You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - Ekstraordinært møde

torsdag den 30. april 2015 kl. 15:00

Mødested Viborg Lounge
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Kirstine Skjødt Hermansen, Mads Panny, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/27875
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet besluttede i møde 25. marts 2015 (sag nr. 12), at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes, og at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan Domkirkeområdet” med rådighedsbeløb i 2015.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede herudover i møde 5.marts 2015, at foreslå et fællesmøde med Teknisk Udvalg, hvor hovedelementerne i forslag til helhedsplan for området kan drøftes, og at udvalget herefter genoptager drøftelser med udpeget rådgiver på opgaven.
 
Mødet
På mødet vil der være repræsentanter for rådgiver (Schønherr). Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til program for mødet, hvor de enkelte punkter vil blive uddybet.
 
Program:
 
1.
Planen indhold – hovedgreb
 
2.
Parkering / trafik
 
3.
Tids- og procesplan
 
4.
Kommunikation – Viborg Stift og Snapstinget
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events og direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg drøfter hovedelementerne i helhedsplanen for domkirkeområdet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015
Repræsentanter for rådgiverne på opgaven orienterede om hovedelementerne i helhedsplanen for domkirkeområdet.
 
Sagen blev drøftet.