You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 26. november 2015 kl. 15:30

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Carsten Stenrøjl, Mads Panny
Bemærkninger

Sagsid.: 15/66426
Sagsfremstilling
I forbindelse med lederskifte på Kulturskolen Viborg iværksættes arbejdet med udviklingen af en udviklingsplan for Kulturskolen Viborg.
 
Kulturskoleleder Lene Rikke Bresson deltager under behandling af punktet, og præsenterer planen ”Fra musikskole til kulturskole”.
 
Planen tager sigte mod at imødekomme en række aktuelle udfordringer i forhold til Kulturskolens elevgrundlag, organisation og samarbejdsflader.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter udviklingsplanen på baggrund af præsentationen,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager udviklingsplanen til efterretning.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-11-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udviklingsplan for Kunstskolen Viborg tages til efterretning.

Sagsid.: 12/139187
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Viborg Idrætsråd har tidligere udarbejdet plan for investering i bane-, kunstgræsbane- og lysanlæg efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Der foreligger pt. to planer: Planen for perioden 2012 – 2015 (2016) og plan for 2016 – 2019. Viborg Kommune har i investeringsoversigterne for hele perioden indarbejdet rådighedsbeløb, som muliggør realiseringen af Viborg Idrætsråds forslag til investeringer på området indtil 2016, og projekterne fra perioden 2012 – 2015 er stort set gennemført.
 
Der forekommer dog afvigelser mellem planen og bevillingerne i budgetårene, og i budgettet for 2016 er indeholdt rådighedsbeløb, som vedrører forslag, som var indeholdt i planen for 2015. Samlet set er der overensstemmelse mellem plan og investeringsoversigt, ligesom det bemærkes, at der har været eksempler på, at projekter er rykket frem eller tilbage begrundet i tekniske, praktiske eller økonomiske forhold.
 
Aktuelt er der i budgettet for 2016-2019 afsat følgende rådighedsbeløb:
 
2016:
Lys- og baneanlæg
1.049.000 kr.
Kunststofbaneanlæg
2.580.000 kr.
 
Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg
913.000 kr.
 
2019:
Lys- og baneanlæg
 
 
1.000.000 kr.
 
Herudover er er der i Byrådets budget afsat 1.000.000 kr. til investeringer på området i hvert af årene 2020 og 2021.
 
Status på planen for 2012 – 2015 er, at der er to projekter, der ikke er realiseret, nemlig nyanlæg af bane i Mammen og nyanlæg af bane i Bruunshåb. Til begge projekter er der i Idrætsrådets indstilling afsat 720.000 kr.
 
Projektet i Mammen har været drøftet med klubben og med Idrætsrådet, og vurderingen er, at der ikke er behov for at etablere en ny bane, men der er behov for optimering af det eksisterende anlæg ved opkøb af et mindre areal på ca. 3000 m2 og ved afhjælpning af drænproblemer, efterrenovering m.v. Herudover er der et parkeringsproblem, som forudsættes afhjulpet. Samlet anlægsudgift beløber sig til ca. 440.000 kr.
 
Projektet i Bruunshåb undersøges pt., idet Skov- og Naturstyrelsen i første omgang har meddelt, at projektet ikke kan realiseres på det anlæg, hvor det var planlagt til at ligge. Sagen drøftes pt. med Styrelsen, ligesom evt. alternative løsninger undersøges. Der er ikke behov for at frigive anlægsbevilling til projektet pt., idet løsningen er uafklaret.
 
Herudover bemærkes, at der i idrætsrådets plan for 2012-2015 var indarbejdet projekt for kunstgræsbane til realisering i 2015-2016, og bevilling hertil indgik i budgettet for 2016. Projektet blev imidlertid fremrykket, således at anlægsarbejdet blev realiseret i 2015. Til finansiering heraf anvendtes rådighedsbeløb i 2015, hvorfor rådighedsbeløbet i 2016 blev forudsat anvendt til en række andre anlægsarbejder, således som foreslået af Viborg Idrætsråd i plan for 2016-2019.
 
Der resterer kun anlægsudgift til lysanlæg på Liseborg, som følge af, at anlægget anvendes til fodbold på eliteniveau. Hertil er afsat rådighedsbeløb på 913.000 kr. i 2016.
 
Endelig bemærkes, at det er aftalt, at Viborg Idrætsråds udgifter til udarbejdelse af planerne på området inkl. afklaring med hver enkelt forening, dækkes af bevillingen. Anlægsudgiften hertil beløber sig til 200.000 kr.
 
Med baggrund i ovenstående samt Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i 2016 foreslår forvaltningen, at der frigives anlægsbevilling til følgende projekter:
 
Projekt:
Anlægssum
Brutto
Egenbetaling
Kommunal andel
Lys til elitebrug på kunststofbaneanlæg på Liseborg*
913.000
0
913.000
 
 
 
 
Mammen – baneanlæg, parkering m.v.
440.000
40.000
400.000
Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i 2016:
 
 
 
- Karup Kølvrå IK, nyt lysanlæg
300.000
75.000
225.000
- Foulum IF, nyt lysanlæg
300.000
75.000
225.000
- Hersom Bjerregrav IF, lysanlæg
150.000
37.000
113.000
- Ravnsbjerg IF, lysanlæg
50.000
12.000
38.000
- Houlkær IF, renovering lys
160.000
40.000
120.000
- Løgstrup IF, renovering lys
80.000
20.000
60.000
- Møldrup IF, renovering lys
60.000
15.000
45.000
- Rødkærsbro, renovering lys
47.000
12.000
35.000
- Ulbjerg IF, renovering lys
70.000
35.000
35.000
- Skals FF, renovering lys
60.000
15.000
45.000
- Karup-Kølvrå 07, renovering lys
14.000
7.000
7.000
- Viborg B67, renovering, bane
60.000
0
60.000
- Hersom Bjerregrav IF, renovering bane
40.000
4.000
36.000
- Overlund GF, renovering bane
425.000
42.000
383.000
Viborg Idrætsråd, plan for investeringer på området
200.000
 
200.000
Uforudsete udgifter samt færdiggørelse af projekter
300.000
 
300.000
I alt lys og baneanlæg, ekskl. Liseborg
2.756.000
429.000
2.327.000
 
 
 
 
Samlet anlægsudgift, inkl. Liseborg
3.669.000
429.000
3.240.000
 
*Egenfinansiering indgår i tidligere frigivne bevilling til projektet.
 
Restrådighedsbeløbet på i alt 1.302.000 kr. henstår herefter til frigivelse, når resterende projekter er afklaret.
 
Det bemærkes, at der er tale om den rene kommunale udgift, idet det som aftalt med Viborg Idrætsråd, forudsættes, at foreningerne selv bidrager med 10 % af anlægssummen til banerenoveringer og med 25 % til opgaver på lysanlæggene, inkl. nye lysanlæg, hvor anlægsudgiften gennemsnitligt beløber sig til 300.000 kr. pr. lysanlæg. Egenbetaling fremgår i ovenstående oversigt.
 
Endvidere bemærkes, at projekterne som hovedregel realiseres i Viborg Kommunes regi, idet grundarealer, hvorpå banerne er beliggende, normalt er ejet af Viborg Kommune.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.756.000 kr. til investeringer i lys- og kunststofbaneanlæg jf. ovenstående tabel med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 429.000 kr. til investeringer i lys- og kunststofbaneanlæg jf. ovenstående tabel med rådighedsbeløb i 2016,
 
at nettoudgiften på i alt 2.327.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet ”Kunststofbaneanlæg”, samt

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 913.000 kr. til lys til elitebrug på kunstgræsanlæg på Liseborg jf. specifikationen i sagen til kontoen ”Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 913.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet ”Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg”.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-11-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.756.000 kr. til investeringer i lys- og kunststofbaneanlæg jf. ovenstående tabel med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 429.000 kr. til investeringer i lys- og kunststofbaneanlæg jf. ovenstående tabel med rådighedsbeløb i 2016,
 
at nettoudgiften på i alt 2.327.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet ”Kunststofbaneanlæg”, samt

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 913.000 kr. til lys til elitebrug på kunstgræsanlæg på Liseborg jf. specifikationen i sagen til kontoen ”Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 913.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet ”Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg”.
Bilag

Sagsid.: 15/67492
Sagsfremstilling
De fleste større folkebiblioteker i Danmark har etableret sorteringsanlæg til håndtering af fysiske biblioteksmaterialer. Rationalet ved sorteringsanlæg er, at det er relativt omkostningstungt at have personale til at håndtere afleveret materiale. Derfor vil et sorteringsanlæg over en årrække kunne tjene sig ind.
 
Det er forventeligt, at Viborg Bibliotekerne inden for ganske få år, får mange flere lånere, udlån og materialer, som skal håndteres på Hovedbiblioteket. Dette fordi, at Viborg Bibliotekerne netop har indledt forhandlinger med Mercantec om at fungere som gymnasiets bibliotek, når de i 2018/2019 flytter til Banebyen. Således vil Viborg Bibliotekerne fra 2018, komme til at varetage alle gymnasiet biblioteksaktiviteter, og dermed øge besøgstal samt materialegennemstrømningen betragteligt.
 
 
Forberedelse af sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket
I forbindelse med etablering af et sorteringsanlæg kræves bl.a. en del bygningsændringer på Hovedbiblioteket, som bør påbegyndes, så snart kontrakten med Mercantec er underskrevet. Den samlede anlægsudgift til forberedelse af sorteringsanlægget forventes at være på 500.000 kr. Bevillingen foreslås finansieret at ikke-forbrugte midler på politikområde Kultur i 2015.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der bevilges 500.000 kr. til forberedelse af sorteringsanlæg på Hovedbibliotek, såfremt Mercantec og Viborg Bibliotekerne indgår kontrakt om biblioteksbetjening,
 
at bevillingen finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområde Kultur i 2015.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-11-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter
 
at der bevilges 500.000 kr. til bygningsmæssige forberedelse for sorteringsanlæg på Hovedbibliotek, såfremt Mercantec og Viborg Bibliotekerne indgår kontrakt om biblioteksbetjening,
 
at bevillingen finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområde Kultur i 2015.

Sagsid.: 12/45446
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Den selvejende institution Hald Ege Hallen har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse hos Viborg Kommune.
 
Det anføres, at vedtægten ønskes justeres dels på grund af, at de gamle vedtægter trængte til at bliver reviderede, og dels fordi Hald Ege Hallen forventer at gennemføre en større om- og udbygning i 2016-2017, som medfører behov for, at vedtægten revideres.
 
Som bilag er vedhæftet følgebrev fra Advokatfirmaet Jakobsen af 27. oktober 2015 og heri er anført de væsentligste ændringer:
 
-      Navnet er ændret til Hald Ege Idrætscenter
-      Formålet er ændret, så det kan rumme nye aktiviteter
-      Årsrapporten skal fremover udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde
-      På repræsentantskabsmødet kan der ikke stemmes ved fuldmagt
-      Der er ryddet op i antallet af foreninger, der kan vælge medlemmer til repræsentantskabet, da flere foreninger er ophørt. Nye foreninger kan godkendes jfr. forslag til ny vedtægt
-      Bestyrelsens opgaver er tilpasset de nye aktiviteter
-      Der er indarbejdet mulighed for digital kommunikation
 
Det oplyses, at de nye vedtægter blev vedtaget med kvalificeret flertal på repræsentantskabsmøde i den selvejende institution Hald Ege Hallen 19. maj 2015.
 
Det oplyses endvidere, at på samme repræsentantskabsmøde blev bestyrelsen bemyndiget til at igangsætte projektering og udvidelse af Hald Ege Idrætscenter.
 
Forvaltningen har vurderet de nye vedtægter for Hald Ege Idrætscenter, og forvaltningen har ikke bemærkninger til vedtægterne. Det indstilles, at disse godkendes.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den fremsendte reviderede vedtægt for den selvejende institution Hald Ege Idrætscenter godkendes.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-11-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den fremsendte reviderede vedtægt for den selvejende institution Hald Ege Idrætscenter godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/51022
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet den 3. september 2015. Af sagsfremstillingen fremgik bl.a.:
 
”Den selvejende institution Løgstrup Hallen har fremsendt brev af 26. juni 2015 med forslag om ny anvendelse af lokaler i Løgstrup Hallen.
 
Baggrunden er, at Viborg Kommune flytter ud af den del af lokalerne, som har været udlejet til Børnehaven Myretuen og hallen har sammen med Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening overvejet, hvorledes disse lokaler kan indgå i idrætsforeningens aktiviteter.
 
Samtidig anføres, at idrætsforeningen har et klubhus, som ligger lige ved hallen og hvor omklædningsfaciliteterne trænger hårdt til renovering. Renoveringen vil anslået koste ca. 1 mio. kr. Det anføres, at klubhusets placering ikke er optimal efter den seneste udbygning af hallen. Det foreslås derfor, at klubhuset nedrives og at der etableres nye og tidssvarende omklædningsfaciliteter i hallens bygningskompleks i en ny tilbygning til hallen.
 
Alternativt peges på en løsning, hvor der etableres nye omklædningsfaciliteter i den del af hallen, som har været udlejet til Børnehaven Myretuen. Det oplyses, at denne løsning vil være lidt billigere, men at den ikke er hensigtsmæssig set i forhold til boldbanernes placering i anlægget.
 
KPF-arkitekter har vurderet anlægsøkonomien i projektet. Etablering af 4 nye omklædningsrum, dommeromklædning, sauna m.v., i alt 210 m2, vurderes at beløbe sig til 2.520.000 kr. excl. moms. Årlig driftsudgift incl. lånefinansiering 171.000 kr.
 
Etablering i de tidligere udlejede lokaler til børnehaven vil iflg. hallens vurdering koste ca. 2.280.000 kr. 
 
Herudover er anført forslag om, at de udlejede lokaler kan anvendes til klub-, møde- og spinninglokaler. Udgiften til ombygningen er vurderet til 600.000 kr. excl. moms.
Hvis denne del af projektet realiseres, vurderes det, at lokalerne kan anvendes i 2.400 timer årligt og såfremt alle timer er lokaletilskudsberettigede, vil dette udløse et maksimalt lokaletilskud på 222.000 kr. Hertil bemærker forvaltningen dog, at såfremt projektet realiseres, skal der foretages en nærmere vurdering af det tilskudsberettigede aktivitetsniveau i lokalerne.
 
Såfremt løsningen med etableringen af omklædningsfaciliteter i de lokaler, der er ledige efter børnehavens udflytning vælges, bemærkes, at driftsudgifter vedr. omklædningsrum ikke vil udløse lokaletilskud efter gældende regler for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.
 
Det er vurderet, at udgiften til nedrivning af klubhuset beløber sig til 300.000 kr. Etablering og renovering af parkeringspladser i forlængelse heraf beløber sig til 400.000 kr. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at få tilskud til nedrivning fra statslige puljer, men da ejendommen i stort omfang driftsfinansieres via kommunale lokaletilskud, er det ikke muligt at få tilskud fra denne pulje.
 
I ansøgningen anføres, at den selvejende institution har midler til rådighed for gennemførelse af bygningsprojekterne, men at hallen skal have lejeindtægt fra brugerne for brug af lokalerne, og såfremt der etableres klublokaler eller motionslokaler, vil foreningen have en forventning om, at denne leje er lokaletilskudsberettiget.
 
Endvidere anføres, at foreningen selv skal finde midler til nedrivning af det eksisterende klubhus og til husleje i nye faciliteter i hallen. I forlængelse heraf bemærkes, at Viborg Kommune pt. yder et årligt lokaletilskud til drift af klubhuset på 133.000 kr.
 
Forvaltningen kan oplyse, at B&U bekræfter, at lokalerne i hallen fraflyttes.
 
Forvaltningen foreslår, at det meddeles ansøgeren, at ansøgningen indgår sammen med øvrige ansøgninger i puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer, idet det samtidig anføres, at ansøgerne må afklare den samlede økonomi og finansieringsmodel for hele projektet.
Fraværende: Ib Bjerregård
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede,
 
at meddele ansøgeren, at ansøgningen indgår sammen med øvrige ansøgninger i prioriteringen af tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje vedr. mindre anlægsinvesteringer, idet ansøgeren samtidig anmodes om at afklare den samlede økonomi og finansieringsplan for hele projektet.
 
 
Den selvejende institution Løgstrup Hallen har i forlængelse heraf fremsendt brev af 28. oktober 2015. Hallen har i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra mødet 3. september 2015 arbejdet videre med projektet.
 
Projektet er beskrevet i brevet, og det anføres, at projektet består af en række delelementer:
 
Nedrivning af klubhus:
Løgstrup Hallen påtager sig at forestå nedrivning. Anlægsudgift vurderet til 300.000 kr. og der søges om anlægstilskud på 200.000 kr. til denne opgave.
 
Udvidelse og renovering af parkeringsplads:
Der ansøges om anlægstilskud til renovering og omlægning af parkeringsplads i forlængelse af, at klubhuset nedrives.
Der søges om anlægstilskud på 400.000 kr., som vurderes at være udgiften til denne opgave.
 
Nye omklædningsfaciliteter:
Det foreslås, at der etableres nye omklædningsfaciliteter jfr. tidligere henvendelse. Anlægsudgiften beløber sig til 2.520.000 kr. og der ansøges om et anlægstilskud på 1.000.000 kr. til dette anlægsarbejde.
 
Klublokaler m.v. i børnehavens lokaler:
Børnehavens tidligere lokaler foreslås anvendt til klublokaler, spinning, møder og andet.
Det anføres, at det også forventes, at der vil være plads til eksempelvis lokalhistorisk forening, festlokale m.m. Samlet udgift til ombygning udgør 600.000 kr.
 
 
Hertil kommer, at der søges om lokaletilskud til meraktiviteter. Idet klubben og hallen forestiller sig, at det nuværende lokaletilskud til klubhuset, som udgør ca. 110.000 kr.  suppleres med et nyt tilskud til dækning af renter og afdrag til medfinansiering af de dele, som hallen selv står for.
 
Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget besøger Løgstrup Hallen og her mødes med bestyrelserne for hallen og for Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening.
 
Forvaltningen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har besluttet, at ansøgningen kunne indgå i prioriteringen af mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet. Denne pulje har dog normalt anlægstilskud på op til 1 mio. kr., og derfor foreslås, at da projektet har en noget større økonomisk ramme, indgår det i prioriteringen af anlægsprojekter i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler den selvejende institution Løgstrup Hallen, at projektet indgår i prioriteringen af forslag til anlægsinvesteringer i den kommende budgetlægning for perioden 2017-2020 og
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager imod invitation til at besøge Løgstrup Hallen, idet møde aftales med hallen i første halvår 2016.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-11-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at meddele den selvejende institution Løgstrup Hallen, at projektet indgår i prioriteringen af forslag til anlægsinvesteringer i den kommende budgetlægning for perioden 2017-2020, og
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager imod invitation til at besøge Løgstrup Hallen, idet møde aftales med hallen hurtigst muligt i 2016.
Bilag

Sagsid.: 15/68427
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Bruunshåb Papfabrik har henvendt sig til forvaltningen med henblik på at afklare mulighederne for realisering af et anlægsprojekt, som har været under udvikling siden 2009.
 
Projektet sigter mod at etablere faciliteter, der understøtter Bruunshåb Papfabriks produktions- og formidlingsaktiviteter i en selvstændig pavillon, idet det pga. fredningsforhold ikke er muligt at etablere de nødvendige funktioner i den gamle fabriksbygning.
 
Byrådet har i 2009 givet tilsagn om medfinansiering til en ny publikums- og servicebygning.
 
Baggrund:
I forbindelse med budget 2009 blev der afsat 2.750.000 kr. fra udviklingspuljen til realisering af projektet under forudsætning af, at Bruunshåb Papfabrik ville kunne rejse et tilsvarende beløb.
 
Forvaltningen har i efteråret 2015 været i dialog med papfabrikkens formand Kristian Johansen omkring projektet. Det har ikke været muligt for papfabrikken at finde opbakning fra fonde m.v. til projektet. Baggrunden er, at Bruunshåb Papfabrik er en erhvervsdrivende fond og eksterne bidragydere yder ofte ikke tilskud til den slags fonde. Papfabrikken har dog indsamlet ca. 900.000 kr., som er anvendt til renovering af de fredede bygninger. Bruunshåb Papfabrik har derfor henvendt sig til forvaltningen for at søge afklaring på, hvorvidt projektet vil kunne realiseres i det reducerede projekt indenfor den af Byrådet afsatte økonomiske ramme.
 
Bruunshåb Papfabrik har forelagt forvaltningen et skitseprojekt med en forventet anlægsøkonomi på ca. 3.3 mio. kr., hvortil der søges om frigivelse af anlægstilskuddet på 2,75 mio. kr. Restfinansieringen forudsættes dækket af Bruunshåb Papfabrik, således at den samlede egenfinansiering incl. indsamlede midler til renovering af de fredede bygninger udgør ca. 1,5 mio. kr.
 
Forvaltningen foreslår skitseprojektet funktionelt tilpasset anvendelse i sammenhæng med Naturpark Viborg, samt økonomisk i forhold til den afsatte anlægsramme, idet det på baggrund af dialog med bl.a. projektledelsen vedr. Naturpark Viborg vurderes, at det vil være muligt at tilpasse projektet således, at det vil kunne understøtte en bredere målgruppe end det oprindelige projekt.
 
Et tilpasset projekt vil således kunne omfatte lokaler til brug for skoletjeneste, offentlige toiletter, besøgscenter for Naturpark Viborg m.v., - udover at dække Bruunshåb Papfabriks behov for opvarmede lokaler.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af drøftelse tager stilling til, hvorvidt sagen skal sendes til videre behandling i Økonomiudvalget.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-11-2015
Forvaltningen oplyste på mødet, at der til ekstern finansiering til renoveringen af de fredede bygninger på Bruunshåb Papfabrik er skaffet ca. 900.000 kr. På baggrund heraf og de på mødet faldne bemærkninger, beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet udvalget tilkendegiver,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget er positivt indstillet overfor, at bevillingen på 2.750.000 kr. frigives til projektet, idet projektet dels ses som element i udviklingen af projektet Naturpark Viborg og dermed også ses som projekt, der kan bidrage som egenfinansiering i forbindelse med ansøgninger om ekstern finansiering fra fonde mv. til Naturpark Viborg projektet og dels kan løse Bruunshåb Papfabriks behov for publikums- og servicebygning.
Bilag

Sagsid.: 15/67304
Sagsfremstilling
Udvalgsmedlem Ib Bjerregaard har fremsendt anmodning om optagelse af sag på dagsordenen for mødet 26. november 2015:
I anmodningen anføres:
”Som varslet på sidste udvalgsmøde under meddelelser fremsendes hermed anmodning jfr. gældende regler om optagelse af punkt på næste udvalgsmøde.
Med baggrund i formand Per Møller Jensens udlevering af det lukkede dagsordenspunkt på forrige udvalgsmøde til Viborg Stifts Folkeblad og den efterfølgende åbning af punktet ønskes til næste møde i udvalget optaget et punkt på dagsordenen, der beskriver og besvarer følgende:
Hvad er reglerne for udlevering af materiale fra lukkede punkter til pressen, herunder beskrivelse af hvilke regler og love der eventuelt er overtrådt og konsekvensen for at overtræde dem.
Tillige ønskes redegjort for hvilke instanser, der skal efterse om reglerne overtrædes.
Endelig ønskes redegjort for reglerne omkring åbning af punkter, der er behandlet som lukkede punkter på udvalgsdagsordener. Hvem har kompetencen til at åbne punkterne og hvor findes hjemmelen til at punktet efter forrige møde blev åbnet?”
Forvaltningen vedlægger notatet vedr. ”Offentlighed i forhold til det politiske arbejde – herunder reglerne for at referere fra byråds- og udvalgsmøder for lukkede døre”. Notatet er udarbejdet i 2012 af Viborg Kommunes juridiske afdeling. Notatet blev i marts 2014 udsendt til Byrådet.
Endvidere vedlægges forretningsordenen for Kultur- og Fritidsudvalget.
Forvaltningen vil på mødet redegøre nærmere for reglerne set i forhold til den i henvendelsen beskrevne konkrete sag, som blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. oktober 2015.
Indstilling
Til drøftelse.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-11-2015
På mødet omdeltes notat af 25. november 2015 vedr. de i sagen rejste spørgsmål. Notatet vedhæftes sagen som bilag 3.
 
Punktet blev drøftet, idet forvaltningen supplerende kunne oplyse, at formuleringen vedr. forvaltningslovens § 27 i det omdelte notat, er revideret i forhold til formuleringen af denne paragraf i notatet, som er vedhæftet som bilag 1 til sagen.
Bilag

Sagsid.: 15/46408
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet revideret mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-11-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at den reviderede mødeliste godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/74517
Bilag