You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. februar 2018 kl. 12:30

Mødested Gl. Vestre Landsret
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/61295
Resume
Viborg FF søger om godkendelse af projekt for byggeri af nyt klubhus på/ved idrætsanlæg på Kirkebækvej/Rughavevej i Viborg.
 
Der søges om frigivelse af anlægstilskud og om endelig godkendelse af driftsmodel med kommunalt huslejetilskud/lokaletilskud til drift af klubhuset. Endelig ansøges om, at der indgås 30-årig lejeaftale for vederlagsfri leje af sokkelgrund til opførelse af klubhuset.
 
I forbindelse med sagen anmodes om frigivelse af det samlede restrådighedsbeløb på projektet. Restbeløbet anvendes til den fortsatte realisering af projektet ”Sport & Vandforum”, Rughavevej/Kirkebækvej.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives et anlægstilskud til Viborg FF’s klubhusprojekt på 6.900.000 kr. i 2018, og
 
2. at der gives en forhøjelse af anlægsudgiftsbevilling på 8.103.000 kr. til kontoen ”Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej” (sports & vandforum) med rådighedsbeløb på 7.097.000 kr. i 2018,
 
3. at rådighedsbeløbet på 7.097.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigt for 2018 afsatte rådighedsbeløb. I dette forudsættes, at byrådet godkender, at rådighedsbeløbet overføres fra 2017 til 2018 i forbindelse med årsregnskab for 2017,
 
4. at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr.,
 
5. at der, når projektet er realiseret som beskrevet i sagen med bilag, omlægges lokaletilskud til årligt huslejetilskud på 1.175.000 kr. i en 30-årig periode. Huslejetilskud prisreguleres efter gældende principper,
 
6. at der indgås lejeaftale om vederlagsfri leje af sokkelgrund svarende til areal for nyt klubhus med en løbetid på 30 år.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives et anlægstilskud til Viborg FF’s klubhusprojekt på 6.900.000 kr. i 2018,
 
2. at der gives en forhøjelse af anlægsudgiftsbevilling på 8.103.000 kr. til kontoen ”Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej” (sports & vandforum) med rådighedsbeløb på 7.097.000 kr. i 2018,
 
3. at rådighedsbeløbet på 7.097.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigt for 2018 afsatte rådighedsbeløb. I dette forudsættes, at byrådet godkender, at rådighedsbeløbet overføres fra 2017 til 2018 i forbindelse med årsregnskab for 2017,
 
4. at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr.,
 
5. at der, når projektet er realiseret som beskrevet i sagen med bilag, omlægges lokaletilskud til årligt huslejetilskud på 1.175.000 kr. i en 30-årig periode. Huslejetilskud prisreguleres efter gældende principper,
 
6. at der indgås lejeaftale om vederlagsfri leje af sokkelgrund svarende til areal for nyt klubhus med en løbetid på 30 år.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 1. dec. 2016, sag nr. 4, at godkende principskitse for etablering af foreningshus i forbindelse med realiseringen af projektet ”Viborg Vestby -et nyt samlingspunkt” (tidl. benævnt ”Sport & Vandforum”), som grundlag for, at Viborg FF kan arbejde videre med realiseringen af projektet.
 
I skitseplanen er anført:
 
Foreningen Viborg FF er bygherre på projektet.
 
Viborg Kommune godkender, at Viborg FF bygger foreningshus og der indgås lejeaftale for en 30-årig periode om vederlagsfri udleje til kultur-, fritids- og idrætsaktivitet
 
Anlægstilskud til projektet på 6,9 mio. kr., som finansieres af anlægspulje til realisering af ”Sport og Vandforum” i Viborg Vestby.
 
Lokaletilskud m.v. omlægges til huslejetilskud på 1,1 mio. kr. pr. år (2016-priser) i en 30-årig periode, svarende til løbetid for kreditforeningslån/ekstern finansiering på projektet. Beløbet indgår i driften af anlægget og finansieres ved omlægning af lokaletilskud og andre tilskud, der i dag ydes til drift af anlægget på Kirkebækvej.
 
Det bemærkes, at Viborg Kommune i 2015 ydede lokaletilskud m.v. til anlægget på 902.000 kr. (960.000 kr. i 2018-priser) og at der i projektet opereres med yderligere lokaletilskud fra andre lokaletilskudsberettigede foreninger til medfinansiering af huslejetilskuddet.
 
Driftsbesparelse fra nuværende anlæg og fra samdrift med Vestbadet tilføres driften af foreningshuset.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Foreningen Viborg FF har nu fremsendt endelig ansøgning om godkendelse af projektet med:
 
 • Frigivelse af anlægsbevilling på 6,9 mio. kr.
 • Godkendelse af omlægning af lokaletilskud på 1,2 mio. kr. til årligt huslejetilskud på 1,2 mio. kr. i en 30-årig periode
 • Aftale om vederlagsfri leje af areal til opførelse af klubhuset med en løbetid på 30 år.
 
Viborg FF, der er bygherre på projektet anfører i sin ansøgning, at projektet nu er så langt, at der er udsendt udbudsmateriale baseret på opførsel af ca. 2100 m2 bygning og der forventes tilbud på projektet ultimo marts 2018.
 
Projektet involverer Vestbadet, ”Midwest Musketeers” (amerikansk fodbold), Boligselskabernes Fællessekretariatet, VFF a/s og institutionerne i området (kirke, skole, Boligselskabet Viborgs afd. 10 og evt. flere foreninger).
 
Projektet forventes taget i brug i foråret 2019.
 
Projektets anlægsbudget:
 
Byggesum
24.300.000
Totalentreprise samt indfrielse af kreditforeningslån i nuværende klubhus
1.600.000
 
Samlet anlægssum
25.900.000
Finansieringsomkostninger
700.000
Som forventes finansieret således
 
Lokale- og Anlægsfonden
2.000.000
Viborg Kommune
6.900.000
Kreditforeningslån
17.700.000
Samlet finansiering
26.600.000
 
Det bemærkes, at der ikke søges om kommunegaranti for kreditforeningslån, men om huslejegarantitilskud i en 30-årig periode.
 
Driftsmæssigt opereres således med en model, hvor Viborg Kommunes lokaletilskud m.m. omlægges til et årligt tilskud (benævnt ”huslejegaranti”). En garanti, der skal have samme løbetid som kreditforeningslånet, altså 30 år. Garantien foreslås finansieret af de tilskud, som der i dag ydes til Viborg FF (lokaletilskud og tilskud til pasning af udeareal på Kirkebækvej).
Herudover opereres med, at grunden fortsat stilles vederlagsfrit til rådighed, og der anmodes om en formel aftale herom med en løbetid på 30 år, idet en aftale af denne længde er en forudsætning for projektets finansieringsplan.
 
I rammen for driften indgår også indtægter fra udleje til andre foreninger (Midtwest Musketeers m.fl.) og indtægt fra Fællessekretariatet for boligselskabernes/boligselskabernes leje og brug af faciliteterne.
 
I forhold til ansøgningen om et huslejetilskud på 1,2 mio. kr. til projektet bemærkes, at et fast årligt tilskud som anført ovenfor er en forudsætning for projektets finansiering med kreditforeningslån. Det foreslås derfor, at tidligere beslutning om at yde et årligt huslejetilskud i en 30-årig periode fremskrevet fra 1,1 mio. kr. i 2015 til 1.175.000 kr. årligt i 2018-priser fastholdes. Det præciseres i den sammenhæng, at der efterfølgende ikke ydes lokaletilskud herudover til de involverede foreningers lokaleudgifter.
Hvis andre foreninger flytter til anlægget senere behandles deres evt. ansøgninger om lokaletilskud i det konkrete tilfælde, idet det i så fald må dokumenteres at tilflytning af nye foreninger til klubhuset reelt medfører øgede driftsudgifter. Dette skal ses i sammenhæng med, at Viborg Kommune gerne ser, at så mange foreninger som muligt får hjemsted på centret.
 
I forhold til evt. placering af en ny svømmehal i området bemærkes, at klubhusprojektet realiseres således at det i videst muligt omfang tilgodeser sammenhænge med en ny svømmehal (omklædningsrum, cafeområder, mødelokaler, driftsfordele m.v.), men at projektet her realiseres nu, fordi Viborg FF´s nuværende klubhus er helt nedslidt og skal fraflyttes snarest muligt.
 
I forlængelse heraf bemærkes, at det forventes, at beslutningsgrundlag for ny svømmehal kan foreligge til budgetlægningen for 2019-2022 og at det er forventningen, at placeringen af en ny svømmehal i Vestbadet vil indebære, at der skal sikres et nyt plangrundlag for området, som indeholder byggefelt til en evt. kommende svømmehal.
 
Det bemærkes, at indgåelse af en 30-årig lejeaftale for areal til opførelse af klubhuset på sokkelgrund er en forudsætning for, at Viborg FF kan optage kreditforeningslån til projektet.
 
Alternativer
Viborg FF´s nuværende klubhus er så nedslidt, at der skal fraflyttes indenfor en kort tidshorisont. Det er således ikke et alternativ, at Viborg FF kan blive i det nuværende klubhus.
 
Tidsperspektiv
Projektet forventes realiseret, således at det kan tages i brug i 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsudgiftsbevilling finansieres ved forbrug af allerede afsatte bevilling til ”Sport & Vandforum” på Kirkebækvej/Rughavevej.
I forbindelse med bevillingssagen afsluttes tidligere givne bevillinger på projektet til kunstgræsbane og projektudvikling, idet det samlede restrådighedsbeløb på 7.097.000 kr. foreslås frigivet. Det beløb, der vil være til rådighed efter udbetaling af anlægstilskud til Viborg FF anvendes til den fortsatte realisering af projektet ”Sport & Vandforum”, idet der sammen med mulige eksterne bidragydere (fonde m.fl.) arbejdes videre med den fortsatte realisering og finansiering af det samlede projekt for området.
Driftstilskud finansieres ved omlægning indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområder, politikområde: Idræt og Folkeoplysning
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen bemærker, at plangrundlaget for projektet blev godkendt i Byrådet 10. februar 2016, hvor Byrådet godkendte lokalplan nr. 463 for fritidsområde ved Kirkebækvej/Rughavevej (idrætsanlæg, Vestbadet og Bananparken). I lokalplanen er indarbejdet byggefelt ved Vestbadet til et samlet byggeri med foreningshus, fællesfaciliteter m.m., og det vurderes, at det skitserede byggeri opfylder lokalplanens bestemmelse vedr. byggeriet og er i overensstemmelse med intentionerne i den samlede plan for ”Sport & Vandforum”.
 
Forvaltningen har i samarbejde med aktørerne på projektet arbejdet med at skaffe ekstern medfinansiering til det samlede projekt for Sport og Vandforum, og der er udarbejdet en projektbeskrivelse ”Viborg Vestby – et samlingspunkt”, som er anvendt ved henvendelse til fonde m.fl.
Samlet set er status, at der endnu ikke er skabt grundlag for at realisere det samlede store projekt inkl. den endelige indretning af hele området, idet dette forudsætter en stor grad af medfinansiering fra fonde m.fl., men projektet, som Viborg FF nu ansøger om tilskud til passer perfekt ind i den overordnede plan og samtidig afhjælpes et meget akut problem, idet det nuværende klubhus på Kirkebækvej er helt nedslidt.
Bilag

Sagsid.: 18/8751
Resume
I forbindelse med områdefornyelsen i Møldrup, har Møldrup Borgerforening ønsket at etablere et nyt foreningshus i byen, der skal samle eksisterende foreninger, som flytter deres aktiviteter i kommunale ejendomme til det nye foreningshus.
 
På anmodning fra Møldrup Borgerforening og indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget har Byrådet 30. august 2017 besluttet at opkøbe ejendommen Jernbanegade 1, som sammen med den gamle stationsbygning, Jernbanegade 3, skal danne rammen om det nye foreningshus. Jernbanegade 3 ejes af Viborg Kommune.
 
Initiativtagerne bag projektet anmoder nu Viborg Kommune om en hensigtserklæring, hvori den kommunale støtte til projektet beskrives.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler initiativtagerne bag projektet for etablering af aktivitetshus i Møldrup i ejendommene Jernbanegade 1 og 3, Møldrup,
 
2. at Viborg Kommune bidrager med 1,5 mio. kr. til anlægsopgaven i forbindelse med etableringen af foreningshuset,
 
3. at nuværende kommunale driftsmidler fra andre ejendomme i Møldrup kan overføres til projektet, og
 
4. at der kan indgås længerevarende brugsretsaftale om anvendelse af de to nævnte ejendomme til foreningshus i Møldrup.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler initiativtagerne bag projektet for etablering af foreningshus i Møldrup i ejendommene Jernbanegade 1 og 3, Møldrup,
 
3. at nuværende kommunale driftsmidler fra andre ejendomme i Møldrup kan overføres til projektet, og
 
4. at der kan indgås længerevarende brugsretsaftale om anvendelse af de to nævnte ejendomme til foreningshus i Møldrup.
 
Det noteres herudover, at Viborg Kommune i forbindelse med områdefornyelsen i Møldrup har disponeret 1,5 mio. kr. til etablering af foreningshus.
Sagsfremstilling
Historik
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 1. juni 2017, sag nr. 3, at der arbejdes videre med projekt for etablering af foreningshus i og omkring den gamle jernbanebygning i Møldrup (Jernbanegade 3), som en del af områdefornyelsen i Møldrup. Projektet realiseres i Teknisk Udvalgs regi idet det forudsættes, at brugere af Østergade 8, Nygade 4 og Anlægsgade 1 flytter til et nyt aktivitetshus, således at disse ejendomme frigøres og det kommunale tilskudsbeløb hertil kan overføres til det nye foreningshus.
 
Byrådet besluttede efterfølgende på sit møde 30. august 2017, sag nr. 40, at købe ejendommen Jernbanegade 1, som derefter indgår i projektet.
 
 
Inddragelse og høring
Projektet er blevet til på Møldrup Borgerforenings initiativ i forbindelse med inddragelsesprocessen omkring områdefornyelsen. En lokal arbejdsgruppe skal sikre det økonomiske grundlag for renovering af bygninger og den fremtidige drift og vedligehold.
 
 
Beskrivelse
I forbindelse med arbejdet med områdefornyelse i Møldrup er der fra Møldrup Borgerforening fremført ønske om, at sikre bevarelse af den tidligere stationsbygning, og i forlængelse heraf er fremført ønske om etablering af et nyt foreningshus omkring den gamle stationsbygning, som er beliggende Jernbanegade 3. I projektet indgår mulighederne for også at inddrage ejendommen Jernbanegade 1, som er privatejet og at bygge de to ejendomme sammen til et foreningshus.
 
Etablering af et aktivitetshus er en del af programmet for områdefornyelsen i Møldrup og der er i programmet for områdefornyelsen afsat 1,5 mio. kr. til foreningshus.
 
Foreningerne i Møldrup bruger i dag fraflyttede kommunale bygninger til foreningsaktivitet, og der er i forbindelse med områdefornyelsen et lokalt ønske om at samle aktiviteterne i et foreningshus.
 
Foreningerne i Møldrup bruger ejendommene Østergade 8, Nygade 4 og Anlægsgade 1. Anvendelse sker vederlagsfri efter aftale og er gældende ”indtil videre”.
 
Borgerforeningen har i drøftelserne lagt op til, at et sådant foreningshus stilles til rådighed for foreningen, og at der indgås aftale med kommunen om drift og vedligeholdelse. Det har i drøftelserne været forudsat, at driftsmidler fra eksisterende ejendomme overføres til Kultur- og Fritidsudvalget og her tilføres driften af nyt foreningshus og at brugerne herudover skal bidrage til drift m.v. via egenbetaling.
 
Borgerforeningen er nu gået i gang med at søge midler til renovering af ejendommen og anmoder om, at Viborg Kommune godkender hensigtserklæring om, at ejendommene kan anvendes til foreningshus på de i sagen anførte vilkår.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Realiseringen af aktivitetshuset skal ske indenfor områdefornyelsens tidsramme, som indebærer, at områdefornyelsen afsluttes i januar 2020.
 
Det forudsættes, at Viborg Kommunes tilskud til drift af aktivitetshuset finansieresaf allerede afsatte økonomiske rammer til drift af huse og at midler fra de ejendomme, der fraflyttes i forbindelse med projektet overføres til det nye foreningshus i Møldrup.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/10620
Resume
Sagen omhandler salg af ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4, 8800 Viborg. Ejendommene har været benyttet som udstilling, administration, værksteder og magasiner for Viborg Museum. Forvaltningen indstiller, at provenuet fra salget af ejendommene indgår som en del af finansieringen af renoveringen af den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirke Stræde 3, 8800 Viborg.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4 sælges,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at provenuet fra salget af Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4 indgår som en del af finansieringen af renoveringsomkostningerne i forbindelse med klargøring af den tidligere Vestre Landsret bygning – Gråbrødre Kirkestræde 3 – til brug for Nyt Viborg Museum, 
 
3. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at overdragelsen i forbindelse med salg af ejendommen Hjultorvet 4 tilrettelægges på en sådan måde, at Viborg Museum, -så vidt overhovedet muligt, undgår at skulle flytte administrationen til midlertidig placering inden indflytning i ”Nyt Viborg Museum” i 2021.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4 sælges,
 
2. at provenuet fra salget af Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4 indgår som en del af finansieringen af renoveringsomkostningerne i forbindelse med klargøring af den tidligere Vestre Landsret bygning – Gråbrødre Kirkestræde 3 – til brug for Nyt Viborg Museum,
 
3. at overdragelsen i forbindelse med salg af ejendommen Hjultorvet 4 tilrettelægges på en sådan måde, at Viborg Museum, - så vidt overhovedet muligt, undgår at skulle flytte administrationen til midlertidig placering inden indflytning i ”Nyt Viborg Museum” i 2021.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune købte i 2015 den tidligere Vestre Landsret bygning ved Stænderpladsen af Staten med henblik på etablering af et nyt museum i bygningen. Ved indgangen til 2017 lukkede Viborg Museum udstillingerne på Hjultorvet, og påbegyndte tømning af magasiner og udstilling med henblik på kommende salg af bygningerne Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Etablering af et nyt museum ved Stænderpladsen indgår som et af de centrale elementer i planerne for Domkirkekvarteret i Viborg. Forvaltningen har udarbejdet et overslagsbudget for ombygningen af den eksisterende bygning, Gråbrødre Kirke Stræde 3, til Nyt Viborg Museum. Den samlede renoveringsopgave skønnes at koste 32 mio. kr.
Etablering af nye museumsudstillinger, som forventes at beløbe sig til 25-30 mio. kr., indgår ikke i dette beløb, men finansieres igennem bidrag fra fonde.
Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udbud, rådgivnings- og byggeproces som tilsigter, at det nye museum vil kunne slå dørene op medio 2021.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
De to ejendomme klargøres til salg med henblik på overdragelse snarest muligt, dog under hensyn til at undgå midlertidige placeringer af Viborg Museums administration.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
De to ejendomme skønnes på baggrund af ekstern mæglers vurdering, at kunne opnå en salgspris på 19-22 mio. kr.
Provenuet fra salget vil kunne indgå som en del af finansieringen af renoveringsomkostningerne i ”Vestre Landsret”.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/2847
Resume
Sagen omhandler rådgiverudbud i forbindelse med Viborg Museums flytning fra de gamle museumslokaler på Hjultorvet til ”Nyt Viborg Museum” i den tidligere Vestre Landsrets bygning, beliggende Gråbrødre Kirke Stræde 3. Det indstilles til beslutning, at der i foråret 2018 iværksættes et rådgiverudbud med henblik på renovering af bygningen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der iværksættes et EU-rådgiverudbud på opgaven med at renovere ejendommen Gråbrødre Kirkestræde 3 til brug for Nyt Viborg Museum,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling til EU-rådgiverudbud nyt museum på 800.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at udgiften til rådgiveropgaven i 2018 finansieres af kassebeholdningen i 2018, med henvisning til et forventet provenu fra salg af ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der iværksættes et EU-rådgiverudbud på opgaven med at renovere ejendommen Gråbrødre Kirkestræde 3 til brug for Nyt Viborg Museum,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling til EU-rådgiverudbud til nyt museum på 800.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at udgiften til rådgiveropgaven i 2018 finansieres af kassebeholdningen i 2018, med henvisning til et forventet provenu fra salg af ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune købte i 2015 den tidligere Vestre Landsrets bygning af Staten med henblik på etablering af et nyt museum i bygningen. Ved indgangen til 2017 lukkede Viborg Museum udstillingerne på Hjultorvet og påbegyndte tømning af magasiner og udstillinger med henblik på kommende salg.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Etableringen af et nyt museum ved Stænderpladsen indgår som et af de centrale elementer i planerne for Domkirkekvarteret i Viborg. Forvaltningen har udarbejdet et overslagsbudget for ombygningen af den eksisterende bygning, Gråbrødre Kirkestræde 3, til Nyt Viborg Museum. Den samlede renoveringsopgave skønnes at koste 32 mio. kr. Heraf udgør de 2,8 mio. kr. udgifter til rådgivning.
Etablering af nye museumsudstillinger, som forventes at beløbe sig til 25-30 mio. kr., indgår ikke i dette beløb, men finansieres igennem bidrag fra fonde. Beskrivelse af det fremtidige museumsprojekt indgår som bilag.
Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udbud, rådgivning- og byggeproces som tilsigter, at det nye museum vil kunne slå dørene op medio 2021. Byggeprocessen ønskes tilrettelagt således, at lokalhistorisk arkiv, samt Viborg Museums administration og værksteder, vil kunne tage dele af den renoverede bygning i brug allerede i 2020. Dette muliggør en flytning fra Hjultorvet til Gråbrødre Kirkestræde 3 uden fordyrende midlertidige placeringer.
Første fase i processen vedrører EU-udbud af rådgiveropgaven. Rådgiver skal kunne aflevere hovedprojektet, som danner grundlag for udbuddet af byggeopgaver i EU-licitation i august 2019. Selve byggeperioden påbegyndes januar 2020.
 
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Rådgiverudbuddet iværksættes primo 2018 med henblik på ibrugtagning af den renoverede bygning som museum medio 2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den samlede rådgivningsopgave forventes at beløbe sig til 2,8 mio. kr. Udgiften hertil dækkes af forventet provenu fra salg af ejendommene Hjultorvet 9-11 samt Hjultorvet 4. Salget af disse to ejendomme forventes at indbringe et provenu på 19-21 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at kommunekassen udgør ”byggekredit” indtil provenuet fra ejendomssalget er realiseret. Den resterende finansiering sker gennem salg af øvrige bygninger, som indgår i den samlede bygnings- og funktionsrokade i forbindelse med realiseringen af planerne for Nyt Viborg Museum og Domkirkekvarteret
 
Den samlede renoveringsopgave af Gråbrødre Kirkestræde 3 vil påføre Viborg Kommunes anlægsramme en samlet bruttoudgift på omtrent 32 mio. kr. Det forventes dog ikke at medføre en reel nettoudgift for Viborg Kommune, idet udgifter til renoveringen af bygningen forventes at kunne finansieres igennem salg af andre bygninger der funktionstømmes og fraflyttes i forbindelse med realisering af helhedsplanen for Domkirkekvarteret.
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Rådgiverudbuddet gennemføres som EU-udbud i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Bilag

Sagsid.: 18/2683
Resume
Sagen vedrører implementering af Kulturstrategi 2017-2020.
I sagen redegøres overordnet for dispositioner foretaget i 2017 i forhold til indsatsområderne ”Kultur og erhverv” og ”Kultur i hele kommunen”. I sagen fremlægges 4 indkomne ansøgninger, hvoraf 3 indstilles til støtte.
Sagen ligger op til, at udvalget på baggrund af ansøgningerne drøfter niveau og ambitioner i forhold til indsatsområderne.
Det foreslås at Kultur- og Fritidsudvalget delegerer kompetence til forvaltningen i mindre sager, som kan henføres til indsatsområderne ”Kultur og Erhverv”, samt ”Kultur i hele kommunen”.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Kultur og Fritidsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter ambitionsniveauet for indsatsområderne ”Kultur i hele kommunen” og ”Kultur og Erhverv”.
 
2. at udvalget bevilliger tilskud finansieret indenfor indsatsområderne ”Kultur i hele kommunen” og ”Kultur og Erhverv” til
· Bogudgivelse – Dollerup lokalhistoriske forening – 3.500 kr.
· Driftstilskud til Kartoffeltyskermuseet i Grønhøj – 7.000 kr.
· Alverdens kunstudstilling i Hjarbæk 2018 – 10.000 kr.
 
3. at udvalget meddeler afslag på ansøgning fra Løgstrup lokalhistoriske arkiv. Afslaget begrundes i, at det lokalhistoriske arkiv modtager et årligt tilskud på 25.000 kr.
 
4. at udvalget delegerer kompetence til forvaltningen i forhold til at foretage administrative afgørelser i mindre sager indenfor indsatsområderne ”Kultur og Erhverv”, samt ”Kultur i hele kommunen”,
 
5. at der fastlægges en øvre grænse på administrativ sagsbehandling på 35.000 kr.,
 
6. at der disponeres en økonomisk ramme på 300.000 kr. årligt i 2018,2019 og 2020 til indsatsområderne ”Kultur og Erhverv” og ”Kultur i hele kommunen”,
 
7. at beløbet finansieres indenfor den økonomiske ramme på årligt 500.000 kr. som er afsat til understøttelse af Kulturstrategi 2017-2020 i forbindelse med budget 2017,
 
8. at Kultur- og Fritidsudvalget løbende orienteres om udmøntningen af indsatsområderne samt administrative beslutninger i henhold til disse.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget bevilliger tilskud finansieret indenfor indsatsområderne ”Kultur i hele kommunen” og ”Kultur og Erhverv” til:
 
· Bogudgivelse – Dollerup lokalhistoriske forening – 3.500 kr.
· Driftstilskud til Kartoffeltyskermuseet i Grønhøj – 7.000 kr.
· Alverdens kunstudstilling i Hjarbæk 2018 – 10.000 kr.
 
2. at udvalget meddeler afslag på ansøgning fra Løgstrup lokalhistoriske arkiv. Afslaget begrundes i, at det lokalhistoriske arkiv modtager et årligt tilskud på 25.000 kr.,
 
3. at udvalget delegerer kompetence til forvaltningen i forhold til at foretage administrative afgørelser i mindre sager indenfor indsatsområderne ”Kultur og Erhverv”, samt ”Kultur i hele kommunen”,
 
4. at der fastlægges en øvre grænse på administrativ sagsbehandling på 35.000 kr.,
 
5. at der disponeres en økonomisk ramme på 300.000 kr. årligt i 2018,2019 og 2020 til indsatsområderne ”Kultur og Erhverv” og ”Kultur i hele kommunen”,
 
6. at beløbet finansieres indenfor den økonomiske ramme på årligt 500.000 kr. som er afsat til understøttelse af Kulturstrategi 2017-2020 i forbindelse med budget 2017,
 
7. at Kultur- og Fritidsudvalget løbende orienteres om udmøntningen af indsatsområderne samt administrative beslutninger i henhold til disse.
 
Sagen genoptages til overordnet drøftelse af indsatser og satsninger på et kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 afsattes 500.000 kr. til understøttelse og implementering af Kulturstrategi 2017-2020.
I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 besluttedes det, at Kulturstrategi 2017-2020 skal implementeres i byrådsperioden.
 
I 2017 disponeredes der midler fra indsatsområderne ”Kultur og Erhverv” og ”Kultur i hele kommunen” til:
 
 • Tilskud til etableringsomkostninger i forbindelse med cirkusskole – Fly.
 • Tilskud til brænding af keramiske kakler til projektet ”Landskabet lukker sig op” – Knudby.
 • Tilskud til koncertarrangement – Viborg Spillefolk – Dollerup.
 • Tilskud til Musikfestival – Hjarbæk.
 • Tilskud til Viborg Fortællekreds – udstyr til brug for fortællearrangementer i hele kommunen.
 • Tilskud til unge-kunstprojektet ”Aftryk til udtryk” – Karup, Bjerringbro, Ørum, Stoholm og Hammershøj.
 • Tilskud til Kulturnatten 2017 (Kultur & Erhverv).
 • Tilskud til ”Gadefesten” (Kultur & Erhverv).
 
Tilskuddene blev ydet på baggrund af administrativ sagsbehandling. Kultur- og Fritidsudvalget delegerede kompetencen til forvaltningen i forbindelse med behandlingen af sag nr. 1 på møde i Kultur – og Fritidsudvalget 27. april 2017.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen fremlægger til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering og beslutning om tilskud af indkomne ansøgninger:
 
 • Støtte til bogudgivelse – Dollerup lokalhistoriske arkiv
Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere støttet bogudgivelser af kulturel- og lokalhistorisk karakter.
 
 • Støtte til ”Alverdens Kunstudstilling” i Hjarbæk
Et kulturelt initiativ med lokal forankring og medejerskab.
 
 • Støtte til Kartoffeltyskermuseet – Grønhøj
”Kartoffeltyskerne på Alheden” ansøger om tilskud til drift af anneks i Grønhøj.
 
 • Støtte til indkøb af IT-udstyr m.v. – Lokalhistorisk arkiv Løgstrup
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af sag nr. 4 på møde i Kultur- og Fritidsudvalget 04. oktober 2016, at der bevilges et årligt tilskud på 25.000 kr. til det lokalhistoriske arkiv i Løgstrup.
 
Forvaltningen vurderer, at det på baggrund af de forelagte ansøgninger vil være hensigtsmæssigt at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ambitionsniveauet i forbindelse med indsatsområderne ”Kultur i hele kommunen” og ”Kultur og Erhverv”.
 
Forvaltningen foreslår, at der disponeres 300.000 kr. årligt i 2018,2019 og 2020 til implementering af indsatsområderne ”Kultur og Erhverv” og ”Kultur i hele kommunen”.
 
Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget delegerer kompetencen til at udmønte initiativer og understøtte mindre projekter indenfor indsatsområderne til forvaltningen indenfor den økonomiske ramme på 300.000 kr.
 
Forvaltningen foreslår, at der fastsættes en øvre grænse for administrativ sagsbehandling på 35.000 kr., samt at Kultur- og Fritidsudvalget løbende orienteres om administrative dispositioner indenfor indsatsområderne under punktet gensidig orientering.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningens forslag tager sigte mod at etablere en smidig og effektiv implementering af indsatsområderne. Større sager, samt sager af mere politisk og principiel karakter som vedrører implementering af Kulturstrategi 2017-2020, forelægges udvalget. 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/5194
Resume
 
Fritidsrådet skal i højere grad sætte retning for, inddrage og udvikle Folkeoplysningen i Viborg Kommune, for eksempel ved afholdelse af åbne temamøder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at Folkeoplysningsudvalget nedlægges i sin nuværende form,
 
3. at der i stedet nedsættes et Fritidsråd med kompetence som beskrevet i denne sag og denne sags bilag 1,
 
4. at Kultur & Udvikling står for gennemførelse af valg til Fritidsrådet som beskrevet i sagen samt indkaldelse til konstituerende møde,
 
5. at spørgsmål om Fritidsrådets valg, kompetence og virkemåde afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget,
 
6. at Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet i 2020 evaluerer rådets arbejde og funktion,
 
7. at Byrådet udpeger 2 medlemmer til Fritidsrådet, og
 
8. at formand og næstformand for Fritidsrådet aflønnes ifølge bestemmelserne i kommunens styrelsesvedtægt.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Folkeoplysningsudvalget nedlægges i sin nuværende form,
 
2. at der i stedet nedsættes et Fritidsråd med kompetence som beskrevet i denne sag og denne sags bilag 1, dog således, at rådet sammensættes således:
 
1 repræsentant fra uniformerede korps/juniorklubber/øvrige foreninger
2 repræsentanter fra idræt
2 repræsentanter fra voksenundervisning
1 repræsentant fra handicapidrætsforeninger
1 repræsentant for de selvorganiserede indenfor fritids- og idrætsområdet
2 repræsentanter udpeget af Byrådet
I alt 9 medlemmer
 
3. at Fritidsrådet i sin arbejdsform inddrager relevante samråd, interessenter og øvrige samarbejdspartnere i forberedelse af temamøder, således at flere end alene Fritidsrådets 9 faste medlemmer inddrages i arbejdet
 
4. at Kultur & Udvikling står for gennemførelse af valg til Fritidsrådet som beskrevet i sagen samt indkaldelse til konstituerende møde,
 
5. at spørgsmål om Fritidsrådets valg, kompetence og virkemåde afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget,
 
6. at Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet i 2020 evaluerer rådets arbejde og funktion,
 
7. at Byrådet udpeger 2 medlemmer til Fritidsrådet, og
 
8. at formand og næstformand for Fritidsrådet aflønnes ifølge bestemmelserne i kommunens styrelsesvedtægt.
Sagsfremstilling
Historik
Med baggrund i tidligere lovgivning har der hidtil i Viborg Kommune været nedsat et folkeoplysningsudvalg med repræsentanter for de organisationer/foreninger, der er i berøring med området samt med repræsentation fra politikere i Byrådet.
Se nærmere under afsnittet Juridiske og planmæssige forhold for nugældende lovgrundlag.
 
 
Inddragelse og høring
13. februar 2018 har der været afholdt møde med formandskabet for det nuværende Folkeoplysningsudvalg og repræsentanter for de eksisterende samråd, samt handicap-idrætten.
 
På mødet blev forslaget om at erstatte Folkeoplysningsudvalget med et Fritidsråd drøftet.
 
 
Beskrivelse
Der foreslås nedsat et nyt råd, som erstatter det tidligere Folkeoplysningsudvalg, både i form og til dels i sammensætning. Udvalget foreslås benævnt Fritidsrådet. Formålet er at søge større udvikling af hele fritidsområdet og inddragelse af flere foreningsmedlemmer i dette udviklingsarbejde.
 
Fritidsrådet afholder temamøder for og i fællesskab med foreninger, relevante organisationer og enkeltpersoner. Eksempler på dette kan være:
 • hvordan kan vi i Viborg Kommune understøtte E-sport,
 • styrkelse af det politiske ungdomsarbejde
 • hvordan anvender flest muligt af kommunens foreninger det nye GAME gadeidrætscenter
 • hvordan inddrages andre end idrætsforeninger i Viborg Kommunes nye politik Viborg i bevægelse
 • foreningers og Fritidsrådets anvendelse af sociale medier i dialog med medlemmer blandt andet om udvikling af fritidsområdet mv.
 
Fritidsrådet nedsættes i h.t. folkeoplysningslovens § 35 (se afsnittet Juridiske og planmæssige forhold) og er høringspart overfor Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til
 
1) folkeoplysningspolitikken i kommunen,
2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed,
3) kommunens tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed.

Fritidsrådets kompetence er uændret i forhold til det nuværende Folkeoplysningsudvalg. Delegationsplan for fritidsrådet er vedlagt som bilag. Forvaltningen administrerer tilskud jf. Folkeoplysningsloven og vedtagne retningslinjer.
 
Fritidsrådet skal kunne agere fleksibelt og nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til at arbejde med forskellige temaer. Personer, uden for Fritidsrådet, med særlig kompetence og interesse kan inddrages i arbejdsgrupperne.
 
 
Rådets sammensætning
Medlemmerne udpeges fra følgende organisationer/Byrådet:
2 repræsentanter fra uniformerede korps/juniorklubber/øvrige foreninger
3 repræsentanter fra idræt
2 repræsentanter fra voksenundervisning
1 repræsentant fra handicapidrætsforeninger
1 repræsentant for de selvorganiserede indenfor fritids- og idrætsområdet
2 repræsentanter udpeget af Byrådet
I alt 11 medlemmer
 
Der vælges et tilsvarende antal suppleanter.
 
På mødet den 13. februar 2018, med repræsentanter fra samrådene, blev det anbefalet, at mindst ét af repræsentanterne, som Byrådet udpeger, er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Valgmøde
Hvis der findes organiserede samråd står disse for afholdelsen af valget inden for deres gruppe. Foreninger, der opfylder betingelserne for at deltage i valget, men ikke er medlem af samrådet, kan deltage på samme vilkår.
Forvaltningen for Kultur & Udvikling står for afholdelsen af valg inden for grupper, der ikke har et organiseret samråd.
 
Der findes i øjeblikket følgende organiserede samråd:
Idræt: Viborg Idrætsråd
Voksenundervisning: Viborg Folkeoplysnings Samråd
Uniformerede korps: Børne- og Ungdomsforeningernes samråd
 
Valget i alle grupper afholdes samtidig på et valgmøde arrangeret af Kultur & Udvikling.
 
Hver aktiv, godkendt, folkeoplysende forening (med selvstændige vedtægter) kan deltage i valget og møde op med op til to personer.
 
Valggrupperne opfordres til at tage hensyn til spredning på køn, geografi, alder, etnicitet og forskellige interesser inden for gruppen.
 
Valgproceduren besluttes inden for hver valggruppe.
På valgmødet indstiller hver valggruppe et antal kandidater (medlemmer og suppleanter). Der kan indstilles flere kandidater end antallet af pladser inden for valggruppen. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter Fritidsrådets sammensætning.
                                                
Hvis en plads i rådet ikke kan besættes på grund af manglende kandidater bortfalder denne plads, med mindre Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en repræsentant.
 
 
Medlemmers udpegningsperiode
Udpegning til Fritidsrådet sker første gang efter Byrådets godkendelse af disse retningslinjer.
Valgperioden følger Byrådets valgperiode.
 
 
Formandskab
Ved rådets første møde udpeges en formand og en næstformand.
 
Formanden leder forhandlinger og afstemninger samt drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.
 
I særlige tilfælde kan formandskabet eller et udpeget forretningsudvalg afgøre indkomne sager af hastende karakter.
 
Der afsættes beløb til honorering af formandskabet.
 
 
 
Kultur & Udvikling er sekretariat for Fritidsrådet.
Rådet holder op til fire årlige møder. Dagsorden med bilag udsendes senest 5 dage inden mødet. I særlige tilfælde kan der indkaldes til møde med kortere varsel.
Fritidsrådet fastsætter selv sine mødedatoer for et år ad gangen.
 
 
Folkeoplysningsudvalget vedtog på sit møde den 6. oktober 2017:
Folkeoplysningsudvalget evaluerede arbejdet i udvalget i perioden 2014-17 og besluttede i den anledning at anbefale, at udvalget fortsætter i perioden 2018-21 og sætter i denne periode fokus på temadrøftelser.
 
 
Efter to års funktionsperiode evaluerer Fritidsrådet, samt Kultur- og Fritidsudvalget, Fritidsrådets arbejde og funktion. Herunder muligheden for en ny sammensætning/valgperiode.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Udpegningsperioden følger som udgangspunkt Byrådets valgperiode, men da rådet er helt nyt evalueres arbejdsform og sammensætning efter to år.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifterne til Fritidsrådet afholdes af kommunalbestyrelsen, jf. Folkeoplysningsloven, § 40, stk. 1.
 
I henhold til kommunens styrelsesvedtægt aflønnes udvalgets formand. Den økonomiske ramme disponeres til aflønning af formand og næstformand for Fritidsrådet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
I henhold til folkeoplysningsloven, § 35, skal kommunen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver.
 
Kapitel 3 i loven handler om, at kommunen skal fastsætte og fordele en beløbsramme til a) folkeoplysende voksenundervisning, b) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, og c) udviklingsarbejde inden for lovens område.
 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages, jf. ovenfor, i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af
1) folkeoplysningspolitikken i kommunen,
2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed,
3) kommunens tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed.

Ved brugerinddragelse forstås lovens brugere, dvs. de foreninger, aftenskoler m.v., som kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningslovens regler.
Ligeledes vil selvorganiserede grupper i princippet skulle inddrages. Det forudsætter dog, at de er organiseret på en sådan måde, at det er muligt at identificere en repræsentation for denne del af den folkeoplysende virksomhed.
 
Generelt har kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 33, stk. 1, kompetencen til at træffe beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter folkeoplysningsloven, der ikke er henlagt til anden myndighed.
Bilag

Sagsid.: 16/63121
Resume
Ændringer i Folkeoplysningsloven skal sikre, at der ikke ydes støtte til foreninger, der modarbejder eller underminerer de grundelementer i vores samfund, som loven har til formål at understøtte.
 
Betingelserne til foreninger, der søger om støtte til folkeoplysende aktiviteter strammes op. Kommunernes tilsynspligt indskærpes og styrkes. Kommunerne skal offentliggøre foreningernes tilskudsregnskab efter loven og en fortegnelse over de foreninger, som henholdsvis modtager støtte eller får afslag på støtte efter Folkeoplysningsloven.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering for andre stående udvalg.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering for andre stående udvalg.
Sagsfremstilling
Historik
Folketinget har vedtaget en lov om ændring af Folkeoplysningsloven, som skal hindre at foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan modtage offentlig støtte. Loven er trådt i kraft 01.01.2017.
 
Forvaltningen har afventet en vejledning fra Kulturministeriet og endelig har KL afholdt temamøde om lovændringerne den 4. december, hvor det blev præciseret, hvad der forventes af kommunerne.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
I § 29 i Folkeoplysningsloven tilføjes, at foreningernes tilskudsregnskab skal offentliggøres.
 
 • I Viborg Kommune indsender alle foreninger, der har fået tilskud efter Folkeoplysningsloven et afregningsskema med underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer og revisor. Forvaltningen vil offentliggøre skemaerne på viborg.dk
 
I § 33, stk. 5 præciseres kommunens tilsynspligt med foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler. Tilskud kan kræves tilbagebetalt og foreninger kan fratages anviste lokaler, hvis de ikke overholder loven.
 
 • Forvaltningen fører generelt tilsyn ud fra en videns- og risikobaseret tilgang. Der afholdes møde med nye folkeoplysende foreninger inden godkendelse, hvor principper for foreningsdemokrati og tilskud gennemgås.
 
 • Der udtages hvert år et antal repræsentative foreninger til besøg og revision. Her gennemgås foreningens tilskudsregnskab, vedtægter og aktivitetsplaner. Der kan føres uanmeldte tilsyn.
 
 • Hvis der er mistanke om mistænkelig adfærd i en forening, der benytter kommunale lokaler eller får kommunalt tilskud, vil forvaltningen reagere på dette og undersøge omstændighederne nærmere.
 
§ 35a angiver, at kommunen skal offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der får tilskud eller benytter lokaler efter Folkeoplysningslovens retningslinjer. Tillige skal oplyses, hvis foreninger får afslag på tilskud eller lokaler.
 
 • På viborg.dk vil en liste over foreninger, der har fået lokaler og tilskud på lokaler og tilskud i det foregående år blive offentliggjort. Her vil også fremgå en liste over foreninger, der har fået afslag.
 
§ 44a meddeler, at foreninger, der får tilskud under anden lovgivning og lokaler tildelt efter anden lovgivning, er underlagt samme krav om, at formål og adfærd ikke må underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
 
 • Kultur- og Fritidsudvalget orienterer øvrige udvalg om lovændringen, da loven også er gældende for kommunale tilskud og udlån eller udleje af lokaler til foreninger, der fungerer på andet grundlag end folkeoplysningsloven.
 
 
Forvaltningen vil sikre, at foreningerne bliver orienteret om de nye tiltag i henhold til den nye lovgivning.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen vil offentliggøre tilskudsregnskaber og en liste over foreninger, der har fået lokaler og tilskud i det foregående år, på viborg.dk gældende fra lovændringens tiltrædelse 1. januar 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/9926
Resume
Udvalget orienteres om Viborg Bibliotekerne og udvalgte aktiviteter/projekter.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018
Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet  
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Indledningsvis 10 min. guidet rundtur på Hovedbiblioteket, med præsentation af udvalgte aktiviteter/projekter. Herefter en overordnet orientering om Viborg Bibliotekerne, ved biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten februar 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag

Sagsid.: 17/62543
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
 
3.
Orientering om puljer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område
Bilag 1
 
4.
Orientering vedr. Borgerhuset Stationen
 
5.
Møde om rytmisk vækstlag og øvelokaler 03. april 2018 kl. 19.00 på Paletten.
 
6.
Orientering om MTB-satsning i samarbejde med Silkeborg
 
7.
Orientering om ulykke i Viborg Svømmehal
 
Bilag