You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 19. juni 2018 kl. 12:00

Mødested BDO Lounge, lokale ProShop, Tingvej 7, 2. sal, 880
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/9813
Resume
På mødet behandles forslag til drifts- og anlægsbudget for 2019-22, som efterfølgende indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler 20. august 2018. Det drøftes, hvordan udvalget kan finansiere sine budgetudfordringer og nye drifts- og anlægsønsker. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt. Endeligt orienteres om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag.
 
Forretningsudvalget for Fritidsrådet, Daniel Andersen, Ejnar Bank Andreasen og Birthe Nørskov, deltager i mødet kl. 14.30 til drøftelse af budget for folkeoplysningsområdet.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,
 
3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg, og
 
4. at orienteringen om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes, idet der dog henvises til at bevilling til drifts- og lokaletilskud til Viborg Gymnastik Forenings nye hal på Sct. Laurentiivej tilføres Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, idet der henvises til tidligere beslutninger i Byrådet vedr. byggeprojekter i Hald Ege Hallen, Bjerringbro Idrætspark og Skals Idræts- og Svømmehal,
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,
 
3. at forslag til etablering af friluftsbad i Klejtrup ikke prioriteres. Projektet overgår til evt. vurdering i de enkelte partigrupper,
 
4. at forslag vedr. multisportsanlæg i Bjerregrav indgår i udvalgets prioritering vedr. mindre anlægsinvesteringer i kultur- og fritidsfaciliteter,
 
5. at forslag vedr. klubhus i Bjerregrav indgår i udvalgets prioritering vedr. energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse,
 
6. at forslag vedr. idrætsfaciliteter i Liseborg Centret indgår i sammenhæng med den af Viborg Idrætsråd fremsendte indstilling vedr. investeringer i halfaciliteter (sagens bilag 2),
 
7. drøftelse vedr. Viborg Idrætsråds indstilling vedr. investeringer i halfaciliteter genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget på kommende møde, og
 
8. at orienteringen om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på sit møde 14. marts 2018, sag nr. 2, skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede senest forslaget til drifts- og anlægsbudget på mødet 29. maj 2018, sag nr. 1.
 
På mødet 29. maj 2018 blev det besluttet, at der afsættes en ramme på 200.000 kr. i en 2-årig periode til at understøtte vækstlag for rytmisk musik. Rammen finansieres af puljer til udmøntning af kulturstrategi og evt. andre puljer i udvalgets regi.
 
I forbindelse med budgetforslaget skal der afsættes bevilling til drifts- og lokaletilskud til ny hal ved Viborg Gymnastik Forenings center på Sct. Laurentiivej i Viborg. Byrådet besluttede på sit møde 18. april 2018: ”at det godkendes, at den forventede udgift til lokaletilskud til drift af nybyggeri og som anslås at udgøre ca. 600.000 kr. årligt indarbejdes i Viborg Kommunes driftsbudget for 2019-2022. Endelig budgetbeløb medtages i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2019-2022”.
Det har i en lang række sager om anlægstilskud til idrætshaller været praksis, at Byrådet i forbindelse med anlægstilskud også finansierer drifts- og lokaletilskud. De seneste eksempler herpå er nye halbyggerier i Hald Ege, Bjerringbro og Skals.
 
 
Inddragelse og høring
Bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter (bilag eftersendes).
 
 
Beskrivelse
Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2019 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer udvalgets forslag til, hvordan man kan finansiere eventuelle økonomiske udfordringer, som skal løses, og eventuelle nye driftsønsker. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
700
700
700
700
Afsnit 4.1
Driftsønsker
200
200
Afsnit 4.2
Finansiering
-300
-300
-100
-100
Afsnit 4.3
I alt
600
600
600
600
-
 
Hovedudfordringerne i årets budgetlægning er, at der skal findes finansiering til drifts- og lokaletilskud vedrørende Viborg Gymnastik Forening. Udfordringen er nærmere beskrevet i det vedlagte budgethæfte og blev senest behandlet på Byrådsmøde 8. april 2018, sag nr. 4.
Herudover er det noteret, at der i den kommende budgetlægning for 2020 forventes udfordringer vedrørende afledt drift af investeringer i selvejende idrætshaller, ligesom budget for institutioner, som indgår i den samlede plan for Domkirkeområdet, skal vurderes nærmere.
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
 
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
De enkelte ændringer er beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.1 og 6.2)
 
 
Nye anlægsønsker
 
Efter de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på sit møde 14. marts 2018 (sag nr. 2), kan udvalgene foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår. Det betyder, at alle nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Alternativt kan eksisterende anlægsprojekter udskydes til 2023.
I forhold til anlægsinvesteringer bemærkes, at Viborg Idrætsråd har fremsendt den aftalte analyse vedr. idrætshaller: ”Screening af halfaciliteter i Viborg Kommune, juni 2018”. Analysen er udarbejdet efter aftale i 2017 med det daværende Kultur- og Fritidsudvalg. Analysen blev præsenteret for udvalget af Viborg Idrætsråd på mødet den 29. maj 2018.
 
I analysens indstilling indgår forslag til investeringer i halfaciliteter med i alt 28.140.000 kr. Det er i finansieringsmodellen i analysen forudsat, at Viborg Kommunes anlægstilskud beløber sig til 50 % heraf, svarende til 14.070.000 kr. I budgetrammerne er afsat 7.150.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021, samlet 14.300.000 kr., og indstillingen fra Viborg Idrætsråd er således indenfor den afsatte budgetramme. Viborg Idrætsråd lægger dog op til, at bevillingerne realiseres i 2019 og 2020.
Analysen vedlægges sagen som bilag 2.
 
Der er siden sidste møde indkommet ansøgninger til budget 2019-22, om anlægstilskud til bygge- og udviklingsprojekter. Udvalget har således ikke behandlet og taget stilling til, om disse ansøgninger skal prioriteres. Der er tale om følgende ansøgninger m.v, som er beskrevet i bilag 1:
 
· Ansøgning om tilskud til anlæg af Klejtrup Friluftsbad (bilag 3)
Der søges om anlægstilskud på 1 mio. kr. til etablering af nyt friluftsbad i Klejtrup. Samlet anlægsudgift for projektet er incl. moms på 7 mio. kr. I forlængelse af evt. etablering af badet søges om driftstilskud i størrelsesordenen 250 – 350.000 kr.
· Hersom-Bjerregrav IF, ansøgning om tilskud til renovering og fornyelse af klubhus og ansøgning om tilskud til projekt vedr. udearealer (bilag 4 og 5)
Der er tale om to projekter, som vedrører området ved klubhuset i Bjerregrav/Bjerregrav Friskole. Der søges om anlægstilskud på 478.000 kr. til etablering af lege- og multisportsområde (samlet anlægsudgift afhænger af løsningsmodel, men vil være i størrelsesordenen 590 - 750.000 kr.) og der søges om anlægstilskud til etablering af et nyt klubhus i Bjerregrav (Hersom Bjerregrav IF) med en samlet anlægssum på 4.823.000 kr. og en ansøgning om et anlægstilskud på 2.030.000 kr.
· Liseborg Centret. Brugerne af Liseborg Centret har fremsendt forslag til helhedsplan for udvikling af idrætscentret (bilag 6)
Forslaget indeholder forslag til ombygninger, som kan skabe oplevelsen af et samlet, tidssvarende idrætsanlæg og indeholder ny idrætshal, ny tennishal, squash- og fitnessfaciliteter, om- og udbygning af foyerområde m.m. Den samlede anlægsudgift er vurderet af ERIK arkitekter til 28,9 mio. kr. excl. udgifter til rådgivere m.v. Det bemærkes, at projektet kan etapeopdeles.
Det bemærkes at forslag om ny idrætshal på Liseborg Centret indgår i Viborg Idrætsråds indstilling i forbindelse med screening af halfaciliteter med en samlet anlægsudgift på 12,5 mio. kr., hvoraf brugerne selv skal finansiere halvdelen.
 
Ansøgningerne er vedhæftet som bilag 3-6.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet 20. august 2018. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2019-22. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i det materiale, som byrådet får til budgetseminaret 23.-24. august 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/20430
Resume
I budgettet for kultur- og fritidsområdet er afsat 2.073.000 kr. i 2018 til energiinvesteringer i idrætshaller.
I sagen er forslag til anvendelse af dele af denne pulje.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der bevilges 393.000 kr. til nyt lysanlæg i hal 3 og i omklædningsrum og gangarealer i Viborg Stadion Center samt 72.000 kr. til udskiftning af lys i Viborg Svømmehal,
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til energiinvesteringer i idrætshaller m.v.,
 
3. at driftsbevillingen til Viborg Stadion Center reduceres med 48.000 kr. årligt, når projektet er realiseret, svarende til den årlige driftsbesparelse i forbindelse med investeringen, og at driftsbevillingen til Viborg Svømmehal tilsvarende reduceres med 8.000 kr. om året, og
 
4. at sagen vedr. disponering af energipulje til idrætshaller m.v. genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget på møde i september eller oktober.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Kultur- og fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der bevilges 393.000 kr. til nyt lysanlæg i hal 3 og i omklædningsrum og gangarealer i Viborg Stadion Center samt 72.000 kr. til udskiftning af lys i Viborg Svømmehal,
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til energiinvesteringer i idrætshaller m.v.,
 
3. at driftsbevillingen til Viborg Stadion Center reduceres med 48.000 kr. årligt, når projektet er realiseret, svarende til den årlige driftsbesparelse i forbindelse med investeringen, og at driftsbevillingen til Viborg Svømmehal tilsvarende reduceres med 8.000 kr. om året, og
 
4. at sagen vedr. disponering af energipulje til idrætshaller m.v. genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget på møde i september eller oktober.
Sagsfremstilling
Historik
Der er i budgettet i 2018 og 2019 afsat bevilling på henholdsvis 2.073.000 kr. og 2.072.000 kr. til energiinvesteringer i idrætshaller m.v. Bevillingen kan anvendes i såvel kommunale som selvejende idrætshaller.
 
Byrådet har tidligere godkendt retningslinjer vedr. energiinvesteringer i idrætshaller og det er her besluttet, at driftstilskud til selvejende idrætshaller reduceres med 73% af beregnet driftsbesparelse, mens der i kommunale haller reduceres med 100% af beregnet driftsbesparelse.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har i driftsrammen for 2018 en ikke realiseret driftsbesparelse på idrætsområdet på 200.000 kr., som skal finansieres via energiinvesteringer.
 
Endvidere bemærkes, at der i perioden 2015-2017 er realiseret energiinvesteringer i selvejende idrætshaller på 12 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I 2017 er der investeret i nyt lys i Viborg Stadionhaller. Dog blev investeringen i nyt lysanlæg i hal 3, badmintonhallen udskudt, fordi man skulle finde det rigtige lys til badminton, hvor der er behov for et fleksibelt anlæg, der kan levere lys i forskellige lysstyrker uden blænding og med fokusering af lys på banerne.
Samtidig skal et lysanlæg i hal 3 også kunne levere kvalitetslys, hvis hallen skal bruges til andet end badminton.
 
Forvaltningen har sammen med Viborg Badminton Klub (VBK) undersøgt de helt særlige krav til lys i badmintonhaller og mulige leverandører til et anlæg. Der har i dette forløb været kontakt til badmintonforbundet i forhold til krav til lysanlægget.
 
Der er nu indhentet tilbud på nyt lysanlæg til hal 3 samt tilbud på ny belysning i gangarealer ved badmintonhallen.
 
Udgiften til anlægget beløber sig til 240.000 kr. og der beregnes en driftsbesparelse på 29.000 kr. pr. år, svarende til en tilbagebetalingstid på 8,3 år.
 
Herudover foreslås, at lys i omklædningsrum og gangarealer i Viborg Stadionhaller udskiftes. Samlet udgift på 153.000 kr. og årlig driftsbesparelse på 19.000 kr., svarende til en tilbagebetalingstid på 8 år.
 
Tilsvarende er der behov for udskiftning af lyskilder i Viborg Svømmehal til LED-lys. Der skal udskiftes 190 lyskilder. Den samlede udgift er på 72.000 kr. og besparelsen pr. år er ca. 8.000 kr. og dermed en tilbagebetalingstid på 8 år.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projektet skal gerne realiseres i sommeren 2018, således at hallen er klar med ny belysning i hal 3 i august 2018.
 
Sagen genoptages i september 2018 med henblik på disponering af den øvrige del af puljen.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Bevillingen på 465.000 kr. foreslås finansieret af puljen til energiinvesteringer i 2018, som udgør 2.073.000 kr.
Driftsbesparelsen på 56.000 kr. realiseres ved reduktion af driftsbudgetramme for Viborg Stadion Center med 48.000 kr. og på Viborg Svømmehal med 8.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/29061
Resume
Dansk Kano & Kajakforening søger om tilskud til afvikling af Tour de Gudenå 2018.
Der søges om tilskud på 75.000 kr. og ansøgningen er også sendt til Randers og Silkeborg Kommuner.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget støtter Tour de Gudenå 2018 med et tilskud på 20.000 kr., som finansieres af pulje til implementering af Viborg Kommunes idræts- og bevægelsespolitik.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at støtte Tour de Gudenå 2018 med et tilskud på 20.000 kr., som finansieres af pulje til implementering af Viborg Kommunes idræts- og bevægelsespolitik.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Dansk Kano og Kajak Forbund søger Viborg Kommune om støtte til Tour de Gudenå 2018.
I ansøgningen anføres, at Tour de Gudenå i 2017 blev gennemført i nyt format som en multisportsevent med 600 deltagere, som sejlede på Gudenåen i kano, kajak og ”stand up paddle”. Dette har medført, at arrangørerne i 2018 øger ambitionerne for eventen, idet der arbejdes med yderligere samarbejde om en bred outdoor-idrætsdeltagelse sammen med DGI i Midt- og Østjylland, og i den sammenhæng peges på DGI´s stærke erfaringer fra samarbejdet med Viborg Kommune bl.a. knyttet til Hærvejsløbet og Snapstinget.
 
I 2018 ønsker Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) i samarbejde med Tange Roklub, Silkeborg Kajakklub, Ans IF og Kajakklubben Gudenå at udvikle de aktiviteter, der primært dyrkes i regi af DKF. Med nye erfaringer om ”Stand Up Paddle”, havkajak og distancernes betydning skal det traditionsrige arrangement løftes endnu et niveau, så endnu flere involveres og deltager.
 
I ansøgningen er anført en række initiativer, der skal medvirke til at løfte niveauet.
 
Det anføres, at arrangementet bygger på et mangeårigt samarbejde med Silkeborg og Randers Kommuner og turistforeninger, og man håber, at Viborg Kommune også kan se mulighederne i, at arrangementet kan understøtte Viborg Kommunes idræts- og bevægelsespolitik med fokus på aktiviteter i naturen.
 
Der søges om et tilskud til arrangementet på 75.000 kr. Det anføres, at der også søges tilskud fra Randers og Silkeborg Kommuner. Samlet budgetteres med 150.000 kr. i tilskud fra kommuner og den samlede omsætning ved arrangementet med et forventet deltagerantal på ca. 800 er på 630.000 kr.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Arrangementet afvikles 8. september 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Evt. tilskud kan finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/59988
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at årsregnskabet for 2017 godkendes, og
 
2. at revisionsprotokollatet og årsberetningen for 2017 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at årsregnskabet for 2017 godkendes, og
 
2. at revisionsprotokollatet og årsberetningen for 2017 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Energimuseet har fremsendt det reviderede regnskab for 2017.
 
Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Regnskabet udviser et underskud på 89.491 kr. ud af indtægter på 13.914.137 kr. Resultatet er tilfredsstillende og væsentlig bedre end budgetteret.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/28952
Resume
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald fremsender årsregnskab samt revisionserklæring for 2017 til efterretning for Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at årsregnskabet samt revisionserklæringen for 2017 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Kultur- og fritidsudvalget beslutter,
 
1. at årsregnskabet samt revisionserklæringen for 2017 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Årsregnskabet 2017 for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald viser et overskud på 89.899 kr. Egenkapitalen udgør ved årets slutning 1.119.961 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 16/67243
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at årsregnskabet for 2017 godkendes, og
 
2. at revisionsprotokollatet for 2017 tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at årsregnskabet for 2017 godkendes, og
 
2. at revisionsprotokollatet for 2017 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Det fremsendte regnskab for 2017 viser et overskud på 428.464 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/16183
Resume
I henhold til Slots- og Kulturstyrelsen skal museer med driftstilskud fra kommuner og Kulturministeriet have regnskabet godkendt af den tilsynsførende kommune.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Viborg Museums regnskab for 2017 godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Viborg Museums regnskab for 2017 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Regnskabet og årsberetningen forelægges derfor Kultur- og Fritidsudvalget, som er museets bestyrelse.
 
Regnskabet og årsberetningen vedlægges som bilag 1 og 2.
 
Regnskabet og revisionsprotokol vil foreligge til mødet til underskrift.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/28810
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud på 110.850 kr. til hovedrenovering af Viborg Kommunes koncertflygel,
 
2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud på 110.850 kr. til hovedrenovering af Viborg Kommunes koncertflygel,
 
2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Sagsfremstilling
Historik
Koncertflyglet blev indkøbt af Viborg Kommune omkring år 2000, med en mindre medfinansiering fra Viborg Musikskole og Viborg Musikforening.
 
 
Inddragelse og høring
Viborg Musikforening, Viborg Musiksal og Viborg Kulturskole, som alle 3 er brugere af koncertflyglet, har givet tilsagn om medfinansiering af udgiften til renoveringen af flyglet.
 
 
Beskrivelse
Viborg Kommunes koncertflygel, et Steinway Model C, er bygget i 1984, og har fra omkring år 2000 været i Viborg Kommunes eje.
Flyglet, som er placeret i Viborg Musiksal, benyttes først og fremmest i professionelle koncertsammenhænge, samt af Kulturskolen Viborg i forbindelse med koncertarrangementer.
 
Flyglet har behov for en gennemgribende mekanisk og kosmetisk renovering.
 
Det er helt centralt for udbuddet af professionelle kammermusikalske koncerter i Viborg Kommune, at der forefindes et koncertinstrument, som lever op til professionelle kvalitetskrav.
 
Efter en hovedreparation vil flygelet fremstå som et nyt instrument. Et tilsvarende nyt flygel vil koste mindst 1 mio. kr.
 
Det bemærkes, at de daglige driftsopgaver på vedligehold og på at stemme flygelet varetages af Viborg Musiksal og Kulturskolen
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Renoveringen af flyglet vil kunne finde sted i løbet af juli måned 2018, således at renoveringen ikke falder sammen med planlagte koncertaktiviteter i Viborg Musiksal.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der foreligger skriftligt tilbud på flygelrenoveringen på 140.850 kr.
Viborg Musikforening, Viborg Musiksal og Kulturskolen Viborg har hver givet tilsagn om medfinansiering på 10.000 kr. til renovering. Der vil således være et yderligere finansieringsbehov på 110.850 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 17/51819
Resume
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om aktuel status på projektet vedrørende etablering af ny en skole og renovering af hallen i Overlund. Projektet er netop startet under overskriften ”Overlund rykker sammen”.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet bevilligede på sit møde 21. februar 2018 (sag nr. 5) 1 mio. kr. til rådgivning vedrørende opstart at projektet med opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På baggrund af tilbud, som fire rådgiverfirmaer havde udarbejdet vedrørende rådgivning på den indledende inspirations- og inddragelsesproces, besluttede projektets styregruppe på et møde den 11. april 2018 at indgå aftale med ERIK arkitekter. Forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med rådgiveren for at få rammesat opgaven nærmere. Rådgiverens forslag til en overordnet procesplan fremgår af bilag nr. 1.
 
Rådgiveren har allerede lavet en række systematiske observationer i området, ligesom der er afholdt opstartsworkshop 11. juni 2018.
 
Før sommerferien afvikles endvidere to studieture 14. og 20. juni 2018 for Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Overlund Skole, Overlund Hallen og forvaltningen. På studieturene besøges nyere skole-, hal- og fritidsbyggerier, der kan bruges som inspiration.
 
Efter sommerferien vil rådgiveren iværksætte en mere målrettet inddragelse af skole, hal og lokalsamfund i form af bl.a. workshops og en emneuge på skolen.
 
Der er i projektet opmærksomhed på at inddrage lokalsamfundet i udviklingen af gode løsninger. F.eks. havde rådgiveren opstillet en stand til Overlund Byfest 9. juni 2018. Andre lignende aktiviteter rettet mod lokalsamfundet vil blive gennemført frem mod efterårsferien.
 
Der er til projektet oprettet en hjemmeside og en gruppe på Facebook, som vil blive benyttet til dialog med borgerne om projektet. Hertil vil rådgiveren indhente inspiration via Instagram under #overlundrykker.
 
På et administrativt styregruppemøde er det besluttet, at projektet indtil videre lanceres under overskriften ”Overlund rykker sammen – skole og hal rykker sammen”. Undervejs i inddragelsesprocessen, f.eks. i forbindelse med den planlagte visionsworkshop i september 2018, vil en ny betegnelse for den nye skole og samlingssted, der etableres, kunne komme på tale.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Inspirations- og inddragelsesprocessen udmøntes i et byggeprogram, der forventes godkendt i styregruppen 21. november 2018. På baggrund heraf afvikles en arkitektkonkurrence, der forventes afgjort i uge 15 - 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Arbejdet med at kortlægge den nuværende færdsel i området og planlægge hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra den ny skole er påbegyndt, så det kan indgå i byggeprogrammet.
 
Der kræves ny lokalplan samt udarbejdelse af kommuneplantillæg til projektets gennemførelse. Arbejdet hermed vil blive opstartet primo 2019 og tilpasses det vindende projekt i arkitektkonkurrencen.

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten juni 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/62543
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
 
3.
Orientering om puljer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område
Bilag 1 vedlagt
 
4.
Kultur i hele kommunen / Kultur & Erhverv – overblik over disponering
 
5.
Fællespulje – Lokalhistoriske arkiver – 2018
 
6.
Brev fra DBU vedr. kunstgræsbaner
Bilag 2 og 3 vedlagt
 
 
Bilag