You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 13. juni 2016 kl. 14:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Kirstine Skjødt Hermansen, Per Møller Jensen
Fraværende Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 16/6904
Sagsfremstilling
Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalgene på junimødet anlægsbudgettet herunder:
 
 • Basisanlægsbudgettet, der indeholder forslag til tekniske ændringer af det vedtagne anlægsbudget.
 • Prioritering af nye anlægsønsker og godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker.
 
Udvalget behandlede senest anlægsbudgettet i møde 25. februar 2016 (sag nr. 1) og i møde 17. marts 2016 (sag nr. 2) På møderne drøftedes kort anlægsbudget for perioden 2017-2020. Der er efterfølgende løbende kommet nye ansøgninger ind fra foreninger og selvejende institutioner med projekter, hvortil der søges anlægstilskud. Der er udarbejdet idéoplæg, som kort beskriver de enkelte ansøgninger. Idéoplæggene kan ses i bilag 2.
Ikke budgetterede anlægsønsker fra tidligere år, er ligeledes medtaget i bilaget, således at udvalget på dette møde har overblik over anlægsønskerne og kan drøfte om nogle ideoplæg skal indgå som anlægsønsker i budget 2017-2020.
 
I møde 25. maj 2016 (sag nr. 1) færdiggjorde udvalget forslaget til driftsbudget 2017-2020, og sagen her handler således alene om forslag til investeringsoversigt for den kommende budgetperiode.
 
Det bemærkes, at Fælles MED Kultur, Service & Events behandlede forslag til budget 2017-2020 i møde 25. maj 2016 og Fælles MED besluttede at tage det fremsendte budgetforslag til efterretning. Dette forslag er i overensstemmelse med det driftsbudgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i møde 25. maj 2016.
 
Fælles MED Kultur, Service & Events udtalelse er vedhæftet som bilag 3.
 
Basisanlægsbudget:
Basisanlægsbudgettet med forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag nr. 1. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. Desuden er det indregnet i basisbudgettet, at faste puljer videreføres i 2020. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet 24. august 2016.
 
De væsentligste tekniske ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område skyldes fremrykninger af budget afsat i årene 2017-2020 til 2016:
 • Fremrykket anlægstilskud til Skals Idrætscenter på 1.156.000 kr. fra 2018 til 2016 til nyt vandbehandlingsanlæg,
 • Anlægstilskud på 80.000 kr. til Bjerringbro Cross Klub til gennemførelse af støjvurdering, fremrykning af budget 2020 til 2016
 • Den selvejende institution Overlund Hallen har modtaget anlægstilskud på 1.608.000 kr. i 2016 til renovering og udskiftning af tag. Budget fremrykket fra 2017
 • Indtægterne vedr. etablering af Game, Streetcenter i Banebyen, er nu medtaget i budget 2017-2018, da der er givet tilsagn om tilskud fra Realdania og Nordeafonden. Det giver en samlet anlægsudgift for Viborg Kommune på 6 mio. kr. til etablering af centeret.
 
Herudover bemærkes, at puljen til mindre anlægsinvesteringer, rent teknisk er videreført som del af driftsbudgettet i budgetperioden.
·           
Nye anlægsønsker:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har i møde 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget, at der i budgetlægningen 2017-2020 kun kan foreslås nye anlægsprojekter i 2017 og 2018. Eventuelle ønsker skal finansieres inden for det enkelte udvalgs egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning indebærer, at der ikke kan foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. Disse nye krav til årets budgetlægning skyldes dels, at der allerede er et vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017 i den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal således drøfte eventuelle forslag til nye anlægsønsker i 2017 og 2018 og deres finansiering.
 
Forvaltningen har i sagen her ikke medtaget nye anlægsønsker for 2017 og 2018, hvorfor der ikke peges på nogen finansiering.
 
Der er dog indkommet anlægsansøgninger fra eksterne (foreninger, selvejende institutioner m.fl.), der søger om anlægstilskud i budgetperioden 2017-2020. De enkelte anlægsansøgninger beskrives nedenfor kort og er som tidligere nævnt også medtaget som idéoplæg i bilag 2. Tidligere ikke-budgetterede anlægsønsker er også medtaget i bilaget.
 
En kort beskrivelse af indsendte projekter/oplæg:
 
Alhede Hallerne, renovering af facade og bygninger.
Den selvejende institution Alhede Hallerne har fremsendt ansøgning om anlægstilskud til en større renovering af facade og bygninger på idrætsanlægget. Projektet indeholder nyt indgangsparti og ombygninger, som skaber bedre sammenhæng mellem cafe, hal og svømmehal. Samtidig etableres nye funktioner som fitness-, aktivitets- og behandlerrum. Endelig indeholder projektet også forslag til udvikling af udearealer med udendørs bade, ophold, rekreative områder og aktivitetsområder.
Den samlede anlægssum er på 20 mio. kr. og der søges om anlægstilskud på 10 mio. kr.
 
Bjerringbro BMX Klub, olympisk BMX-startrampe.
Bjerringbro BMX Klub søger om anlægstilskud til etablering af en olympisk BMX startrampe. BMX-banen i Bjerringbro har international, men startrampen er ikke høj nok til at leve op til de krav, der stilles til OL. En ny forhøjet rampe vil således give optimale træningsbetingelser for klubbens medlemmer og talenter og vil også kunne tiltrække andre klubber og landshold m.fl. og dermed bidrage til videreudvikling af et eliteidrætsmiljø omkring baneanlægget i Bjerringbro.
Den samlede anlægssum er på 1.931.000 kr. og der søges om anlægstilskud på 1.500.000 kr.
 
Viborg Lawn Tennis Forening, forslag om etablering af ny tennishal.
Foreningen har fremsendt ansøgning om tilskud til ny tennishal med to baner ved Liseborg Centret. Alternativt overdækning af to af de eksisterende baner ved Liseborg Centret.
Anlægsudgiften ved en ny hal beløber sig til 3,4 mio. kr. og såfremt der etableres to nye haller er anlægsudgiften ca. 5,8 mio. kr. En alternativ model er overdækning af to af de eksisterende baner med en anlægsudgift 2,7 mio. kr.
Finansieringsmodel er drøftet med foreningen og med Viborg Idrætsråd og det er her tilkendegivet, at egenfinansieringen udgør mindst 25 %.
 
Viborg Svømmeklubs oplæg vedr. rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune.
Viborg Svømmeklub har fremsendt et oplæg, som beskriver udvikling og rammer for svømmesporten i Viborg Kommune med udgangspunkt i Viborg Svømmeklubs behov.
Og oplægget indeholder bud på en løsning af behovet for nye rammer med en ny svømmehal med 50-meter bassin, træningsbassin og varmtvandsbassin m.m.
Bassinerne foreslås etableret ”på jorden”, altså ikke-nedgravet og anlægsudgiften er i oplægget estimeret til 50 mio. kr. Oplægget indeholder ikke bud på konkret finansieringsmodel for anlæg og drift af en ny svømmehal, men der lægges op til et forløb, der skal afklare finansiering og drift.
 
Viborg Idrætsråds analyse af behovet for nye halfaciliteter.
Viborg Idrætsråd har efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet analyse af behovet for nye halfaciliteter. Analysen er lavet på baggrund af en række ansøgninger om anlægstilskud til nye haller.
Ansøgningerne kommer fra:
 
 • NUGF og Nordre skole, hal ved Nordre Skole.
 • SIK, hal ved Liseborg Centret
 • VGF, ny gymnastikhal ved VGF-centret på Sct. Laurentiivej.
 • Rødkærsbro Hallen, større om- og udbygning af hallen
 
Og herudover er indarbejdet analyse vedr. halfaciliteterne i Overlund. Denne del af analysen skal ses i sammenhæng med projektet om flytning af Overlund Skole og Rosenvængets skole til lokaler på Vinkelvej.
 
Analysen skal ses i sammenhæng med, at der allerede er indarbejdet en række anlægsinvesteringer vedr. de nævnte projekter i basisbudgettet, som bygger på det for 2016-2019 vedtagne budget.
 
I dette indgår følgende:
(1.000 kr.)
 
Projekt
2016
2017
2018
2019
2020
2021
I alt
Liseborg Centret
300
1220
1220
0
0
0
2740
Nordre, NUGF, omklædningsrum
900
0
0
0
0
0
900
VGF, gymnastik hal
0
0
0
0
4300
750
5050
(2016 er i 2016-priser, øvrige i 2017-priser)
 
Viborg Idrætsråds (VI) fornyede analyse indebære, at det nu foreslås, at plan for investeringer i de nævnte anlæg justeres således:
 
Projekt
2016
2017
2018
2019
2020
2021
I alt
Liseborg Centret
300
1500
1200
1200
0
0
3000
Nordre, NUGF, omklædningsrum
900
0
0
0
0
0
900
VGF, gymnastik hal
0
12000
0
0
0
0
12000
Rødkærsbro Hallen
0
0
0
0
0
0
0
Overlund
0
0
6000
7333
0
0
13333
(2016 er i 2016-priser, øvrige i 2017-priser)
 
Ændringerne i indstillingen vedrører således VGF-centret, hvor projektet foreslås fremrykket og anlægstilskud er forhøjet fra godt 5 mio. kr. til 12 mio. kr.
Herudover har Idrætsrådet indarbejdet forslag om, at der afsættes ca. 13,3 mio. kr. til halprojekt i Overlund.
 
Det bemærkes, at 2016 er alene medtaget for overskuelighedens skyld.
 
 
 
Viborg Idrætsråds indstilling er nærmere specificeret i nedenstående uddrag fra analysen:
 
Klub
Anlægsopgaver
2017
2018-2019
2020-2021
 
 
Investering
Kommunal andel
Investering
Kommunal andel
Investering
Kommunal andel
Primær behov
VGF
Ny springhal
Parkering
15.000.000
1.000.000
11.250.000
750.000
 
 
 
 
Sekundær behov
NUGF
Omklædning
Bevilliget og i proces
SIK
4 squashbaner
 
 
1.200.000
1.200.000
 
 
SIK
Foreningsfitness
Omklædning/
Opvarmning
1.000.000
1.000.000
750.000
750.000
 
 
 
 
Overlund
Ny idrætshal med sociale faciliteter 
 
 
13.333.000
10.000.000
 
 
Afviste behov
SIK
Ny Idrætshal
 
 
 
 
 
 
Rødkærsbro Hallen
Ny idrætshal
 
 
 
 
 
 
NUGF
Ny idrætshal
 
 
 
 
 
 
Sum
 
18.000.000
13.500.000
14.533.000
11.200.000
 
 
 
 
Herudover indeholder analysen en række anbefalinger til handlinger, som blandt har til hensigt at forbedre faciliteter og sikre optimal udnyttelse af de kendte faciliteter.
 
Bilag vedr. Viborg Idrætsråds analyse på halområdet eftersendes til Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Repræsentanter for Viborg Idrætsråd møder til denne sag kl. 14.30.
 
Skøjtebaneprojekt.
Den gamle skøjtebane er nedslidt og skal renoveres eller udskiftes og der skal fastlægges en placering af banen, gerne etableret på et fast grundlag, som kan anvendes hvert år og som evt. også kan anvendes til andre aktiviteter udenfor skøjtesæsonen.
Det må vurderes om skøjtebanen skal købes eller lejes, men der vil under alle omstændigheder være behov for en kommunal anlægsinvestering i etablering af areal med fast grundlag, installationer m.m. Det vurderes, at en ny skøjtebane/renovering af den eksisterende bane kan realiseres indenfor en beløbsramme på 3 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om placering af banen i 2016/2017, idet der i budgettet for 2016 er indarbejdet 300.000 kr. til leje-løsning for en mindre skøjtebane. I fald der ønskes etableret en større bane forudsætter dette en større bevilling.
 
Stoholm. Renovering af atletikanlæg.
Stoholm Atletik, som er en afdeling i Stoholm IF, ansøger om tilskud til renovering af atletikbanerne i Stoholm. Banerne er slidte og glatte og mangler banemarkeringer.
Den samlede anlægsudgift til renoveringen er vurderet til 1.363.000 kr.
 
Etablering af nyt forsamlingshus i Bruunshåb.
Foreninger og selvejende institutioner i Bruunshåb ansøger om etableringstilskud til nyt multihus foran Møllehøjhallen i Bruunshåb. Tilbygningen skal indeholde nyt forsamlingshus med møderum, forsamlings-/festlokale og køkken m.v. Det samlede areal er på 341 m2 og den samlede anlægsudgift er beregnet til 4,9 mio. kr.
Der søges om et samlet anlægstilskud på 2,7 mio. kr., som foreslås fordelt mellem Teknisk Udvalg, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Baggrunden for forslaget om tredeling af anlægsudgiften er, at projektet skal ses i sammenhæng med ombygningen af Møllehøjskolen, hvor en fjernelse af det nuværende forsamlingshus kan medvirke til en optimal løsning på skolebyggeriet og samtidig vil et nyt multihus kunne anvendes af alle brugere – også de kommunale institutioner.
Endelig indeholder projektet også en renovering og nyindretning af udearealerne m.v.
 
Etablering af renoverede lokaler til brug for Lokalhistorisk Arkiv, Karup
Der foreligger forslag om renovering af lokaler i det gamle rådhus i Karup til lokalhistorisk Arkiv. Udgiften til renoveringen er beregnet til 650.000 kr.
 
Projekt ”Huset på Knuden”, etablering af kulturhus i Knudby.
Ansøgning blev fremsendt i 2015 og projektet indgik i prioriteringerne i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019. Projektet indgår ikke i det godkendte budget for denne periode. Forvaltningen har kontaktet ansøgeren, som er en selvejende institution, som oplyser, at man fortsat arbejder med etablering af ”Huset på Knuden” og at den samlede anlægsudgift er beregnet til 8,4 mio. kr. Kommunen søges om anlægstilskud på 2,0 mio. kr. til projektet.
Det bemærkes, at formålet med projektet er at opføre et bæredygtigt kulturhus for alle beboere omkring Hjarbæk Fjord og visionen er at sikre udvikling i lokalområdet, styrke bosætning og sætte fokus på områdets naturlige ressourcer.
 
 
 
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
 
at forslaget til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,
 
at udvalget tager stilling til, hvilke nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor Byrådet herunder forslag til finansiering
  
at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2017-2020 tages til efterretning.
 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at forslaget til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,
 
at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2017-2020 tages til efterretning.
 
Herudover beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at forvaltningen udarbejder beslutningsgrundlag, som kan danne baggrund for stillingtagen til midlertidig placering af skøjtebane i 2016 og med vurdering af en mere permanent løsning på et senere tidspunkt. Sagen genoptages på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsid.: 15/69255
Sagsfremstilling
På Byrådets møde 16. december 2015 besluttede Byrådet, at Viborg Kommune køber Tinghallen (ejendommen) med overtagelse 31. december 2015.
 
Beslutningen er formuleret således:
 
Under forudsætning af Tinghallens godkendelse beslutter Byrådet,
 
at Viborg Kommune køber Tinghallen for 36.000.000 kr. med overtagelse den 31. december 2015 og på de vilkår i øvrigt, som fremgår af sagsfremstillingen,
 
at Viborg Kommune afholder udgiften til tinglysning på 300.000 kr.,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 36.300.000 kr. til kontoen ”Køb af Tinghallen” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at udgiften på 36.300.000 kr. i 2015 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen,
 
at likviditetsoverskuddet i Tinghallen A/S på de ca. 9 mio. bruges til projektet, og
 
at tilskuddet nedsættes med 2 mio. kr., hvoraf den ene mio. kr. går til en eventfond med krone til kronefinansiering fra erhvervslivet, og at den anden mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
 
Tinghallen a/s har efterfølgende godkendt handlen.
 
På mødet 25. februar 2016 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget sagen, og udvalget besluttede,
 
at på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger udarbejder forvaltningen forslag til samlet aftale mellem Tinghallen og Viborg Kommune på det i sagen beskrevne grundlag til kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget, idet det samtidig besluttes, at sagen sendes til Statsforvaltningen inden endelig politisk godkendelse.
 
Af sagen fremgik, at samlet aftale forventes at indeholde følgende:
 • Afsnit om kommunalt tilskud til kulturproduktion i Tinghallen - det såkaldte "kulturregnskab".
 • Ny aftale vedr. leje af køkken, som skal ske på markedsvilkår. Pris fastsættes til 620.000,- kr. jf. ekstern mæglervurdering.
 • Ny aftale vedr. øvrige arealer i bygningen, som stilles til rådighed for primært kulturproduktion.
 • Fortsættelse af nuværende lejeaftale mellem Tinghallen og Bowlingcenter. Denne huslejeindtægt overgår fremover til Viborg Kommune.
 • På et senere tidspunkt skal aftale om drift af ny foyerbygning også indgå i den samlede rammeaftale.
 • Herudover skal Viborg Kommune overtage nuværende lejeaftale med Bankocentret. Denne huslejeindtægt overgår også fremover til Viborg Kommune
 
Som bilag til sagen var vedhæftet forslag til økonomisk skitse for en ny rammeaftale.
 
I forlængelse heraf har forvaltningen i samarbejde med Tinghallens advokat og revisor udarbejdet forslag til aftalekompleks, som opfylder de i rammeaftalen anførte forudsætninger.
 
Den overordnede tilgang til aftalekomplekset har været, at der skal sikres skarp opdeling mellem den kulturelle del og den del, som anvendes til restaurations- og konferencevirksomhed m.v.
 
Og samtidig skal aftalekomplekset sikre, at Tinghallen a/s stilles uændret rent driftsmæssigt i forhold til driftssituationen før 2016, hvor Tinghallen a/s var ejer af bygningerne.
 
Aftalekomplekset består af følgende:
 
Kontrakt, hvor Viborg Kommune udlejer vederlagsfrit 4.439 m2 bygningsmasse til Tinghallen a/s. Arealet anvendes til kulturaktivitet, som er indeholdt i lejers (Tinghallen a/s´) formålsbestemmelse og aftalen svarer til Viborg Kommunes andre aftaler med   kulturinstitutioner, som anvender kommunale lokaler til kulturproduktion.
Lejeaftalen er for udlejer uopsigelig i 20 år og for lejer uopsigelig i 10 år.
 
Lejekontrakt, hvor Viborg Kommune udlejer 918 m2 til Tinghallen a/s. Arealet anvendes til kommercielle aktiviteter og omfatter lokalerne til køkken- og restaurationsvirksomhed. Lejen fastsættes til 620.000 kr. pr. år i 2016-priser, svarende til mæglervurdering af lejens størrelse.
Lejeaftalen er for udlejer uopsigelig i 20 år og for lejer uopsigelig i 10 år. Hvis der i perioden opstår en situation, hvor Tinghallen a/s ophører med drift af kulturproduktion i lejede arealer, kan lejer opsige aftalen med 12 måneders varsel.
 
Lejekontrakt, hvor Viborg Kommune udlejer 2597 m2 kælderareal til Tinghallen a/s. Arealet anvendes til kulturaktiviteter (bowlingcenter m.m.). Lejen fassættes til 450.000 kr. pr. år i 2016-priser (uændret lejeniveau i forhold til tidligere aftale med Tinghallen a/s). Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til ophør den 1. i en måned.
 
Herudover indgår Viborg Kommune lejeaftale med Viborg Bankocenter om udleje af bankocenter til banko-aktivitet m.v. Lejen fastsættes til 620.000 kr. pr. år i 2016-priser (uændret lejeniveau i forhold til tidligere aftale med Tinghallen a/s) 
 
Ny model for aflæggelse af kulturregnskab, som baseres på ovennævnte kontrakter og lejekontrakter og som dermed skal dokumentere, at Viborg Kommunes tilskud til kulturaktivitet anvendes til formålet.
 
Aftalernes økonomi er beskrevet i bilag til sagen. Bilaget er det samme, som var vedhæftet da sagen sidst blev behandlet 25. februar 2016.
 
Den fremadrettede konstruktion for anlægsprogram og herunder drift af foyer m.v.
 
På nuværende tidspunkt forhandles den endelig konstruktion og projektets endelige indhold, udformning og økonomi med aktørerne.
 
Det bemærkes, at de anførte aftaler anvendes som aftalegrundlag for aftalerne mellem Tinghallen a/s og Viborg Kommune i 2016, således at Byrådets beslutninger i sagen fra mødet 16. december 2015 opfyldes.
 
I Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra mødet 25. februar 2016 indgår, at sagen sendes til Statsforvaltningen/Tilsynet inden endelig politisk godkendelse.
 
 
Med baggrund i ovenstående er det forvaltningens vurdering, at forudsætningerne omkring aftalerne mellem Tinghallen a/s og Viborg Kommune i ”Udkast til RAMMEAFTALE for TINGHALLEN ó VIBORG KOMMUNE”, som blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 25. februar 2016 er opfyldt.
 
Den nævnte rammeaftale vedhæftes sagen som bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning og drøfter hvilke elementer, der skal sendes til Tilsynet inden endelig politisk godkendelse.
 
at Kultur- og Fritidsudvalget genoptager sagen, når forslag til den endelige fremadrettede konstruktion for projektet foreligger.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at godkende sagen under forudsætning af Tilsynets godkendelse af det i sagen beskrevne grundlag.
Bilag

Sagsid.: 15/74181
Sagsfremstilling
Børnehaven Tumlunden er en selvejende institution, som har til formål at drive privat daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Børnehaven har i en årrække lejet lokaler i Liseborg Centret, hvor den har drevet privat daginstitution.
 
Børnehaven Tumlelunden rettede i november 2015 henvendelse til Viborg Kommune med forespørgsel om leje af areal til opførelse af en ny integreret vuggestue/børnehave på ca. 650 m2.
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede henvendelsen på mødet 7. januar 2016, hvor udvalget besluttede, at meddele Børnehaven Tumlelunden,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget er positivt indstillet overfor Børnehaven Tumlelundens anmodning om leje af areal ved Liseborg Centret til opførelse af ny bygning til daginstitution,
 
at forvaltningen kan indgå i forhandlinger med Børnehaven Tumlelunden om vilkår for leje af areal m.v., hvorefter sagen genoptages, og
 
at Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om udvalgets beslutning i sagen.
 
Med baggrund heri har forvaltningen forhandlet en lejekontrakt med Børnehaven Tumlelunden, og til mødet i dag foreligger endeligt forslag til lejekontrakt til godkendelse.
 
Forslaget indebærer, at areal på i alt 1.450 m2 udlejes til Carsten Veje, Sparregade 10, Viborg. Carsten Veje opfører på arealet en bygning, som er en institution for børn i alderen 0-6 år og arealet kan kun anvendes til dette formål. Børnehaven Tumlelunden lejer herefter bygningen af Carsten Veje og driver institutionen fra lokalerne.
 
Det foreslås, at lejemålet er gældende for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2047 og lejen for arealet aftales til 75.000 kr. pr. år i 2016-priser. Lejeprisen er incl. adgang til at bruge eksisterende parkeringsareal. Lejen er excl. leje af idrætshal og andre faciliteter i Liseborg Centret, idet der betales særskilt leje for leje af disse faciliteter.
 
Baggrunden for konstruktionen er, at Børnehaven Tumlelunden har valgt en model, hvor man har en investor til at opføre institutionen med efterfølgende udleje til børnehaven.
 
Forslag til lejeaftale er udarbejdet i samarbejde med kommunens juridiske afdeling, som ikke har bemærkninger til konstruktionen omkring lejemålet.
 
Med baggrund i udvalgets beslutning på mødet 7. januar 2016 foreslås, at lejeaftalen godkendes.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det som bilag til sagen vedlagte forslag til lejekontrakt mellem Carsten Veje og Viborg Kommune.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at godkende det som bilag til sagen vedlagte forslag til lejekontrakt mellem Carsten Veje og Viborg Kommune.
Bilag

Sagsid.: 15/15870
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i møde 25. juni 2015, sag nr. 2, forsøgsprojekt mellem skoler, foreninger og selvejende haller.
 
Forsøgene var et samarbejde mellem Børn og Unge og Kultur, Service & Events, og blev igangsat i forlængelse af skolereformens ikrafttræden i forhold til reformens bestemmelser om understøttende undervisning. 
 
Aktørerne var:
 • Houlkær Hallen og Houlkær Skole
 • Skals Idrætspark, Skals- og Ulbjerg skoler
 • Tjelecentret, Ørum Skole samt idrætsforeninger og frivillige i Ørum-distriktet
 • Rødkærsbro Hallen og Rødkærsbro Skole
 • Østfjendshallen, Mønsted og Sparkær Skole
 
 
Projekterne er nu gennemført og parterne har indsendt evalueringer (sammenfattet i bilag 1).
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der på baggrund af evalueringerne afholdes et fællesmøde i september 2016, hvor skoler, foreninger og selvejende haller fra hele Viborg Kommune deltager for at få inspiration til kommende samarbejder.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der på baggrund af evalueringerne afholdes et fællesmøde i september 2016, hvor skoler, foreninger og selvejende haller fra hele Viborg Kommune deltager for at få inspiration til kommende samarbejder.
Bilag

Sagsid.: 15/21167
Sagsfremstilling
Kunstforum Viborg er en forening af professionelle kunstnere i Viborg.
 
Foreningen arbejder bl.a. for, at der kan etableres værksteds- og mødefaciliteter for de professionelle kunstnere, bosiddende i Viborg Kommune.
 
Foreningen har rettet henvendelse om at få stillet lokaler til rådighed på Cecilielund, Lundvej 8, Viborg.
 
Nogle af faciliteterne på Cecilielund er allerede stillet til rådighed for Viborg Miniby og Vingaards Officin. Endnu er også STU i lokalerne. Vingaards Officin er i gang med aktiviteter i lokalerne. Viborg Miniby ventes at flytte til Cecilielund, når STU forlader lokalerne.
 
Vingaards Officin har i stueplan af stuehuset etableret et fælles forsamlingslokale - kaldet foredragssalen, som også tænkes anvendt af øvrige brugere af Cecilielund - det vil indtil videre sige Viborg Miniby. Kunstforum har allerede lånt dette lokale til afholdelse af møder.
 
Kunstforum Viborg vurderer, at der er følgende muligheder på Cecilielund, som foreningen kunne tænke sig:
 
 • Mødelokale til foreningens møder samt lokale til foredrag eller afholdelse af enkelte kursusaftener/workshops.
-      Her vil foreningen allerede have mulighed for at anvende foredragssalen.
 
 • 3-5 værksteder / tre á 50m2 og to á 25 m2. I et af værkstederne skal der være adgang til port a.h.t. adgang af grafiske maskiner mv. Der bør være gode lysforhold i værkstederne. Adgang til vand, isoleret og adgang til varme.
 
 • Her peger foreningen selv på muligheder i lokalerne hønsehuset, omklædningsrummene og evt. loftet over fællesrummet - i prioriteret rækkefølge.
 
 • Lokaler eller hal uden opvarmning til mulig afholdelse af forskellige sommerworkshops (i juni måned planlægges aktuelt workshop i forbindelse med projektet Duck Residence. Her er der brug for plads til færdiggørelse af arbejder til Duck Residence, der også omfatter udenlandske kunstnere.)
 
 
Kunstforum ser Cecilielund som grobund for et kunstnerisk miljø i Viborg. Værkstederne skal ikke kun dække egne behov, men etablering af værkstederne vil også kunne komme fremtidige kunstnere, evt. gæstekunstnere, i Viborg Kommune til gavn.
Muligheden for et tværfagligt samarbejde med bogtrykkerne er til stede.
 
Inden forvaltningen eventuelt arbejder videre med sagen, ønskes Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til henvendelsen.
 
Inden ledige lokaler i Cecilielund eventuelt vil kunne anvendes af kunstnere, skal lokalerne klargøres og lovliggøres til det nye formål. Der er ikke igangsat en præcis undersøgelse af omkostningerne. Det kan eventuelt ske over en årrække, således at der ved finansiering via kontoen til mindre anlæg løbende vil kunne klargøres lokaler til formålet.
 
Betingelser for at få stillet værksted på Cecilielund til rådighed kunne eksempelvis indeholde:
3-årig skriftlig lejeaftale, hvilket sikrer en vis periode til at udøve sin kunstneriske virksomhed. Efter perioden skal det være muligt for andre kunstnere at byde ind på værkstedet, men det skal samtidig være en mulighed at forlænge lejeperioden.
 
Værkstedet skal anvendes, ellers skal det forlades.
 
Der betales en brugerbetaling for at anvende et værksted, men kommunen betaler for bygningernes driftsudgifter (el, vand, varme, renovation) i rimeligt omfang. Renholder selv eget værksted. Deltager i fælles forhold på Cecilielund i samarbejde med andre brugere.
 
Udvælgelse af kunstnere til en værkstedsplads sker - i hvert fald på sigt - af en gruppe bestående af en repræsentant for Viborg Kommune, kunstnerne på stedet / evt. Kunstforum og eventuelt andre repræsentanter for Cecilielund.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der arbejdes videre med forslag om at stille faciliteter for Kunstforum Viborg til rådighed på Cecilielund. Aftale indgås på markedslignende vilkår.
Bilag

Sagsid.: 16/30440
Sagsfremstilling
Status
Viborg Bibliotekerne har siden efteråret 2014 tilbudt ”åbnet bibliotek”. Viborg Kommunes borgere kan dermed lukke sig selv ind på bibliotekerne fra kl. 7 til 22 alle ugens dage. Den betjente åbningstid, dvs. tiden hvor borgerne kan få bibliotekarisk vejledning på biblioteket, har været uændret.
 
Viborg Bibliotekerne evaluerer løbende på henvendelsesstatistikker, som udarbejdes 2 gange årligt. Statistikkerne viser, at borgernes brugsmønstre i den betjente åbningstid, særligt på lokalbibliotekerne, har ændret sig efter ”åbent bibliotek” er blevet etableret.
 
Forslag til ændrede betjente åbningstider på lokalbibliotekerne
Ud fra henvendelsesstatistikkerne fra uge 12-2015, uge 45-2015 og uge 11-2016 foreslås en række mindre justeringer i den betjente tid, som tager højde for borgernes brugsmønstre. Formålet er at optimere ressourceanvendelsen, så personaleindsatsen lægges dér, hvor der er flest brugere. Det samlede antal betjente åbningstimer er uændret. ”Åbent bibliotek” fra kl. 7-22 fortsætter ligeledes uændret.
 
Ændringsdato foreslås til 1. oktober, 2016 hvor Bjerringbro Bibliotek efter nuværende åbningstider skifter til vinterhalvårets åbningstider.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede betjente åbningstider, gældende fra 1. oktober, 2016.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
 
Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede betjente åbningstider, gældende fra 1. oktober, 2016.
Bilag

Sagsid.: 16/20386
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 25. februar 2016, at tildele forsamlingshusene hver 17.490 kr. i tilskud for 2016. Herudover er der afsat en central pulje på 200.000 kr. til nyanskaffelser, inventar, små-reparationer mv., som fordeles efter ansøgning.
 
Der var frist for indsendelse af ansøgninger 1. juni 2016.
 
Forvaltningen har samlet ansøgningerne i skemaform, og af skemaet fremgår ligeledes forvaltningens forslag til fordeling af puljen (bilag 2). Det kan oplyses, at der samlet set er indkommet 30 ansøgninger til en samlet sum på 895.199 kr.
 
Samtidig vedlægges et skema over samtlige bevilgede tilskud til forsamlingshusene fra puljen i årene 2007 – 2016 (bilag 3).
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender fordelingen af tilskudspuljen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
 
Kultur- og Fritidsudvalget godkender fordelingen af tilskudspuljen.
Bilag

Sagsid.: 14/68171
Sagsfremstilling
Energimuseet fremsender årsregnskab, revisionserklæring samt årsregnskab for 2015 til godkendelse.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at årsregnskabet for 2015 godkendes,
 
at revisionserklæring og årsberetning for 2015 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at Energimuseets årsregnskab for 2015 godkendes,
 
at revisionserklæring og årsberetning for Energimuseet for 2015 tages til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/31300
Sagsfremstilling
Borgerhuset Stationen driver som en selvstændig del af borgerhusets virksomhed Café Brændpunktet. Café Brændpunktet drives som en socialøkonomisk virksomhed. Der har siden 2013 været en aftale mellem Borgerhuset Stationen og beskæftigelsesområdet om, at Borgerhuset Stationen fungerer som såkaldt ”anden aktør” i forbindelse med afklaringsforløb indenfor beskæftigelsesområdet. Denne ydelse, som er blevet afregnet til ca. 400.000,- årligt, udgør en helt central del af det økonomiske fundament under Café Brændpunktet.
 
Beskæftigelsesområdet har meddelt, at man grundet ændrede budgetmæssige forudsætninger i 2017 og 2018 må nedjustere brugen af Borgerhuset Stationen som anden aktør. Konsekvensen af dette vil være et fald i indtægter fra denne ydelse fra 432.400 kr. i 2016 til 270.250 kr. i 2018. Under forudsætning af, at Cafeen i 2017 og 2018 kan fastholde det nuværende omsætningsniveau, forventes de ændrede økonomiske forudsætninger at medføre et negativt årsresultat for cafédriften.
 
Der vil på mødet blive orienteret om andre kommuners erfaringer med drift af socialøkonomiske virksomheder.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen fra Borgerhuset Stationen til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
 
Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen fra Borgerhuset Stationen til efterretning.

Sagsid.: 16/999
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Revideret mødeliste vedlagt som bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at udvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at mødelisten 06/2016 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Bilag