You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 1. september 2016 kl. 15:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Per Møller Jensen, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/28930
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget udpeger på mødet i dag de tre nominerede til Årets Lokalområde i Viborg Kommune.
 
Ansøgninger vedlægges som bilag.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger de tre nominerede til Årets Lokalområde 2016 blandt de indsendte indstillinger.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at Finderup, Frederiks og Løvel udpeges som nominerede til Årets Lokalområde 2016.

Sagsid.: 15/36175
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde d. 17. juni 2015 Viborg Museums udviklingsstrategi ”Mere museum for flere”.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med behandling af punktet:
 
at der arbejdes videre med udvikling af den indholdsmæssige og faglige del af Viborg Museum, som skitseret på mødet og i forlængelse heraf arbejde videre med plan for flytning af det nye Viborg Museum til fremtidig egnet placering i Domkirkefeltet,
 
at der, under forudsætning af helhedsplanens vedtagelse, i efteråret 2015 påbegyndes udarbejdelse af en model for attraktionsudvikling af Viborg Museum med involvering af eksterne rådgivere,
 
at Hvolris Jernalderlandsby pr. 01 januar 2016 tilføjes Viborg Museums organisation under overordnet ledelse af museumschefen.
 
Museumschef Brian Wiborg deltager under punktet.
 
Museumschefen vil overfor udvalget redegøre for status på udviklingsarbejdet frem mod et nyt bymuseum i den tidligere Vestre Landsrets bygning på Stænderpladsen, samt redegøre for den overordnede udviklingsstrategi for perioden 2017-2021.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af museumschefens oplæg drøfter Viborg Museums strategi for 2017-2021.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at forvaltningen med baggrund i de på mødet faldne bemærkninger udarbejder sagsfremstilling til kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 12/6422
Sagsfremstilling
I forbindelse med udgangen af 2016 udløber den nuværende kulturpolitiske strategi.
 
Forvaltningen redegør overfor udvalget status på de 7 indsatsområder:
  • Musikken
  • Billedkunsten
  • Scenekunsten
  • Bibliotekerne og Borgerservice
  • Kulturhistorien
  • Events
  • Kultur på tværs
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager forvaltningens orientering til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2016
Kultur- og Fritidsudvalget tager forvaltningens orientering til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/44726
Sagsfremstilling
Forvaltningen præsenterer Kultur- og Fritidsudvalget for oplæg til proces og indholdsmæssig tematisering af ny kulturstrategi for perioden 2017-2020.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forvaltningens oplæg til Kulturstrategi 2017-2020
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at forvaltningen på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger arbejder videre med oplæg til proces og indholdsmæssig tematisering for ny kulturstrategi for perioden 2017-2020. Sagen genoptages på næste møde i udvalget.
Bilag