You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 7. januar 2016 kl. 15:30

Mødested Løgstrup Hallen
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Kirstine Skjødt Hermansen, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Flemming Sørensen deltager i mødet kl. 16.00

Sagsid.: 15/74072
Sagsfremstilling
Kulturselskabet v. Anders K. Kristensen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til ”pop-up”-koncerter og kulturelle aktiviteter på Sønæs i løbet af foråret/sommeren 2016.
 
Ansøger forventer at kunne afvikle 3-4 offentlige koncerter inden for folk/blues/pop genren, samt evt. andre kulturaktiviteter, som vil kunne egne sig til afvikling på Sønæs.
 
Koncerterne vil blive afviklet i tilknytning til de røde pavilloner på Sønæs i en afslappet picnic-atmosfære. Der vil være gratis offentlig adgang til arrangementerne.
 
Der ansøges om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med kunstnerhonorarer, KODA afgifter, samt diverse. Ansøger vil under forudsætning af støtte udarbejde endeligt program i løbet af foråret 2016.
 
Arrangementerne etableres og afvikles med frivilligt arbejdskraft af en gruppe kulturinteresserede borgere, eventuelt i et delvist samarbejde med andre kulturaktører og institutioner.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger 30.000 kr. til projektet,
 
at beløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2016
 
Sagen udsat til næste møde.

Sagsid.: 15/74181
Sagsfremstilling
”Børnehaven Tumlelunden” har 23. november 2015 fremsendt forespørgsel om at leje areal ved Liseborg Centret, Liseborgvej 37, Viborg. Forespørgslen vedrører areal, som ligger øst for Liseborg Hallen.
 
I brevet anføres, at ”Tumlelunden” ønsker at opføre en ny integreret vuggestue/børnehave på ca. 650 m2. ”Tumlelunden” er i dag i lejede lokaler på 1. sal i Liseborg Centret og det anføres, at disse ikke helt lever op til de kvalitetskrav, der forventes af private institutioner og det vurderes, at der ikke er mange muligheder for at renovere, udbygge og forbedre de nuværende fysiske rammer på 1. sal på grund af bygningens alder, idet en eventuel renovering vil have for høje omkostninger set i forhold til de mangler, der fortsat vil være ved lokalerne.
 
Det oplyses, at ”Tumlelunden” er en vuggestue og børnehave, hvor pædagogerne har stor fokus på sport og leg, og omgivelserne omkring Liseborg indbyder og inspirerer til en aktiv hverdag. ”Tumlelunden” bruger omgivelserne flittigt og er også bruger af Liseborg Hallen og det forventes, at der også fremadrettet vil være behov for leje af tider i hallen.
 
I brevet beskrives de muligheder, som ”Tumlelunden” ser med nye lokaler i et samspil med idrætscentret på Liseborg.
 
Afslutningsvis anmoder ”Børnehaven Tumlelunden” om Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til forslag om at udleje areal til den private børnehave til etablering af nye lokaler, gerne med tilsagn samt bud på lejeudgiftens størrelse. Når der foreligger afklaring heraf, vil ”Tumlelunden” arbejde videre med projektet.
 
Børnehaven ”Tumlelunden” anmoder om Kultur- og Fritidsudvalget stillingtagen til ønske om leje af areal samt omfanget af omkostningen til lejeudgift.
 
Forvaltningen kan oplyse, at ”Børnehaven Tumlelunden” er en selvejende institution, som har til formål at drive dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. ”Tumlelunden” har i en årrække lejet lokaler i Liseborg Centret og har herfra drevet privat børnehave.
 
Institutionen har ud fra en idrætscentrets synsvinkel været et aktiv for centret, idet institutionen har fokus på idræt og aktivitet og den skaber aktivitet og liv i centret i dagtimerne. Samtidig bidrager institutionen også væsentligt økonomisk til Liseborg Centrets drift.
 
Såfremt forespørgslen imødekommes kan det betyde, at lokalerne i Liseborg Centret bliver ledige og må genudlejes, idet lejeindtægten, som udgør 294.000 kr. årligt, indgår i centrets drift.
 
Der vil være mulighed for at fastsætte en årlig leje for evt. leje af areal til børnehaven.
 
I forhold til Liseborg Centrets samlede udvikling bemærkes, at brugerne tidligere har igangsat arbejde med en samlet udviklingsplan for centret, men at dette arbejde ikke er udmøntet i en konkret udviklingsplan, og pt. er det uafklaret om der kan udarbejdes en sådan plan. Det bemærkes, at det med den skitserede placering af en børnehave fortsat vil være muligt at udvide idrætsanlægget og herudover skal overvejes hensigtsmæssige lokaleløsninger, som tilgodeser den samlede udvikling af centret.
 
Til udvikling af Liseborg Hallens faciliteter er der i budgettet for 2016-2019 afsat i alt 2,7 mio. kr. til udviklingsprojekt, som skal skabe bedre aktivitetsrammer i Liseborg Hallen (opvarmningslokaler, mindre aktivitetslokaler, omklædningsrum m.v.).
 
Lokalplanmæssigt reguleres området af en byplanvedtægt fra 1969. Planafdelingen anfører, at området er udlagt til offentlige formål (idrætsanlæg) og at det tidligere er vurderet, at anvendelse til børnehave falder ind under anvendelseskategorien.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen fra den selvejende institution ”Børnehaven Tumlelunden” med anmodning om leje af areal ved Liseborg Centret til opførelse af ny bygning til daginstitution, og
 
at Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om udvalgets eventuelle beslutning i sagen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at meddele Børnehaven Tumlelunden,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget er positivt indstillet overfor Børnehaven Tumlelundens anmodning om leje af areal ved Liseborg Centret til opførelse af ny bygning til daginstitution,
 
at forvaltningen kan indgå i forhandlinger med Børnehaven Tumlelunden om vilkår for leje af areal m.v., hvorefter sagen genoptages, og
 
at Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om udvalgets beslutning i sagen.
Bilag

Sagsid.: 15/74472
Sagsfremstilling
Foreningen bag ”Fotofestival” ønsker, i lighed med 2015, at afvikle naturfotofestival i sammenhæng med Fotodage i Viborg.
 
Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2015 en underskudgaranti til festivalen på 30.000 kr., hvoraf der blev udbetalt 16.810 kr. i underskudsdækning.
 
Foreningen anmoder om økonomisk støtte fra Viborg Kommune til afholdelse af festivalen i 2016.
Foreningen har fremsendt forslag til budget for Fotofestival 2016, hvor der budgetteres med en balance imellem indtægter og udgifter på 173.000 kr. under forudsætning af et direkte kommunalt tilskud på 50.000,-
 
Det er forvaltningens vurdering, at en underskudsdækning på 30.000 kr. vil kunne imødekomme festivalens behov, idet der i det fremsendte budget indgår udgifter til bl.a. tekniske løsninger, som Viborg Kommune vil kunne være behjælpelige med at tilvejebringe i forbindelse med anvisning af egnede lokaler til afvikling af festivalen.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der stilles en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Fotofestival 2016,
 
at en evt. udbetaling af garantien dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum,
 
at Viborg Kommune anviser egnede lokaler til Fotofestival.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der stilles en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Fotofestival 2016,
 
at Fotofestival 2016 markedsføres i forbindelse med Fotodage 2016,
 
at en evt. udbetaling af garantien dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum,
 
at Viborg Kommune anviser egnede lokaler til Fotofestival.
Bilag

Sagsid.: 15/58148
Sagsfremstilling
Forvaltningen har i løbet af efteråret 2015 været i dialog med ”Jegindø-gruppen”, som er en sammenslutning af professionelle gøglere og gadeartister.
 
Jegindø-gruppen er styregruppe bag et forslag om, at etablere en årligt tilbagevendende gøglerfestival i Viborg i 2016, 2017 og 2018.
 
Gøglerfestivalen afvikles i den første Snapstingweekend. I 2016 den 17.-19. juni.
Festivalen vil bidrage med kulturelle byrumsaktiviteter i forbindelse med indvielsen af det nyrenoverede Nytorv. Endvidere vil gøglerfestivalens børnerettede aktiviteter indgå i en formidlingsmæssig sammenhæng med Snapsting for Børn på Borgvold.
 
Der arbejdes i 2016 med deltagelse af 14 professionelle artister, som byder ind med 10 forskellige forestillinger, samt workshops, gøglerseminar, gadehappenings og gallashow.
 
Festivalindhold:
Der vil være offentlige forestillinger for børnehaver, skoler og SFO’er fredag 17. juni 2016 om formiddagen og gadeoptræden eftermiddag/aften. Lørdag 18. juni 2016 vil der være gøglerforestillinger på 3 forskellige scener, samt på gader og pladser i Viborg midtby.
Søndag 19. juni 2016 vil der blive afviklet et nationalt seminar for gøglere og freelance-artister i Danmark.
 
Økonomi:
Gøglerfestivalen afvikles i 2016 indenfor en samlet økonomisk ramme på 150.000 kr., som finansieres af:
 
Viborg Handel                                       30.000 kr.
Snapsting-hovedbevilling                         30.000 kr.
Kultur i byrum – Kulturaftalemidler           90.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2016
 
Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 14/78503
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Dansk Orienterings Forbund ansøgte i 2015 Viborg Kommune om støtte til afholdelse af VM i Mountainbike 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling i møde 18. februar 2015, at lade projektet indarbejde i budgettet 2016-2019 med 200.000 kr.
 
Det internationale orienteringsforbund valgte ikke, at tildele Danmark VM i 2018, men har opfordret Danmarks Orienterings Forbund om at ansøge om VM i 2019.
 
På denne baggrund ansøger Dansk Orienterings Forbund, sammen med det lokale mountainbikemiljø, om 250.000 til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering i 2019, samt afholdelse af DM i Mountainbike Orientering i 2018, som optaktsevent.
 
Arrangementet består af et mesterskab for både seniorer, veteraner, juniorer og ungdomsryttere. Der vil blive etableret start, mål og stævneplads i kaserneområdet.
 
Der forventes ca. 600 ryttere til start fra hele verden og 400 medrejsende trænere, holdledere og familiemedlemmer. Deltagerne skal alle indlogeres og bespises i Viborg i en uge.
Arrangørerne har fremsendt et estimat til forvaltningen, hvoraf det fremgår, at alene omsætningen vedr. overnatning forventes at udgøre 1,2 mill. kr.
 
Arrangementet har et samlet udgiftsbudget på 1.386.720 kr. Arrangørerne forventer at få over 800.000 kr. ind i deltagerbetaling. De budgetterer endvidere med, at sponsorer og Sport Event Danmark bidrager med samlet 300.000 kr.
Tilskuddet fra Viborg Kommune på 250.000 kr. ønskes brugt til markedsføring og indretning af stævneplads.
 
Arrangementet understøtter Viborg Kommunes satsning på events med fokus på lokale styrkepositioner. Arrangementet vil bidrage til at positionere Viborgområdet som et centrum for mountainbikeaktiviteter nationalt og internationalt.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget videresender ansøgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at tilskud til projektet indarbejdes i budgettet for perioden 2017-2020 med 250.000 kr. i 2019.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at ansøgningen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at tilskud til projektet indarbejdes i budgettet for perioden 2017-2020 med 250.000 kr. i 2019.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen foreslår, at sagen genoptages i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.
Bilag

Sagsid.: 15/13625
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 3. september 2015 at igangsætte et bogprojekt vedr. konkurrencen ”Årets Lokalområde” i Viborg Kommune. Konkurrencen har været afholdt årligt siden 2008. Udvalget besluttede desuden, at udkast til den første del af bogen – den retrospektive del omfattende årene 2008-2015 - samt det videre forløb skulle drøftes sammen med forfatteren, når første del af bogen foreligger.
 
Forfatter Flemming Sørensen deltager på mødet 7. januar 2016, under behandling af punktet. Udkast til den først del af bogen dækkende perioden 2008–2015 sendes pr. mail til udvalgsmedlemmerne inden mødet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter udkast til første del af bogen vedr. Årets Lokalområde
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2016
 
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede udkast til første del af bogen vedr. ”Årets Lokalområde”.

Sagsid.: 15/12049
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede i møde 23. februar 2011, proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2015 pr. 30. november 2015 kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet - der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1).
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
 
at udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. november 2015.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2016
 
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. november 2015 tages til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/46408
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at mødelisten for Kultur- og Fritidsudvalget 01/2016 godkendes.
Bilag