You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 28. maj 2015 kl. 15:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Carsten Stenrøjl, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Mads Panny, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/32127
Sagsfremstilling
Historik:
 
Kulturudvalget besluttede i møde 26. februar 2013 en samlet kulturstrategi for perioden 2013 - 2017, der omfatter en hel række initiativer vedr. bl.a. musik, billedkunst, scenekunst, og biblioteksområdet.
 
Af beslutningen på mødet fremgår:
 
at det forelagte strategiforslag godkendes med den justering, at der til erstatning for bogbusdriften oprettes biblioteksservice i lokalområderne efter behov, i form af et af- og udleveringssted i samarbejde med lokale aktører - f.eks. skolen, hallen eller en butik,
 
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte de beskrevne initiativer.
 
Som følge af beslutningen behandlede Kulturudvalget en bevillingssag i møde 3. september 2013, hvori er beskrevet, hvorledes omindretning af Hovedbiblioteket og etablering af Åbne biblioteker i de 9 lokalbiblioteker skal finde sted. Der søges samtidig frigivet anlægsbevilling på 3.090.000,-kr.
 
Af beslutningen på mødet fremgår:
 
at Kulturudvalget indstiller til Byrådet,
 
at omindretning af Hovedbiblioteket i Viborg samt indretning af 9 åbne biblioteker gennemføres som anført i sagen,
 
at der gives anlægsbevilling på 3.090.000,- kr. med rådighedsbeløb i 2013.
 
Efterfølgende har Byrådet i møde 25. september 2013 godkendt indstillingen fra Kulturudvalgets møde 3. september 2013.
 
Kulturudvalget behandlede i møde 30. oktober 2013 et forslag fra Byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard om, at etablere endnu et åbent bibliotek, som et fællesbibliotek på Løgstrup skole. Udvalget besluttede, at der forinden stillingtagen til forslaget blev udarbejdet en analyse på hele biblioteksområdet. Efterfølgende har Kulturudvalget i møde 26. november 2013 godkendt et forslag til analysedesign, udarbejdet af biblioteket. Udvalget godkendte designet.
 
Den første del af analysen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i møde 1. april 2014, og det besluttedes, at genoptage sagen i næste møde, med ønsket om yderligere analyse-oplysninger. På mødet 26. april 2014 blev de supplerende oplysninger forelagt, som ønsket.
 
I forlængelse af Byrådets beslutning af 25. september 2013 samt Kulturudvalgets godkendelse af kulturstrategien i møde 26. februar 2013 blev det besluttet:
 
at om indretning af hovedbiblioteket færdiggøres,

at de 9 biblioteksfilialer etableres som åbne,

at bilag 1 til sagen med de anførte modeller samt ønsket om etablering af åbent bibliotek i Løgstrup, åbent bibliotek på hovedbiblioteket og etablering af yderligere afhentningssteder indgår i budgetdrøftelserne.
 
 
Valget af Vridsted og Løgstrup er begrundet i dels afstanden til nærmeste bibliotek samt de daværende udlånstal i bogbussen. Ordningen etableres i forlængelse af bogbussens nedlæggelse 2. halvår af 2014, og løber resten af Byrådets valgperiode, hvorefter ordningen evalueres.
 
I forlængelse heraf, blev det på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. november 2014 besluttet at bevilge 300.000 kr. til omindretning af lokalbiblioteker og etablering af afhentningssteder med rådighedsbeløb i 2014.
 
Forslag:
 
Åbne biblioteker
Der er nu etableret Åbent bibliotek i alle 9 lokal- og fællesbiblioteker i Viborg Kommune. Såvel besøgs- og udlånsstatistik som feedback fra borgerne, viser utvetydigt, at åbne biblioteker er en succes i Viborg Kommune.
 
Der kommer mange nye brugere og besøgstallet på lokal- og fællesbibliotekerne er steget 29 % i de fire første måneder af 2015.
 
Hovedbiblioteket på Vesterbrogade 15 i Viborg har traditionel åbningstid, dvs. hvor alle åbningstimer er med betjening. For at opnå fuld effekt af Åbent bibliotek-konceptet, foreslås etablering af Åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg.
 
Det forventes, at etablering af Åbent bibliotek på Hovedbiblioteket vil medføre en kraftig vækst i såvel besøgs- og udlånstal samt brugerkvalitet jf. erfaringer fra egne og sammenlignelige kommuners åbne biblioteker.
 
I budgetforliget for 2015 – 2018 dateret 10. september 2014, er forudsat afsat 300.000 kr. til etablering af Åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg og forvaltningen foreslår, at dette beløb frigives til formålet.
 
Budget
 
Art
Firma
Stkpris
Stk
Total
Indgangscomputer
Cordura
20.000
1
20.000
Licens til SOL
Cordura
12.500
1
12.500
Højttalere
Cordura
450
6
2.700
Kameraer
Cordura
3.600
19
68.400
NAS FTP server
Cordura
3.500
1
3.500
Opgradering af NAS
Cordura
4.500
1
4.500
Installation
Cordura
20.000
1
20.000
Diverse el-arbejde
Elektriker
150.000
1
150.000
Udskiftning af låse
Internt / Låsefirma
15.000
1
15.000
Elevator
Kone
10.000
1
10.000
ADSL gammel overvågning
Grønning-El
-8.000
1
-8.000
I alt
 
 
 
298.600
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Etablering af Åbne biblioteker” til etablering af åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg, og
 
at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 – 2018 til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-05-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Etablering af Åbne biblioteker” til etablering af åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg, og
 
at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 – 2018 til formålet.

Sagsid.: 15/9981
Sagsfremstilling
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1), skal udvalgene på maj-møderne behandle deres forslag til driftsbudget. I budgetforslaget indgår også udvalgenes forslag til udmøntning af vedtagne rammereduktioner på 1,5 procent samt nye driftsinitiativer, der kan udgøre op til halvdelen af rammereduktionerne. Følgende punkter indgår i udvalgets drøftelse af budgetforslaget:
 
·      Fokusområder og effektmål
·      Forslag til driftsbudget
·      Mål og Midler, der beskriver budgetforudsætningerne
·      Beskrivelse af, hvordan rammebesparelser på 1,5 procent skal realiseres
·      Beskrivelse af nye driftsinitiativer/løsning af evt. problemområder op til halvdelen af rammebesparelsen på 1,5 procent
 
Udkast til fokusområder og effektmål
Forvaltningen har nu færdiggjort oplægget til nye fokusområder og effektmål, og de er indarbejdet i Mål og Midler, der kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Økonomiudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1), at der i budgetlægningen 2016-2019 skal skabes et økonomisk råderum på 1,5 procent af serviceudgifterne. Den ene halvdel af rammebesparelsen kan anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene. Inden for dette råderum skal udvalgene selv finansiere deres nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer. Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som overskrider rammen med halvdelen af rammereduktionen.
 
I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.
 
Budgetforslag
(1.000 kr., 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Kultur
84.854
85.133
82.678
81.673
Folkeoplysning og idræt
76.270
74.712
72.754
72.754
I alt
161.124
159.845
155.432
154.427
Ramme (er fratrukket rammereduktion på 1,5 % på serviceområderne)
 
159.910
 
158.631
 
154.218
 
153.213
Afvigelse mellem budgetforslag og ramme
1.214
1.214
1.214
1.214
Tilladt rammeoverskridelse (= halvdel af rammereduktion)
1.214
1.214
1.214
1.214
 
Budgetdifference mellem de enkelte år fremkommer bl.a. fordi bevillinger til events og projekter indgår i enkelte eller flere år. Eksempler herpå er bevilling til Århus som Kulturby 2017, Generation Handball, Viborg Elite, VAF, Billboard m.fl.
 
Væsentlige ændringer i budgetforslaget
Nedenfor beskrives de væsentligste rammeændringer, der er indarbejdet i forslaget til driftsbudget.
 
Rammeændringer:
På alle politikområder er der i marts måned foretaget pris- og lønskønsregulering jf. KL:
 
Kulturudvalget
(1.000 kr., 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Pris- og lønskøn
 
 
 
 
Kultur
-488
-501
-485
-479
Folkeoplysning og idræt
-284
-284
-284
-284
I alt
-772
-785
-769
-763
 
På politikområde Folkeoplysning og idræt er der tilført 1,2 mio. kr. i budget 2016 vedr. overskud fra 2014 på lokaletilskud. Rammekorrektioner kan ses i bilag 3.
 
 
Nedenfor beskrives de væsentligste omprioriteringer, der er foretaget inden for rammerne.
 
Omprioriteringer inden for rammerne:
Reduktionen på 0,75 % findes ved effektiviseringer og omprioriteringer indenfor museums- og kulturskoleområdet, hvor der på hvert af områderne findes 400.000 kr.
På folkeoplysnings- og idrætsområdet reduceres lokaletilskud til haller og foreninger med 414.000 kr. på grund af lavere aktivitetsniveau på områderne.
 
Reduktionen på 0,75 % svarende til 1.214.000 kr. anvendes til omprioriteringer inden for udvalgets egne områder. Tiltag på museums- og kulturskoleområdet med 400.000 kr. på hvert af de to områder samt merudgifter vedr. drift og pleje af baneanlæg, kunstgræsbaner m.v. Endelig specifikation foreligger til udvalgets møde 18. juni 2015.
I Mål og Midler, der kan ses som bilag 1 og 2, er budgetforudsætningerne beskrevet yderligere herunder bl.a. pris- og mængdeforudsætninger, rammeændringer og omprioriteringer inden for rammerne. Mål og midler viser dog budgetforudsætningerne før den endelige prioritering.
 
Særlige budgetudfordringer:
Det gælder som hovedprincip for årets budgetlægning, at det enkelte udvalg selv finansierer alle nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer inden for udvalgets eget råderum på 0,75 procent af budgettet. Udvalget har imidlertid nogle særlige budgetudfordringer, som er vanskelige at løse inden for dette råderum.
 
Kulturudvalget stiller forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om forhøjelse af tilskud til Kunstkomiteen fra 300.000 kr. til 500.000 kr. årligt. Det bemærkes, at bevilling til Kunstkomiteen ikke hører under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.
 
På Økonomi- og Erhvervsudvalget møde 18. februar 2015 blev det besluttet, at ansøgningen fra Dansk Orienterings Forbund vedr. ansøgning om 200.000 kr. i 2018 til afholdelse af VM i mountainbike orientering, skal indgå i budgetlægningen for 2016-2019.
 
Herudover er tidligere anført problemstillinger vedr. dækning af momsmanko i forbindelse med større donationer fra fonde til større projekter i Viborg Kommune (eksempel fra udstillingen ”Bodytime” på Viborg Museum”) samt evt. behov for etablering af en garantifond for større eksterne events. Disse kan evt. også indgå i den videre budgetlægning.
 
Endelig bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget i møde 5. marts 2015 besluttede, at Viborg Kommunes betaling i forbindelse med Århus som Kulturby 2017 ikke kan indgå i opgørelsen af besparelsen på 1,5 %, som derfor må reduceres i forhold hertil. 1,5 % af bevilling til Kulturby 2017 udgør 20.000 kr. i 2016 og 52.000 kr. i 2017. Denne problemstilling kan jfr. udvalgets beslutning medsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer i budgetforslaget:
Der er udarbejdet en beskrivelse af de rammereduktioner og nye driftsinitiativer, der er indarbejdet i budgetforslaget. Beskrivelsen kan ses som bilag nr. 4.
 
I bilaget er det beskrevet, hvordan udvalget ønsker at realisere de vedtagne rammereduktioner på 1,5 procent. Det fremgår, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der gives en overordnet beskrivelse af de initiativer, som skal realisere rammereduktionerne. Af bilaget ses yderligere en beskrivelse af de nye driftsinitiativer op til halvdelen af rammebesparelsen, som udvalget har indarbejdet i budgetforslaget.
 
Beskrivelsen indgår i materialet til Byrådets temamøde om budget 2016-2019 24. juni 2015.
 
På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås, at den samlede reduktion på 1.214.000 kr. findes på konto vedr. lokaletilskud til klubber og foreninger, idet aktivitetsniveauet på dette område er faldende og det vurderes, at de nugældende regler for lokaletilskud til foreninger og klubber kan opretholdes med den foreslåede reduktion.
 
Det foreslås endvidere, at Kultur- og Fritidsudvalget medsender følgende forslag til rammeudvidelser til at indgå i den videre budgetlægning i Byrådet:
 
-      Game, andel i forbindelse med nyt center for street-aktiviteter. Anslået andel for Kultur- og Fritidsudvalget på 400.000 kr.
 
-      Udvikling af skøjtebanen. Skøjtebanen er nedslidt og skal renoveres og herudover foreligger forslag om etablering af mobil skøjtebane i midtbyen. Anlægsudgift hertil indgår i forslag til anlægsbudgettering. Merudgift på 300.000 kr. til drift af ny skøjtebane i midtbyen videresendes til at indgå i den samlede budgetlægning sammen med forslag om anlægsinvestering i skøjtebanen.
 
 
Herudover bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har besluttet, at formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget og formand, næstformand og sportschef fra Viborg Idrætsråd inviteres til møde med Kultur- og Fritidsudvalget om budgetforslag 2016-2019.
 
Der er derfor aftalt følgende:
 
          kl. 16.00        Formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget møder.
          kl. 16.30        Formand, næstformand og sportschef fra Viborg Idrætsråd møder.
 
Vedr. mødet med Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand bemærkes, at budgetsag fra Folkeoplysningsudvalgets møde 16. april 2015 vedlægges sagen som bilag nr. 5, idet det bemærkes, at Folkeoplysningsudvalget besluttede,
 
at budgetforslag for 2016 – 2019 (bilag 2) fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget, idet reduktionen på 1,50 % svarende til 371.000 kr., placeres på konto 3.74.1,02 Foreningsarbejde, og 0,75 % svarende til 185.000 kr. tilbageføres til konto 3.74.01,02 Foreningsarbejde. Nettoreduktionen udgør således 186.000 kr.
 
Vedr. mødet med repræsentanterne for Viborg Idrætsråd bemærkes, at følgende bilag vedlægges:
-      analyse vedr. energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter m.v.
-      analyse vedr. investeringer i bane- og lysanlæg
 
Herudover præsenterer Viborg Idrætsråd analyse vedr. evt. nye haller i Viborg på mødet.
De tre analyser vil indeholde anbefalinger i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til investeringsoversigt i perioden 2016-2019, som behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. juni 2015.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Event indstiller
 
at forslag til driftsbudgettet drøftes med henblik på udvalgets endelige stillingtagen til forslag til driftsbudget på mødet den 18. juni 2015,
 
at Mål og Midler godkendes, og
 
at udvalgets beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer godkendes, jf. bilag nr. 4.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-05-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at forslag til driftsbudgettet drøftes med henblik på udvalgets endelige stillingtagen til forslag til driftsbudget på mødet 18. juni 2015,
 
at Mål og Midler godkendes, og
 
at udvalgets beskrivelse af rammereduktioner godkendes og ønsker til nye driftsinitiativer , jf. bilag nr. 4 fremsendes, og
 
at der udarbejdes samlet notat vedr. ”GAME-projektet” til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget inden sommerferien 2015.
Bilag

Sagsid.: 15/20498
Sagsfremstilling
Danske Handicaporganisationer – Viborg v/ Thorben Koed Thomsen har ved brev af 19. marts 2015, rettet henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Henvendelsen vedrører betaling for ledsagere ved handicappedes deltagelse i en række kultur- og fritidstilbud for borgerne. Her nævnes museer, svømmehallen, foredrag på bibliotekerne, kommunale arrangementer i Tinghallen.
 
Det anføres, at borgere med handicap ofte vil have behov for ledsager til aktiviteterne/arrangementerne, hvilket indebærer ekstra udgifter, idet der ikke alene skal betales for egen deltagelse, men også for den nødvendige ledsager. Det nævnes, at der f.eks. betales for ledsager i træningscentret i Viborg Svømmehal, ledsager i Viborg Svømmehal og til foredrag på bibliotekerne, mens der i Hvolris Jernalderlandsby ikke betales for ledsager. Det anføres, at det således er uklart, til hvilke steder og aktiviteter, der kan medtages ledsager uden betaling.
 
Danske Handicaporganisationer anfører, at ledsagerkort udstedes centralt med baggrund i lægeerklæring, der begrunder, at ledsager er nødvendig og organisationen beder Kultur- og Fritidsudvalget overveje muligheden for, at borgere med ledsagerkort udstedt af Danske Handicaporganisationer, kan tage ledsager gratis med til besøg, aktiviteter og arrangementer i Viborg Kommune, og her nævnes specifikt besøg i Viborg Svømmehal.
 
Forvaltningen har undersøgt praksis på området. Og det er korrekt, at der nogle steder betales for handicappedes ledsagere og andre steder har ledsageren gratis adgang.
I Viborg Svømmehal tilbydes en billet til ledsagerne med rabat, idet ledsageren kan komme med i bassinerne for en pris på 25 kr. og hvis ledsagerne ikke skal i bassinerne opkræves 10 kr. for ledsageren. Dette har været praksis siden svømmehallen blev taget i brug i 1998.
 
Normalpris for voksne er 50 kr. i entre i Viborg Svømmehal.
 
Biblioteket oplyser, at der ikke opkræves betaling for ledsagere til handicappede ved arrangementer/foredrag m.v. på bibliotekerne.
 
Det er forvaltningens vurdering, at entreindtægterne fra ledsagere til handicappede er ret begrænsede og det vil derfor være muligt at imødekomme ansøgningen uden væsentlig nedgang i entreindtægter m.v.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,
 
at der er gratis adgang for handicappedes ledsager til aktiviteter og arrangementer i kommunale kultur- og fritidsinstitutioner, i det det forudsættes, at ledsageren har ledsagerkort udstedt af Danske Handicaporganisationer eller af Viborg Kommunes Borgerservice.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-05-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der er gratis adgang for handicappedes ledsager til aktiviteter og arrangementer i kommunale kultur- og fritidsinstitutioner, idet det forudsættes, at ledsageren har ledsagerkort udstedt af Danske Handicaporganisationer eller af Viborg Kommunes Borgerservice.
Bilag

Sagsid.: 14/59198
Sagsfremstilling
Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder 3. marts 2015 godkendt kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af Ungestrategi for Viborg Kommune.
 
Involvering af unge
Ungdomsrådet og repræsentanter for unge i Viborg Kommune indgår gerne som aktive deltagere i udarbejdelsen af Ungestrategien og i planlægning og udførelse af en inddragelsesproces, som kan sikre input fra så mange unge som muligt. Et væsentligt budskab fra Ungdomsrådet er, at inddragelsesprocessen bør tilrettelægges så aktiviteter i forbindelse hermed ikke falder sammen med eksamensperioden. Som følge heraf præsenteres tilrettet tidsplan for udarbejdelse af Ungestrategi for Viborg Kommune.
 
Forslag til den reviderede tidsplanen for ungestrategien - som fremgår af bilag 1 – foreligges til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Uddannelse og Handel og Innovation samt Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015
Udkast til tilrettet tidsplan blev godkendt.
 
Fremsendes til orientering for Ældre- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Uddannelse og Handel og Innovation samt Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-05-2015
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-05-2015
 
Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/32459
Sagsfremstilling
Mermaid Bowl er den danske udgave af Super Bowl, og siden 1988 har Mermaid Bowl været det absolutte klimaks, når sæsonen afslutter for landets bedste spillere, som også omfatter flere landsholdspillere. Dagen vil være en fest dag for hele familien med et kæmpe Tailgate Party (fanzone), med musik, cheerleadere, konkurrencer, udstyr, boder, mad og drikke og feststemning efter amerikansk tradition for masser af glade football fans.
 
Dansk Amerikansk Fodboldforbund – er ejer af Mermaid Bowl, og det er lokale klubber, der på skift afholder finalestævnet efter ansøgning. Grundet de velegnede forhold på Viborg Stadion er det lykkedes Midtwest Musketeers – Hele Midt og Vestjyllands Football Club-  der er en nylig fusion af Viborg Bullets og Skive Gators at lave aftale med DAFF om afholdelse af Mermaid Bowl i Viborg den 10. oktober 2015. Herudover bliver Mermaid Bowl begivenheden, hvor Viborg Klubben kan fejre sit 10 års jubilæum.
 
 
Amerikansk fodbold har vist rigtigt gode resultater med at løfte unge, der normalt ikke har succes med at dyrke idræt, ind i en aktiv forenings kultur samt bidraget til at give unge gode sociale og læringsmæssige kompetencer. Derfor afholder Midtwest Musketeers årligt en bootcamp for unge over flere dage, også med international deltagelse. Det er klubbens ønske at udvikle på størrelsen af denne bootcamp i løbet af en årrække.
 
Mermaid Bowl bliver gennemført med frivillig arbejdskraft fra de to sammenlagte klubber fra Viborg og Skive i et tæt samarbejde med VFF i de professionelle rammer på Viborg Stadion. Der er etableret samarbejder med andre nødvendige partnere i Viborg med henblik på gennemførelse af eventen, ligesom DAFF sidder med som ansvarlig på flere delelementer. Finalen bliver TV transmitteret.
 
Ud over afholdelse af finalen på Viborg Stadion vil eventen inddrage pladsen foran Stadion, Paradepladsen og Kasernehallen og vil derfor minde om indretningen til Generation Handball. 
 
Mermaid Bowl 2015 bliver afholdt i Viborg og ikke i Skive, og derfor ansøges Viborg Kommune om tilskud på 50.000 kr. samt bidrag med støtte til udvikling og afvikling ved Kultur, Service & Events.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at udvalget bevilger et tilskud på 50.000 kr. til sideevents omkring arrangementet og til PR og markedsføring mv. af arrangementet. Tilskud finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-05-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalget bevilger et tilskud på 50.000 kr. til sideevents omkring arrangementet og til PR og markedsføring mv. af arrangementet. Tilskud finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Bilag

Sagsid.: 14/74517
Bilag