You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 22. juni 2017 kl. 15:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Per Møller Jensen, Stine Damborg
Fraværende Anders Bertel
Bemærkninger Formand og næstformand fra Folkeoplysningsudvalget deltager i mødet kl. 15.30

Sagsid.: 17/4672
Resume
På mødet behandles forslag til anlægsbudget for 2018-2021. Det eksisterende anlægsbudget tilrettes på baggrund af eventuelle tidsforskydninger af anlægsprojekterne. Desuden behandles forslag til eventuelle nye anlægsønsker med tilhørende idébeskrivelser og finansieringsforslag. Endelig orienteres om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag.
 
Herudover er aftalt møde med formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget vedr. udvalgets forslag til driftsbudget 2018-2021. Mødet var planlagt til udvalgsmødet 1. juni 2017, men måtte udsættes til 22. juni 2017.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,
 
2. at udvalget udvælger og godkender, hvilke nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor Byrådet herunder forslag til finansiering,
 
3. at idéoplæg, der beskriver udvalgets anlægsønsker, godkendes, og
 
4. at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2018-2021 tages til efterretning.
 
 
Herudover indstiller direktøren for Kultur, Service & Events,
 
5. at Folkeoplysningsudvalgets forslag til driftsbudget for 2018 fra mødet 5. april 2017, som er vedlagt sagen som bilag 4, indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2018.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Repræsentanterne for Folkeoplysningsudvalget redegjorde for udvalgets forslag til budget for 2018.
 
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,
 
2. at udvalget foreslår, at der afsættes en anlægsramme i investeringsoversigten for 2020 og frem på 7 mio. kr. årligt til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller, idet det noteres, at der er igangsat analyse på halområdet, som vil foreligge til udvalgets møde 1. dec. 2017,
 
3. at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2018-2021 tages til efterretning, og 
 
4. at Folkeoplysningsudvalgets forslag til driftsbudget for 2018 fra mødet 5. april 2017, som er vedlagt sagen som bilag 5, og som overholder budgetrammerne for 2018, indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3), skal udvalgene senest i juni færdiggøre anlægsbudgettet.
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede senest forslaget til anlægsbudget på mødet den 2. marts 2017 (sag nr. 2). Siden seneste drøftelse er der indkommet nye anlægsønsker til budgetforslaget og der foreligger pt. følgende oversigt over anlægsønsker, som ideoplæg til udvalgets drøftelser:

-    Rødkærsbro Hallen – om- og udbygning
-      Stoholm Atletik – renovering af atletikbaner i Stoholm
-      Alhede Hallerne – renovering af facade og bygninger, fase 1
-      Etablering af tennishal ved Liseborg
-      Ny svømmehal med 50 meter bassin
-      Hammershøj Hallen, anlægsprojekt, tilbygning m.v.
-      Liseborg Centret – ny idrætshal
-      Østbyen, idrætsfaciliteter
-      Jet Hallen i Karup, ny idrætshal og fitnesscenter


Inddragelse og høring
Bemærkninger til det samlede budgetforslag fra MED-systemet er vedlagt som bilag nr. 1.
 
Herudover kan oplyses, at formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget møder kl. 15.30 og her vil orientere om indhold og problemstillinger i udvalgets forslag til driftsbudget for 2018.
 
 
Beskrivelse
Teknisk tilretning af anlægsbudgettet
 
Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et anlægsbudget, hvor de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Desuden er eventuelle faste puljer videreført i 2021, og der korrigeres for eventuelle mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 23. august 2017.
 
Forslaget til anlægsbasisbudget ses som bilag nr. 2.
 
 
Den væsentligste tekniske ændring til anlægsbudgettet er beskrevet nedenfor:

·         Ny skøjtebane på Borgvold

Projektet drøftes på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017 (sag nr. 2), hvor udvalget indstiller til Byrådet, at projektet fremrykkes og realiseres i 2017.
 
 
Nye anlægsønsker
Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) kan udvalgene foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår. Det betyder, at alle nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.
Til de indkomne anlægsønsker er der udarbejdet idéoplæg, som beskriver de enkelte anlægsønsker, disse kan ses i bilag nr. 3. Der gøres opmærksom på, at der til ingen af anlægsønskerne er peget på nogen finansiering, hvilket betyder, at der på dette møde skal prioriteres og findes finansiering til de nye anlægsønsker, der skal medtages i budget 2018-2021.
 
Ligeledes kan flere af anlægsønskerne medføre afledte driftsudgifter i form af øget drifts- og lokaletilskud.
Det gælder som spilleregel for årets budgetlægning, at udvalgene selv finansierer alle driftsudfordringer inden for eget budget. Det betyder, at der skal findes finansiering til de afledte driftsudgifter, som er beskrevet ovenfor.
Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 2. marts 2017 besluttede at igangsætte analyser vedr. kapacitet og behov for ny svømmehal og vedr. kapacitet og behov for nye idrætshaller.
Analysen vedr. svømmehaller foreligger til mødet i dag og er beskrevet i særskilt sagsfremstilling.
Analyse vedr. idrætshaller skal i henhold til udvalgets beslutning foreligge til udvalgets møde den 30. november 2017 og det kan overvejes, at lade stillingtagen til forslagene om nye idrætshal-faciliteter afvente resultatet af denne analyse. Det bemærkes, at analysen laves i samarbejde med Viborg Idrætsråd.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Budgetforslaget indgår i materialet til Byrådets budgetforhandlinger i august/september 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det teknisk tilrettede anlægsbudget flytter kun beløb mellem årene og ændrer derved ikke den samlede ramme. Der er ikke peget på finansiering til de nye anlægsønsker, hvilket jævnfør spillereglerne betyder, at ønsker udvalget at arbejde videre med en eller flere af ønskerne, skal der peges på finansiering inden for den nuværende ramme, hvorfor noget andet så må bortfalde, således at anlægsbudgettet det enkelte år ikke ændres.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 17/9222
Resume
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 2. marts 2017, at der iværksættes en kapacitets- og behovsanalyse vedr. svømmehaller i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har indhentet oplysninger og lavet et samlet notat som forelægges udvalget.
 
Den foreløbige kapacitets- og behovsanalyse vedr. svømmehaller viser, at de nuværende svømmehaller i Viborg Kommune anvendes fuldt ud og at der er et vedvarende pres for at få timer til foreningssvømning i kommunen.
 
Det er forvaltningens vurdering, at såfremt der skal arbejdes videre med forslag til nyt svømmehalsprojekt, er der behov for en egentlig foranalyse med bevilling hertil, som kan danne grundlag for en endelig politisk stillingtagen til om der skal etableres yderligere svømmefaciliteter i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den til sagen vedhæftede analyse og bilag vedr. 50 meter svømmebassin i Viborg Kommune med henblik på at afklare om projektet skal indgå i den videre budgetlægning for perioden 2018-2021.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at det undersøges, om forslag om etablering af svømmehal med 50 meter bassin i Vestbadet på Rughavevej kan realiseres indenfor de fysiske rammer i området med henblik på, at afklaring foreligger til Byrådets budgetkonference i august måned.
 
Hvis dette besvares bekræftende, at anlægget evt. kan etableres i Vestbadet, er udvalget indstillet på at foreslå, at projekt drøftes på Byrådets budgetkonference i august måned 2017.
Sagsfremstilling
Historik
I forlængelse af, at Kultur- og Fritidsudvalget/forvaltningen havde modtaget en række henvendelser om nybyggerier samt om- og udbygning af eksisterende faciliteter på idrætsområdet, besluttede udvalget på møde 2. marts 2017, sag nr. 5, at iværksætte en kapacitets- og behovsanalyse vedr. svømmehaller.
 
Endvidere har Viborg Svømmeklub fremsendt henvendelse med forslag om etablering af ny svømmehal med 50 meter bassin i Viborg.
 
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har kontaktet svømmeanlæggene og bedt dem beskrive fakta og stand. Derudover har forvaltningen haft dialog med Viborg Svømmeklub, som efterfølgende har indsendt oplæg om svømmehalskapaciteten og behovet for en ny svømmehal med 50 meter bassin i Viborg Kommune (bilag 4).
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen har indhentet oplysninger om anlæggenes stand, anvendelse m.v. hos de enkelte svømmehallers ledelse (bilag 1 og 2) og har i samarbejde med Viborg Svømmeklub og ledelsen i Viborg Svømmehal indhentet oplysninger, som indgår i analysen.
 
Det bemærkes, at Viborg Svømmeklub også har lavet deres eget ”Oplæg om svømmehalskapaciteten for ny svømmehal med 50 m bassin i Viborg Kommune” af 1. juni 2017. Dette vedlægges som bilag 3.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med sagens behandling 2. marts 2017 tilkendegivet, at analysen skal foreligge inden sommerferien 2017, således at den kan indgå i overvejelser i forbindelse med de afsluttende budgetforhandlinger for budgetforslag 2018-2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vælger at fremsende problemstilling vedr. evt. nyt 50 meter svømmebassin i Viborg Kommune til at indgå i budgetdrøftelserne, kan dette medføre, at der skal tages stilling til bevilling til forundersøgelse og/eller realisering af et projekt.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Bilag

Sagsid.: 16/19230
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det af Viborg Idrætsråd fremsendte reviderede forslag til energiinvesteringer i klubhuse, således at der bevilges tilskud for i alt 499.000 kr. i 2017 og disponeres 835.000 kr. til energiinvesteringstilskud i 2018 under forudsætning af, at Byrådet godkender bevilling på 1.551.000 kr. til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2018-2021,
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til energiinvesteringer i klubhuse.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det af Viborg Idrætsråd fremsendte reviderede forslag til energiinvesteringer i klubhuse, således at der bevilges tilskud for i alt 499.000 kr. i 2017 og disponeres 835.000 kr. til energiinvesteringstilskud i 2018 under forudsætning af, at Byrådet godkender bevilling på 1.551.000 kr. til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2018-2021,
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til energiinvesteringer i klubhuse.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet behandlede sagen på sit møde 16. marts 2016, hvor Byrådet besluttede at tiltræde Kultur – og Fritidsudvalgets indstilling således,
 
at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2016 godkendes, således at der i alt disponeres 1.500.000 kr.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Energi investeringer i klubhuse / spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2016 og
 
at udgiften på i alt 1.500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet ”Energi investeringer i klubhuse / spejderhuse.”
 
Kultur- og Fritidsudvalget genoptag på denne baggrund sagen på mødet 28. april 2016.
Af sagsfremstillingen fremgår bl.a.
 
”Efter aftale mellem Kultur – og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd har Viborg Idrætsråd i sæsonen 2015/2016 udarbejdet en undersøgelse af behovet for energirigtige investeringer i klubhuse og hytter i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Samrådet for de Uniformerede Korps i Viborg og med Viborg Fjernvarme. Projekterne, som tidligere er godkendt i forhold til fase 1, er stort set alle realiseret.
 
Redegørelsen, som vedlægges som bilag konkluderer, at der er behov for følgende:
 Investering i energibesparelses tiltag i fase 2 på kr. 2.529.441 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 1.812.035 kr. Det bemærkes, at man på fællesmøde er blevet enige om at inddele tiltagene i 3 kategorier med tilskudsberegning på henholdsvis 73 % (markeret med grønt), 60 % (markeret med gult) og 40 % (markeret med rødt) Der henvises til bilag 2, indstillingen fra Viborg Idrætsråd.
  • Igangsætning af undersøgelsens fase 3 i efteråret 2016. I fase 3 vil der fortsat være fokus på både energibesparelsestiltag og forbedringsforslag med en energimæssig vinkel.
  • Byrådet kan med fordel fastholde midler til klubhuse / hytter i årene 2017 – 2019, jf. budget 2016 inkl. overslagsår. 
I redegørelsen er også beskrevet selve processen, analyse model, beregning mv.
Overordnet har der været et ønske om primært at arbejde med energirigtige tiltag og sekundært at arbejde med forbedringer af klubhuse med en energimæssig vinkel.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede,  
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling, jf. bilag 2, således at der bevilges et samlet tilskud til energi projekterne på i alt 1.812.035 kr.,
 
at bevillingen delvis finansieres af det tidligere frigivne beløb vedr. Puljen for energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2016, samt af budget 2017 afsat på investeringsoversigten,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget tilkendegiver, at der i overslagsårene 2017 til 2019 vil være 1,5 mio. kr. i hvert af årene til puljen for Energi investeringer i klubhuse / spejderhuse.
 
Der blev således i forbindelse med sagen i 2016 disponeret 975.000 kr. af puljen for 2017.
 
Forvaltningen bemærker herudover, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har besluttet at anvende 300.000 kr. fra puljen i 2017 til medfinansiering af projekt vedr. renovering og indretning af omklædningsrum på Nordre Skole.
 
Der resterer således incl. fremskrivninger m.v. 382.000 kr., som er budgetteret som pulje i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget. Der vil dog være bevillinger fra tidligere år, som enten ikke er realiseret endnu eller som ikke bliver realiseret.
 
 
Inddragelse og høring
Indstilling til puljens anvendelse er udarbejdet af Viborg Idrætsråd i samarbejde med BUS (de uniformerede korps´ paraplyorganisation).
Folkeoplysningsudvalget har taget forslag til disponering af puljen til efterretning på sit møde 7. juni 2017.
 
 
Beskrivelse
Viborg Idrætsråd har fremsendt redegørelse og forslag til anvendelse af puljen for 2017. I redegørelsen er retningslinjer og proces beskrevet og dette er udmøntet i et forslag til disponering af puljen.
 
Viborg Idrætsråd foreslår, at puljen udmøntes i forhold til energiinvesteringer, som har en tilbagebetalingstid på op til 10 år. Det foreslås, at der bevilges tilskud for i alt 499.000 kr. til 21 projekter og at der samtidig allerede nu disponeres 835.000 kr. af en kommende pulje for 2018.
 
Indstillingen, som vedlægges som bilag, indebærer, at der disponeres fra puljen til ca. 30 projekter i en række foreninger og det er forvaltningens vurdering, at grundlaget for investeringerne er på plads.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekterne gennemføres i 2017 og 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det er forvaltningens vurdering, at bevillingen på 499.000 kr. godt kan dækkes af de afsatte puljer incl. overførsler fra tidligere år, idet der fortsat er projekter fra tidligere bevillinger, der ikke er realiseret eller ikke er realiseret fuldt ud.
 
I forhold til forslag om bevillinger for 2018 foreslås, at der gives forhåndstilsagn, idet bevilling gives under forudsætning af, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 fastholder bevillingen på 1.551.000 kr. i 2018 og 2019.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/30000
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 41.250 kr. til oprettelsen af GameDesign på Kulturskolen Viborg.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at bevilge 41.250 kr. til oprettelsen af GameDesign på Kulturskolen Viborg.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Kulturskolen Viborg har fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget og Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på i alt 82.500 til udvikling/anskaffelse af udstyr til Special Room, et 3D-univers for at understøtte etableringen af GameDesign-linjen. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.
 
GameDesign har fokus på at udvikle spil, apps og interaktive medieoplevelser til både underholdning, formidling, træning, læring og undervisning, og linjen på Kulturskolen Viborg har særlig fokus på Virtual – og Augmented Reality. Dette fokus stemmer meget fint overens med oprettelsen af en kommende IKT-ingeniøruddannelse i Viborg samt bestræbelserne i regi af Invest in Viborg med henblik på at tiltrække en virksomhed til Viborg Kommune netop med fokus på Virtual- og Augmented Reality.
 
GameDesign er et voksende kreativt erhverv og Kulturskolen Viborg ønsker at skabe et progressivt og opfindsomt læringsmiljø, hvor Kulturskolen kan tiltrække børn/unge og derved skabe grobund for udvikling, inden for genren, regionalt og nationalt – og på sigt også internationalt. Kulturskolen Viborg vil dermed understøtte talentudvikling indenfor GameDesign.
 
Ifølge ansøgningen er Kulturskolens GameDesign-linjes eksterne samarbejdspartnere bl.a. The Animation Workshop, Arsenalet, Viborg Bibliotekerne og ungdomsuddannelserne.
 
Kultur- og Fritidsudvalget ansøges, idet oprettelsen af GameDesign udvider skolens fagudbud og får mulighed for at nå en målgruppe, der ellers ikke benytter sig af Kulturskolens aktiviteter. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation ansøges, idet GameDesign understøtter udvalgets fokus på både uddannelse, innovation og iværksætteri.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Projektet har et budget på i alt 112.500. Heraf bidrager Kulturskolen med 20.000, mens Nordea Fonden bidrager med 10.000 kr. Restfinansieringen på 82.500 foreslås delt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation. Der er tale om engangsfinansiering, idet driften af GameDesign finansieres af en kombination af egenbetaling og de afsatte driftsmidler til Kulturskolen.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/23737
Resume
Kommunens forsamlingshuse kan søge tilskud til nyanskaffelser, inventar, småreparationer mv. fra Den Centrale Pulje.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender fordelingen af tilskudspuljen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende fordelingen af tilskudspuljen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Den Centrale Pulje har eksisteret siden 2007, og i alle årene har der været afsat 200.000 kr. til puljen. Ansøgningsfristen er årligt den 1. juni.
 
Forvaltningen har samlet dette års ansøgninger i skemaform, og af skemaet fremgår forvaltningens forslag til fordeling af puljen (bilag 2). Det kan oplyses, at der samlet set er indkommet 41 ansøgninger til en samlet sum på 1.411.028 kr.
 
Der vedlægges et skema over samtlige bevilgede tilskud til forsamlingshusene fra Den Centrale Pulje i årene 2007 – 2016 (bilag 3).
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 13/94389
Resume
Den gældende samarbejdsaftale om udvikling af eliteidræt mellem Team Danmark og Viborg Kommune udløber med udgangen af 2017.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,
 
1. at Viborg Kommune ansøger om at blive Team Danmark Eliteidrætskommune på det i sagen med bilag beskrevne grundlag, og
 
2. at aftalen indgås indenfor den til formålet afsatte budgetramme i hvert af årene 2018-2021.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget godkender,
 
1. at Viborg Kommune ansøger om at blive Team Danmark Eliteidrætskommune på det i sagen beskrevne grundlag, og
 
2. at aftalen indgås indenfor den til formålet afsatte budgetramme i hvert af årene 2018-2021.
Sagsfremstilling
Historik
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 26. november 2013 at godkende, at Viborg Kommune ansøger om at blive Team Danmark Eliteidrætskommune inden fristens udløb 30. november 2013.
 
Team Danmark meddelte 17. december 2013, at Viborg Kommune var udpeget som Team Danmark Eliteidrætskommune, og der blev indgået samarbejdsaftale om udvikling af eliteidræt mellem Team Danmark og Viborg Kommune for en fire-årig periode fra 2014-2017.
 
Aftalen udløber med udgangen af 2017.
 
Grundlaget for en ny fire-årig aftale for perioden 2018-2021 er i 2016-2017 forhandlet med Team Danmark.
 
 
Inddragelse og høring
Aftaleperioden 2014-2017 er evalueret med alle parter i aftalen og forslag til ny aftale er behandlet i Talentrådet for eliteidræt i Viborg Kommune.
 
 
Beskrivelse
Talentrådet godkendte på mødet 9. maj 2017 forslag til ny samarbejdsaftale om udvikling af eliteidræt mellem Team Danmark og Viborg Kommune og Talentrådet sender nu forslag til aftale forelægges nu Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til behandling, idet rådet indstiller, at aftalen godkendes og fremsendes til behandling hos Team Danmark, således at aftalen kan træde i kraft pr. 1. januar 2018.
 
Forslaget til samarbejdsaftale er justeret i forhold til den gældende aftale.
I Viborg Kommunes første aftale med Team Danmark fra 2014 – 2017 var der et stort fokus på at skabe den grundlæggende platform for et struktureret og udviklende talentarbejde i Viborg Kommune. Den grundlæggende platform er nu på plads og velfungerende, og derfor kan Viborg Elite gå ind i næste udviklingsfase.
 
De væsentligste ændringer i den nye Team Danmark-aftale er følgende:
 
·         Viborg Elite vil have 4 særlige overordnede indsatsområder omhandlende 15 – 19 årige & transitioner, Forældre, Erhvervsliv og Kommunesamarbejde
·         Atletik (løb) bliver en prioriteret idrætsgren
·         I dialog mellem foreninger, specialforbund og Viborg Elite udarbejdes handleplaner for de involverede klubber i de prioriterede idrætsgrene.
 
 
Alternativer
Intet  
 
 
Tidsperspektiv
Ansøgningsfristen for ansøgning om forlængelse af aftalen er 15. september 2017. En ny aftale vil være gældende for en fire-årig periode fra 2018-2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
 
Der er i budgetrammerne for 2018-2021 afsat 1.960.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med Viborg Kommunes satsning på eliteidræt og talentudvikling.                 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 14/42513
Resume
Forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg har været i offentlig høring og er under endelig vedtagelse. Denne sag omhandler realisering af planen.
 
I sagen stilles forslag om at realisere nogle af planens mindre tiltag indenfor eksisterende driftsbudgetter i Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt forslag til proces for samarbejdet mellem udvalgene om at udvælge og igangsætte andre af planens initiativer.
 
En enslydende sag behandles i Teknisk Udvalg 21. juni 2017 og i Klima- og Miljøudvalget 22. juni 2017.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Event indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at udvalget godkender, at Forvaltningen arbejder med realisering af de i bilag 4 nævnte tiltag, i det omfang det er muligt indenfor de eksisterende budgetter,
 
2. at udvalget godkender den foreslåede proces for samarbejdet om realisering.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget godkender, at forvaltningen arbejder med realisering af de i bilag 4 nævnte tiltag, i det omfang det er muligt indenfor de eksisterende budgetter,
 
2. at udvalget godkender den foreslåede proces for samarbejdet om realisering.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede 21. december 2016, sag nr. 3, at fremlægge forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg i offentlig høring i 4 uger fra den 5. januar – 1. februar 2017.
 
Planforslaget forelægges for Teknisk Udvalg på mødet 21. juni 2017 med henblik på at udvalget indstiller til byrådet, at planen vedtages endeligt.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring
Under høringen af planforslaget blev afholdt et borgermøde, hvor de fremmødte blev bedt om at prioritere, hvilke af planens tiltag de syntes burde realiseres først. Ca. 100 borgere deltog, fortrinsvis midaldrende og ældre mennesker.
Et resume af workshoppen på borgermødet kan ses i bilag 3.
 
 
Beskrivelse
Udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø i Viborg indeholder et idékatalog med forslag til tiltag, der kan understøtte den ønskede udvikling af søerne.
 
Tiltagene omfatter overordnet:
  • Anlæg, der giver bedre oplevelses- og aktivitetsmuligheder indenfor planens enkelte delområder - som mere byliv og en fysisk opgradering af ”Den langstrakte Bypark” mellem Borgvold og sØnæs, bedre motionsmuligheder i ”Motionsparken”, mere naturformidling og udeliv i ”Porten til Viborg Naturpark” og ”Natur i baghaven”,
  • forslag om forbedring af stiforhold, skiltning og udsigtsforhold,
  • mere og bedre formidling af fakta om og oplevelsesmuligheder omkring søerne.
 
For et fuldstændigt billede af tiltagene henvises til bilag 2.
 
Idékataloget rummer både forslag indenfor Teknisk Udvalgs, Klima- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder samt enkelte projekter, som flere udvalg kan have en interesse i. Der er derfor behov for, at alle berørte udvalg involveres i planens realisering, og sammen prioriterer og koordinerer hvilke tiltag, der igangsættes, for at få bedst mulig effekt af indsatsen.
 
En del af tiltagene i idékataloget er forholdsvis små, og kan i et vist omfang gennemføres indenfor de enkelte udvalgs eksisterende driftsbudgetter. Andre tiltag kræver særskilte bevillinger. Endelig kan der ved nogle tiltag arbejdes med at opnå ekstern finansiering via fundraising og partnerskaber.
 
Forvaltningen foreslår at arbejde med realisering af søplanens tiltag i 2 trin:
 
Trin 1 (realisering fra 2017 à):
Forvaltningen bemyndiges til at arbejde med realisering af tiltag fra planen i det omfang det er muligt indenfor de eksisterende driftsbudgetter. Af bilag 4 fremgår hvilke tiltag fra udviklingsplanen, der kan arbejdes med at realisere under de enkelte udvalg.
 
Der er endvidere mulighed for at arbejde med realisering og udvikling af projekter, der alene kræver administrativ tid. Eksempler på disse fremgår også af bilag 4.
 
Trin 2 (realisering fra 2018 à):
Projekter til realisering i trin 2 omfatter tiltag, der kræver særskilt bevilling, f.eks. større enkeltprojekter, grupper af småprojekter, der samlet overstiger, hvad der kan gennemføres indenfor driftsbudgettet, forundersøgelser og forprojekter, bl.a. med henblik på fundraising og indgåelse af partnerskaber.
 
Forvaltningen foreslår, at koordinering af disse tiltag drøftes på et årligt fællesmøde mellem Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. På mødet gives en status på udviklingen omkring søerne, og det drøftes hvilke projekter, der er politisk interesse for at arbejde videre med.
 
Mødet holdes i det tidlige forår, så de projekter, der er ønske om at arbejde videre med, kan indgå som forslag i forbindelse med budgetlægningen. Første fællesmøde foreslås afholdt i foråret 2018 med henblik på indarbejdelse i budget 2019 – 2022.
 
Det foreslås endvidere at Forvaltningen ved det årlige fællesmøde redegør for om andre kommunale eller private projekter ved søerne ved at tænkes større/ anderledes, også kan løfte formålet med søplanen. F.eks. kan en forlængelse af en kommende skolesti langs Nørresø til Skolen på Vinkelvej opfylde ønsket i søplanen om en bedre rekreativ sti sydøst for Nørresø.
 
Projekternes politiske ophæng kan aftales konkret fra gang til gang.
 
Forvaltningen bemærker endvidere at arbejdet med at videreudvikle og realisere planens tiltag planlægges at ske i dialog med relevante parter.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Etablering af nye faciliteter, stier mm kan medføre større vedligeholdelsesbyrde.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/25484
Resume
Sagen vedrører aftale mellem Gymnastikhøjskolen ved Viborg og Viborg Kommune om leje af svømmefaciliteter. Aftalen skal genforhandles og der foreligger forslag om en ny aftale, som er gældende for perioden frem til 31. juli 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at lejeaftalen mellem Gymnastik- og Idrætshøjskolen og Viborg Kommune vedrørende højskolens svømmehal for perioden 2017-2020, som er vedhæftet sagen som bilag 2, godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at lejeaftalen mellem Gymnastik- og Idrætshøjskolen og Viborg Kommune vedrørende højskolens svømmehal for perioden 2017-2020, som er vedhæftet sagen som bilag 2, godkendes, idet det forudsættes, at Børne- og Ungdomsudvalget også godkender aftalen.
Sagsfremstilling
Historik
Den nuværende aftale med Gymnastik og Idrætshøjskolen for lån af skolens svømmehal til forenings- og skolesvømning er gældende fra 31/7-2014 frem til 1/8-2017.
Viborg Kommune har haft aftale om leje af svømmefaciliteterne på højskolen igennem en lang årrække og aftalen er afgørende for kommunens muligheder for at imødekomme foreningernes behov for svømmefaciliteter.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Gymnastik og Idrætshøjskolen har fremsendt en ny aftale gældende for perioden 1/8-2017 frem til 31/7-2020.
 
Børn og Unges leje af svømmehallen i skoleåret 2016/2017 udgør 568.000 kr. og foreningsleje udgør 1.253.579 kr.
 
Aftalen skal genforhandles senest den 1.april 2020.
 
Kultur- og Fritidsudvalget finansierer leje til foreningsbrug via udvalgets driftsramme og der er i 2017 – 2020 afsat bevilling til formålet.
Det lejede antal timer i højskolens svømmehal indgår i den årlige lokalefordeling på foreningsområdet, hvor timerne fordeles til foreningssvømning og timerne er hvert år fuldt booket.
 
Skolernes leje af timer til skolesvømning afklares i Børne- og Ungdomsudvalgets regi.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Aftalen gælder fra skoleåret 1/8-2017 frem til 1/8-2020
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I budgetforslag for 2018 er afsat 1.287.000 kr. til formålet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/29078
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at årsregnskabet samt revisionserklæringen for 2016 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget tager årsregnskab for 2016 samt revisorerklæring til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Årsregnskabet 2016 for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald viser et underskud på 106.511 kr. Egenkapitalen udgør ved årets slutning 1.050.989 kr.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 15/68226
Resume
Kulturprinsen fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2016 til godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at årsregnskabet for 2016 godkendes, og

2. at revisionsprotokollatet for 2016 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget tager årsregnskab for 2016 samt revisionserklæring til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Det fremsendte regnskab for 2016 viser et underskud på 29.005 kr.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen bemærker, at Kulturprinsens ledelse i årsberetning anfører årsresultatet som ikke-tilfredsstillende, idet Kulturprinsen ikke har realiseret målet om en positiv egenkapital på 500.000 kr. i 2016.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/15287
Resume
I henhold til Slots- og Kulturstyrelsen skal museer med driftstilskud fra kommuner og Kulturministeriet have regnskabet godkendt af den tilsynsførende kommune.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at Viborg Museums regnskab for 2016 godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at regnskab for 2016 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Regnskabet og årsberetningen forelægges derfor Kultur- og Fritidsudvalget, som er museets bestyrelse.
Regnskabet og årsberetningen vedlægges sagen som bilag.
 
Regnskabet og revisionsprotokol vil foreligge til mødet til underskrift.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/999
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-06-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten 06/2017 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 16/66434
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
 
3.
Samarbejde mellem skoler, foreninger og selvejende idrætshaller
 
Den 16. oktober 2016 afholdte Børne- og Ungdomsudvalget i fællesskab med Kultur- og Fritidsudvalget det fælles møde med deltagelse af repræsentanter fra skoler, foreninger og selvejende haller med henblik på at initiere ideer og projekter til et øget samarbejde. Ved samme lejlighed blev der udlovet en præmie på henholdsvis 20.000 kr. til det bedste projekt og 10.000 kr. til det næstbedste projekt. Der var ansøgningsfrist den 1. juni 2017.
 
Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet to ansøgninger, dels fra Mønsted/Sparkær Skole og dels fra Stoholm Skole. Ansøgningerne og tidsplan vedlægges som bilag 1-3.
 
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Per Møller Jensen og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget har haft lejlighed til at bedømme de indkomne ansøgninger og er blevet enige om, at foreslå en fordeling med 15.000 kr. til hvert af de to projekter.
 
4.
Henvendelse fra Poul Pedersen vedr. den selvejende institution Rødkærsbro Hallens drift af cafe.
Henvendelse af 4. maj 2017 fra Poul Pedersen vedr. forpagtningsaftale, Rødkærsbro Hallen vedlagt som bilag 4
Svar på henvendelse vedr. den selvejende institution Rødkærsbro Hallens forpagtningsaftale vedlagt som bilag 5
Notat til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. den selvejende institution Rødkærsbro Hallens cafedrift vedlagt som bilag 6
 
5.
Fremtidens Folkeoplysningens Hus i Viborg
Skrivelse af 30. maj 2017 fra LOF Midtjylland vedlagt som bilag 7
 
6.
Kjellerup Motorklub - vedr. støtte til Rallyshow / DM Rally 2017.
Ansøgning vedlagt som bilag 8
 Bilag