You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. april 2018 kl. 12:15

Mødested Vestervang skole, lokale "Prismen" og "Rubinen"
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget 12.15 - 13.15

Sagsid.: 18/12437
Resume
Viborg Kommune kan blive UNICEF By 2019. Erfaringerne fra tidligere UNICEF By-kommuner samt UNICEFs egne krav og anbefalinger til arbejdet som UNICEF By fremføres. Der fremgår endvidere anbefalinger til økonomi, projektorganisering og den organisatoriske placering af opgaven, såfremt Viborg Kommune ønsker at gå videre i arbejdet med at kandidere til UNICEF By 2019.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer,
 
1. at der bl.a. på baggrund af drøftelser i et fælles møde med Børne- og Ungdomsudvalget 24. april 2018, på nuværende tidspunkt ikke er noget ønske om at gå videre med projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Der er igangsat en undersøgelse af mulighederne for at Viborg Kommune kan blive UNICEF By 2019.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Med baggrund i historikken er der rettet henvendelse til UNICEF med henblik på at undersøge mulighederne for at Viborg Kommune kan blive UNICEF By 2019. UNICEF er umiddelbart positive overfor henvendelsen og fortæller, at Viborg Kommune allerede indgår i deres overvejelser om mulige kommuner til UNICEF By 2019, lige som også Aarhus Kommune er med i overvejelserne.
 
Hvilke krav er der til en UNICEF By?
Som UNICEF By er der en række krav, kommunen skal leve op til. I det nedenstående fremgår en oversigt over krav til støtteprojekt, aktiviteter, indsamling, organisering og ressourcer.
Af bilaget fremgår hele UNICEFS beskrivelse af, hvad der ligger i et samarbejde med UNICEF omkring UNICEF By-konceptet. Beskrivelsen er oprindeligt udarbejdet til Gentofte Kommune, og er derfor kun vejledende.
 
Beskrivelse af at være UNICEF BY
Børn er UNICEFs absolutte fokusområde. Udsatte børn, underernærede børn, syge børn, misbrugte børn, krigsramte børn og børn hvis liv bliver slået i stykker af katastrofer. I det hele taget hjælper UNICEF børn, der lider. Som UNICEF By støtter kommunen den gode sag i et helt kalenderår, og får en god mulighed for at lære kommunens børn og unge om UNICEFs arbejde og til at give dem en forståelse for de vilkår, som børn vokser op under andre steder i verden. Samtidig er det også en god mulighed for at sætte Viborg på landkortet, for at give borgere og besøgende en række gode oplevelser – og ikke mindst for at samle hele kommunen om et fælles projekt.
Støtteprojekt
Som UNICEF By vælger kommunen at støtte fx et konkret UNICEF-projekt i et specifikt land eller at støtte et af UNICEFs indsatsområder, som f.eks. uddannelse, sundhed, børnearbejde, flygtninge, børnekonventionen etc.
Aktiviteter
Kommunens aktiviteter vil normalt bestå af en række større og mindre aktiviteter med fokus på kommunens udvalgte UNICEF-arbejde. Typisk bliver biblioteket en UNICEF-ambassade, hvor man finder en masse spændende materiale om projektet.
Indsamling
Kommunen sætter et indsamlingsmål, typisk på 1-1,5 mio. kr. til et projekt/tema. Konkret er der tidligere indsamlet mellem 1,4 og 2 mio. kr.
Organisering og ressourcer
Kommunen tildeler de rette ressourcer, fx en projektleder og en event manager i kommunen, som er dedikeret til at løfte UNICEF By. Kommunen opretter relevante styregrupper, arbejdsgrupper og kommunikations- og aktivitetsplaner til gavn for projektet.
 
 
Rammerne for Viborg Kommune som UNICEF By 2019
Baseret på erfaringerne fra andre kommuner kan et forslag til økonomi og organisering for Viborg Kommunes vedkommende som UNICEF By 2019 være:
 
Økonomi:
Der afsættes omkring 1.000.000 kr. til projektet som dækker aflønning af projektmedarbejder og kampagneudgifter.
 
Projektorganisering
 
Projektejer
- Direktøren Kultur & Udvikling
 
Styregruppe
- Repræsentant(er) fra Kultur & Udvikling samt Børn og Unge
- Kommunikationschefen
- Projektleder fra Kultur og Udvikling
 
Arbejdsgruppe
- Projektleder fra Kultur & Udvikling
- Projektmedarbejder (til understøtte af UNICEF By 2019 og aflastning af projektlederens sædvanlige opgaver. Størstedelen af de afsatte midler går hertil)
- Kommunikationsmedarbejder (1 dag ugentligt)
- AC-projektsekretær (1 dag ugentligt)
 
Øvrige anbefalinger
 
 
Valg af projektleder
Projektlederen rekrutteres internt med en konsulent, der er vant til at navigere både internt i kommunen og med en lang række forskellige interessenter eksternt i kommunen fx virksomheder, samarbejdspartnere i forbindelse med kulturevents etc..
 
Samarbejde med UNICEF
Tidligt i processen skal det forventningsafstemmes, hvor meget Viborg Kommune ønsker at trække på UNICEFs ressourcer og viden i forhold til kampagnen.
 
Kommunikation
Det kræver en stor kommunikationsindsats at være UNICEF By
 
 
Anbefaling: Organisatorisk placering af projektejerskab og projektledelse i arbejdet med Viborg Kommune som UNICEF By 2019
Med afsæt i UNICEFs klare anbefaling og erfaringerne fra andre kommuner, foreslås det, at Viborg Kommune forankrer den fremtidige projektledelse, organisering, planlægning og administration i forbindelse med Unicef By 2019 i Kultur- og Fritidsudvalget, som er det udvalgsområde, der har både den største erfaring med store kulturevents og det bredeste netværk internt og eksternt i kommunen i denne kontekst.
 
Den videre proces
Såfremt Viborg Kommune er interesserede i at høre mere om arbejdet som UNICEF By, foreslår UNICEF et uforpligtende møde mellem Borgmester Ulrik Wilbek, UNICEF Generalsekretær Steen Andersen, og projektleder for UNICEF By, Charlotte Bøie.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 15/69255
Resume
Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017, at der indgås aftale med Dansk Halbyggeri a/s om om- og udbygning af Tinghallen mv., og at sagen genoptages, når der foreligger endelig afklaring af aftaler og problemstillinger i forbindelse med projektet.
 
Indstilling
Den politiske styregruppe på projektet har afholdt møde 23. april 2018.
På baggrund heraf indstiller direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at projektet realiseres som beskrevet i sagen,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Tingpladsen, Viborg Sport og Event" forhøjes
med (85.529.000 kr. + 4.035.000 kr.) 89.564.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.144.000 kr. i 2018, 46.127.000 kr. i 2019 og 28.293.000 kr. i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.536.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020 til kontoen ”Tingpladsen Viborg Sport og Event”, og
 
4. at udgiften på 15.144.0000 kr. i 2018 finansiers af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet, udgiften på 46.127.000 kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløbet på 42.709.000 kr., der er afsat på basisbudgettet for 2019 samt ved forbrug af kassebeholdningen på 3.418.000 kr. (med henvisning til salgsindtægten for salg af grund til hotelbyggeri) samt nettoudgiften på (28.293.000-18.536.000 kr.) 9.757.000 kr. i 2020 finansieres af det på basisbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet realiseres som beskrevet i sagen,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Tingpladsen, Viborg Sport og Event" forhøjes
med (85.529.000 kr. + 4.035.000 kr.) 89.564.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.144.000 kr. i 2018, 46.127.000 kr. i 2019 og 28.293.000 kr. i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.536.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020 til kontoen ”Tingpladsen Viborg Sport og Event”, og
 
4. at udgiften på 15.144.0000 kr. i 2018 finansiers af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet, udgiften på 46.127.000 kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløbet på 42.709.000 kr., der er afsat på basisbudgettet for 2019 samt ved forbrug af kassebeholdningen på 3.418.000 kr. (med henvisning til salgsindtægten for salg af grund til hotelbyggeri) samt nettoudgiften på (28.293.000-18.536.000 kr.) 9.757.000 kr. i 2020 finansieres af det på basisbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har tidligere behandlet sagen vedr. projektet for om- og udbygning af Tinghallen og området ved Tinghallen og Viborg Stadion Center og sagen blev senest behandlet på møde i Byrådet 20. december 2017, hvor Byrådet besluttede at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Byrådet således,
 
1. at projekt fra Dansk Halbyggeri a/s på om- og udbygning af Tinghallen a/s vælges, således at der indledes forhandling med henblik på at indgå kontrakt med Dansk Halbyggeri a/s om opgaven umiddelbart efter Byrådets godkendelse,
 
2. at sagen genoptages, når der foreligger endelig aftale om opgavens udførelse med Dansk Halbyggeri med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til byggeriet.
 
Baggrunden for denne beslutning var, at Byrådet på sit møde 17. maj 2017, sag nr. 4, besluttede,
 
1. at det godkendes, at projektet ”Viborg Sport & Event” sendes i udbud, således som projektet er beskrevet i sagen incl. det i sagen anførte anlægsbudget for projektet,
 
2. at det godkendes, at den som bilag til sagen (model 2) skitserede vejløsning realiseres i forbindelse med projektet,
 
3. at projektet udbydes som totalentrepriseprojekt,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.100.000 kr. til kontoen ” Tingpladsen, Viborg Sport og Events” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
5. at udgiften på 5.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
 
På Byrådets møde 17. maj 2017, sag nr. 4, besluttede Byrådet endvidere, at sælge en del af grundareal på Tingvej til opførelse af hotel.
 
Endelig bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 13. december 2017 behandlede sag vedr. en række forhold, der også skal afklares i forbindelse med projektets realisering og som indeholder økonomiske problemstillinger. Disse beskrives nedenfor i sagen.
 
Som anført besluttede Byrådet på sit møde 20. december 2017, at sagen genoptages, når der foreligger endelige aftaler med Dansk Halbyggeri a/s samt afklaring af andre problemstillinger vedr. projektet, med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen til projektet.
 
 
Inddragelse og høring
Det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og med etablering af nyt hotel syd for Tinghallen indebærer, at kælderen i Tinghallen lukkes ca. 5 måneder og at Viborg Bankocenter skal flytte fra nuværende lokaliteter.
Forvaltningen har siden sommeren 2017 drøftet og forhandlet bedst mulige løsninger med lejere og foreninger i disse lokaliteter.
Herudover er naboer orienteret og hørt.
 
 
Beskrivelse
Projektet er kompliceret og indeholder rigtig mange delelementer. Der er i perioden siden december 2017 arbejdet med at finde løsninger ud fra en vurdering af kvalitet og udtryk, effektiv daglig drift og anlægsøkonomi og der har været optimal fokus på at finde gode og billige løsninger. Projektet har været udfordret på en række punkter, men der foreligger nu en række løsningsmodeller, som indebærer, at projektets økonomi næsten er uændret siden det blev behandlet i december 2017. Nedenfor er anført hovedoversigt over anlægsøkonomien i projektet og efterfølgende en række bemærkninger og løsningsmodeller for de enkelte elementer i projektet.
 
Oversigt over projektets anlægsøkonomi til byggeriet:
 
Elementer
Kontraktsum + evt. tillæg - dec. 2017
Kontraktsum + evt. tillæg vurderet i marts/april 2018
Note
Kontraktsum, Dansk Halbyggeri a/s
62.544.000
62.544.000
 
Forstærkning af dæk i Tinghallen
3.000.000
3.600.000
1
Gulvbelægning i Tinghallen
600.000
594.000
2
Opgradering af facadeløsning
1.935.000
1.425.000
3
Belægning udenfor Tinghallen
400.000
400.000
 
Tillægspriser i udbud
1.710.000
2.100.000
4
Teleskoptribune
7.000.000
6.856.000
 
Grundudgifter m.v.
1.130.000
1.130.000
 
Omkostninger og bygherreleverancer
10.111.000
9.836.000
 
Afsat til uforudsete udgifter
4.100.000
3.500.000
1
Vejanlæg
3.500.000
4.071.000
5
Sammenbygning, BDO Lounge
1.510.000
1.510.000
 
Samlet anlægsudgift
 
 
 
Samlet anlægsudgift
97.540.000
97.566.000
 
Finansiering via fonde og investorer
9.900.000
9.900.000
 
Finansieres af Tinghallen: balkon, loungeområde m.v.
8.636.000
8.636.000
 
Netto anlægsudgift Viborg Kommune
79.004.000
79.030.000
 
Anlægsramme for projektet
78.644.000
78.644.000
 
Difference
360.000
386.000
 
 
 
Tabellen viser således, at der på anlægsprojektet med de i projektets styregruppe aftalte indhentede tillægspriser m.v., er en samlet afvigelse på projektet på 386.000 kr. mod beregnet 360.000 kr. i december 2017. Afvigelsen er excl. pristalsreguleringer i projektperioden.
Det bemærkes, at de i sagen anførte problemstillinger også indgik i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget fra 13. december 2017.
 
Vedr. de enkelte poster i tabellen noteres:
 
Note 1: Forstærkning af dæk i Tinghallen.
Tinghallen er bygget i 1968 og det var i projektfasen ikke muligt at afklare om der vil være behov for en forstærkning af et oprindelige dæk mellem kælder og store sal i Tinghallen. Dansk Halbyggeri a/s tog derfor i kontraktforhandlingerne forbehold for en løsning omkring forstærkning af dækket og nærmere undersøgelser via bygherrerådgiver viste, at der er behov for at forstærke dækket, når kapaciteten i hallen øges. Merudgiften hertil var af bygherrerådgiver i december 2017 vurderet til 3,0 mio. kr. Efterfølgende er indhentet tilbud på opgaven, hvor udgiften beløber sig til 3,0 mio. kr. Hertil kommer dog foranstaltninger, der skal sikre, at der kan være aktivitet i Tinghallens kælder, mens ombygningen finder sted, idet det har været en klar forudsætning, at brugerne af kælderen (bowling, billard, cafe m.m.) skal kunne afvikle deres aktiviteter efter en kortere lukkeperiode på 5 måneder hen over sommeren 2018. Det er vurderet, at merudgiften til foranstaltninger, der skal sikre, at kælderen kan være i drift i byggeperioden kan beløbe sig op til 600.000 kr. Det drejer sig primært om ekstra varme og ventilation, der skal sikre, at der ikke opstår fugt og kondens i kælderen, således at der opstår skader på bowlinganlæg, billardborde, cafeinventar m.v. Det bemærkes, at behovet for foranstaltninger er forøget på grund af, at projektets tidsplan er forskudt på grund af, at det bl.a. har taget ekstra tid at få afklaret løsningsmodel for forstærkning af dækket. Det er i budgettet ovenfor forudsat, at merudgift til foranstaltninger i kælderen dækkes via konto til uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger, som er reduceret med 600.000 kr. i det endelige budget for projektet.
 
Note 2: Gulvbelægningen i Tinghallen.
Dansk Halbyggeri a/s har i sit tilbud indarbejdet en løsning, hvor alle gulve er lavet med epoxybehandling. Projektstyregruppen besluttede på møde i november, at der arbejdes med opgradering, således at der også etableres gulve med betonbelægning og der blev i projektfasen indarbejdet en budgetramme på 600.000 kr. hertil. Der foreligger nu forslag om en løsning, som kombinerer epoxy- og betongulvbelægning. Tinghallen anbefaler forslaget, som indebærer en merudgift på 594.000 kr., hvilket er på samme niveau som vurderingen i december 2017.
 
Note 3: Opgradering af facadeløsning.
Projektstyregruppen besluttede på møde i november 2017, at der arbejdes med en bedre facadeløsning indenfor en økonomisk ramme på 1.935.000 kr. Der foreligger nu endelig løsningsmodel, som betyder, at der i projektet indgår en facadeløsning, svarende til det der blev ønsket i udbuddet. Facadeløsningen er godkendt af brandmyndighederne og indebærer en merudgift på 1.425.000 kr. og dermed 510.000 kr. mindre end vurderet i december 2017.
 
Note 4: Tillægspriser i udbud.
I forbindelse med udbud af projektet blev en række ydelser udbudt som tillægspriser. Ydelserne vedrører bl.a., at elevator etableres til kælderen, der installeres cts-løsning til energistyring, sceneåbningen forøges, hvorved kapaciteten i salen øges samt en række mindre ydelser, som sikrer, at de faciliteter, der genanvendes fremstår nyrenoverede, når projektet afsluttes.
 
Note 5: Vejanlæg.
Omlægning af Tingvej gennemføres som særskilt udbud. Den samlede anlægsudgift til denne del af projektet udgør 4.071.000 kr. og indebærer derfor en merudgift, idet der oprindeligt var afsat 3.500.000 kr. til denne del af projektet.
 
Særlig problemstilling vedr. færdiggørelse af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter.
Projektet indeholder forlægning af vejanlægget ved Tinghallen. Byrådet har 20. december 2017, sag nr. 41, godkendt bevilling til vejforlægningen. Dette projekt indeholder imidlertid alene en vejforlægning og dermed ikke en optimal løsning vedr. pladsen mellem Viborg Stadioncenter og Tinghallen. Der er derfor udarbejdet forslag til samlet plan for en god og tidssvarende pladsløsning, incl. pladsinventar, træer og god sammenhæng i belægninger m.v., således at der også sikres tilgængelighed for alle på pladsen. Den samlede merudgift til denne løsning er beregnet til 2.035.000 kr. og der er behov for, at der tages stilling til om, der skal arbejdes videre med denne løsning, som vedlægges sagen som bilag. Det bemærkes, at pladsløsningen etableres som sidste element i projektet i 2020.
 
Særlig problemstilling vedr. pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter
 
Vurderet i marts 2018
Projektforslag
 
2.035.000
 
Særlige problemstillinger vedr. brugere/lejere i Tinghallen og Viborg Bankocenter.
 
I Økonomi- og Erhvervsudvalgets sag fra 13. december 2017 er anført, at projektet har indvirkning på en række brugere i og ved Tinghallen. Det anføres, at der på daværende tidspunkt ikke var afklaring vedr. de enkelte brugere og lejere. Forvaltningen har i forlængelse heraf forhandlet aftaler med de enkelte brugere og aktuelt er situationen følgende:
 
Viborg Bankocenter.
I forlængelse af kommunens overtagelse af ejerskabet for Tinghallen overdrog Tinghallen a/s også forpligtelse overfor Viborg Bankocenter beskrevet i brev af 6. august 2009 til Viborg Bankocenter. Heraf fremgår, at Tinghallen skal sørge for genhusning af Viborg Banko Center i midlertidige lokaler, alternativ ny bankohal.
 
Der er i forlængelse indgået aftale mellem 8 foreninger bag Viborg Bankocenter om nyt lejemål på Farvervej, således at bankocentret flytter hertil i sommeren 2018. Som det også var anført i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget i december 2017, har Viborg Bankocentret tidligere tilkendegivet, at man vil søge Viborg Kommune om dækning af flytteudgifter i forbindelse med flytningen. Viborg Bankocenter har efterfølgende opgjort flytte udgifter til en samlet udgift på op til 250.000 kr., idet en række tekniske anlæg, cafefaciliteter m.m. skal flyttes til de nye rammer.
 
Forpagter af bowlinghallens cafe.
Cafeen har en lejeaftale med Tinghallen om leje af areal til cafe.
Lejer har tilkendegivet, at der i forbindelse med lukkeperiode i kælderen og evt. også efterfølgende byggeperiode vil være et økonomisk krav til Viborg Kommune.
 
Bowlingklubberne, Viborg Bowling Center.
Der er aftalt en løsning med bowlingklubberne, hvor lukkeperioden i kælderen begrænses til 5 måneder hen over sommeren 2018 og hvor det tekniske bowlinganlæg, der er mekanisk og har været i drift i mange år, bliver stående i byggeperioden. Banerne skal imidlertid tages op, når der skal støbes nye og flere fundamenter i kælderen til understøtning af dækket i salen i Tinghallen.
 
Der er tale om specialistarbejde og forvaltningen har sammen med Viborg Bowling Center arbejdet med en optimal løsning i forhold til tidsplan, kvalitet og økonomi. Der foreligger aftale herom med en merudgift på 845.000 kr. til genetablering af banerne.
Viborg Bowling Center, som er en sammenslutning af bowlingklubberne, har tilkendegivet, at de er tilfredse med forløb og løsningsmodel.
 
Viborg Firmaidræt/billardklubben.
Samme problemstilling som ovenfor. Udgiften til deponering og genetablering af billardborde beløber sig til 28.000 kr. Klubben tilkendegiver, at den er tilfreds med den aftalte løsning.
 
Det bemærkes, at i byggeperioden frem til 2020 vil indgang til aktiviteter i kælderen skulle ske fra Markedsvej bag Tinghallen.
 
I sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2017 blev anført, at der måtte forventes en samlet udgift for Viborg Kommune til flytning, genhusning, genetablering, afregning af eventuelle krav m.m. på op til 1,5 mio. kr. Det er pt. vurderingen, at de anførte problemstillinger kan medføre en engangsudgift på op til 2 mio. kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projektet realiseres i perioden fra maj 2018 til medio 2020, hvor det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og vejforlægning og plads mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center er realiseret.
Bach Gruppen a/s arbejder sideløbende med realisering af hotelprojekt syd for Tinghallen og det forventes pt., at dette projekt igangsættes og realiseres, således at det kan tages i brug i 2020/2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Investeringsoversigten, projektperioden frem til 2020.
 
Nedenfor oversigt over resterende rådighedsbeløb til projektet:
 
 
2018 pris
 
 
2018
2019
2020
Sum
 
Samlet afsat rådighedsbeløb kt. 031
17.415.000
36.592.000
9.757.000
63.764.000
 
Samlet afsat rådighedsbeløb kt.222
3.743.000
6.117.000
 
9.860.000
 
 
21.158.000
42.709.000
9.757.000
73.624.000
 
 
 
 
 
 
Heraf er bevilget kt. 031
2.787.000
 
 
2.787.000
 
Heraf er bevilget kt. 222
3.227.000
 
 
3.227.000
 
Sum der er bevilget
6.014.000
0
0
6.014.000
 
 
 
 
 
Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 031
14.628.000
36.592.000
9.757.000
60.977.000
Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 222
516.000
6.117.000
0
6.633.000
 
Sum ej bevilget
15.144.000
42.709.000
9.757.000
67.610.000
 
Hvis de i sagen anførte forslag til løsninger på en række problemstillinger i projektet gennemføres medfører det et behov for en tillægsbevilling på netto 3.418.000 kr., når der er reguleret for udgifter til forundersøgelser, projektfase m.v.
 
En samlet oversigt ser således ud:
Bevilling Tingvej
8.237.000
Bevilling Vej
3.800.000
Sum
12.037.000
 
 
Samlet udgift jfr. do 97.566+4.035
101.601.000
Heraf er bevilget U
12.037.000
Mgl. bevillling U
89.564.000
 
 
Samlet indtægt jfr. do
18.536.000
 
 
Samlet bevilling netto
71.028.000
 
 
Og på baggrund heraf følgende oversigt over rådighedsbeløb i de enkelte budgetår:
 
2018
2019
2020
Sum
Der skal afsættes rådighedsbeløb på (udgift)
15.144.000
42.092.000
28.293.000
85.529.000
Tillagt div. brugere samt torv
 
4.035.000
 
4.035.000
Sum udg., der skal afsættes rådighedsbeløb til
15.144.000
46.127.000
28.293.000
89.564.000
Der skal afsættes rådighedsbeløb (indtægt)
 
 
-18.536.000
-18.536.000
Der skal afsættes rådighedsbeløb (netto)
15.144.000
46.127.000
9.757.000
71.028.000
 
 
 
 
 
Til rådighed
15.144.000
42.709.000
9.757.000
67.610.000
Der mgl. rådighedsbeløb for
0
3.418.000
0
3.418.000
 
 
Forvaltningen bemærker, at såfremt de i sagen anførte forslag til projektjusteringer imødekommes, kan disse finansieres ved delvis forbrug af engangsindtægten i forbindelse med salg af grund til hotel med et salgsprovenue på 5,75 mio. kr., som kunne disponeres til at dække de merudgifter, der er anført ovenfor.
 
Det bemærkes, at Byrådet 17. maj 2017 godkendte salg af grund ved bingohallen til hotelbyggeri. Hovedparten af indtægten for grundsalget blev afsat på budgettet for 2018 (og dermed tillagt kassebeholdningen). I sagen er der peget på finansiering af kassebeholdningen til en merudgift i forhold til Tingvejsprojektet under henvisning til dette grundsalg, hvor indtægten er tilgået kassen.
 
Projekt vedr. etablering af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter kan alternativt indgå i budgetlægningen 2019-2022.
 
Hvis de anførte merudgifter skal finansieres indenfor projektets nuværende budgetramme indebærer det, at der skal reduceres i bygherreleverancer til færdiggørelse af Tinghallen med inventar og teknik, udgifterne til forplads samt uforudsete udgifter.
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere om, der er mulighed for at finansiere en del af merudgiften via beløb til uforudsete udgifter og det vurderes, at det afsatte beløb, hvor det i sagen foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr., ikke er højt (ca. 5 %) og også skal ses i sammenhæng med, at der er tale om ombygning af en bygning fra 1968, hvor der må forventes uforudsete forhold, der skal finansieres i byggefasen.
Projektledelsen vil naturligvis forsøge at minimere anvendelsen af puljen mest muligt.
 
Hvis det godkendes, at de i sagen anførte merudgifter finansieres i projektet indebærer dette, at rådighedsbeløb i overensstemmelse hermed.
 
Det bemærkes herudover, at rådighedsbeløb prisreguleres på normal vis i projektperioden.
 
Tinghallen a/s´ økonomiske bidrag til projektet skal foreligge i 2020. Aftalen om, at der via fonde, sponsorer og egne bidrag tilvejebringes i alt 18.536.000 kr. er indgået og pristalsreguleres ikke.
 
Endelig bemærkes, at der en række forhold vedr. driftstilskud og lejeindtægter m.v. mellem Tinghallen a/s og Viborg Kommune. Det forslås, at disse afklares af forvaltningen og at evt. afregning af mellemværende afklares indenfor eksisterende driftsbudget i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017 forslag til lokalplan nr. 481 for centerområde ved Tingvej i Viborg samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029. Lokalplanen er efterfølgende påklaget af nabo til Tinghallen til planklagenævnet. Der foreligger ikke afgørelse heraf på nuværende tidspunkt, men nævnet har besluttet, at klagen ikke har opsættende virkning i forhold til projektets realisering.
Bilag

Sagsid.: 18/9083
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2017 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2017 til 2018 først behandles af Byrådet den 18. april 2018, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.
De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.
 
Tabel1
 
 
KONKLUSION
Overordnet set viser resultatet et merforbrug på 1,1 mio.kr. Dette resultat er før de budgetomplaceringer mellem politikområder, der lægges op til i denne sag. Efter budgetomplaceringerne ventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fordelt med henholdsvis 0,4 mio. kr. på politikområde kultur og 0,2 mio. kr. på politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg.
 
Overordnet set overholdes driftsbudgettet. Der er økonomiske udfordringer på Generation Handball samt Brændpunktet, og der er usikkerheder omkring resultatet for Tinghallen og Game.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret.
 
Generation Handball
Der er overført et nettounderskud fra 2017 på 1 mio. kr. Der er i 2018 afsat netto 0,5 mio. Kr. til afvikling af eventen. Der arbejdes med en målsætning om, at stævnet skal vækste med mindst 25 % hvert år, således at der er balance i driften af stævnet senest i 2020.
 
Brændpunktet
Brændpunktet har et overført underskud på 0,4 mio. kr. vedr. tidligere år. Fortsætter Brændpunktet sin drift året ud forventes stadig et underskud på 0,4 mio. kr. En eventuel lukning af Brændpunktet vil medføre et højere merforbrug i form af ferie- og opsigelses- forpligtigelser.
 
Tinghallen
Opfølgningen på Tinghallen er denne gang meget usikker, idet hallen lukkes ultimo maj 2018. Der er således usikkerhed omkring størrelsen af det tilskud, Viborg Kommune udbetaler til Tinghallen, ligesom bygningsudgifter til eksempelvis el, vand og varme må forventes at falde. Tilsvarende ventes mindre indtægter i forbindelse med udlejningen. Det forventes, at der er en afklaring på området inden sommerferien.

Game
I denne opfølgning ventes et merforbrug på driften af Game-bygningerne på knap 0,5 mio. kr. Dette skyldes, at der endnu ikke er tilført midler (0,2 mio. kr.) fra sundhedsområdet. Desuden er der usikkerhed omkring forbruget af el, vand og varme, da bygningerne først er taget i brug marts 2018, hvorfor driftsudgifterne er anslåede.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
 
ANLÆG
Der forventes merforbrug på anlægget: Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal idet anlægget fremrykkes til 2018 fra 2019 – tilsvarende ventes der mindre forbrug på 3 anlæg, der rykkes fra 2018 til 2019 med tilsvarende beløb. De 3 projekter er Tingpladsen-Viborg Sport og Event, Liseborg Centret-Udvidelse af p-plads mv. samt Liseborg Centret-Udvidelse med ny idrætshal.
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser på anlæggene ses i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2018 og budgetlægningen i 2019-2022 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2019-2022 samt de største projekter med beløb i 2018 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


 Bilag

Sagsid.: 18/9813
Resume
Indstilling
Direktøren Kultur & Udvikling indstiller,
 
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
 
3. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen,
 
4. at det drøftes, hvilke eventuelle anlægsønsker, der skal belyses yderligere som idéoplæg og findes finansiering til i budgetlægningen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages, idet forvaltningen på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger arbejder videre med forslag til budgetforslag til udvalgets kommende møder.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på sit møde 14. marts 2018 (sag nr. 2) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har drøftet den overordnede budgetproces på sit møde 23. februar 2018.
 
 
Beskrivelse
Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er en kladde som er under udarbejdelse og udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
 
Spilleregler for budgetlægningen
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på sit møde 14. marts 2018 (sag nr. 2) spillereglerne for budgetlægningen, der kan ses nedenfor.
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor byrådet. Det betyder, at det enkelte fagudvalg selv skal finansiere eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker inden for eget budget.
Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne effektiviseringsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder effektiviseringer i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. Reduktionen på en procent svarende til 37,5 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
 
Budgetprocessen
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde 14. marts 2018 (sag nr. 2). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres driftsbudgetter og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Procesplanen for udvalgets budgetarbejde med budgetforslag 2019-2022 foreslås planlagt således:
 
24. april 2018
Kultur- og Fritidsudvalgsmøde
Indledende budgetdrøftelse med drøftelse af fokusområder i budgetlægningen
29. maj 2018
Kultur- og Fritidsudvalgsmøde
Møde med Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet.
Behandling af forslag til driftsbudget 2019-2022 samt indledende drøftelse vedr. forslag til investeringsoversigt
4. juni 2018
Møde i Fælles MED KSE
Behandling af budgetforslag 2019-2022
19. juni 2018
Kultur- og Fritidsudvalgsmøde
Behandling af forslag til investeringsoversigt 2019-2022
 
 
Drøftelse af fokusområder og effektmål:
Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske fokusområder og effektmål for den kommende budgetperiode. Det er således op til det enkelte udvalg, om denne drøftelse skal ske i sammenhæng med budgettet. Arbejdet med fokusområder og effektmål forenkles i år, så de ikke laves for hvert politikområde men på udvalgsniveau.
 
Når det endelige budget er vedtaget, vil fokusområder og effektmål blive indarbejdet i budgetbemærkningerne og indgå i de dialogbaserede aftaler, som Forvaltningen indgår med de decentrale enheder.
 
 
Udfordringer og driftsønsker
Efter spillereglerne for årets budgetlægning skal udvalget selv finde finansiering til alle udfordringer og driftsønsker. Det drøftes på mødet, hvilke eventuelle driftsudfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen. Der er foreløbigt ikke beskrevet nogen driftsønsker.
                                                        
 
Anlægsønsker
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes senest af udvalget i juni 2018. Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget i det enkelte budgetår, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023.
Der er foreløbigt ikke beskrevet nogen anlægsønsker.
Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget har aftalt med Viborg Idrætsråd, at idrætsrådet udarbejder analyse af halområdet med forslag til anlægsinvesteringer m.v. indenfor afsatte anlægsrammer. Denne analyse vil blive præsenteret af Viborg Idrætsråd på mødet den 29. maj 2018.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Udvalgets budgetforslag godkendes på mødet 19. juni 2018 og indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler 29. august 2018.
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/17075
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at ansøgningen om 30.000 kr. til støtte imødekommes,
 
2. at støttebeløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2018.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at ansøgningen om 30.000 kr. til støtte imødekommes,
 
2. at støttebeløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2018.
Sagsfremstilling
Historik
I 2017 blev serien af kongehyldningsspil i Viborg genoptaget. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede på møde 3. november 2016 (sag nr. 2) 20.000 kr. til spillet.
I 2017 så 890 publikummer kongehyldningsspillet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Kongehyldningsspillet 2018 vil basere sig på de historiske begivenheder der udspillede sig i Viborg omkring Kong Knud den Stores kongehyldning for 1000 år siden.
Stykket forfattes af Henning Pedersen og instrueres af Britt Delmar Morville.
Kongehyldningsspillet administreres af LOF Midtjylland.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Kongehyldningsspillet opføres i løbet af sommeren 2018 i Viborgs historiske bymidte.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Kongehyldningsspillene budgetterer med udgifter på 160.000 kr.
Der foreligger øvrige støttetilsagn på 85.000 kr. Endvidere budgetteres med entréindtægter på 40.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 30.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/18937
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det af Viborg Idrætsråds fremsendte forslag til energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse således, at der bevilges tilskud for i alt 717.000 kr. i 2018, og disponeres 773.851 kr. til energiinvesterings tilskud i 2019 under forudsætning af, at Byrådet godkender bevilling på 1.552.000 til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2019-2022,
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til energiinvesteringer i klubhuse/spejderhuse.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur – og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende det af Viborg Idrætsråds fremsendte forslag til energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse således, at der bevilges tilskud for i alt 717.000 kr. i 2018, og disponeres 773.851 kr. til energiinvesterings tilskud i 2019 under forudsætning af, at Byrådet godkender bevilling på 1.552.000 til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2019-2022,
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til energiinvesteringer i klubhuse/spejderhuse.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur – og Fritidsudvalget behandlede sagen på sig sit møde 22. juni 2017, hvor udvalget besluttede,
 
”at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det af Viborg Idrætsråds fremsendte forslag til energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse, således at der bevilges tilskud for i alt 499.000 kr. i 2017, og disponeres 835.000 kr. til energiinvesterings tilskud i 2018 under forudsætning af, at Byrådet godkender bevilling på 1.551.000 kr. til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2018-2021,
 
at bevillingen finansieres af pulje til energiinvesteringer i klubhuse.
 
Der blev således i forbindelse med sagen i 2017 disponeret 835.000 kr. af puljen for 2018.
 
 
Inddragelse og høring
Indstilling til puljens anvendelse er udarbejdet af Viborg Idrætsråd i samarbejde med BUS (De Uniformerede Korps´ paraplyorganisation)
 
 
Beskrivelse
Efter aftale mellem Kultur – og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd har Viborg Idrætsråd i lighed med tidligere år (2015-2017) udarbejdet undersøgelse af behov for energirigtige investeringer i klubhuse og hytter i Viborg Kommune. Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med Samrådet for de Uniformerede Korps i Viborg og med Viborg Fjernvarme, og har været delt op i faser, hvor de godkendte projekter i fase 1 - 3 stort set alle er realiseret.
 
Viborg Idrætsråd har fremsendt redegørelse for fase 4, bilag 1. I redegørelsen er beskrevet selve processen, analyse model, beregning mv. Overordnet har der været et ønske om primært at arbejde med energirigtige tiltag og sekundært at arbejde med forbedringer af klubhuse med en energimæssig vinkel.
 
Viborg Idrætsråds indstilling til puljens anvendelse fremgår af redegørelsen. Overordnet er der tale om cirka 40 projekter i en række foreninger, svarende til en samlet udgift på i alt 2.091.327 kr. Heraf udgør det kommunale tilskud 1.490.851 kr.
 
Oprindeligt budget til puljen energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2018 er på 1.552.000 kr. Beløbet er budgetteret som pulje under Kultur – og Fritidsudvalgets driftsbudget. Der er disponeret 835.000 kr. af budgettet, og der resterer således inkl. fremskrivninger mv. 717.000 kr. Der vil dog være bevillinger fra tidligere år, som ikke er realiseret endnu. Viborg Idrætsråds indstilling vedrørende fase 4 betyder, at der skal disponeres 773.851 kr. af budget 2019, under forudsætning af, at Byrådet godkender bevilling på 1,5 mio. kr. til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2019-2022.
 
Det er forvaltningens vurdering, at grundlaget for investeringerne er på plads.
 
Viborg Idrætsråd foreslår, at puljen udmøntes i forhold til energiinvesteringer, som har en tilbagebetalingstid på op til 10 år. Investeringer med en længere tilbagebetalingstid afvises i første omgang, men overgår til kategorien forbedringstiltag. Den kommunale besparelse vil på dette grundlag beløbe sig til ca. 73 % af ca. 150.000 kr.,
 
I forhold til de kommende år, bemærker Viborg Idrætsråd, at de allerede på nuværende tidspunkt er bekendt med en række energi og forbedringsprojekter, og de anbefaler derfor, at Kultur – og Fritidsudvalget fortsat sikrer en væsentlig pulje til dette formål i de kommende budget år. Det forventes, at der kommer yderligere ansøgninger til formålet i takt med, at det generelle fokus på energi og energimæssige forbedringer fastholdes.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekterne gennemføres i 2018 og 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det er forvaltningens vurdering, at bevillingen på 747.344 kr. i 2018, jf. indstillingen godt kan dækkes af de afsatte puljer inkl. overførsler fra tidligere år, idet der fortsat er projekter fra tidligere bevillinger, der ikke er realiseret eller ikke er realiseret fuldt ud.
 
I forhold til forslag om bevillinger for 2019 foreslås, at der gives forhåndstilsagn, idet bevilling gives under forudsætning af, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 fastholder bevillinger på 1.552.000 kr. i 2019. Der vil således restere 778.149 kr. af budget 2019.
 
Det bemærkes, at der er afsat budget til puljen i driftsbudgettet til 2019, men ikke yderligere år.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/12687
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger foreningsrepræsentanterne til Fritidsrådet, og
 
2. at der afholdes konstituerende møde i Fritidsrådet torsdag 3. maj 2018.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udpege følgende medlemmer og suppleanter på baggrund af indstillingerne fra det afholdte valgmøde 4. april 2018:
 
Valggruppe 1 – Uniformerede korps, juniorklubber og øvrige foreninger:
Medlem: Ejner B. Andreasen
Suppleant: Peder Kristensen
 
Valggruppe 2 - Idrætsforeninger:
Medlemmer: Daniel Andersen og Gudrun Bjerregaard
Suppleanter: Arne Augustinussen og Ole S. Nielsen
 
Valggruppe 3 – Voksenundervisning:
Medlemmer: Birthe Nørskov og Kirsten Hansen
1. suppleant: Martin Ditlevsen, 2. suppleant: Poul B. Andersen
 
Valggruppe 4 – Handicapidrætsforeninger:
Medlem: Jørgen Mejlsø
Suppleant: Maibritt Mejlsø
 
Valggruppe 5 – Selvorganiserede:
Medlem: Thomas Gissel
Suppleant: Kasper Funk
 
2. at der afholdes konstituerende møde i Fritidsrådet torsdag 3. maj 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Byråd har 21. marts 2018, sag nr. 9, besluttet at nedsætte et Fritidsråd på op til 9 medlemmer. Samtidig besluttede Byrådet at vælge sine to repræsentanter til Fritidsrådet: Hans Erik Lund og Niels Jørgen Ottesen.
 
 
Inddragelse og høring
4. april 2018 har der været afholdt et valgmøde på Viborg Rådhus, hvor foreningsrepræsentanter kunne komme til stede for at komme med forslag til kandidater til Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 
Beskrivelse
På nævnte valgmøde var der fem valggrupper (antallet af repræsentanter i Fritidsrådet i parentes):
1. Uniformerede korps, juniorklubber og øvrige foreninger (1)
2. Idrætsforeninger (2)
3. Voksenundervisning (2)
4. Handicapidrætsforeninger (1)
5. Selvorganiserede (1)
 
Hvor der findes organiserede samråd har disse stået for valghandlingen inden for deres gruppe.
 
Valgmødet har resulteret i følgende:
 
Valggruppe 1 – Uniformerede korps, juniorklubber og øvrige foreninger:
Kandidat nr. 1:
Ejner B. Andreasen (17 stemmer)
Suppleant for Ejner:
Peder Kristensen – udpeget uden afstemning
 
Kandidat nr. 2:
Anette Hørup Staun (4 stemmer)
Suppleant for Anette:
Pia Strange – udpeget uden afstemning
 
Valggruppe 2 - idrætsforeninger:
Kandidat nr. 1: Daniel Andersen
Kandidat nr. 2: Gudrun Bjerregaard
Suppleanter: Arne Augustinussen og Ole S. Nielsen
 
Valggruppe 3 – Voksenundervisning
Kandidater: Birthe Nørskov og Kirsten Hansen
1. suppleant: Martin Ditlevsen, 2. suppleant: Poul B. Andersen
 
Valggruppe 4 – Handicapidrætsforeninger
Kandidat: Jørgen Mejlsø
Suppleant: Maibritt Mejlsø
 
Valggruppe 5 – selvorganiserede
Kandidat: Thomas Gissel
Suppleant: Kasper Funk
Valggruppens to personer har efter valgmødet aftalt denne indstilling. Der har ikke deltaget andre personer i valggruppen.
 
Valggrupperne er blevet opfordret til at tage hensyn til spredning på køn, geografi, alder, etnicitet og forskellige interesser inden for gruppen.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Valgperioden følger som udgangspunkt Byrådets valgperiode og varer således 2018-2021.
Det er besluttet, at Fritidsrådet evalueres efter to års funktionsperiode af både Fritidsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget, herunder muligheden for en ny sammensætning/valgperiode.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 17/59456
Resume
Der er afsat kr. 500.000,- årligt til at aktivere politikken Viborg Kommune i bevægelse – politik for idræt og motion. Forvaltningen har i samarbejde med Viborg Idrætsråd og DGI udarbejdet en oversigt med prioriterede indsatser for 2018 – 2019.
 
Det er en forudsætning at der sikres medfinansiering til en række af projekterne. Der gennemføres en årlig måling og indsatserne evalueres primo 2019.
Indstilling
Direktør for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender prioritering af indsatser for 2018 – 2019, således som beskrevet i bilag til sagen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget godkender prioritering af indsatser for 2018, således som beskrevet i bilag til sagen.
 
Sagen genoptages ultimo 2018 med henblik på godkendelse af indsatser i 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte 30. august 2017, sag nr. 24, Viborg Kommunes nye idræts og bevægelsespolitik Viborg Kommune i bevægelse – politik om idræt og motion.
Kultur & Udvikling har i samarbejde med DGI og Viborg Idrætsråd udarbejdet et forslag til prioritering af indsatser i 2018-2019, hvilke er drøftet på styregruppemøde 16. april 2018, repræsenteret ved formand, næstformænd og direktør for DGI Midtjylland, næstformand og sportsdirektør for Viborg Idrætsråd, samt direktør for Kultur & Udvikling og formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Med godkendelsen af Viborg Kommunes bevægelsespolitik ”Viborg Kommune i bevægelse -politik og idræt og motion” har Viborg Kommune lagt sig op ad DGI og DIF’s fælles vision ”25-50-75”, hvilket betyder at 75 % af befolkningen i Viborg Kommune i 2025 skal være fysisk aktive, heraf skal 50% af disse være aktive i en forening. Målene er meget ambitiøse og kræver at en række aktører udover idrætsforeningerne inddrages og bidrager med aktiviteter, dette såvel internt i den kommunale organisation som eksternt.
 
DGI og Viborg Idrætsråd har som eksterne parter været med i udarbejdelsen af en prioritering af indsatser ift. politikken for året 2018-19 (bilag 1). De prioriterede indsatser omfatter: Outdoorsatsning, netværks- og foreningsudvikling, seniorer i bevægelse, lokalområder, øvrige velfærdsområder samt en fællespulje. Indsatserne vil påvirke en bred andel af borgerne i kommunen og vil både gavne foreningerne og dermed deres muligheder for at opnå flere medlemmer, men også være rettet mod de ikke-foreningsaktive, der skal inspireres til fysisk aktivitet.
 
Der er i budgettet (bilag 1) lagt op til, at parter der involveres i projekter under de forskellige indsatser, er medfinansierende (min. krone til krone) for at opnå størst muligt udbytte af de afsatte midler.
 
Det er aftalt at der gennemføres en årlig måling og at indsatserne evalueres primo 2019. Der arbejdes fremadrettet med en kommunikationsplan for at udbrede kendskabet til politikken i kommunen.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Gældende for 2018-19.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 16/67268
Resume
I henhold til Slots- og Kulturstyrelsen skal egnsteatre med driftstilskud fra kommuner og Kulturministeriet have regnskabet godkendt af den tilsynsførende kommune.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at årsregnskabet for 2017 godkendes, og
 
2. at revisionsprotokollatet for 2017 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at årsregnskabet for 2017 godkendes, og
 
2. at revisionsprotokollatet for 2017 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Egnsteatret Carte Blanche har fremsendt det reviderede regnskab for 2017.
 
Regnskabet udviser et overskud på 133.404 kr., og en egenkapital ved årets slutning på 860.707 kr.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/18674
Resume
 
Jf. vedtægtens § 24 skal vedtægtsændringer godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder, og det er Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Egnsteatret Carte Blanches ændrede vedtægter godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Egnsteatret Carte Blanches ændrede vedtægter godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
På Egnsteatret Carte Blanches bestyrelsesmøde den 13. marts 2018, blev der fremlagt og godkendt forslag om ændringer i vedtægten. Den ændrede og nye vedtægt kan ses som bilag nr. 1.
 
De konkrete ændringer i vedtægten fremgår af følgende:
 
§3, stk. 3
Tilføjet tekst til slut:
”Institutionens formue kan alene anvendes i overensstemmelse med institutionens formål.”
 
§4, stk. 1 pkt. 2
Tidligere tekst:
”1 medlem fra det lokale Kulturmiljø udpeget af Kulturudvalget.”
 
Ny tekst:
”1 medlem fra det lokale Kulturmiljø udpeget af Viborg Byråd.”
 
§4, stk. 1 pkt. 3
Tidligere tekst:
”1 medlem udpeget af Viborg Kommunes kulturlederforum.”
 
Ny tekst:
”1 medlem udpeget blandt Viborg Kommunes kulturlederforum.”
 
§4, stk. 6
Ny tekst:
”Viborg Kommunes kulturchef er tilforordnet bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.”
 
§4, stk. 7
Tidligere tekst fra stk. 6:
”De offentlige hovedtilskudsydere skal straks orienteres skriftligt om valg af nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af valgtes navn, adresse og personnummer.”
 
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/18342
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
 
1. at taksterne for undervisningstilbuddene for sæson 2018/2019 godkendes som de fremgår af bilag til sagen.
 
2. at søskenderabatten nedsættes fra 15% til 10%.
 
3. at ændringerne vedrørende takster og søskenderabat er gældende fra undervisningsårets begyndelse i august måned 2018.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at taksterne for undervisningstilbuddene for sæson 2018/2019 godkendes som de fremgår af bilag til sagen,
 
2. at søskenderabatten nedsættes fra 15% til 10%,
 
3. at ændringerne vedrørende takster og søskenderabat er gældende fra undervisningsårets begyndelse i august måned 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Kulturskolen fremsender forslag til takster gældende fra undervisningssæsonen 2018/2019. Taksterne er ikke blevet prisfremskrevet siden sæson 2016/2017.
De foreslåede takstreguleringer baserer sig på udviklingen i forbrugerprisindekset.
Udover justeringerne i taksterne ønskes søskenderabatten nedsat fra 15% til 10%.
De konkrete takster for undervisningstilbuddene fremgår af bilag til sagen.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Taksterne vil være gældende fra undervisningsårets begyndelse i august 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede takster for musikundervisning befinder sig på samme gennemsnitlige prisniveau som i resten af Region Midtjylland. Sammenlignes deltagerbetalingen på solo-instrumentalundervisning i 2017/2018 i Viborg med Skive Herning, Holstebro, Silkeborg og Aarhus befinder Viborg sig på prisniveau med Skive og Herning (5,20 kr./minut), men under Holstebro (5,30 kr./minut), Aarhus (5,60 kr./minut) og Silkeborg (5,70 kr./minut).
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Taksterne for musikundervisning skal fastsættes under hensyn til bestemmelserne i musikloven om, at elevbetalingen for de 0-25 årige maksimalt må udgøre 33% af de samlede lærerlønudgifter x 1,25. Taksterne for de øvrige undervisningstilbud er ikke lovgivningsmæssigt reguleret. Med de foreslåede takster udgør elevbetalingsandelen 29%.


Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten april 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/62543
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
 
3.
Brev fra Kulturministeren vedr. fremtiden for de regionale kulturaftaler
Bilag 1 vedlagt
 
4.
Orientering om puljer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område
Bilag 2 vedlagt
 
5.
”Cartoon Award”
 
6.
Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk
 
7.
Liseborgcentret
SIK præsenterer udkast til udviklingsplan
 
 
Bilag