You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

fredag den 6. februar 2015 kl. 09:00

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Kirstine Skjødt Hermansen, Mads Panny, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Britta Leth deltager i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov

Sagsid.: 14/23142
Sagsfremstilling
Med henblik på offentlig høring i februar 2015 fremlægges forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.
 
Byrådet godkendte i møde 18. juni 2014 (sag nr. 11) kommissorium for sundhedspolitikken. Efterfølgende er oplæg til sundhedspolitik blevet drøftet på fagudvalgenes møder ultimo september/primo oktober 2014. Endvidere har den tværgående politiske gruppe med repræsentanter fra fagudvalgene drøftet politikken henholdsvis 25. juni 2014 og 8. december 2014.
 
I november 2014 er gennemført 5 borger- og interessentmøder i henholdsvis Karup, Bjerringbro, Stoholm, Møldrup og Viborg, hvor borgere og interessenter i tematiske workshops har haft mulighed for at kommentere og bidrage til sundhedspolitikken.
 
Projektgruppen har med afsæt i ovennævnte drøftelser udarbejdet forslag til sundhedspolitik (vedlagt som bilag 1). Ældre- og sundhedsudvalget behandlede forslaget på møde 6. januar 2015 (sag nr. 8) og fremsender forslaget til godkendelse i fagudvalgene med henblik på udsendelse af forslag til sundhedspolitik i offentlig høring i februar 2015.
 
Sundhedspolitikken, som er lavet i henhold til Viborg Kommunes plansystem, er en tværgående politik, som danner en fælles ramme for det arbejde med sundhed, som realiseres via de specifikke sektorpolitikker og de årlige budgetter.
 
Visionen for sundhedspolitikken er:
 
Viborg
-
en sund kommune
 
-
et fælles ansvar
 
-
et personligt valg
 
Med visionen sigter politikken højt, målet er nemlig sundhed for hele kommunen/alle borgere. Visionen illustrerer samtidigt, at sundhed på den ene side er en fælles sag, hvor borgere, foreninger, virksomheder, kommune m.fl. har et fælles ansvar, og at sundhed på den anden side er et personligt anliggende – dels definerer det enkelte individ, hvad sundhed for hende/ham er, og dels er der et personligt ansvar for egen sundhed.  
 
Sundhedspolitikken er tematisk opbygget med følgende 4 temaer:
 • Børn og unge
 • Gennem hele livet
 • Fællesskaber
 • Tidlig og effektfuld indsats
For hvert tema er beskrevet en række overordnede målsætninger og indsatser, som sigtelinier for temaet.
 
Endvidere rummer politikken forslag til effektmål. Effektmålene – i alt 4 mål – for sundhedspolitikken beskriver på tværs af temaer og indsatser de overordnede og langsigtede mål for politikkens effekt. Politikkens effektmål suppleres og støttes af de effektmål, som indarbejdes i sektorpolitikker og de årlige budgetter, hvor igennem den tværgående sundhedspolitik realiseres.
 
De 4 effektmål retter sig mod henholdsvis trivsel, vægt, fysisk inaktivitet og stress. Målene tager afsæt i de landsdækkende sundhedsprofil-undersøgelser ”Hvordan har du det?”, hvorfor kommunens resultater og fremskridt løbende kan sammenlignes med øvrige kommuner og regionens gennemsnit. Med de fastsatte måltal vil Viborg Kommune placere sig i toppen blandt de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 
Efter fagudvalgenes godkendelse af forslag til sundhedspolitik vil denne blive udsendt i offentlig høring i februar 2015. I april 2015 vil fagudvalgene igen behandle forslaget inklusiv høringssvar med henblik på Byrådets endelige vedtagelse af sundhedspolitikken i maj 2015.
Indstilling
 
at udvalget drøfter og godkender forslag til sundhedspolitik for Viborg Kommune med henblik på udsendelse i offentlig høring.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 06-02-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at godkende forslag til sundhedspolitik for Viborg Kommune med henblik på udsendelse i offentlig høring.
 
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.

Sagsid.: 13/29260
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. februar 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund/sagens anledning
Vingaards Officin anmoder om at få stillet lokaler til rådighed på Cecilielund, Lundvej 8, Viborg, når STU forlader bygningen i etaper i løbet af 2015. STU forventer helt at være fraflyttet til sommerferien 2016.
 
Vingaards Officin er et værksted for bogtrykkeri og holder i dag til i lejede, private lokaler på Gl. Aarhusvej 21B, Viborg.
Vingaards Officin vil gerne dele faciliteterne på Lundvej 8 med Viborg Miniby, der også leder efter andre faciliteter.
 
Det bemærkes, at Vingaards Officin i en årrække med jævne mellemrum har kontaktet Viborg Kommune med ønsket om, at der skabes mere permanente bygningsmæssige rammer for officinet.
 
Ligeledes har Viborg Miniby henvendt sig til forvaltningen om, at man gerne vil flytte til Cecilielund.
Viborg Miniby holder i dag til i en kommunal ejendom på Mellemvej 19, Viborg.
Oversigtskort med de relevante adresser kan ses på bilag 1.
 
STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som er et 3-årigt forløb. Det er en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder. Uddannelsen er et tilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år.
 
I budgetforliget for 2015-2018 besluttede Byrådet bl.a. etablering af nye faciliteter for STU-skolen, hvilket giver mulighed for at anvende Cecilielund til andre formål.
 
 
Til stillingtagen
I forbindelse med denne sag skal der tages stilling til,
 • om man vil stille Lundvej 8, Viborg, til rådighed for Vingaards Officin og Viborg Miniby, i stedet for salg af matriklen
 • plan- og byggesagsforhold
 • kommunale betingelser for at stille Lundvej 8 til rådighed
 • etableringsomkostninger
 • driftsomkostninger
 
Vingaards Officin
Baggrunden for Vingaards Officin ligger mere end 30 år tilbage, da to viborgensere erhvervede en del af udstyret fra et nedlagt bogtrykkeri i Sønderjylland i den hensigt at oprette et grafisk værksted i Viborg, hvor kunstnere og andre interesserede kunne arbejde med typografi, grafik og tryk.
 
I en årrække havde man lokaler i Navnløs; men da bygningen dér senere blev solgt, blev der indrettet nye værksteder i to mindre lokaler, beliggende i henholdsvis museets have og i et kælderlokale i Sct. Nicolaj Gade.
 
I slutningen af 2010 flyttede Vingaards Officin til større lejede lokaler på Gl. Århusvej 21B, hvor medlemmer af den forening, der står bag museet, nu har indrettet et arbejdende museum, der bærer navnet Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg.
 
Blandt opgaverne i Vingaards Officin er:
 
•        indsamling af gamle trykmaskiner og andet relateret udstyr samt litteratur mv.
•        reparation, istandsættelse og brug/drift af dette udstyr
•        skoletjeneste, undervisning af børn
•        ferieaktiviteter
•        fremstilling af tryksager – herunder bøger, f.eks. ’Det forsvundne Viborg’
•        anden formidling – masser af besøg hos Vingaards Officin
•        afholdelse af mesterskaber i fx maskinsætning
 
Vingaards Officin får pt. lokaletilskud på 30.000 kr. årligt.
 
Lokalerne er ifølge Vingaards Officin for trange ift. den udstillingsplads og værkstedsplads, der er behov for.
 
Viborg Miniby
 
Viborg Miniby er en forening, som er stiftet i 1998 og som har til formål at skabe en kulturhistorisk miniudgave af Viborg By, som den så ud omkring år 1850. Husene bygges i størrelsesforholdet 1:10.
 
På nuværende tidspunkt er der bygget ca. 35 huse samt Gråbrødre Klosterkirke og der kommer hele tiden nye huse til.
 
Foreningen Viborg Miniby har i en årrække haft til huse i ejendommen Mellemvej 19 i Viborg. Viborg Kommune købte i sin tid denne ejendom af Staten i forbindelse med købet af Viborg Kaserne. Husene er i dag udstillet omkring ejendommen på Mellemvej, men rammerne er blevet for trange og der er behov for mere plads, både til fremstilling af husene og til udstilling af de færdige huse.
 
Viborg Miniby er derfor interesseret i et lokalefællesskab med Vingaard Officin på Cecilielund.
 
 
Overdragelse af lokalerne
Kultur- og Fritidsudvalget blev 27. november 2014 orienteret om henvendelsen fra Vingaards Officin. Udvalget var positivt indstillet på, at der arbejdes videre med sagen.
 
Ejendommen er i dag økonomisk og administrativt placeret i politikområdet ”Kommunale Ejendomme” under Teknisk Udvalgs ansvarsområde.
 
Såfremt det besluttes at imødekomme ønsket om at stille lokalerne til rådighed, vil ejendommen skulle skifte kommunalt politikområde fra ”Kommunale Ejendomme” til Kultur- og Fritidsudvalget (politikområde Kultur).
 
 
Planforhold
Cecilielund, Lundvej 8, er omfattet af lokalplan 88B, der udlægger området til erhvervsområde i miljøklasse 2-3 (delområde I).
 
Området må ifølge § 3.3 kun anvendes til lettere industri og mindre værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel, entreprenørvirksomheder og lign. med tilhørende administration.
 
Vingaards Officin og Viborg Miniby har primært værkstedslignende funktioner (hhv. trykkeri og snedkeri), men omfatter også udstillings- og museumsfunktioner i mindre omfang, der vil give flere besøgende i området.
Anvendelsen er således ikke i fuld overensstemmelse med lokalplan 88B.
 
Naboejendommene anvendes til lettere erhverv som skilte/reklamevirksomhed, mindre administrative virksomheder, kokke-virksomhed og tømrer/snedker samt køreskole. Lundvej 2, 4 og 6 har desuden en bolig, jf. bilag 2.
 
Området er forholdsvis let tilgængeligt. Biler har adgang via stikvej fra Agerlandsvej, og langs østsiden af ejendommen er der en cykel-/gangsti.
 
I kommuneplanen er området udlagt til lettere erhverv i miljøklasse 1-3 (rammeområde VIBNV.E1.06). Her må ud over lettere erhverv også etableres erhvervsrelateret undervisning og administrative erhverv.
 
Forvaltningen vurderer, at det er muligt at fravige Kommuneplanens rammer, da der er tale om arbejdende værksteder, men at det kræver et tillæg til lokalplan 88B at tillade museum/udstilling i et erhvervsområde. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 21. januar 2015 (sag nr. 6) en lignende sag med ønske om at etablere en forening i et erhvervsområde i Viborg Vestby (Alley Cats – amerikanerbiler).
 
Tillæg til lokalplan
Viborg Kommune er udpeget som frikommune og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017. Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan.
 
Man kan bl.a. ændre i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode.
 
Forvaltningen vurderer, at der er mulighed for at anvende frikommuneforsøget, da der er tale om mindre væsentlige anvendelsesændringer og fravigelse fra Kommuneplanens rammer.
 
Ved udarbejdelse af et tillæg til lokalplan 88B, foreslår forvaltningen, at der tages udgangspunkt i følgende – se bilag 2:
 
 • Der oprettes et nyt delområde Ia med anvendelse til erhverv med publikumsfaciliteter og udstilling i tilknytning til værkstedsfunktioner,
 • der skal fastsættes parkeringskrav (§5,10) ift. besøgstal
 • byggelinje mod nord udelades, hvor der ikke er jordvold
 • udendørs udstillingsareal tillades overdækket
 
Samtidig kan det overvejes evt. at medtage det kommunale areal nordøst for Lundvej 8, så funktionerne fremtidssikres arealmæssigt. Dette kræver, at der også udarbejdes et tillæg til lokalplan 135, da arealet er udlagt som et grønt område til Lupinmarken. Lupinmarken er adskilt fra det grønne område ved Cecilielund af Agerlandsvej, og den rekreative værdi af arealet er begrænset.
 
Udarbejdelse af et tillæg til lokalplan forventes at tage ca. 6-8 mdr. fra det igangsættes. Høringsfristen foreslås afkortet til fire uger.
 
Anvendelse af Lundvej 8, Viborg
Ejendommen er ca. 10.500 m² og bebygget ca. 1.700 m² i dag, svarende til en bebyggelsesprocent på 16. Lokalplan 88B giver mulighed for indtil 50% bebyggelse.
 
Såfremt matriklen med ejendomme stilles til rådighed for Viborg Miniby og Vingaards Officin, vil anvendelsen primært skulle anvendes til fortsat håndværksmæssig fremstilling af minihuse samt til sætteri/bogtrykkeri, idet der vil være mulighed for, at foreningerne vil kunne fremvise deres produkter.
 
Byggeri oplyser, at en sådan anvendelse vil være i overensstemmelse med den fortsatte anvendelse af ejendommen. Det er væsentligt i denne vurdering, at den primære anvendelse er produktion, og at personbelastningen ikke overstiger 50 personer pr. bygning. Der er imidlertid en række bygningsmæssige forhold, som skal lovliggøres efter byggelovens gældende bestemmelser inden bygningerne må anvendes.
 
Disponering af ejendomme
Cecilielund er med på listen over ejendomme, der er til salg eller evt. snart kan sælges. Det er anført, at ejendommen bliver ledig, når STU ikke længere anvender den.
Besluttes det at stille ejendommen til rådighed for Vingaards Officin og Viborg Miniby, skal den ”tages af listen”.
 
Det bemærkes i den forbindelse, at der er tale om en ejendom til erhvervsformål med facade mod Vestre Ringvej.
 
Denne sag forelægges således Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på beslutning om dette.
 
Fraflytter Viborg Minibyggere Mellemvej 19, vil denne ejendom blive ledig, og den vil kunne anvendes til andet, kommunalt formål eller sælges med eller uden bygning.
 
 
Økonomi
Et salg af Cecilielund vil formentlig være med henblik på nedrivning af bygningerne med efterfølgende nybyggeri til erhvervsformål. Salgsprisen for den ca. 10.000 m2 store grund (evt. udstykning i 2 grunde) forventes at blive ca. 4 mio. kr.
 
Et evt. salg af ejendommen, Mellemvej 19, forventes kun at give et forholdsvist beskedent provenu, idet det er en meget speciel bygning, som det kan blive nødvendigt at nedrive for efterfølgende at anvende grunden til boligformål.
 
 
Etablering
Ud fra en tidligere gennemgang af ejendommen Lundvej 8, Viborg, i 2008 og gennemgang af tidligere byggesager på ejendommen, skønner Ejendomme & Energi, at det vil være nødvendigt at foretage nogle minimumsforbedringer af ejendommen.
 
Afhængig af omfanget af brugen af lokalerne foretages nødvendige lovliggørelser og bygningsmæssige ændringer.
 
Ejendomme & Energi skønner, at der skal foretages nødvendige lovliggørelser og bygningsmæssige ændringer med henblik på lovliggørelse, brandmæssig sikring og sikring af bygningerne til personophold.
 
Kultur, Service & Events vurderer, på baggrund af drøftelse med Ejendomme og Energi, at aktiviteterne vil kunne påbegyndes i nogle af lokalerne ved investering af 2-300.000 kr.
 
Det foreslås, at udgiften finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer i 2015 – behandles ved en senere sag.
 
 
Drift
Der er ingen driftsmidler afsat til ejendommen Cecilielund ud over de driftsmidler, STU betaler.
Det er vanskeligt at forudse, hvad driftsudgifterne bliver med den ændrede anvendelse af Cecilielund.
 
STU’s årlige forbrugsudgifter for Cecilielund er oplyst til:
 
El
34.850 kr.
Naturgas
102.950 kr.
Vand
10-15.000 kr.
 
Kommunale budgetmidler:
Lokaletilskud til Vingaards Officin:                  30.000 kr. / år
Driftsudgifter til Mellemvej 19, Minibyggerne: 44.000 kr. / år
 
Det foreslås, at tilskudsmidlerne forøges til samlet 100.000 kr. pr. år til foreningerne, idet det forudsættes at de selv afholder drifts- og vedligeholdelsesudgifter vedr. ejendommen.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
 
at ejendommen Lundvej 8, Viborg, overflyttes fra politikområde Kommunale ejendomme til politikområdet Kultur under Kultur- og Fritidsudvalget og i forlængelse heraf fjernes fra listen over kommunale ejendomme, som forventes solgt, og
 
at planlægningen igangsættes som beskrevet i afsnittet ”tillæg til lokalplan”.
 
 
Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder den ovenfor anførte indstilling, beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at Lundvej 8, Viborg, stilles til rådighed for brugerne Vingaards Officin og Viborg Miniby efterhånden som STU forlader ejendommen,
 
at anvendelsen primært vil skulle anvendes til fortsat håndværksmæssig fremstilling af minihuse samt til sætteri/bogtrykkeri, idet der vil være mulighed for, at foreningerne vil kunne fremvise deres produkter,
 
at brugerne selv forestår bygningsrenoveringen i muligt omfang,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget senere får forelagt forslag til anlægsinvestering i ejendommen finansieret af puljen til mindre anlægsinvesteringer samt forslag til brugsaftale til godkendelse, idet det forudsættes,
 
at ejendommen stilles vederlagsfrit til rådighed for brugerne,
 
at brugerne selv dækker løbende udgifter vedr. ejendommens drift, idet Viborg Kommune alene bidrager med tilskud hertil indenfor en  budgetmæssig ramme på samlet 100.000 kr. Budgetrammen finansieres via de budgetrammer, der pt. er afsat til de to foreninger samt via lokaletilskudsbudgetrammen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 06-02-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at ejendommen Lundvej 8, Viborg, overflyttes fra politikområde Kommunale ejendomme til politikområdet Kultur under Kultur- og Fritidsudvalget og i forlængelse heraf fjernes fra listen over kommunale ejendomme, som forventes solgt, og
 
at planlægningen igangsættes som beskrevet i afsnittet ”tillæg til lokalplan”.
 
Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder den ovenfor anførte indstilling, beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at Lundvej 8, Viborg, stilles til rådighed for brugerne Vingaards Officin og Viborg Miniby efterhånden som STU forlader ejendommen,
 
at anvendelsen primært vil skulle anvendes til fortsat håndværksmæssig fremstilling af minihuse samt til sætteri/bogtrykkeri, idet der vil være mulighed for, at foreningerne vil kunne fremvise deres produkter,
 
at brugerne selv forestår bygningsrenoveringen i muligt omfang,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget senere får forelagt forslag til anlægsinvestering i ejendommen finansieret af puljen til mindre anlægsinvesteringer samt forslag til brugsaftale til godkendelse, idet det forudsættes,
 
at ejendommen stilles vederlagsfrit til rådighed for brugerne,
 
at brugerne selv dækker løbende udgifter vedr. ejendommens drift, idet Viborg Kommune alene bidrager med tilskud hertil indenfor en  budgetmæssig ramme på samlet 100.000 kr. Budgetrammen finansieres via de budgetrammer, der pt. er afsat til de to foreninger samt via lokaletilskudsbudgetrammen.
 
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.
Bilag

Sagsid.: 13/7460
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. februar 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
Kulturudvalget behandlede sagen i møde 1. april 2014. Af sagsfremstillingen fremgik:
 
”Viborg Svæveflyveklub søger om tilskud til projekt ”Bæredygtig Grøn Flyvning i Viborg”, som indebærer udskiftning af slæbefly, indkøb af selvstartende tosædet svævefly samt nye værkstedsfaciliteter.
 
Svæveflyveklubben ønsker at omlægge nuværende aktivitet til en mere miljørigtig løsning. Derfor indkøbes nyt motorfly, som via flyslæb trækker svæveflyene op. Omlægningen betyder, at miljøbelastningen på området reduceres væsentligt.
 
Herudover er der behov for udvidelse af hangar, etablering af værkstedsfaciliteter, der kan godkendes af myndighederne og nogle mindre investeringer i klublokaler, tankanlæg m.v. Det bemærkes, at de nuværende værkstedsfaciliteter kun er midlertidig godkendt af myndighederne og denne godkendelse udløber i 2014. Herefter vil værkstederne ikke kunne anvendes til reparation af fly.
 
Den samlede udgift til projektet beløber sig til i alt 2,4 mio. kr.
 
Viborg Byråd har i budgettet for perioden 2014-2017 afsat 500.000 kr. i 2017, som anlægstilskud til projektet.
   
I forhold til projektet for forbedring af faciliteterne, hvortil der er bevilget 500.000 kr. i 2017, ønsker svæveflyveklubben om muligt, at projektet fremrykkes, således at det kan realiseres i 2015. Dette begrundes med, at det ikke vil være muligt at få godkendt en forlængelse af den midlertidige godkendelse af værkstedsfaciliteterne, og derfor skal den endelige løsning igangsættes. Svæveflyveklubben anfører, at den optimale løsning vil være, at der i 2014 bevilges 70.000 kr. til projektering og i gangsætning, og at der afsættes anlægsbevilling til projektet i 2015.
 
 
Kultur og Fritidsudvalget besluttede i møde 1. april 2014,
   
at Kultur- og Fritidsudvalget indarbejder tilskud på 70.000 kr. til Viborg Svæveflyveklubs forbedring af klubfaciliteter i udvalgets forslag vedr. anvendelse af puljen i 2014, og
 
at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetlægningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb til Viborg Svæveflyveklub på 500.000 kr. i 2017 fremrykkes til 2015, idet beløbet reduceres med 70.000 kr. og fremskrives til 2015-prisniveau, i alt 440.000 kr.
 
Der blev på møde i Viborg Byråd 30. april 2014, efter indstilling fra Kultur – og Fritidsudvalget, bevilget et mindre anlægstilskud på 70.000 kr. til projektering og igangsætning.
 
Endvidere blev der i forbindelse med godkendelse af budgettet for perioden for 2015 – 2018 besluttet, at fremrykke anlægsbevillingen, således at der i 2015 fremgår 440.000 (fremskrevet fra 2014 til 2015 priser).
 
Viborg Svæveflyveklub fremsender nu ansøgning om frigivelse af anlægsbevillingen på 440.000 kr.
 
Budget vedr. etablering af værkstedsfaciliteter. mv.:      510.000 kr.
 
Af Viborg Kommunes investeringsoversigt fremgår det, at der til projektet er afsat 440.000 kr. i år 2015.
  
Forvaltningen foreslår, at der frigives anlægsbevilling til anlægsprojekt ”Bæredygtig Grøn Flyvning i Viborg”, herunder etablering af værkstedsfaciliteter mv. Det forudsættes, at projektet realiseres som anført i ansøgningen og projektbeskrivelsen.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Viborg Svæveflyve Klub – etablering af værkstedsfaciliteter mv.” med 440.000 kr. til rådighed i 2015, og
 
at anlægsudgiften på 440.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 – 2018 til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 06-02-2015
Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Viborg Svæveflyve Klub – etablering af værkstedsfaciliteter mv.” med 440.000 kr. til rådighed i 2015, og
 
at anlægsudgiften på 440.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 – 2018 til formålet.
 
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.
Bilag

Sagsid.: 14/62997
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. februar 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet har i budgettet for 2015 afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 499.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i 2015 – 2016 af forsamlingshuse. Dertil er der en fast driftsbevilling på 200.000 kr. til forsamlingshuse pr. år, der primært anvendes til små reparationer, møblement, inventar, køkkengrej mv.
 
Teknisk Udvalg råder over puljer til Landsbyfornyelse og Byforskønnelse, der også kan søges af forsamlingshusene. Det er aftalt med Teknik & Miljø, at deres puljer anvendes til udvendig forbedring af klimaskallen, mens Kultur- og Fritidsudvalgets pulje anvendes til indvendig vedligehold og renovering.
 
Forsamlingshusene er i skrivelse af 29. september 2014 orienteret om ansøgningsmulighederne, og der er modtaget 12 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på godt og vel 2,4 mio. kr.
 
Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne og vurderet disse i forhold til:
-
nødvendighed i forhold til husets stand,
-
energiforanstaltninger
-
forsamlingshusets aktivitetsniveau,
-
egenfinansiering
-
tidligere opnået tilskud,
-
tilskudsniveauet i forhold til det samlede renoveringsprojekt.
 
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af puljen på 499.000 kr. i 2015. Det bemærkes, at der i 2016 vil være yderligere 500.000 kr. til rådighed for tilsvarende renoveringsprojekter.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 499.000 kr. til kontoen ”Anlægstilskud – Forsamlings- og kulturhuse” med rådighedsbeløb i 2015, og
at udgiften på 499.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 06-02-2015
Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den som bilag til sagen vedlagte fordeling af anlægstilskud til forsamlingshuse og kulturhuse i 2015 godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 499.000 kr. til kontoen ”Anlægstilskud – Forsamlings- og kulturhuse” med rådighedsbeløb i 2015, og
at udgiften på 499.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.
 
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.
Bilag

Sagsid.: 15/6503
Sagsfremstilling
Viborg Museum fremsender annsøgning om kr. 52.000 til demokratiprojekt i forbindelse med grundlovsjubilæet 2015
 
Det anføres, at indtil for 100 år siden havde de såkaldte fem f’er ingen politiske rettigheder. Det var ”fruentimmere, folkehold, fattiglemmer, fjolser og forbrydere”. De kunne hverken stemme eller stille op til Folketinget. En ny Grundlov i 1915 ændrede forholdene for de første to f’er, fruentimmere og folkehold - kvinder og tjenestefolk. Fra da kunne de stemme og stille op til Folketinget, mens de sidste tre f’er først senere i århundredet fik samme mulighed.
 
Viborg Museum ønsker at markere 100-året for kvinder og tjenestefolks stemme- og valgret med et formidlingsprojekt i Sct. Matthiasgade i Viborg.
 
Demokratiprojektet
Dette projekt skal sætte fokus på demokratiet i Viborg og i Danmark og synliggøre dets udvikling og unge alder, ligesom projektet skal fremdrage nogle af de lokale skæbner, som er med til at give vor tids tilværelse perspektiv.
 
Ideen er at opstille 100 silhuetter/figurer af mennesker i Sct. Matthiasgade i perioden 1. - 7. juni 2015. 15 af figurerne skal males sorte. 85 skal males røde med et sort kryds over munden. Det svarer til de 15%, der kunne stemme og stille op, og de 85% af befolkningen der ikke kunne dette før 1915. Samtidig vil vi fortælle et lille udvalg af lokale historier om de personer i Viborg, der ikke kunne stemme før 1915, men som fik muligheden efter den nye grundlov.
 
Målgruppen for projektet er meget bred og omfatter for så vidt alle forbipasserende i byens gågade. En særlig målgruppe vil være skoleklasser og andre, der arbejder med demokrati og grundloven i forbindelse med jubilæet.
 
I forlængelse heraf bemærkes, at opstillingen er meget visuel i gadebilledet og let at afkode for alle, og mange vil nysgerrigt opsøge den medfølgende formidling på nogle af figurerne. 
 
Sammen med den enkle formidling på et udvalg af figurerne vil museet lave daglige op-slag i projektperioden på museets Facebook-side med tilknyttet formidling for at nå endnu bredere ud.
 
Projektet produceres og gennemføres af Viborg Museum og er et led i en landsdækkende fejring af jubilæet.
 
Budgettet for projektet ser således ud:
 
Udgifter
 
Materialer til figurer excl. moms
24.000 kr.
Løn, eksterne håndværkere, tre uger
25.000 kr.
Løn, formidlingsinspektør (projektledelse og research), 3 mdr.
144.000 kr.
Løn, grafiker, en uge
8.000 kr.
PR
3.000 kr.
Udgifter i alt
204.000 kr.
 
Indtægter
 
Viborg Kommune
52.000 kr.
Viborg Museum / Private fonde
152.000 kr.
Indtægter i alt
204.000 kr.
 
 
Der søges om tilskud til dækning af udgifter til materialer, udgifter til eksterne håndværkere og PR, i alt 52.000 kr.
 
Museet bemærker, at der udover denne udstilling afvikles tre særudstillinger i 2015: Arkæologi-udstillingen, som er åben pt., udstilling i forbindelse med NORDLEK-folkedanserarrangementet i sommeren 2015 og juleudstilling i forbindelse med julefilm fra Viborg sidst på året.
 
Forvaltningen bemærker, at projektet kan ses i sammenhæng med Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling til videreførelse af opgaverne fra det tidligere Demokratiudvalg, hvor udvalget tidligere har besluttet, at i alt 350.000 kr. reserveres til borgerinddragende projekter (inkl. udgifterne vedr. ”Årets Lokalområde”, som udgør op til 150.000 kr.) og forvaltningen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 52.000 kr. til Viborg Museums projekt i forbindelse med grundlovsjubilæet i 2015 finansieret af udvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 06-02-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at bevilge et tilskud på 52.000 kr. til Viborg Museums projekt i forbindelse med grundlovsjubilæet i 2015 finansieret af udvalgets dispositionssum.
 
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.

Sagsid.: 14/78503
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. februar 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Dansk Orienterings Forbund ansøger om 200.000 kr. til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering i 2018.
 
Dansk Orienterings Forbund ønsker sammen med lokale mountainbikeryttere, at tiltrække VM i Mountainbike Orientering til Viborg i 2018. Arrangementet består af et mesterskab for både seniorer, veteraner, juniorer og ungdomsryttere. Der vil blive etableret start, mål og stævneplads i kaserneområdet.
 
Der forventes ca. 700 ryttere til start fra hele verden og 300 medrejsende trænere, holdledere og familiemedlemmer. Deltagerne skal alle indlogeres og bespises i Viborg i en uge.
Arrangementet har et samlet budget på 1.386.720 kr. Arrangørerne forventer at få over 800.000 kr. ind i deltagerbetaling og 56.000 kr. via salg af mad og åbne baner. De budgetterer endvidere med, at sponsorer og Sport Event Danmark bidrager med samlet 300.000 kr. Sport Event Denmark har på nuværende tidspunkt bidraget med midler til en hvervekampagne, og er positive over for at bidrage til selve mesterskabet, såfremt det kommer til Danmark.
Tilskuddet fra Viborg Kommune på 200.000 kr. ønskes brugt til markedsføring og indretning af stævneplads.
 
Arrangementet bakker op om Viborg Kommunes satsning på events med fokus på lokale styrkepositioner. I Viborg Kommune er der i forvejen et solidt miljø indenfor mountainbiking, bl.a. på grund af en varieret natur og engagerede ildsjæle. Der er afsat 3 x 500.000 kr. i årene 2016-2018 til et mountainbikespor rundt om Viborg by. Et kommende 100 km. mountainbikespor vil for alvor gøre Viborg til et centrum for mountainbiking, som vil tiltrække nationale og internationale ryttere, og det kan markedsføres i forbindelse med VM i Mountainbike Orientering.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget videresender ansøgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at tilskud til projektet indarbejdes i budgettet for perioden 2016-2019 med 200.000 kr. i 2018.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 06-02-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at videresende ansøgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at tilskud til projektet indarbejdes i budgettet for perioden 2016-2019 med 200.000 kr. i 2018.
 
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.
Bilag

Sagsid.: 15/6583
Sagsfremstilling
Forvaltningen modtog 17. november 2014 ansøgning om midler til udvikling og renovering af Ulbjerg udendørs svømmebad.
 
Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om denne ansøgning i møde 27. november 2014 under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering”.
 
I ansøgningen redegøres for historikken bag badet, den nuværende situation, økonomi, brugere m.v. Det anføres, at badet har været lukket siden 2011 og fremstår meget nedslidt og i forfald.
 
I ansøgningen indgår et anlægsbudget, hvoraf det fremgår, at det vil koste 1.062.000 kr., hvis badet skal sættes i stand, så det kan bruges, og derudover er anført en række ønsker til i alt 184.000 kr.
 
Initiativgruppen bag projektet har 18. januar 2015 fremsendt fornyet henvendelse i sagen, idet man anfører, at det er meget vigtigt, at der træffes endelig beslutning om badets fremtid.
 
Dette begrundes bl.a. med:
 
-      ansøgningsfrister til flere fonde er 1. marts og fondene afventer kommunens behandling af ansøgningen,
-      sikkerhedsmæssigt er det farligt at have et tomt svømmebassin stående og det har nu stået i 3 ½ år og ser meget forfaldent ud – og er meget synlig både fra skolen og fra Kultur- og Fritidscentret.
 
Det anføres herudover, at det ikke er ansøgernes vurdering, at projektet hører under ”Fjordklyngen”, da projektet har været i gang i mange år og ”Fjordklyngen” først officielt træder i kraft i april 2015.
 
Endelig anføres, at initiativgruppen ikke vil søge driftstilskud til badets drift, såfremt det renoveres.
 
Endvidere oplyses, at der konkret ansøges om engangstilskud til renovering af bassinet, og at der ikke søges om årligt driftstilskud til bassinet. Det anføres, at den samlede udgift er ca. 1,3 mio. kr., men at ca. 650.000 kr. vedrører den helt nødvendige renovering. Beløbet kan evt. reduceres via eget arbejde og det anføres, at tilskuddet dermed kan reduceres med 200 – 250.000 kr., således at der behov for 450.000 kr. til den helt nødvendige renovering af badet.
 
Hvis bassinet skal fjernes og området reetableres vil dette koste ca. 320.000 kr. inkl. moms. (256.000 kr. excl. moms).
 
Forvaltningen bemærker, at der tages forbehold for eventuelle myndighedskrav og forurenet jord, idet tilbud og fjernelse af badet er givet med forbehold for udgifter til fjernelse af forurenet jord m.v.
 
Endvidere bemærkes, at bassinet ligger mellem Ulbjerg Skole og Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter og tidligere har været drevet i et samarbejde med skolen. Ansøgeren har  oplyst, at ansøgningen om renovering i 2013 har været fremsendt til Børne- og Ungdomsudvalget, som har afvist at yde tilskud til renoveringen.
 
Bassinet er beliggende på Viborg Kommunes grundareal, men som det fremgår af sagen, er det uklart, hvilket udvalgsområde, der ”ejer” projektet og det bemærkes, at ejendomme, som ikke er hjemmehørende i et udvalg, oftest er placeret i Teknisk Udvalgs regi.
 
Endelig bemærkes, at der udover ansøgningen vedr. Ulbjerg Svømmebad, pt. foreligger en række ansøgninger om anlægstilskud fra foreninger m.fl. i Ulbjerg.
Aktuelt er registeret følgende:
 
-      Ulbjerg Forsamlingshus, energiløft og revitalisering
-      Ulbjerg IF, nyt klubhus
-      Ulbjerg Skole, ”Udeskole skov”
-      Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter – haludvidelse.
 
Projekterne er beskrevet nærmere i bilag til sagen.
 
Forvaltningen vurderer, at der således er to løsningsmuligheder, nemlig at lukke badet med en anlægsudgift på ca. 256.000 kr. eller at renovere badet, som iflg. ansøgningen kan ske indenfor en ramme på ca. 450.000 kr., hvortil kommer eget arbejde til en værdi af 200.000 kr.
 
Der skal således tages stilling til om Viborg Kommune skal yde anlægstilskud til renovering eller lukning af svømmebadet.
 
I fald Viborg Kommune skal yde anlægstilskud til renovering af badet foreslås, at der optages forhandling med Børne- og Ungdomsudvalget om en finansieringsmodel, idet badets beliggenhed lige ved skolen vil betyde, at badet efter renovering vil blive anvendt som facilitet i såvel skole som fritidssammenhænge.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgning om tilskud til renovering af Ulbjerg Svømmebad og herunder afklarer,
 
om der optages forhandling med Børne- og Ungdomsudvalget om finansieringsmodel for projektet, eller
 
om sagen skal videresendes til behandling på Byrådets budgetkonference.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 06-02-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at Ulbjerg Svømmebad nedlægges og området retableres som rekreativt område både i forhold til skolebrug og fritidsliv, idet udvalget foreslår Børne- og Ungdomsudvalget, at anlægsudgiften, som beløber sig til 256.000 kr. finansieres med ligelig fordeling mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, og
 
at udvalget tilkendegiver, at udvalget er opmærksomt på, at der foreligger andre ansøgninger om anlægstilskud fra foreninger m.fl. i Ulbjerg, og at disse vil indgå i udvalgets prioriteringer.
 
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.
Bilag

Sagsid.: 13/98649
Sagsfremstilling
Viborg Animations Festival (VAF) har været afholdt i 2012 og 2014 og er budgetsat til at blive afholdt i 2016 og 2018. På baggrund af Byrådets vedtagelse af Viborg Kommunes animationsstrategi og The Animation Workshops (TAW) deltagelse i Aarhus som europæisk kulturby 2017 foreslås, at VAF bliver gennemført årligt de kommende år.

Tilsvarende dagsordenstekst er behandlet i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation. 

Formål
Det overordnede formål med VAF er at udbrede kendskabet til animationsmediet og positionere Viborg Kommune som animationskommune.

Festivalerne i 2012 og 2014 bestod af tre hovedelementer som forventes fortsat:

• En bred publikumsrettet animationsfestival, der med events, aktiviteter, filmvisninger og workshops giver borgere og turister et indblik i animationskulturens facetterede univers og muligheder. En vigtig del af dette element er filmfestivalen, hvor der vises kvalitetsfilm fra store animationsfilmfestivaler.

• Faglige konferencer. En læringskonference, hvor man fokuserede på animation som læringsværktøj. Konferencen var en blanding af teoretiske og case-baserede oplæg fra nationale og internationale topnavne, paneldiskussioner, stande med showcases af de tekniske hjælpemidler samt workshops og kurser i praktisk anvendelse af animationsbaseret mediepædagogik. I 2014 blev også afholdt en konference med titlen ”Animation i arbejdstøjet”, hvor man fokuserede på animation som formidlings- og kommunikationsform inden for tre spor: Erhverv, sundhed og offentlig kommunikation. (Læs mere på www.anibiz.dk).
 
Baggrund
Viborg er kendt for sit spirende animationsmiljø. Her ligger en af de bedste animationsskoler i verden, The Animation Workshop, og den kreative klynge for animationsvirksomheder Arsenalet. Det betyder, at Viborg har nogle helt særlige forudsætninger og muligheder for at udvikle og arbejde med animation. Viborg Kommune har animation som et strategisk indsatsområde, og vil udnytte de effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i animation som kommunikation til og med borgere.
I Viborg er animation ikke bare underholdning og fortællinger til børn, men også moderne, borgerinddragende og demokratisk kommunikation. For animation er et effektivt værktøj i et komplekst videnssamfund – animation kan netop forklare komplekse problemstillinger, så alle kan forstå det. Det er vedkommende kommunikation, der taler både til hjerne og hjerte.
Viborg Kommunes animationsstrategi vil løbende producere animation, der formidler og kommunikerer på en anderledes måde; resultaterne fra strategien bliver løbende formidlet.  Viborg Animations Festival er konkret manifestation af animationssatsningen, hvor festivalens kombination af offentlige alment interessante elementer og fagligt specialiserede elementer skal vise og profilere animationsmiljøets mange muligheder og skal sikre tilstrømning af både specifikt interesserede branchefolk og generelt interesserede borgere.


Samarbejde
Viborg Animations Festivaler bliver planlagt og gennemført i samarbejde mellem Viborg Kommune, TAW, Center for Animationspædagogik og Arsenalet. Arbejdet og indholdet er tæt koblet med animationsstrategien.
Derudover er flere aktører i Viborg og omegn involveret i Viborg Animations Festival, bl.a. Visit Viborg, Region Midtjylland, VIA University College, Viborg Handel, Fotorama, Viborg Bibliotekerne, Kunsthal Brænderigården, Viborg Museum, skoler i regionen, mindre animationsrelaterede virksomheder samt museer og biografer i oplandsbyer samt andre relevante kulturinstitutioner i kommunen. Derudover er der også nationale partnere i form af Dansk Filminstitut og Kulturministeriet. Derud forventes fondsmidler fra bl.a. Creative Europe.
 
Forslag til organisering

Værdiskabelse og presseomtale
En vigtig brik i VAF er presseomtale og opmærksomhed. Især i 2014 lykkedes det at få stor national pressedækning med bl.a. tre hele siders omtale i Politiken, indslag i TV-Avisen, i TV MidtVest og andre større medier. Animationsstrategien er en del af Viborg Kommunes markedsføringsstrategi.

Finansiering
VAF III vil kunne gennemføres for en kommunal bevilling på maksimalt en million kr. På mødet drøftes mulige finansieringsmodeller der kan rummes inden for udvalgets egen budgetramme på animationsområdet samt eventområdet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at
udvalget drøfter finansieringsmodel for kommende festivaler.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 26-01-2015
Udvalget bakkede op, om at Viborg Animations Festival bør afholdes årligt de kommende år, og at udgiften på 1 mio. kr. finansieres dels via udvalgets overførte midler fra 2014, dels af Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Udvalget ønsker, at en årlig animationsfestival indgår i budgetdrøftelserne for 2016 og overslagsår i 2. halvdel af 2015.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 06-02-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at tilslutte sig Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations beslutning i sagen og dermed bakke op om, at Viborg Animations Festival bør afholdes årligt de kommende år og dermed også i 2015.
 
Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at udvalget er indstillet på at finansiere andel af den samlede anlægsudgift på 1 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum i 2014 overført til budget 2015.
 
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.

Sagsid.: 15/1369
Sagsfremstilling
Fotofestival er en festival for naturfotografi med et internationalt perspektiv. I 2015 gennemføres Fotofestival for 9’de gang. Styregruppen bag festivalen har henvendt sig til Viborg Kommune, idet man ønsker at kunne indgå i en arrangementsmæssig synergi med Fotodage Viborg. Fotofestival ønsker således fremadrettet at flytte deres udstillings- og foredragsaktiviteter til Viborg fra Thy-området.
 
Festivalens målsætning er, at kunne tiltrække de bedste naturfotografer fra Europa, og formidle disse fotografers arbejder og erfaringer igennem udstillinger og foredrag. Der forventes minimum 150 betalende gæster til foredragene.
 
Festivalen ansøger Viborg Kommune om en underskudsgaranti på 30.000 kr. samt muligheden for at benytte egnede lokaler i Viborg udgiftsneutralt.
 
Festivalen arbejder med et samlet udgiftsbudget på 150.000 kr., samt et indtægtsbudget på 150.000 kr., hvoraf estimeret 50.000 kr. er indtægter i forbindelse med entré til udstilling og foredrag m.v. Endvidere søges der midler fra fonde og private sponsorer.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at
 
at der stilles en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Fotofestival i 2015,

at der stilles krav om, at Fotofestival indgår i Fotodage Viborgs markedsføring,
 
at Viborg Kommune anviser egnede lokaler til Fotofestival, og
 
at evt. merudgifter til rengøring og brug af lokaler dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets  dispositionssum.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 06-02-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
at der stilles en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Fotofestival i 2015,
at der stilles krav om, at Fotofestival indgår i Fotodage Viborgs markedsføring,
 
at Viborg Kommune anviser egnede lokaler til Fotofestival.
 
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.
Bilag

Sagsid.: 14/74517
Bilag