You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 5. marts 2015 kl. 13:00

Mødested Rådhuset kl. 13.00 - Afgang til besigtigelsestur
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Kirstine Skjødt Hermansen, Mads Panny, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/13126
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besøger og besigtiger på mødet idrætsanlæg efter følgende program:
 
kl. 13.00       Afgang fra Rådhuset, Prinsens Alle, Viborg
kl. 13.30       Bjerringbro Idrætspark
Kl. 14.30       Afgang fra Bjerringbro Idrætspark
kl. 15.00       Alhedehallerne i Frederiks
kl. 15.45       Afgang fra Frederiks
kl. 16.15       Stoholm Fritids- og Kulturcenter
kl. 17.00       Afgang fra Stoholm
kl. 17.20       Viborg FF´s anlæg på Kirkebækvej.
kl. 18.00       Ordinært møde i udvalget på Rådhuset
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015
Kultur- og Fritidsudvalget besøgte de anførte idrætsanlæg.

Sagsid.: 15/14528
Sagsfremstilling
Museumschef Brian Wiborg deltager i punktet og orienterer om overvejelser vedr. fremtidige opgaver og udfordringer for Viborg Museum.
 
Dialogen tjener til at kvalificere evt. fremtidige beslutningspunkter på museumsområdet.
 
Drøftelsen ventes at berøre bl.a. følgende emner:
 
  • Overvejelser i forhold til museets egen-indtjening,
  • Viborg Museums vurderinger i forhold til en fremtidig helhedsplan for Domkirkeområdet,
  • Viborg Museums magasinforhold og eventuelle deltagelse i et fremtidigt fællesmagasin
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015
Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen på mødet til efterretning.

Sagsid.: 15/14497
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede i møde 8. oktober 2014 i forbindelse med 2. behandling af budgettet, at afsætte 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for domkirkeområdet i 2015.
 
Baggrunden herfor var en gennemført proces der indeholdt følgende elementer:
 
·        Møde med Bygningsstyrelsen om Vestre Landsret for at afklare hvilke forventninger, Bygningsstyrelsen har i forbindelse med et salg.
·        Gennemgang af mulighederne for domkirkeområdet.
·        Seminar med deltagelse af kirke-, museums-, erhvervs-, kommune- og funding-repræsentanter.
 
Den gennemførte proces pegede på et åbenlyst udviklingspotentiale af domkirkeområdet på baggrund af de enestående kvaliteter og historiske betydninger, området har. Udarbejdelse af en helhedsplan, der ser området i helhed og samler en række elementer – såvel fysiske som en række begivenheder – vil kunne give et godt grundlag for en større fundraising.
 
Til udarbejdelse af helhedsplanen søges en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr.
 
Helhedsplanen udarbejdes i 2015 ud fra følgende overordnede tids- og procesplan:
 
Februar 2015
Udbudsopgaven sendes til 3 rådgiverhold. Rådgiver udvælges.
 
Marts - april 2015
Rådgiver udarbejder udkast til helhedsplan.
 
Juni 2015
Politisk behandling og møde med eksterne samarbejdspartnere om udkast.
Bearbejdet forslag til helhedsplan præsenteres på Snapstinget/offentlig høring.
 
Juli 2015
Rådgiver færdiggør helhedsplanen
 
August/september 2015
Byrådet budgetkonference: behandling af den færdige plan og udvælgelse af strategi for det videre forløb.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan Domkirkeområdet” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at nettoanlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2015 til ”Helhedsplan Domkirkeområdet”.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan Domkirkeområdet” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at nettoanlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2015 til ”Helhedsplan Domkirkeområdet”.
 
Herudover foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at der afholdes fællesmøde med Teknisk Udvalg, hvor hovedelementerne i forslag til helhedsplan for området kan drøftes og at udvalget herefter genoptager drøftelser med udpeget rådgiver på opgaven.

Sagsid.: 15/12263
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med udvalgets behandling af Kunstpolitik for kunst i det offentlige rum (Arkitekturpolitikken) i møde 7. januar 2015,
 
at udvalget foreslår at der etableres en ny digital kunstregistrant.
 
Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder i forhold til at få registreret Viborg Kommunes kunstværker digitalt.
 
Mulighederne fordeler sig imellem, at Viborg Kommune selv udvikler en digital registrant, eller, at der indgås driftsaftale med en eksisterende udbyder af egnet kunstregistreringssystem. Det er forvaltningens vurdering, at den løsning som tilbydes af systemet ”GAS” er den umiddelbart bedst egnede i forhold til kunstregistreringsopgaven, driftssikkerhed, økonomi og muligheder for fremtidig digital formidling.
 
Indsamlingen og registreringen af kunstværkerne vil kunne varetages af en studentermedhjælp, som tilknyttes Viborg Kunsthal. Det vurderes, at den samlede opgave med at implementere en ny digital platform for kunstsamlingen, samt opgaven med at indsamle og registrere oplysningerne om værkerne, vil kunne varetages indenfor en samlet ramme på 100.000 kr., under forudsætning af, at der benyttes det ovenfor nævnte system.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at udvalget disponerer 100.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum til etablering af en ny digital kunstregistrant,
 
at der rettes henvendelse til Viborg Kommunes Kunstkomite om, at afholde omkostninger til drift af den digitale kunstregistrant fremadrettet. Driftsomkostningen vil omtrentligt beløbe sig til 11.500 kr. på årsbasis.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalget disponerer 100.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum til etablering af en ny digital kunstregistrant,
 
at der rettes henvendelse til Viborg Kommunes Kunstkomite om, at afholde omkostninger til drift af den digitale kunstregistrant fremadrettet. Driftsomkostningen vil omtrentligt beløbe sig til 11.500 kr. på årsbasis.

Sagsid.: 15/9981
Sagsfremstilling
Efter procesplanen for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 21. januar 2015 (sag nr. 1), er fagudvalgenes første behandling af nye anlægsønsker fremrykket til marts måned.
 
Det er formålet, at fagudvalgene på marts mødet drøfter større eller mere strategiske anlægsopgaver - og foretager en første prioritering af, hvilke anlægsønsker, der skal fremsendes til Byrådets budgetkonference.
 
Som noget nyt udarbejder Forvaltningen i perioden marts-juni idéoplæg, som på to sider beskriver de enkelte anlægsønsker. Der udarbejdes hermed mere uddybende beskrivelser af anlægsønskerne, så fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag. Idéoplægget fremmer bl.a. businesscase-overvejelser om totaløkonomi og alternative løsninger. Det indeholder også en mere gennemarbejdet tidsplan, risikoanalyse og kortlægning af, hvilke planforhold, der skal være undersøgt før et anlægsarbejde kan igangsættes. Udover at skabe et bedre beslutningsgrundlag er det formålet at gøre anlægsbudgettet mere retvisende i det enkelte budgetår, så behovet for at overføre anlægsbeløb reduceres.
 
På mødet drøftes hvilke forslag til anlægsprojekter, Forvaltningen skal beskrive som idéoplæg frem mod Byrådets budgetkonference. Idéoplæggene godkendes af udvalget senest i juni 2015.
 
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt med forslag til de på nuværende tidspunkt kendte nye anlægsønsker, der kan ses som bilag nr. 1. Det vedtagne anlægsbudget for 2015-2018 kan ses som bilag nr. 2.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Event indstiller,
 
at        Kultur- og Fritidsudvalget drøfter større og mere strategiske anlægsopgaver og igangsætter prioritering af anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan igangsætte udarbejdelse af idéoplæg.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at følgende projekter beskrives nærmere i ideoplæg i forbindelse med den kommende budgetlægning for perioden 2016 – 2019:
 
  • GAME, streetcenter i Baneby Viborg
  • Helhedsplan, Domkirkeområdet, Viborg
  • Nyt museumsmagasin
  • Halprojekterne i Viborg, hvor Viborg Idrætsråds behovsanalyse foreligger i maj måned 2015 og at projekt for om- og udbygning af Rødkærsbro Hallen også indgår i denne vurdering
Bilag

Sagsid.: 15/9981
Sagsfremstilling
Der orienteres i sagen om de budgetrammer, som vil være udgangspunkt for udvalgenes budgetlægning. Serviceudgifterne er i rammerne generelt reduceret med 1,5 procent for at skabe et økonomisk råderum i budgetlægningen, jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. januar 2015 (sag nr. 1). I forlængelse af denne beslutning drøftes det på mødet, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.  Desuden drøftes tidsplanen for udvalgets budgetlægning, herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen.
Budgetrammer i budget 2016-19 / tilvejebringelse af økonomisk råderum
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:
 
Budgetrammer for serviceområderne i budget 2016-2019
(i 1.000 kr., 2016-pl)
2016
2017
2018
2019
Kultur
 84.063
 84.355
 81.884
 80.873
Folkeoplysning- og Idræt
 75.419
 75.061
 73.103
 73.103
I alt
159.482
159.416
154.987
153.976
* Rammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.
 
Difference mellem de enkelte år fremkommer bl.a. fordi bevillinger til events og projekter indgår i enkelte eller flere år. Eksempler herpå er bevilling til Århus som Kulturby, 2017, Generation Handball, Viborg Elite, VAF, Billboard m.fl.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget det hovedprincip, at fagudvalgene selv løser evt. økonomiske udfordringer og skaber plads til nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer. På mødet 18. februar 2015 drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget de nærmere spilleregler og proces for, hvordan fagudvalgene skal bidrage til at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.  I oplægget til Økonomi- og Erhvervsudvalget indgår følgende spilleregler:
 
1)     Der indregnes en rammebesparelse på 1,5 procent af serviceudgifterne i de økonomiske rammer.
 
2)     Den ene halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene:
 
·        Udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum.
·        Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som ligger 0,75 procent over rammen, som er reduceret med 1,5 procent.
·        Hvis et udvalg har driftsønsker, der overstiger 0,75 procent, skal finansieringen af disse ønsker findes indenfor udvalgets egen økonomiske ramme og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.
·        Ønske om evt. positiv demografiregulering på dagtilbud, skoler og ældreområdet kommer udover driftsønsker på 0,75 procent.
·        På sundhedsområdet er den aktivitetsbestemte medfinansiering undtaget for rammebesparelsen. Under politikområdet, politisk organisation, er kun erhverv og turisme samt udviklingspuljen omfattet af rammebesparelsen. Beredskabet er helt undtaget fra rammebesparelser pga. effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning.
·        Rammebesparelsen indregnes i rammerne på de enkelte politikområder. I det omfang, at udvalgene omprioriterer mellem politikområder, gøres dette synligt for Byrådet.
 
3)     Den anden halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) skaber et økonomisk råderum for Byrådet, og de frigjorte midler anvendes til nye anlægsinvesteringer og evt. økonomiske udfordringer vedr. overførselsområderne og kommunens indtægtsbudget.
 
Råderummet skabes primært ved effektiviseringer, men også ved at indkassere eventuelle mindreforbrug som kan være opstået pga. ændrede budgetforudsætninger. Der er ingen bindinger på typen af effektiviseringer.  Råderummet kan fx skabes gennem følgende typer af effektiviseringer:
·        større frihedsgrader og afskaffelse af egne regler (særligt tema)
·        strukturtilpasninger
·        indhøstning af stordriftsfordele
·        organisationsændringer
·        anvendelse af velfærdsteknologi
·        digitalisering og selvbetjeningsløsninger
·        ”En smartere Kommune” og anvendelse af leanværktøjer
 
Proces i udvalgene
Udvalgene skal således udmønte rammebesparelser på 1,5 procent af serviceudgifterne i budgetforslaget.
 
Udvalgene beskriver, hvordan de realiserer rammebesparelserne. Det skal fremgå, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der skal gives en overordnet beskrivelse af de typer af initiativer, som skal realisere budgetreduktionerne på de enkelte politikområder.
 
Udvalgene udarbejder desuden en beskrivelse af de driftsønsker, som de har indarbejdet i budgetforslaget.
 
Udvalgene afrapporterer til Byrådet på budgettemamødet 24. juni 2015.
 
Med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i møde 18. februar 2015 drøftes det, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.
 
Tidsplan for udvalgets budgetlægning
Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1). Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden marts til maj 2015 deres driftsbudgetter. Anlægsbudgettet og nye anlægsønsker/idéoplæg behandles senest på junimøderne. Udvalgene tilrettelægger selv indenfor denne ramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen herunder fokusområder, effektmål, driftsbudget (udvidelser/reduktioner), anlægsønsker m.v.
 
Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.
 
På baggrund af den fælles procesplan for budgetlægningen er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
Forvaltningen bemærker, at Viborg Kommunes andel af betalingen til Århus som Kulturby 2017, er indregnet med en besparelse på 1,5 % og det anføres i den forbindelse, at det i aftalerne om finansieringen af projektet, som er godkendt af Byrådet og hvor kommunerne i Region Midt indgår i en fælles finansieringsplan, også er reduceret med 1,5 %, og det må overvejes om denne bevilling skal friholdes for reduktionen.
Beløb udgør 1.368.000 kr. i 2016 og 3.483.000 kr. i 2017.
 
Endvidere bemærkes, at der planlægges møder om budgettet i Kultur- og Fritidsudvalget 28. maj og 18. juni 2015, og at det forventes, at der afholdes møde med Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand i forbindelse med mødet 28. maj 2015.
Indstilling
 
at        det drøftes, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen, og
 
at        udvalget godkender sin proces- og tidsplan for budgetlægningen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at forvaltningen på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger udarbejder oplæg til udvalgets videre drøftelse af driftsbudgetforslag for perioden 2016-2019,
 
at Viborg Kommunes betaling i forbindelse med Århus som kulturby 2017 ikke kan indgå i opgørelsen af besparelsen på 1,5 %, som derfor må reduceres i forhold hertil, og
 
at udvalget godkender sin proces- og tidsplan for budgetlægningen.
Bilag