You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 14. august 2018 kl. 12:30

Mødested Viborg Stadion Center, indgang O, mødelok 2
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/9083
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 er vist.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at den omplacering mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at den omplacering mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
 
 
 
 
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 30. juni
I forhold
til
oprinde-
ligt
budget
(kol 1)
I forhold korr.bud-
get
(kol. 2)
Forskel på
forv.
regnskab
31.03 og
30.06
(minus = mindreudg.
pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Kultur
83,0
84,9
85,4
2,4
0,5
1,0
Folkeoplysning og idrætsanlæg
83,5
86,3
85,8
2,3
-0,5
-0,5
Serviceudgifter i alt
166,5
171,1
171,2
4,7
0,0
0,5
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
26,5
44,2
40,9
14,4
-3,3
-3,2
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
193,0
215,3
212,1
19,1
-3,3
-2,7
Tabel 1
 
KONKLUSION
Overordnet set er der på driften budgetoverholdelse. Politikområde Kultur forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. mens der på Folkeoplysning og idrætsområdet ventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Bilag 1, viser en mere detaljeret redegørelse for afvigelserne. Nedenfor er de største hovedområder kort kommenteret.
 
Viborg Museum
På dette område (bestående af Viborg Museum, Udstillingen ”Årets bil” samt Nyt magasin), ventes et merforbrug i 2018 på 1,6 mio. kr. Dette skyldes dels overførsel af merforbrug fra 2017 på 0,3 mio. kr. samt udstillingen ”Årets bil”, der forløber ultimo 2018 samt primo 2019, hvor der vil være en tidsforskydning mellem udgifter og indtægter (indtægter for entre fra Forstadsmuseet modtages først i 2019). Herudover har man fremskyndet skimmelprojektet på Viborg Museum efter henstilling fra Teknologisk Institut. Ydermere realiseres der ikke en indtægt på 0,5 mio. kr. på Nyt magasin i 2018, ligesom der er driftsudgifter til fx vand og varme. Det er meget usikkert om bygningerne kommer til at generere indtægter.
 
Brændpunktet
Brændpunktet har et overført underskud på 0,4 mio. kr. vedr. tidligere år. Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det yderligere merforbrug er et udtryk for afvikling af driften, der er udgifter til personale, feriepenge ved opsigelse, overarbejdsudbetaling samt stærkt faldende indtægter.
 
Tinghallen
Opfølgningen på Tinghallen er usikker, da alle aftaler omkring området endnu ikke er forhandlet helt på plads. F.eks. usikkerhed omkring størrelsen af tilskud, bygningsudgifter samt indtægterne på området ventes også at falde. Det forventes, at der er en afklaring på området inden næste politiske budgetopfølgning.
 
Generation Handball
Der er overført et underskud fra 2017 på 1 mio. kr. Driftsbudgettet er på 0,5 mio. kr., og kan derfor ikke dække underskuddet ind. Der er i 2018 en forventning om et forbrug på 0,6 mio. kr. Der er i år tilmeldt ca. 20 % flere hold end i 2017, svarende til forventningerne for udvikling i holdantal til stævnet.
 
 
ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 3,3 mio. kr.

Bilag 1 viser en mere detaljeret afvigelsesforklaring.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.
De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3.
 
OMFLYTNING MELLEM POLITIKOMRÅDER
Der søges om flytning af 88.000 kr. i 2018 fra Folkeoplysning og idrætsanlæg retur til Børn og Unge Udvalget, politikområde skoler, vedrørende skolebetaling for den del af Hald Ege Hallen, der først tages i brug 1. august 2018
De foreslåede omflytninger mellem politikområder er vedlagt som bilag nr. 2.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/63712
Resume
Indstilling
Til orientering.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2018
Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Den 16. oktober 2016 afholdte Børne- og Ungdomsudvalget i fællesskab med Kultur- og Fritidsudvalget fællesmøde med deltagelse af repræsentanter fra skoler, foreninger og selvejende haller med henblik på at initiere ideer og projekter til et øget samarbejde.
Ved samme lejlighed blev der udlovet en præmie til gode samarbejdsprojekter. Mønsted Skole og Stoholm/Sparkær Skole fik hver 15.000 kr.
 
Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har herudover støttet samarbejdsprojekt i Frederiks med en samlet udgift på ca. 300.000 kr. Heraf har lokale foreninger bidraget med 100.000 kr.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mønsted Skole og Stoholm/Sparkær Skole har indsendt evalueringer af projekter gennemført i skoleåret 2017/2018.
 
Mønsted Skole: Flere børn i idrætten
Formålet var at få flere børn til at dyrke idræt, og ikke mindst de børn, der kommer fra hjem, hvor det at være aktiv i en forening ikke har stor fokus. Hvis vi ser ud fra de nye små medlemmer, der er kommet i idrætsforeningen nu, har det jo været en stor succes, håndboldafdelingen fik ti nye håndboldspillere, hvoraf de fire kommer fra hjem, hvor man ikke har brugt foreningslivet.
 
På baggrund af evalueringen er det besluttet at fortsætte initiativet de kommende år, også i samarbejde med skolen, og det også muligt økonomisk, da det har vist sig at være bæredygtig.
 
 
Stoholm/Sparkær Skole: Åben skole
Formålet var at styrke børns trivsel og understøtte de børn, der ikke deltager i fritidsfællesskaber. Derfor præsenteres de for en række muligheder som frivillig og i foreningsregi i forhold til at møde aktiviteter, der kan styrke trivslen og engagementet.
 
Det har været rigtig godt at blive præsenteret for anderledes aktiviteter. Der blev oplevet, at eleverne fik øje på nye og anderledes ting, som de ikke havde forventet i forhold til forskellige aktiviteter. Det har været nogle positive oplevelser.
 
For de 15.000 kr. er der købt 15 ringo ringe til hver skole, da det var en af de aktiviteter, de knap så bevægelsesglade elever synes rigtig godt om.
 
Frederiks/Alhedehallerne og Alhedens IF: Åben skole
 
Målet med projektet har været at skabe tættere samarbejde og sammenhæng mellem skole og det lokale foreningsliv via meget målrette aktiviteter i samarbejde mellem skole, hal og forening og via løbende personlige opfølgninger via ansat projektmedarbejder på Frederiks Skole. Konklusionen er, at projektet har været en succes. Der udarbejdes et samlet notat herom, som på et senere tidspunkt kan forelægges for de to udvalg.
 
Mulighederne for at videreføre og udbrede resultaterne af projektet drøftes pt. med Børne- og Ungdomsforvaltningen og det forventes, at der meget snart foreligger forslag vedr. evt. videreførsel/-udvikling.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/39909
Resume
Niels Bugge Cartoon Award blev etableret i 2013, og har succesfuldt været afviklet i de følgende 4 år. Eventen har været drevet af en bestyrelse, som med Niels Bugges Kros konkurs i foråret 2018 blev delvist opløst. Flere fra bestyrelsen foreslår nu meget aktivt en videreførelse af Niels Bugge Cartoon Award i kommunalt regi, og ansøger Viborg Kommune om at fortsætte arrangementet i en forsøgsperiode, naturligvis med ændret navn og med delvist ændret koncept. Kernegruppen fra den tidligere bestyrelse er fortsat indstillet på bl.a. at forestå hele den kunstneriske ledelse.
Indstilling
Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningen imødekommes, og
 
2. at projektet forankres i Kultur og Udvikling, hvor Viborg Bibliotekerne helt konkret varetager projektledelse og sekretariatsfunktion
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at ansøgningen imødekommes, og
 
2. at projektet forankres i Kultur og Udvikling, hvor Viborg Bibliotekerne helt konkret varetager projektledelse og sekretariatsfunktion.
Sagsfremstilling
Historik
Niels Bugge Cartoon Award blev etableret i 2013, og har succesfuldt været afviklet i de følgende 4 år. Eventen har været drevet af en bestyrelse, som med Niels Bugges Kros konkurs i foråret 2018 blev opløst. Eventen har modtaget kommunal støtte siden 2014 (politisk vedtaget og bevilget på møde i Kulturudvalget d. 29. april 2014, sag nr. 9 – sagsnr. 13/36174), og er herudover finansieret via sponsorater.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
En kernegruppe fra den nu opløste bestyrelse ønsker at køre eventen videre, og den internationale fagjury tilkendegiver ligeledes ønske om at fortsætte samarbejdet. Dette er glædeligt, ikke mindst grundet den store internationale anerkendelse og opmærksomhed som konkurrencen har. Konkurrencen er år for år vokset, og til 2018-udgaven er der allerede indkommet over 2000 bidrag til den internationale satiretegnekonkurrence, som blot afventer bedømmelse. Også den lokale juniorkonkurrence for skoleklasser i Viborg Kommune er afviklet og afventer bedømmelse/præmiering. Der er således et solidt fundament at bygge videre på. Dog er bestyrelsen efter Niels Bugges Kros konkurs ikke længere i stand til at varetage projektledelsen.
 
Forslaget er derfor, at Viborg Kommune fremadrettet varetager projektledelsen, og samtidig justerer målsætningen i eventen.
 
Hovedaktiviteten i projektet er fortsat et awardshow samt en udstilling, og målet er at opretholde det gode renommé og det høje kvalitetsniveau som Niels Bugges Cartoon Award er kendt for. Den store VIP-gallamiddag på Niels Bugges Kro vil dog ikke længere blive afholdt. I stedet tænkes prisuddeling og efterfølgende reception afholdt i Viborg Teater og Viborg Musiksal, hvorefter fernisering på udstillingen af de 100 bedste tegninger vil ske i Viborg Museums tidligere bygning på Hjultorvet.
 
Fremadrettet er målet i højere grad at tilføre et større element af folkelighed og folkefest end hidtil. Eventen skal forankres stærkere lokalt i både erhvervs- og kulturlivet såvel som i den almene borgers bevidsthed. Alt sammen uden at give køb på fagligheden, professionalismen og det internationale sigte i selve Niels Bugge Cartoon Award prisen.
 
Kernegruppen i bestyrelsen ansøger Viborg Kommune om at fortsætte arrangementet i en forsøgsperiode, naturligvis med ændret navn og med ovenfor nævnte ændrede koncept. Kernegruppen er fortsat indstillet på at forestå hele den kunstneriske ledelse, bl.a. gennem samarbejde med FECO, der er verdensorganisationen for cartoon-tegnere, og gennem samarbejde med Danske Bladtegnere.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Målet er afvikling i uge 41, med fernisering på udstilling af Cartoon Award samt awardshow fredag d. 12. oktober, hvor der samtidig er Kulturnat i Viborg by samt efterårsferien skydes i gang.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/39152
Resume
Orientering om analysen vedr. screening af halfaciliteter i Viborg Kommune ved repræsentanter for Viborg Idrætsråd.
Indstilling
Til orientering og drøftelse.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2018
Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget fik forelagt Viborg Idrætsråds analyse vedr. idrætshaller: ”Screening af halfaciliteter i Viborg Kommune, juni 2018.” Analysen blev udarbejdet efter aftale i 2017 med det daværende Kultur- og Fritidsudvalg.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Analysen indeholder screening af halfaciliteter i Viborg Kommune med forslag til investeringer i idrætshallerne indenfor en ramme på ca. 28 mio. kr., hvoraf det kommunale anlægstilskud udgør halvdelen.
 
Analysen indgik i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser på møderne i maj og juni 2018 og på mødet i juni 2018 blev det aftalt, at udvalget på mødet den 14. august 2018 får en detaljeret gennemgang af analysen.
 
Repræsentanter for Viborg Idrætsråd møder kl. 13.30 og gennemgår analysen.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Analysen indeholder indstilling, som foreslås at indgå i budgetlægningen 2019-2022.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Analysen indeholder indstilling, som foreslås at indgå i budgetlægning for 2019-2022.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/60890
Resume
Der lægges op til godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets mødeplan for 2019.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at mødeplan for 2019 drøftes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende forslag til mødeplan for 2019,
 
2. at møderne planlægges med start kl. 12.00.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2019 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Byrådet godkendte på sit møde 20. juni 2018 forslag til politisk mødeplan 2019 for så vidt angår deres egne møder.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Ud over de ordinære møder indeholder planen også Byrådets temadag, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og Byrådets juleafslutning mm.
 
Endelig oversigt over møderne i 2019 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019.
 
I forslag til mødeplan for Byrådet, er udarbejdet forslag til mødeplan for 2019 for de stående udvalg, som indebærer følgende mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget for 2019, under forudsætning af, at Byrådet godkender mødeplanen:
 
Tirsdag 29. januar 2019 kl. 12.30
Tirsdag 26. februar 2019 kl. 12.30
Tirsdag 26. marts 2019 kl. 12.30
Tirsdag 30. april 2019 kl. 12.30
Tirsdag 04. juni 2019 kl. 12.30
Tirsdag 13. august 2019 kl. 12.30
Tirsdag 17. september 2019 kl. 12.30
Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 12.30
Tirsdag 26. november 2019 kl. 12.30
 
Endeligt tidspunkt og dato for afholdelse af møder fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Endelig oversigt over møderne i 2019 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten juli 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/62543
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering

3.
Budgetforslag 2019. Detaljeret oversigt (bilag 1), som gennemgås på mødet.
 
4.
Orientering, status vedr. ny fodboldbane på Finderuphøj
 
5.
Orientering, events sommeren 2018:
 
Afviklet: Snapsting, Generation Handball, start af PostNord Danmark Rundt m.v.
Kommende events: Viborg Animations Festival (VAF), Adventure Challenge, Cartoon Award og landskampe.
 
6.
Orientering om reception i forbindelse med Skydive Viborgs 50 års jubilæum 8. september 2018 kl. 10.00. Kultur- og Fritidsudvalget er inviteret til at deltage i receptionen.
Indbydelse vedlagt som bilag 2.
 
 
Bilag