You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 28. januar 2016 kl. 15:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Jens Ravn, Kirstine Skjødt Hermansen, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Ib Bjerregård
Bemærkninger Anders Bertel er fraværende pga. orlov - Jens Ravn deltager som stedfortræder. Flemming Lund deltog ikke i behandlingen af sag nr. 8, 9, 10.

Sagsid.: 16/2801
Sagsfremstilling
I 2017 fejres over hele Europa 500-året for den Lutherske reformation.

Viborg har en masse ”glemt og gemt guld”, som på forskellig vis knytter en til reformationen, - ikke mindst i kraft af Hans Tausens tilknytning til Viborg.
 
Viborg Stift har i forbindelse med den europæiske fejring af 500-året for reformationen en særlig rolle som partner i det omfattende europæiske ”Stationenweg –projekt”. Dette projekt sammenknytter en lang række europæiske reformationsbyer- og events med reformationsjubilæets epicenter i Wittenberg-Tyskland.
 
Forvaltningen har i samarbejde med Viborg Stift samlet en række aktører og institutioner med henblik på, at udvikle et samlet koncept for fejring og markering af reformationsjubilæet i Viborg. 
 
Samarbejdet omkring reformationsjubilæet udmøntes i løbet af 2017 i en form, hvor der ud over de forskellige kirkelige aktiviteter som har deres forankring i stiftet, udvikles en række arrangementer, events, udstillinger, koncerter og læringsforløb, som på forskellig vis giver borgere i alle aldre i Viborg en ny forståelse af reformationens betydning og Viborgs egen historie i forhold til reformationen, - igennem oplevelser, involvering, læring og refleksion.
 
Der er allerede en række Aarhus 2017 arrangementer og idéer i støbeskeen, som vil kunne perspektiveres ind i en sammenhæng med reformationsjubilæet. F.eks. er Kunsthallen en del af udstillingssamarbejdet omkring ”De 7 dødssynder”, Carte Blanche arbejder med Viborgs DNA i ”Rethink your audience” konceptet, der er et ønske om at kunne lave animationer på Domkirken, osv.

I et længere tidperspektiv vil fejringen af 500-året for den Lutherske reformation også pege frem mod fremtidige 500-års markeringer af reformationsbegivenheder i hhv. 2026 (Hans Tausens brud med Johannitter-ordenen og kongens ”fredning” af Tausen) og 2036 (Reformationens gennemførelse i hele kongeriget).
 
Ud over de mange borgerrettede aktiviteter ønskes der en markant og spektakulær event, f.eks. med optræden, belysning af domkirken og projektion af animation på domkirken som kulmination på rækken af aktiviteter under reformationsjubilæet. Der arbejdes på, at denne event vil indgå som en af hovedbegivenhederne i forbindelse med den nationale markering af reformationsjubilæet.
 
Økonomi
Viborg Stift har disponeret 250.000 kr. i 2016 og 250.000 kr. i 2017 til samarbejdet omkring reformationsjubilæet i Viborg. Forvaltningen vurderer, at det på baggrund af de af Viborg Stift disponerede midler, og et kommunalt tilskud på 500.000 kr., vil være muligt at tilvejebringe yderligere 500.000 kr. i fondsmidler til det samlede projekt, således at den samlede økonomi vil nå en ramme på 1.500.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at et kommunalt tilskud på 500.000 kr. til realisering af reformationsjubilæet indarbejdes i budgettet for 2017,
 
at tilskuddet finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, og
 
at forvaltningen i samarbejde med Viborg Stift ansøger fonde om yderligere 500.000 kr. til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at et kommunalt tilskud på 500.000 kr. til realisering af reformationsjubilæet indarbejdes i budgettet for 2017,
 
at tilskuddet finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, og
 
at forvaltningen i samarbejde med Viborg Stift ansøger fonde om yderligere 500.000 kr. til formålet.

Sagsid.: 15/74072
Sagsfremstilling
Kulturselskabet v. Anders K. Kristensen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til ”pop-up”-koncerter og kulturelle aktiviteter på Sønæs i løbet af foråret/sommeren 2016.
 
Ansøger forventer at kunne afvikle 3-4 offentlige koncerter inden for folk/blues/pop genren, samt evt. andre kulturaktiviteter, som vil kunne egne sig til afvikling på Sønæs.
 
Koncerterne vil blive afviklet i tilknytning til de røde pavilloner på Sønæs i en afslappet picnic-atmosfære. Der vil være gratis offentlig adgang til arrangementerne.
 
Der ansøges om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med kunstnerhonorarer, KODA afgifter, samt diverse. Ansøger vil under forudsætning af støtte udarbejde endeligt program i løbet af foråret 2016.
 
Arrangementerne etableres og afvikles med frivilligt arbejdskraft af en gruppe kulturinteresserede borgere, eventuelt i et delvist samarbejde med andre kulturaktører og institutioner.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
At Kultur- og Fritidsudvalget anviser 30.000 kr. til projektet,
 
At udvalget tager stilling til om beløbet finansieres af udvalgets dispositionssum eller af kulturelle byrumsmidler (Kulturegion Østjysk Vækstbånd) og
 
At det forudsættes fuld offentlighed i regnskabsaflæggelsen, som aftales med forvaltningen.
Supplerende beskrivelse af sagen
Sagen blev udsat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde 7. januar 2016 med henblik på at afklare, hvorvidt ansøgningen vil kunne imødekommes inden for Kulturelt Samråds kommissorium.
 
Forvaltningen har været i dialog med ansøger Anders Kristensen, der præciserer at ansøgningen ikke er fremsendt på vegne af Viborg Blues og Musikforening.
Endvidere præciseres, at Kulturselskabet er et frivilligt ildsjælsbaseret netværk organiseret omkring Anders Kristensen.
 
På baggrund af denne præcisering konstaterer forvaltningen, at ansøgningen ikke imødekommer Kulturelt Samråds kriterier for støtte til kulturelle arrangementer.
 
Forvaltningen opfordrer udvalget til at drøfte finansieringsmodel for evt. tilskud, idet der kan peges på finansiering via udvalgets dispositionssum eller via kulturelle byrumsmidler (Kulturegion Østjysk Vækstbånd).
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2016
 
Sagen udsat til næste møde.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 30.000 kr. til projektet,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til finansiering af evt. bevilling til projektet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 30.000 kr. til de i projektet beskrevne kulturelle aktiviteter på Sønæs, som arrangeres i dialog med forvaltningen, idet de øvrige driftsudgifter forudsættes finansieret af ansøgeren,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer tilskud til projektet via kulturelle byrumsmidler (Kulturregion Østjysk Vækstbånd).
Bilag

Sagsid.: 16/2504
Sagsfremstilling
Kunstforum Viborg søger Viborg Kommune om 50.000 kr. til afholdelse af eventen Duck Residence 2016.
 
Kunstforum Viborg ønsker, at Duck Residence skal være en årligt tilbagevendende kunstbegivenhed i Viborg, hvor de lokale, professionelle kunstnere inviterer kunstnere fra ind- og udland til at lave skulpturer i, ved og på Søndersø. I 2016 deltager 8-10 kunstnere fra Kunstforum Viborg med gæster.
 
Eventen tænkes i 2016 at vare fra uge 25 (20. juni) til uge 32 (14. august) 2016 og skal søsættes i forbindelse Snapstinget.
 
Kunstforum Viborg ”kickstartede” i 2014 eventen Duck Residence, hvor Viborg-kunstnerne Felix Pedersen, Helle Bovbjerg, Anna Marie Holm og Annette Gerlif med gæst Bruno Kjær, Aalborg, søsatte skulpturer i Søndersø. Skulpturerne var tænkt som skulpturelle arkitektoniske væresteder for ænder – heraf navnet: Duck Residence.
 
Projektet skal være et samarbejde mellem de professionelle kunstnere i Viborg, Viborg Kommune m.fl. og finansieres via kommunen, Kunststyrelsen, private sponsorer m.fl.
 
Projektet arbejder med et budget på 305.000 kr. til kunstnerhonorarer, markedsføring og materielleje til opsætning af skulpturer.
 
Ansøgning med bilag med bl.a. budget og deltagerliste vedlægges som bilag 1.
 
Forvaltningen har 13. januar 2016 haft et møde med ansøgerne.
 
Ansøgningen forelægges hermed for Kultur- og Fritidsudvalget til stillingtagen. Det er forvaltningens holdning, at projektet, hvis det skal gennemføres, bør have en størrelse og kvalitet, som der lægges op til i ansøgningen.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen med et tilsagn om 50.000 kr. under forudsætning af, at der gennemføres et større projekt som beskrevet i ansøgningen, hvilket forudsætter at der kan skaffes bevillinger fra Kunststyrelsen og/eller andre sponsorer. Bevillingen forudsætter, at Kunstforum Viborg til forvaltningen kan dokumentere, at det samlede projekt er finansieret med minimum 250.000 kr. (inkl. Viborg Kommunes bevilling) inden udgangen af maj 2016. Ellers bortfalder tilskudstilsagnet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen om et tilskud på 50.000 kr. på forudsætninger som beskrevet i sagen, finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum, og
 
at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke foreligger samlet finansiering på 250.000 kr. ved udgangen af maj 2016.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at ansøgningen om et tilskud på 50.000 kr. imødekommes på forudsætninger som beskrevet i sagen, finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum, og
 
at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke foreligger samlet finansiering på 250.000 kr. ved udgangen af maj 2016.
Bilag

Sagsid.: 15/47157
Sagsfremstilling
Viborg Landsbysammenslutning blev etableret 17. november 2015. Foreningen har til formål at bidrage til udvikling, trivsel og samhørighed i landsbysamfundene ved at være bindeled og aktiv samarbejdspartner i forhold til relaterede organisationer, byråd, regionsråd og relevante forvaltninger.  
 
I det første år af sammenslutningens virke vil der være en del udgifter forbundet med etableringen. Landsbysammenslutningen søger derfor om et tilskud til dækning af udgifter til drift og etablering i 2016 på i alt 100.000 kr.
 
Da det endnu ikke vil være muligt at opkræve kontingent fra medlemslandsbyerne, skal etableringsstøtten gå til lokaleleje, drift af kommunikationsplatformene, kontorhold, medlemskab af relevant paraplyorganisation for foreningens virke, bestyrelsens deltagelse i relevant møde- og kursusaktivitet i forbindelse hermed og afholdelse af generalforsamling.
 
Forvaltningen bemærker i øvrigt, at borgerguide Susanne Bendtsen er udpeget som kontaktperson for Landsbysammenslutningen vedrørende henvendelser til forvaltningen.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at bevilge et etableringstilskud på 100.000 kr. til dækning af drift og etablering af Viborg Landsbysammenslutning, idet bevillingen finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Bilag

Sagsid.: 15/56410
Sagsfremstilling
Skovgaard Museet blev 21. oktober 2015 kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen.
 
Kulturstyrelsens samlede vurdering af Skovgaard Museet er, at opgavevaretagelsen ikke er helt tilfredsstillende. Kulturstyrelsen påpeger, at der er udfordringer i forhold til den faglige opgavevaretagelse vedrørende bevaring og museets personalemæssige og bygningsmæssige ressourcer. Særligt Viborg Kommunes driftstilskud til museet problematiseres i kvalitetsvurderingsrapporten. Viborg Kommune er museets offentlige hovedtilskudsyder.
 
Museumsloven fastsætter som minimumskrav for at et museum kan opnå tilskud som statsanerkendt museum, at der sikres et årligt driftstilskud af ikke-statslige midler på minimum 2.000.000 kr.
 
I 2015 udgjorde det kommunale driftstilskud 1.306.000 kr. Skovgaard Museet opfylder lovgivningens krav om ikke-statslige driftstilskud ved at søge, og modtage støtte fra fonde.
 
Forvaltningen bemærker, at Skovgaard Museet i perioden 2012-2014 har haft et gennemsnitlig indtægtsniveau på ikke-statslige driftstilskud på 2.460.000 kr., svarende til 123% af lovgivningens minimumskrav.  Skovgaard Museet har således evnet at tiltrække eksterne midler svarende til en ”gearing” af det kommunale driftstilskud med 80%, hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende.
 
Kulturstyrelsen anfører i kvalitetsvurderingen, at Viborg Kommunes driftstilskud på 14 kr./pr. indbygger til museets drift er blandt landets laveste.
 
Endvidere anbefaler Kulturstyrelsen, at museet i dialog med Viborg Kommune udarbejder en konkret plan for løsning af museets magasinudfordringer.
 
Skovgaard Museet skal inden medio marts 2016 fremlægge en plan for, hvordan museet vil følge op på Kulturstyrelsens anbefalinger. Opfølgningsplanen forudsætter godkendelse af Kulturstyrelsen, og vil blive fulgt op af et møde med Kulturstyrelsen i 2017.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at kvalitetsvurderingen tages til efterretning,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter muligheden for at lade en udvidelse af det kommunale driftstilskud til Skovgaard Museet indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede prioriteringer i forhold til budget 2017 – 2020,
 
at en evt. udvidelse af driftstilskuddet sættes i sammenhæng med udvikling af helhedsplan for domkirkeområdet, og
 
at Kultur- og Fritidsudvalget pålægger forvaltningen at lade udarbejde et mulighedskatalog for forbedrede magasinforhold for de statsanerkendte museer i Viborg Kommune.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2016
Kultur- og fritidsudvalget beslutter,
 
at kvalitetsvurderingen tages til efterretning,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at udvalget overvejer at lade en evt. udvidelse af driftstilskuddet til Skovgaard Museet indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede prioriteringer i forhold til budget 2017 – 2020, idet en evt. forøgelse af driftstilskuddet sættes i sammenhæng med udviklingen af helhedsplan for domkirkeområdet, og
 
at Kultur- og Fritidsudvalget pålægger forvaltningen at lade udarbejde et mulighedskatalog for forbedrede magasinforhold for de statsanerkendte museer i Viborg Kommune.
Bilag

Sagsid.: 16/2292
Sagsfremstilling
I forbindelse med nedlæggelsen af den erhvervsdrivende fond Student House 111 og salget af ejendommen til VIA, indgås brugsaftale mellem VIA og Viborg Kommune om brugen af de rytmiske øvelokaler beliggende Ammunitionsvej 1 – Viborg.
 
Aftalen muliggør, at der også fremadrettet vil være adgang til egnede øvelokaler for det rytmiske amatør- og vækstlagsmiljø i Viborg.
 
Driften og brugen af øvelokalerne har indtil december 2015 været forankret i foreningen ”Grobund Viborg”. Foreningen ”Grobund Viborg” nedlagdes ultimo 2015. Der er på denne baggrund behov for at etablere en driftsmodel, der fremadrettet kan sikre drift, opsyn og adgang til øvelokalerne. Forvaltningen har været i dialog med Borgerhuset Stationen, Kulturskolen Viborg og Paletten om mulighederne for at etablere en egnet driftsmodel fremadrettet.
 
Forvaltningen foreslår på baggrund af drøftelser med parterne en driftsmodel, hvor de tre institutioner overordnet bidrager som følger:
 
Kulturskolen Viborg udbyder banddoktor-tilbuddet, som hidtil har været forankret i ”Grobund Viborg” som et undervisningstilbud under Kulturskolen, og fastsætter en deltagerbetalingstakst herfor. Aktiviteten er i 2016 støttet med 65.000 kr. som en forhøjelse af Kulturskolens budget, og vil fra 2017 indgå som et tilbud inden for Kulturskolens ordinære budget. Kulturskolen varetager tilsyn med instrumentariet i øvelokalerne.
 
Borgerhuset Stationen administrerer udlån af øvelokalerne, og varetager den løbende kontakt til VIA om rengøring m.v.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/3233
Sagsfremstilling
 
Både besøgs- og udlånstallene for Viborg Bibliotekerne er steget, når man sammenligner tallene for 2014 og 2015.
 
Besøgstallene for bibliotekerne i Bjerringbro, Frederiks, Houlkær, Karup, Møldrup, Rødkærsbro, Skals, Stoholm, Ørum og Viborg er samlet set steget med 9,0 %. Kigger man på Hovedbiblioteket i Viborg alene, er stigningen på 3,7 %.
 
 
De digitale udlån er fortsat i en voldsom vækst. Her har vi oplevet en stigning på hele 120 % på ebøger, netlydbøger samt streaming af film.
 
Det samlede udlån af såvel fysiske som digitale udlån er dermed steget 13,6 %.
 
Udviklingen fra 2013 – 2015 ses i denne tabel:
 
STATISTIK 2015
2014
2015
Ændring
Ændring i %
Besøgende i alt
451.354
492.028
40.674
9,0%
Fysiske udlån
625.586
671.531
45.945
7,3%
Digitale udlån
36.594
80.452
43.858
119,9%
Udlån i alt
662.180
751.983
89.803
13,6%
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsid.: 16/999
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Revideret mødeliste vedlagt som bilag 1.
Indstilling
Direktørens for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalgets mødeliste godkendes.
Bilag