You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 11. august 2016 kl. 15:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Per Møller Jensen, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 12/45446
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen 14. juni 2016. Af sagsfremstillingen fremgik: 
 
” Børne- og Ungdomsudvalget har gennem en længere årrække arbejdet på at skabe forudsætninger for, at Hald Ege Hallen kan udvides.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 19.06.2013 (sag nr. 20) endelig vedtagelse af lokalplan nr. 337, hvilket har givet mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal samt udbygning af eksisterende halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter samt etableres nye parkeringsarealer i tilknytning til skolen.
 
Byrådet bevilgede herefter på deres møde den 29.01.2014 (sag nr. 18) 1.036.000 kr. til udarbejdelse af en samlet etapeplan for udbygning af Hald Ege skole og Hald Ege Hallen samt for tilkørsels- og parkeringsforholdene i tilknytning til skolen og hallen.
 
KPF Arkitekter har udarbejdet et oplæg til etapeplan for Hald Ege Skole og Hald Ege Hallen. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede etapeplanen på deres møde den 17.06.2014(sag nr. 13) og besluttede:
 
Sagen drøftes med Kultur- og Fritidsudvalget. 
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, at omfanget af Hald Ege Skoles leje af den nye hal – samtidig med leje af den nuværende hal - forventes at være på niveau, med tilsvarende skoler, der lejer mere end en hal 
Det på anlægsbudgettet afsatte beløb på 10,25 mio. kr. til den nye hal fastholdes 
Anlægsudgifterne til løsning af de trafikale forhold fremsendes til Byrådets budgetkonference
I tillæg til aftale om budgetforlig 2015 – 2018 punkt 4 står der:
 
De i budgetforliget afsatte 2 mio. kr. i 2015 til Hald Ege Skole(helhedsplaner) flyttes til Trafikområdet under Teknisk Udvalg, idet beløbet afsættes til trafikforholdene inkl. parkering ved hal og skolen.
 
Trafik og Vej etablerede vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole i 2015 og det har været nødvendigt at ændre på adgangsforholdene for cyklister i forbindelse med haludvidelsen, hvorfor der er blevet etableret en rampe fra Alhedestien, ny cykelparkering/flisebelægning samt nyt indgangsparti ved aulaen.
 
Hald Ege Skoles brug af den nye hal forventes at købes for 150.000 kr./år. Der betales pt. 458.000 kr. for brug af eksisterende hal. Altså et samlet køb for 608.000 kr.
Kultur- og fritidsudvalget yder tilskud efter gældende regler.
 
Den selvejende institution Hald Ege Hallen er nu klar til at sætte projektet i gang og beder om at få frigivet de afsatte midler til projektet.
 
Af Hald Ege Hallen projektbeskrivelse fremgår det at formålet med projektet er en udvidelse af Hald Ege Idrætscenter, samt at skabe rammerne for fremtidens idræts-, kultur- og aktivitetsliv. Det er gældende for såvel, skole institutioner, foreninger, børne- og unge- ældre- og handicapidræt samt øvrige borgere i hele området.
 
Udgangspunktet er en udvidelse af de eksisterende faciliteter med en Multifleksibel- idrætshal i en form hvor også ”naturen inviteres indenfor”. Man ønsker at udvidelsen skal ”bygge bro” mellem indendørs faciliteter og udendørs aktiviteter; vandrere, løbere, mountainbikere samt andre brugere af naturen.
 
Revideret anlægsbudget, modtaget juli 2016:
Anlægssum entrepriser total inkl. projektering m.v.
(inkl. nyt tag på eksisterende hal)
31.053.000
Bygherreleverancer
2.950.000
Samlet anlægssum
34.003.000
Finansieringsplan:
Lokal indsamling – privat + egenkapital (er indsamlet)
Lokal indsamling – erhverv (igangsættes løbende med projektstart)
Viborg Kommune
Lokale & Anlægsfonden (ok)
Provenu fra lån efter finansieringsomkostninger
 
2.303.000
300.000
10.400.000
6.000.000
15.000.000      
Finansiering i alt
34.003.000
 
Den endelige finansiering er ikke på plads endnu, men man forventer at låne de manglende midler i en bank/kreditforening (bilag 1).
 
Finansiering
 
På investeringsoversigten er der et ikke bevilget rådighedsbeløb på 9.346.000 kr. samt et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1.076.000 kr. I alt 10.422.000 kr.
 
Ansøger har i finansieringsplanen indarbejdet et samlet anlægstilskud fra Viborg Kommune på 12.400.000 kr. og dette beløb er 2.000.000 kr. større end det på investeringsoversigten afsatte beløb på 10.422.000 kr.
 
I forbindelse hermed bemærkes, at Byrådet i forbindelse med budgetforliget i 2015 overførte 2.000.000 kr. til Teknik og Miljø til etablering af parkerings- og vejanlæg og dette er etableret.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at det på investeringsoversigten afsatte beløb frigives til projektet og at problemstilling vedr. evt. yderligere bevilling til projektet på 2.000.000 kr. medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. ”
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at indstille til Byrådet
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Hald Ege – del af ny hal” forhøjes med 9.346.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 9.346.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Hald Ege – del af ny hal”,
 
at det er en forudsætning, at anlægsbudgettet er på plads, inden der udbetales beløb til Hald Ege Hallen,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget overtager projektet, når sagen fremsendes til Byrådet.
 
 
 
 
 
Efter sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget er fremkommet to problemstillinger, som skal indgå i sagen, når den behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det handler dels om problemstilling omkring kreditforeningslån til medfinansiering af projektet og dels om Viborg Kommunes tilskud til haldrift og foreningsaktivitet efter hallens om- og udbygning. Disse to problemstillinger beskrives nedenfor:
 
Finansieringsmodel – optagelse af lån i Kommunekredit med kommunegaranti:
 
Indledningsvis bemærkes, at Byrådet i 2007 besluttede, at der fremover som udgangspunkt ikke meddeles kommunegaranti til selvejende institutioners anlægsprojekter.
 
I forlængelse af sagens behandling har den selvejende institution Hald Ege Hallen rettet fornyet henvendelse til Viborg Kommune vedr. mankoen på 2 mio. kr. i mellem institutionens finansieringsplan og det af Viborg Kommune afsatte rådighedsbeløb. Problemstillingen er drøftet mellem repræsentanter for institutionen, og i forlængelse heraf har forvaltningen forelagt det nedenfor beskrevne forslag til finansieringsmodel for institutionen, og institutionen har meldt positivt tilbage med bekræftelse på, at projektet vil kunne realiseres med det nedenfor anførte forslag til finansieringsmodel:
 
I forhold til den andel af finansieringen af projektet, som skal tilvejebringes via lån i kreditforening, har Hald Ege Hallen indhentet tilbud og erfaret, at det ikke er muligt at låne det fulde beløb uden delvis kommunegaranti.  
Dette er en principiel ændring hos kreditforeningerne.
 
Derfor er oplægget, at Hald Ege Hallen i stedet for hjemtager et lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune.
Der er tale om et fastforrentet aftalelån med en løbetid på 30 år. Såfremt lånet blev hjemtaget 30. juni 2016 udgjorde renten 1,46%.
 
Hald Ege Hallen opnår en besparelse i form af lavere ydelse ved lån i Kommunekredit fremfor anden kreditforening, blandt andet fordi der ikke skal betales bidrag ved lån i Kommunekredit. Denne besparelse vil afhængig af tidspunktet for låneoptagelsen udgøre 3 – 4 mio. kr. set over de 30 år. Denne besparelse indbetales til Viborg Kommune i form af garantiprovision. Hald Ege Hallen betaler hvert år i juni måned en garantiprovision til Viborg Kommune der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden.
 
Det er beregnet, at den samlede betaling af garantiprovision til kommunen ved opkrævning af 1,5 % af restgælden pr. 31. december året forinden, vil udgøre ca. 3,6 mio. kr. over de 30 år lånet løber ved en rente på 1,46 %. Procenten for garantiprovision fastsættes endeligt, når lånet er hjemtaget og besparelsen kan beregnes endeligt.  
 
I forbindelse med byggeriet vil det være muligt i anlægsfasen at få en Byggekredit på 15 mio. kr. hos Kommunekredit ligeledes med kommunegaranti. Tilbud på byggekreditten
indhentes samtidig med tilbud på lånet. Lånet effektueres herefter ved projektets afslutning til dækning af byggekreditten.
Det kan oplyses, at renten på en byggekredit udgjorde 0,05% 30. juni 2016.
 
I forhold til deponering ved den beskrevne model bemærkes, at der i Viborg Kommunes budget for 2016 er afsat 11. mio. kr. til deponering i forbindelse med Hald Ege Hallens låneoptagelse til delvis finansiering af anlægsprojektet. Som det fremgår af ovenstående er behovet for ekstern lånefinansiering ændret til 15 mio. kr., hvilket betyder, at der er behov for yderligere 4 mio. kr. til deponering.
 
Det beskrevne forslag til løsning indgår i sagen, når den behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2016.
 
Drifts- og lokaletilskud til Hald Ege Hallen efter om- og udbygning:
 
Af institutionens budget for driften efter om- og udbygningen fremgår, at der budgetteres med driftstilskud fra Viborg Kommune efter gældende retningslinjer for Viborg Kommunes drifts- og aktivitetstilskud til selvejende idrætshaller.
 
Dette indebærer, at der budgetteres med følgende yderligere tilskud fra Viborg Kommune efter nedenstående model:
 
 
Regnskab 2015
Budget efter om- og udbygning
Foreningsleje/lokaletilskud
603.000
1.007.000
Driftstilskud, hal og minihal
150.000
250.000
Driftstilskud, fitnesscenter
0
50.000
Samlet
753.000
1.307.000
 
Forvaltningen bemærker, at det vurderes, at forøgelsen af udgiften til lokaletilskud er realistisk set i forhold til de nye faciliteter, og at driftstilskud til hal er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, hvor der ydes et driftstilskud på 100.000 kr. til en hal.
Driftstilskud til fitness vil efter gældende retningslinjer beløbe sig til 45.000 kr., og ikke som budgetteret 50.000 kr.
 
Samlet må der således budgetteres med en merudgift på Kultur- og Fritidsudvalgets budget fra og med 2018 på 549.000 kr.
 
Da hallen først ventes taget i brug i efteråret 2017 vil merudgiften for 2017 beløbe sig til ca. 1/3 af 549.000 kr., svarende til 183.000 kr.
 
Det er forvaltningens vurdering, at den anførte merudgift ikke vil kunne finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudgetramme på hal-området.
 
Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler denne problemstilling på mødet 11. august 2016, således at udvalgets indstilling hertil kan indgå i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2016.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter problemstilling vedr. øget driftstilskud og lokaletilskud til den selvejende institution Hald Ege Hallen, som i 2017 udgør 183.000 kr. og i 2018 og årene fremover udgør 549.000 kr. med henblik på, at problemstillingen kan indgå i den igangværende behandling af budgetforslag for perioden 2017-2020, således at denne problemstilling kan indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 
Problemstilling vedr. finansieringsmodel indgår endvidere i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at problemstilling vedr. øget driftstilskud og lokaletilskud til den selvejende institution Hald Ege Hallen, som i 2017 udgør 183.000 kr. og i 2018 og årene fremover udgør 549.000 kr. fremsendes, således at den indgår i den igangværende behandling af budgetforslag for perioden 2017-2020, således at denne problemstilling kan indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 
Problemstilling vedr. finansieringsmodel medtages til sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

Sagsid.: 14/47826
Sagsfremstilling
Sagen er sidst behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 26. marts 2015, med efterfølgende godkendelse i Byrådet 22. april 2015, sag nr. 17.
 
Byrådet besluttede at tiltræde Kultur – og Fritidsudvalgets indstilling således,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Etablering af mountainbikesport i Viborg Kommune” med 500.000 kr. til rådighed i 2015, og
 
at anlægsudgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015-2018 til formålet,
 
at rådighedsbeløbene, der er afsat på investeringsoversigten i 2017 og 2018 fremrykkes til 2016 og 2017, og
 
at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i ansøgningen
 
Der søges nu om frigivelse af 505.000 kr., afsat på investeringsoversigten i 2016.
 
Parterne bag Viborg MTB-spor har rettet henvendelse i forhold til frigivelse af anlægstilskuddet afsat i 2016.
 
I foråret 2016 lykkedes det Viborg MTB spor at fuldfinansiere projektet med støtte fra en række fonde, således at projektets økonomi d.d. er på 4,4 mio. kr. Det betød, at der kunne sættes fuld kraft på anlæg af spor, og der blev med udgangspunkt i projektbeskrivelsen indkaldt udenlandsk ekspertise, ansat en sporbygger og planlagt spor-bygger-dage med frivillige med et øget materialeforbrug til følge.
 
Viborg MTB spor opstillede i marts 2016 et budget for aktiviteten i 2016-2018 ”Bestyrelsesmøde - budgetscenarier 2016”, i tilfælde af succes med fundraisingen, og fuld finansiering af projektet. Her forudser man udgifter på 1.445.000 kr. i 2016.
 
Der er således et behov for frigivelse af anlægstilskuddet på 505.000 kr. afsat på investeringsoversigten i 2016.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 505.000 kr. til kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 505.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 505.000 kr. til kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 505.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.
Bilag

Sagsid.: 16/40684
Sagsfremstilling
I investeringsoversigten for 2016 – 2018 er afsat 300.000 kr. i 2016, 1.200.000 kr. i 2017 og 1.200.000 kr. i 2018 til forbedring af faciliteterne på Liseborg Centret.
 
Den samlede bevilling på 2.500.000 kr. forudsætter medfinansiering fra brugerne på Liseborg Centret med 25 %, således at der i alt er godt 3,3 mio. kr. til det samlede projekt.
 
Beløbene blev afsat på investeringsoversigten for perioden efter indstilling fra Viborg Idrætsråd i forbindelse med analyse af behovet for en ny idrætshal på Liseborg, hvor Idrætsrådets analyse mundede ud i en indstilling om at investere i forbedring af faciliteterne på Liseborg. Der peges på opvarmningsrum, fitnessrum, bedre udnyttelse af fællesrum, omklædningsfaciliteter og forbedringer i hallen.
 
Det foreslås, at det i 2016 afsatte beløb på 300.000 kr. frigives til igangsætning af processen i et tæt samarbejde med brugerne af Liseborg Centret.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Liseborg Centret, forbedring af faciliteter” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Liseborg Centret, forbedring af faciliteter” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Sagsid.: 16/9649
Sagsfremstilling
Kølvrå Friluftsbad er opført i 1973 og består af et 25 meter bassin, et undervisningsbassin og et mindre bassin samt tilhørende bygninger med omklædningsfaciliteter og kiosk m.m.
 
Kølvrå Friluftsbad drives af en forening, som får et årligt driftstilskud til driften af badet på 450.000 kr. fra Viborg Kommune, og som herefter står for drift og almindelig vedligehold af anlægget.
 
Bygningen og udvendige arealer er generelt i dårlig stand, og det er Ejendomme & Energis vurdering, at der ikke er gennemført større renoveringer på bygningerne siden opførelsen.
 
Bassinerne er generelt i bedre stand, og foreningen, som står for driften af friluftsbadet, har senest stået for fornyelse af bassinfolie.
 
Byrådet har på investeringsoversigten for 2016 afsat 1.363.000 kr. til renovering af Kølvrå Friluftsbad.
 
Ejendomme & Energi har gennemgået anlægget og foreslår renovering, som kan opdeles i følgende hovedelementer:
 
Renovering af p-areal m.v.
150.000
Renovering af vægge, fliser, stern, tag, og udskiftning af vinduer og døre
500.000
Renovering af el-installationer
50.000
Renovering af VVS-installationer mm.
140.000
Sikring af brandforhold m.m.
30.000
Renovering af teknikrum
300.000
Uforudsete udgifter
73.000
Projektering m.m.
120.000
Samlet anlægsudgift
1.363.000
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.363.000 kr. til kontoen ”Renovering af Kølvrå Friluftsbad” med rådighedsbeløb 2016, og
 
at udgiften på 1.363.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.363.000 kr. til kontoen ”Renovering af Kølvrå Friluftsbad” med rådighedsbeløb 2016, og
 
at udgiften på 1.363.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Sagsid.: 16/36341
Sagsfremstilling
Det nye landsdækkende bibliotekssystem Cicero er nu sat i drift i de første kommuner i Danmark. KOMBIT, der på vegne af 98 kommuner står for indkøbet af løsningen, og udvikleren Systematic, har meddelt, at Viborg Bibliotekerne skifter til Cicero 9. januar 2017.
 
Implementering og drift
Til etableringsomkostningerne vedr. implementering af bibliotekssystemet, er der derfor nu behov for frigivelse af bevillingen på 500.000 kr. til digitalisering/nyt bibliotekssystem. Udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.
 
Den faste årlige driftsudgift (på cirka 575.000 kr.) finansieres som hidtil via Viborg Bibliotekernes egen budgetramme.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Digitalisering af biblioteker” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Digitalisering af biblioteker” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Sagsid.: 16/41128
Sagsfremstilling
Skovgaard Museet ansøger Viborg Kommune om 200.000 kr. til støtte for realisering af en særudstilling i anledning af 200 året for P.C Skovgaards fødsel i april 2017.
 
P.C. Skovgaard var far til Joakim Skovgaard, som er kunstneren bag udsmykningen af Viborg Domkirke.
 
Skovgaard Museet har i forbindelse med ansøgningen fremsendt et udgiftsbudget for udstillingen, som inklusiv fremstilling af en formidlingsfilm angives til at beløbe sig til 1.985.000 kr. inkl. moms.
 
I forbindelse med 200 året for P.C. Skovgaards fødsel ønsker Skovgaard Museet endvidere at uddele Skovgaardmedaljen til en fremtrædende nulevende dansk kunstner.
 
Særudstillingen vil blive fremvist i perioden 9. juni – 17. september 2017.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at udstillingen støttes med 75.000 kr. finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udstillingen støttes med 75.000 kr. finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Bilag

Sagsid.: 16/40682
Sagsfremstilling
Energimuseet ønsker, som en del af museets nye strategiske mål frem mod 2022, at etablere ”Energihaven”.
 
Energihaven anlægges i direkte tilknytning til Energimuseet og er et lukket energi-kredsløb, der tager sigte mod at kunne formidle begrebet ”Grøn Omstilling” til skoleklasser, gymnasieklasser, børnefamilier og den brede befolkning.
 
Energihaven designes af Frank Eriksen, kendt som ”Bonderøven” fra Danmarks Radio.
Energimuseet oplyser overfor forvaltningen, at Frank Eriksen har som ambition at producere et tv-program på DR1 om biogasanlæg / grøn omstilling med udgangspunkt i bl.a. Energihaven. Energimuseet vil herigennem kunne opnå en betydelig national eksponering.
 
Energimuseet forventer, at Energihaven vil kunne udvikle besøgstallet med minimum 4-6.000 nye publikummer fra de nuværende ca. 35.000 årlige besøgende.
 
Etableringen af Energihaven er budgetteret til 600.000 kr. eks. moms.
 
Der ansøges om 200.000 kr. i støtte til etablering af Energihaven.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at projektet støttes med 100.000 kr. finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at projektet støttes med 100.000 kr. finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
 
Det anføres, at der herudover vil være mulighed for at støtte projektet med 100.000 kr. fra Viborg Kommunes centrale markedsføringsmidler under forudsætning af, at der i forbindelse med projektet, bliver produceret tv-udsendelser fra Energimuseet.
Bilag

Sagsid.: 16/35943
Sagsfremstilling
I anledning af, at Jeppe Aakjær ville være fyldt 150 år i 2016, ønsker man at markere forfatteren med en række arrangementer i Jeppe Aakjærs barndomsby, Fly. Rasmus Johansen, borger i Fly og Fly Forsamlingshus har indsendt en ansøgning på i alt 45.000 kr. til seks arrangementer fordelt over fire dage, som på hver sin måde hylder Jeppe Aakjær.
 
Arrangementerne afvikles i et samarbejde mellem Jenle, Vestfjends Pastorat, Fly Forsamlingshus, Fly Gammel Skole og de involverede kunstnere. I markedsføringen benyttes Facebook, pressemeddelelse og henvendelse til forskellige lokale medier.
 
Ansøger har koordineret med Jenle, med henblik på at arrangementerne i Fly og på Jenle kan supplere hinanden.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 20.000 kr. til afvikling af arrangementer og aktiviteter til markering af Jeppe Aakjær 150 år finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at bevilge 20.000 kr. til afvikling af arrangementer og aktiviteter til markering af Jeppe Aakjær 150 år finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget dispositionssum.
Bilag

Sagsid.: 16/33071
Sagsfremstilling
 
En udgivelse af bogen vil beløbe sig til ca. 30.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at udvalget støtter udgivelsen af bogen ”Kulturugerne i Viborg” med 10.000 kr. finansieret af Kultur- og fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at støtte udgivelsen af bogen ”Kulturugerne i Viborg” med 10.000 kr. finansieret af Kultur- og fritidsudvalgets dispositionssum.
 
I forbindelse med tilskuddet anmodes om, at der fremsendes 50 eksemplarer af bogen.
Bilag

Sagsid.: 16/31191
Sagsfremstilling
Den selvejende institution Paletten, er Viborgs spillested. Hovedaktiviteten er præsentation af koncerter med rytmisk musik. Endvidere er Paletten omdrejningspunktet og kraftcentret for den rytmiske musik i Viborg og omegn. Koncertaktiviteterne foregår primært torsdag, fredag og lørdag. På de øvrige hverdage udlejes Paletten til andre aktiviteter, idet kulturelle aktiviteter har fortrinsret.
 
Bestyrelsen er på 7 medlemmer, og vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er Palettens øverste myndighed. Palettens daglige drift varetages af 2 faste medarbejdere og et stort korps af frivillige – ”Paletkorpset”.
 
Palettens struktur og styring er reguleret af en af Viborg Byråd godkendt vedtægt. Evt. vedtægtsændring skal godkendes på Palettens generalforsamling samt af Viborg Byråd.
 
På Palettens afholdte generalforsamling 28. april 2016 blev der vedtaget en række forslag til vedtægtsændringer. Forslagene er primært af teknisk karakter og forvaltningen har ikke bemærkninger til ændringerne.
 
 
Bilag 1 er originalvedtægten godkendt af Viborg Byråd 5. januar 2012.
Bilag 2 indeholder forslag til ændringer af vedtægten.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at vedtægtsændringerne, som anført i bilag 2, godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at vedtægtsændringerne, som anført i bilag 2, godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/8494
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen i møde 25. februar 2016, hvor udvalget evaluerede sæsonen 2015/2016, hvor Viborg Skøjtebane som et forsøg var placeret på Hjultorvet.
 
I evalueringen indgik en positiv tilbagemelding på placeringen på Hjultorvet fra Viborg Handel, men med forslag om, at banens areal øges og at der skabes bedre faciliteter omkring banen.
 
Herudover indgik også en række tilkendegivelser fra borgere, som ønskede banen tilbage til den tidligere placering på Borgvold.
 
Forvaltningen har på baggrund heraf vurderet nogle mulige løsninger samt mere permanente løsninger. Disse beskrives herunder:
 
Hjultorvet:
 
Midlertidig løsning:
Det vurderes, at der maksimalt kan etableres en skøjtebane på 30 * 20 meter på Hjultorvet. Banen kan etableres med gennemsigtige bander, således at banen i mindre grad opleves som lukket i forhold til Mathiasgade. Banen og kølecontainer skal lejes, idet den bane Viborg Kommune ejer, ikke umiddelbart kan tilpasses til brug på Hjultorvet, og lejeprisen for skøjtebane med kølecontainer vil beløbe sig til ca. 300.000 kr.
Hertil kommer opbygning af bærende underlag for banen. Det har vist sig, at den konstruktion, der anvendtes i 2015/2016 ikke er hensigtsmæssig og der er brug for, at der opbygges ny konstruktion, som forankres i torvet. Udgiften hertil vil beløbe sig til mindst 400.000 kr.
Herudover vil der igen være udgifter til etablering af skøjteudleje, depot- og teknikrum, afskærmninger, lys m.v., således at den samlede udgift i forbindelse med en lejet bane på Hjultorvet vil beløbe sig til ca. 850.000 kr.
 
Permanent løsning:
En permanent løsning vil ligne forslaget til midlertidige løsning og vil have nogenlunde samme størrelse, altså ca. 600 m2. Det vil dog være relevant at arbejde med en mere spændende udformning af skøjtebanen. Dette forudsætter ændringer på torvet, idet torvet dels skråner meget og dels er etableret med trapper (kirkeskulpturen), og denne konstruktion vanskeliggør brugen af torvet til skøjtebane.
Købsprisen for banen på 30 * 20 meter er ca. 2 mio. kr. og hertil kommer opbygning af fundament og evt. ændringer på torvet, således at den samlede anlægsudgift vil beløbe sig til en udgift i størrelsesordenen 3 mio. kr.
 
Borgvold:
 
Midlertidig løsning:
Det eksisterende skøjtebane er nedslidt, men vil godt kunne retableres i 2016 på Borgvold, evt. i en lidt mindre udgave. Banen kan placeres direkte på græsset, idet der placeres en termodug under fryseslangerne. Det vurderes, at der med den eksisterende bane kan etableres en skøjtebane på 1.200 – 1.300 m2.
Etableringen med den nuværende bane forudsætter renovering af kølecontainer og renovering af bander (træ og lys). Samlet udgift hertil er ca. 400.000 kr.
Tekniske installationer, skøjteudleje og depotrum m.v. kan genanvendes, hvis banen placeres på Borgvold. Når banen fjernes skal arealet retableres og der vil være udgift til genetablering af græs med rullegræs. Samet vurderes udgifterne til disse poster til 361.000 kr., således at den samlede udgift vurderes at beløbe sig til 761.000 kr.
  
 
Permanent løsning:
En ny/nyrenoveret bane på Borgvold kan have et areal på mindst 1.200 m2.
En permanent løsning indebærer behov for udskiftning af nuværende køleslanger samt renovering/udskiftning af kølecontainer. Renoverede bander vil kunne genanvendes, men det kan overvejes at arbejde med indretningen af skøjtebanen, således at den kan anvendes til flere aktiviteter, f.eks. ved opdeling af is-arealet m.m.
I forbindelse med en mere permanent løsning vil det være optimalt, hvis der etableres et mere fast fundament for skøjtebanen. Dette vil dels medføre, at det vil være nemmere at indfryse banen og dels medføre, at der ikke vil være en årlig udgift til genetablering af græsareal, når skøjtebanen afmonteres.
Forslag er drøftet med Teknik & Miljø i sammenhæng med, at skøjtebanen er en del af Borgvold og der er her fra opbakning til en løsning med en bund for skøjtebanen etableret med kanter og stenmel. Et sådant areal vil også kunne anvendes til aktiviteter i løbet af sommeren.
Samlet anlægssum til ny skøjtebane, som i videst mulig omfang genanvender de nuværende faciliteter vurderes til 3,0 mio. kr
 
Myndighedskrav m.v.
 
Skøjtebanen kan indenfor gældende planlægning etableres på Hjultorvet.
Det vurderes dog, at der ved opsætning skal indhentes byggetilladelse samt miljøgodkendelser til brug af frysemiddel (glycol) og støj fra kølecontainer og brug af skøjtebanen.
 
Etablering på Borgvold indebærer behov for dispensation for søbyggelinie. En sådan er givet i forbindelse med tidligere midlertidige placeringer af banen på Borgvold.
Herudover er der krav om byggetilladelse og miljøgodkendelse til brug af frysemiddel (glycol). I forhold til støj bemærkes, at der ikke tidligere har været en sådan problemstilling, når banen har været placeret på Borgvold.
 
Kunstig is
 
I forbindelse med sagens behandling har det været drøftet, om en ny bane kunne etableres med kunstig is, hvor materialet der skøjtes på, er af plastik eller lign.
Problemstillingen vedr. en kunstig bane er, at løsningen indtil videre kun er anvendt på ”mindre” baner og, at det fortsat vurderes, at kvaliteten af ”isen” ikke er på niveau med en frossen skøjtebane og dermed ikke giver den samme oplevelse for brugeren.
Forvaltningen har undersøgt anlægspriserne på en sådan bane og det oplyses, at en bane på 30 * 20 meter vil koste ca. 1,8 mio. kr. og kan lejes for ca. 400.000 kr. for en sæson.
Det bemærkes dog, at der ikke foreligger endeligt tilbud, idet der som nævnt ikke indtil dato har været et stort marked for større baner med denne opbygning.
Hertil kommer udgifter til etablering af stabilt og plant fundament.
Hvis løsningen med kunstig is vælges, er der behov for yderligere undersøgelser af kvalitet, tekniske krav m.v. og det foreslås derfor, at der ikke vælges en model med kunstig is i sæsonen 2016/2017.
 
Økonomien i forslag til midlertidige løsninger i sæsonen 2016/2017 kan sammenfattes således:
 
Der er i 2016 afsat 845.000 kr. til drift af skøjtebanen samt yderligere 300.000 kr. til etablering af fleksibel, midlertidig løsning, f.eks. ved en placering på Hjultorvet, således at der samlet er 1.145.000 kr. til rådighed. Budgetrammen forudsættes at dække sæsonen 2016/2017, idet bevilling i 2017 anvendes til efterfølgende sæson 2017/2018.
 
 
Hjultorvet:
 
Leje af skøjtebane og kølecontainer
300.000
Opbygning af bærende underlag m.v.
400.000
Øvrige etableringsudgifter
150.000
Samlede etableringsudgifter
850.000
Det vurderes, at en midlertidig løsning på Hjultorvet kan etableres og driftes indenfor den samlede afsatte budgetramme på 1.145.000 kr. 
 
 
Borgvold:
 
Renovering af eksisterende bane
400.000
Genetablering og opsætning
261.000
Retablering med græs efter sæsonen
100.000
Samlede etableringsudgifter
761.000
Det vurderes, at en midlertidig løsning på Borgvold kan etableres og driftes indenfor en samlet budgetramme på 1.060.000 kr. 
 
 
Anlægsøkonomien i forslag til mere permanente løsninger kan sammenfattes således:
 
Hjultorvet:
 
Køb af skøjtebane og teknisk anlæg (areal på 600 – 700 m2) samt etablering af bærende underlag og indretning af torvet til banen
3.000.000
Borgvold:
 
Renovering af skøjtebane med nye køleelementer og ny kølecontainer, fleksibel indretning af banen og fast bund (areal på 1.200 m2)
3.000.000
Kunstig is:
 
Køb af bane og etablering af bærende underlag og indretning af område til banen (areal på 600 m2)
2.500.000
 
Det bemærkes, at alle tre løsninger vil kunne flyttes, såfremt det på et tidspunkt besluttes, at banerne skal have en anden placering. Der vil dog være engangsudgifter til en sådan flytning, ligesom det bemærkes, at de enkelte løsninger vil indebære forskellige udfordringer, hvis de skal flyttes til en anden placering, idet løsningen indrettes i forhold til den konkrete placering, banestørrelse, opbygning af underlag m.v.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til midlertidig placering af Viborg Skøjtebane i sæsonen 2016/2017, og
 
at udvalget evt. medsender forslag om permanent skøjtebaneløsning til at indgå i drøftelserne i forbindelse med den igangværende budgetlægning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at Viborg Skøjtebane i vinteren 2016/2017 placeres på Borgvold.
Banen skal være en isbane.
 
Kultur- og Fritidsudvalget medsender samtidig forslag om permanent skøjtebaneløsning placeret på Borgvold med en anlægsudgift på 3,0 mio. kr. til at indgå i drøftelserne vedr. budget for perioden 2017-2020.

Sagsid.: 16/27533
Sagsfremstilling
Kulturprinsen fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2015 til godkendelse.
 
Forvaltningen har gennemgået det fremsendte, og har intet at bemærke.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at årsregnskabet for 2015 godkendes,
 
at revisionsprotokollatet for 2015 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at årsregnskabet for 2015 godkendes,
 
at revisionsprotokollatet for 2015 tages til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/40861
Sagsfremstilling
Viborg Elite blev etableret 1. januar 2014. Viborg Kommune indgik i forbindelse hermed en 4-årig aftale med Team Danmark og Viborg Kommune blev en af landets 21 eliteidrætskommuner.
 
Etableringen af Viborg Elite skete i forlængelse af, at der i Viborg Kommunes idrætspolitik er indeholdt fokuspunkt med satsning omkring forbedring og udvikling af vilkårene for eliteidrætsudøvere og for talentudviklingen på idrætsområdet.
 
Viborg Elite er således etableret i et samarbejde mellem Team Danmark, Viborg Idrætsråd, uddannelsesinstitutioner, klubber, erhvervsliv og de kommunale forvaltninger (primært Børn & Unge og Kultur, Service & Events).
 
Viborg Elite er foreløbig etableret i en 4-årig projektperiode i perioden 2014-2017.
 
Viborg Idrætsråd har i maj måned 2016 fremsendt evalueringsrapport for perioden fra 2014-2016, og denne rapport medtages til orientering i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på møderne 9. og 11. august 2016. 
 
Evalueringsrapportens konklusioner baserer sig på 10 primære interessenters besvarelser i en spørgeskemaundersøgelse og tilbagemeldinger og konklusioner er meget positive overfor forløb og udvikling omkring Viborg Elite.
Der henvises til rapport med bilag, som vedlægges sagen som bilag.
 
I forbindelse med fremsendelsen af rapporten gøres opmærksom på, at Viborg Elite har brug for en politisk tilkendegivelse i forhold til fremtiden, idet projektperioden udløber med udgangen af 2017 og dette betyder, at man ved optag af nye elever i eliteidrætsklasserne i maj/juni 2017 har brug for en afklaring af det økonomiske fundament for Viborg Elite efter 1. januar 2018.
 
Forvaltningen kan i forbindelse hermed oplyse, at der i budgettet for 2016-2019 er afsat 1,9 mio. kr. til projektet i hvert af årene 2016 og 2017 og at Kultur- og Fritidsudvalget drøftede problemstillingen i forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2017-2020 med henblik på, at problemstillingen indgår i budgetbehandlingen i august måned 2016.
 
Det bemærkes, at bevillingen er afsat i Kultur- og Fritidsudvalgets regi og at den anvendes til dækning af udgifter, som vedrører eliteidrætssatsningen. De ordinære elevudgifter til undervisning af eleverne afholdes af Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur-og Fritidsudvalget tager evalueringsrapporten fra Viborg Elite til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur-og Fritidsudvalget tager evalueringsrapporten fra Viborg Elite til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/13487
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni.
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015.
Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (31. marts).
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

 
Overordnet resultat, Kultur- og Fritidsudvalget
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudgift pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
  51 Kultur
85,9
87,3
85,4
-0,5
-1,9
0,5
  52 Folkeoplysning og idrætsanlæg
77,9
79,1
78,1
0,2
-1,1
-0,2
Serviceudgifter i alt
163,8
166,4
163,5
-0,3
-2,9
0,4
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
11,6
45,3
36,9
25,3
-8,4
-0,4
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
175,4
211,7
200,4
24,9
-11,4
0,0
 
 
Målt mod det korrigerede budget forventes der samlet set mindreudgifter på alle udvalgets områder. På driften ventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Disse er fordelt med 1,9 mio.kr. i mindreudgift på politikområde kultur samt 1 mio. kr. på folkeoplysning og idrætsanlæg.

Drift:
Der henvises til bilag 1 for en mere detaljeret forklaring på afvigelserne.
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen 2015 blev der forelagt oversigt over merudgifter i forbindelse med skift af leverandør på rengøringsområdet.
De bevillingsmæssige forhold medtages i denne sag, og fremgår af bilag 2 ”Flytninger mellem politikområder”. Merudgiften finansieres bl.a. af tilbageholdte regninger til Absolut Rengøring og ikke forbrugt budget til særlige forhold i forbindelse med rengøringsudbuddet. For politikområde kultur betyder dette, at budgettet i 2016 reduceres med 0,3 mio. kr.

Samlet set forventes en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. på politikområde kultur. Dette bevirker, at den samlede forventede mindreudgift på politikområdet set i forhold til det korrigerede budget bliver 0,6 mio. kr.

På politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg forventes der mindreudgifter på folkeoplysningsområdet, primært pga. overførsler fra tidligere år, mens der på idrætsanlæg samlet set forventes merudgifter. Detaljeret forklaring på afvigelser ses i bilag 1.

Anlæg:
På anlæg ventes mindreudgifter for 8,4 mio. kr. i 2016. Størst afvigelse ses på projektet vedr. Tingpladsen, Viborg Sport og Event samt Paletten. Her ventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. i 2016, som forventes overført til 2017.
Det forventes at 0,6 mio.kr. af mindreudgiften på 8,4 mio. kr. tillægges kassebeholdningen i 2016. Mindreudgiften skyldes refusion af tilskudsmoms på halprojekterne i Møldrup og Skals, som forventes afsluttet i 2016.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur, Service & Events, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur, Service & Events, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/999
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at mødelisten for Kultur- og Fritidsudvalget 07/2016 godkendes.
Bilag