You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - Ekstraordinært møde

onsdag den 2. november 2016 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Per Møller Jensen
Fraværende Stine Damborg
Bemærkninger Fællesmøde Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg

Sagsid.: 15/50033
Sagsfremstilling
Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg
Der er udarbejdet en samlet og redigeret helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg med tilhørende hjemmeside på baggrund af eksisterende materiale. Endvidere er der udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for det videre forløb.
 
Helhedsplanen fremlægges til orientering, mens tids- og procesplanen fremlægges med henblik på godkendelse.
 
Helhedsplanen udleveres først på selve mødet, idet der fortsat arbejdes på en færdiggørelse af materialet på baggrund af bemærkninger fra styregruppemødet 14. oktober 2016.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Uddrag med eksempler fra helhedsplanen er i bilag 2. Hjemmesiden kan ses på www.domkirkekvarteret.dk - login er ”domkirkekvarteretiviborg”.
 
Baggrund
Byrådet besluttede i møde 18. november 2015 (sag nr. 15) at helhedsplanen for domkirkeområdet indeholdende Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og samles som grundlag for den videre udvikling, og at der organiseres en løbende dialog med områdets aktører om at indgå i helhedsplanen.
 
Byrådet har endvidere i 2016 bevilliget 500.000 kr. til kontoen Plan for Domkirke-området som en driftsbevilling til den videre udvikling af området.
 
Styregruppen
I starten af 2016 blev den løbende dialog med områdets aktører organiseret gennem etablering af en fælles styregruppe. I styregruppen deltager biskoppen samt repræsentanter for Viborg Domsogns menighedsråd, Skovgaard Museet, Viborg Museum, VisitViborg, samt forvaltningen i Viborg Kommune repræsenteret ved direktører og fagchefer.
 
Formålet er blandt andet at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge eventuel hensigtsmæssig lokaleudveksling.
Der afholdes møde i styregruppen med 1-2 måneders interval.
 
Ambitionen
De mange aktører i Domkirkekvarteret har sammen sat sig det mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én samlet fælles attraktion på internationalt niveau. Målet er at etablere en samlet attraktion, der ligger blandt de 50 mest besøgte attraktioner i Danmark.
Realisering af helhedsplanen med alle delprojekterne forventes at kunne skabe markant mere liv i området. 
En realisering vil være et langsigtet arbejde. Nogle af delprojekterne forventes at kunne realiseres selvstændigt, mens andre vil være afhænge af hinanden. Det fælles mål er en færdiggørelse til Reformationsjubilæet (2026).
Planen må forventes at blive løbende justeret, da det for eksempel i forbindelse med en kommende fondssøgning og videreudvikling kan vise sig nødvendigt at justere på indhold og rækkefølge. En realisering vil således være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering.
 
Helhedsplanen og hjemmesiden
Styregruppen godkendte på møde 14. oktober 2016 helhedsplanen og den tilhørende hjemmeside med en række bemærkninger. Bemærkningerne indarbejdes i den færdige helhedsplan, som udleveres på dagens møde.
 
I helhedsplanen er eksisterende og tidligere præsenteret materiale blevet samlet, kondenseret og sat ind i en fælles præsentation. Der er alene foretaget mindre justeringer og uddybende beskrivelser i forhold til det materiale, der blev behandlet på Byrådsmødet 18. november 2015.
 
Helhedsplanen og hjemmesiden er udarbejdet af rådgiver i samarbejde med Viborg Kommune og styregruppen. Planen og hjemmesiden udgør en samlet præsentation af delprojekterne i Domkirkekvarteret og deres aktører og fungerer som grundlag for det videre arbejde med at søge fondsmidler.
Mens helhedsplanen er udtryk for det aktuelle indhold, vil hjemmesiden løbende kunne opdateres, når der sker ændringer.
 
Helhedsplanen indeholder borgmesterens forord, et rids af Viborgs historie, en vision for Domkirkekvarteret, en beskrivelse af processen med borgerinddragelse og en uddybende dokumentation. Endvidere indeholder planen en beskrivelse af følgende delprojekter:
 
Besøgscenter
Et nyt besøgscenter bliver en central indgangsportal til Domkirkekvarteret, hvor de besøgende bydes velkommen, introduceres til området og guides på vej. Besøgscentret kan etableres i nyt eller eksisterende byggeri.
 
Nyt Viborg museum
Et nyt bymuseum i den gamle Vestre landsret skal fortælle Viborgs fantastiske historie og blive en kraftfuld motor i den kulturhistoriske formidling både inde på museet og ude i kvarteret. Museet skal være en attraktion, som sætter en ny standard for et moderne bymuseum i Danmark.
 
Viborg Domkirke
Domkirken spiller en central rolle i Domkirkekvarteret som den største turistattraktion. Konkret ønsker Menighedsrådet en mere tilgængelig Domkirke og en forbedret kontakt til offentligheden med bedre ankomstforhold, nye og bedre servicefaciliteter, istandsættelse af fresker og kupler, renovering og flytning af historiske kister, en ny udvendig belysning med mere.
 
Pilgrimsherberg
Viborg skal være Danmarks pilgrimsby nr. 1, og Viborg Stift og VisitViborg har dannet et fællessekretariat om Hærvejen og etablering af et nyt pilgrimsherberg. Byrådet har besluttet at stille Sct. Mogens Gade 18A til rådighed for et nyt herberg i en udviklingsperiode fra 2017-2018.
 
Nyt indhold i det gamle rådhus
Der skal nyt liv i det gamle rådhus med nye anvendelser, der passer ind i Domkirkekvarteret kulturhistorisk og kunsthistorisk, og som henvender sig til offentligheden og styrker den samlede attraktion.
 
Skovgaard Museet
Museet ønsker at udvide og øge tilgængeligheden med mere moderne publikumsfaciliteter i eksisterende og nye bygninger.
 
Stænderpladsen
Stænderpladsen skal omdannes, så den bliver det centrale samlingspunkt og bindeled i Domkirkekvarteret. Tilgængeligheden og sammenhængen i Domkirkekvarteret og til handelsbyen og søerne skal styrkes.
 
Kvalitet og oplevelser i byrummene
Der skal skabes sammenhængende, let tilgængelige og smukke byrum i kvarteret, der understøtter bylivet. Tilgængeligheden og sammenhængen i Domkirkekvarteret og til handelsbyen og søerne skal styrkes.
 
Hjemmesiden indeholder udover en beskrivelse af delprojekterne uddybende information, drone-film, dokumentation, baggrund med mere.
 
Tids- og procesplan
Forvaltningen foreslår følgende tids- og procesplan som grundlag for det videre arbejde med at udvikle Domkirkekvarteret:
 
Ultimo 2016 og frem: Med baggrund i det udarbejdede præsentationsmateriale optages kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte.
 
Januar 2017: Der afholdes borgermøde med præsentation af helhedsplanen og områdets aktører.
 
3. – 4. februar 2017: Fælles inspirationstur for områdets aktører. Formålet er både at samle inspiration til et samlet domkirkekvarter og til et besøgscenter, der skal formidle visionen for domkirkekvarteret. Turen omfatter besøg til byrum og eksempler på kulturarvsformidling, som vil kunne perspektiveres ind i forhold til domkirkeområdet
 
Der afholdes løbende styregruppemøder med 1-2 måneders interval.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet tager orienteringen om helhedsplan for Domkirkekvarteret til efterretning, og
 
at Byrådet godkender den skitserede tids- og procesplan.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at orienteringen om helhedsplan for Domkirkekvarteret tages til efterretning, og
 
at den skitserede tids- og procesplan godkendes
 
 
Der var inden mødet eftersendt opdateret version af bilag 2: ”Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg”.
 
Dato for borgermøde foreligger ved den endelige vedtagelse af helhedsplanen på Byrådsmødet.