You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 17. juni 2015 kl. 14:30

Mødested Viborg Stadion Center
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Carsten Stenrøjl, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Mads Panny, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Mads Panny deltog i behandlingen af sag nr. 13, 14 og 15

Sagsid.: 15/35375
Sagsfremstilling
Viborg Flyveplads har fremsendt ansøgning om tilskud til jubilæumsarrangement i forbindelse med Viborg Flyveplads´ 50 års jubilæum, som festligholdes lørdag 20. juni 2015 med airshow m.v.
 
Man forventer 1200 gæster til arrangementet, og med dette antal vil der være balance i økonomien, men dette er naturligvis meget afhængigt af vejret på dagen, og økonomien i arrangementet er således meget afhængig af antallet af deltagere. Derfor søges om tilskud eller underskudsgaranti fra Kultur- og Fritidsudvalget til arrangementet på 20.000 kr.
 
I mail i forbindelse med ansøgningen om tilskud anføres, at Viborg Flyveplads i dag drives af tre klubber (Midtjysk Faldskærmsklub, Viborg Motorflyveklub og Viborg Svæveflyveklub) gennem Fællesudvalget for Viborg Flyveplads (FU). Driften af flyvepladsen finansieres af Viborg Kommune, hvor grundlaget er en overenskomst mellem parterne, som rækker frem til 2034.
 
Det anføres, at man ser pladsen som Danmarks smukkeste flyveplads, både bynær og rekreativ. Pladsen opnåede miljø godkendelse i 2000, og netop miljø har stor betydning for pladsens brugere. Hensynet til omgivelserne er vigtig. Eks. på det er begrænsninger i ind og ud flyvning, brug af banerne så støj får mindst betydning for omgivelserne.
 
Budget vedlægges sagen som bilag 1.
 
Forvaltningen bemærker, at der er tale om et spændende arrangement, som kan markere jubilæet.
 
Herudover bemærkes, at Viborg Flyveplads drives af Fællesudvalget for Viborg Flyveplads, som er en sammenslutning af foreningerne på flyvepladsen. Viborg Kommune yder et årligt tilskud på 226.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til driften af flyvepladsen og Fællesudvalget står selv for alle driftsopgaver, opfyldelse af myndighedskrav og bemanding af flyvepladsen.
 
Aftalen har været gældende i en lang årrække og løber og har altid været præget af et godt samarbejde mellem forvaltningerne og Fællesudvalget.
 
Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven til foreningerne på Viborg Flyveplads, eksempelvis Viborg Svæveflyveklub og Midtjysk Faldskærmsklub.
 
Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget yder et tilskud til arrangementet, svarende til det tilskud, der normalt ydes til foreninger, der har 50 års jubilæum.
Dette tilskud udgør 4.600 kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud på 4.600 kr. til Viborg Flyveplads´ arrangement i forbindelse med Viborg Flyveplads` 50 års jubilæum. Bevillingen gives i forhold til vedtagne retningslinjer for gaver til foreningers jubilæer og finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalget bevilger tilskud på 4.600 kr. til Viborg Flyveplads´ arrangement i forbindelse med Viborg Flyveplads` 50 års jubilæum. Bevillingen gives i forhold til vedtagne retningslinjer for gaver til foreningers jubilæer og finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

Sagsid.: 15/15870
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandler på mødet 16. juni 2015 sagen med følgende sagsfremstilling:
 
”Viborg Kommune sætter nu gang i en række samarbejdsforsøg mellem skoler, foreninger og selvejende haller. Forsøget er et samarbejde mellem Børn og Unge og Kultur, Service og Event.
Forsøgene igangsættes i forlængelse af skolereformens ikrafttræden og i forhold til reformens bestemmelser om understøttende undervisning.
 
Forsøgene skal ses i sammenhæng med de drøftelser, der har været med de selvejende idrætshaller og med foreningerne om at få gang i forsøg og projekter, som kan afdække de muligheder, der er for lokalt samarbejde mellem skole, forening og idrætshal.
 
Forvaltningerne har rettet henvendelse til udvalgte haller, der sammen med tilhørende skoler har meldt positivt ind i forhold til at deltage i lokalt forankrede projekter.
 
Aktørerne er:
Houlkær Hallen og Houlkær Skole
Skals Idræts- og Svømmehal samt Skals og Ulbjerg skoler
Tjelecenteret, Ørum Skole samt idrætsforeninger og frivillige i Ørum-distriktet.
Rødkærsbro Hallen og Rødkærsbro Skole
 
Der har d. 25. marts været afholdt opstarts og inspirationsmøde for de deltagende aktører, der efterfølgende har udarbejdet projektbeskrivelser (bilag), som er tilsendt forvaltningerne i Børn og Unge samt Kultur, Service og Event. 
 
Projekterne skal som udgangspunkt kunne indarbejdes i den aktørernes egen økonomi, dog har forvaltningerne valgt at dække eventuelle udgifter til ekstra halleje. 
 
Der evalueres på projektet efter afslutning; senest juni 2016.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

1
Åben
Projektbeskrivelse fra Skals Idræts- og Svømmehal samt Skals og Ulbjerg skoler. - Skoler og haller, projektbeskrivelse 150515.docx
200030/15
2
Åben
Projektbeskrivelse - Houlkær - projektbeskrivelse for halprojekt - Houlkær.pdf
200065/15
3
Åben
Projektbeskrivelse for halprojekt Ørum.docx
200041/15
4
Åben
endelig projektbeskrivelse
200115/15

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller:
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de fremlagte projektbeskrivelser vedrørende forsøgsprojekt mellem skoler, foreninger og selvejende haller, jf. bilag.
 
At Børne- og Ungdomsudvalget godkender projekterne til opstart august 2015.”
 
Kultur, Service & Events bemærker, at projektet køres i samarbejde mellem de to forvaltninger og i samarbejde med de nævnte lokalområders foreninger og institutioner.
Det forventes, at projektet vil afdække nogle gode modeller for det lokale samarbejde mellem skoler, institutioner, foreninger m.fl.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at sagen udsættes til næste møde.
Bilag

Sagsid.: 15/35294
Sagsfremstilling
New Beginning Viborg HK aps har 19. maj 2015 fremsendt ”Anmodning om debitorskifte”.
 
Det anføres i mailen:
 
”New Beginning Viborg HK Aps cvr. nr. 36722088 skal anmode om Viborg Kommunes accept af, at New Beginning Viborg HK Aps kan indtræde i lejeaftalen og tillæg hertil mellem Viborg Kommune og Viborg HK A/S omkring Viborg Stadionhal. Indtrædelsen er betinget af, at der sker en endelig overdragelse af håndbold aktiviteterne til New Beginning Viborg HK Aps pr. 1 juli 2015. New Beginning Viborg HK Aps hæfter ikke for eventuelt skyldig leje frem til 30. juni 2015.
 
Viborg HK A/S giver sin accept til, at New Beginning Viborg HK Aps kan indtræde i aftalen forudsat, at der sker en endelig overdragelse af håndbold aktiviteterne til New Beginning Viborg HK Aps pr. 1 juli 2015. Såfremt New Beginning Viborg HK Aps indtræder i aftalen hæfter Viborg HK A/S ikke længere for aftalen udover betaling for eventuelt skyldig leje frem til 30. juni 2015.”
 
Henvendelsen vedrører således den aftale om leje af Viborg Stadionhal 1, som blev godkendt af Byrådet 20. juni 2012.
 
Historikken i den sag kan kort beskrives således:
 
Baggrunden for beslutningen var en henvendelse fra Viborg HK a/s og Viborg HK, som ønskede at leje Viborg Stadionhal 1 med rådighed over hallen i alle timer, idet klubben på daværende tidspunkt havde elitehold i såvel dame- som herreligaen, en række kommercielle aktiviteter i hallen under planlægning og flere håndboldhold i foreningen Viborg HK´s regi end pt.
 
Hovedpunkterne i Byrådets beslutning i sagen: Byrådet godkender,
 
at    med udgangspunkt i den i sagen beskrevne model for aftale mellem Viborg HK a/s og Viborg Kommune om Viborg HK a/s fulde brugsret til Viborg Stadionhal 1, som baseres på Konkurrencestyrelsens model for beregning af stadionleje og som indeholder følgende elementer:
 
A.   Viborg HK a/s betaler de faktiske driftsudgifter, udgifter til rengøring samt vedligehold af Viborg Stadionhal 1 svarende til andel af kommerciel virksomhed i Stadionhal 1,
B.   Viborg HK a/s betaler for forrentning af investerede kapital i Viborg Stadionhal,
C.   Viborg HK betaler gebyr efter fastsatte takster for folkeoplysende virksomhed for foreningsaktivitet i Stadionhal 1,
 
          principgodkendes,
 
at    der indgås aftale med Viborg HK a/s om brugsret til Viborg Stadionhal 1 gældende fra 1. juli 2012,
 
at    aftale indgås for en 5 årig periode, hvori den er uopsigelig for begge parter (Viborg HK a/s og Viborg Kommune),
 
at    der i forlængelse af aftale mellem Viborg HK a/s og Viborg Kommune indgås nærmere aftale om indhold og vilkår for samarbejdet mellem Viborg HK a/s og Viborg Stadioncenter om drift af Viborg Stadionhal 1, herunder (jf. punkt A),
 
at    der investeres op til 4 mio. kr. i de i sagen anførte forbedringer i Viborg Stadionhal 1, idet forrentning af disse indgår i den samlede lejeaftale mellem Viborg HK a/s og Viborg Kommune.
 
at    forrentningsprocenten fastsættes til 2,5 (jf. punkt B),
 
at    der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til kontoen ”forbedringer af faciliteter i Viborg Stadionhal” med rådighedsbeløb i 2012, og
 
at    udgiften på 4.000.000 kr. i 2012 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Bjerringbro idrætspark” i 2012. Udgiften på de 4.000.000 kr. til Bjerringbro Idrætspark afsættes i stedet på det forslag til anlægsbudget for 2013-2016, som er under udarbejdelse.
 
 
Aftalen opererer med tre dele jfr. Byrådets beslutning 20. juni 2012:
 
  1. Viborg HK a/s betaler de faktiske driftsudgifter, udgifter til rengøring samt vedligehold af
Viborg Stadionhal 1 svarende til andel af kommerciel virksomhed i Stadionhal 1,
 
          Den kommercielle leje fastsættes efter nærmere beregning til 636.000 kr. pr. år.
 
 
  1. Viborg HK a/s betaler for forrentning af investerede kapital i Viborg Stadionhal,
 
Kommunens oprindeligt investerede kapital i Viborg Stadionhal på på 20,5 mio. kr. forrentes i forhold til den andel af haltiden, der anvendes til kommerciel aktivitet (ca. 1/3) og med 2,5 % pr. år. Forrentningen indarbejdes i lejeaftalen og udgør 175.000 kr. pr.
 
 
  1. Viborg HK betaler gebyr efter fastsatte takster for folkeoplysende virksomhed for foreningsaktivitet i Stadionhal 1,
 
Der betales gebyr for brug af hallen til foreningsaktivitet efter gældende regler med 73 kr. pr. time. Samlet årlig betaling på 146.000 kr.
 
Kommunen investerede efterfølgende 4 mio. kr. i en række forbedringer i hallen, som også forrentes med 2,5 %, svarende til 100.000 kr. pr. år.
 
Samlet årlig betaling på ca. 1.050.000 kr. fra Viborg HK a/s og Viborg HK.
 
Aftalen blev indgået for en 5-årig periode og er således uopsigelig fra såvel udlejers som lejers side i perioden frem til 1. juli 2017 og det er anført, at eventuel opsigelse fra begge parters side kan ske med 12 måneders skriftligt varsel til den sidste dag i en måned. Opsigelse kan tidligst afgives inden den 1. juli 2016 til ophør 1. juli 2017.
 
Endvidere bemærkes, at aftalen indebærer, at det lejede kan anvendes til træning, kampe og kommercielle aktiviteter. Hallens cafe og cafeteria er også omfattet af aftalen og forpagtningsaftale for cafeen er således også en del af den samlede lejeaftale.
 
 
New Beginning Viborg HK aps anmoder nu om, at måtte indtræde i denne aftale pr. 1. juli 2015.
 
Såfremt der opnås enighed om en overdragelse af Viborg HK a/s´ håndboldaktiviteter til New Beginning Viborg HK aps pr. 1. juli 2015, kan forvaltningen anbefale, at aftalen overdrages til New Beginning Viborg HK aps på helt uændrede vilkår i den resterende del af aftaleperioden, som udløber tidligst 1. juli 2017.
 
Afklaring vedr. evt. overdragelse vil foreligge fra Viborg HK inden udvalgets møde.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at såfremt der til mødet foreligger godkendelse fra New Beginning Viborg HK aps og Viborg HK a/s om overdragelse af håndboldaktiviteter fra Viborg HK a/s til New Beginning Viborg HK aps godkender Kultur- og Fritidsudvalget, 
 
at lejeaftale med Viborg HK a/s med tillæg godkendt af Byrådet 20. juni 2012 overdrages til New Beginning Viborg HK aps på helt uændrede vilkår i den resterende del af aftaleperioden, som udløber tidligst 1. juli 2017, idet det forudsættes, at Viborg Kommunes tilgodehavende hos Viborg HK a/s for leje af Viborg Stadionhal 1, jfr. aftaler herom, er indgået på Viborg Kommunes konto senest 30. juni 2015.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget godkender,
 
at lejeaftale med Viborg HK a/s med tillæg godkendt af Byrådet 20. juni 2012 overdrages til New Beginning Viborg HK aps på helt uændrede vilkår i den resterende del af aftaleperioden, som udløber tidligst 1. juli 2017, idet det forudsættes, at Viborg Kommunes tilgodehavende hos Viborg HK a/s for leje af Viborg Stadionhal 1, jfr. aftaler herom, er indgået på Viborg Kommunes konto senest 30. juni 2015.

Sagsid.: 15/36604
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Kultur- og Fritidsudvalget og andre udvalg opererer allerede med en ”mødeliste” som et værktøj til at holde overblik over de aktiviteter, som udvalgsmedlemmerne deltager i.
 
For at gøre håndteringen af såvel kontrol af udbetalinger samt tilvejebringelsen af protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter, der udløser tabt arbejdsfortjeneste (litra f) så enkel som muligt, gøres anvendelsen af en sådan mødeliste nu generel for byråd og alle udvalg. Byråd og alle udvalg anvender fremover samme skabelon til mødelisten, hvor godkendelse af en given aktivitet i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f, fremgår af en særlig kolonne.
 
Mødelisten kommer således til at fungere som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
”Godkendelse af revideret mødeliste” vil fremover indgå som et fast punkt på dagsordenen for såvel byråd som alle udvalg.
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også aktiviteter ift. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Første version af mødeliste indeholdende aftaler for hele 2015 vil foreligge senest til udvalgets møde i august 2015.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag beskrevet i sagen og at udvalget tager stilling til mødelisten senest på første møde efter sommerferien.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalget godkender forslag beskrevet i sagen og udvalget tager stilling til mødelisten senest på første møde efter sommerferien.
Bilag

Sagsid.: 15/30308
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 6. februar 2015, at tildele forsamlingshusene hver 17.000 kr. i tilskud for 2015. Herudover er der afsat en central pulje på 200.000 kr. til nyanskaffelser, inventar, små-reparationer mv., som fordeles efter ansøgning.
 
Der var frist for indsendelse af ansøgninger 1. juni 2015.
 
 
Samtidig vedlægges et skema over samtlige bevilgede tilskud til forsamlingshusene fra puljen i årene 2007 – 2015.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender fordelingen af tilskudspuljen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalget godkender fordelingen af tilskudspuljen.
 
Forvaltningen udarbejder forslag til nye retningslinier for puljens anvendelse inden næste års uddeling fra puljen.
Bilag

Sagsid.: 14/33643
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Jyske Event Fond, som står bag afholdelsen af Fyrværkerifestival 2014 den 30. august 2014 i Bjerringbro Idrætspark.
 
Henvendelsen indeholder en anmodning om støtte til Fyrværkerifestival 2014, hvor der søges om en garantistillelse overfor arrangementets pengeinstitut på 1,3 mio. kr. i en periode på ca. 14 dage. Det anføres, at garantien skal anvendes til videre garantistillelse overfor artister, leje af scene, lyd, lys og telte samt leverandør af drikkevarer.
 
Det anføres, at fonden selv har opnået finansiering for 900.000 kr., og at man har brug for at kunne stille sikkerhed overfor kreditorernes engagement i festivalen. Disse afregnes typisk forud, mens størstedelen af indtægten falder på dagen og efter arrangementet.
 
Der forventes et besøgstal på 7.500 mod ca. 6.000 i 2013, og der forventes et overskud, som udloddes til lokale velgørende formål på ca. 300.000 kr.
 
Forvaltningen har afholdt møde med ansøgerne, og i forbindelse hermed drøftedes en model, hvor der i ekstern fondsregi etableres en garantisum, som kan anvendes til garantistillelser overfor større kulturelle arrangementer indenfor nærmere aftalte og præcise rammer.
 
Jyske Event Fond har i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG fremsendt et notat, som beskriver en model for en sådan fondsmodel.
 
Forslaget har været til juridisk vurdering, og den foreløbige konklusion er, at en kommune lovligt kan yde økonomisk støtte eller økonomisk garanti til en kulturel festival, men at det dog er afgørende, i hvilket regi en sådan festival arrangeres. Det bør være i regi af en forening eller fond eller lignende med vedtægter, som bl.a. sikrer, at overskuddet enten bruges til fremtidige festivaler eller til almenvelgørende formål.
 
I forhold til etablering af en garantifond anføres, at evt. etablering og rammerne for en sådan etablering kræver en nærmere undersøgelse, hvor der bl.a. tages kontakt til andre kommuner, der allerede har etableret tilsvarende.
 
Forvaltningen bemærker, at forslaget om etablering af en garantifond er interessant set i forhold til mulighederne for at understøtte Viborg Kommunes eventstrategis målsætning om, at fremme store kulturelle events i kommunen, bl.a. i regi af et kommende etableret Viborg Sport & Event, men også vedrørende andre festivals rundt i kommunen.
 
Forslaget er drøftet med repræsentanter for erhvervslivet i Viborg Kommune, som er positivt indstillet overfor forslaget og for at indgå i det videre arbejde, herunder medfinansiering.
 
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og indstillede til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der udarbejdes konkret forslag til behandling. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte efterfølgende indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Forvaltningen bemærker, at Fyrværkerifestivalen i 2014 blev gennemført som beskrevet med ca. 7000 gæster og at problemstilling omkring økonomisk garanti for festivals fortsat er helt aktuel, ligesom forslaget om medfinansiering fra erhvervslivet også fortsat er aktuelt.
 
Til sagen foreligger anmodning om støtte til sidste års Fyrværkerifestival samt notat vedr. garantifonden, som beskriver konkret løsningsmodel.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på evt. fornyet fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og beslutter,
 
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet der udarbejdes konkret forslag til udvalgets næste møde, således at sagen kan indgå i budgetbehandlingen i august måned 2015.
Bilag

Sagsid.: 15/35266
Sagsfremstilling
Baggrund
Børnekultursamrådet er en tværfaglig forening som har til formål at være dialogforum for kommunal børnekultur, samt stå for opgaveløsning inden for feltet ”kulturoplevelser for børnefamilier i fritiden”. Samrådet består af både lærere, pædagoger, bibliotekspersonale samt frivillige. 
 
Med den organisatoriske revitalisering af børnekulturen, som aftalt i Kulturpolitisk strategi 2012-2014, er det tværgående samarbejde mellem fagområderne sikret igennem flere andre tværgående udviklings- og studiegrupper (se bilag 1). Børnekultursamrådets eneste tilbageværende funktion er dermed som arrangør af børnekulturelle events.
 
Ny arbejdsgruppe ”Børn og Unge Event”
Der foreslås derfor en simplere konstruktion, hvor Børnekultursamrådets opgaver overgår uændret til den nyetablerede arbejdsgruppe ”Børn og Unge Event”. Børn & Unge forvaltningen inddrages aktivt i beslutningsprocesser, planlægning og udførelse, biblioteks- og borgerservicechefen er ansvarshavende.
 
Opgaveløsningen foreslås bundet til følgende formulering:
”Til sikring af børnekulturelt indhold i de store kommunale events samt sikring af et bredt program af offentligt tilgængelige kulturoplevelser for børnefamilierne i fritiden.”
Styregruppen for Børnekultur godkender hvert år budget og handleplan.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
At opgaveløsningen i Børnekultursamrådet overføres til arbejdsgruppen ”Børn og Unge Event” med Biblioteks- og borgerservicechefen som ansvarshavende.
 
At opgaveløsningen bindes til følgende formulering: ”Til sikring af børnekulturelt indhold i de store kommunale events samt sikring af et bredt program af offentligt tilgængelige kulturoplevelser for børnefamilierne i fritiden.”
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at opgaveløsningen i Børnekultursamrådet overføres til arbejdsgruppen ”Børn og Unge Event” med Biblioteks- og borgerservicechefen som ansvarshavende,
 
at opgaveløsningen bindes til følgende formulering: ”Til sikring af børnekulturelt indhold i de store kommunale events samt sikring af et bredt program af offentligt tilgængelige kulturoplevelser for børnefamilierne i fritiden”.
Bilag

Sagsid.: 15/23336
Sagsfremstilling
I forbindelse med, at den hidtidige forpagter af Sønderbro Forsamlingshus i Bjerringbro har ønsket at opsige forpagtningsaftalen pr. 1. juli 2015, er der opstået et behov for, at afklare lokalebehovet for forsamlingshusets eneste faste bruger – Støtteforeningen til BFH’s forældreforenings bankospil.
 
Bankospillet samler i gennemsnit mere end 80 bankospillere hver uge. Der spilles i 48 af årets uger.
 
Spillerne er overvejende ældre mennesker, hvoraf en del er gangbesværede. Det er et ønske fra foreningens side, at kunne fortsætte bankospillet i den sydlige del af Bjerringbro.
 
Forsamlingshuset er generelt nedslidt og utidssvarende. Endvidere er der konstateret problemer med blandt andet skimmelsvamp i den tidligere daginstitution, som forsamlingshuset er sammenbygget med.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der indgås en tre-årig aftale med støtteforeningen til BFH’s forældreforenings bankospil om brug af lokalerne på Skibelundvej 3, Bjerringbro for perioden 01.07.2015 – 01.07.2018,

at støtteforeningen til BFH’s forældreforening anmodes om at finde anden placering af bankospillet senest 1. juli 2018,

at Sønderbro Forsamlingshus nedlægges som kommunalt ejet forsamlingshus.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der indgås en tre-årig aftale med støtteforeningen til BFH’s forældreforenings bankospil om brug af Sønderbro Forsamlingshus, Skibelundvej 3, Bjerringbro for perioden 01.07.2015 – 01.07.2018,
at støtteforeningen til BFH’s forældreforening anmodes om at finde anden placering af bankospillet senest 1. juli 2018,
at Sønderbro Forsamlingshus nedlægges som kommunalt ejet forsamlingshus.

Sagsid.: 15/36175
Sagsfremstilling
Viborg Museum har i løbet af foråret 2015 gennemført en strategi- og visionsproces for museet.
 
Viborg Museum lægger op til en forandringsproces, som sigter mod at etablere et relanceret Viborg Museum som en markant museumsattraktion i Domkirkefeltet.
 
Med en fremtidig placering på Stænderpladsen vil Viborg Museum med en ny profil, som museum for Viborg Bys historie fra år 1018 og frem til i dag, skabe en oplevelsesbaseret og nyskabende museums- og turistattraktion, som vil kunne trække nye kulturturister til Viborg Kommune.
 
Viborg Museum vil igennem nye tidssvarende formidlingsgreb placere museet i Domkirkefeltet, som udgangspunkt for historiebaserede museumsoplevelser i Viborg bys midte, der fra Domkirkefeltet vil brede sig ud i byens gader og pladser.
 
En fremtidig placering af Viborg Museum på Stænderpladsen vil således styrke et fremtidigt Domkirkefelt, sammen med Domkirken og Skovgårdmuseet.
 
Der lægges op til, at formidlingen af Viborgegnens tidlige historie fra oldtiden og frem til 1018 med fordel vil kunne forankres omkring Hvolris Jernalderlandsby således, at der også i en fremtidig formidling af Viborgegnens tidlige historie skabes optimale rammer for en oplevelsesbaseret museumsformidling. Dette vil dog på sigt kræve en tilførsel af egentlige arkæologiske kompetencer til Hvolris.
Denne mulighed har været drøftet med Hvolris, som er positivt stemt over for en fremtidig fusion med Viborg Museum.
 
Viborg Museum står endvidere over for en række udfordringer, som knytter sig an til museets forpligtelser i henhold til museumsloven.
 
Disse udfordringer samler sig primært omkring museets forudsætninger for at bedrive forskning på ph.d –niveau, som det forudsættes at museet skal kunne være i stand til for at komme i betragtning til statslige forskningsmidler fremtidigt, samt udfordringer i forhold til museets magasinforhold.
 
Der vil derfor være behov for, at Viborg Museums vilkår for at kunne leve op til de forpligtelser, der knytter sig an til statussen som statsanerkendt museum, følges nøje fremadrettet, og at en fremtidig flytning til Domkirkefeltet følges af et driftsbudget der muliggør, at museets potentiale som museumsattraktion kan forløses.
 
Der bør, under forudsætning af helhedsplanens vedtagelse, udarbejdes en konkret model for attraktionsudvikling af Viborg Museum i Domkirkefeltet i samarbejde med eksterne rådgivere. Modellen bør belyse hvorledes museets potentiale bedst muligt kan bidrage til et øget antal besøgende og synergi i Domkirkefeltet. En sådan model bør baseres på en bred interessentinvolvering.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at sagen drøftes,
 
at der besluttes at påbegynde forhandlinger med henblik på at flytte Viborg Museum til fremtidig egnet placering i Domkirkefeltet,
 
at der, under forudsætning af helhedsplanens vedtagelse, i efteråret 2015 påbegyndes udarbejdelse af en model for attraktionsudvikling af Viborg Museum med involvering af eksterne rådgivere
 
at Hvolris Jernalderlandsby pr. 1/1-2016 tilføjes Viborg Museums organisation under overordnet ledelse af museumschefen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der arbejdes videre med udvikling af den indholdsmæssige og faglige del af Viborg Museum, som skitseret på mødet og i forlængelse heraf arbejde videre med plan for flytning af det nye Viborg Museum til fremtidig egnet placering i Domkirkefeltet,
 
at der, under forudsætning af helhedsplanens vedtagelse, i efteråret 2015 påbegyndes udarbejdelse af en model for attraktionsudvikling af Viborg Museum med involvering af eksterne rådgivere
 
at Hvolris Jernalderlandsby pr. 1/1-2016 tilføjes Viborg Museums organisation under overordnet ledelse af museumschefen.
Bilag

Sagsid.: 15/35133
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i møde 28. november 2012 Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i baneanlæg, lysanlæg og kunstgræsbaneanlæg i perioden 2012-2016 som grundlag i de kommunale investeringer i perioden, og med de af Viborg Idrætsråd i indstillingen foreslåede rammer og vilkår for egenbetaling, anvendelse m.v.
 
I forslaget indgik etablering af en kunstgræsbane på Liseborg Centret i 2015 -2016 og der blev i budgettet afsat 1.900.000 kr. til projektet, idet det forudsattes, at Søndermarkens Idrætsklub (SIK) selv bidrog med 750.000 kr.
 
I den forløbne periode har SIK sammen med Viborg Idrætsråd og forvaltningen arbejdet med udvikling af projektet, og til mødet foreligger nyt projekt for etablering af kunstgræsbaner på Liseborg.
 
Projektet indebærer, at der etableres to nye kunstgræsbaner på de arealer, som tidligere blev anvendt til cricket. Arealet kan med bearbejdning af udenomsarealer/volde omkring banen, lige netop rumme to kunstgræsbaner, hvor den ene etableres til elitebrug (Team Viborgs elitehold i dameligaen og elitehold i ungdomsrækkerne), og den anden etableres til træning og kampe for øvrige hold på anlægget. Begge baner etableres med lys, men der vil være merudgifter til lys på anlæg til elitebrug, da der i forbindelse med denne bane vil være en række krav om faciliteter fra DBU.
 
Det bemærkes, at der i forbindelse med myndighedsbehandling af projektet er stillet krav om etablering af støjvold mod Liseborgvej, og at denne problemstilling løses ved etablering af jordvold på arealerne ud mod Liseborgvej.
 
Endvidere bemærkes, at der som nævnt er afsat 1.900.000 kr. til anlægstilskud til projektet. Udvalget er tidligere orienteret om, at etablering af den samlede løsning med to baner, indebærer, at der skal etableres lys til elitebrug, og dette medfører en merudgift på 913.000 kr.
 
Det foreslås, at Viborg Kommune øger anlægstilskud med 913.000 kr. til etablering af lysanlægget, idet det bemærkes, at Viborg Idrætsråd bakker op om denne løsning. Det bemærkes endvidere, at der ikke er afsat beløb hertil i investeringsoversigten for 2015-2018, og som tidligere aftalt indgår forslag om forøgelse af anlægsbevillingen til projektet med 913.000 kr. i budgetforslag 2016-2019, som også behandles på dette møde.
 
Det er aftalt med SIK, at klubben indgår i projektet med eget-arbejde for 471.000 kr. og kontante bidrag på 2.158.000 kr. Samlet medfinansiering på 2.629.000 kr.
Viborg Kommunes andel er indarbejdet med oprindelige tilskud på 1.900.000 kr. og 913.000 kr. til det nye lysanlæg m.v.
 
Samlet bruttobudgetramme herefter 5.442.000 kr.
 
Tidsplanen for projektet foreslås således, at SIK gennemfører eget arbejde, som primært vedrører fjernelse af træer og afrømning af muld m.v. i sommeren 2015, og at anlægsarbejdet i Viborg Kommunes regi påbegyndes i september 2015 og forventes afsluttet primo 2016. SIK´s kontante egenbetaling forfalder således først til betaling, når projektet afsluttes, ligesom det har været tilfældet med de andre baneanlægsprojekter.
 
Tidsplanen for projektet indebærer, at det er afgørende, at sagen behandles inden sommerferien, hvis de kommunale anlægsarbejder skal påbegyndes i september 2015.
Resultatet af licitationen foreligger mandag 15. juni 2015, og efter aftale med udvalgsformanden eftersendes revideret sagsfremstilling med licitationsresultatet til udvalgets medlemmer mandag 15. juni 2015.
 
Resultatet af licitationen viser, at projektet kan gennemføres indenfor den givne budgetramme, idet anlægsbudgettet efter licitationen ser således ud:
 
Anlægsbudget:
         
Jord, kunstgræs og hegn
4.078.000 kr. *)
Belysning
913.000 kr.
Rådgivning, opmåling, miljøomkostninger
256.000 kr.
Uforudsete udgifter (5 %)
195.000 kr.
Samlet anlægsudgift
5.442.000 kr.
 
*) inkl. SIK´s eget arbejde, som udgør 471.000 kr.  
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at projektet for etablering af kunstgræsbane på Liseborg etableres som foreslået i sagen,
 
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4.058.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner på Liseborg med rådighedsbeløb i 2015,  
 
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 2.158.000 kr. til etablering af kunstgræsbane på Liseborg med rådighedsbeløb i 2016.
 
Herudover indstilles,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indarbejder forslag om bevilling til etablering af lysanlæg til elitebrug på kunstgræsbaneanlægget på Liseborg Centret med anlægsudgift på 913.000 kr. i forslag til investeringsoversigt i budgettet for 2016.  
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at projektet for etablering af kunstgræsbane på Liseborg etableres som foreslået i sagen,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.058.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner på Liseborg med rådighedsbeløb i 2015,  
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.158.000 kr. til etablering af kunstgræsbane på Liseborg med rådighedsbeløb i 2015,
 
at nettoudgiftsbevillingen på 1.900.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen Baneanlæg-renovering / ny anlæg og lysanlæg i 2015.
 
Herudover indstilles,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indarbejder forslag om bevilling til etablering af lysanlæg til elitebrug på kunstgræsbaneanlægget på Liseborg Centret med anlægsudgift på 913.000 kr. i forslag til investeringsoversigt i budgettet for 2016.

Sagsid.: 15/35607
Sagsfremstilling
Viborg Idrætsråd har fremsendt brev af 4. juni 2015 til Kultur- og Fritidsudvalget.
 
I brevet anfører Viborg Idrætsråd, at det i forbindelse med analysen vedr. bane- og lysanlæg er konstateret, at enkelte foreninger ikke har fungerende lysanlæg.
 
Viborg Idrætsråd har i deres indstilling i forbindelse med analysen foreslået, at disse foreninger får lysanlæg i 2016, idet det vurderes, at disse projekter skal prioriteres højest. Baggrunden herfor er, at klubberne med de nuværende forhold, har meget svært ved at opretholde fodboldaktivitet i efterårs- og forårsmånederne.
 
I forlængelse heraf har Viborg Idrætsråd modtaget henvendelser fra foreningerne, som anmoder om, at det godkendes, at deres projekter fremrykkes til 2015, således at projekterne kan igangsættes eller gennemføres allerede i 2015. Det er afgørende, at der tages stilling til dette ønske nu, idet projektstart vil være henover sommeren.
 
Viborg Idrætsråd anmoder derfor om, at det besluttes, at det efter konkret og individuel vurdering godkendes, at projekterne enten fremrykkes til 2015 med bevilling her, eller at det godkendes, at foreningerne kan igangsætte arbejdet med eget udlæg og for egen risiko.
 
Viborg Idrætsråd har pt. henvendelser fra tre foreninger, nemlig Karup-Kølvrå IK, som ikke har lysanlæg på anlægget i Karup, Hersom-Bjerregrav IF og Foulum IF. Hersom-Bjerregrav IF har et ikke fungerende lysanlæg på deres anlæg i Bjerregrav og Foulum IF har ikke lysanlæg på deres anlæg i Ørum.
 
Projekterne indgår i Idrætsrådets indstilling med samlede projektudgifter for Karup Kølvrå IK´s projekt med 150.000 kr., egenfinansiering på 37.500 kr. og 112.500 kr. i kommunalt tilskud. For de to andre projekter er beløbene på 300.000 kr., egenbetaling på 75.000 kr. og tilskud fra Viborg Kommune på 225.000 kr. Dette svarer til de principper, der i perioden 2011 – 2015 har været gældende ved etablering af lysanlæg hos fodboldklubberne.
 
Forvaltningen bemærker, at der i den konkrete sag er en særlig problemstilling, idet Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i baneanlæg først foreligger til den igangværende budgetlægning med forslag til nye investeringer i 2016-2019. Derfor er de anførte tilskud på i alt 562.500 kr. til lysanlæggene ikke indarbejdet i det godkendte budget for 2015-2018.
 
Endvidere bemærkes, at forvaltningen vurderer, at der er tale om helt reelle behov og at foreningerne har tilkendegivet, at de påtager sig ansvar og risiko i forbindelse med en fremrykning, jfr. ovenstående bemærkning om budgetforholdene i sagen.
 
Forvaltningen foreslår på grundlag heraf, at det meddeles Viborg Idrætsråd og de tre foreninger, at Kultur- og Fritidsudvalget først kan afklare evt. anlægstilskud til lysanlæg, når Byrådet har taget stilling til budgettet for 2016-2019. Udvalget er dog indstillet på at se bort fra normal praksis om, at der kun ydes anlægstilskud til ikke-igangsatte projekter og foreningerne kan derfor for egen regning og risiko vælge at igangsætte projekterne i 2015.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler Viborg Idrætsråd,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget først kan afklare evt. anlægstilskud til lysanlæg, når Byrådet har taget stilling til budgettet for 2016-2019. Udvalget er dog indstillet på at se bort fra normal praksis om, at der kun ydes anlægstilskud til ikke-igangsatte projekter, såfremt idrætsrådets forslag til investeringer i lysanlæg indgår i det endelige budget for 2016-2019, og foreningerne kan derfor for egen regning og risiko vælge at igangsætte projekterne i 2015.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at meddele Viborg Idrætsråd,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget først kan afklare evt. anlægstilskud til lysanlæg, når Byrådet har taget stilling til budgettet for 2016-2019. Udvalget er dog indstillet på at se bort fra normal praksis om, at der kun ydes anlægstilskud til ikke-igangsatte projekter, såfremt idrætsrådets forslag til investeringer i lysanlæg indgår i det endelige budget for 2016-2019, og foreningerne kan derfor for egen regning og risiko vælge at igangsætte projekterne i 2015.
Bilag

Sagsid.: 15/9981
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen i møde 28. maj 2015, hvor udvalget besluttede, at forslag til driftsbudget godkendes endeligt på udvalgets møde 17. juni 2015, idet udvalget beslutter,
 
at Mål og Midler godkendes, og
 
at udvalgets beskrivelse af rammereduktioner godkendes og ønsker til nye driftsinitiativer, jf. bilag nr. 4, fremsendes, og
 
at der udarbejdes samlet notat vedr. ”GAME-projektet” til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget inden sommerferien 2015”
 
Udvalgets beslutninger på mødet 28. maj 2015 betyder således, at udvalget reelt allerede har godkendt forslag til rammereduktioner og omprioriteringer. I beslutningen er imidlertid anført, at endelig beslutning herom sker på mødet 17. juni 2015.
 
På baggrund heraf er udarbejdet forslag til driftsbudget, som er i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra mødet 28. maj 2015.
 
Fra sagen den 28. maj 2015 gentages dele af sagsfremstillingen:
 
”Forslag til driftsbudget
Økonomiudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1), at der i budgetlægningen 2016-2019 skal skabes et økonomisk råderum på 1,5 procent af serviceudgifterne. Den ene halvdel af rammebesparelsen kan anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene. Inden for dette råderum skal udvalgene selv finansiere deres nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer. Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som overskrider rammen med halvdelen af rammereduktionen.
 
I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.
 
Budgetforslag
(1.000 kr., 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Kultur
84.854
85.133
82.678
81.673
Folkeoplysning og idræt
76.270
74.712
72.754
72.754
I alt
161.124
159.845
155.432
154.427
Ramme (er fratrukket rammereduktion på 1,5 % på serviceområderne)
 
159.910
 
158.631
 
154.218
 
153.213
Afvigelse mellem budgetforslag og ramme
1.214
1.214
1.214
1.214
Tilladt rammeoverskridelse (= halvdel af rammereduktion)
1.214
1.214
1.214
1.214
 
Budgetdifference mellem de enkelte år fremkommer bl.a. fordi bevillinger til events og projekter indgår i enkelte eller flere år. Eksempler herpå er bevilling til Århus som Kulturby 2017, Generation Handball, Viborg Elite, VAF, Billboard m.fl.
 
 
Væsentlige ændringer i budgetforslaget
Nedenfor beskrives de væsentligste rammeændringer, der er indarbejdet i forslaget til driftsbudget.
 
Rammeændringer:
På alle politikområder er der i marts måned foretaget pris- og lønskønsregulering jf. KL:
 
Kulturudvalget
(1.000 kr., 2016-priser)
2016
2017
2018
2019
Pris- og lønskøn
 
 
 
 
Kultur
-488
-501
-485
-479
Folkeoplysning og idræt
-284
-284
-284
-284
I alt
-772
-785
-769
-763
 
På politikområde Folkeoplysning og idræt er der tilført 1,2 mio. kr. i budget 2016 vedr. overskud fra 2014 på lokaletilskud. 
 
Nedenfor beskrives de væsentligste omprioriteringer, der er foretaget inden for rammerne.
 
Omprioriteringer inden for rammerne:
Reduktionen på 0,75 % findes ved effektiviseringer og omprioriteringer inden for museums- og kulturskoleområdet, hvor der på hvert af områderne findes 400.000 kr.
På folkeoplysnings- og idrætsområdet reduceres lokaletilskud til haller og foreninger med 414.000 kr. på grund af lavere aktivitetsniveau på områderne.
 
Reduktionen på 0,75 % svarende til 1.214.000 kr. anvendes til omprioriteringer inden for udvalgets egne områder. Tiltag på museums- og kulturskoleområdet med 400.000 kr. på hvert af de to områder samt merudgifter vedr. drift og pleje af baneanlæg, kunstgræsbaner, udendørsanlæg m.v. på 414.000 kr.
Særlige budgetudfordringer:
Det gælder som hovedprincip for årets budgetlægning, at det enkelte udvalg selv finansierer alle nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer inden for udvalgets eget råderum på 0,75 procent af budgettet. Udvalget har imidlertid nogle særlige budgetudfordringer, som er vanskelige at løse inden for dette råderum.
 
Kultur – og Fritidsudvalget stiller forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om forhøjelse af tilskud til Kunstkomiteen fra 300.000 kr. til 500.000 kr. årligt. Det bemærkes, at bevilling til Kunstkomiteen ikke hører under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.
 
På Økonomi- og Erhvervsudvalget møde 18. februar 2015 blev det besluttet, at ansøgningen fra Dansk Orienterings Forbund vedr. ansøgning om 200.000 kr. i 2018 til afholdelse af VM i mountainbike orientering, skal indgå i budgetlægningen for 2016-2019.
 
Herudover er tidligere anført problemstillinger vedr. dækning af momsmanko i forbindelse med større donationer fra fonde til større projekter i Viborg Kommune (eksempel fra udstillingen ”Bodytime” på Viborg Museum”) samt evt. behov for etablering af en garantifond for større eksterne events (særskilt sag herom på dagsordenen for mødet). Disse kan evt. også indgå i den videre budgetlægning.
 
Endelig bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget i møde 5. marts 2015 besluttede, at Viborg Kommunes betaling, i forbindelse med Århus som Kulturby 2017, ikke kan indgå i opgørelsen af besparelsen på 1,5 %, som derfor må reduceres i forhold hertil. 1,5 % af bevilling til Kulturby 2017 udgør 20.000 kr. i 2016 og 52.000 kr. i 2017. Denne problemstilling kan jfr. udvalgets beslutning medsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer i budgetforslaget:
Beskrivelsen indgår i materialet til Byrådets temamøde om budget 2016-2019 24. juni 2015.
 
På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås, at den samlede reduktion på 1.214.000 kr. findes på konto vedr. lokaletilskud til klubber og foreninger, idet aktivitetsniveauet på dette område er faldende og det vurderes, at de nugældende regler for lokaletilskud til foreninger og klubber kan opretholdes med den foreslåede reduktion.
 
Det foreslås endvidere, at Kultur- og Fritidsudvalget medsender følgende forslag til rammeudvidelser til at indgå i den videre budgetlægning i Byrådet:
 
-      Game, andel i forbindelse med nyt center for street-aktiviteter. Anslået andel for Kultur- og Fritidsudvalget på 400.000 kr.
 
-      Udvikling af skøjtebanen. Skøjtebanen er nedslidt og skal renoveres, og herudover foreligger forslag om etablering af mobil skøjtebane i midtbyen. Anlægsudgift hertil indgår i forslag til anlægsbudgettering. Merudgift på op til 300.000 kr. til drift af ny skøjtebane i midtbyen videresendes til at indgå i den samlede budgetlægning sammen med forslag om anlægsinvestering i ny skøjtebane. Alternativt kan vælges en løsning, hvor en ny skøjtebane lejes/leases. Valg af model forudsætter nærmere vurdering.
 
Som bilag til sagen vedhæftes bilag med beskrivelse af reduktioner og forslag til omprioriteringer samt oversigt over budgetforslaget fordelt på stednumre.
 
Herudover vedhæftes takstoversigt for udvalgets område.
Det bemærkes, at der er en mindre uoverensstemmelse mellem tallene i bilaget og de godkendte budgetrammer. Problemstillingen er af teknisk karakter og der henvises til Byrådssag nr. 3 fra mødet 20. maj 2015. Differencer fremgår af bilag 1.
 
 
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen med bilag beskrevne driftsbudgetforslag for perioden 2016-2019 og fremsender dette, så det kan indgå i den videre budgetlægning. 
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalget godkender det i sagen med bilag beskrevne driftsbudgetforslag for perioden 2016-2019 og fremsender dette, så det kan indgå i den videre budgetlægning. 
Bilag

Sagsid.: 15/9981
Sagsfremstilling
Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalget på mødet anlægsbudgettet herunder:
 
-        Forslag til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget
-        Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
 
Forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag 1. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet 19. august 2015.
 
Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker, kan ses som bilag 2. Idéoplæggene er et nyt tiltag, der skal sikre, at fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres mellem anlægsønsker. Idéoplægget skal bl.a. fremme overvejelser om anlægsprojekternes totaløkonomi og alternative løsningsmuligheder. Idéoplæggene indeholder også mere gennemarbejdede tidsplaner, så anlægsbudgettet bliver mere retvisende i de enkelte budgetår.
 
Herudover vedlægges bilag 3, som indeholder oversigt over nye anlægsønsker, som er nærmere beskrevet i bilag 2.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Event indstiller,
 
at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget, og

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter idéoplæg for de nye anlægsønsker og fremsender forslag til nye investeringer i budgetperioden til at indgå i Byrådets videre budgetlægning.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget, og
at det som bilag vedhæftede forslag til nye anlægsinvesteringer i perioden 2016 – 2019 fremsendes, således at forslaget kan indgå i den videre budgetlægning.
Bilag

Sagsid.: 12/17268
Sagsfremstilling
Kulturudvalget behandlede sagen første gang 11. august 2011, sag nr. 100, hvor udvalget besluttede at bevilge 50.000 kr. til udvikling af projektet. Gudenåhusets anden ejer, Grundfos, bevilgede et tilsvarende beløb.
 
Kulturudvalget behandlede igen projektet 26. februar 2013, sag nr. 4, hvor udvalget besluttede, at projektet indgår i Byrådets budgetforhandlinger for 2014-2017, med anbefaling af, at der bevilges 2 mio. kr. til projektet, forudsat, at den øvrige finansiering kan realiseres som beskrevet i sagen, og idet det samtidig forudsættes, at der udarbejdes et realistisk, balanceret budget for drift af anlægget. Kulturudvalget tilkendegav endvidere, at projektet kan samtænkes i forhold til videreudvikling af Naturvidenskabernes Hus og Energimuseet, som begge ligger i nærområdet.
 
Økonomiudvalget godkendte 13. marts 2013 indstillingen fra Kulturudvalget.
 
Historik
I marts 2011 afholdt repræsentanter for Viborg Kommune og Grundfos et møde i Bjerringbro om et muligt samarbejde om anlæg af et byrum på de fælles udearealer ved Realskolevej 10-12. Resultatet af kontakten med Grundfos blev en aftale om, at arbejde videre med et fælles projekt med overskriften ”Ord og Vand”. Kulturudvalget afsatte på møde 11. august 2011 50.000 kr. til et forprojekt og Grundfos afsatte samme beløb.
 
I april 2012 blev afholdt en arkitektkonkurrence med henblik på at udvikle og visualisere de fælles tanker og idéer i et skitseforslag. Konkurrencen blev vundet af arkitektfirmaet GUSTIN A/S v/Stephan Gustin, som straks påbegyndte sit samarbejde med projektets styregruppe.
 
Med udgangspunkt i en borger- og brugerinddragelse i Bjerringbro udarbejdede Stephan Gustin et skitseforslag, som efterfølgende i foråret 2013 blev godkendt med begejstring af styregruppe og borger og brugergrupper.
 
Også i Grundfos direktion var der en positiv holdning til at gennemføre projektet på møde den 12. februar 2013, på baggrund af det fremlagte skitseforslag. Der blev dog ikke hos Grundfos taget beslutning om at yde tilskud til projektet, idet man ønskede at afvente Viborg Kommunes stilling til sagen.
 
Projektet afventede i 2013 arbejdet med at realisere udbygningen af Bjerringbro Idrætspark, hvor såvel Grundfos som Viborg Kommune var involveret.
 
Der blev påbegyndt fundraising på projektet i slutningen af 2013. I løbet af 2014 har der været forhandlet med tre fonde, hvoraf to af fondene nu ønsker at modtage en ansøgning.
Forhandlingerne med fondene har betydet, at arbejdstitlen er ændret til Kulturparken, Bjerringbro. Én af de interesserede fonde har været inde som sparringspartner, hvilket har betydet, at projektet har undergået nogle forandringer. Projektet er reduceret og tilpasset i forhold til det oprindelige projekt, og fremstår nu mere begrundet og gennemarbejdet i forhold til brugergrupperne. Teknisk avancerede og driftstunge løsninger er udgået, herunder ”Den Levende Vandhave”, og anlægsbudgettet er reduceret fra 8 mio. kr. til 5,5 mio. kr.
 
Projektmappen, som beskriver projektet før reduktion, vedlægges som bilag 1.
 
 
Om projektet
Området, der "huser" projektet ”Kulturparken, Bjerringbro”, omfatter udeområderne tilhørende ”Ejerforeningen Realskolevej 10-12”, som har medlemmerne Grundfos og Viborg Kommune. På området ligger Gudenåhuset med Bjerringbro Bibliotek og en af Grundfos udviklingsafdelinger. Projektet målrettes børn i alderen 4-8 år og deres forældre med 14-16 årige unge som en sekundær målgruppe.
Området indrettes med forundringselementer, der kombinerer ny og gammel teknologi samt interaktive tiltag og intelligent design.
 
Området skal opfordre til oplevelse, leg, bevægelse, læring - lyst til ord, lyd og billede – en fælles oplevelse for små børn og ”deres voksne” og for teenagere.
Områdets konkrete rum og installationer er udviklet i tæt dialog med Gudenåhusets kulturinstitutioner og repræsentanter for børn og unge i Bjerringbro.
 
Hovedtema er ord, lyd, billeder og bevægelse, som børnene kan eksperimentere, lege og manipulere med: For eksempel små huse, hvor de yngste børn kan eksperimentere med lyde, bogstaver og historier og de lidt større kan læse i nye omgivelser, en interaktiv figur ”isbjerget”, hvor de mindste kan projektere deres små historier og klatre og gemme sig i ”grotten” mens de større kan projektere deres animationer og spille musik fra egne smartphones og pads og en scene, som kan være ly og madpakkerum for dagplejemødre, overdækket malerworkshop, men også platform for unges musik eller scene for en udendørs intimkoncert arrangeret af Musikviften.
 
Området skal have arkitektoniske kvaliteter og fungere i samspil med byens centrum og hovedakse.
Byrummet fungerer umiddelbart for børn ledsaget af forældre, bedsteforældre eller andre voksne, som aflægger et besøg, men er også tilpasset forskellige brugergrupper, som kan udnytte det på forskellige tidspunkter af dagen. Her vil løbende aftalte samarbejder mellem Gudenåhusets kulturinstitutioner og byens børn og unge, pege fremad i forhold til at give biblioteket og dets omgivelser ny betydning i en fremtid, hvor bibliotekers rolle skal nytænkes.
 
Et bredt samarbejde mellem børne- og kulturinstitutioner skaber synergi mellem kultur-, oplevelses- og læringsinstitutioner i området.
 
Visionen
At give området ved Gudenåhuset nyt liv gennem indretning af et byrum til oplevelse, læring og bevægelse for børn og ophold og rekreation for voksne i tæt tilknytning til bibliotek, biograf, cafe, borgerbutik, musikvifte og kunstnergruppe.
 
Økonomi
Et tilpasset projekt vil kunne gennemføres for 5,5 mio. kr. Hertil kommer at Viborg Kommune af nedenstående tilskud på 3,6 mio. kr. skal betale den såkaldte ”tilskudsmoms”, som dermed bliver en udgift for projektet.  Den samlede udgift bliver hermed 6,13 mio. kr., som er medtaget i den udgiftsbevilling, der søges nu. Dermed vil Viborg Kommunes andel udgøre 2,53 mio. kr. De resterende 3,6 mio. kr. dækkes af de øvrige parter i projektet.
Næste skridt
Efter godkendelse fra Viborg Kommune i juni 2015, indsendes projektet til fondene. Herfra kan der forventes svar primo september 2015. Anlægsfasen forventes at kunne påbegyndes i 2016.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender projektet til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på behandling på Byrådets budgetkonference.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalget fremsender projektet til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på behandling på Byrådets budgetkonference.
Bilag