You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 15:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Anders Bertel, Stine Damborg
Bemærkninger

Sagsid.: 15/225
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget blev på møderne sidst i august 2016 (sag nr. 1) orienteret om en kommende proces for udarbejdelse af en udviklingsplan for idræts- og fritidsfaciliteterne i den østlige del af Viborg. Denne kan indgå i den fremtidige budgetlægning.
 
Forvaltningen har udarbejdet et statusnotat indeholdende nogle overordnede scenarier samt et forslag til en tidsplan. Notatet fremgår af bilag nr. 1.
 
Sagen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget 27. september 2016.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at udvalget godkender den skitserede ramme og tidsplan for processen, og
 
at der i november 2016 afholdes borgermøde i Overlund, hvor scenarier for udvikling af idræts- og fritidsaktiviteter drøftes med udgangspunkt i befolkningsprognose og udviklingsplaner.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at godkende den skitserede ramme og tidsplan for processen, og
 
at der i november 2016 afholdes borgermøde i Overlund, hvor scenarier for udvikling af idræts- og fritidsaktiviteter drøftes med udgangspunkt i befolkningsprognose og udviklingsplaner.

Sagsid.: 16/49995
Sagsfremstilling
Viborg Idrætsråd udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 analyse af behovet for forbedring af idrætsfaciliteter ved Nordre Skole, ved Liseborg Centret og ved Viborg Gymnastik Forenings anlæg på Sct. Laurentii Vej, og i denne analyse indstillede Viborg Idrætsråd bl.a., at der investeres 1,2 mio. kr. i nye omklædningsfaciliteter til Nørremarkens Ungdoms- og Gymnastik Forening (NUGF) ved Nordre Skole, idet det forudsættes, at NUGF selv bidrager med 300.000 kr. til projektet.
 
I forlængelse heraf besluttede Byrådet ved budgetvedtagelsen, at der afsættes et rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2016 til omklædningsfaciliteter til NUGF på området ved Nordre skole.
 
Repræsentanter for NUGF, Nordre Skole, Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune har i forlængelse heraf arbejdet med projektet og alle parter er enige om, at den optimale løsning er, at etablere nye omklædningsrum i kælderlokaler delvist over terræn på Nordre Skole. Disse lokaler ligger i umiddelbar tilknytning til NUGF´s klubhus på anlægget og tæt på de nuværende omklædningsrum, der anvendes af forening og skole.
 
Der var enighed om at gå efter den optimale løsning, og derfor blev opstillet et budget med en samlet anlægssum på 1,5 mio. kr., hvor alle parterne bidrog med finansiering af ekstra 300.000 kr. Projektet blev herefter projekteret og udbudt i licitation. Desværre viste licitationen en noget større anlægsudgift end budgetteret.
 
På baggrund heraf har der været fornyede drøftelser mellem NUGF, Viborg Idrætsråd, Nordre Skole/Børn & Unge og Kultur, Service & Events – og der foreligger nu forslag til samlet model for finansiering af den optimale løsning for parterne.
 
Baggrunden for, at der arbejdes videre med denne løsning er, at den er optimal i forhold til foreningens brug af arealer, idet presset på baneanlægget er meget stort og forslaget ikke inddrager yderligere græsarealer på anlægget. Samtidig er der tale om en optimal placering i forhold til klubhuset.
 
Hertil kommer, at de nye omklædningsrum i stort omfang kan anvendes af ”Viborg Elite” og til skolens andre idrætsaktiviteter, idet Nordre Skole oplever et stort pres på de nuværende omklædningsrum, der er ”traditionelle” skoleomklædningsrum med to meget store rum. Samtidig indebærer løsningen, at der etableres handicapomklædning til brug for skole, forening m.fl.
 
Parterne har derfor gennemgået projektet og har reduceret i anlægsudgiften og dernæst opstillet forslag til finansieringsplan, som muliggør realiseringen af det samlede projekt. Nedenfor er anført anlægsbudget og forslag til finansieringsmodel:
 
Anlægsudgift:
 
Håndværker udgifter
1.800.000
Uforudsete udgifter
100.000
Projektering, teknisk rådgivning og tilsyn m.v.
400.000
Samlede anlægsudgifter
2.300.000
 
 
Finansieringsplan:
 
Byrådet, rådighedsbeløb
900.000
Nørremarkens Ungdoms- og Gymnastik Forening (NUGF)
400.000
Nordre Skole/Børn og Unge (heraf 200.000 kr. til handicaptoilet)
400.000
Kultur- og Fritidsudvalget, mindre anlægsinvesteringer (driftskonto)
300.000
Kultur- og Fritidsudvalget, energipuljer
300.000
Samlet finansieringsplan
2.300.000
 
Forvaltningen bemærker, at projektet planlægges realiseret i vinterperioden 2016/2017, således at de nye omklædningsrum er klar til brug ved sæsonstart 2017.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets andel af finansieringen på 400.000 kr. sker med,
-       250.000 kr. fra anlægskontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver, og
-       150.000 kr. fra Nordre Skoles driftsbudget.
 
Sagen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget 27. september 2016.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på  Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på  Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at nettoanlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres delvis af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til formålet, som udgør 900.000 kr., ved nedsættelse af nettobevillingen(drift) på politikområde skoler og klubber med 150.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af rådighedsbeløbet til kontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver med 250.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg (Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer) i 2016 med 300.000 kr., og ved nedsættelse af rådighedsbeløb fra pulje til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse med 300.000 kr. i 2017.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på  Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på  Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at nettoanlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres delvis af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til formålet, som udgør 900.000 kr., ved nedsættelse af nettobevillingen(drift) på politikområde skoler og klubber med 150.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af rådighedsbeløbet til kontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver med 250.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg (Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer) i 2016 med 300.000 kr., og ved nedsættelse af rådighedsbeløb fra pulje til energiinvestering er i klubhuse og spejderhuse med 300.000 kr. i 2017.

Sagsid.: 15/61671
Sagsfremstilling
Kultur – og Fritidsudvalget har behandlet sagen i møde 25. februar 2016, sag nr. 2, og i møde 28. april 2016, sag nr. 1, hvor udvalget har godkendt en række bevillinger fra puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur og fritidsområdet.
 
På mødet 25. februar 2016 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget tilskud for i alt 1.969.000 kr. og på mødet 28. april 2016 bevilgede udvalget tilskud for i alt 225.000 kr., således at der samlet er bevilget 2.194.000 kr. fra puljen.
 
På mødet 25. februar 2016 besluttede udvalget, at videresende to af projekterne til udvalgets budgetlægning for perioden 2017-2020:
 
Bjerringbro BMX Klub
BMX start rampe
1.931.250 / 1.500.000 kr.
Stoholm IF, atletik
Renovering af atletikbaner
1.362.500 / 1.362.500 kr.
 
I det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at fremsende til Økonomi- og Erhvervsudvalget efter mødet den 13. juni 2016 indgik disse to projekter ikke og de indgår heller ikke i det budgetforslag, som har været til 1. behandling i Byrådet 21. september 2016.
 
Forvaltningen vil tage kontakt til de to projekter for at afklare om projekterne kan realiseres indenfor rammer og retningslinier for tilskud fra puljen til mindre anlægsprojekter.
 
Der resterer således 956.000 kr. i 2016 vedr. puljen mindre anlægsinvesteringer. Udover de 956.000 kr. netto, betyder beregning af tilskudsmoms, som afløftes på udbetalinger ift. tilskud fra puljen, at der i alt er 1,2 mio. kr. til fordeling af de indkomne ansøgninger til puljen, samt de ansøgninger, der ikke er kommet i betragtning tidligere.
 
Aktuelt foreligger der 19 ansøgninger til puljen. Nogle af ansøgningerne har tidligere været behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre mere presserende ansøgninger. Det bemærkes også, at antallet af ansøgninger er faldet, idet de ansøgninger, der vedrører energi investeringer i klubhuse / spejderhuse ikke længere behandles under puljen mindre anlægsinvesteringer, men under puljen for energi investeringer i klubhuse / spejderhuse. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 2.
 
Ansøgningerne udgør en samlet anlægssum på 13,8 mio. kr. Der ansøges om mindre anlægstilskud på i alt 6,6 mio. kr. fordelt på de 19 ansøgninger. Der er således egenfinansiering / anden finansiering for 7,2 mio. kr.
 
Det bemærkes, at der løbende kommer ansøgninger til puljen.
 
De gældende retningslinjer for puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag 1.
 
Forvaltningen har gennemgået de indkomne ansøgninger til puljen mindre anlægsinvesteringer fra foreninger, kulturhuse m.fl. ud fra de vedtagne retningslinjer, og med særlig fokus på tilskud til akutte problemstillinger, og forvaltningen har endvidere været i kontakt med ansøgerne for at afklare, om ansøgningerne fastholdes.
 
Forening
Projektet vedrører:
Projektsum/
ansøgt
Indstilling
Idrætsforeninger
 
 
 
Viborg RC Racing
Anlæg af indendørs bane
390.000/390.000
Afventer
Viborg Golfklub
Etablering af udslagssteder
230.000/100.000
Afventer
Bjerringbro Tennisklub
Etablering af kunststofbane
220.000/188.000
Afventer
Midtjysk Faldskærmsklub
Opførelse af hangar
Revideret ansøgning
Afventer revideret ansøgning
Rødding UIF, Tennis
Etablering af klublokale
387.500/193.750
Afventer
Viborg Gymnastik Forening
Renovering af terrasse
Ombetrækning af møbler
65.000/47.450
97.075/72.806
Afventer
Møldrup / Tostrup IF m.fl.
Etablering af aktivitetspark
540.000/120.000
Afventer
 
I alt idrætsforeninger:
0
Selvejende Idræts – og svømmehaller (friluftsbade)
 
 
 
Stoholm Fritids – og Kulturcenter
Udskiftning af tag på hal 1
1.450.000/
1.450.000
Afventer
Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter
Ombygning, herunder depotrum og spinningrum
1.100.000/
500.000
Afventer
Midtjysk Friluftsbad
Renoveringsopgaver i 2017
250.000/150.000
Afventer
Finderuphøj Hallen
Udskiftning af tag
818.000/409.000
409.000 kr.
Løgstrup Hallen
Etablering af omklædningsfaciliteter, klublokaler, nedrivning af klubhus mv.
4.020.000 /1.300.000
250.000 kr.
NUGF / Nordre Skole
Etablering af omklædningsfaciliteter mv. (se særskilt sag)
2.300.000/300.000
300.000 kr.
I alt selvejende idræts – og svømmehaller:
959.000 kr.
Uniformerede korps
 
 
 
FDF Overlund
Nyt tag på kredshus
160.360/125.000
125.000 kr.
I alt uniformerede korps
125.000 kr.
Kulturområdet
 
 
 
Viborg Kunsthal
Færdiggørelse af 2. sal
300.000/300.000
Afventer
Alhedens Borgerforening
Renovering af Pakhuset i Frederiks
416.766/57.000
57.000 kr.
Kulturcenter Låstrup
Nyt skolekøkken
961.000/931.000
Afventer
Søndermølle
Fjernelse af uldvaskemaskine
50.000/50.000
50.000 kr.
 
 
I alt kulturområdet:
107.000 kr.
 
 
I ALT:
 
 
1.191.000 kr.
 
Indstilling i alt: 1.191.000 kr.
 
Ansøgninger, som ikke kommer i betragtning til tilskud jf. oversigten, indgår i lighed med tidligere i kommende behandling af midler fra puljen.
 
Ansøgning fra Rødding UIF Tennisafdeling vedr. etablering af nyt klubhus er behandlet tidligere, men er ikke kommet i betragtning til tilskud. Det bemærkes, at Folkeoplysningsudvalget i møde 17.august 2016 har behandlet sag vedr. driftsøkonomi ift. Røddinghus. Røddinghus ligger i sammenhæng med Rødding UIFs faciliteter, og de to sager kan evt. ses i sammenhæng.
 
Løgstrup Hallen søger om anlægstilskud til et samlet anlægsprojekt til 4 mio. kr. Projektet er delt op i to dele. Den ene del vedrører omklædningsfaciliteter, klublokaler mv. og har en samlet anlægssum på 3.120.000 kr., og denne del behandles af Kultur- og Fritidsudvalget, hvor der søges om tilskud via puljen mindre anlægsinvesteringer på 950.000 kr. Det foreslås, at ansøgningen imødekommes med tilskud fordelt med 250.000 kr. i 2016 og 700.000 kr. fra puljen i 2017.
Anden del af projektet vedrører nedrivning af klubhus og etablering af p-plads med bus løsning. Denne del har en samlet anlægssum på 900.000 kr. Der ansøges her om tilskud fra Børn & Unge på 350.000 kr.
Det bemærkes, at sagen senest er drøftet i Kultur – og Fritidsudvalget 25. februar 2016 under meddelelser. Der henvises til sag nr. 12, og der er efterfølgende afholdt møde med Løgstrup Hallen.
 
Det bemærkes, at sagen vedr. etablering af omklædningsfaciliteter mv. vedr. Nordre Skole behandles i særskilt sag på dette møde, hvor det indstilles, at der som andel af samlet løsningsmodel bevilges 300.000 kr. fra puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer.
 
Endvidere foreslås, at der bevilges et tilskud på 50 % til renovering og udskiftning af tag på Finderuphøj Hallen, svarende til 409.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om sagen i møde 01. september 2016, og det bemærkes, at projektet er igangsat, idet der var tale om en helt akut problemstilling.
 
Endelig foreslås, at der ydes tilskud til FDF Overlund, nyt tag på kredshus med 125.000 kr., renovering af Pakhuset i Frederiks med 57.000 kr. og til fjernelse af uldvaskemaskine på Søndermølle, idet det bemærkes, at maskinen skal fjernes for at undgå yderligere skader på bygningen. Det udarbejdes pt. samlet projekt for renovering af den del af gulvet på Søndermølle, hvor åen løber under bygningen. Det bemærkes, at museet har vurderet, at uldvaskemaskine ikke skal bevares, og derfor kan fjernes. Udgiften hertil vil være 50.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af de resterende midler fra puljen mindre anlægsinvesteringer inden for Kultur - og fritidsområdet i 2016, således at der i alt disponeres 1.191.000 kr.,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget disponerer 700.000 kr. af puljen mindre anlægsinvesteringer i 2017 til projekt i Løgstrup Hallen vedr. etablering af omklædningsfaciliteter, klublokaler mv., og
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. indstillingen i denne sag, indgår i kommende behandling af midler fra puljen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af de resterende midler fra puljen mindre anlægsinvesteringer inden for Kultur - og Fritidsområdet i 2016, således at der i alt disponeres 1.191.000 kr.,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget disponerer 700.000 kr. af puljen mindre anlægsinvesteringer i 2017 til projekt i Løgstrup Hallen vedr. etablering af omklædningsfaciliteter, klublokaler mv., og
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. indstillingen i denne sag, indgår i kommende behandling af midler fra puljen.
Bilag

Sagsid.: 16/50181
Sagsfremstilling
Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn ansøger Viborg Kommune om tilskud til drift af et lokalhistorisk arkiv i Løgstrup.
 
Foreningen påtænker at etablere et lokalhistorisk arkiv i forbindelse med Løgstrup Hallen.
 
Foreningen oplyser, at de forventede årlige driftsomkostninger anslås at udgøre 41.115 kr. årligt, - heraf 31.000 kr. til husleje.
 
Forvaltningen bemærker, at Lokalhistorisk Arkiv ved Viborg Museum dækker Løgstrup og Omegn.
De øvrige lokalhistoriske arkiver i Viborg Kommune har til huse i kommunale bygninger og afholder derfor ikke selv udgifter til husleje m.v.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der bevilges et årligt tilskud på 25.000 kr. til Lokalhistorisk Forening, Løgstrup til drift af lokalhistorisk arkiv i Løgstrup, idet den selvejende institution Løgstrup Hallen anmodes om at stille lokalerne til rådighed uden huslejebetaling. Beløbet finansieres indenfor budgetrammen for tilskud til lokalhistoriske arkiver i Viborg Kommune og
 
at området vedr. tilskud til lokalhistoriske arkiver indgår i analysearbejdet i forbindelse med den igangsatte revision af kommunens kulturstrategi.
 
 
Gudrun Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 16/49775
Sagsfremstilling
Skals Borgerforening ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 240.000 kr. til realisering af projektet ”En aktiv midtby”.
 
Ansøgningen består af 3 delprojekter: En legeplads, en Segboard-bane samt en 18 huls minigolf bane.
 
Forvaltningen har været i dialog med borgerforeningen om projekterne. Forvaltningen anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget om at tage stilling til realisering af delprojektet vedrørende etablering af minigolfbane.
 
Borgerforeningen ønsker i samarbejde med Skals Gymnastik Forening og Danmarks Minigolf Union at etablere en 18-huls minigolf bane med internationale mål således, at der kan afholdes turneringskampe/stævner på banen.
 
Af ansøgningen fremgår, at en realisering forudsætter køb af grunden beliggende Hovedgaden 14 C – Skals Matrikel nr. 137 A.
 
Borgerforeningen har endvidere ansøgt Teknisk Udvalg om støtte til belægningsarbejde m.v. fra puljen til ”Byfornyelse mindre byer 2016”.
 
Byrådet har i møde 31. august 2016 godkendt indstilling fra Teknisk Udvalg om at støtte delprojektet vedrørende minigolfbanen med 365.938 kr. fra puljen til ”Byfornyelse mindre byer 2016”. I bemærkningerne til sagen angiver forvaltningen:
 
Det ansøgte indeholder beløb til arealkøb, hvilket ligger udenfor puljens formål og kan
dermed ikke imødekommes. Ansøgningen om tilskud til fliseareal, montering og beplantning bør prioriteres for at udnytte tilbuddet fra Danmarks Minigolf Union. Ansøgningen om legeplads kan af hensyn til opsummering af det samlede antal ansøgninger ikke imødekommes.
 
Af ansøgning fremgår det, at en realisering af delprojektet vedr. minigolfbanen forventes af beløbe sig til 1.257.550 kr., heraf udgør køb af grund af den Jyske Sparekasse 309.800 kr., anlægsarbejde, belægning mv. 272.750 kr., montage af minigolfbaner, beplantning mv. 675.000 kr.
Der foreligger tilsagn om medfinansiering fra Danmarks Minigolf Union for 500-600.000 kr., den Jyske Sparekasse 60.000 kr., sponsorbidrag 5.500 kr., værdi af frivilligt arbejde 49.000 kr., samt Viborg kommune byfornyelsesmidler 365.938 kr.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget giver tilsagn om tilskud på 120.000 kr. til realisering af 18 huls minigolfbane som beskrevet i ansøgning,
 
at tilsagnet om tilskud er gældende indtil udgangen af 2017,
 
at tilsagnet alene er gældende under forudsætning af, at minigolfbanen realiseres og at tilskuddet i modsat fald skal tilbagebetales,
 
at tilskuddet på 120.000 kr. finansieres af puljen til mindre anlæg 2017.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget giver tilsagn om tilskud på 120.000 kr. til realisering af 18 huls minigolfbane som beskrevet i ansøgning,
 
at tilsagnet om tilskud er gældende indtil udgangen af 2017,
 
at tilsagnet alene er gældende under forudsætning af, at minigolfbanen realiseres og at tilskuddet i modsat fald skal tilbagebetales,
 
at tilskuddet på 120.000 kr. finansieres af puljen til mindre anlæg 2017.
 
Gudrun Bjerregaard undlader at stemme på grund af, at en ansøgning fra Løgstrup om etablering af en tilsvarende 18 hullers minigolfbane ikke fik tilsagn om tilskud.
Bilag

Sagsid.: 15/36175
Sagsfremstilling
På møde i Kultur- og Fritidsudvalget 01.september 2016, sag nr. 2, fremlagde museumschef Brian Wiborg strategi for Viborg Museum 2017-2020.
 
Det overordnede sigte med strategien er en endelig etablering af ”Nyt Viborg Museum” i den tidligere Vestre Landsret på Stænderpladsen i Viborg.
 
”Nyt Viborg Museum” er dels den konkrete flytning af arbejdspladser og samling fra de nuværende faciliteter på Hjultorvet, men også et overordnet nyt formidlingskoncept for Viborg Museums publikumsrettede aktiviteter.
 
I 2017 vil formidlingsdelen af ”Nyt Viborg Museum” blive påbegyndt med en række udstillings- og formidlingsaktiviteter, som placeres udenfor de nuværende udstillingslokaler og geografisk fordelt i kommunen. Museet vil i denne forbindelse gå i dialog med lokalområder og evt. virksomheder. Dette muliggør, at Viborg Museum kan påbegynde nedtagningen af de faste udstillinger fra lokalerne på Hjultorvet og dermed indlede fraflytningen fra Hjultorvet.
 
Viborg Museum vil kunne afholde de nødvendige udviklingsomkostninger i 2017, hvis der gives mulighed for, at Viborg Museum kan overføre det forventede overskud fra 2016, som museets Olsen-bande udstilling har bidraget til.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at realiseringen af ”Nyt Viborg Museum” påbegyndes 01.januar 2017,
 
at Viborg Museums udstillingsaktiviteter på Hjultorvet i Viborg indstilles med henblik på at forberede bygningen Hjultorvet 4 til salg, og
 
at Viborg Museum sikres fuld overførselsret af overskud fra budgetår 2016 til 2017.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at realiseringen af ”Nyt Viborg Museum” påbegyndes 01.januar 2017,
 
at Viborg Museums udstillingsaktiviteter på Hjultorvet i Viborg indstilles med henblik på at forberede bygningen Hjultorvet 4 til salg, og
 
at Viborg Museum sikres fuld overførselsret af overskud fra budgetår 2016 til 2017.
Bilag

Sagsid.: 16/17539
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har fremsendt forslag til egnsteateraftale 2017-2020 for Egnsteatret Carte Blanche til forhåndsgodkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.
 
Kulturstyrelsen har 01. september 2016 meddelt Viborg Kommune, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har forhåndsgodkendt aftaleudkastet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender egnsteateraftale for Carte Blanche 2017-2020 til byrådet til godkendelse.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at fremsende egnsteateraftale for Carte Blanche 2017-2020 til Byrådet til godkendelse.
Bilag

Sagsid.: 16/44726
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i møde 01. september 2016 forvaltningens oplæg til udkast til proces- og indholdsmæssig tematisering for ny kulturstrategi 2017-2020.
 
På baggrund af de faldne bemærkninger fremlægger forvaltningen på mødet i dag et justeret oplæg for udvalget.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forvaltningens oplæg.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016
På baggrund af de på mødet faldne bemærkninger besluttede Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at godkende oplæg til idefase vedr. kulturstrategi 2017-2020 som grundlag for det videre arbejde med revision af kulturstrategien.
 
I forlængelse heraf besluttede Kultur- og Fritidsudvalget
 
at godkende forslag til tids- og procesplan for revision af kulturstrategi 2017-2020.
 
Bilag vedhæftes sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/11239
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede i møde 23. februar 2011, proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
 
at udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2016.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2016 tages til efterretning.
Bilag