You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. maj 2018 kl. 12:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Mads Panny, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Jakob Ekberg, Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 18/9813
Resume
På mødet sker der en midtvejsdrøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2019-22. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Budgetsagen færdiggøres på møde i Kultur- og Fritidsudvalget 19. juni 2018.
Indstilling
Direktøren Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1.  at de i budgethæftet beskrevne ønsker, udfordringer og finansieringsforslag indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget 2019-2022, idet det noteres, at budgetramme til at understøtte vækstlag for rytmisk musik fastsættes til 200.000 kr. årligt i en 2-årig periode, hvorefter indsatsen evalueres. Forvaltningen udarbejder oplæg vedr. punktet til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, og
 
2. at drøftelse vedr. forslag til investeringsoversigt for perioden 2019-2022 genoptages på mødet 19. juni 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på sit møde 24. april 2018, sag nr. 4.
 
 
Inddragelse og høring
Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet deltager på dette møde.
På møde 4. juni 2018 i Fælles-MED KSE behandles budgetforslag 2019-2022.
 
 
Beskrivelse
 
Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2019 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
700
700
700
700
Afsnit 4.1
Driftsønsker
200
200
200
200
Afsnit 4.2
Finansiering
-300
-300
-300
-300
Afsnit 4.3
I alt
600
600
600
600
-
 
Tabellen ovenfor viser, at der i budgetforslaget indgår mindre udfordringer på 0,7 mio. kr. på udvalgets område, som der skal findes finansiering til. Udfordringen vedrører drifts- og lokaletilskud til Viborg Gymnastik Forening samt manglende lejeindtægt på Liseborg Centret. Udfordringerne er nærmere beskrevet i det vedlagte budgethæfte.
Der er herudover driftsønske for 0,2 mio. kr. med tilhørende forslag til finansiering. Driftsønsket vedrører Rytmisk musik, pulje til at understøtte vækstlag, pulje på 200.000 kr. Ønske samt forslag til finansiering er nærmere beskrevet i det vedlagte budgethæfte.
Herudover noteres, at der i den kommende budgetlægning for 2020 kan forventes udfordringer vedr. afledt drift af investeringer i selvejende idrætshaller, ligesom budget for institutioner, som indgår i den samlede plan for Domkirkeområdet, skal vurderes nærmere.
 
Forslag til anlægsbudget
Der gøres status på, hvilke eventuelle anlægsønsker, der skal indgå i budgetlægningen, og hvordan de skal finansieres.
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Udvalgets anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes af udvalget i juni 2018.
 
Herudover bemærkes, at Viborg Idrætsråd på mødet præsenterer status vedr. analyse af selvejende idrætshaller. Repræsentanter for Viborg Idrætsråd møder kl. 13.30.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet 19. juni 2018. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/14611
Resume
Yeti Adventure Challenge er Danmarks største løb og event indenfor adventure race. Silkeborg Kommune har gennem 3 år støttet udviklingen af denne event og fra 2018 og frem har Viborg Kommune mulighed for at indgå i arrangementet.
Sagen blev behandlet 20. marts 2018 og genoptages på dette møde.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at sagen fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
 
2. at der som beskrevet i sagen indgås en 3-årig samarbejdsaftale med YETI Adventure Challenge indenfor en kommunal beløbsramme på 100.000,- kr. årligt.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at sagen fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
 
2. at der som beskrevet i sagen indgås en 3-årig samarbejdsaftale med YETI Adventure Challenge indenfor en kommunal beløbsramme på 100.000,- kr. årligt.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde 20. marts 2018, hvor udvalget besluttede,
 
1. at forvaltningen bemyndiges til så vidt muligt at forhandle en aftale for perioden 2018 - 2021 på plads, med udgangspunkt i en økonomisk ramme på max 100.000 kr. årligt,
 
2. at sagen efterfølgende behandles i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet projektet har stort turistmæssigt potentiale.
 
På baggrund heraf har forvaltningen forhandlet med Yeti Adventure Challenge og resultatet heraf foreligger til udvalgets møde 29. maj 2018.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Fra sagsbeskrivelsen til behandlingen af sagen på mødet 20. marts 2018:
 
”Adventure Race er en outdoor-ekspedition i løbsformat. Det foregår i hold af 3-4 personer og stiller store krav til deltagernes alsidighed. Varigheden kan være alt fra 4 timer til 3 uger. Sporten er spektakulær, meget seværdig og oplever lige nu en voldsom vækst både nationalt og internationalt.
 
Viborg Kommune arbejder med etablering af tættere samarbejdsrelationer til Silkeborg Kommune. Herudover er de to kommuner i drøftelser vedr.  etablering af en ny fælles satsning indenfor MTB og outdoor, baseret på bl.a. projekt ’Viborg Trail Arena’ der etablerer over 100 km sammenhængende sti- og sporforløb i Viborg Kommune. Tilsvarende etablerer Silkeborg Kommune også nye spor og en ’trail park’, og de to kommuner vil i fællesskab kunne udgøre en ny MTB turist-destination.
 
Yeti Adventure Challenge er en event, der bygger ovenpå de satsninger, som Silkeborg og Viborg Kommune har besluttet, og som her bakkes op af erhvervsliv, turisme-, event- og foreningsliv. Målet er en tilbagevendende event, der i samarbejde med bl.a. Sport Event Denmark får internationalt potentiale og kan skabe et fyrtårn indenfor outdoor-satsning. Øvrige partnere er f.eks. Eniig, Radisson Blu, Visit Silkeborg og en række outdoor-firmaer, f.eks. Yeti, der sælger dansk udstyr, tøj m.m. til sport og friluftsliv. Arrangementet er juridisk organiseret i en selvstændig forening, i tæt samarbejde med lokale foreninger i Silkeborg.
 
Adventure Racing har traditionelt været en nichesport for nogle få ekstremsportsfolk. Men med Yeti Adventure Challenge bliver sporten åbnet op for både publikum og turister. Løbet har været afholdt gennem 3 år, med udgangspunkt i Silkeborg – og er det største Adventure Race i Danmark.
I 2018 bliver løbet for første gang – og som første danske løb nogensinde - del af den europæiske AR-løbsserie ARES. Dette betyder at løbet udvides, således at hoveddistancen bliver på +40 timer for vindertiden. Dette medfører, at løbet i 2018 skal udenfor Silkeborg Kommune, og her har Viborg Kommune sikret mulighed for at blive samarbejdspartner, bl.a. med mulighed for allerede i 2018 at blive startby.
 
I 2020 bliver YETI Aventure Challenge vært for det første World Series løb nogensinde på dansk grund. 2020 tjener også som kvalifikationsløb til VM 2021 og for-træning for de mest ambitiøse hold. Efter planen kulmineres satsningen med værtskab for VM i 2021 – alt sammen i tæt samarbejde med Sport Event Denmark.
 
Forvaltningen vurderer, at foreningen bag løbet er en særdeles kompetent organisation, der udover at afvikle de krævende løb også kan løfte YACS fra et sportsstævne til en stor, kommerciel sportsevent, hvor både foreninger, turisme og erhvervsliv engageres.
Såfremt Viborg Kommune engagerer sig i projektet vil lokale foreninger, Visit Viborg og lokale virksomheder blive inddraget i det videre arbejde. Herudover vil særlige Viborg-lokationer som f.eks. det nye MTB-spor, Mønsted Kalkgruber, Hald Sø/Dollerup, Viborg-søerne, Domkirkekvarteret m.m. blive indtænkt i ruten, med mulighed for at profilere disse lokationer og lave særlige ’spots’ for publikum.
 
Foreningen synes stærk mht. økonomi og ressourcer til at fastholde position som Danmarks største Adventure Race. Viborg Kommune ansøges om bidrag på kr. 100.000 kr. årligt. Den samlede omsætning for løbet udgør i 2018 1,4 mio. kr., hvor bevilling fra Silkeborg Kommune udgør 270.000,- kr., og f.eks. erhvervssponsorater 7 – 800.000 kr. Deltagerbetaling udgør kun ca. 15% af den samlede omsætning, idet de ca. 500 atleter er på højt niveau og normalt ikke betaler for deltagelse i denne slags stævner”.
 
 
I forlængelse heraf har forvaltningen forhandlet med arrangørerne for at afklare Viborg Kommunes muligheder for at indgå som medarrangør på nogenlunde lige fod med Silkeborg Kommune, idet Viborg Kommunes eventuelle støttebeløb dog sættes til max 100.000,- kr. Løbsarrangør ser gerne dette samarbejde og er indstillet på både at placere løbsstart og ca. halvdelen af den samlede rute indenfor Viborg Kommune. Samtidig er løbsarrangør indstillet på at lade ruten gennemgå særlige positioner, som Viborg Kommune ønsker promoveret i turist- og erhvervsmæssig sammenhæng i forbindelse med løbet, f.eks. søerne i Viborg, Hald Sø og Dollerup-området, Mønsted Kalkminer, Gudenåen, Viborg Sygehus (rappelling) m.fl.
 
Herudover er løbsarrangør indstillet på at koordinere Adventure Challenge med det lokale ’24.timers løbet’, der afvikles indenfor samme uge, men ikke på samme tidspunkt og næppe med samme deltagerkreds.
 
Endelig er løbsarrangør positiv overfor et samarbejde omkring den videre udvikling af Adventure Challenge frem mod et VM gerne i 2020 eller 2021, herunder hvordan løbet kan understøtte Viborg og Silkeborg Kommuners fælles satsning på outdoor turisme, bl.a. gennem etablering af MTB-spor.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Arrangementet afvikles medio august 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune søges om tilskud på 100.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/17082
Resume
Sagen vedrører økonomiske konsekvenser forbundet med den forestående fusion imellem Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk og AN-Energi (Aalestrup – Nørager). Hvam – Gl. Hvam kraftvarmeværk varmeforsyner bl.a. Hvam Skole, som ejes af Viborg Kommune – Kultur & Udvikling. Hvam Skole benyttes som kulturhus og samlingspunkt for lokalområdet, samt af de lokale spejdere. En del af lokalerne lejes ud til aktivitetstilbuddet ”Hatten”. Hvam Skole blev inden kommunesammenlægningen i 2007 nedlagt som folkeskole i forbindelse med en ændret skolestruktur fra 2005 i den tidligere Aalestrup Kommune.
Fusionen imellem de to kraftvarmeværker er begrundet i bortfaldet af det støttebeløb, som strømproducerende kraftvarmeværker har modtaget fra staten for at stå til rådighed, når der mangler strøm i el-nettet. Støttebeløbet bortfalder med udgangen af 2018.
Som konsekvens af beslutningen, om at lade Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk fusionere med AN-Energi, skal der etableres en transmissionsledning imellem de to kraftvarmeværker. Endvidere forudsættes det, at der foretages en udligning af restgælden i tidligere investering i teknisk anlæg i Hvam- Gl. Hvam Kraftvarmeværk, som endnu ikke er afskrevet på fusionstidspunktet 1. juli 2018.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at tage stilling til dækning af ekstraordinær udgift forbundet med bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr.,
 
2. at gældsudligningsbidraget på samlet 84.182 kr. finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at tage stilling til dækning af ekstraordinær udgift forbundet med bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr.,
 
2. at gældsudligningsbidraget på samlet 84.182 kr. finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk onsdag 28. marts 2018 (bilag 1) besluttedes, at lade kraftvarmeværket fusionere med AN-Energi (Aalestrup – Nørager) pr. 1. juli 2018. Som konsekvens af fusionen skal der etableres en ny transmissionsledning, samt foretages en gældsudligning imellem brugerne i Hvam- Gl. Hvam kraftvarmeværks forsyningsområde, og resten af brugerne i det fusionerede kraftvarmeværks forsyningsområde.
 
Blandt de fremmødte stemte 73 andelshavere for forslaget, 6 stemte imod forslaget, og 1 stemte blankt.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Fusionen imellem de to kraftvarmeværker er begrundet i bortfaldet af det støttebeløb, som strømproducerende kraftvarmeværker har modtaget fra staten for at stå til rådighed, når der mangler strøm i el-nettet. Støttebeløbet bortfalder med udgangen af 2018.
Bestyrelsen for Hvam- Gl. Hvam Kraftvarmeværk har på baggrund af en grundig analyse af de økonomiske konsekvenser, og de forskellige handlemuligheder besluttet, at den for forbrugerne mest fordelagtige løsning på den økonomiske udfordring, som bortfaldet af støttebeløbet medfører er, at lade Hvam – Gl. Ham kraftvarmeværk fusionere med AN-Energi. Det betyder i praksis, at der skal etableres en transmissionsledning imellem de to kraftvarmeværker. Omkostningen til etablering af den nødvendige transmissionsledning beløber sig til 12,5 mio. kr.
 
Der er 174 forbrugshusstande tilknyttet Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk. Grundfos afdeling i Hvam er den største forbruger og Viborg Kommune (Hvam Skole) den næststørste. Forvaltningen var forud for den ekstraordinære generalforsamling d. 28. marts 2018 i dialog med Grundfos om fusionsforslaget. Grundfos oplyste i den forbindelse, at virksomheden stillede sig positivt overfor forslaget om fusion, og dermed også accepterede, at skulle bidrage til finansieringen af transmissionsledningen med 3,8 mio. kr., som forudsat i fusions-forslagets økonomiske fordelingsnøgle (bilag 2).
 
På den ekstraordinære generalforsamling stod valget reelt imellem, at indgå i en fusion med Aalestrup- Nørager Kraftvarmeværk (AN-Energi), og dermed et ”tilvalg” af den nødvendige udgift til en transmissionsledning, -eller, at fortsætte som selvstændigt kraftvarmeværk, hvor den manglende indtægt fra støttebeløbet fremadrettet ville skulle finansieres igennem en markant højere varmetakst. Begge modeller ville medføre øgede udgifter for brugerne af Hvam -Gl. Hvam Kraftvarmeværk. Beslutningen om at indgå i en fusion med AN-Energi er på sigt den billigste løsning i lyset af bortfaldet af støttebeløbet. Forslaget om at lade kraftvarmeværket fusionere mødte stort flertal.
 
Som følge af fusionen vil AN-energi overtage Hvam-Gl.Hvams forsyningsområde ved, at der etableres en transmissionsledning mellem værket i Aalestrup og værket i Hvam. Målsætningen med fusionen er, at varmeprisen fremadrettet bliver den samme i begge værker. Det betyder en lavere varmepris fremadrettet i det nuværende Hvam-Gl.Hvam område. Det er en forudsætning for fusionen, at de nødvendige tekniske investeringer finansieres af de nuværende brugere i Hvam- Gl.Hvam. ”Almindelige” husstande vil derfor skulle bidrage med 58.549 kr. til den nye transmissionsledning.
 
 
Viborg Kommune ved Kultur & Udvikling er, som ejer af Hvam Skole andelshaver/ forbruger i kraftvarmeværket når fusionen gennemføres 1. juli 2018.
Som konsekvens af generalforsamlingens beslutning skal Viborg Kommune betale bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr.
 
Viborg Kommune (Hvam Skole) og Grundfos vil være de 2 største ”bidragsydere” med henholdsvis 550.000 kr. og 3.800.000 kr. i finansieringsbidrag. Den resterende sum op til 12.500.000 kr. finansieres af de private forbrugere, samt AN-Energi. Fordelingsprincippet er beskrevet i bilag til sagen.
 
Udover finansieringsbidraget til transmissionsledningen vil Viborg Kommune, som konsekvens af generalforsamlingsbeslutningen, skulle udrede et gældsudligningsbidrag på i alt 84.182 kr. fordelt på årene 2018-2021. Gældsudligningsbidraget er begrundet i en restgæld vedr. en gasturbine i Hvam- Gl. Hvams kraftvarmeværk som ikke er fuldt ud
afskrevet ved fusionens ikrafttrædelse. Viborg Kommunes gældsudligningsbidrag er fastsat på baggrund af kvadratmeter (1903 m2), samt forbrug i fyringssæsonen 2016/2017 (131,4 MWh). Viborg Kommunes gældsudligningsbidrag er fastsat på lige vilkår med de private forbrugere.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Fusionen træder i kraft pr. 1. juli 2018. Transmissionsledningsbidraget på 550.000 kr. forfalder i løbet af juli 2018. Gældsudligningsbidraget på i alt 84.182 kr. forfalder med 12.026 kr. i 2018 og 24.052 kr. i 2019, 2020 og 2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Set i forhold til uændret drift (uden fusion og med bortfald af det statslige støttebeløb) vil Viborg Kommunes udgift i 2030 overstige den samlede udgift som følger af fusionen. Der er således, -på sigt, tale om en reel besparelse for Viborg Kommune, om end den først indtræffer fra 2031. Fra 2031 vil der være tale om en årlig besparelse på mere end 55.000 kr.
 
VED FUSION MED AN-ENERGI
2018
2019
2020
2021
2022
2030
Varmeforbrug
47.037
94.074
94.074
94.074
94.074
94.070
Afskrivningsbidrag/Gældsudligning
12.026
24.052
24.052
24.052
0
0
Transmissionsledningsbidrag
550.000
0
0
0
0
0
I alt pr. år
611.081
118.126
118.126
118.126
94.074
94.070
Akkumuleret udgift
611.081
729.207
847.333
965.459
1.059.533
1.812.101
VED UÆNDRET DRIFT
Varmeforbrug
47.992
95.983
95.983
95.983
95.983
95.983
Bortfald af grundbeløb for elproduktion
0
42.027
53.489
53.489
53.489
53.489
I alt pr.år
47.992
138.010
149.472
149.472
149.472
149.472
Akkumuleret udgift
47.992
186.002
335.474
484.946
634.418
1.830.194
 
Den samlede u-budgetterede merudgift som følge af fusionen imellem de to kraftvarmeværker er 550.000 kr. i transmissionsledningsbidrag, samt 84.182 kr. i gældsudligningsbidrag, i alt 634.182 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Kommunes juridiske afdeling har vurderet Viborg Kommunes muligheder for at udtræde som forbruger i Hvam- Gl. Hvam Kraftvarmeværk. En udtrædelse vil medføre udgifter til fjernelse af forsyningsstik, målere, m.v., samt udgifter til etablering af alternativ opvarmning af Hvam Skole. Disse omkostninger formodes markant at ville overstige udgifterne, som følger af fusionen.
På baggrund af juridisk afdelings undersøgelse forventes der ikke, at dukke tilsvarende sager op i forbindelse med øvrige kraftvarmeværker i Viborg Kommune.
Bilag

Sagsid.: 18/20688
Resume
Foreningen Liv på Alheden ansøger Viborg Kommune om 50.000 kr. i støtte til realisering af et forprojekt til ”Kartoflens Univers” – Et oplevelsescenter med kartoflen i centrum.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der meddeles ansøger betinget tilsagn om tilskud til realisering af forprojekt til ”Kartoflens Univers” på 50.000 kr.,
 
2. at tilskuddet er betinget af at Liv på Alheden kan dokumentere tilsagn om støtte til realiseringen af forprojektet på minimum 300.000 inden 1. juli 2019,
 
3. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at der meddeles ansøger betinget tilsagn om tilskud til realisering af forprojekt til ”Kartoflens Univers” på 50.000 kr.,
 
2. at tilskuddet er betinget af, at Liv på Alheden kan dokumentere tilsagn om støtte til realiseringen af forprojektet på minimum 300.000 inden 1. juli 2019,
 
3. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum, og
 
4. at Kultur- og Fritidsudvalget samtidig tilkendegiver, at udvalget ikke har afsat midler til drift eller forventer at skulle bidrage til projektets drift og anlæg fremadrettet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Liv på Alheden er en forening hvis formål er, at igangsætte kulturaktiviteter, understøtte bosætning og oprettelse af arbejdspladser, samt styrke samarbejdet imellem landsbyer på Alheden.
 
Foreningen Liv på Alheden ønsker at gennemføre et forprojekt til ”Kartoflens Univers”.
 
”Kartoflens Univers” er et oplevelsescenter som tematisk kredser omkring kartoflens betydning for bosætning og udvikling i det midtjyske. Liv på Alheden ønsker igennem forprojektet at undersøge mulighederne for realisering af et sådant oplevelsescenter på Alheden.
 
Foreningen har således ansøgt erhvervsstyrelsens pulje til forsøgsprojekter i landdistrikterne om 260.000 kr. i støtte til forprojektets gennemførelse. Endvidere har ansøger oplyst forvaltningen om, at der foreligger støttetilsagn fra Karup Kartoffelmelsfabrik, Kartoffeltyskerforeningen, samt Grønhøj Kro på i alt 70.000 kr.   Viborg Kommune ansøges om 50.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forprojektet er budgetteret til 415.000 i udgifter.
Udgifterne fordeler sig til konsulenthonorarer for 320.000 kr., diverse omkostninger for 80.000 kr., samt udgift til revision på 15.000 kr.
Forvaltningen bemærker, at Viborg Kommune ikke har frie driftsmidler til evt. tilskud til en realisering af ”Kartoflens Univers” på baggrund af forprojektet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/16971
Resume
Sagen vedrører ansøgning om tilskud til udvikling og opførelse af en nyskreven friluftsmusical med arbejdstitlen ”Ole fra Aakjær”. Det er forfatteren Jeppe Aakjærs liv som dreng og hans opvækst i Aakær, få hundrede meter syd for landsbyen Fly, der vil fungere som grundlag for forestillingen. Friluftsmusicalen vil blive opført i Fly i løbet af sommeren 2019. Forestillingen vil blive skabt i et samarbejde imellem cirkusskolen ”Cirkus Højdeskræk”, Scenekunstskolen under Kulturskolen Viborg, samt en række professionelle musikere og scenekunstnere.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at projektet ”Ole fra Aakjær” støttes med 25.000 kr. i 2018,
 
2. at beløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til ”Kultur i hele kommunen”,
 
3. at der udstedes et ”letter of intent” til ansøger om at Viborg Kommune vil støtte realiseringen af forestillingen i 2019 med op til 75.000 kr. De nærmere vilkår fastsættes i en dialog med ansøger og Kulturskolen Viborg.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at projektet ”Ole fra Aakjær” støttes med 25.000 kr. i 2018,
 
2. at beløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til ”Kultur i hele kommunen”,
 
3. at der udstedes et ”letter of intent” til ansøger om at Viborg Kommune vil støtte realiseringen af forestillingen i 2019 med op til 75.000 kr. De nærmere vilkår fastsættes i en dialog med ansøger og Kulturskolen Viborg.
Sagsfremstilling
Historik
Drengen Jeppe Jensen blev født i Aakjær i Fly sogn i 1866. Han blev senere kendt som Jeppe Aakjær.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Der ansøges om støtte til udvikling og opførelse af musicalforestillingen ”Ole fra Aakjær”.
 
Forfatteren Jeppe Aakjær voksede op i Fly sogn i Fjends. Det er centrale begivenheder fra hans opvækst der fungerer som inspiration for forestillingen om ”Ole fra Aakjær”.
Ole gemmer på en verden af fantasi, poesi og meninger. Derhjemme har han det svært med bedstefaren, og også i skolen er det svært for drengen, der bliver et mobbeoffer.
En dag kommer der en ny lærer til skolen der opdager magien i Ole.
Det er Jeppe Åkjærs liv, og ikke hans litteratur der er forestillingens omdrejningspunkt.
 
I kredsen af samarbejdspartnere omkring ”Ole fra Aakjær” findes bl.a. den prisbelønnede sangskriver Peter Sommer, Den danske strygersekstet ”Who Killed Bambi” og Nikolaj Heyman som bl.a. har medvirket i opsætningen af ”Højskolesangbogen” på Det Kgl. Teater.
Udover de professionelle kræfter vil der indgå frivillige fra lokalområdet og elever fra Kulturskolen Viborg i forestillingen.
Forestillingen vil blive opført i Fly i sommeren 2019 og vil evt. efterfølgende kunne opføres i andre dele af kommunen.
 
Forvaltningen vil anbefale at arrangørkredsen indgår i et samarbejde med f.eks. Tinghallen, Viborg Teaterforening og Visit Viborg omkring billetsalg, markedsføring m.v.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Forestillingens dramaturgi og musik vil blive udarbejdet i løbet af sommer/efterår 2018, prøveforløb fra april – juni 2018 og forestillinger i jul 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Projektet budgetterer med udgifter på samlet 582.500 kr. fordelt på 2018 og 2019.
Viborg Kommune ansøges om i alt 100.000 kr. fordelt med 25.000 kr i 2018 og 75.000 kr. Den resterende økonomi tilvejebringes af samarbejdspartnere, sponsorer og fonde. Endvidere bør der kunne genereres indtægter fra billetsalg. Indtægter herfra fremgår ikke af budgettet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/25402
Resume
19. august 1993 åbnede daværende kulturminister Jytte Hilden spillestedet Paletten i Viborg. I anledning af det forestående 25 års jubilæum ansøger spillestedets bestyrelse om ekstraordinært tilskud til afvikling af jubilæumskoncerter. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 85.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et særtilskud på 60.000 kr. til Paletten i anledning af spillestedets 25-års jubilæum,
 
2. at særtilskuddet alene må anvendes til udgifter i direkte forbindelse med de planlagte jubilæumskoncerter,
 
3. at særtilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et særtilskud på 60.000 kr. til Paletten i anledning af spillestedets 25-års jubilæum,
 
2. at særtilskuddet alene må anvendes til udgifter i direkte forbindelse med de planlagte jubilæumskoncerter,
 
3. at særtilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Sagsfremstilling
Historik
Spillestedet Paletten åbnede 19. august 1993. Spillestedet har i en periode haft status som regionalt spillested og har dermed haft en væsentlig betydning for den danske rock, pop og blues scene.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Palettens 25-års jubilæum får form af en ”mini-festival”. Fredag 17. august 2018 vil stå i ungdommens tegn med hip-hop kollektivet De Danske Hyrder, samt Marvelous Mosell.
Lørdag 18. august 2018 vender orkesteret med de stærke Viborg-rødder ”Love Shop” tilbage til Paletten, sammen med Dicte/Hempler. Dicte har en musikalsk relation til Viborg i kraft af hendes medvirken i orkestrene Farandola og Her Personal Pain.
Lørdag afholdes endvidere en officiel jubilæumsreception. Forvaltningen bemærker, at det ikke indstilles, at der ydes tilskud til reception.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Paletten budgetterer med samlede udgifter i forbindelse med jubilæumsarrangementerne på 245.000 kr. Kunstnerhonorarer, sceneteknik og markedsføring udgør 220.000 kr. Herudover kommer udgifter i tilknytning til reception.
Der budgetteres med indtægter på 112.000 kr. fra entré og barsalg. Palettens egenfinansiering og fondsbidrag udgør 48.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 85.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 16/55673
Resume
Sagen vedrører regnskab 2017 for den selvejende institution ”Spillestedet Paletten”.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at regnskab 2017 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Palettens regnskab for 2017 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Palettens regnskab for 2017 blev godkendt på generalforsamling 23. marts 2018.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Palettens bestyrelse har fremsendt institutionens regnskab 2017 til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.
Regnskabet fremviser et underskud på 374.251,26 kr.
En del af dette underskud er begrundet i, at bestyrelsen i forbindelse med ansættelsen af en ny spillestedsleder valgte, at prioritere en dobbeltløn til ledelsen i en overgangsperiode for at sikre en grundig overlevering. Denne disposition har været Viborg Kommune bekendt. Af ledelsesberetningen fremgår det, at det på baggrund af en konservativ budgetlægning fremadrettet, er bestyrelsens forventning, at det tabte vil blive indhentet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Paletten havde i 2017 en nettoomsætning på 3.321.775 kr. Viborg Kommunes tilskud udgjorde 1.586.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/26733
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at regnskab for Viborg Animations Festival 2017 godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskab for Viborg Animations Festival 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Animations Festival blev afholdt første gang i 2013. Det er således 5. gang at festivalen blev afholdt i 2017.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Viborg Animations Festival har stor betydning for Viborg Kommunes ambition om at blive europæisk animationshovedstad, og dermed for hele animationssatsningen i Viborg Kommune.
 
Branchekonferencerne ”Animated Learning” og ”Animated Health” og spil messen ”Game Expo” fungerer som et mediedækket udstillingsvindue for de løsninger og succeser, der skabes i Viborg Kommune. Samtidig er Viborg Animations Festival også på vej til at blive mødested for branchefolk og beslutningstagere, hvor netværk og samarbejde styrkes og ideer præsenteres og politiske beslutninger kan påvirkes. Viborg Animations Festival er dermed en strategisk platform, som Viborg Kommune kan bruge regionalt, nationalt og internationalt.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har bevilget 1.000.000 kr. til afvikling af Viborg Animations Festival 2017. Endvidere bemærker forvaltningen, at VAF 2017 modtog 700.000 kr. fra Aarhus 2017.
Den samlede omsætning på VAF 2017 udgjorde 2.877.704 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 16/59969
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at årsregnskabet for 2017 godkendes, og
 
2. at årsberetning og revisionsprotokollatet for 2017 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at årsregnskabet for 2017 godkendes, og
 
2. at årsberetning og revisionsprotokollatet for 2017 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Skovgaard Museet har fremsendt det reviderede regnskab for 2017.
 
Regnskabet udviser et overskud på 270.136 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/25345
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har siden 2013 været regional partner i samarbejdet omkring europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017.
Da kommunerne i region Midtjylland besluttede at bakke op om Aarhus Kommunes kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017, var det bl.a. med henblik på, at søge at skabe grundlag for en langsigtet og bred satsning med klare regionale dimensioner, samt at styrke samarbejde og relationer af fælles interesse i hele regionen.
Det har været et centralt formål med det regionale samarbejde, at Aarhus 2017- satsningen skulle blive en løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt. På denne baggrund har Viborg Kommune arbejdet målrettet med at placere Viborgs styrkepositioner på animations- og kunstområdet centralt i indholdsprogrammet for kulturhovedstadsåret.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Return on Investment (ROI) er en beregning af tilbageførsel af økonomiske midler set i forhold til den enkelt kommunes økonomiske bidrag til Aarhus 2017 samarbejdet.
 
Det blev i 2015 besluttet i kultursamarbejdets regionale styregruppe, hvor alle deltagende kommuner er repræsenteret, at ROI skal beregnes som det tilskud, Fonden Aarhus 2017 yder til projektaktiviteter (publikums- og udviklingsaktiviteter), der er afholdt indenfor den enkelte kommunes kommunegrænse.
Den anvendte metode til beregning af ROI fremgår af bilag til sagen.
 
Fonden Aarhus 2017 har 8. maj 2018 meddelt, at Viborg Kommunes endelige ROI ender på 166%
 
Det er blandt andet programaktiviteterne i forbindelse med Snapsting – Rethink your audience, Viborg Animations Festival 2017, og Viborg Kunsthals mange Aarhus 2017 relaterede udstillingsaktiviteter, der har været medvirkende til dem flotte ROI-procent.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har i henhold til den indgåede aftale med Fonden Aarhus 2017 i perioden 2013 – 2017 indbetalt i alt 6.678.261 kr. til Aarhus 2017.
Der er tilbageført programaktiviteter til Viborg Kommune til en værdi af 11.071.441 kr.
Det er dette beløb der lægger til grund for beregningen af ROI på 166%.
 
Fonden Aarhus 2017’s programbudget er 326.228.859 kr., hvoraf 83% svarende til 271.001.29 kr. indgår i grundlaget for ROI beregningen. ROI beregningen baserer sig udelukkende på den del af programbudgettet, de er udbetalt via bevillinger til aktiviteter i 2013-2018.
 
De deltagende midtjyske kommuner har tilsammen opnået et ROI på 86.521.365 kr. på baggrund af en investering på 48.797.389 kr. svarende til et ROI på 175,3 %
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten maj 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/62543
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
 
3.
Skolebyggerier
  • Finderuphøj skole
  • Overlund skole
 
4.
Orientering om puljer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område
Bilag 1 vedlagt
 
5.
Kultur i hele kommunen / Kultur & Erhverv – overblik over disponering
 
6.
Fællespulje – Lokalhistoriske arkiver – 2018
 
7.
Etablering af aktivitetsområde på Borgvold
Kopi af sag der behandles i Teknisk Udvalg 30. maj 2018 vedlægges som bilag 2
 
 
Bilag