”
 
Der henvises til sagsfremstillingen af 27.11.2014, hvor det bl.a. fremgår:
 
”De to selvejende friluftsbade er beliggende i Kølvrå og i Hammershøj, og modtager et årligt driftstilskud fra Viborg Kommune.
 
Tilskuddene til de selvejende friluftsbade er videreført fra de gamle kommuner. 
 
Forvaltningen kan oplyse følgende vedrørende friluftsbadene:
 
Kølvrå Friluftsbad
Kølvrå Friluftsbad er beliggende på adressen Ringvej 98A, Kølvrå, 7470 Karup J. Friluftsbadet er opført i 1973. Der findes et stort og to mindre bassiner. Friluftsbadet er selvejende, og drives af en bestyrelse. Bygningerne ejes af Viborg Kommune.
 
Viborg Kommunes driftstilskud for år 2014 udgør: 483.000 kr.
 
Friluftsbadet har en fast ansat medarbejder. De øvrige medarbejdere er ulønnede personer.
 
Fakta tal – sæson 2013
Friluftsbadet har haft åbent fra 9. maj til medio september 2013. Det oplyses, at der i alt har været åbent 757 timer. I skoleferien er friluftsbadet åbent ca. 58 timer om ugen, inkl. aftenbadning. Uden for skoleferien er åbningstiden ca. 35 timer ugentlig, og på helligdage er der ydermere åbent fra kl. 11 – 18. I indeværende sæson har der været ”Svøm og leg, så er du sej” en time hver uge i 12 uger. Et projekt for overvægtige børn.  Af ekstraordinære arrangementer kan nævnes 40 års jubilæum, Sct. Hans og loppemarked, og i lighed med tidligere år har der været samfundstjenester og besøg af ADHD børn udenfor den normale åbningstid.
 
Besøgstal: 6500 besøgende hvoraf ca. 3500 har været betalende badende.
 
Priser:
1 dags billet:
25 kr.
10 turs-kort:
200 kr.
Sæsonkort:
325 kr.
Familiekort:
650 kr.
 
Det har ikke været muligt at indhente oplysninger vedr. sæson 2014.
 
Det kan nævnes, at der i Viborg Kommunes budget 2016 er afsat 1.336.000 kr. til hovedrenovering af badet.  
  
Midtjysk Friluftsbad
Midtjysk Friluftsbad er beliggende på adressen Vorningvej 31 i Hammershøj og er opført i 1969. Der findes et stort og to mindre bassiner. Friluftsbadet er selvejende og drives af en forening.
 
Viborg Kommunes driftstilskud for år 2014 udgør: 263.000 kr.
 
Friluftsbadet drives af frivillige, ulønnede personer. Kun livredderne er lønnede.
 
Fakta tal – sæson 2014
Friluftsbadet har haft åbent fra 5. maj til 31. august 2014. I alt 715 timer fordelt på 114 dage. I skoleferien er der åbent ca. 55 timer om ugen. Uden for skoleferien er åbningstiden ca. 35 timer ugentlig. Helligdage har samme åbningstid som i ferien.
 
Besøgstallet oplyses for sæsonen 2014 til ca. 25.000.
  
Priser:
1 dags billet:
30 kr.
10 turs-kort:
250 kr.
Sæsonkort:
350 kr.
Familiekort:
700 kr.
 
Kulturudvalget har bevilget mindre anlægstilskud til badet:
År 2008: 100.000 kr. til renovering af bygninger mv.
År 2013: 220.000 kr. til køb af termodug.
År 2014: 47.000 kr. til solcelleanlæg, til dækning af reduceret LAG tilskud.
 
 
Forvaltningen har indhentet regnskabstal fra de to friluftsbade, og det er forvaltningens vurdering, at de to bades faciliteterne er sammenlignelige. Badet i Hammershøj fremstår dog i noget bedre stand end badet i Kølvrå, hvilket også dokumenteres i regnskaberne, hvor Midtjysk Friluftsbad har ret store årlige udgifter til renoveringsopgaver, mens der ikke er anvendt så store beløb her til i Kølvrå. I forlængelse heraf bemærkes, at der i 2016 er afsat 1.336.000 kr. på investeringsoversigten til renovering af Kølvrå Friluftsbad.
 
Regnskabstallene for de to bade viser meget store forskelle i indtægt fra billetsalg. Midtjysk Friluftsbad havde i 2013 en indtægt fra billetsalg på 176.000 kr. og i 2014 227.000 kr., mens der i 2013 var billetsalg for 55.000 kr. i Kølvrå.
Dette skal ses i sammenhæng med, at der i Hammershøj dels er flere billetter i direkte salg og dels er flere institutioner, som man kan lave aftaler med om brug af badet.
 
På udgiftssiden er de ordinære lokaleomkostninger til el, vand og varme nogenlunde sammenlignelige, dog samlet set lidt højere i Midtjysk Friluftsbad, mens der er væsentlig højere udgifter til personale m.v. i Kølvrå.
 
Indbyggertallet i Kølvrå er på 752, mens der bor 910 i Hammershøj.
 
Samlet er det forvaltningens vurdering, at Midtjysk Friluftsbad har et bedre indtægtsgrundlag fra salg af billetter, aftaler med institutioner m.v. end Kølvrå Friluftsbad, mens udgifterne til ordinær drift af badene er nogenlunde sammenlignelige.
 
I 2014 udgør tilskud til Kølvrå Friluftsbad 483.000 kr. og til Midtjysk Friluftsbad 263.000 kr. og ud fra ovenstående vurdering foreslås, at tilskuddet til Midtjysk Friluftsbad forhøjes med 100.000 kr. i 2015 og årene fremover og at merudgiften finansieres ved budgetomplacering fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at tilskud til Midtjysk Friluftsbad forhøjes med 100.000 kr. fra 2015 og i årene fremover,
 
at merudgiften i 2015 finansieres ved nedsættelse af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum. Budgetomplaceringen indarbejdes i budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, og
 
at merudgift for 2016 og årene fremover indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at tilskud til Midtjysk Friluftsbad forhøjes med 100.000 kr. fra og med 2014 og i årene fremover,
 
at merudgiften i 2014 og 2015 finansieres ved nedsættelse af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum. Budgetomplaceringen indarbejdes i budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, og
 
at merudgift for 2016 og årene fremover indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget.

Sagsid.: 14/69495
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget behandlede i møde 10. december 2014, sag nr. 3, forslag til ændring af frist for indsendelse af ansøgning om aktivitetstilskud samt en tilretning af gældende ”Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed i Viborg kommune”.
 
Af sagen fremgik:
 
”Af retningslinjerne for aktivitetstilskud fremgår i pkt. 2.1.3. Ansøgningsfrist, at Kulturudvalget fastsætter ansøgningsfristen. Ansøgningsfristen er 1. maj og forvaltningen ønsker at ændre fristen til 1. marts.
 
Begrundelsen herfor er, at 1. maj også er indsendelsesfrist for lokaletilskudsregnskaber samt øvrige ansøgninger mv. Med en ændring af fristen til 1. marts for ansøgning om aktivitetstilskud, vil opgaverne kunne fordeles mere jævnt hen over året på en mere hensigtsmæssig måde med de ressourcer, forvaltningen har til rådighed.
 
I forlængelse af behandling af ansøgningsfrist for aktivitetstilskud, foreslår forvaltningen, at gældende ”Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed i Viborg kommune” (bilag 1) tilrettes med følgende ændringsforslag gældende fra 1. januar 2015: 
 
Gældende
Forslag
1.1.3. Tilskudsberegning
 
Den samlede beløbsramme, der er til rådighed for tilskud til voksenundervisning deles i to puljer:
1)grundtilskud  2)supplerende grundtilskud til handicapundervisning
Den samlede beløbsramme, der er til rådighed for tilskud til voksenundervisning fordeles iht. folkeoplysningsbekendtgørelsen
 
 
1.5. Lokaletilskud
 
 
Ved beregning af tilskudsgrundlaget for almindelige lokaler og andre lokaler, inkl. ridehaller, anvendes den til enhver tid gældende timetakst i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsen
 
 
2.1.1. Taksten for aktivitetstilskud
 
Taksten pr. medlem for aktivitetstilskud fastsættes i forbindelse med budgetlægningen
Taksten pr. medlem for aktivitetstilskud fastsættes af forvaltningen, når det er muligt efter gennemgang af ansøgninger
 
 
2.1.5. Overgangsordning 2013 og 2014
Hvis en forening mister tilskud som følge af, at en aktivitet tidligere har udløst tilskud som flere
aktiviteter, men i den nye tilskudsordning betragtes som én aktivitet, får foreningen i 2013 75% af det mistede tilskud og i 2014 50% af det mistede tilskud.
 
Udgår, da overgangsordningen er udfaset
.
2.5.1. Tilskud
 
Byrådet fastsætter årligt et tilskudsloft pr. time for leje af idræts- og svømmehaller
Udgår, da taksten fastsættes som øvrige takster
 
2.6. Tilskud til folkeoplysende juniorklubber
Overgangsordning:
Uden for disse retningslinjer vedtages en overgangsordning i forhold til klubbernes 2011-tilskud.
 
Ørum Ungdomsklub fungerer efter en tidligere vedtaget overgangsordning på 3 år (perioden 1. august 2009-31. juli 2012). Klubben fortsætter i denne, tidligere vedtagne, overgangsordning indtil tilskuddet til klubben ophører 31. juli 2012.
 
Udgår, da overgangsordningen er udfaset
.
Kulturudvalget
Ændres generelt til Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur & Service
Ændres generelt til Kultur, Service & Events
 
Endvidere foreslår forvaltningen, som følge af lovændringen med krav om digitalt lokaleudlån, at hele afsnit 3. Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg, erstattes med det i bilag 2 vedlagte forslag.”
 
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede:
 
”at fristen for ansøgning om aktivitetstilskud fastholdes til 1. maj,
 
at forvaltningen undersøger muligheden for at finde en ny frist for ansøgning om aktivitetstilskud, som harmonerer med ansøgningsfrister fra andre instanser inden for Folkeoplysningen,
 
at det i sagen beskrevne forslag godkendes, idet punkt 1.5 omformuleres således, at ”inkl. ridehaller” udgår og at der i pkt. 2.1.1. tilføjes ”Folkeoplysningsudvalget orienteres”, og
 
at retningslinjer vedr. lokaleudlån erstattes med det i bilag 2 vedlagte forslag.
 
I bilag 3 (forslag til ”Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed i Viborg kommune, gældende fra 1. januar 2015”), har forvaltningen indarbejdet disse præciseringer/ændringer, og sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget for godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets indstilling.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget med forslag om, at ansøgningsfrist for aktivitetstilskud ændres til 1. marts, og
 
at det i sagen med bilag beskrevne forslag godkendes, og
 
at retningslinjer vedr. lokaleudlån erstattes med det i bilag 2 vedlagte forslag.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2014
Folkeoplysningsudvalget beslutter at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at fristen for ansøgning om aktivitetstilskud fastholdes til 1. maj,
 
at forvaltningen undersøger muligheden for at finde en ny frist for ansøgning om aktivitetstilskud, som harmonerer med ansøgningsfrister fra andre instanser inden for Folkeoplysningen,
 
at det i sagen beskrevne forslag godkendes, idet punkt 1.5 omformuleres således, at ”inkl. ridehaller” udgår og at der i pkt. 2.1.1. tilføjes ”Folkeoplysningsudvalget orienteres”, og
 
at retningslinjer vedr. lokaleudlån erstattes med det i bilag 2 vedlagte forslag.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at tiltræde Folkeoplysningsudvalgets indstilling i sagen således,
 
at fristen for ansøgning om aktivitetstilskud fastholdes til 1. maj,
 
at forvaltningen undersøger muligheden for at finde en ny frist for ansøgning om aktivitetstilskud, som harmonerer med ansøgningsfrister fra andre instanser inden for Folkeoplysningen,
 
at det i sagen beskrevne forslag godkendes, idet punkt 1.5 omformuleres således, at ”inkl. ridehaller” udgår og at der i pkt. 2.1.1. tilføjes ”Folkeoplysningsudvalget orienteres”, og
 
at retningslinjer vedr. lokaleudlån erstattes med det i bilag 2 vedlagte forslag.
Bilag